Dictionary of 1000 Accounting Terms_1

Chia sẻ: yahoo_16690

Phiên bản cập nhật của từ điển này ngắn tiếp cận nhanh chóng tham chiếu xác định hơn 2.500 kế toán, sổ sách kế toán, và các điều khoản liên quan đến thuế. Các khu vực nói chung bao gồm kế toán tài chính, quản lý và hạch toán kế toán, kiểm toán và phân tích báo cáo tài chính, công nghệ thông tin (IT) về. Cũng bao gồm rất nhiều điều khoản từ ngành kinh doanh liên quan đến kế toán phải biết, chẳng hạn như tài chính, tài chính cá nhân, đầu tư, Internet, kinh tế, các công...

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản