Điện tử - Máy công nghiệp dùng chung P2

Chia sẻ: Goi Xanh Xanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
68
lượt xem
19
download

Điện tử - Máy công nghiệp dùng chung P2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một trong những yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động thang máy là phải đảm bảo cho buồng thang chuyển động êm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điện tử - Máy công nghiệp dùng chung P2

 1. Phuong phap dnh ch!;m cOng Built d¢ng CO truy~n d¢ng thang may til!n hanh theo cac bulic sau dAy : 1. nnh IIjC kea d~t len puli cap kea bu6ng thang a tAng dulii dmg va cac IAn dung ti@'p thea : (3-5) Trang do : kl - s6 llin dung cua bu6ng thang. 6.G 1 - thay d6i (giam) kh6i h1Qng tM sau m6i hin dung. g - gia t6c tr(;mg truong, [m/s2]. 2. Tlnh m6men tuong ung vai lljc kea. F.R M i.I[ , [Nm] nl!u F > 0 (3-6) F.R . va : M ~ -,-12 , [Nm], n@'uF
 2. t6c d¢ cua thang may v = 0,75m/s Hln v = 3,5m/s, gia thanh tllng Illn 4 + 5 ll'in. Bai v1).y, tuy thea d¢ caa cua nha rna chQn thang may co Mc d¢ phil hc;Jp viii t6c d¢ t6i uu. T6c d¢ di chuy4!n trung blnh cua thang may cd th4! tAng bAng clch giAm thOi gian rna may va ham may, cd nghla IA tAng gia t6c. Nhung khi gia t6c IlIn sll gAy ra cAm giac khd chju cha hAnh khach (nhu chdng m~t, SQ hAi, nghfilt tho v.v ... ). Boi v$.y, gia t6c t6i uu la a :!iO 2m/s2. Gia t6c t6i 11u dAm bAa na.ng suAt caa, khOng gAy ra cam giac kh6 ch~u cha hanh khach, d11QC d11a ra trong bAng 3-2. Bang 3-2 H~ tTUy~n d¢ng Tham s6 Xaay chi~u M¢t chi~u Tt'lc d¢ thang may (m/s) 0,5 0,75 1 1,5 2,5 3,5 Gia t6c cl,1c d~ (m/s 2) 1 1 1,5 1,5 2 2 '. Gia Me dnh toan kung binh (m/s2) 0,5 0,5 0,8 1 1 1,5 I p '-', 0 r- , !-_I- I 'I, s I l' nI , I , Q~I~~~_ _ _ _ _ _~~~~=+~t_ , , L.,J P Hloh 3-4. Cae dlldng cong bit!u dil'n sl,l ph1,l tln.tOe ella quAng duong S, Ide d¢ v, gia 16e a va dO del P thea thOi gian. J. ~Bf)i)l ·i. 33
 3. M~t dl.li hrc;mg nua quyl'lt d~nh sl,t di chuy€n €lm cua bu6ng thang la t6c dQ tAng cua gia Mc khi mc'.! may va t6c d9 giam cua gia t6c khi ha.m may. Noi mtit eAch kM.c, do Iii da d2 v d¢ ~t (~l.lo ham b~c nhc'(t cua gia tOe f = dt hoi;1c ~ h8rn. ~ hai ella. t.6c dti f = dt 2 ). ,Khi gia t6c a ~ 2m/s2 thi d¢ d~t kht"lng dUQc qua 20m/s3 . Bh~u d6 lam vi~c t6i uu cUa thang may USc d9 trung binh va t6c dO cao bi€u di€n tr€ln hlnh 3-4. Bieu d6 nay co th~ chia ra lam 5 giai dOl.ln thea dnh chllt thay d6i toc dti cua buang thang : ma may, che dti On dinh, M.m xu6ng t6c d() thllp, bu6ng thang den tAng va ham dung. Bi~u d6 t6i uu hlnh 3-4 se dl;it dUQc n~u dung M truy~n d()ng mtit chi~u (F-D). Neu dung M truyen d()ng xoay chieu vlii d(lng co kht"lng d6ng b(l hai cap t6c dQ, bi~u d6 chi dl.lt gan giOng bi{!u d6 t6i uu. Doi voi thang may chl;iy ch~m, bi~u d6 chi c6 ba giai do!pl : mo may, chI'! dQ 6n dmh va ham dung. §3.5. DlrnG CHINH xAc BUONG THANG Bu6ng thang cUa thang may cAn phai dting chinh xac so voi m~t bang cua Uing cAn dung sau khi iln nut dung. Neu buang thang dung khong chinh xac se gay ra cac hi~n tUQng sau : - D6i v6i thang may cha kMch, lam cho hanh khAch ra, vao kho khAn, tAng- thai gian re, vilo cua hanh khach, dAn d~n giam nAng suilt. - D6i v{Ji thang may chb hang, gAy kho khAn trong vi~ xep va Mc da hang. Trang mtit s6 trubng hQP c6 th~ kht"lng tht,!c hi~n dUQc vi~ x~ vA Mc da hang. D~ kh~c phl,lc h(,-u qua do, co th€ c'(n nhAp nut ba:m d~ df).t dUQc dti chinh xac khi dung, nhung se dAn Mn cae vc'(n de kh6ng mong mu6n sau - Hong thi(~"t bi di~u khi~n - GAy t6n th!t nling lUQng - GAy h9ng hOc clk thi~t hi Cd khi - TAng thbi gian tu luc ham d~n dung. D~ dung chinh xlie bu6ng thang, din dnh den m(jt ntra hi/[!u 56 cua hai quang duang truQt khi phanh buang thang dc'(y Uti va phanh bu6ng thang kht"lng tAi thea cung mQt huang di chuy~n. Cac yeu to anh huang d~n dung chinh xac bu6ng thang bao gam : momen cua co cllu phanh, mt"lmen quan dnh cua buang thang, t6c d¢ khi b~t dAu ham va mOt s6 yeu to phl,l khac. Qua trlnh ham bu6ng thang xity ra nhu sau : khi bu6ng thang di dlin gan san tang, dIng tAc chuy€n d6i tang dip l~nh Mn h¢ th6ng dieu khi~n d(lng cd d~ dung buang 34 3_T009T_ -"
 4. thang. Trang quAng thbi ,gian 6.t (thbi man tac dQng cua thi~t bi di~u khi~n), bu6ng thang di dUQc quAng dubng IA S' = voAt , [m] (3-7) Trang d6 : v 0 - T6c dQ hic bAt dllu ha.m, [m/s]. Khi co c!1'u phanh mc dQng IA qua trlnh hAm bu6ng thang. Trong thbi gian nAy, bu6ng thang di dUQc m¢t quang duong S". mv' S" = 0, [m] (3-8) 2(Fph ± FJ Trang do : m - kh6i IUQng cAc phl1n chuygn dQng cua bu6ng thang, [kg] F ph - h,1c phanh, [Nl Fe - h,1c can dnh, [N] Dau (+) ho~c tru (-) trong bieu thuc (3-8) phl:l thuQc va~ chh~u tac dvng clla h,tc Fe: Khi bu6ng thang di l@n (+) va khi bu6ng thang di xu6ng (-). S" cung cd the vi~t duO'i df).ng sau : '. S" = (3-9) Trang do : J - mOmen quan dnh M quy d6i v~ chuy~n d¢ng Clla bu6ng thang, [kgm2] MPh - momen rna sat, [N] Me - mOmen can tlnh, [N] Wo - Mc dQ quay cua d¢ng co Iuc bAt dl1u phanh, [rad/s] D - dubng klnh puli keo cap, [m] - ti os6 truy~n. Quling dubng bu6ng thang di dUQc tit khi cOng tAc chuygn d6i tl1ng cho l~nh dung dl!n khi bu6ng thang dung tf).,i sAn tllng IA : S = S' + S" (3-10) = Vo At + 2iCMph ± MJ COng tAc chuyfn d6i tllng dQ.t each sAn tbg m(it khoAng cach nAo dd lAm sao cho bu6ng thang nAm if gilla hi~u hal. quAng dU'bng truo:t khi phanh d4y tAi vA khOng taL Sai s6 16n nMt (d(i di:lng khOng .chinh xac IOn nhllt) IA s, - S'I "S = 2 (3-11) Trong d6 : Sl - q uAng dubng truc;lt riM nhllt cua bu6ng thang khi phanh S2 - quAng dubng truc;lt Ibn nh4t cua hu6ng thang khi phanh (hlnh 3-5), Bang 3 - 3 dUB ra cac tham 86 cua cac M truy~n d(ing voi d¢ khOng chinh xac khi dung As. 35
 5. Bang 3 - 3 Ph/ilm T6c dO Gia D¢ khOng H~ truyen dOng di~n vi di~u di . t6e chinh xBe khi chlnh chuy~n (m/s2) dttng (mm) Me dQ [m/s] DOng co KDB 1"0 to 16ng soc 1 ctlp t6c dtj 1 , 1 0,8 1,5 ± 120 + 150 DOng 00 KDB rO to 16ng soc hai cllp tile dO 1 , 4 0,5 1,5 ± 10 + 15 DOng 00 KDB re, to 16ng s6c hai cllp tile dl) 1 , 4 1 1,5 ± 25 + 35 H~ may phat - dl)ng co (F - D) 1 , 30 2,0 2,0 ± 10 + 15 H(! may phat - d¢ng 00 cO khuyl1ch d~ trung gian. 1 , 100 2,5 2 ± 5 + 10 '. - r-r Mticdat cam bien dung ------ ~ I-linh 3-5. Dung chinh xflc w6ng thang. 36
 6. §3.6. cAe H~ TRUYEN DONG DI~N DUNG TRONG THANG MAy VA MAy NANG Khi thi~t k~ M trang hi di(m - di~n tli: cho thang may, vi~c 11,18. ch9n mOt M truY~fI d(>ng, chQn lo(ii dOng co phAi d1,1a tr~n cae y~u diu sao - DC) chfnh xac khi dung - Teie dO di chuy~n bu6ng thang - Gia t6c IOn nhl1t cho phep - Ph~m vi di~u chinh t6c de.. H~ truy~n dOng dil)!n xoay chi~u dung d¢ng co khOng dOng bl) rotor lOng soc va rotor day que'in du'c;1c dung kha. pM bi~n trong trang hi di~n - dil~n to thang may va may nAng. H~ truy~n d(>ng dOng co !thong d6ng bl) rotor 16ng soc thubng dung cho thang may cho hang t6c dO ch$rn. H~ truy~n dOng d/)ng co khOng d6ng bl) rotor dAy quan thuang dung cho cae may nAng cO trQng tM lCm (ct.')ng sulIt d/)ng cO truy~n dOng tdi 200kW) nham hl;ln ch€ dbng khai d¢ng d~ kh6ng 111m anh huang d€n ngu6n di~n cung c-a:p. H~ truy~n d¢ng xaay chi~u dung d/)ng co kh6ng d6ng ~ nhi~u dIp t6c d¢ thubng '. dung cho cae thang may ebb khach t6c dl) trung blnh. H~ truy~n dl)ng mQt chi~u may phat - d(>ng ~o cO khu~h d~i trung gian thubng dung cho cae thang may cao too. H~ nlly dam baa bi~u d6 chuy~n dC)ng h~p Iy, n§.ng cao d¢ chtnh xac khi dung t6"i ± (5 + 10) mm. Nhu:~c di~m cua· hi:! nay la cOng sua:t d~t Ion gap(3 + 4)ll1n so v6i M xoay. chi~u, phuc tli\P trong v~n hllnh va. stia chua. Nhung nAm ga:n day, do s~ phat tri~n cua kg thu~t di~n tu ct"mg sutlt I6"n, cac M truy~n d(>ng ml)t chi~u dung bl) bien d6i dnh dll du~c ap dl,lng kha rC)ng rAi trong cac thang may cao tdc voi tdc d¢ t6i 5 m/s. 1. H~ tMng 1\1 d(ing kMng eh~ thang mily t6e dQ trung binh He truy~n d¢ng di~n dung cho thang may too d¢ trong blnh thu:bng la M truy~n dC)ng xoay chi~u vl:li dl)ng co kh6ng ddng b(> 2 dip too de. H~ nay dam baa dung chinh xlic cao, th~c hi~n MD.g eAch chuy@'n too d~ cua dOng CCI xu6ng t.6c d(> tha:p (v 0 = 2,5 rn!s) truoc kbi bu6ng thang sAp den san tling. Hi) nay thubng dung ebo cac thang may chlJ kM.ch trong cAc nha cao bing (7 + 10) U.ng) voi t6c dl) di chuy~n cua bOOng thang du6i 1 m/s. ScJ d6 nguyAn Ii di~n eua thang may dUQc gil:li thi~u trAn hlnh 3 - 6. Ca:p ngu6n cung clIp cho h~ bhng cl1u dao CD vll apt6mat Ap. CuC)n d§.y stator cua dC)ng cO dUQc niH vi'io ngu6n clip qua cae tiirp di~m cua cOng tAc to nAng N ho~c c6ngt~ctd h~ H va Cac tiep di~m cua c6ngtactcJ t6c d-Q cao C ho~c c6ngtactd tdc d(> tMp T. Ngu6n ca:p cho m~ch di~u khi~n 11Iy tu hai pha q~ hai· ctiu chi 1 CC. Cac cua tAng dl1~C trang b~ khda li~n d¢ng vl:li cae Mm cu6i lCT ..;.. SCT. Then cai ngang cua li~n d(>ng vOi cAc hAm cu6i lPK + 5PK. Vi~c dong - mlJ ctia tling s~ tac d¢ng Mn kh6a vll then cM cua ting lam ebo nam chAm NC t tac dl)ng. Khi cAt ngu6n nam cha.m NC 1 lu.c 37
 7. I YI := 1 - ;v 8A R 220/HI' ~ _ DI !!r ++ ;::.. D2 T ~ DJ ~D+ _ DS ~ Dr; NOI 1[[ 1[[ '. I!Tr fD ..!iT fti[ 46T HilT JOT RTf J6T ..(/IT /IN lOT J{IlT /IT) /IT,? 1" IUT HilT 16T f(IlT !ITt fn _ 1PK tiC N ( C U[ J{[ ,-----, ~;v~._-, ~~tI~__~~==~;===~______~T ( lIlob 3-6. Sd do nguyen Ii ditn 'ella lhang roAy. 38
 8. bu6ng thang den san Hh;lg, lam quay then cai, then cAi tac dOng ll!n m¢t trang cac ham cu6i PK va rna khoa cua tcing. De dung bu6ng thang tl;li moi san U.ng, trong sd d6 dung ham cu6i HC di,it trong buang thang. Tac d~ng l~n tiep diem HC hol)c bttng nam cha.m dung theo tang NC 2 ha/)c bttng clin dong - rna cua bing. Cong Mc chuyen ddi tAng ICDT + 5CDT co ba vj tri h'i cam bign dung bu6ng thang va xac djnh vi trf th~c cua bu6ng thang so voi cac tling. Di~u khien ha~t dOng cua thang may dUQc th1!C hi(!n tu' hai vj trl : t~i 'cva tAng bang nut Mm gQi tang IGT + 5GT va trang bu6ng thang bang cac nut bAm dgn tAng lOT + 5DT. Khoi dOng cho thang may lam vi(!c chi khi : ID kin, ICT + 5CT kin (cac cua tang da dong), 2D, CT kIn, FBH Oil!n d(>ng v6i phanh bao hiem) kin, cua bu6ng thang dong, CBT kin va 3D kIn. HAm cu6i IHC va 2HC lien d(>ng vaj san bu6ng thang. Ngu trang bu6ng thang co ngl.1bi, tiep diem cUa chung rna ra. IHC da:u song song vai CBT cho nl!n du IHC hO nhung m!;lch vAn n6i li~n qua CBT, cbn 2HC mo ra lof;li tru kha nAng di~u khien thang mdy bttng nut ba:m g9i thg GT. '. Trong so d6 co 5 den baa D} + Ds Ia.p a tr~n mc5i eua tang va 1 den chieu sang buang thang D6 , Khi co ngl.1bi trong bu6ng, tiep diem 2HC rna ra, cuOn day role trung gian mAt di(!n, tiep di~m thubng kin RTr dong I/ili lam cho ID + 6D sang len bao cha biet thang dang ttb~n ~ va chigu sang cho bu6ng thang. Sd d6 nguyl!n Iy trl!n Mnh 3 - 6 130 so d6 cua thang Hip di,it trang nha nam t.1ng va cha tru'bng hQp bu6ng thang dang nam a tllng ml)t. Xet nguy~n Ii lam vi(!e cua so d6 khi can len tang 4. Hanh kha.ch di vao bu6ng thang, dong cua tllng va cua bu6ng thang. Do tr9ng h1Qng cua hanh khach, 2 tiep diem thubng. dong IHC va 2 HC rna ra, An nut Mm den tang 4 DT, rale tang RT4 co di(!n. Cac tiep diem cua RT4 dong ll;li dip ngu6n cha cuOn dAy cua c6ng tiic ta t6c d¢ caa C. Cdc tiep diem cua congtacta t6c dO caa dong ll;li cap ngu6n cha cl1u chinh luu CL la ngu6n I chi~u ca:p cha hai nam chAm NC t va NC z' Nam chAm NC l Be dong tigp diem I PK, cuOn dAy cOngtactd N co _di(!n. Cu(>n da.y stator cua d¢ng ca dllQC ca:p ngu6n qua cac tiep diem C va N, bu6ng thang di l~n. Nam chAm NC 2 se kea can dl)i lam cha hAm cu6i H~ rna ra. Khi nha nut Mm 4 DT, cuQn dAy cUa cOngtocto N dUQc duy trl ngu6n ci!:p qua hai tiep dit1m T (thllbng kIn) vA. N (da dong l~i). D6ng thbi cuOn dAy cua rale 4RT vAn dUQc tief:! tyc duy' trl ngu6n ctlp qua c6ng tdc chuy~n d6i Uing 4CDT va cac tigp diem IPK + 5PK. Khi bu6ng thang gtln den tl1ng 4, bu6ng thang tAc dl)ng vAa cOng tAc chuyen ddi tang 4 CDT, lam cho rale tling RT4 va cOngtActd t6c dO caa ma:t di(!n. CuOn dAy cOngtdcta t6c dO thtlp T cd dililn qua tiep diem thllbng ho N (dA dong kin) va tiep diem thllb'ng kin C. Cul)n dAy stator cua dl)ng co dllQC da:u vaa ngu6n ctlp qua cac tiep diem N vA T. Bu6ng thang tiep t\lC di ll!n vai t6c d¢ tMp hdn. D6ng thbi cAt ngu6n ctlp cha ctlu chlnh luu CL, hai nam chAm NC l vA NC 2 ma:t di~n. NC 2 mtlt di(!n lam cha hAm cu6i HC kIn l/ili, vAn duy tri ngu6n cd'p cha coOn dAy cOngtdcta N. Khi buang thang den ngang vai san tcing 4, clln dong rna cu:a d(it a cu:a bing se tac dOng lam 39
 9. hAm cu6i HC h~ ra. CuQn dAy cOngtActo N mAt di~n, dQng cO truy~n d¢ng dung l~i vA phanh hAm di~n tu NCH s@J hAm dung hu6ng thang. H~ th6ng t\1 dQng kh6ng ch~ thang mliy hoAn toim t1.1ong t\1 nh1.1 t~n khi di(!u khi~n bAng cAc nut Mm gQi bing IGT + 5GT. Di(!u khi~n thang may lilm vi~c bAng cac nut Mm gQi Mng chI th\1c hi~n khi 2HC kin. 2. H~ thOng tll dOng khong eht thang m6y eao tOe D~ truy(!n dQng thang mliy cd t6c dQ di chuy(!n bu6ng thang v ~ 3 rn/s, th1.1bng dung M truy(!n d¢ng -mQt chi(!u. Bu6ng thang d1.1Qc treo Mn puli keo cap n6i tI1,1c tiep v{ji tn,IC dQng co truy(!n dQng khOng qua hQp giAm t6c. Trong m~ch di(!u khien thang mliy cao t6c, cOng tlic chuy~n d6i bing co tay ~t CO" khi d1.1QC thay the bAng cOng tAc chuy~n d6i tling phi ti~p di~m. Vi vt'H t6c dQ di chuy~n bu6ng thang lan, cOng tAc chuy~n d6i bing co kh{ lilm vi~c khOng tin c$.y, gAy ra tieng 6n Um. C6ng t~c chuy~n d6i t4ng phi ti~p di~m th1.1bng dung Iil b¢ cam bi~n vi trl kit~u cam ung va b¢ cam bien vi trf dung te bAo quang di~n. T~n hlnh 3-7a giOi thi~u cAu t~o vil d~c tuyen clla cOng tAc chuy~n d6i bing dung bet cam bien vi trf kit~u cAm dng. Ctlu t~o cua no bao g6m : m~ch tu M 2, cu¢n dAy 3. Khi m(lCh tu M, do di~n khang cua cu¢n dAy be, dong xoay '. chil!u qua cuQn dAy kha Ian. Khi thanh sAt d¢ng 1 lilm kin m~ch til:, tu thOng sinh ra trong m~ch tu tAng, lilm tAng di~n cam L cua cuQn dAy vil dong di qua cuQn dAy sll giam xu6ng. S\1 ph\1 thu¢c diQn cam cu¢n dAy L vilo vi trf thanh dQng 1 d1.1Qc bieu dii'!in tr~n hlnh 3-7b. Neu dtlu -n6i tiep vtJi cuQn dAy cua b¢ cAm bi~n mQt role ta se d1.1Qc mOt ph~n to: phi ti~p d.i~m d~ dung trong M th6ng di~u khi~n. Tuy .thuQc van m\1c dich su d\1ng, co th~ dung no lilm cOng tAc chuy~n d6i tling, cam bien de th\1C hi~n dung chinh xac bu6ng thang ho$,c cAm bi~n d~ chi thi vi trf bu6ng thang v.v ... L D Q,S 1 S , I I I , f • , ~2 J 5 u 1,0 oj 0) mDh 3-7. C;\m biln VI lri ki.!u dm ung. /.1- Cdu telO .. b- S41 phil tlauDe L = f (1). 40
 10. "" 2201" RTr C8 I feB Ilf I I I c c 1IJ 114 b) Bloh 3- 8. So d~ nguyen 19 cUa dm bi!!"n cam ling. So' d6 nguy@n ly cua cam bi~n cAm dng t~n hlnb 3-8. C*~ __ ~~~_~_~_~. ___ _ ung CB. D~ nAng caa dQ tin ~y, song song vlti cUQn dAy cua bl) cam bi~n co da:u tMm mOt t1,l C, Trj 86 di~n dung ella tl,l di~n dll~C ch9D BaD cho khi thanb sAt d¢ng 1 che I. kIn mt;lch tit sll U;lO dUQc dbng C¢ng huang. Khi m~ch tu ella cam bi@'n het, dong di qua , cuOn dAy cua role RTr du Um lAm cho no tac d/)ng. Khi ml;lch til: kin, dbng dili\n di qua cu¢n dAy giam xu6ng glln b~ng khOng, role khOng tac dQng. ThOng thub'ng b(l cam bii!n CB dl1QC lAp (} thanh gii!ng thang, thanb sAt dQng lAp (J bu6ng thang. T~n Mnh 3..9a gitJi thi~u mf(lch l~c ciR M truy~n dQng m/)t chi~u CBQ bii!n ddi thyristor - d/)ng eCl) cho thang mAy caa t6c vCii v = 2 m/e va trvng tlli Q = 1000 kG. Phttn !lng cua d¢ng CO' truy~n d¢ng dllQC ca:p ngu6n tu b¢ bi@'n d6i dnh dung thyristor t~o hOi 2 m~ch c.du chinh hiu ba pha ITI .;. 6TI (b¢ thu~n) va IT2 +- 6T2 (b¢ ngt1Qc): Hai hI? nay df1u song song ngt1Qc vbi nhau. BAa vi) quA ap cho m6i thyristor dUng m~ch R-C. Bao vi) ngAn m~h ba.ng du chI tAc dl)ng nhanh CC. CUQn khAng lCK va 2CK dung dA' h~n ch~ dbng dii)n cAn b~ng. M~ch di~u khi(!'n bl? bi@'n ddi dao chi~u dung thyristor biA'u dilj:n tren hinh 3-9b. Di~u khiA'n hai du chinh lUu IBTh va 2BTh bl\ng hai khdi di~u khi(!'n KDKN va KDKH. Trong m6i kh6i di~u khi~n bao gdm cac khAu : khau d6ng pha, khau tl,lO di(\n ap rAng cUa, kh:1u so'sAnh va tl;\O 'xung va khau khu@'eh d~i xung. Nguy~n If lam vii)c eua Sd dd khdng chi! thang may cao t6c nhU sau : Dien ap dj)t duge Illy ra tU'd4u ra cua khAu h~n ch@' gia tde HCGT, dl) Ibn vA e'l,te dnh cua dii)n ap dj)t do khAu di~u hanh DH quy@'t d!nh. Di(\n Ap ra ella khAu hl;\n eh@' gia t6c HCGT tAng dlln theo ham tuy@'n tlnh b$C' nh4t khi thay d6i tin hi(\u dliu va~. Di~u ehlnh tde dl) dl)ng cCl truylln dl)ng bAng b¢ di~u chlnh tde dQ Rill' Tin hii)u dliu van cua b¢ di~u ehinh tde dl) Rill la t6ng dl;\i 86 hai tin hi~u : tin hi~u chu d~o (dii)n ap ra (Jua khAu HCGT) va dn hi~u phan h6i Am t6c d¢ tl l~ v{Ji tde dl) .quay cua dQng eo (di(\n Ap ra cUa khAu Kill)' KhAu Rill dung bl) khu&:h dIP m¢t ehi~u (ham d 1(\ P). Tln hj~u ra cua Rill Ia tIn hi~u d4u vao RJN (khi thang mAy di l~n) vA RJH (khi thang mAy di xu6ng). CA hai khAu RJN va. RJH dung bQ khu&h dl;\i m¢t chi~u (ham ti 1(\, tich phAn Pl). Ngoai ra, tin hi~u phAn hoi Am dbng h1y tu dliu ra cua khAu I K J (ti 1(\ v{Ji 41
 11. dong eua dOng co) dua vAo d«u VilO eua R,N vA tu khau 2 K, dlla van R,H. TIn hi~u ra eua khAu R,N hO$e ~H ehInh 1A tin hi~u di~u khi~n dlla vao kh6i di~u khH~n Wong ung KDKN hoi;\e KDKH. De th1,1"c hi~n dung chfnh xac bu6ng thang, h~ th6ng se chuyen tu ehl! dO di~u ehinh t6c dl) sang eM' dO dit1u chlnh vj trL Tin hi~u ra til khau cam bi€n dung ehinh X3.c CEDCS dlla vAo khAu dit1u chlnh vi tri ~, Khi bu6ng thang nAm ngang voi san tting, tin hi~u ra eua khAu CBDCS s~ bAng khOng. rl-i cc.i- ... ITI '~TI 'I /' (" II r~TI 1- ";rTf ~'I --->0 ~ -= 1'---' (~ ~ ~~ ~ . II " ~ ~ '. I''-JT/~ HI 'I '" -"'" !~ ~ ~ "'(~ SIT! I{,K I '...." . CPR ~ ~ 1< 2ft \ ·e·/ .r ~ ,~ '... " '"" ~. Sit,? . II . 'r' ~ , ... '" 1m :,,!J11- -= "'''J ~ .. . ~F- I J}:jl'- ~ .n . ~ "') ~ ~ll ~II iiJ- I--..-.;;: RrY -= -= ... ~ 6) bl mob 3- 9. a- Tru~n dOng ¢ Ihang !My cao t6c dung h¢ 3th - 0 ; b- ScI d~ kh6.i cua he 8th - D. 42
 12. §3.7. Tl1 DONG KHONG CHE THANG MAy DUNG cAc PHAN TtJ LOGIC D~ nAng eaa dci tin c~y trong qua trlnh ,ho~t d¢ng cua thang may, h~ th6ng tv dqng kh6ng eM' h~ truy~n dOng di~n thang may da. dung cae phl1n tit phi ti~p di~m (philD ttl lOgic). tJng dt,mg cae pht'in ttl' lOgic trong m~ch di~u khi4n cho phep xAy dvng mOt M th6ng di~u khi~n v(i:j 86 h1Qng phttn ttl di~u khiA'n IiI. it nhilt. Sa dd tv dOng kh6ng cht'! thang mAy dung cAe ph£ln ttl' lOgic giO'i thi~u tr~n hinh 3 - 10. DAy Iii. sa d6 kh6ng ch~ dan gii'ln nhilt : bu6ng thang ndng l~n d~n rn¢t trong nAm t~ng, nhung khi h(l, chi h(l xu6ng tiing mOt. C6ng U.C chuy~n d6i tl1ng dung bl) cam bi~n vi tri bing t~ bito quang di~n IF -7- 5F dfil.t trl!n cae tl1ng tuong ung. H(lD cht'! hanh trinh l~n vA hAnh trlnh di xu6ng M.ng hai c6ng tac hi'lnh trlnh phi ti€p diA'm HeN vi'!.. HeR (hai cOng tde hAnh trlnh nAy cling gi6ng nhu cOng tAc chuygn d6i tdng). Tr~n so d6 khOng bi~u di.l!n m~h hlc cUa d¢ng co truy~n dOng thang mliy, nhung clin hi~u cOngtActo nAng N s~ ddng m~ch cho dOng co nAng bu6ng thang di l~n, cOngtActa h~ H ddng m~ch cho dOng co h~ bu6ng thang. Di~u khign thang may bAng '. cac nut him phi ti~p dU!m 2DT + 5DT lAp trong bu6ng thang vA mqt nut b.§:m g9i tang lap c'J ctia bing mOt lGT. Tr~n so d6, cAm bi~n IF + 5F, HCN vA HCH (6 vu6ng t6 d~m) co mllc lOgic "In va khi co tac dOng tii: Mn ngoi'li IA muc'IOgic "0", cAm bi€n 2DT + 5DT va lGT, co muc lOgic "0" vA khi tac dOng len no se co muc 16gic np. Xet nguyen ly litm vi~c cua h~ th6ng : N€u mu6n lAn tling nitm, ltn nut an 5DT, dliu ra cua phtrn tti "HO';'C" 5H cO muc lOgic nl" va muc do dua vao I dtiu vi'lo cua phtin tu "VAn 5V. Til b¢ cAm bi€n 5F dua vao dau vao thll hai cua phlin til 5V muc lOgic nl" (Ilng vai khi 5F chua bt tac dc)ng Mn ngoAi). Tin hi~u dt'iu ra cua pht1n ttt 5V co muc lOgic nl". Tin hi~u ra vAn cd muc 16gic nl" kg ca khi ta kMng tac dOng I~n nut Mm 5DT vi co mli,lch tl,l duy trl Ia'y til dt'iu ra cua 5V dua vao dau vao 5H, kh6ng cho phep 5H chuygn tr~ng thai. Tin hi~u 1'a cO muc lOgic "1" dua vAo mOt trong b6n dau vao cua phltn tti "HO';'C" 6H. Tin hi~u ra cua phdn tti "HO';C" 6H cd mllc lOgic "1" dua vAo mOt t1'ong ba dt1u vAo cUa phan tti ~vA" 6V. Tin hi~u thll hai phlin ttt "vA - DAO" ID- cd muc lOgic "1" (do dt1u 1'a cu~ lV cd muc lOgic "0"). TIn hi~u til dliu 1'a cua cOng tAc hAnh trlnh HCN cd muc lOgic "1" dua vAo ddu vAo thll ba cUa phlin til 6V. Tin hi~u dt1u ra cua pht1n tit 6V cO muc lOgic "P qua khdu khu~ch ~i lKD s~ lAm cho cOngtActa nAng N tac dOng. D¢ng co sl!i dUQc dong vAo ngu6n clI:p theo chi~u nAng bu6ng thang di l~n. Khi bu6ng thang di d€n tt1ng na.m, s~ tac dOng l~n cAm bi€n 5F, lam cho tin hi~u 1'a cua 5F .co muc lOgic "0". Tin hi~u ddu 1'a cua phdn tti 5V co muc lOgic "P chuy4n sang mlic lOgic "0". Tin hi~u 1'a cua 6H co muc lOgic "0\ dn hi~u 1'a cua 6V co muc lOgic "0", cO;ngtActo N milt di~n, dOng co ngi1ng quay, bu6ng thang dilng dung {J tt'ing nAm. Mu6n hl;l bu6ng thang xu6ng tdng mOt, iln nut t1n lGT, tin hi~u ra- cua phlin ttt "HO';'C" lH co muc 16gic "1" dua vao pht1n til "vA" IV. Ba dau vao con ll;li cua IV d~u 43
 13. co muc lOgic np n@n diu 1'R CUR IV co mac lOgic np, cu¢n dAy cOngtl1ctd H co di~n dong di~n cho dQng cd thea chi~u quay hf,l bu6ng thang. '. 1. If (~T IY cnl 1. I - - - - - + : . . . - - - - - j & >---1/f /f{1I Hloh 3-10 Sci d6 nguyen H kh6ng eM thang may. dilng cae pMn tU l(')gic. 44
 14. Chuang 4 . TRANG B! DII;:N - DII;:N TlI .' V A Tl! DQNG HOA MAy XUC §4.1. KHAI NI~M CHUNG vA PHAN LOl).l M&y xuc dU
 15. b) EBfE C) d) e) '. Hlnh 4-1. Cae dl;lllg may xUc. 4. Ph.lin IOQ,i theo cO cAu truyen Ivc a} MAy xuc dung cd du truyAn !l,te Iii. dOng co d6t trong b) MAy xuc dung 00 dIu truy~n h,te IS. dOng 00 di~n. 5. Phin loti theo cAn tQ,o CUB cO cAll di chuyen a) MAy x(ic ch~y bAnh x(ch b) MIi.yxuc chQ.Y Mnh 16p. c) MIiy x(i.c cb4y trAn dubng Tay. §4.2. eHE DO LAM vl~e ellA MAy xue Ngh~n cau eMf dQ lilm vi(!c cia may xuc 1A mOt v~ dA rllt phuc I;$;lp. Nhl1ng tr~n nhii'ng di~m chung nhllt ta cd th~ di sAu nghi~n cu:u dIu tQ.o vA ch~ d¢ lAm vi~c cua may xuc mOt gtiu cd cd dIu Me xuc IS. giu xuc th~n. Hlnh dAng t6ng th~ ella may xuc mQt gllu - gllu thu~n bi~u di~n t~n blnb 4-2. Co clIu quay (bAn quay) 1 dl1c;1C Mop t~n cd cliu di chuy~n hanh x(ch 2. Clin gllu 6 vA tay gliu 5 cimg du:c;Jc M.p tr~n bAn 46
 16. quay 1. Tay g~u 5 voi gliu xuc 7 di chuyan vAo dl'it da do cd diu da:y tay gl'iu 4 vA cap keo 9 cua cO' cliu nfing - h~. Qua trinh Mc x6c dUI;lC thl,fc hi~n k~t hl;lP gilla hai cO' cl'lu : Cd cau dliy tay ga:u t~o ra b(! dAy lop cAt va Cd cl'lu nAng h~ t~ ra,lop cat la duong di chuy~n cua g~u xu.c trong dllt da. D6 tAi to gl:iu xu.c sang cac phuO'ng ti~n v~n tiH khac bang CO' cliu mo day gl:iu 3. '. I-"-+---'--y- Hlnh 4- 2. MAy xllc a'u thuGn MAy xue cO ha chu~n dQng, C9 bap.' : dl\o, nAng - h~, quay, ngoAi ra cOn cO mot s6 chuyan d¢ng ph1,l kM.c nhu : nAng ctn, di chuyl1'n, ddng md: day gliu v.v ... Chu kY lAm vi~e ella may xuc bao g6m cac giai dOl;ln sau : ~ gliu xu6ng m~t bAng lam vi~c - dao d6ng thbi nang giu - quay glt.u vt1 vi trl dd tAi - md: day gl'iu dd tlri - quay gilu vt1 vi trl ban diu. Thlti gian m¢t chu ky lAm viec khodng to 20s d~ri 60s. CO' cliu nAng - h~ vt\ co cilu dl'iy' tay gliu thubng xUY@:n lAm vi~ qua IA.i (gQi Ia qua tAi lAm vi~e) do g4u b6c xue phAi dllt dO. cU:ng, ho(\c llJp cAt qua sAu. Cae CO' d(u chfnh cua may xuc lilm vi~c d: cM' dQ ngAn hl£ln lQ.p ll;li vlJj M so ti~p di~n tUdng d6i TD % = (25 + 100)%. Cae cd cliu cua mAy xuc lAm vi~e trong dH!u ki~n mOi truong n~ng n(!, chao lAc m~nh, nhi(!u bl,li, nhi~t dO mOi trubng thay dlH trong ph~m· vi r¢ng. Cac yeu t6 khac cung gAy Anh hud:ng d~n eAc Cd cilu cua may xuc nhu : dl) nghi~hg, dO eMnh d9C trl)e may xu.e, gia tde Ion khi mO mAy va ha.m. Do eh~ dO lam vi~e eua may xtlc n~ng n(! nhu v~y nl!n cac thj~t bi ella may xue phlri dUl;le eh~ t~o chAc chan, de) Mn Cd h9C cao va dO tin e$y cao. 47
 17. §4.3. cAc YEU CAU CO BAN DOl Val H~ TRUYEN DQNG DI~N cAc co CAU CllA MAy xOc Til' nhung d.(!.c dh~m CUB may xuc nh1.1 da nAu a tti!n, cAe y~u ctlu co bAn dt'Si vO'i h~ truy~n dQng di~n truy(!n dOng cAe cd du chinh cua may xuc baa g6m : 1. Dl)c tinh cO cua h~ truy~n dQng di~n cua cae Cd cAu chInh cua may XUC (Cd cAu nAng - h~, dAy tay g~u vA Cd cAu quay) phAi d1.1c;1C baa v~ mOt each tin c~y khi qua bU. Co nghia lit h~ truy(!n d¢ng phlli tl;\O ra d~ dnh "may xuc tt • , 2. Dong co truyen dOng cae Cd cAu may xuc phlli cha.c chan. KM. nAng chju qua tlli phAi 16'n. DO each di$n cua dOng Cd pba.i da.m bao chju qua. nhi~t, d¢ am cao. DOng Cd phlli chju d1.1Qc tl1n s6 dang ca.t 16n (400 + 600) IAnlh. J. DOng co truyen dOng cac cO cau chinh cua may xiic phAi co mOmen qUaD dnh du nha de giarn thbi gian qua. de;. khi rn6' mAy vA ha.m. N~n ChQD lof,l..i dQng Cd co phl1n UDg dAi, d1.1bng klnh nM. 4. Cllc thitt bi dieu khiin dung trong mAy xuc phAi dAm bAo lam vi~c tin c~y trong di~u k.i~n n~ng n~ nhtit (dQ rung dQng, chao lAc Illn, ph\! tAi dQt bHln va tAn s6 '. dong cAt Illn). 5. H~ thOng dieu khi€n h~ truyen dOng cae co cilu cua may xuc phAi don giAn, chAc cMn, muc dQ t1,1 dQng hoa cao. Cac CO ctlu truyl1n dQng may xuc trong qua trlnh lAm vi~ thl1ang hi qua tai luOn, cho nan vi~c h~~ cM' mOmen nhO hon trj s6 cho phEip (j ch€ dQ tlnh va d/)ng Ia y~u d.u quan trQng h~~ nhilt. Dt1 may xuc co ndng 9uilt cao nhdt d6ng thai M.o v~ dU:Q'c cac thHlt hi khOng hi hOng hoc khi qua tai c4n th1,1C hi~n hai y~u cau : hf,Ln che mOmen dl1l1i tri 96 cho phep vA dam hao dQ cung cua dU:t'Jng d~c dnh co trong phf,lm vi mOmen ph\! tai bAng mOmen djnh w muc cua dQng co (dl1ang d~c tlnh 1 t~n hlnh 4 - 3). A r"'';'==========~D;;18 ( Trong th1,1C t€ khOng 9U dl,mg du:ong d~c' dnh co 1:9 Wang nhl1 dU:bng 1 rnA thu:bng dung du:t'Jng dlJ.c dnh co m~m hon (dl1bng 2). DQ cUng cua du:ang d~ dnh co (j vung ph1,l tIli din~ muc giam xu6ng Hi 85 + 90%. Neu dl) cung cua dl)c dnh co quA llJ!l' ngubi v~n hi'mh may xuc kh6 cam nh~ dU:Qc khi cd cilu bi qua tai, khOng kip giAm Illp cAt o e(if.;) At dAn d~n co cilu dung lam giam ndng suilt Clla may xuc. mob 4- J. D~c \lnh "may xuc" N dng suilt cua may xuc d~c tru:ng hOi di~n dch t/ilO thAnh giua cac tr1,lc 48
 18. t9a dtj vA dubng d~c dnh eel du cua M truy~n dQng (xem blnh 4 - 3) SADCQ' D~ danh , SADCO S . m gia Dang suilt cua may xu.c ts dua ra h~ 136 Hip d.fy k = S = M (4-1) AGeO wo' d Trang d6 S = SADCO Di~n deh h~p thanh Mi M tr1,1c t9a dQ va dubng d?c dnh cd cua h~ truyen d(lng. S ARea la di~n deh t~o hOi h~ tI1),C tQa de') vA duong dl)c dnh cd Ii Wong. Wo - toe d('l khOng t!li 11 tll(mg cua d¢ng co. Md - rna men dung m - M s6 ty l(l. D6i voi cae h(! truy~n dting bt; nAy, M 96 lilp dl'iy cua may xuc co th~ d~t t6i 0,8 -;- 0,9. Tr~nblnh 4 -4 bi~u di~n cae duong d!}c dnh co cua cae M truy~n d¢ng khac nhau dung trong may xuc. H9 dl)c dnh co cua cae h~ d6 cho phep danh gia va dnh chon M truy~n d(lng mOt each hQp 11 d6i vlJi tung lOl;li m..:iy xuc C\l th~. H(! truy~n d¢ng xoay chieu dung d('lng 00 khOng d6ng hI) ba pha (dllo:ng 1) dllQC sO' dl,mg t¢ng rai cho cae lo:;d may XUC co th~ dch gau xuc Mi 1 m 3. Nl!u su dVng dOng Cd truy~n dOng Ia dOng Cd xoay chieu co M ad trugt Ion cho phep h!.ln chI! dugc dong di~n trong phli,lm vi can '. thiel de giAm d(l cung cua duangd~c dnh co trong vung roOmen ph\! tAi b!\ng mOmen dinh muc cua dOng Cd, co thi! tb1,l'c hi~n dugc b!\ng cach dilu thl!m di~n tra ph\! van m!.lch rotor Clla. dQng Cd: R f = (10 + 15)%R (R di(\n tre. cua dAy quiln rotor w% dQng 00). Nl!u trong mlilCh rotor cua d¢ng 100 cd co dilu cuQn khAng baa hba ho*c 75 s ~ \-/. khuyl!ch d!.li tu, ta se nh(ln dugc duo:ng d(lc dnh co t6i uu d6i voi h~ "" :\ ~' truy~n dQng xoay chi~u. 50 H~ truy~n dOng may phat - d¢ng 25 ~ ~ 1 Cd (mAy phAt 3 cuOn dAy) vOi dubng d~ tfnh co 3 dUQc Ap dl,lng r¢ng JI I(JU /'JI/ I '\ 2t/il 250 rAi cho c8c iOQ,i mAy xUc' tu 2+5m3 . Ht; nAy cd dubng d~ tinh Cd glin .vbi dubng dl).e tfnh· ed uSi uu, eho phep di~u chinh Me dO dOng Cd truy~n dOng trong m~t ph~m vi kha Blob 4-4. D~e tinh eel eua die he IlUy~n dQng. tOng. H~ truy~ndOng mAy phat - dQng Cd c6 khul!ch dl;li trung gian (khu~ch d!.ii may di~n KDMD, khu~ch d!.li tu KDT hO$c khu~ch dli,l.i han dlin KDBD) se t!.iO ra. dubng d~c dnh Cd 4, dap ung hoan toan cac y~u diu d6i voi cOng ngM eua may xuc. H~ nay dugc BU' dl:lDg r¢ng rAi trong cae may xuc cOng Built Um cd th~ dch glilJ xuc tit 10 + 80m3 . 4·TBO[)f ·A 49
 19. §4.4. TINH CHQN CONG SUAT .o(>NG CO TRUYEN .o(>NG cAc co CAU CUA MAy xuc 1. Bie'u dO ph\l tai cua cac cO cAu chinh may xuc Mu6n xAy dv:ng bi{!'u d6 ph1,l tAi chinh xac eua h~ truy~n dOng chlnh ella may xllc, c!ln cO cae dieu ki~n : - Tham 96 ki thu~t ella dong co truy~n dOng - MOmen qmin tinh eUa co dlu quy dOi ve tI'1,lC d(>ng co trong cic chl1 d(l lAm vi(k khac nhau. - Mamen ct\n tlnh ella co cAu quy d6i ve tr1,lc dOng ca trong cae ch~ de) lam vi~c khac nhau. Cae thOng 86 t~n chi cO th~ CD duQ'c sau khi dA ti~n hAnh dnh ChqD sd be;, c6ng su§:t dOng cd truy~n dOng. D~ng th\1c ella bi~u d6 ph\! tAi ph\! thu¢c van cae· y~u t6 sau - Chung 1000i mAy xuc, k€t cilu cd kbi eUa mAy xuc - Ch€ de) c6ng nghli! ella mAy xuc. '. Dg til1n hAnh chQn so bl) c6ng suilt d(>ng co truyen dl)ng, clin phAi xAy d1,1ng bi~u d6 ph1,l tAi dan giAn, nghia III chi xet dl1n ph\! tAi dnh eua co clIu. Vi~c dnh toan chlnh xac cae y€u t6 d~ trung cho eh@" de) lAm vi~c eua Cd clIu truy~n de)ng may xuc lA m¢t van d~ phuc t~p. Bai v~y, d~ ti@"n hAnh dnh chQn cOng sullt dQng CCJ truy~n dOng cae cd clIu cua may xuc, su dl,lng bi~u d6 ph1,l tAi gtln gi6ng v6i bi~u d6 phl,l tAi th1,1C eU.a chung dllQC bieu di~n tr~n mnh 4-5. Chu kl lAm vi~ cua cd clIu nAng - hl;l may xuc (mnh 4-5a) baD g6m cae giai dOl;ln sau : t} - thbi gian tAng t6c cho qua trlnh bAt da:u dao b6c ; tz - thm gian nAng tay gtlu trong giai dD~n b6c xuc; t..3 - tbbi gian dung ga:u sau hic Mc xuc xong ; t4 - thbi gian giu tay gAu elln b~ng khi quay gAu v~ vi tri da tAi ; ts - thbi gian dd tAi ; t6 -' thbi gian ta.ng t6c khi hl;l gAu ; t7 - thbi gian h~ gl1u vt'li t6c dQ khOng ddi ; tg - thm gian hAm gau tru6c khi h~ gt1u xu6ng diU dli. Biau d6 phl,l tAi cua Cd cAu dliy tay gAu dllQC biau di~n tr~n blnh 4-5b. Chu kl lAm vi~c clla CCJ ctlu nAy baa g6m cac giai dOfiln sau : t} - thbi gian tAng t6c dua tay gtlu xu6ng dgt dli kat hc;lP vOi CCJ ctlu nAng - h~ ; tz - thbi gian. hAnh trlnh gtlu di len da xue cUlt dli ; t:3 - thbi gian dAD cbidu dd lui tay giu i t4 - thbi gian tay gliu di chuy~n vOi t6c dQ khOng ddi theD hll{Jng di l~n ; ts - thbi gian ham tay gtlu ; t6 - thbi gian nghl'"khi mAy xuc quay tay. g4u v~ vi tri dd tAi ; ~ - thbi gian tAng t6c d~ day tay gtlu 1'8. khoAng eAch .xa nMt dd dd tAi ; tg - thbi gian tAng t6c da ddy tay gt1u di chuyi!n . vdi t6c dQ khOng ddi ; 4 - thbi gian hAm khi eli chuydn tay gt1u ; t lO - thbi gian nghi khi do tAi i tll - ·thbi gian. tAng t6c d~ koo tay gt1u vAo ; tl2 - thbi gian keo tay gl1u VAD voi t6c dQ khOng ddi ; t 13 - thbi gian hAm tay gtlu tru6c luc h~ tay gtlu xu6ng dd Mc xuc. Bii!u d6 ph\l tAi cua CCJ ctlu qu~y dllc;Je bii!u di~n tr~D hlnh 4-5c. Cd egu quay blit dt1u llm vi~c khi gtlu xue da. xue xong. Chu kl. lAm vi~e cua cd cgu Day baD g6m cae giai dOl;ln sau : tl - thbi gian nghi khi gAu di chuyi!n vAn diit da ; t2 - thbi gian 50 4· TBOOT ... ·S·
 20. ". 0) AI "'t w AI; w J(4 "'S N, I tf " tJ t. ts t&" '7 0) \ ,I "'t Af "" t-~---1 w ,I(; ~ Aft ':Jr., Af,f w Aft t---- '=-= I I I I t tf t, I t.. t, I, 1" ~, 0/, I,) I \ tf ts t, t, \ I 1 f---~ Af,Q I 1-:: 1 w At, 1 A(y At, , "" " 1-\ w " , / / \ \ / ".If.I \ , At, t ~ tj! , t. t, 1\ t, f81 \ \ tf / ~! At, "" Hinh 4-5. Bieu dO phl,l tm c{ic co du chinh ciw. mtiy xUc g&.! tbu.6n. 51

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản