Điểm KIỂM TRA 45 PHÚT Lần 1 Năm học: 2010 Môn: Hoá học - Đề số: 1232

Chia sẻ: westham2518

Tham khảo tài liệu 'điểm kiểm tra 45 phút lần 1 năm học: 2010 môn: hoá học - đề số: 1232', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Nội dung Text: Điểm KIỂM TRA 45 PHÚT Lần 1 Năm học: 2010 Môn: Hoá học - Đề số: 1232

Sở Giáo Dục & Đào Tạo KIỂM TRA 45 PHÚT - Lần 1
Ngày …. tháng …..năm ……
Bình Thuận
Năm học: 2010 –
*****
2011
Khối :
Môn: Hoá học
Điểm
12
Trường THPT Quang Trung.
Họ và tên:……………………………….………….Lớp:
12…..

Đề số: 1232

BAÛNG TRAÛ LÔØI
Haõy choïn phöông aùn traû lôøi ñuùng roài duøng buùt chì boâi ñen vaøo oâ choïn töông
öùng.
Caâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a
b
c
d
Caâu 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
a
b
c
d

Câu 1: Dung dịch Glucôzơ không cho được phản ứng nào dưới đây:
A. Phản ứng hoà tan Cu(OH)2. B. Phản ứng tráng gương.
C. Phản ứng thuỷ phân. D.Phản ứng tạo kết tủa đỏ gạch với
Cu(OH)2
Câu 2 Thuỷ phân 1kg khoai (chứa 20% tinh bột) có thể được bao nhiêu kg
glucozơ? Biết hiệu suất phản ứng đạt 75%.
A. 0,166kg B.0,2kg C. 0,12kg
D. 0,15kg
Câu 3: Khối lượng Saccarozơ thu được từ 1 tấn nước mía chứa 12% saccarozơ
(hiệu suất thu hồi đường đạt 75%) là:
A. 60kg B. 90kg C 120kg
D. 160kg
Câu 4: Từ 10 tấn vỏ bào(chứa 80% xenluloxơ) có thể điều chế được bao nhiêu tấn
rượu etylic?.Cho hiệu suất toàn bộ quá trình điều chế đạt 64,8%.
A. 0,064 tấn B. 0,152 tấn C. 2,994 tấn
D. 0,648 tấn
Câu 5: Khi hiđro hoá glucozơ hoặc fructozơ đều thu được sản phẩm là.
A. tinh bột B. Xenlulozo C. Sorbitol
D. chất khác
Câu 6: Dung dịch chứa 3 gam glucozơ và 3,42 gam saccarozơ khi tác dụng với
lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu gam Ag.
A. 3,6 gam B.5,76 gam C. 2,16 gam
D. 4,32 gam
Câu 7:Cho m gam tinh bột lên men thành ancol êtylic (hiệu suất phản ứng đạt
81%).Toàn bộ lượng CO2 sinh ra cho hấp thụ hết vào nước vôi dư được 60 gam
kết tủa. Giá trị m là.
A.60 gam B.40 gam C. 30 gam
C. 20 gam
Câu 8: Khối lượng xenlulozơ và khối lượng axít nitrit cần để sản xuất ra1 tấn
xenluloxơ trinitrat lần lượt là bao nhiêu? Giả thiết hao hụt trong sản xuất là 12%.
A. 619,8kg và 723kg B. 480kg và 2560kg
C. 65,45kg và 76,36kg D. 215kg và 603kg
Câu 9: Gluxit nào dưới đây chỉ tồn tại duy nhất ở dạng mạch vòng:
1) Glucôzơ 2) Fructôzơ 3) Saccarôzơ 4)
Mantôzơ
C. Chỉ có 1
A. 1;2;3 B. 1;2;4
D. 2, 3, 4
Câu 10: Hợp chất gluxít nhất thiết phải chứa nhóm chức nào.
A. Chức ancol B. Chức anđehit C. Chức este
D. Chức xeton
Câu 11: Có thể phân biệt dung dịch glucozơ và saccarozơ bằng.
1. Cu(OH)2 2. Cu(OH)2 , t0 3. AgNO3/NH3 4. NaOH
A. 1, 2, 3 B. 2, 3, 4 C. 1, 3
D. 2,3
Câu 12: Khối lương NaOH cần thiết để trung hoà lượng hết lượng axít béo tự do
trong 10 gam chất béo có chỉ số axít là 5,6 là bao nhiêu.
A. 0,04 gam B. 0,056 gam C. 1 gam
D. 0,2 gam
Câu 13: Hoà tan 3,06 gam hỗn hợp gồm glucozơ và saccarozơ vào nước. Dung
dịch thu được cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 1,62 gam Ag. %
khối lượng glucozơ là.
A. 44,12% B. 55,88% C. 40%
D. 60%
Câu 14: Thể tích dung dịch NaOH 0,1M tối thiểu cần dùng để trung hào hết
lượng axít béo tự do có trong 100 gam chất béo có chỉ số axít là 8,4 là bao nhiêu.
A. 0,15 lìt B. 0,1 lít C. 0,3 lít
D. 0,015 lít
Câu 15: Khối lượng H2 cần để hiđro hoá hoàn toàn 10 tấn olein thành Stearin là
bao nhiêu.
A.30 tấn B 33,3 tấn C. 0,067 tấn D.
kết quả khác
Câu 16: Để xà phòng hoá hoàn toàn 5,04 gam chất béo A cần 90 ml dung dịch
KOH 0,2M chỉ số xà phòng của chất béo A là.
A. 100 B. 180 C. 200 D.
108
Câu 17: Để xà phòng hoá hoàn toàn 8,9 gam chất béo A được glixerol và 9,18
gam một muối Natri duy nhất của axít béo X. X là.
A. C15H31COOH B.C17H33COOH C. C17H35COOH D.
C17H31COOH
Câu 18: Olein và trieste của glixerol với axít oleic. Công thức phân tử của Olein
là .
A. C51H92O3 B.C57H110O6 C. C57H104O6 D.
C57H102O6
Câu 19:Glucozo không thuộc loại
A. hợp chất phức tạp B. cacbohidrat C. monosaccarut
D. đisaccarit
Câu 20: Đốt cháy một mol este đơn chức R cần 2 mol ) Oxi, R có đặc điểm.
A . este chưa no B. là đồng đẳng của axít Propionic
C. có một đồng phân cùng chức D. có thể cho dược phản úng tráng
gương
Câu 21: Đốt cháy một mol este E thu được số mol khí CO2 bằng số mol nước. E
là este.
A. no, đơn chức B. đơn chức, chưa no.
C. no, đa chức D. đa chức, no
Câu 22: Dung dịch nào dưới đây hoà tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường và tạo kết
tủa đỏ với Cu(OH)2 khi đun nóng.
A. saccarozơ B. glucozơ C. tinh bột D.
chất béo
Câu 23: Hợp chất X đơn chức có công thức đơn giản nhất là CH2 . X tác dụng
được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng được với natri. Công thức cấu
tạo của X là:
A. CH3CH2COOH B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D.
OHCCH2OH
Câu 24: Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là
A. etyl axetat B. Metyl propionat C. metyl axetat
D.propyl axetat
Câu 25: Chất không tan được trong nước lạnh là.
A. glucozơ B. tinh bột C. saccarozơ D.
fructozơ
Câu 26: Tổng số các hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H8O2 phản ứng
được với NaOH là.
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Câu 27:Thuỷ phân este C4H8O2 thu được 2 chất hữu cơ X, Y. Từ X có thể điếu
chế ra Y. Vậy Y là.
A. Etyaxetat B. Ancol etylic C. Axit axetic D.
Ancol metylic
Câu 28: Đun nóng 6 gam CH3COOH với 9,2 gam C2H5OH phản ứng xảy ra hoàn
toàn thu được
5,5 gam este. Hiệu suất phản ứng là.
A.55% B. 62,5% C. 75%
D.80%
Câu 29: Este nào sau đây không thu được bằng phản ứng giữa axit và ancol
A. etyl axetat B. Metyl acrylat C. allyl axetat D.
Vinyl axetat
Câu 30: Một số este được dùng trong hương liệu, mỹ phẩm, bột giặt là nhờ các
este
A. là chất lỏng dễ bay hơi B. có mùi thơm, an toàn với
người
C. có thể bay hơi nhanh sau khi sử dụng D. dều có nguồn gốc từ
thiên nhiên
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản