Địa lý Sông ngòi

Chia sẻ: Mucnuong Sate | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
139
lượt xem
5
download

Địa lý Sông ngòi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Kiến thức: Nắm một số đặc điểm và vai trò của sông ngòi đối với đời sống và sản xuất . 2. Kĩ năng: Chỉ trên bản đồ (lược đồ) 1 số con sông chính củaViệt Nam. Xác lập được mối quan hệ địa lý đơn giản giữa khí hậu và sông ngòi. 3. Thái độ: Nhận thức được vai trò to lớn của sông ngòi và có ý thức bảo vệ nguồn nước sông ngòi, trồng cây gây rừng để tránh lũ do nước sông dâng cao. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Địa lý Sông ngòi

  1. ÑÒA LÍ SOÂNG NGOØI I. Muïc tieâu: 1. Kieán thöùc: Naém moät soá ñaëc ñieåm vaø vai troø cuûa soâng ngoøi ñoái vôùi ñôøi soáng vaø saûn xuaát . 2. Kó naêng: Chæ treân baûn ñoà (löôïc ñoà) 1 soá con soâng chính cuûaVieät Nam. Xaùc laäp ñöôïc moái quan heä ñòa lyù ñôn giaûn giöõa khí haäu vaø soâng ngoøi. 3. Thaùi ñoä: Nhaän thöùc ñöôïc vai troø to lôùn cuûa soâng ngoøi vaø coù yù thöùc baûo veä nguoàn nöôùc soâng ngoøi, troàng caây gaây röøng ñeå traùnh luõ do nöôùc soâng daâng cao. II. Chuaån bò: - Thaày: Hình SGK phoùng to - Baûn ñoà töï nhieân. - Troø: Tìm hieåu tröôùc veà ñaëc ñieåm cuûa moät soá con soâng lôùn ôû Vieät Nam.
  2. III. Caùc hoaït ñoäng: T HOAÏT ÑOÄNG DAÏY HOAÏT ÑOÄNG HOÏC G 1’ 1. Khôûi ñoäng: - Haùt 4’ 2. Baøi cuõ: “Khí haäu” - Neâu caâu hoûi + Trình baøy sô neùt veà ñaëc - Hoïc sinh traû lôøi (keøm chæ ñieåm khí haäu nöôùc ta? löôïc ñoà, baûn ñoà) + Neâu lyù do khieán khí haäu Nam -Baéc khaùc nhau roõ reät? + Khí haäu nhieät ñôùi gioù muøa aûnh höôûng nhö theá naøo ñeán ñôøi soáng saûn xuaát
  3. cuûa nhaân daân ta?  Giaùo vieân nhaän xeùt. Ñaùnh giaù 1’ 3. Giôùi thieäu baøi môùi: “Soâng ngoøi nöôùc ta coù ñaëc - Hoïc sinh nghe ñieåm gì? Tieát ñòa lyù hoâm nay seõ giuùp caùc em traû lôøi caâu hoûi ñoù.” 28’ 4. Phaùt trieån caùc hoaït ñoäng: 1 . Nöôùc ta coù maïng löôùi - Hoaït ñoäng caù nhaân, lôùp soâng ngoøi daøy ñaëc * Hoaït ñoäng 1: (laøm vieäc caù nhaân hoaëc thao caëp) Muïc tieâu: Giuùp HS naém ñaëc dieåm soâng ngoøi VN
  4. Phöông phaùp: Tröïc quan, buùt ñaøm, giaûng giaûi + Böôùc 1: - Phaùt phieáu hoïc taäp - Moãi hoïc sinh nghieân cöùu SGK, traû lôøi: + Nöôùc ta coù nhieàu hay ít - Nhieàu soâng soâng? + Keå teân vaø chæ treân löôïc - Mieàn Baéc: soâng Hoàng, ñoà H.1 vò trí moät soá con soâng Ñaø, soâng Caàu, soâng soâng ôû Vieät Nam? ÔÛ mieàn Thaùi Bình … Baéc vaø mieàn Nam coù - Mieàn Nam: soâng Tieàn, nhöõng con soâng lôùn naøo? soâng Haäu, soâng Ñoàng Nai … - Mieàn Trung coù soâng nhieàu nhöng phaàn lôùn laø soâng nhoû, ngaén, doác lôùn
  5. hôn caû laø soâng Caû, soâng Maõ, soâng Ñaø Raèng + Vì sao soâng mieàn Trung - Vì vò trí mieàn Trung heïp, thöôøng ngaén vaø doác? nuùi gaàn bieån. + Böôùc 2: - Hoïc sinh trình baøy - Söûa chöõa vaø giuùp hoïc - Chæ treân Baûn ñoà Ñòa lí töï sinh hoaøn thieän caâu traû lôøi nhieân Vieät Nam caùc con soâng chính.  Choát yù: Maïng löôùi soâng - Laëp laïi ngoøi nöôùc ta daøy ñaëc vaø phaân boá roäng khaép treân caû nöôùc. 2 . Soâng ngoøi nöôùc ta coù - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp löôïng nöôùc thay ñoåi theo muøa vaø coù nhieàu phuø sa . * Hoaït ñoäng 2: (laøm vieäc
  6. theo nhoùm) Muïc tieâu: Aûnh höôûng cuûa soâng ñeán ñôøi soáng con ngöôøi Phöông phaùp: Thaûo luaän nhoùm, tröïc quan, thöïc haønh. + Böôùc 1: Phaùt phieáu giao - Hoïc sinh ñoïc SGK, quan vieäc saùt hình 2, 3, thaûo luaän vaø - Hoaøn thaønh baûng sau: traû lôøi: Cheá ñoä Thôøi gian Ñaëc ñieåm AÛnh höôûng nöôùc soâng (töø thaùng… tôùi ñôøi soáng ñeán vaø saûn xuaát thaùng…) Muøa luõ
  7. Muøa caïn + Böôùc 2: - Söûa chöõa, hoaøn thieän caâu - Ñaïi dieän nhoùm trình baøy. traû lôøi.  Choát yù: “Söï thay ñoåi cheá - Nhoùm khaùc boå sung. ñoä nöôùc theo muøa do söï - Laëp laïi thay ñoåi cuûa cheá ñoä möa theo muøa gaây neân, gaây nhieàu khoù khaên cho ñôøi soáng vaø saûn xuaát veà giao thoâng treân soâng, hoaït ñoäng cuûa nhaø maùy thuûy ñieän, muøa maøng vaø ñôøi soáng ñoàng baøo ven soâng”. - Maøu nöôùc soâng muøa luõ - Thöôøng coù maøu raát ñuïc muøa caïn nhö theá naøo? Taïi do trong nöôùc coù chöùa
  8. sao? nhieàu buøn, caùt (phuø sa) vaøo muøa luõ. Muøa caïn nöôùc trong hôn.  Choát yù: 3/4 dieän tích ñaát - Nghe lieàn nöôùc ta laø ñoài nuùi, ñoä doác lôùn. Nöôùc ta laïi coù nhieàu möa vaø möa lôùn taäp trung theo muøa, ñaõ laøm cho nhieàu lôùp ñaát treân maët bò baøo moøn ñöa xuoáng loøng soâng laøm soâng coù nhieàu phuø sa song ñaát ñai mieàn nuùi ngaøy caøng xaáu ñi. Neáu röøng bò maát thì ñaát caøng bò baøo moøn maïnh. 3. Vai troø cuûa soâng ngoøi - Boài ñaép neân nhieàu ñoàng * Hoaït ñoäng 3: (laøm vieäc baèng, cung caáp nöôùc cho
  9. caû lôùp) ñoàng ruoäng vaø laø ñöôøng Muïc tieâu: Giuùp HS thaáy giao thoâng quan ñöôïc vai troø cuûa soâng ngoøi troïng,cungcaáp nhieàu toâm caù vaø laø nguoàn thuûy ñieän raát lôùn. Phöông phaùp: Hoûi ñaùp, giaûng giaûi, tröïc quan, thöïc haønh - Chæ treân baûn ñoà töï nhieân Vieät Nam: + Vò trí 2 ñoàng baèng lôùn vaø - Hoïc sinh chæ treân baûn ñoà. nhöõng con soâng boài ñaép neân chuùng. + Vò trí nhaø maùy thuûy ñieän Hoøa Bình vaø Trò An. 4’ * Hoaït ñoäng 4: Cuûng coá - Hoaït ñoäng nhoùm, lôùp
  10. Phöông phaùp: Troø chôi, - Thi gheùp teân soâng vaøo vò thöïc haønh, thaûo luaän nhoùm trí soâng treân löôïc ñoà. - Nhaän xeùt, ñaùnh giaù 1’ 5. Toång keát - daën doø: - Chuaån bò: “Vuøng bieån nöôùc ta” - Nhaän xeùt tieát hoïc
Đồng bộ tài khoản