Điện tử - Máy công nghiệp dùng chung P1

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:30

0
77
lượt xem
26
download

Điện tử - Máy công nghiệp dùng chung P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển kinh tế của mỗi nước phụ thuộc rất nhiều vào mức độ cơ giới hóa tự động hóa các quá trình sản xuất .Trong quá trình sản xuất , máy nâng - vận chuyển đóng vai trò khá quan trọng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tử - Máy công nghiệp dùng chung P1

 1. YO QUANG HOI - NGUYEN V AN ettAT - NGUYEN THI LlfN ANH TRANG BI DI~N - DI~N TV •• • MAy CONG NGHlep DUNG CHUNG • ~ NHA XUAT BAN GlAo Due
 2. vCr QUANG H6r - NGUYtN V AN CHAT - NGUytN THJ LIEN ANH ,.. ,.. ? TRANG 81 elEN - elEN TU •• • ',. MAy CONG NGHIEP DUNG CHUNG • {Td; hdnldlllJlIi"l1l1lJ1f NHA XUAT BAN GIAO D1,JC
 3. LOI NOl DAU Trong diJ. phat tritn eua khoa hQC k{ thufi,t, nhi~u thank tl!u mot _(ki thuM di4n til, ki thUfi,t 86...) dd dliqc 6.p dlf.ng voo linh vl/.c c6ng nghi4p. 0 nllOc ta, dd va dang nhf!.p khtJ. nhi~u logi may moe, thUt bt nit hi¢n dq,i ,- do do dbi hOi qua trink diw tq,o can co nhung giao trinh mai, dl trang bi nhilng ki€n thlie ti~n ti€n cho sinh vil2n, nhdm Mt kip vai thl/.c tI eua xd h4i trang hi4n tgi va nhilng ndm tOi. Do vgy, giao trinh ~Trang bt di4n - di¢n tU may c6ng nghi¢p dung chung" nay duqc bil2n soq.n, dllam tai li¢u hQC tOp cho sinh vil2n nganh TIt d~ng hOa XNCN- eua truong DHBK Ha N~i. Gitio tr'inh cilng hilu ich cho cae can b~ ki thu{Jt lam vi¢c trlle tiep hofi,C gian tiep vai cae may dd dlLqc dt cf/p wi. Gitw trlnh g3m ndm pMn. B6n phlm dluJ. d~ cOp tOi trang bt dii!n - di~n tU cae may nang - vfi,n chuyln, lb dii!n, may han, may bam, quq.t va may rn!n khl. Phrm ndm d~ cfi,p tOi cae may thu~ c6ng nghi~p ~t (tuy pMm -nay kh6ng thu~ cae may c6ng nghi~ dung chung, nhung trong khi cha dqi giao trinh trang bt di~ - di~n tu cae may c6ng nghi~p nht:, chung tlJi vlin zep vao n~i dung cua giao trinh nay). Trong giao trinh, d titng loq.i may, dtu duQC giOi thi~u va phrln tich qua tr'inh clJng ngM, d4c e{nh ki thufi,t, nhang ung dl!-ng co ban, co sd 1i lU4n va ti nh ch9n m~t 86 thiet bt di~n dung cho may, 80 d3 nguy~n Ii diln hinh. Gitio trinh dugc t6 chllc bi~n BOq.n, Cl!- tM nhu SQU : Chu bi~n va Quang mi va vilt phan II , phan N. Nguym Vdn Ch6.t vilt phan 1, phan Ill. Nguyln Thi Li~n Anh vilt phan V. Cac tae gid xin thlmh thl/.c cam on cae d3ng nghi~ d4 cho nhi~u j kiln dong gop quj Mu trong Wc bi~n Boq.n giao trinh nay. cac tac gid c,ang vlJ cung bilt on vh trlin trvng m.;ti gop j khac cua bq.n. dt;>C de giao trinh dUQC hohn thi4n hem. Thu gop j xin gui theo dia chi : Khoa TI,l d~ng hOa XNCN - Trubng DHBK Ha N~i h04-c NhlJ. xuat bdn Gitio d~c 81 - Tron Hung DQ-O - Hh N~i. CAC 1'Ac GIA
 4. PHAN TRANG B! DII;N - DII;N TlI cAc MAy NA.NG - vAN CHUYEN Chlrung 1 NHUNG KHAI NI~M CO BAN §1.1. KHAI NI~M CHUNG S1,l pM.t tri~n kinh W' cua m6i mtOc ph1,l thuQc rilt nhi~u vAo mdc d¢ Cd gioi hoa va tl,! d¢ng hoa cae qua trinh san xulit. Trang qua trlnh san xulit, may nting - v~n chuygn dong vai tro kha quan trqng. Mt\y nang - v~n chuydn Ii'!. cliu niSi giua ct\c hf:lng m1,lc . c6ng trinh san xulIt ri~ng bi~t, giua elk phAn xttong trong mQt nhA may, gilla cae may cOng Me trong mQt dlly chuyen san xulit v.v ... Tinh chlit vi'!. s6 hlQng hAng hoa etin v~n chuy~n tuy thuoc vao di;i.c thii. cua qua trl.nh san xu!U. vi" d1,l : MQt Xl ngh~p luy(m kim cd Ib caa DAng sulit 1.000 tlin gang/ngay d~m, clin phai v(\n chuy~n Mn 10 caa 2.000 tlin qu~ng, 700 UIn ph1,l gia va 12.000 tlin than cdc. Trang ngAnh khai tht\c mo, tr~n cae cOng trInh thuy IQi, t~n ct\c cOng truang xAy dyng nba may thuy di(ln, xAy dyng cOng nghi~p, xAy dl,tng dAn- d1,lng v.v ... , pht!n Ian cac ding vi(lc n{\ng n~ nhll b6c, xuc, di\o, khai thac diU dA d~-u do c:ic may nAng - v~n chuyen thl,tc hi~n. Vi~ceu d1,lng cae may nling - 'o'l)n chuy~n trong cAe: h$D.g ml,lc cOng trinh lOn e~ lam giam dang k~ thbi gian xAy dl,tng, giAm bbt s6 IUQng cOng nhi\n (khoAng 10 HIn). Vi d1,l : N eu dung mQt C!l.n du ell Ibn cO th~ thay thl1 cho 500 cOng' nhAn, con n~u dung mQt may xtlc cfJ Ion d~ dAo hAc, ~nh, muong ho{\c trong cOng vi~ cAi t~o dit~n d~a thl co the' thay the cho 10.000 cOng nhf1n. Trong cae nba may cM t~ co khf, may nang - v{\n chuy~n dung d~ v{\n chuyen phOi, ban thanh phtIm vi\ thAnh pMim tu nhA may nay sang nhA may khac, tu phlin xllong ni'ly sang phAn xllong khAc. 5
 5. §1.2. PHAN LOAI MAy NANG - VAN CHUYEN Ph1,l thutic vAn d~c di~m eua hang h6a c~n v(l.n chuy€n, kich thlloc, s6 111Qng vA phuong v(l.n chuyen rnA ct\c mAy nAng - ~n chuyen rat da d~ng. Vi~ phAn iO(li mqt each hoan haa cae may n!lng - vi\in chuyen rlit kh6 khAn.' Co the philo IOl.li cae may nAng - vi\in chuyen thea cae d~c diem chlnh sao : (hloh 1-1) 1. Theo phuong v~n chuyin hBng h6a a) Thee phuong thAng dung: thang mAy, may na.ng b) Thea phuong nlm ngang : hAng chuy~n, bAng tAi c) Thea m$t phAng nghiang xe kIp, tha.ng chuy~n, bAng tAL d) Thea cAe phuong k@'t hQp '. cAu tIVe, clin tr\lC, ca.u t1Vc cAng, mAy xiic V.v ... 2. Theo cAu ","0 cia co cAu di chuyen a) May n!lng - v~n chuy~n d!}.t c6 dinh : thang may, may n!lng, thang chuyen, bang Ul.i, bAng chuyen v.v ... b) Di chuyen tinh ti~n c~u trt,lC cang, clin cIiu con d~, cac lo~i clin tr1,lc, cliu tryc v.v ... c) Di chuyen quay voi mOt goe quay ttli h~n : clin dIU thap; may I) xiic v.v ... 3. Theo cO cAu bOc hAng a) Cd dlu b6c hAng lA thong, cabin, gliu treo ... b) D~ng rode, xich treo, bAng. -,---=,~. . lJ. ,,~ .'~ • 'ii e) Cd c«u Me hAng bAng nam chAm di~n. )J k) 4. Theo cht d~ lAm vitc mob 1-1. ~Ac l~i mAy nang-Y.)n chuybi. a) Ch~ dO dAi h~n : bAng tAi,
 6. §1.3. D~C DIEM D~C TRlING CHO CHE DO LAM VI~C CUA H~ TRUYEN DONG DI~N MAy NANG - VAN CHUYEN May n!lng - v~n chuy~n thubng du~c lAp d~t trong nha- xuong ho~c d~ 0 ngoai trbi. Mai trtlong lam vi~c eua cae may n!lng - v(tn chuyen r!lt ni;i.ng n~, d~c bi~t Iii ngoili hAi cang, cae nha may hoa chat, cae xi nghi~p luy~n kim ... elk khi Cl,l, ~hi~t bi di~n trong M th6ng truy~n dtjng va trang b~ di~n cua cae may nAng - v~n chuy~n phai Him vi~c tin c$.y trong rnqi di~u ki~n nghi~t nga cua rnCli trtlbng, nh~m nAng caa mlng sutlt, an toi;m trong v(tn hAnh va. khai thAc. D6i v{ji h~ truy~n dQng di~n cho blng chuy~n va. bAng tAi, phAi dAm bAa khoi dQng dQng cO truy@n dQn~ khi dl1y tii ; d~c bi~t Hi vao mila dOng, khi nhi~t d¢ rnOi trubng gia.m lAm tang mOmen rna st\.t trong Ie 6 dO d4n Mn lAm tang d~ng k~ mOmen cAn tInh Me' ~ hlnh 1-2 bi~u diAn m6i quan h~ ph1,l thuQc gilla roOmen can tInh va tlk dO dQng Cd : Me = f(w). Tr~n d6 th! ta thfiy : Khi w = 0, Mc ldn hon(2 ..;- 2,5 H'n) Mc ung vbi Mc d~ OL-__________-L______~~ d~nh mUc. Cut.. D~c di~m tr@n ciing dung vdi m¢t so Hlnh 1-2. may n!lng - v~n chuy~n khac nhu thang Quan he Me = f(/U) khi Ir.h6i d¢ng d¢ng·ca bAng lai. chuy~n, ba.ng chuy~n v.v ... D~Dg co truy@n d¢ng diu tr\lC, nhtlt Ui d6i v{ji CO cllu nAng - h~ mOmen . thay ddi thea tAi tl'9ng rfit f,1J rO ~t. Khi khOng cd tAi t!9ng (khOng till), mOmen cUB. dOng CO khong vUQt I quI\. (15 .;- 20)%. M dm, d6i v{Ji CO cllu ~t nAng clla cdn tI'\lC gliu ngol;lm d~t tlli 50% M dm••d6i vOi dOng cd di chu~n xe con blng (35 .;- 50)% M dm• ~"f---+:",.:C....+~:C....+ __.....j.__~ d6i v6'i d9ng co di chuyf!'n xe cdu .blng (50 + 55)% M dm . Trong cae hO truy~n dOng cole cO q4 f----,f£--f----I---I---l ctlu cua ml\.y na.ng - v$n chuyf!'n, yau c4u qua trinh tAng t6c va giAm t6c xity ra phAi ~m. d~c bi(!t Hi d6i vdi thang ml\.y vA thang chuyan chCl khlich. Bai v~y, mOmen dOng trong Innh 1-3. quI\. trl.nh quI\. d~ phlll du
 7. NAng BuAt cUB. may nAng - vl).n chuy~n -quy€t d~nh lXIi hai y~u t6 : tai trqng cua thi~t b~vA s6 chu kl Mc, xuc trong mQt gia. S6 h1Qng hAng h9"a Mc xuc trong m6i mQt chu kl khOng nhu nhau vA nha han trqng tAi d~nh mac, cho n@n ph\l- tAi d6i vtli dQng ca chi d~t (60 + 70)% cOng suAt dinh mac cua dOng ca. Do di~u ki~n lAm vi~ cua may nAng - vl).n chuy~n ~ng n~, thubng xuy@n lam vi~ trong ch€ d¢ qua tAi (d~ bi~t IA may xuc) n~n cac may nAng - vl).n chuy~n duQ'c ch~ t~o co dQ Mn ca kh1 cao, khA nAng chiu qua tAi Itln. §1.4. H~ TRUY~N DQNG DUNG TRONG cAc MAy NANG - VAN CHUYEN Hi~n nay, h~ truy~n dQng di~n trong cAe may na.ng - v~n chuy~n su d\l-ng pM bi€n IA he truy~n d¢ng v6i dQng co xoay chih vA m¢t chi~u. Xu hUCJng chu y~u khi thi€t k~ vA cM t~o h~ truy~n d¢ng di~n cho may nAng - v~n chuy~n IA thubng chqn M truyl1n dQng vtli d¢ng ca xoay chi~u vi co hi~u quA kinh M cao, c1f;lt y~u cAu v~ d~ dnh khoi dQng cung nhu d~c dnh di~u chlnh. D~ dAp llng cAe ~u cliu vi! an toAn, dQ tin c$.y khi lAm vi~c dAi hl(ln cUe. h~ truy~n d¢ng di~ll cac may nang - v~n chuy~n, nAng coo tu6i thQ cua cAc khi C\1 di~u khi~n, '. n~n dung cae khi C\l- phi ti~p di~m thay cho cAc khl C1,l ti~p di~m (rale - c6ngtacta). Cac khi C\1 phi ti~p di~m d6 c6 th~ ch~ tl(lO, Idp rap tu cae phttn tu di~n to, di~n ttt vA ban din. Nhflng nAm glin dAy, do s\i phat tri~n nhanh cua kI thu~t ban din, ki thu~t bi€n d6i di~n nAng cfmg sullt }{In, cae M truy~n dQng di~n cho may nAng - v~n chuyl'i'n dB. dung nhi~u cac b¢ bi~n d6i thyristor thay th~ cho cac h~ cd di~n dung may di~n khu€ch . dlili cung nhl1 khu~h d~ to. B¢ bi~n d6i thyristor c6 nhil1u tiu dil'i'm han hAn so voi bQ bi€n ddi quay: quan Hnh nM, dO nh(ly cao, kich thuOc vA tl'Qng II1Qng be han, cho phep ch~ tE,to dl1Q'c nhung h~ truy~n dQng c6 cAe chi ti~u kinh t« vA kI thu~t cao. 8
 8. Chuong 2 TRANG B! DI~N " , DII~N TII CAU TRl,IC " §2.1. NHiiNG D~C DIEM CO BAN ClIA H~ TRUYEN D(jNG VA TRANG B! DI~N CAU TRl,lC Ch€ d¢ lAm vi~c cua cae co C!lu diu tr ....c dU'Qc xBC dinh tll cae y(!u cl1u cua qua tdnh cOng ngh.;!, chue na.ng cua cl1u trl,lC trong day chuy~n sAn xmlt. CAu t~ W. k~t cAu cua cliu tr1,lc nlt da dl;lng. Khi thi€t k€ vA eM' tl;lo M th6ng di~u khi~n vA M truytm d~ng dil;!n phBi phil hQp vOi tung lo,p ci,I tM', Cau tr1,lc trong phAn xuang luy~n tMp III MActanh, trong cae phAn xllong nhi~t luy~n phai dAm bAa cAe chi ti~u ld thu$t trong eM' dO qua d¢. Cl1u tr ....c trong cae phAn xllong '. lAp rap phAi dAm bAa qua trlnh rna may ~m, dill di~u chlnh t6c dO rQng, dung chfnh xac dung noi Illy hAng vA h~_ hang v.v ... Cae co du cua cl1u tI1,lC lam vi~c trong eM' dO c,/c kl n~ng n~ : tlin so dong d.t lOn, ch€ de) qua d¢ xAy ra nhanh khi rna may, ham vA dAo chi~u. Tit nhung d~c di«m tr@n, co thl! dua ra nhung yAu c~u ca bAn d6i vtJi h~ truy~n dc)ng va trang bi di~n cho cac ca c~u Clla cAu tr1,lc : 1- Sa d6 c~u truc clla h/1: di~u khi~n tl,i' dOng ddn giAn. 2- Cae ph§n tu- c!u thi'Lnh co d¢ tin ~y cao, dan gii'Ln v~ ca:u tl;\o, thay thl! d~ dAng. 3- Trong sd d6 di~u khi~n phAi cO ~h. bAa ~ di~n ap "khOng", qua till va ngdn Iru,lch. 4- Qua trlnh rna may di~n ra theo mOt l~t dUQc dinh slln. 5- Sd do dieu khie'n cho tung dOng co ri.€!ng bi~t, dOc l~p. 6- Co cOhg tAc hanh trlnh h~n chI! hanh trlnh til!n, lui cho xe ca:u, xe con h~n chI! hanh trlnh l€!n cu.a Cd clu nAng -' h\.l. 7- DAm bAo h\.l hAng a t6c dO thilp. 8- Tl,i' dOng cAt ngu6n c4p khi cd ngU'bi lAm viec tr@n xe cilu. §2.2. TiNH CHQN cAc PHAN TO" TRONG H~ TRUYEN D(jNG DI~N VA TRANG B! DI~N CAU TRl,lC 1. Tinh chQn cong suat dling cO ·a) DQng cd tr'uy4Sn dQng cd cft":u na.ng - ~ D¢ng co truy~n d¢ng CO c4u nAng - h~ giu vai tro quan trc;mg trong cae may nAng - v~n chuye'n noi chung vA trong cl1u tI"\lC noi rl(!ng. D¢ng Cd truy~n d¢ng co c~u nAng - h\.l lam viec a chI! dO nglin hl;\n l~p ll;li, n(!n khi chQn cOng su~t dc)ng Cd phAi tinh den cA ph1,l tAi dc)ng. 9
 9. *) Tinh toan ph~ tdi tinh. Ph\! tAi Hnh J ---~~- cua co ctlu nAng - h~ chu yffu 11\ do tAi trQng quy~t dinh. D~ xac dinh ph .... tAi dnh, phai /' ..... /c d~a vao sa d6 dOng hQc CUB. co h~ C\l th~. Gia su co sa d6 dQng hQc nhu c~u nAng - / ...., 7 I ~-, \ blnh 2-1. , I J----t3 M - Phl,l tai tinh khi nAng co tAl ~ (G + GalR, , [Nml (2-1) / \.,}'::~ -..,,1, " _-_... .- ' .... n ui1lc I \ Trang do : 1 \ ' G - tr~;mg lU'Qng cua' too trQng, [N]. , 4 I I ' " Go - trQng hi'Qng eua bl) Ia:y tAi [N]. \ ~ - bAn k{nh cua tang nAng, [m]. u - bQi e6 cia M th6ng rong rQC. \, , ; I 1/.c - - ti 86 hi~u Built cda co ctlu. truy~n ......- --- ... 2rcRt ·n '. (2-2) v Trang dd : v - Me de:) nAng tAi, [m/s] n - t6c dQ quay cua dQng co, [vg/s] Trong cae cOng thac dnh tnm, hiQu sl.l!t 'lc v~,,-5 Illy Mng dinh mac khi tAi t.rQng ~ng dinh muc. Dng v6i. cae tAi tl"Qng kM.c dinh mue, cdn X3c t . d~h 'lc thee t8i tl'Qng nhU' trW lllnh 2-2. XRc djnh 'lc dya thea M 96 mang tAi ; P, K~ P • Hlob 1-1 cdm &I d6 dOng hQC cua cO du nang - h(l dung moe. 1- Tr\IC vii; 2- Bdith vii; 3- TTU)'ln d(jng bdith rang; 4- TangMtg; 5- IJ¢phQnmtx:Mng; 6-- M6c; 7-lJ¢ngcu; t~:J~~~U,~9~'~~~~~ A- IAtmco djnhcap. 0.8 - Ph\! tAi tlnh khi nAng khOng tai : GaRt Mno ~ . ,[Nm] (2-3) , U,l·1l c 75 ";111 ~4IS - Ph\! tAi tInh khi h@ tAi. tf". =O,i.f 6, Co tM cO hai eM' dQ h@ tAi : h~ d¢ng U,2L-__L-~L-~L-~~u.~~~ l"e va h~ hAm. H~ d¢ng h,te th1,te hi~n khi U 0.1. tZf P.I 9,8 1 tAi trQng nh6. Khi do m{)men do too trQng gfl.y ra khOng du d€ thl1ng mOmen ma StU Hlnh %-1 trong co ctlu, May di~n lam vi~c ache dQ Quan he phl,l thuQc '10 thoo tai tll;mg. d¢ng co, 10
 10. H~ ham th\!'c hi~n khi hfiL tAi trQng Um. Khi do mOmen do tAi trQng gay ra :nit Ion. May dij)!n phai lam vi~e d eM' dQ hAm de giu eho tSi tn;mg dU:Qe h~ vai t6c dQ 5n dinh (chuy~n dOng khOng cd, gia t5e), De xAe dinh mOmen tran tr1,lc cLla d¢ng cd khi hfiL tAi, c~n thlle hi~n vAi phep bilin dOi sau : GQi mOmen t~n tn,Ie dOng Cd do tAi tI"9ng gAy ra khOng co t6n thAt IA M t thi (Go + G)Rt M, = --''c::---,.~-' , [Nm] (2-4) u .1 Khi hI;!. tAi, nAng htgng dU:Qe truy~n ttt: phia tAi tr~mg sang cd cl[u truy~n dOng, nlln : Mh = Mt - .6.M = MI , '1h ' {Nm] (2-5) Trang do: Mh - mOmen t~n tn,IC dong co khi hfiL tAi, {Nm] .6.M - tdn tMlt mOmen trong Cd cllu truy~ dOng, (Nm] '1h - hi~u Bullt cua Cd clio khi hfiL tAi. Nt1u M t > .6.M - h, hAm, MI < .6.M - hI;!. dOng l~c, Coi tdn thllt trong cO cllu na.ng - hfiL khi nAng tAl vA khi h, tAi nhu: nhau, thl M, 1 "M = - - M = M ( - - 1) (2-6) ,'1c t l'1c Do do 1 =MI -Mt (--1) '1c =M(2 I = (Go + G) R, (2 _ ~) (2-7) u.i '1c So sAnh hai bi~u thllc (2-5) vA (2-7) ta co : 1 '1h = 2 - '1c (2-8) D6i vlJi nhung tAi tl'9ng tllong d6i llJn ('Ie > 0,5) ta cd '1h > 0 , Mh > O. Di~u do co nghla lA m6men dOng CO ng11~ chi~ vlti mOmen phl,! tAL DOng CO lam vi~c C1 ch~ dO hf;L hAm. Khi tAi tl'Qng tU:dng d6i nh6 ('1c < 0 ..5) thi 'Ih < 0, Mh < 0, mOmen dOng Cd cung chi~u vlJi mOmen phl,! tAi. DOng Cd liUn vi~c 0: chli dO hfiL dOng l~c. -) Tinh toan M 86 tilp di~n tliong d6i TD%. Chu kl lAm vi~c cua cO cllu nAng - hfiL baa g6m cAc giai dOfiLn sau : h$ khong tAi, nAng tAi, h, tAi vA nang khOng tSi (giua cae giai do,n thu:bng cd thbi gian nghl). Khi t!nh wan M s6 ti~p di~n tu:dng d6~ chUng ta bO qua thbi gian ham :mAy w mes mAy. Thbi gian too.n bO 1 chu kl lAm vi~c clla cd cl[u nAng - h, cd th~ tinh dllQc thea nAng sullt Q vA tAi trQng dinh mile G dm . 3600Gdm T,,= Q [,] (2-9) TD% = . 100% (2-10) 11
 11. Trang d6 : TJv - thbi gian li'!m vi~ cUB. mOt chu kl, xac d~nh thea di@u ki~n lam vi~cc\! th@' cUa cd cl1u. *) ChQn so b¢ c"ng 8u6.t dl)ng co. Ch9n sci bQ cling 8Ul1t d()ng Cd cO th~ thea ph\! tru. trung blnh M lb• hal).c thea ph\! tAl. dAng trj. Mdt k~t hl;lP v{Ji h~ s6 tiep di~n tU:dng d6i TD%. Ph\! tAi trung blnh, phl,l tAi dang tr~ tinh thea cae bi{fu thuc sau n I M,t, kCi=c;'~_ (2-11) Tok (2-12) To" Trang d6 : M j - trj. 86 mOmen ung vtri khaAng thbi gian tj ; k = (1,2 + 1,3) - h(l a6, phl,l thu¢C vi'!a d¢ nMp nhO cua d6 thi ph\! tw, tlin s6 rna may, ham may. Di~u ki~n d(!' chQn cOng BUl1t d(lng· cd : '. MdmDC;e. Mtb M dmDC ;e. Mdt (2-13) *) Kiim nghi~m D@' ki{fm nghi~ cOng sul1t dOng cO da. chQn, clln phAi xtiy d.,rng bi{fu d6 ph\! till cMnh x8.c. Sau kbi dl\ x~t dl1n thbi gian rna may, ham may vi'! thbi gian nghi cua dQng co, tinh l~ thbi gian ti~p di(ln tUdng d6i th(1"c. . TD%lh = I,+II'h+It,= . T (2-14) ok Trang do L tj - Wng thbi gian li'!m vi~. L tjh - Wng thbi gian hAm. L ~mm - Wng thbi gian ma may. va tinh ph\! tAi chinh xAc thea dl;li lUQng dAng tri. Mdta:. D()ng cd dil ch9n Ii'! dung nl1u th6a. ml\n yllu diu : M te < M dmDC (2-15) M Ie ~Mdta: ~TD
 12. D6i vai d~ng co di~n mOt chi~u klch til: n6i tilp, n@n su d\mg phuong pM.p tdn tha:t trung blnh va dong di(\n dAng trio Doi voi d()ng cd kh6ng d6ng b~, phuong phAp tdn tha:t trung binh va dong dii]!n d:1ng tr~ cbo k~t qua chinh xac han so voi cae phuong phap khac. +) Ki~m tra tri 86 gia t6c cua tung cd ca:u c\l tM' cua cau trl,lC. Theo s6 li~u kI thu~t va sd do dfiu da.y cUa dQng cd xac dinh mOmen rna may va mOmen ham may cua dQng cd. D6i v{li d~ng co khOng d6ng b~ rotor 16ng soc, co th~ Hiy tri 86 trung binh khOng d6i cua m6men trong thbi gian ha.m vA mO mAy thea biEru thac 1 M 1bmm = 2" (MI + Mmm> (2-17) D6i vlli dQng co di(\n m~t chi~u rna mAy bAng dii]!n tra 1 M tbmm = 2" (M! + M 2) (2-18) Trong do Mt - mOmen tlli hl;l.n cua d~ng ca. Mmm - mOmen mO mAy. Ml va M2 - mOmen cl,1c ~i va m6men chuya'n til"!'p khi rna may. Gia t6c cua dQng cd tlnh thea bi~u thac : dw M tbmm - Me dt ~ J (2-19) Khi khai dC)ng nling tAi va hl;l. tai Me > 0, khi khOi dOng bl'}. dQng Il,1C Me < O. Trong qua trl.nh ham cUa c!(lng co, da:u cua Me cling dUQc dc dinh tuong tl,1 nhu v~y thea tU'ong quan v~ chi~u giua Me va mOmen d~ng 00. Nl"!'u dung hAm Mng cd khi (d9ng cd cat ra khoi ngu6n di(\n) thl hi s6 ~bmm cua dOng co thay thl"!' b!\ng M he cua bQ ham cd khL b) TInh chc;»n c6ng sua:t dOng co cho cac cd ca:u di chuygn theo phuong nllm ngang Vi d\l diErn hlnh cha cd du di chuy~n thea phuong n~m ngang Ii'! cd ca:u xe du va xe r con Clla ca:u tr\lc. Sd diS Il,1C dUQc gioi thi~u trl!n hlnh 2-3. Ph\l tru tInh cua co ca:u la do Il,1C can chuya'n dOng ga.y ra. Ll,tc do bao g6m hai thanh phl1n chfnh : b,tc rna sAt la.n t~n dU'bng ( 8) ,'" vf'4, (") 0 di F 1 va b,tc rna sat trong cd trv.c bAnh xe '/// . , F et · ·mob 2-3 Thanh phan F 1 dUQc xac dinh thea bia'u So d6 Il,le cia co cau di ehuyen thuc : thea phllOng mm ngang. (Go + G). f Fl = [N] (2-20) R" 13
 13. Trong do Go - trc;mg hlc;fng ban thAn cO cllu, [Nl. ~ G - tl'Qng hlc;fI1g tA.i trgng, [N]. Rb - bAn klnh bAnh xe, [cm]. f - M s6 rna sat lAn, [cm}. Nl'!u bAnh xe blng thep IAn tr~n dllbng ray thl f = (0,05 + 0,1) cm Thanh ph'n 1l,fC F ct dllQC xAc d~nh theo bilru thuc : F et = (Go + G) p. , [N] (2-21) Nl'!u dbi di{!'m di,U cua l~c nAy v~ vanh banh xe thl dnh theo bi~u thuc : [NJ . (2-22) Trong do : p. - la M s6 rna sAt trllQt : khi dung fS truQt p. = 0,05 + 0,08; khi dung fS bi P. = 0,01 + 0,05. Rct - ban k(nh cfs tT\lC, [cm]. Toan b¢ h,1'C d:)t Um banh xe Ia : Go + G '. ~ R" (u I\" + I), [NJ (2-23) D6i vOi cAe Cd Cl1u co bAnh xe sAt IAn tr~n dllbng ray, phAi tmh dlfu hlc can rna sat git18 mep banh xe va d\1bng ray. LljC do d\1Qc dnh tMm blng M 86 dlj trft: k, va toan bO l~c can trong tr\1bng hQP nay se la : Go +G F', ~ k.F, ~ k R" (uR" + I), [NJ (2-24) H~ sfs k d\1c;fC Il1y tit thljC M va klnh nghi~m v~ hAnh. vi d¥: - D6i vbi xe du khi dung d hi: k = 1,5 + 2,'khi dung d tnt¢.: k = 2,5 + 4. - D6i v{ji 1e con, tlldng dng Ut. : k = 1,25 + 1,6 va k = 2,5 + 3,2. N~u co Cl1u di chuy~n t~n dl1bng d6c cd gdc nghi~ng a, toAn bQ II,fC can F" e d\1QC tlnh theo bi~u thdc : Go + G F"c = R-o (.u Ret + f) cosa ± (Go + G) sina, [N] (2-25) D6i v{ji cAe CO Cl1u lAm viec ngoli trbi, c'n phAi tlnh tMm Iljc can cua gio : F. ~ C~q.,,2~ + O,lqvj;, [NJ (2-26) Trang do C - h~s6 kinh nghi~m = (0,8 + 0,9) r - trQng 111Qng riflng cua khOng khi, (12 N/m 3 ) q - diQn dch cAn gi6, [m 2] g - gia t6c trQng trubng, [9,8 m/s2]. v:L - t6c dQ tfSng cua Cd Cl1u vA gio, [mls]. COng sua:t vA mOmen t~n tr\lc cua dOng co d\1Qc tfnh theo bigu thuc sau ; 14
 14. Fc·v P, = 60. 100Q,z' [kW] (2-27) F,.~ M c = .1 . 11 ' [Nml (2-28) Trang d6 - Pc' Mc - c6ng Built vA m6men c!\n tr~n trl,lc d~ng CO - Rb - ban klnh Mnh xe, [m] - i - ti s6 truy~n - 11 - hi~u suilt cua Cd cilu - v - t6c de) di chu~n thea phltdng ngang cua xe, [m/ph}. ChQn c6ng sua:t d9ng cd, kiem nghi~m c6ng suilt d¢ng Cd dA ch(;m tii!n hanh thea cac boac nhU: dA n~u tr~n. c) Thl d1.l tinh chqn cfing suJit dj)ng co Thl dt!- 1 : Xac djnh ph"\}. tAi tlnh khi nAng va b~ cua Cd diu nAng - h~ a c«u tr1,lc, cho biet : G dm = 20T ; "'ic = 0,82 ; Go = IT ; R! = 0,4m ; i = 75 ; u = 1 ; (ung voi I '. tai djnh muc, "2 djnh muc vA khOng too). - M6men tren trl,lc d¢ng Cd khi nAng tAi bAng djnh muc (Go + G)R, (20 + 1).0,4.1000 M nl = -'-;:::0-----' = iu l1c 75. 1 .0,&2 = 136,5kGm = 1340 Nm. - M6men tr~n tr1,lc d¢ng Cd khi h$ voi tw bAng djnh muc : _~) = (20 + 1)0,4.1000 ( __1_) (2 ~, 75 . I 2 . 0,82 = 87 kGm :::::: 850 Nm. - Khi nAng tAi tr9ng bAng { dinh muc, hi~u sua:t "tra thea bieu des a hlnh 2-2 Ie. ~ = 0,746. M = (I() + 1).0,4.1000 = 78,64 kGm = 771 Nm. --n, 75.0,746. I I - Khi h$ tAi tt"Qng bAng "2 dinh mdc _ (10 + 1).0;4.1000 ( __ 1_) M", - 75 2 0,746 = 38,6 kGm "'" 379,4 Nm - MOmen nAng khi kh6ng tw, hi~u sua:t 11 = 0,258. Tra theo bUiu d6 a hlnh 2-2. GoR! 1.0,4.1000 M~ = il1 u = 75.0,258. I = 20,67kGm = 202 Nm - MOmen h$ khOng tAi : 15
 15. GoR, ( 1) 1.0,4.1000 ( 1) Mh3=~ 2-7j = 75.1 2- 0,258 = -9,96kGm=-97,5Nm. MOmen hl;l khang tAi Mh3 < 0 co nghla III co cl'[u lAm vi~c a chEf dO hl;l dOng l\lc. Thl dl!- 2 : Tfnh chon cOng sul'l:t dOng cd truylln dOng xe d.ll (d¢ng Cd khong d6ng b¢ rOto dAy quAn) cho biEH : tr9~g h.1Qng xe cliu Go = IT; Uti trQng dinh mde G dm = lOOT; t6c dO di chuyG'n v = 55 m /ph ; It,1c can chuy€n dOng khi trQng Ui djnh mde Fe = 6480N, vA khi trQng tAi Feo = 3240N, hi~u sul'[t cua cd dIu 'l = 0,85 ; ti 96 truy~n i = 18, dubng kinh banh xe D = O,35m ; mamen qUaD Hnh cua cac bl) ph(l.n quay cua Cd cl'[u quy d6i v~ tr1,lC dOng cd J 1 = 0,15 kGm 2 ; thbi gian xe ditng dG' thao Uti trQng tol = 100s ; thbi gian lAy tAi to2 = 1508. HAm d¢ng cd bang CO' ci'lu phanh Cd khi co mOmen phanh MPh = 78,5 Nm. Cung d1.1Ong dtch chuyi!n tai trc;mg 1 = 5Om. - Thbi gian xe cliu chl;lY h{;'t qua.ng dubng : 50.60 t = = = 55s v 55 - H~ s6 tiep dit;!n tUdng d6i : TD% ~ 21 . 100% 2 x 55 x 100% ~ ;;-:c'i;;-";'-,;;i."7~ = 30% 2t + tol + to2 2 x 55 + 100 + 150 '. - Cang Built dnh tr"il tr1,lc d¢ng CCJ khi tai bAng dinh muc : Fc'v 6480.55 p , ~ l000'ldm = 1000.0,85.60 = 6,98 kW . - COng sul'l:t can tInh khi xe cliu ch~y khOng tAL Ta cd hi~u sullt 'l = 0,78 cung voi 1 tAi bAng '2 thea d6 thi hlnh 2-2 3240.55 o 7 100.0,8. 60 ~ 3,8 kW . N€u chQn cang sullt dQng co thea cang liIullt trung binh thl : Pct + Peat· 698 + 38 P dm = k 2t = 1,25 ' 2 • = 6,73 kW . D¢ng cd ch~ t~a khOng co M s6 ti~p di~n quy chulin TD% = 30% nan phAi. quy d6i v~ d¢ng Cd cO TD% = 25%. Khi do : p' dm ~ p dm ~ TD.. % ~ TD % 673 ' J30% ~ V25% 7,73kW tc - T6c d¢ CUB d¢ng CCJ dUQC tinh tu t6c d¢ cua banh xe : . v.i 55.18 nd/c = n b ·1 = nDb = 3,14.0,35 Trang do : nb - t6c d¢ cua Mnh xe [vg/ph]. 16
 16. Thea sa tay tra ctlu ta chQn d¢ng co kMng d6ng bQ '·rOto dAy qulln kuru MT-22-6 vai cac th6ng s6 kI thu~t : Pdm == 380V ; TD% = 25 ; P din = 7,5 kW ; n dm = 945 vg /ph; AM = 2,8 ; J = 0,26 kGm. 2. Tinh toan va ch(,ln co CAll phanh ham Phanh hAm la mi)t b¢ ph~n kMng the thi~u trong cac Cd diu chInh cua c~u tr~c Phanh dung trong cAu tr1,lc thuong cd ba lo~i : phanh gu&:, phanh dIe vA phanh dai Nguyfln H ho~t dOng cua cac lo~i phanh noi tr(in v~ co ban gi6ng nhau. Khi di)ng co cua cd cllu dong vAG luai di~n thl dOng thai cu¢n dAy cua nam chAm phanh hAm cling cd di~n. Ll,ic hut cua nam chAm thAng ll,tc can Cua 10 ~o, giAi phdng tl'\1C dOng co de dOng Cd lam vi~c. Khi cat di~n, cu¢n dAy nam chAm cling mAt di~n, l~c cAng cua 10 xo se ep ch!).t rna phanh VaG tr1,lc d¢ng co, de ham. Phanh hiim di~n tu thuong cM' ts;lo theo hai kieu : hAnh trlnh pha.n tlng dai (hang ch1,lc mm) va hanh trinh pha:n tlng ngQn (vai mm). LOs;li hanh trlnh dAi yflu cAu Jl,iC hut nh6, nhung k~t diu cd khi cOng Mnh va phtlc t~p. Th\1c t~ thuang dung phanh , hilm hal)h trlnh ng:in. So do d¢ng h9C cua phanh dai va phanh guDC giai thi~u t~n blnh 2-4. "),-..... Khi cuOn dAy cua nam chAm cd di~n, luc '. hut cua nam chAm se nAng canh tay don L Mn, lam cho dai phanh (h0!.ic gu6c phanh) kh~ng ep ch~t VBo tr1,lc dOng cd. Khi mat di~n, do tl,t trQng cua nam chAm G nc vA d6i fS) ", tI"9ng phanh G ph ' dnh tay don hli\ xu6ng L vA dai phanh ghi chl),t t1"\lC dOng co. ,finc D6i vlii loIP phanh hanh trinh n!¢'n, khi , m4t di~, duM t9.c d1,lng cua Il,tc III xo, dai l I" " "'" ....4 phanh 8~ tip cht~, lAy tt1,1C dQng ca. I( I I Khi chQn co: C«u phanh clin chu y d~n 3 J) thOng S6 Co: ban : dj~n' lip lAm vi~, M 56 tit1p'"di~a: tUc:'ng, d6i (TD%) vA dO dAi hEmh trlnh !?'fJ.B ph4n ;dng (ho~ tri 66 goc quay llin nhAt) " , a) ,Tlnh .ota. va 11JB chQn phanh cho co c«u nAng- h". , L L\tc tAc d1,lDg l~n t1"\lC dQng co: khi phanh AIrH--'--.--=-+-l phl,l thuOc vAo hi 86 mOmen_,cia co: cAu phanh vA ch~ dO lAm vi~ c'fJ.a Cd cl1u nAng-h~, , , M~men cAn tI:nb khi h~ tAi vOi tAi djnh , , mac: .. I Hlnh 2-4 M = (Gdm.-fGol'~ (2 -~) INmJ (2-29) so d6 dOng hQc ella phanh hAnh trinh &Ii. di I.U rz ' 0 - Phanh doi .. b - Phonil guoc. 2· TBtlflT ·A 17
 17. Trong do Gdm - tAi trQng dinh milc, [N] Go - trc;mg hlQng cua cd cllu Mc hitng, [N] Rt - ban klnh Clla tang, [ml i - d s6 truy~n u - s6 m~h nhanh cua rbng rQC tz - hi~u sullt cua cd ctlu. Tily ch~ dt') litm vi~c, cin t~m h~ s6 d1,l tru: k. H(l s6 dlj tru nity phI,!. thuOc vito ch~ dQ lam vi~c nhl1 trong bAng sau ChI'! d¢ litm vi~c H~ s6 k Nh,? nhitng (Nh) 1,5 Trung blnh (Tb) 1,75 N~g n~ (Ng) 2,0 Rat n(tng ne (RNg) 2,5 Tu d6 mOmen cua Cd cllu phanh : MPh = k.M ch ' (2-30) '. b) Tlnh toaD va l~a ehQn pbanh cho co e«u di chuytiin xe eau va xe con Trong doh toan vit chqn lofP phanh cho cd ctlu nily, c4n chd. y lit mOmen do phanh t~o ra khOng dl1QC Ian hdn tri sO: mOmen mit baob xe cd tM truQt theo dl1bng ray. Tri s6 gia t6c Ian nhllt cho phep khi phanb luc co ctlu eli chuyt1'n thul),n theo chieu gi6 , (2-31) Trang d6 : t5 - M s6 trc;mg IUc;Jng bam r - b~ s6 nbBm giua banh xe w. dubng ray f3 - h~ s6 rna sat truQt, (3+5) 10- 4 ret - M.n kinh cd' tl'1,lc, [m] Rb - bAn klnh banh xe, [m] f - he s6 ma sat lAo, (8+10) 10-4, [m] F g - 11,lc cAn cua gi6 t~D 1m2, [N/m2] S - di~n dch cAn gi6 'cua cd ctlu, [m21 G - tl'QDg h1Qng cua co cAu khi khOng mang tlli, [N], Vai trl s6 gia t6c a, t6c d¢ di chuyt1'n v de dinh, cd, tb~ dnh duQC thbi gian phanh t ph' vii mOmen phanh : G.R,,~ f3 ,ret + f ~h ~ (1,1 - ( R" ), [Nml (2-32) 18 2· ,880T ·8
 18. Trong do J d/c - m5men qmin tinh cua dl)ng Cd truy~n dl)ng, Ikgm2] w d/c - t6c dl) quay cua d¢ng cd, [radig1 J - mOmen quan tinh cua toan M tac d\lng lfln banh xe, [kgm2] W - t6c dl) quay cua banh xe, [rad/s] i - ti s6 truy~n cua Mp giAm t6c. c) Tinh chQn nam chAm. di~n cua co cllu phonh LI,1C can thi€t d~t l~ ma phanh (lI,1C hdt'lng tdm) blng 1 F = :uFh Trang d6 : !1 - h~ ~6 rna sat (neu ma phanh lam tU ch~t li~u amiAng va puli hdm bAng gang thi f.l = 0,35) LI,1C hut cua nam chAm F nc' hanh trinh cua phan ung yflu cl1u h ll, d11QC xac dinh .theo bi~u thuc sau 1 (Fnc·hll)yc = F.h·?l.k (2-33) Trang do : F nc - II,1C hut cua nam chAm htl - hanh trinh phan ung h - hanh trinh khi hdm 71. - hi~u sua:t k - M 56 dV tru: (0,75 + 0,85). Nam cham ham phi\i co tich 56 (F nc.hLJ) > (F nc.hLJ}Yc 3. Tinh ChQD nam chA.m di~n lAy tlli cua dlu tr1)c til Cliu tn,IC tu khac voi cac lol;li. cau tr\lc th5ng thl1bng 0: co cl1u Hiy tAi : thay cho moc ho~c gliu la ml)t nam chAm di(!n. Hlnh dl;.lng, klch thut'lc cua nam chAm d11QC chi! ~o thanh cac lo~i nhl1 trfln hinh 2-5 a) Nom chAm Illy tiii hinh trim, dung d~ ~n chuy~n cac chi tii!t M.ng gang, slit . c6 k[ch thl1t'lc khOng Mn, hlnh dl;.lng khac nhau (sAt tbep V\lD, phoi, dinh v.v ... ) b) Nom chAm trim 16m m"t cAu, dung d~ ~n chuy~n cac v(lt thd hlnh cliu Mn c) Ban tii hlnh chit nhj).t, dung M v(in chuyln cac v(it dai nhl1 : thep Uim, dl1ang ray, 6ng tMp dAi v.v ... d) Xa nam chAm, dung dd v~n chuy~n cac v$.t sil!u truong, Siflu trQng. Khi thii!t ki! cliu tr\lc tu, ctin chu y hang d21u lA vl1n d@ cung ct(p di(!n (hI) tiflu th\l lo~i1) M IO!J.i tru 81,1 c6 va nhung trl1bng hQp khOng may do tsi t"(Qng roi tv do. Che dl) lam vi~c cua nam cM.m Hiy tAi lA chi! dQ ngAn h!J.n ~p l:p, co h(! so tiep di(!n tl10ng doi bAng 50%, chu ki lam vi~c khOng It'ln han 10 phut. Ni!u cuang dl) lam vi$c cua nam cham n~ng n~ v~ h~ s6 W~p di~n It'ln han 50% thi clin giAm di(ID ap d~t l~n cl,1c nam chAm. 19
 19. '. Iflnh 2-5. Nam chAm lay tiii Il - HllIh lrt>" ; b - Hlnh fron /{)m m(lt eau ; c - Hlnh eM nh41 ; d - Xa nam cham. U = 220 ~ TD50 % = !55,5 (2-34) cP TD % l/TDth oj J) Trang d6 : U cp - di~n " ap cho phep ~t Ian CU¢n t J + nam cham kbi TDso% == 50%. TDth% - h~ 86 til!p di~n th\ic. 4. Tinh ChQD duong day tiep di~n cho cau tr~c (duilng tr61Ay) Cae cd cau ella c.1u tr1,lC la nhung thil!t hi kh6ng c6 dtnh, cho nen vi~c c.!lp dil;in d~n cae dOng cd truyen dOng, d~n cae thil!t bj diElu khi€n dung m/)t M th6ng ti~p di~n d!fc bi~t g9i lit duong trOlAy. C6 the dung hai h~ ti~p IDnh 2-6. Ket cAu ella he tifp di~n cling. di~n : M tiep di~n cllng va h~ ti~p di~n M.ng Q - KIt c411 c,m gid dq dul1ng liep di~n; b - Kli c6u Clln b¢ My difll. day mem, Duong tigp di(m bang da.y mem chi 20
 20. dUQc phep dung khi cung duong di C'huy@"n Clla Cd cliu kMng qua Ian. Dl1bng tiep di(!n cung thl1bng dung thep goc (50 x 50 X 5) va (75 x 75 x 10) mm. Hinh 2-6 mo t:1 ket diu c.ua h~ tiep di~n cung. Thep goc 1 dt1Qc ga trl\n giA do dl1bng tiep di~n nam dl10i diu tr\lc va cach di(!n ba.ng su do 2. B¢ lAy di~n baa g6m thep goc 1 ga lAn dau n6i cap ba.ng gang 3. Cap mem 4 se cfip di$n den cac dQng Cd va thiet bt dieu khi~n cua cQu trl,lC. Cac dQng Cd truyen d¢ng cAc cd diu cua diu tl1,lC co M 86 tiep di~n khac nhau, ni'ln qua trinh dnh ch(?D dl1bng tiep di~n n~n thl,ic hi~n thea cae bvoc sau - Tinh t6ng dong djnh mue cua cae dQng Cd. n 141m = L I(lmi i= 1 - Tinh t6ng dong dinh muc eua eac dQng Cd cung cO M s6 ti($p di~n nhv nhau. n 141m! = L Idmi ang v6i TD,% J = 1 b1dng tl,i nhl1 v~y dnh eho I:E:lmlI ung vai TDu% v.v .. - Tinh M s6 tiep di$n trung binh. I:LdmlI + TD,,% + ILJm - Tinh dong di~n cl,ie d~i trong 30 ph thea M so hi$u dl,lng k j . lmax30 = k j . ILlm Thea tri 86 cua ImaxJO ta co th@" ch9n dl1Qe ti€t di~n cua dl1bng day tiep di$n. Kil1'm tra d(l 8\lt Ap t~n dl1bng dAy tiep di~n cho day ddn bang dong va nhom thea cling thuc : - D6i vCfi dong di~n m(lt chi@u : 2ImaxL = (J ..SU 100% dm - D6i v6'i dong dililn xoay chieu is..I Lcasp ITlBX ~U% ~ SU 100% G dm Trang do Imax - dang di~n C1,l'c d~i [A] L - chieu dAi dl1bng tiep di~n (m] (J - Buat di$n d.§n eua v~t li~u lam dl10ng tiep di~n (d6ng (J = 57, nMm t'5 = 35 [ Q. mm2 m J) S - ti€t di~n dl1bng ti€p di~n [mm2] 21

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản