Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 1

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
204
lượt xem
86
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự ra đời và phát triển của ATM Trong xã hội hiện đại ngày nay các nhu cầu thông tin đang gia tăng một cách nhanh chóng. Các nhu cầu này không chỉ đòi hỏi vế số lượng loại hình dịch vụ mà còn về chất lựợng dịch vụ và tốc độ cung cấp dịch vụ. Mạng đa dịch vụ băng rộng (BISDN) là một giải pháp cho nhu cầu thông tin ngày nay. Mạng băng rộng đựơc nghiên cứu từ giữa những năm 80, bắt đầu với việc xác định phương thức truyền tải trong mạng....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 1

  1. CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU 1.1 Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa ATM Trong xaõ hoäi hieän ñaïi ngaøy nay caùc nhu caàu thoâng tin ñang gia taêng moät caùch nhanh choùng. Caùc nhu caàu naøy khoâng chæ ñoøi hoûi veá soá löôïng loaïi hình dòch vuï maø coøn veà chaát löïôïng dòch vuï vaø toác ñoä cung caáp dòch vuï. Maïng ña dòch vuï baêng roäng (B- ISDN) laø moät giaûi phaùp cho nhu caàu thoâng tin ngaøy nay. Maïng baêng roäng ñöïôc nghieân cöùu töø giöõa nhöõng naêm 80, baét ñaàu vôùi vieäc xaùc ñònh phöông thöùc truyeàn taûi trong maïng.Naêm 1988, CCITT( Nay laø ITU-T) ñaõ ñöa ra nhöõng kieán nghò ñaàu tieân veà maïng baêng roäng (B-ISDN) ñoàng thôøi xaùc ñònh phöông thöùc truyeàn taûi khoâng ñoàng boä (ATM) laø phöông thöùc truyeàn taûi ñeå cung caáp caùc dònh vuï baêng roäng trong töông lai. ATM ñaàu tieân ñöôïc nghieân cöùu taïi trung taâm nghieân cöùu CNET ( cuûa France Telecom) vaø Bell Labs (ATQT) vaø naêm 1983, sau ñoù tieáp tuïc ñöïôc phaùt treåin taïi trung taâm nghieân cöùu Allatelbell ( Antwerp) töø naêm 1984. Caùc trung taâm naøy ñaõ nghieân cöùu nhöõng nguyeân lyù cô baûn vaø ñaõ ñoùng goùp tích cöïc trong vieäc xaây döïng caùc tieâu chuaån ñaàu teâin veà ATM. Hieän nay coâng ngheä ATM ñaõ phaùt trieån ñeán möùc ñoä khaù hoøan haûo vaø oån ñònh.Coâng ngheä naøy ñöôïc nghieân cöùu vaø trieãn khai taïi nhieàu nöôùc treân theá giôùi.Caùc tieâu chuaån,caùc tham soá veà maïng ñaõ vaø ñang ñöôïc xaây döïng vaø hoaøn thieân. Caùc taäp ñoaøn coâng nghieäp ñieän töû coù teân tuoåi treân theá giôùi ñeàu ñaõ coù nhieàu chuûng loaïi saûn phaåm thieát bò ATM ôû möùc ñoä heä thoáng. Nhieàu maïng ATM ñaõ ñöôïc trieån khai , böôùc ñaàu cung caáp dòch vuï baêng roäng tôùi khaùch haøng. Vieäc öùng duïng coâng ngheä ATM vaøo maïng vieãn thoâng ñaõ ñöôïc baét ñaàu töø nhöõng naêm 90.
  2. Maïng ATM coâng coäng ñaàu tieân treân theá giôùi ñöôïc trieãn khai ôû Myõ töø maêm 1993 ñeán 1995 mang teân WILTEL(nay laø WORLD-COM) goàm 19 chuyeån maïch cuûa NEC loaïi ANTOMNET/M10 Maïng ATM cuûa Nhaät mang teân JAPAN CAMPUS noái 22 tröôøng ñaïi hoïc treân toaøn laõnh thoå Nhaät ñaõ hoaøn thaønh vaoø thaùng 5/1995. Maïng ña phöông tieän cuûa Italia mang teân SOCRATE noái 14 thaønh phoá chuû choát vaøo nhöõng naêm 1995-1996. Coâng ngheä ATM ñaõ hoaøn chænh ñeán möùc : + Maïng ATM coù theå keát noái ñeán taát caû caùc loaïi maïng hieän höõu bao goàm IDN, N-ISDN vaø caû ANALOG. + Chuyeån mach ATM coù theå thích nghi vôùi chuûng loaïi toác ñoä keå caû luoàng E1. Vôùi söï hoaøn thieän cuûa coâng ngheä ATM vaø truyeàn daãn SDH treân sôïi quang thì vieäc xaây döïng maïng vieãn thoâng lieân keát ña dòch vuï baêng roäng (B-ISDN) laø hieän thöïc khoâng xa trong töông lai. Maïng vieãn thoâng B-ISDN môû ra caùc sieâu xa loä thoâng tin, cung caáp dòch vuï ña phöông tieän (Multimedia Service) thoûa maõn moïi nhu caàu cuûa xaõ thoâng tin ôû theá kyû 21. 1.2 Caùc tieâu chuaån ATM: Nhö ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû treân, moät trong nhöõng yeáu toá quan troïng ñeå phaùt trieån coâng ngheä ATM vaø trieån khai roäng khaép treân toaøn theá giôùi laø caùc tieâu chuaån veà ATM phaûi ñöôïc hoaøn thieän. Hieän nay vieäc tieâu chuaån hoùa B-ISDN\ATM ñöôïc thöïc hieän döôùi hai hình thöùc : hình thöùc do caùc toå chöùc tieâu chuaån quoác teá thöïc hieän vaø döôi daïng caùc dieãn ñaøn coâng nghieäp. Caùc toå chöùc chính ñöa ra tieâu chuaån B-ISDN/ATM bao goàm: Toå chöùc quoác teá veà caùc tieâu chuaån vieãn thoâng cuûa ITU_T maø tröôùc ñaây goïi laø CCITT, Vieän tieâu chuaån quoâc gia Myõ (ANSI-
  3. Armerican Telecommunication Standart Institute), Vieän tieâu chuaån vieãn thoâng Chaâu AÂu (ETSI-European Telecommunication Standard Institute). Caùc dieãn ñaøn coâng nghieäp goàm: ATM Forum,IETF(Internet Engineering Task Force), Frame Relay Forum vaø SIG(SMDS Interest Group). Dieãn ñaøn coâng nghieäp ñöôïc thöïc hieän töø nhöõng naêm 90 laø moät hình thöùc môùi trong vieäc tieâu chuaån hoùa.Ñaây khoâng phaûi caùc toå chöùc chính thöùc laøm veà tieâu chuaån ma ñöôïc hình thaønh boûi nhoùm caùc nhaø saûn xuaát, khaùch haøng vaø caùc chuyeân gia coâng nghieäp.Muïc ñích cuûa dieãn ñaøn laø ñaûm baûo khaû naêng phoái hôïp ,tính töông thích cuûa caùc tieâu chuaån maø khoâng phaûi ñöa theâm caùc chi tieát môùi vaøo tieâu chuaån.Thay cho vieäc ñöa ra caùc ñònh nghóa vaø caùc thoûa thuaän ñeå thöïc hieän,dieãn ñaøn chuû yeáu laøm saùng toû caùc vöôùng maéc,giaûi quyeát caùc vaán ñeà töông thích khi aùp duïng caùc tieâu chuaån.Trong nhieàu tröôøng hôïp,dieãn ñaøn ñaõ coù nhöõng ñoùng goùp tích cöïc ñoái vôùi nhöõng toå chöùc tieâu chuaån chính thöùc,coù tac dung thuùc ñaåy vieäc chaáp nhaän caùc tieâu chuaån,caùc thuû tuc vaø caùc giao thöùc ATM ñaõ ñöôïc ban haønh. 1.2.1 Caùc tieâu chuaån cuûa ITU-T: Ñaây laø toå chöùc chính ñöa ra caùc khuyeán nghò coù tính chaát quoác teá.ITU-T laøm vieäc theo caùc chu kyø nghieân cöùu vôùi thôøi gian tröôùc ñaây laø 4 naêm vaø hieän nay laø 2 naêm.Vieäc xaây döïng caùc tieâu chuaån ñöôïc thöïc hieän theo phöông thöùc “hoûi -ñaùp” vaø caùc khuyeán nghò ñöôïc ñöa ra vaøo giai ñoaïn keát thuùc cuûa thôøi gian nghieân cöùu hoaêc vao thoøi kyø goái ñaàu cuûc chu kyø nghieân cöùu tieáp theo. Tieâu chuaån veà B-ISDN/ATM chính thöùc ñöôïc nghieân cöùu trong chu kyø 1985-1988.Trong chu kyø naøy,chæ coù moät khuyeán
  4. nghò duy nhaát ñöôïc ñöa ra .Ñoù laø khuyeán nghò I.121 veà caùc yù nghóa baêng roäng cuûa B-ISDN,goàm caùc noäi dung chính nhö sau: + Choïn coâng ngheä ATM laø giaûi phaùp truyeàn taûi aùp dung cho B-ISDN. + Phaùc thaûo moâ hình chuaån B-ISDN (caùc lôùp vaø chöùc naêng). + Xaùc ñònh 155Mbit/s vaø 622 Mbit/s laø toác ñoï truyeàn daãn cuûa giao dieän Ngöôøi dung-Maïng (UNI-User Networt Interface). Tieáp theo giai ñoaïn ñaàu,coâng vieäc tieâu chuaån ATM vaø B- ISDN ñöôïc ñaåy maïnh trong caùc giai ñoaïn keá tieáp.Keát quaû cuûa caùc chu kyø nghieân cöùu 1989-1992 laø moät taäp hôïp caùc khuyeán nghò CCITT veà B-ISDN/ATM goàm 13 khuyeán nghò Naêm 1992-1993 coù theâm 7 khuyeán nghò. Trong chu kyø 1993-1994,caùc vaán ñeà chuû yeáu lieân quan ñeán baùo hieäu trong B-ISDN goàm 12 khuyeán nghò.Caùc khuyeán nghò naøy ñöôïc ñeà caâp trong phaàn phuï luïc. Hieän nay coøn nhieàu lónh vöïc cuûa B-ISDN/ATM ñang ñöôïc nghieân cöùu vaø tieâu chuaån hoùa;trong ñoù caùc vaán ñeà noåi baät laø ñieàu khieån doøng löu löôïng treân töøng ñoaïn ñöôøng truyeàn giöõa traïm nhieàu ñaàu cuoái,ñieàu khieån taéc ngheõn,quaûn lyù maïng… ANSI chuû yeáu thöïc hieän vieäc ñöa ra caùc tieâu chuaån ôû Myõ vaø ETSI ñöa ra caùc tieâu chuaån aùp duïng ôû Chaâu Aâu.Caùc tieâu chuaån naøy hoaøn toaøn döïa treân caùc tieâu chuaån do ITU_T ban haønh, ñoàng thôøi keát hôïp theâm moät sôù thoâng soá phuø hôïp vôùi lòch söû, tieâu chuaån kyõ thuaät vaø luaät leä ñòa phöông. 1.2.2 Caùc tieâu chuaån cuûa ATM Forum : ATM Forum laø dieãn ñaøn coâng nghieäp lôùn nhaát do 4 coâng ty :Northern Telecom, Spint, SUN Micro-system vaø Digital Equipment Corp thaønh laäp naêm 1991.Töø naêm 1992 caùc thaønh
  5. vieân cuûa ATM Forum ñaõ ñöôïc môû roäng ñoái vôùi nhieàu thaønh vieân coâng nghieäp ,caùc haûng saûn xuaát thieát bò,caùc toå chöùc nghieân cöùu… Tính ñeán giöõa naêm 1997, soá thaønh vieân cuûa ATM Forum laø hôn 700 thaønh vieân.Danh muïc moât soá tieâu chuaån cuûa ATM Forum ñöôïc trình baøy trong phaàn phuï luïc. Caùc dieãn ñaøn coâng nghieäp IETF ,Frame Relay Forum vaø SIG chuû yeáu thaûo luaän nhöõng vaán ñeà cuûa lónh vöïc.Tuy nhieân do coù moät soá ñaêc tính töông töï giöõa ATM vaø Frame Relay,giöõa ATM vaø SDMS.Frame Relay Forum vaø SIG phoái hôïp chaët cheû vôùi ATM Forum ñaëc bieät trong vieäc ñöa ra caùc tham soá veà hoaït ñoäng phoái hôïp vaø veà dòch vuï taïi giao dieän UNI cuûa ATM.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản