Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
87
lượt xem
30
download

Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các tham số của hàm : SCR BLK : Vùng nhớ nguồn (không cho phép dữ liệu kiểu chuổi ). RET_VAL : Mã của lỗi sẽ được trả về ở đầu ra này . DST BLK : Vùng nhớ đích ( không cho phép dữ liẹu kiểu chuổi). Vùng nhớ nguồn và đích không được trùng lắp . Nếu vùng dữ liệu nguồn lớn hơn vùng dữ liệu đích thì hàm chỉ sao chép những dữ liệu từ vùng nguồn tương ứng với khả nănglưu trữ của vùng đích . ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển, giám sát hệ thống mạng PLC điều khiển lò mở lò nhiệt và máy xếp hàng tự động, chương 5

  1. Chương 5: Haøm SFC20 BLKMOV Vôùi haøm naøy ta coù theå copy noäi dung töø vuøng nhôù naøy ñeán vuøng nhôù khaùc . Phaïm vi söû duïng :coù theå sao cheùp taát caû caùc kieåu döõ lieäu ngoaïi tröø  Caùc khoái loaïi : FB , SFB , FC , SFC , OB .  Counters  Timerd  Caùc vuøng nhôù I/O ngoaïi vi .
  2. Caùc tham soá cuûa haøm :  SCR BLK : Vuøng nhôù nguoàn (khoâng cho pheùp döõ lieäu kieåu chuoåi ).  RET_VAL : Maõ cuûa loãi seõ ñöôïc traû veà ôû ñaàu ra naøy .  DST BLK : Vuøng nhôù ñích ( khoâng cho pheùp döõ lieïu kieåu chuoåi). Chuù yù :  Vuøng nhôù nguoàn vaø ñích khoâng ñöôïc truøng laép .  Neáu vuøng döõ lieäu nguoàn lôùn hôn vuøng döõ lieäu ñích thì haøm chæ sao cheùp nhöõng döõ lieäu töø vuøng nguoàn töông öùng vôùi khaû naênglöu tröõ cuûa vuøng ñích .  Ngöôïc laïi neáu vuøng döõ lieäu ñích lôùn hôn vuøng döõ lieäu nguoàn thì chæ vuøng döõ lieäu ñích töông öùng vôùi vuøng döõ lieäu nguoàn ñöôïc sao cheùp döõ lieäu . 2.7. Haøm SFC 21 FILL Vôùi haøm naøy ta coù theå khôûi taïo moät vuøng nhôù (vuøng nguoàn ) vôùi noäi dung cuûa vuøng nhôù khaùc . Haøm SFC21 seõ cheùp noäi dung vaøo vuøng ñích cho ñeán khi hoaøn toaøn ñaày ñuû
  3. BVAL : Giaù trò ban ñaàu muoán ñieàn vaøo vuøng ñích . BLK : khoái döõ lieäu ñích muoán ñieàn vaøo .  Chuù yù : Vuøng nguoàn vaø vuøng ñích khoâng ñöôïc truøng laép .Neáu vuøng ñích khoâng phaûi laø boäi cuûa nguoàn vaøo veà chieàu daøi cuûa boä nhôù thì döõ lieäu vaãn cöù ghi vaøo cho ñeán byte cuoái cuøng cuûa vuøng nhoù ñích . Haøm naøy seõ khoâng hoaït ñoäng neáu con troû ñeán vuøng nguoàn vaø vuøng ñích laø lieåu Bool. 2.8.Haøm SFC22 CREAT DB Vôùi haøm SFC22 (create data block) ta coù theå khoái döõ lieäu maø khoâng chöùa giaù ban ñaàu naøo. Khoâng chæ theá chieàu
  4. daøi cuûa khoái döõ lieäu ta coù theå chuû ñoäng löïa choïn vaø phaûi ñaët soá hieäu cho khoái döõ lieäu ñaõ taïo trong taàm aán ñònh tröôùc Ñaët tham soá cho haøm SFC22 :  LOW_LIMIT : Giaù trò giôùi haïn döôùi laø soá nhoû nhaát trong taàm soá maø baïn coù theå gaùn cho khoái .  UP_LIMIT : Giaù trò giôùi haïn treân laø soá cao nhaát trong taàm maø baïn coù theå gaùn cho khoái .  COUNT : Giaù trò ñeám xaùc ñònh soá byte löu tröõ trong toaøn khoái .(kieåu W : MW2)  Soá khoái döõ lieäu laø soá cuûa caùc khoái döõ lieäu ñöôïc taïo ra. 2.9. Haøm SFC24 TEST DB Vôùi haøm SFC24 (test data block ) ta coù ñöôïc nhöõng thoâng tin veà khoái döõ lieäu toàn taïi trong vuøng nhôù laøm vieäc naøo ñoù cuûa CPU. Haøm SFC24 truy ra soá caùc byte döõ lieäu trong khoái DB chæ ñoïc ñöôïc.
  5. Caùc tham soá cuûa haøm :  DB_number : soá cuûa DB ñöôïc kieåm tra.  Soá byte döõ lieäu maø DB ñöôïc choïn chöùa .  Thoâng tin veà vieäc baûo veä cuûa DB( 1 nghóa laø chæ ñoïc , khoâng theå söûa chöõa). 2.10. Haøm SFC46 Vôùi haøm SFC46 ta coù theå chuyeån CPU sang cheá ñoä stop. Haøm STP khoâng coù thoâng soá . 2.11. Haøm SFC47 Vôùi haøm SFC47 “WAIT” , ta coù theå laäp trình thôøi gian treã hay thôøi gian chôø trong chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng. Baïn coù theå laäp trình treã ñeán 32767 mili giaây.Thôøi gian treã nhoû nhaát coù theã phuï thuoäc vaøo töøng loaïi CPU ñaëc bieät vôùi cuøng moät haøm SFC47.  Chuù yù : Ñoái vôùi S7-300 , ngoaïi tröø CPU 318 , thôøi gian treã vôùi haøm SFC47 laø thôøi gian nhoû nhaát .
  6. Thoâng soá cuûa haøm : ñaàu vaøo WT chöùa thôøi gian treã s.(ví duï neáu MW20=2000 thì khi En töø 0 leân 1 thì 2mili giaây sau ENO seõ leân 1. 2.12. Haøm SFC60 GD_SND Vôùi haøm SFC60(global data send) döõ lieäu cuûa voøng GD ñöôïc taäp hôïp vaø göûi ñi treân con ñöôøng ñaëc bieät. Goùi voøng GD phaûi ñöôïc nhaän dieän bôûi STEP 7. Haøm SFC60 coù theå ñöôïc goïi ôû baát kyø ñieåm naøo trong chöông trình cuûa ngöôøi söû duïng. Döõ lieäu sau ñoù ñöôïc taäp hôïp vaø göûi ñi trong lôùp öu tieân cao hôn.Khi chöông trình trôû veà thì haøm bò ngaét , ñieàu naøy seõ caét ngay laäp töùc vaø döõ lieäu caùi maø ñaõ ñöôïc taäp hôïp xong bò boû. Thuû tuïc naøy coù nghóa laø trong suoát quaù trình xöû lyù cuûa lôùp öu tieân cao hôn, döõ lieäu ñuùng ñöôïc truyeàn. Goùi voøng GD chæ ñuùng vôùi caùc loaïi döõ lieäu sau :  Loaïi döõ lieäu ñôn giaûn : Bit, byte, word vaø double word .  Moät maûng nhöõng byte, word vaø double word daøi ñeán chieàu daøi nhaát ñònh ñöôïc xaùc ñònh theo moãi CPU. Goùi voøng GD treân CPU gôûi ñi döõ lieäu coù caáu truùc khoâng ñöôïc töï ñoäng xaùc nhaän laø döõ lieäu taäp hôïp laø hoaøn toaøn ñuùng. Cho ví duï, tröôøng hôïp khi daõy chöùa nhöûng byte hay maûng nhöõng byte maø coù chieàu daì lôùn hôn chieàu daøi toái ña cho pheùp cuûa CPU.Tuy nhieân neáu baïn ñoøi hoûi ñuùng cho
  7. toaøn boä goùi voøng GD, baïn phaûi thöïc hieän nhöõng thuû tuïc döôùi ñaây.  Disable hoaëc laøm treã nhöõng khoái ngaét öu tieân cao vaø loãi ñoàng xaûy ra baèng caùch goïi haøm SFC39”DIS_DIS” hay “SFC41”DIS_AIRT”.  Goïi haøm SFC60”GD_SND”  Enable caùc khoái ngaét öu tieân cao hôn vaø loãi ñoàng boä trôû laïi baèng caùch goïi haøm SFC40”EN_IRT” hay SFC42”EN_AIRT”. Thoâng soá cuûa haøm :  CIRCLE_ID :Soá cuûa nhöõng goùi voøng GD caùi maø seõ ñöôïc gôûi seõ ñöôïc nhaäp vaøo ôû chaân naøy. Baïn phaûi nhaän daïng goùi döõ lieäu naøy vôùi S7. Cho pheùp giaù trò töø 1 ñeán 16. Giaù trò lôùn nhaát coù theå cuûa GD tuyø vaøo töøng loaïi CPU.  BLOCK_ID :Soá cuûa nhöõng goùi voøng GD ñöôïc gôûi ñi trong soá voøng GD ñöôïc choïn. Soá naøy ñöôïc set lieân luïc trong suoát quaù trình nhaän daïng cuûa chu kyø GD bôûi S 7.Giaù trò
  8. cho pheùp laø töø 1 ñeán 3 vaø giaù trò lôùn nhaát tuyø thoäc vaøo töøng loaïi CPU.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản