Điện tâm đồ_Phần 1

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
174
lượt xem
95
download

Điện tâm đồ_Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

D1: điện cực âm ở cổ tay phải, điện cực dương ở cổ tay trái. Điện cực ở cổ tay là để dễ buộc còn thực chất nó phản ánh điện thế ở vai phải và trái do đó trục chuyển đạo là đường thẳng nối vai phải sang vai trái. Khi điện cực tay trái dương tính tương đối thì máy điện tim ghi một làn sóng dương, còn khi điện cực tay phải dương tương đối thì máy sẽ ghi một làn sóng âm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tâm đồ_Phần 1

 1. ®iÖn t©m ®å (ECG-Electrocardiography) Biªn so¹n: Bs NguyÔn Quang Toμn Kho¸ DHY34 – Häc viÖn Qu©n Y
 2. 12 chuyÓn ®¹o chuÈn (The Standar 12 Lead) Gåm: - 3 chuyÓn ®¹o mÉu: D1, D2, D3 - 3 chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi t¨ng c−êng: aVR, aVL, aVF - 6 chuyÓn ®¹o tr−íc tim: V1, V2, V3, V4, V5, V6
 3. C¸c chuyÓn ®¹o mÉu
 4. - D1: ®iÖn cùc ©m ë cæ tay ph¶i, ®iÖn cùc d−¬ng ë cæ tay tr¸i. §iÖn cùc ë cæ tay lμ ®Ó dÔ buéc cßn thùc chÊt nã ph¶n ¸nh ®iÖn thÕ ë vai ph¶i vμ tr¸i do ®ã trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng th¼ng nèi vai ph¶i sang vai tr¸i. Khi ®iÖc cùc tay tr¸i d−¬ng tÝnh t−¬ng ®èi th× m¸y ®iÖn tim ghi mét lμn sãng d−¬ng, cßn khi ®iÖc cùc tay ph¶i d−¬ng t−¬ng ®èi th× m¸y sÏ ghi mét lμn sãng ©m. Víi ®iÒu kiÖn nh− thÕ gäi chiÒu d−¬ng cña trôc chuyÓn ®¹o lμ chiÒu tõ vai ph¶i sang vai tr¸i - D2: ®iÖn cùc ©m ë cæ tay ph¶i, ®iÖn cùc d−¬ng ®Æt ë cæ ch©n tr¸i. Trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng tõ vai ph¶i(hay tay ph¶i: RA) xuèng gèc ch©n tr¸i(LL: left leg) vμ chiÒu d−¬ng lμ chiÒu tõ R tíi F - D3: ®iÖn cùc ©m ë tay tr¸i, ®iÖn cùc d−¬ng ë ch©n tr¸i. Trôc chuyÓn ®¹o lμ ®−êng th¼ng nèi tõ vai tr¸i(hay tay tr¸i: LA) tíi ch©n ph¶i(RL:right leg)
 5. S¬ ®å 3 chuyÓn ®¹o mÉu vμ 3 chuyÓn ®¹o chi t¨ng c−êng
 6. C¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi • ThÕ nμo lμ chuyÓn ®¹o ®¬n cùc? C¸c chuyÓn ®¹o mÉu ®Òu cã 2 ®iÖn cùc, khi muèn nghiªn cøu t¹i 1 ®iÓm th× ng−êi ta nèi ®iÖn cùc ®ã(®iÖn cùc ©m) ra 1 cùc trung t©m cã ®iÖn thÕ = 0(t©m cña m¹ng ®iÖn h×nh sao). Cßn c¸c ®iÖn cùc cßn l¹i (®iÖn cùc d−¬ng) ®Æt lªn vÞ trÝ cÇn th¨m dß • §iÖn cùc d−¬ng nÕu ®Æt ë cæ tay ph¶i ®−îc chuyÓn ®¹o VR(Voltage Right-®iÖn thÕ tay ph¶i), ë cæ tay tr¸i ®−îc VL, ë cæ ch©n tr¸i ®−îc VF(F:foot) • T¨ng c−êng: c¾t bá c¸nh sao nèi víi chi cã ®Æt ®iÖn cùc th¨m dß lμm t¨ng biªn ®é c¸c sãng 1,5 lÇn mμ vÉn gi÷ nguyªn h×nh d¹ng sãng=> gäi lμ c¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc c¸c chi t¨ng thªm ký hiÖu aVL, aVR, aVF (a=augmented= t¨ng thªm) • C¸c chuyÓn ®¹o D1, D2, D3, aVL, aVR, aVF gäi lμ c¸c chuyÓn ®¹o ngo¹i biªn v× ®Òu cã ®iÖn cùc th¨m dß ®Æt ë c¸c chi. Chóng gióp th¨m dß rèi lo¹n dßng ®iÖn tim ë bèn phÝa xung quanh mÆt ph¼ng ch¾n(frontal planel)
 7. C¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim C¸ch m¾c: Nã lμ c¸c chuyÓn ®¹o ®¬n cùc mμ cã mét ®iÖn cùc trung tÝnh nèi vμo cùc trung t©m vμ mét ®iÖn cùc th¨m dß ®−îc ®Æt lÇn l−ît trªn 6 ®iÓm ë vïng tr−íc tim Gåm: - V1: khoang LS 4 c¹nh bê øc ph¶i - V2: Khoang LS 4 c¹nh bê øc tr¸i - V3: Giao ®−êng nèi V2 v μ V4 - V4: Giao ®−êng däc ®i qua ®iÓm gi÷a x−¬ng ®ßn tr¸i vμ ®−êng ngang ®i qua mám tim - V5: giao ®iÓm cña ®−êng n¸ch tr−íc víi ®−êng ngang ®i qua V4 - V6: Giao ®iÓm cña ®−êng n¸ch gi÷a víi ®−êng ngang ®i qua V4, V5 Ngoμi ra: - V7: ë LS V trªn ®−êng n¸ch sau - V8: gi÷a ®−êng x−¬ng vai - V9: c¹nh ®−êng liªn gai sèng tr¸i
 8. * C¸c chuyÓn ®¹o kh¸c: • V3R, V4R, V5R, V6R: C¸c ®iÖn cùc lÇn l−ît ë LS V trªn ®−êng gi÷a ®ßn ph¶i, LS VI trªn ®−êng n¸ch tr−íc ph¶i, LS VII trªn ®−êng n¸ch gi÷a ph¶i • ChuyÓn ®¹o thùc qu¶n: ®iÖn cùc ®−îc nuèt vμo thùc qu¶n vμ ghi ®iÖn tim ë nhiÒu vÞ trÝ cao thÊp kh¸c nhau. Dïng ®Ó ph¸t hiÖn sãng P ë nh÷ng tr−êng hîp mμ c¸c chuyÓn ®¹o th«ng dông kh«ng thÊy P hoÆc ®Ó chÈn ®o¸n NMCT thμnh sau • ChuyÓn ®¹o trong buång tim: ®iÖn cùc ®−îc ghÐp vμo ®Çu 1 èng th«ng dß tim vμ ®−a qua m¹ch m¸u vμo trong tÊt c¶ c¸c buång tim dïng ®Ó ph¸t hiÖn P • §iÖn ®å His: ®iÖn cùc ®−îc ®Æt s¸t vïng th©n bã His ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ nghÏn nhÜ thÊt vμ chÈn ®o¸n nhÞp nhanh thÊt
 9. C¸c vect¬ tõ 1 ®Õn 7 chØ ra sù khö cùc cña c¸c thμnh tim vμ v¸ch liªn thÊt
 10. §iÖn t©m ®å b×nh th−êng
 11. §iÖn t©m ®å b×nh th−êng 1. Sãng P 1.1 B×nh th−êng: Lμ sãng khö cùc 2 nhÜ, tÇy ®Çu, kh«ng nhän vμ kh«ng cã b−íu. NhÜ tr¸i kÕt thóc khö cùc sau nhÜ ph¶i kho¶ng 0.01- 0,03 s . §o sãng P ë DII cã kÝch th−íc lín nhÊt •Thêi gian
 12. Sãng P bÖnh lý * NÕu P ©m ë D1, aVL, V5, V6: ®¶o ng−îc phñ t¹ng
 13. Sãng P bÖnh lý * P cao > 2,5mm vμ nhän: dμy nhÜ ph¶i
 14. Sãng P bÖnh lý * P réng > 0,12s: dμy nhÜ tr¸i
 15. Sãng P bÖnh lý * P ©m trªn c¸c chuyÓn ®¹o mμ b×nh th−êng nã d−¬ng(D2, D3, aVF) vμ d−¬ng trªn aVR(b×nh th−êng nã ©m): nhÞp bé nèi
 16. Sãng P bÖnh lý * NÕu P võa réng vμ võa cao: kh¶ n¨ng dμy 2 nhÜ
Đồng bộ tài khoản