Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 18

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
189
lượt xem
94
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dùng phương pháp MPI sau khi qua RS485 ta nối song song 2 chân 3 và chân 8 ra ngoài và nối một đầu vào CPU trạm máy lò nhiệt đầu còn lại cắm vào trạm máy xếp hàng tự động. . Khai báo địa chỉ cho từng trạm PLC như phần lý thuyết MPI đã giới thiệu . Tạo gói vòng GD chứa các gói tin truyền nhận cho hai trạm...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 18

 1. CHÖÔNG 18 : THIEÁT KEÁ VAØ THI COÂNG HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN VAØ GIAÙM SAÙT ÑOÁI LOØ NHIEÄT VAØ MAÙY XEÁP HAØNG TÖÏ ÑOÄNG 8.1.Toång quaùt veà heä thoáng ñieàu khieån
 2. 8.2 Giaûi thuaät ñieàu khieån : 8.2.1 Löu ñoà chöông trình chính :
 3. 8.2.2 Löu ñoà giaûi thuaät khoái haøm gaép vaät :
 4. 8.2.3 Löu ñoà giaûi thuaät chöông trình ñieàu khieån vò trí motor1:
 5. 8.2.3 Löu ñoà giaûi thuaät chöông trình ñaët vaät :
 6. 8.2.4 Löu ñoà giaûi thuaät chöông trình reset
 7. 8.2.5 Löu ñoà giaûi thuaät chöông trình khoái haøm ruùt veà vò trí 0 :
 8. 8.2.6 Löu ñoà giaûi thuaät haøm CHAY1, CHAY2, CHAY3 :
 9. .2.7 Löu ñoà giaûi thuaät cuûa baêng truyeàn : 2.8 Löu ñoà giaûi thuaät ñieàu khieån vò trí :
 10. 8.3. Maïch nguyeân lyù ñieàu khieån maùy xeáp haøng : VCC D1 VCC M1 1 2 IRF540 U1 ISO1 NC1 R1 VDD COM1 NO1 3 R9 R19 1 2 PLC1 2 Q1A 0 0 NC2 VCC COM2 D2 1 2 NO2 1 A ISO2 R2 R10 PLC2 VCC B D3 0 1 2 VCC M2 0 U2 IRF540 ISO3 NC1 DC MOTOR 2 R3 COM1 R11 VDD NO1 1 2 3 PLC3 R20 0 2 Q2A 0 NC2 VCC COM2 D4 1 2 NO2 A 1 R4 ISO4 R12 PLC4 VCC B 0 D5 VCC M3 1 2 IRF540 U3 0 R5 ISO5 NC1 DC MOTOR 3 COM1 R13 R21 VDD NO1 1 2 0 3 PLC5 0 2 Q3A NC2 VCC COM2 D6 1 2 NO2 A 1 R6 ISO6 R14 PLC6 B D7 0 Relay _DPDT_b 1 2 VCC VCC 0 R7 ISO6 M4 U4 IRF540 R15 NC1 DCMOTOR 4 PLC7 COM1 0 VDD NO1 1 2 0 3 D8 R22 1 2 VCC 2 Q4A NC2 COM2 R8 ISO8 NO2 A 1 R16 PLC8 0 B 0
 11. 8.4 Maïch nguyeân lyù taïo nguoàn xung kích vaø ñoïc veà töø Encoder cuûa baêng chuyeàn :
 12. U3 U4 LM7805CT VCC1 LM7805CT VCC 1 3 1 3 VCC2 IN OUT IN OUT R3 GND GND 470 C1 CAPACITOR 2 2 0 R4 470 VCC2 R1 RIGHT_DIR PLC1 1K D1 ISO1 0 0 R5 470 VCC2 R2 LEFT_DIR PLC2 1K D2 ISO2 0 0 VCC R6 ENCODER ISO3 R PLC3 R7 VCC 0 K1 4 R 3 R8 D3 0 VCC1 M1 5 PLC4 D4 IRF540 0 8 LED ISO4 6 R R9 7 1 2 0 R RELAY DPDT 0
 13. 8.5 Maïch nguyeân lyù ñieàu khieån ñoäng cô ñieàu khieån baêng chuyeàn :
 14. VDD VCC VCC U1 U3 PS2501 R11 PS2501 1 4 1_5W 4 1 P1 2 R1 D1 D2 R3 2 P2 3k3 DIODE ZENER DIODE ZENER 1k s s M1 M2 3 3 g IRF9540 IRF9540 g R2 d d P2 MG2 R4 P1 1k 1k R9 1 2 A + - R10 1k 1k U2 THANG1 R6 MOTOR SERVO THANG2 PS2501 M4 R8 U4 1 4 1k 1k d d M3 IRF540 PS2501 2 g IRF540 g 4 1 R5 D3 s s D4 R7 2 3k3 DIODE ZENER DIODE ZENER 3 1k THUAN 3 0 NGHICH J1 J3 1 THUAN 1 VCC 2 NGHICH 2 VDD 3 THANG1 3 0 4 THANG2 4 CON4 CON4
 15. 8.6 Giao dieän WINCC cuûa heä thoáng ñieàu khieån :

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản