Địa lý ( Tiết 4) - MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15)

Chia sẻ: fordec

- Trình bày được những đặc điểm tiêu biểu về dân cư, về sinh hoạt, trang phục, lễ hội của một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. - Dựa vào tranh ảnh, bảng số liệu để tìm ra kiến thức. - Xác lập mối quan hệ địa lý giữa thiên nhiên và sinh hoạt của con người ở Hoàng Liên Sơn. - Tôn trọng văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. - Giáo dục các em luôn tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc ở Hoàng Liên Sơn. ...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Địa lý ( Tiết 4) - MỘT SỐ DÂN TỘC Ở HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15)

a lý ( Ti t 4)


M T S DÂN T C HOÀNG LIÊN SƠN ( TR 15)

I/ M c tiêu : H c xong bài này HS bi t


- Trình bày ư c nh ng c i m tiêu bi u v dân cư, v sinh ho t,
trang ph c, l h i c a m t s dân t c Hoàng Liên Sơn.


- D a vào tranh nh, b ng s li u tìm ra ki n th c.


- Xác l p m i quan h a lý gi a thiên nhiên và sinh ho t c a con
ngư i Hoàng Liên Sơn.


- Tôn tr ng văn hoá c a các dân t c Hoàng Liên Sơn.


- Giáo d c các em luôn tôn tr ng truy n th ng văn hoá c a các dân
t c Hoàng Liên Sơn.


II/ dùng d y - h c :


-B n a lý t nhiên Vi t Nam


- Tranh nh v nhà sàn, trang ph c, l h i, sinh ho t c a m t
s dân t c Hoàng Liên Sơn


III/ Các ho t ng d y – h c:

1
Ho t ng giáo viên Ho t ng h c sinh


A. Bài cũ


- Yêu c u HS lên b ng tr l i - HS tr l i.


1. Nêu c i m c a dãy núi
Hoàng Liên Sơn và ch v trí dãy
Hoàng Liên Sơn trên b n ?


2. Ngoài dãy núi Hoàng Liên
Sơn vùng núi phía B c còn có nh ng
dãy núi nào khác ?


3. Bài h c ghi nh .


B. D y bài m i :


1. Gi i thi u bài : Hôm trư c
các em ã h c v c i m a hình và
khí h u c a dãy Hoàng Liên Sơn. Hôm
nay các em s cùng tìm hi u v dân cư,
b n làng l h i trang ph c c a các dân
t c Hoàng Liên Sơn.


2. Bài gi ng


2
1. Hoàng Liên Sơn . nơi cư trú
c a m t s dân t c ít ngư i.


* Ho t ng 1 : Làm vi c cá
nhân


+ M c tiêu : Các em bi t ư c
dân cư Hoàng Liên Sơn và phương
ti n i l i c a dân.


* Ti n hành


Bư c 1 : Yêu c u 1 em cm c
SGK h i .


a) Dân cư Hoàng Liên Sơn
ông úc hay thưa th t hơn so v i
ng b ng ?


b) K tên m t s dân t c ít ngư i
Hoàng Liên Sơn ?


c) X p th t các dân t c theo
a bàn cư trú t nơi th p n nơi cao ?


- 1 em c. L p c th md) Ngư i dân nh ng nơi núi

3
cao thư ng i l i b ng nh ng phương
- Dân cư thưa th t.
ti n gì ? Vì sao ?


Bư c 2 :


- Thái, Dao, Mông…
- Yêu c u HS trình bày trư c l p


- GV s a ch a giúp HS hoàn
thi n
- Dân t c Thái dư i 700 m

2. B n làng v i nhà sàn
- Dân t c Dao : 700 - 1000 m

Ho t ng 2 : làm vi c theo
nhóm - Dân t c Mông : trên 1000 m+ M c tiêu : Các em n m ư c - i b ho c i b ng ng a vì ây

b n làng và nhà c a các dân t c là nh ng dãy núi cao i l i khó khăn.
Hoàng Liên Sơn.


* Ti n hành


- Yêu c u HS quan sát tranh
hình 1, hình 2 . Tr l i các câu h i sau - HS trình bày. L p nh n xét,
s a sai.

+ B n làng thư ng năm âu ?


+ B n làng có nhi u nhà hay ít
nhà


4
+ Vì sao m t s dân t c Hoàng Ho t ng nhóm 4
Liên Sơn s ng nhà sàn ?


+ Nhà sàn ư c làm b ng v t gì
?


+ Hi n nay nhà sàn ây có gì
thay i so v i trư c ây ?


Bư c 2 : Yêu c u i di n các
nhóm lên trình bày k t qu th o lu n
nhóm.


- GV s a ch a và giúp các nhóm
hoàn thi n câu h i
- sư n núi ho c thung llũng.

3. Ch phiên và l h i
- Kho ng mư i nhà.

Ho t ng 3 : Làm vi c theo
- Tránh m th p và thú d .
nhóm


+ M c tiêu : Các em n m ư c
v ch phiên l h i và trang ph c c a
các dân t c Hoàng Liên Sơn. - V t li u t nhiên : G , tre, n a.Ti n hành : - Nhi u nơi có nhà sàn mái l p
ngói

- Yêu c u HS quan sát H3, H4,

5
H5, H6 r i tr l i các câu h i sau :


+ Nêu nh ng ho t ng trong
- HS báo cáo k t qu th o lu n
ch phiên ?
nhóm.


- Các nhóm nh n xét, b sung.

+ K tên m t s hàng hoá bán
ch . T i sao ch l i bán nhi u hàng
hoá này ?
+ K tên m t s l h i c a các
dân t c Hoàng Liên Sơn ? - Ho t ng nhóm ôi.+ L h i các dân t c Hoàng
Liên Sơn ư c t ch c vào mùa nào ?
trong l h i có nh ng ho t ng gì ?


+ Nh n xét trang ph c truy n
th ng c a các dân t c trong hình 4, 5,
6.
6
Bư c 2 : - H p vào ngày nh t nh, ch
r t ông mua bán, trao i hàng

- Yêu c u các nhóm trình bày hoá, giao lưu văn hoá, g p g k t b n
k t qu th o lu n nhóm. nam n .- GV s a ch a giúp các nhóm - Hàng th c m, măng, m c

hoàn thi n câu h i. nh ….. Ch bán nhi u hàng hoá này vì
nh ng th ó u làm ư c và thu
lư m r ng.
C. C ng c . d n dò:


- H i ch múa mùa xuân, h i
- Yêu c u HS nh c l i các câu
ch xu ng ng.
h i sau


- T ch c vào mùa xuân v i các
+ Nêu tên m t s dân t c ít
ho t ng thi hát, múa x p,ném côn.
ngư i Hoàng Liên Sơn ?


+ T i sao dân mi n núi l i
thư ng làm nhà sàn .
- M i dân t c u c cách ăn
m c riêng, trang ph c dân t c u
+ 2 em c ghi nh
ư c may thêu, trang trí r t công phu
và thư ng có màu s c s c s .
- Nh n xét gi h c


* Bài sau : Ho t ng s n xu t
c a ngư i dân Hoàng Liên Sơn
- Các nhóm trình bày

D n HS sưu t m tranh nh v
- L p nh n xét, b sung.
nhà sàn, trang ph c l h i, sinh ho t

7
c a m t s dân t c Hoàng Liên Sơn.
- HS tr l i.
- 2 em d c ghi nh . L p c
th m.
8
9
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản