Điện công nghiệp – thiết kế chiếu sáng

Chia sẻ: meomayhamchoi

Các khái niệm cơ bản - Quang thông: - (Đơn vị Luymen, Lm) -Cường độ sáng I (đơn vị Cadela, Cd) -Độ rọi E (đơn vị Lux, Lx) -Độ chói L (đơn vị Cd/m2 ) -Hệ số phản xạ-Hệ số hấp thụ

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Điện công nghiệp – thiết kế chiếu sáng

THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG

Các khái niệm cơ bản
Quang thông:  (Đơn vị Luymen, Lm)
Cường độ sáng I (đơn vị Cadela, Cd)
Độ rọi E (đơn vị Lux, Lx)
Độ chói L (đơn vị Cd/m2 )
Hệ số phản xạ 
Hệ số hấp thụ 
1
Thiết kế chiếu sáng

Phân loại chiếu sáng
 Chiếu sáng chung đều
 Chiếu sáng cục bộ
 Chiếu sáng hỗn hợp
 Chiếu sáng làm việc
 Chiếu sáng sự cố
 Chiếu sáng trong nhà

 Chiếu sáng ngoài trời
2
Thiết kế chiếu sáng
Những yêu cầu chung
 Không bị lóa mắt
 Không bị lóa do phản xạ
 Không có bóng tối
 Phải có độ rọi đồng đều
 Phải tạo được ánh sáng giống như ánh sáng ban ngày.
3
PHÖÔNG PHAÙP CHIEÁU SAÙNG
Trong kỹ thuật chiếu sáng có 3 phương pháp tính tóan
thiết kế: Phương pháp hệ số sử dụng
 Phương pháp mật độ công suất
 Phương pháp chiếu sáng điểm4
öông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû duïng

ông phaùp ñöôïc aùp duïng coâng thöùc sau ñeå tính toaùn
E min .K.Sp E
 tt .đ 
nđK
Trong đó:
Emin: độ rọi tối thiểu của khu vực làm việc
K: Hệ số dự trữ, chọn theo phụ lục
Sp: Diện tích phòng được chiếu sáng m2
nđ: Số lượng đèn
K: Hệ số sử dụng quang thống (%) tra theo bảng tính sẵn
E: Tỷ số giữa Etb /Emin


5
öông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû duïng

 Khi tính toán, thông thường ta chọn trước:
 Độ rọi E, Emin
 Số lượng đèn,
 Kiểu đèn,
 Kiểu chiếu sáng,
 Kiểu bộ đèn,
 Chiều cao treo đèn


 Nếu dùng loại đèn nung sáng, sau khi sử dụng công thức để
tìm tt.đ, sau đó sử dụng bảng tra để chọn bóng đèn tiêu chuẩn
tc.đ. Nếu có sự sai khác nhau giữa tt.đ và tc.đ trong giới hạn cho
phép (-10% đến 20%) là đạt yêu cầu.

6
Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû
 Choïn ñoä roïi E
Châu Việt
Đối tượng USA Pháp Nga
Âu nam
- Phòng học, giảng đường 300 200 - 500 300 300 200
- P thí nghiệm, thư viện, 500 500 - 1000 500 500 200
phòng đọc
- Cửa hàng tự phục vụ 300 200 - 500 300 300 150
- Siêu thị 500 500 - 1000 500 400 200
- Phòng trưng bày 750 500 - 1000 500 300 200
- Kho 500 500 - 1000 150 75 75
- P Khách 100 50 - 200 200 100 75
- P đọc, may vá, 500 500 - 1000 400 300 200
- P ngủ 150 100 - 200 200 100 30
- Nhà tắm 100 100 - 200 150 50 30
- Trang điểm 500 200 - 500 400 200 200
- Nhà bếp chung 300 200 - 500 300 100 75
- Vùng nấu bếp 500 500 - 1000 300 100 200
7
Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû

 Choïn ñoä roïi Emin

Độ rọi nhỏ nhất Emin (lux)
Loại gian phòng Đèn hùynh quang Đèn nung sáng
- Phòng tiếp khách 50 15
- Phòng ở 50 20
- Phòng đánh máy vi tính 150 75
- Phòng thiết kế, vẽ 200 100
- Phòng khách 50 15
- Phòng đọc 100 50
- Phòng danh mục 50 25
- Phòng mượn sách 75 35
- Thư viện cấp trung ương 30 15
- Các thư viện khác 20 10
8
Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû

 Choïn heä soá phaûn xaï cuûa traàn, töôøng, saøn

Đặc tính của bề mặt phản xạ Hệ số phản xạ ( % )
Trần có màu trắng, tường trắng, có cửa
70
số che rido trắng, mành trắng
Tường trắng, không cửa sổ, tường trắng
trong phòng không cửa sổ, trần bê 50
tông hoặc trần màu gỗ sáng.
Trần betong trong phòng bẩn, trần gỗ,
30
tường bê tông
Tường và trần trong các phòng tối, nhiều
10
bụi, ẩm, gạch không trát, tường có
màu dịu tối
9
Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû

 Choïn heä soá heä soá döï tröõ K ñoái vôùi moät soá ñ

Hệ số dự trữ K
Đèn hùynh Đèn Số lần lau
Tính chất các phòng
quang nung bóng đèn
sáng (lần/tháng)
Các phòng có nhiều bụi 2,0 1,7 4

Các phòng có bụi, khói 1,8 1,5 3
trung bình
Phòng ít bụi, mồ hóng 1,5 1,3 2


10
Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû

 Caùc thoâng soá cuûa ñeøn huyønh quang

Quang thông
Công suất Chiều dài Đường kính Màu sắc
8 (W) 288 (mm) 16 (mm) Màu trắng Z 330 (lm)
20 (W) 590 (mm) 38 (mm) Màu trắng Z 930 (lm)
20 (W) 590 (mm) 38 (mm) Màu trắng 3500 1100 (lm)
20 (W) 590 (mm) 38 (mm) trắng công nghiệp 1150 (lm)
20 (W) 590 (mm) 38 (mm) Sáng lục 1000 (lm)
40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) Trắng Z 2450 (lm)
40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) Trắng 3500 2900 (lm)
40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) Trắngcông nghiệp 3200 (lm)
40 (W) 1200 (mm) 38 (mm) Sáng lục 2450 (lm)
80 (W) 1500 (mm) 38 (mm) Màu trắng Z 4550 (lm)
65 (W) 1500 (mm) 38 (mm) Màu trắng Z 3750 (lm)
80 (W) 1500 (mm) 38 (mm) Trắng công nghiệp 5900 (lm)
11
Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû

 Caùc thoâng soá cuûa ñeøn sôïi ñoát

Sợi đốt tiêu chuẩn 220V Đèn halogen 220V


P (W) (Lm ) P (W) (Lm ) P (W) (Lm )
15 120 150 2200 100 2100
25 220 200 3000 300 6300
40 430 300 5000 500 10500
60 740 500 8700 1000 22000
75 970 1000 18700 1500 33000
100 1390 1500 27700 2000 4400012
Phöông phaùp thieát keá chieáu saùng theo heä soá söû


 Boá trí ñeøn
 Ví duï tính toaùn chieáu saùng cho phoøng hoïc
 Chiều dài của phòng a = 8(m)
 Chiều rộng của phòng b = 5,5(m)
 Chiều cao của phòng h = 3(m)
 Hệ số phản xạ của trần ρtr = 0,7
 Hệ số phản xạ của tường ρt = 0,5
 Hệ số phản xạ của sàn ρs = 0,1
13
Thieát keá chieáu saùng cho phoøng hoïc theo phöông pha
Diện tích cần chiếu sáng
S = a.b = 8.5,5 = 44(m2)
 Xác định chiều cao tính toán của phòng
htt = h - hlv
Trong đó
h chiều cao từ sàn đến trần h = 3 (m)
hlv chiều cao của bề mặt làm việc chọn hlv = 0,8 (m)
→ htt = 3 – 0,8 = 2,2 (m)
 Chọn hệ chiếu sáng chung đều, cách chiếu sáng trực tiếp
 Chọn nguồn sáng đèn ống huỳnh quang khởi động bằng tắc te
có các thông số như sau:
 Công suất của đèn Pñ = 40 (W)
 Chỉ số màu Ra = 73
 Màu trắng Z
 Quang thông của đèn Φñ = 2450 (lm)
14
15
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản