Điện tâm đồ_Phần 4

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
134
lượt xem
79
download

Điện tâm đồ_Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhịp xoang: Đại cương: Nút xoang giữ vai trò chủ nhịp vì nó có tốc độ hình thành xung động nhanh nhất so với những trung tâm khác, trung bình khoảng 70 lần/phút. Càng xa về phía mỏm tim tần số phát xung động càng kém đi. Việc xác định nút xoang có hoạt động không rất quan trọng vì nếu không có nhịp xoang có thể là một triệu chứng cơ năng hay thực thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tâm đồ_Phần 4

 1. ECG bÖnh lý PhÇn I: C¸c rèi lo¹n nhÞp tim PhÇn II: T¨ng g¸nh nhÜ vμ thÊt PhÇn III: DÉn truyÒn nhanh: HC W-P-W vμ HC Lown- Ganong- Levin PhÇn IV: Nhåi m¸u c¬ tim Phμn V: Rèi lo¹n ®iÖn gi¶i vμ nhiÔm ®éc digitalis
 2. C¸c rèi lo¹n nhÞp tim Gåm: - NhÞp xoang, chñ nhÞp l−u ®éng, block xoang nhÜ - NhÞp bé nèi, tho¸t bé nèi, ph©n ly nhÜ thÊt - Ngo¹i t©m thu - NhÞp nhanh kÞch ph¸t - Rung nhÜ, cuång nhÜ - Xo¾n ®Ønh - Rung thÊt - Block nhÜ thÊt, block nh¸nh
 3. NhÞp xoang *§¹i c−¬ng: Nót xoang lu«n gi÷ vai trß chñ nhÞp v× nã cã tèc ®é h×nh thμnh xung ®éng nhanh nhÊt so víi nh÷ng trung t©m kh¸c, trung b×nh kho¶ng 70 lÇn /phót.Cμng xa vÒ phÝa mám tim tÇn sè ph¸t xung ®éng cμng kÐm ®i • ViÖc x¸c ®Þnh nót xoang cã h¹ot ®éng kh«ng rÊt quan träng v× nÕu kh«ng cã nhÞp xoang cã thÓ lμ mét triÖu chøng c¬ n¨ng hay thùc thÓ C¸ch x¸c ®Þnh cã nót xoang ho¹t ®éng: - Cã sãng P ®øng tr−íc QRS - Kho¶ng PQ kh«ng ®æi - Sãng P d−¬ng tÝnh ë DI, V5,V6 vμ ©m tÝnh ë aVR X¸c ®Þnh sãng P trong tr−êng hîp khã x¸c ®Þnh: qua 5 b−íc: - Chän trªn b¶n ®iÖn tim lÊy 2 sãng nghi lμ 2 sãng P ®i tiÕp theo nhau ®Ó lμm chuÈn vÝ dô sãng P1vμ P2 - §Æt mét b¨ng giÊy dμi d−íi mÐp ®−êng ®¼ng ®iÖn vμ lÊy bót v¹ch lªn ®ã 2 v¹ch ng¾n ®óng d−íi 2 sãng chuÈn gäi lμ c¸c v¹ch P ta sÏ cã mét kho¶ng PP mμ ta nghi lμ kho¶ng PP c¬ së - §−a giÊy vÒ phÝa tay tr¸i mét kho¶ng dμi b»ng 1 PP c¬ së sao cho v¹ch P thø hai ®Õn n»m ®óng d−íi P1 råi v¹ch thªm mét v¹ch P thø 3 ®óng d−íi P2 - L¹i ®−a b¨ng giÊy mét lÇn n÷a sao cho v¹ch P thø 3 ®Õn n»m ®óng d−íi P1 vμ v¹ch thªm mét v¹ch P thø t− ®óng d−íi P2 Cø tiÕp tôc nh− vËy 5,6 lÇn ta sÏ ®−îc mét b¨ng giÊy cã 8,9 v¹ch P gäi lμ b¨ng v¹ch nhÞp trong ®ã ta ®· nh©n kho¶ng PP c¬ b¶n lªn 7,8 lÇn - §−a b¨ng v¹ch nhÞp trë vÒ vÞ trÝ ban ®Çu vμ ®Õn c¸c chuyÓn ®¹o kh¸c kh«ng cïng ghi ®ång thêi víi chuyÓn ®¹o ®ã vμ nhËn xÐt: + NÕu c¸c sãng P cña b¶n ®iÖn tim cã nhÞp ®Òu th× cø trªn mçi v¹ch P cña b¨ng v¹ch nhÞp l¹i cã mét sãng P + NÕu P cã nhÞp kh«ng ®Òu hay cã nh÷ng sãng P v¾ng mÆt hay biÕn d¹ng th× sÏ tuú theo tÝnh chÊt bÖnh lý vμ mèi quan hÖ gi÷a P vμ QRS mμ kÕt luËn lo¹i rèi lo¹n nhÞp g×
 4. nhÞp xoang b×nh th−êng
 5. NhÞp xoang nhanh - TÇn sè tim tõ 100 ®Õn d−íi 160 lÇn /phót ( trªn 160 l/p lμ nhÞp nhanh kÞch ph¸t ) - Kho¶ng TP ng¾n nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng - C¸c sãng vμ kho¶ng c¸ch c¸c sãng ®Òu ng¾n ®i nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng VD: f = 100ck/p
 6. nhÞp xoang nhanh
 7. nhÞp xoang chËm • f< 60 ck/p • TP dμi ra nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng • C¸c sãng vμ kho¶ng c¸ch c¸c sãng dμi ra nh−ng vÉn ë giíi h¹n b×nh th−êng • VÝ dô:NhÞp chËm xoang, NMCT thμnh bªn cao: Q s©u réng, sãngT ©m s©u ®èi xøng trªn DI,aVL f = 50l/p
 8. nhÞp xoang chËm
 9. Lo¹n nhÞp xoang • Do t×nh tr¹ng nót xoang ph¸t xung ®éng kh«ng æn ®Þnh g©y nhÞp kh«ng ®Òu hay gÆp nhÊt lμ lo¹n nhÞp xoang do h« hÊp • ECG: Trªn mét b¨ng ®iÖn tim thÊy nhÞp tim thay ®æi cã tÝnh chÊt chu k× nhanh dÇn lªn ë cuèi thêi k× thë vμo vμ chËm dÇn ®i ë cuèi th× thë ra
 10. chñ nhÞp l−u ®éng (Wandering Atrial Pacemaker ) Chñ nhÞp l−u ®éng lμ hiÖn t−îng trung t©m chñ nhÞp ®i l−u ®éng tõ ®Çu ®Õn cuèi nót xoang hoÆc cã thÓ xuèng tËn tíi bé nèi hay thÊp h¬n ECG: • Sãng P lu«n thay ®æi h×nh d¹ng trªn cïng mét ®¹o tr×nh , sãng P lóc ©m lóc d−¬ng, dÑt hoÆc ©m tÝnh kh«ng cã qui luËt g× c¶ • TÇn sè tim cã thÓ thay ®æi tuú theo vÞt trÝ ph¸t xung ®éng ë gÇn hay xa nót xoang . NÕu P ©m tÝnh th× kho¶ng PQ ng¾n h¬n PQ cña nhÞp cã sãng P d−¬ng tÝnh nh−ng th−¬ng PQ vÉn trong giíi h¹n b×nh th−êng • QRS-T b×nh th−êng • GÆp trong c−êng phÕ vÞ, thÊp tim, g©y mª, dïng digitalis
 11. chñ nhÞp l−u ®éng
 12. block xoang nhÜ * Lμ hiÖn t−îng xung ®éng cña nót xoang bÞ t¾c l¹i kh«ng truyÒn ®¹t ®−îc ra c¬ nhÜ * ECG: Block xoang nhÜ chØ thØnh tho¶ng x¶y ra ë 1 vμi nh¸t bãp nªn trªn ECG ta thÊy: trªn c¬ së 1 ECG nhÞp xoang bçng mÊt h¼n 1 hay 2 PQRS. §o kho¶ng ngõng tim nã sÏ gÊp 2 hoÆc 3 lÇn PP c¬ së
 13. nhÞp bé nèi (Junctional rhythm) * Nót xoang ph¸t xung chËm -> nót nhÜ thÊt thay thÕ lμm chñ nhÞp-> nhÞp bé nèi * ECG: • NhÞp chËm f
 14. NhÞp bé nèi trªn
 15. NhÞp bé nèi d−íi
 16. ph©n ly nhÜ thÊt, tho¸t bé nèi Trong tr−êng hîp nhÞp bé nèi nÕu nót nhÜ thÊt chØ huy ®−îc thÊt cßn nhÜ vÉn do nót xoang chØ huy gäi lμ ph©n ly nhÜ – thÊt. NÕu ph©n ly nhÜ thÊt chØ x¶y ra ë mét vμi nh¸p bãp th× gäi lμ tho¸t bé nèi 1. Ph©n ly nhÜ th¸t: - P vμ QRS kh«ng liªn hÖ g× víi nhau: P lóc ®øng tr−íc, lóc chång vμ lóc ®øng sau QRS - PP vÉn ®Òu nhau 2. Tho¸t bé nèi: Trªn c¬ së nhÞp xoang cã nh÷ng ®o¹n nghØ dμi thÊy xuÊ hiÖn ë ®o¹n nμy: - Mét nh¸t bãp muén: RR tõ nh¸t bãp tr−íc nã dμi h¬n c¸c kho¶ng RR kh¸c - P vμ QRS kh«ng liªn hÖ g× víi nhau
 17. Tho¸t bé nèi(mòi tªn chØ c¸c nh¸t bãp cã ph©n ly nhÜ thÊt)
Đồng bộ tài khoản