Điện tâm đồ_Phần 5

Chia sẻ: Gai Gai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
143
lượt xem
86
download

Điện tâm đồ_Phần 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoại tâm thu: Ngoại tâm thu là một nhát bóp gây ra bởi 1 xung động phát ra đột xuất và sớm hơn bình thường từ một ổ nào đó của cơ tim bị kích thích. Phân loại gồm 2 loại đó là ngoại tâm thu nhĩ và ngoại tâm thu thất. Đặc điểm của ngoại tâm thu: đến sớm, gây biến đổi nhịp cơ sở, khoảng ghép: là khoảng cách từ nhát bóp đứng liền trước ngoại tâm thu tới ngoại tâm thu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tâm đồ_Phần 5

 1. ngo¹i t©m thu (Extrasystoles) 1. NTT lμ mét nh¸t bãp g©y ra bëi 1 xung ®éng ph¸t ra ®ét xuÊt vμ sím hon b×nh th−êng tõ mét æ nμo ®ã cña c¬ tim bÞ kÝch thÝch 2. Ph©n lo¹i: - NTT nhÜ - NTT thÊt 3. §Æc ®iÓm cña ngo¹i t©m thu: - §Õn sím - G©y biÕn ®æi nhÞp c¬ së: + NghØ bï: RR’R = 2RR + DÞch nhÞp: PP < PP’P < 2PP + Xen kÏ: RR’R = RR - Kho¶ng ghÐp: lμ kho¶ng c¸ch tõ nh¸t bãp ®øng liÒn tr−íc NTT tíi NTT + NTT cïng 1 kho¶ng ghÐp: NTT 1 æ + NTT kh¸c kho¶ng ghÐp: NTT ®a æ
 2. Ngo¹i t©m thu nhÜ, NTT bé nèi * NTT nhÜ: • P’ ®Õn sím • QRS b×nh th−êng • PP’ < PP * NTT bé nèi: sãng P’ ©m/DII,DIII,aVF; P(+)/aVR • Nót trªn: Cã d¹ng P’- QRS • Nót d−íi : Cã d¹ng QRS -P’ • Nót gi÷a: P’ lÉn vμo QRS
 3. ntt nhÜ Tr−êng hîp 1: Tr−êng hîp 2: NTT nhÜ xen kÏ:
 4. NTT nhÜ nhÞp ®«i
 5. NTT Bé NèI
 6. ntt THÊT * §Æc ®iÓm: • Cã sãng P • Q’R’S’ d·n réng cã h×nh d¹ng kh¸c nhÞp c¬ së( mÐo mã , mãc) • S’T’-T’ tr¸i chiÒu Q’R’S’ * X¸c ®Þnh æ ngo¹i vi(æ g©y NTT thÊt): - NTT thÊt ph¶i( æ ngo¹i vi ë thÊt ph¶i): Q’R’S’ cã d¹ng cña block nh¸nh ph¶i - NTT thÊt tr¸i: Q’R’S’ cã d¹ng cña block nh¸nh tr¸i - NTT thÊt vïng mám: Q’R’S ’ cã ë tÊt c¶ c¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim - NTT th¸t vïng ®¸y: Q’R’S’ ë hÇu hÕt c¸c chuyÓn ®¹o tr−íc tim
 7. NTT thÊt
 8. NTT thÊt- C¸c h×nh th¸i - NghØ bï: RR’R=2RR - Xen kÏ: RR’R=RR - DÞch nhÞp: RR’R
 9. NTT thÊt nhÞp ®«i
 10. NTT thÊt nhÞp 3
 11. NTT thÊt 1 d¹ng
 12. NTT thÊt ®a æ
 13. NTT thÊt víi hiÖn t−îng R/T: nh¸t ngo¹i t©m thu r¬i vμo ®Ønh hoÆc s−ên sãng T ®i tr−íc
Đồng bộ tài khoản