Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 18

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
88
lượt xem
32
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 18

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hàm điều khiển hàng đợi trong giải thuật ERICA+ có 4 thông số: To,a,b và QDLF. Trong phần này chúng ta sẽ giải thích cách chọn giá trị cho cho các thông số và các kỹ thuật để giảm biến động giá trị hàm f(Tq). Hàm f(Tq) có ba phần : (1) hàm hyperbol mô tả bởi thông số b (gọi là b-hyperbol) có độ trì hoãn hàng đợi từ 0 đến To, (2) hàm a-hyperbol có độ trễ hàng đợi từ To đến khi f(Tq) bằng QDLF , (3) QDLF. Vì vậy f(Tq) nằm trong khoảng [QDLF,b]. +Thông số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 18

  1. Chương 18: Choïn löïa caùc thoâng soá ERICA Haøm ñieàu khieån haøng ñôïi trong giaûi thuaät ERICA+ coù 4 thoâng soá: To,a,b vaø QDLF. Trong phaàn naøy chuùng ta seõ giaûi thích caùch choïn giaù trò cho cho caùc thoâng soá vaø caùc kyõ thuaät ñeå giaûm bieán ñoäng giaù trò haøm f(Tq). Haøm f(Tq) coù ba phaàn : (1) haøm hyperbol moâ taû bôûi thoâng soá b (goïi laø b-hyperbol) coù ñoä trì hoaõn haøng ñôïi töø 0 ñeán To, (2) haøm a-hyperbol coù ñoä treã haøng ñôïi töø To ñeán khi f(Tq) baèng QDLF , (3) QDLF. Vì vaäy f(Tq) naèm trong khoaûng [QDLF,b]. +Thoâng soá a vaø b: a vaø b laø caùc phaàn bò chaén cuûa hai haøm a-hyperbol vaø b- hyperbol, coù nghóa laø giaù trò cuûa f(Tq) khi q=0.Thoâng soá b quyeát ñònh dung löôïng vöôït möùc quy ñònh seõ ñöôïc phaân caáp khi ñoä treã haøng ñôïi baèng 0. Hai thoâng soá a vaø b cuõng quyeát ñònh ñoä doác cuûa haøm hyperbol hay noùi caùch khaùc toác ñoä f(Tq) giaûm laø moät haøm cuûa ñoä treã haøng ñôïi. a vaø b caøng lôùn laûm giaûi thuaät caøng nhaïy vôùi ñoä treã haøng ñôïi, ngöôïc laïi a vaø b caøng nhoûseõ taêng thôøi gian caàn thieát ñeå ñaït ñeán ñieåm vaän haønh mong muoán. Tieâu bieåu thì b nhoû hôn a, b quyeát ñònh löôïng baêng thoâng phaân caáp vöôït quaù möùc quy ñònh ñeå ñaït ñeán ñoä trì hoaûn ñích nhanh choùng ôû traïng thaùi xaùc laäp.Baát cöù moät söï vöôït möùc phaân caáp nhoû treân 100% dung löôïng ABR ñeàu thích hôïp. Thoâng soá a chuû yeáu quyeát ñònh toác ñoä haøm f(Tq) giaûm. A khoâng neân quaù khaùc so vôùi b bôûi vì ñieàu naøy coù theå daãn ñeán baêng thoâng ñöïôc phaân caáp coù söï khaùc nhau lôùn khi ñoä treã khaùc To moät löôïng nhoû. Maët khaùc a cuûng phaûi ñuû lôùn ñeå ñieàu khieån haøng ñôïi nhanh choùng.
  2. Ngöôøi ta thaáy raèng a = 1.15 vaø b = 1.05 hoaït ñoäng toát ñoái vôùi taát caû caùc taûi laøm vieäc ñöôïc thöû nghieäm. Vì vaäy khi haøng ñôïi baèng 0 chuùng ta coù theå phaân caáp vöôït quaù 5% dung löôïng saün coù ñeå ñöa haøng ñôïi ñeán Q0. Giaù trò b caøng cao cho pheùp nguoàn quaù taûi trong phaïm vi caøng roäng. Ñieàu naøy coù theå daãn ñeán quaù taûi quaù ñoä vaø chieàu daøi haøng ñôïi seõ taêng ñoät ngoät. b = 1 cuõng coù theå chaáp nhaän ñöôïc khi bieán ñoäng lôùn, nhöng trong tröôøng hôïp naøy tuùi haøng ñôïi taêng raát chaäm. Caùc thoâng soá a vaø b ñoäc laäp töông ñoái vôùi To vaø QDLF. Neáu cho tröôùc giaù trò a vaø b thì haøm chæ phuï thuoäc vaøo caùch choïn To vaø QDLF maø seõ ñöôïc moâ taû döôùi ñaây. + Ñoä treõ haøng ñôïi ñích To: Khi f(Tq) laø moät trong hai haøm hyperbol, heä soá goùc cuûa noù (df/dq) tæ leä nghòch vôùi To. Khi a laø haèng soá, To caøng lôùn caøng laøm giaûm ñoä doác cuûa ñoà thò vì vaäy cuõng giaûm ñoä hieäu quaû. Ñoä treã haøng ñôïi caàn thieát ñeå giaûm dung löôïng ABR bôûi moät thoâng soá coá ñònh thì tæ leä thuaän vôùi To. Noù cuõng tæ leä thuaän vôùi dung löôïng ABR. Vì vaäy khi dung löôïng ABR lôùn ( trong tröôøng hôïp maïng OC-3 vaø maïng toác ñoä cao), haøng ñôïi caàn phaûi taêng ñeán moät giaù trò lôùn tröôùc khi ruùt. Do ñoù coøn tuøy thuoäc vaøo giaù trò To lôùn nhaát vaø toác ñoä xoùa haøng ñôïi quaù ñoä. Giaù trò To lôùn nhaát phuï thuoäc vaøo kích thöôùc haøng ñôïi taïi chuyeån maïch vaø phaûi ñöôïc thieát laäp ñeå cho pheùp ñieàu khieån haøng ñôïi tröôùc khi boä ñeäm bò giôùi haïn. Chuùng ta coù theå söû duïng moät cô cheá laø duy trì kích thöôùc boä ñeäm ít nhaát baèng toång cuûa ñoä treã hoài tieáp vaø 8 x To (giaû söû a = 1.15, QDLF = 0.5, dung löôïng ABR coá ñònh vaø caùc thoâng soá khaùc khoâng ñaùng keå). Ñoä treã hoài tieáp laø thôøi gian ñuû ñeå haøm ñaït ñeán QDLF. Ñoái QDLF coù giaù trò khaùc, kích thöôùc boä ñeäm ñöôïc ñeà nghò laø: (a - QDLF).To . Giaù trò To lôùn nhaát ñöôïc tính (a - 1).QDLF baèng caùch laáy nghòch ñaûo haøm treân:
  3. (a  1).QDLF To max  (a  QDLF) Giaù trò To nhoû nhaát cuõng ñöôïc yeâu caàu ñeå vaän haønh oån ñònh. Neáu To quaù nhoû, haøm f(Tq) coù theå vöôït quaù khoaûng [QDLF,b] trong thôøi gian (a  QDLF).To , vôùi giaû söû dung löôïng coá ñònh trong (a  1).QDLF khoaûng thôøi gian naøy. Khoaûng thôøi gian naøy coù theå ngaén hôn ñoä treã hoài tieáp neân daãn ñeán nhöõng dao ñoäng khoâng mong muoán veà toác ñoä vaø haøng ñôïi. Ñoù laø do f(Tq) thay ñoåi töø b ñeán QDLF tröôùc khi hoài tieáp coù taùc duïng. Caùch hoaït ñoäng nhö vaäy khoâng ñöôïc mong muoán bôûi vì giaûi thuaät raát nhaïy caûm vôùi söï thay ñoåi trong chieàu daøi haøng ñôïi. Chieàu daøi haøng ñôïi chæ laø thoâng soá thöù caáp. Hôn nöõa giaù trò To toái thieåu baèng tuùi haøng ñôïi mong muoán. Ñoái vôùi maïng WANs, To ít nhaát baèng (a  1).QDLF cuûa ñoä treã (a  QDLF) hoài tieáp (baèng 1/8) vôùi giaû söû a = 1.15, QDLF = 0.5. Ñoái vôùi maïng LANs, chuùng ta thieát laäp To ít nhaát baèng thôøi gian moät voøng hoài tieáp ñeå giaûm tính nhaïy chieàu daøi haøng ñôïi nhoû cuûa dung löôïng ABR. Trong tröôøng hôïp coù bieán ñoäng lôùn hay gaëp loãi trong ño löôøng, tuùi haøng ñôïi coù theå khoâng ñaït ñöôïc. Yrong tröôøng hôïp naøy muïc tieâu laø ñoä thoâng suaát cao vaø To neân ñöôïc thieát laäp gaàn vôùi giaù trò toái thieåu ñeå cho pheùp ruùt haøng ñôïi nhanh choùng. + Heä soá giôùi haïn ruùt haøng ñôïi QDLF: QDLF ñaûm baûo coù ñuû dung löôïng ñeå ruùt haøng ñôïi quaù ñoä vaø ñöôïc ñeà nghò giaù trò laø 0.5 cho chuyeån maïch WAN vaø 0.8 cho chuyeån maïch LAN. Chuyeån maïch LAN caàn coù dung löôïng ruùt haøng ñôïi nhieàu hôn do ñoä treã hoài tieáp cuûa caùc VC daøi hôn vaø do ñoù thôøi gian ñaùp öùng quaù taûi quaù ñoä cuõng daøi hôn. Caùc chuyeån maïch LAN coù theå nhaän hoài tieáp nhanh choùng vaø To nhoû, haøm f(Tq) coù theå dòch chuyeån nhanh choùng trong khoaûng [QDLF,b].
  4. Vôùi caùc ñieàu kieän naøy, dung löôïng ruùt haøng ñôïi lôùn laø khoâng caàn thieát do do haøng ñôïi khoâng bao giôø taêng cao. Ñoái vôùi caùc caáu hình nhö vaäy, QDLF coù theå coù giaù trò cao hôn(ví duï 0.8). Thoâng soá QDLF xaùc ñònh caän döôùi cuûa haøm f(Tq) vaø giaù trò naøy chæ ñaït ñöôïc khi haøng ñôïi lôùn. Do To lôùn laøm giaûm ñoä hieäu quaû cuûa haøm f(Tq) neân phaûi choïn a nhoû. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï löïa choïn giaù trò a. 3.2 Ñieàu khieån thoâng soá söû duïng (UPC_Usage Parameter Control) vaø giaûi thuaät Leaky Bucket: Trong thöïc teá vieäc ñieàu khieån löu löôïng thoâng tin trong moät maïng toång quaùt ñoøi hoûi phaûi ñöôïc thöïc hieän ôû nhieàu caáp ñoä khaùc nhau vaø phöùc taïp. Caùc nguoàn keát noái vaøo maïng ñeàu coù caùc giôùi haïn löu löôïng thoâng tin göûi vaøo maïng; tuy nhieân chuùng thöôøng göûi thoâng tin nhieàu hôn möùc ñoä cho pheùp hay noùi caùch khaùc caùc nguoàn thöôøng xuyeân vi phaïm veà löu löôïng thoâng tin. Do ñoù caùc nhaø quaûn trò maïng phaûi coù caùc giaûi phaùp cho vieäc ñieàu khieån luoàng löu löôïng maø caùc user stations göûi vaøo maïng vaø caùc giaûi phaùp naøy ñöôïc xem nhö laø neàn taûng cho caùc giaûi phaùp ôû möùc ñoä cao hôn (ñöôïc thöïc thi beân trong maïng vaø coù tính chaát phöùc taïp hôn nhieàu) ñeå ñieàu khieån löu löôïng thoâng tin trong maïng. Trong phaàn naøy ta seõ ñeà caäp ñeán vieäc ñieàu khieån löu löôïng thoâng tin trong maïng thoâng qua vieäc ñieàu khieån löu löôïng cuûa caùc nguoàn keát noái vaøo maïng ñeå caùc nguoàn naøy thoaû maõn vaø khoâng vi phaïm caùc thoâng soá ñaõ ñöôïc thoaû thuaän trong hôïp ñoàng löu löôïng. Phöông phaùp ñieàu khieån naøy goïi laø ñieàu khieån thoâng soá söû duïng(UPC) maø ñaõ ñöôïc ñeà caäp ôû chöông 2. Ñieàu khieån thoâng soá söû duïng ñöôïc xaây döïng trong cell layer vaø thöôøng ñöôïc aùp duïng trong caùc boä ñieàu khieån ñaët taïi UNI(user network interface). Moät giaûi thuaät quen thuoäc ñöôïc ñöa ra nhaèm thöïc thi ñieàu khieån thoâng soá söû duïng laø giaûi thuaät Leaky Bucket. Trong
  5. phaàn naøy ta seõ khaùi quaùt laïi veà UPC vaø sau ñoù ta seõ ñöa ra caùc daïng cuûa giaûi thuaät Leaky Bucket; treân cô sôû ñoù seõ choïn ra giaûi thuaät LB hieäu quaû cho UPC. 3.2.1 Ñieàu khieån thoâng soá söû duïng(UPC): UPC ñöôïc ñònh nghóa laø moät taäp caùc hoaït ñoäng cuûa maïng ñeå giaùm saùt vaø ñieàu khieån löu löôïng tuaân theo hôïp ñoàng löu löôïng taïi ñieåm truy nhaäp cuûa ngöôøi söû duïng UNI. Trong thöïc teá taøi nguyeân maïng laø höõu haïn vaø ñöôïc phaân chia cho caùc user stations theo caùc tæ leä ñaõ ñöôïc thoaû thuaän thoâng qua baûng hôïp ñoàng löu löôïng. Nhö vaäy neáu moät user naøo ñoù vi phaïm löu löôïng ñaõ thoaû thuaän maø khoâng ñöôïc xöû lyù seõ laøm giaûm chaát löôïng dòch vuï maø maïng cung caáp cho caùc user khaùc. Muïc ñích chính cuûa ñieàu khieån thoâng soá keát noái laø ñeå baûo veä taøi nguyeân maïng khoûi caùc vi phaïm trong moät soá caùc luoàng löu löôïng maø coù theå laøm chaát löôïng dòch vuï cuûa caùc keát noái khaùc. Ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän baèng caùch phaùt hieän caùc vi phaïm ñoái vôùi caùc thoâng soá ñaõ thoaû thuaän vaø thöïc hieän caùc hoaït ñoäng caàn thieát. Coâng vieäc giaùm saùt cho ñieàu khieån thoâng soá söû duïng UPC ñöôïc thöïc hieän baèng caùch: + Kieåm tra söï hôïp leä cuûa caùc giaù trò VPI vaø VCI. + Giaùm saùt löu löôïng vaøo maïng töø moãi VCC vaø VPC ñeå ñaûm baûo caùc thoâng soá ñaõ thoaû thuaän khoâng bò vi phaïm. Hoaït ñoäng giaùm saùt naøy ñöôïc thöïc hieän taïi ñieåm keát thuùc cuûa lieân keát VC (VC link) ñaàu tieân ñoái vôùi caùc VCC vaø taïi VP link ñaàu tieân ñoái vôùi caùc VPC. Caùc giaûi thuaät ñieàu khieån thoâng soá söû duïng UPC: Moät giaûi thuaät xaùc ñònh cho caùc hoaït ñoäng cuûa UPC vaãn chöa ñöôïc chuaån hoùa. Tuy nhieân moät soá ñaëc ñieåm caàn phaûi coù cuûa giaûi thuaät ñieàu khieån coù theå ñöôïc xaùc ñònh nhö sau: + Khaû naêng phaùt hieän caùc vi phaïm baát kyø.
  6. + Söï choïn löïa treân giôùi haïn cuûa caùc thoâng soá ñöôïc kieåm tra(nghóa laø giaûi thuaät phaûi xaùc ñònh ñöôïc ngöôøi söû duïng coù hoaït ñoäng trong moät vuøng coù theå chaáp nhaän ñöôïc hay khoâng. + thôøi gian ñaùp öùng nhanh ñoái vôùi caùc vi phaïm veà thoâng soá. Ngoaøi ba yeâu caàu quan troïng ôû treân, caùc giaûi thuaät ñöa ra coøn phaûi thoûa maõn yeáu toá ñôn giaûn, kinh teá vaø coù tính khaû thi. Coù nhieàu giaûi thuaät ñöôïc ñöa ra ñeå ñieàu khieån toác ñoä ñænh, toác ñoä trung bình; tuy nhieân vì tính hieäu quaû, söï ñôn giaûn vaø khaû naêng ñaùp öùng nhanh cuûa noù maø giaûi thuaät Leaky Bucket(LB) ñöôïc söû duïng roäng raõi nhaát trong UPC. 3.2.2 Caùc giaûi thuaät Leaky Bucket: Trong phaàn naøy ta seõ ñöa ra caùc giaûi thuaät LB ñöôïc khuyeán nghò vaø sau ñoù ta seõ ñöa ra keát luaän cho moät giaûi thuaät hieäu quaû nhaát. Vieäc phaân chia caùc giaûi thuaät khaùc nhau laø coù tính chaát töông ñoái vì caùc giaûi thuaät khaùc nhau thöïc teá cuõng chæ khaùc nhau ôû vaøi ñieåm nhoû chuû yeáu laø soá löôïng buffer maø chuùng söû duïng. Vì söï khaùc nhau ôû soá löôïng buffer maø chuùng coù caùc tính chaát khaùc nhau vaø coù phaïm vi öùnh duïng khaùc nhau. 3.2.2.1 Leaky Bucket khoâng coù buffer: Hình 3.1 minh hoïa cho caáu taïo cuûa moät boä ñieàu khieån giaûi thuaät LB khoâng coù boä ñeäm. Trong hình veõ ta thaáy caùc cells vaø caùc token ñöôïc ñöa tröïc tieáp ñeán boä kieåm tra. Taïi boä kieåm tra naøy töøng cell chæ ñöôïc ñöa vaøo maïng khi chuùng ñeán cuøng vôùi moät token. Ñieàu naøy coù nghóa laø token ñoùng vai troø nhö moät giaáy thoâng haønh cho cell vaøo maïng. Ta goïi r laø toác ñoä taïo token vaø xeùt moät luoàng cell coù caùc thoâng soá sau: m: toác ñoä trung bình cuûa caùc cell.
  7. Cell in Cell out Check Token in Hình 3.1 Boä dieàu khieàn LB khoâng coù buffer p: toác ñoä ñænh cuûa luoàng cell. Y: laø heä soá gia taêng cuûa toác ñoä trung bình Trong heä LB khoâng coù buffer thì toác ñoä cell vaøo maïng hoaøn toaøn phuï thuoäc vaøo toác ñoä taïo token r. Khi caùc nguoàn cell coù toác ñoä nhoû hôn r thì taát caû caùc cell ñeàu ñöôïc vaøo maïng. Khi caùc nguoàn cell phaùt cell ôû toác ñoä lôùn hôn r thì chæ coù moät phaàn caùc cell ñöôïc göûi vaøo maïng vôùi toác ñoä r coøn caùc cell laøm toác ñoä r seõ bò boû qua. Nhö vaäy toác ñoä cell göûi vaøo maïng seõ coù caän treân laø r vaø caän döôùi laø toác ñoä toái thieåu ñöôïc thoûa thuaän vôùi maïng. Tính chaát cuûa heä ñieàu khieån LB khoâng coù boä ñeäm (buffer) coù theå ruùt ra nhö sau: tæ leä maát cell lôùn khi toác ñoä nguoàn phaùt döôùi daïng nguoàn on-off trong ñoù toác ñoä cell trong thôøi gian ton coù giaù trò lôùn hôn r ; ñaây cuõng chính laø khuyeát ñieåm lôùn nhaát cuûa daïng LB naøy. Do khuyeát ñieåm naøy neân daïng LB khoâng coù buffer chæ ñöôïc söû duïng moät caùch haïn cheá nhö trong vieäc ñieàu khieån toác ñoä ñænh. Öu ñieåm cuûa boä LB khoâng coù buffer laø khoâng taïo thôøi gian treã (delay) cho luoàng cell vaøo maïng. Toác ñoä töùc thôøi vaø trung bình cuûa cell vaøo maïng seõ coù giaù trò nhoû hôn hay baèng giaù trò r. 3.2.2.2 Leaky Bucket coù data buffer: Cell in ... Cell out Check Token in Hình 3.2 Boä dieàu khieàn LB coù data buffer
  8. Boä ñieàu khieån LB coù data buffer ñöôïc trình baøy nhö trong hình 3.2. Boä ñieàu khieån LB naøy chæ khaùc boä ñieàu khieån LB khoâng coù buffer ôû choå noù coù moät vuøng ñeäm data cho caùc cell khi chuùng ñöôïc göûi ñeán laøm vöôït quaù toác ñoä taïo token r (caùc cell vi phaïm veà toác ñoä). Nhö vaäy ta coù theå toùm taét hoaït ñoäng cuûa boä ñieàu khieån coù data buffer nhö sau: khi luoàng cell ñöôïc göûi vaøo boä LB vôùi toác ñoä nhoû hôn r thì chuùng seõ khoâng ñöôïc löu vaøo boä ñeäm maø seõ ñöôïc göûi tröïc tieáp ñeán boä kieåm tra. Taïi boä kieåm tra caùc cell naøy seõ ñöông nhieân ñöôïc göûi vaøo maïng vì chuùng coù toác ñoä nhoû hôn r. Khi nguoàn phaùt ra luoàng cell coù toác ñoä lôùn hôn r thì chæ coù moät phaàn caùc cell ñöôïc vaøo maïng vôùi toác ñoä r, phaàn caùc cell coøn laïi seõ ñöôïc chöùa trong boä data buffer neáu nhö boä naøy coøn troáng. Neáu taïi thôøi ñieåm sau ñoù nguoàn laïi phaùt luoàng cell ôû toác ñoä nhoû hôn r thì caùc cell bò thöøa ñöôïc löu trong data buffer (ôû thôøi ñieåm vi phaïm tröôùc). Seõ ñöôïc tieáp tuïc göûi vaøo maïng. Nhö vaäy baèng caùch ñaët moät boä data buffer ta ñaõ coù theå thöïc hieän ñöôïc vieäc san baèng toác ñoä luoàng cell vaøo maïng ñeå toác ñoä trung bình cuûa luoàng cell vaøo maïng nhoû hôn hay baèng toác ñoä taïo token r. Toùm laïi boä data buffer coù tính chaát laøm trung bình hoùa toác ñoä cell, löu caùc cell thöøa ôû thôøi ñieåm vi phaïm toác ñoä ñeå phaùt chuùng ôû thôøi ñieåm maø luoàng cell coù toác ñoä nhoû hôn r. Dung löôïng boä ñeäm data buffer vaø toác ñoä taïo token quyeát ñònh chieàu daøi toái ña tính theo cell cuûa luoàng cell taïi moät toác ñoä rcell ñeå khoâng coù cell naøo bò maát khi phaùt coá ñònh taïi toác ñoä rcell ñoù. Neáu ta goïi B laø dung löôïng boä ñeäm (B tính theo cell ) thì ta coù: B.rcell CBSmax  1  (*) rcell  r
  9. Trong coâng thöùc treân CBSmax chính laø soá cell toái ña maø nguoàn phaùt coù theå phaùt lieân tuïc ôû toác ñoä rcell ñeå khoâng coù cell naøo bò maát. Nhö vaäy ta nhaän thaáy boä LB coù data buffer coù öu ñieåm laø san baèng toác ñoä luoàng cell phaùt vaøo maïng thoâng qua vieäc söû duïng data buffer. Taïi moät toác ñoä rcell > r thì soá cell toái ña maø nguoàn coù theå phaùt lieân tuïc ñöôïc tính theo coâng thöùc (*). Tuy data buffer laøm giaûm möùc ñoä maát cell moät caùch ñaùng keå thì chính data buffer laïi gaây neân cöï delay khoâng mong muoán cuûa luoàng cell; do ñoù boä ñieàu khieån LB coù data buffer chæ ñöôïc öùng duïngcho caùc dòch vuï khoâng coù yeâu caàu nghieâm ngaët veà möùc ñoä delay. 3.2.2.3 Leaky Bucket coù data buffer vaø token pool: Cell in ... Cell out Check ... Token in Hình 3.3 Leaky Bucket coù data buffer vaø token pool Hình 3.3 theå hieän caáu truùc cuûa moät boä LB coù hai boä ñeäm laø data buffer vaø token pool. Boä LB naøy vaãn coù khuyeát ñieåm laø taïo neân thôøi gian delay cho luoàng cell vaøo maïng. Tuy nhieân neáu ta öùng duïng boä LB coù hai buffer vaøo caùc dòch vuï khoâng coù ñoøi hoûi gaét gao veà delay thì noù seõ coù öu ñieåm lôùn nhaát . Boä data buffer nhö ñaõ ñeà caäp ôû treân coù chöùc naêng san baèng toác ñoä luoàng cell vaøo maïng coøn buffer cho token coù chöùc naêng ñeå giaønh token khi chuùng chöa ñöôïc söû duïng heát luùc toác ñoä cell nhoû hôn toác ñoä taïo token. Thöïc vaäy khi moät luoàng cell coù toác ñoä cell laø rcell < r ñöa vaøo boä LB thì chæ coù moät soá token ñöôïc gaùn cho caùc cell vôùi toác
  10. ñoä rcell , soá token coøn laïi seõ ñöôïc chöùa trong boä token pool. Neáu nhö ôû thôøi ñieåm sau toác ñoä cell vöôït quaù toác ñoä taïo token thì caùc token tröôùc ñoù ñöôïc chöùa trong token pool seõ ñöôïc gaùn cho caùc cell laøm vöôït quaù toác ñoä. Nhö vaäy token pool coù chöùc naêng taän duïng toái ña caùc token ñöôïc phaùt cho caùc cell. Ta caàn chuù yù raèng vieäc theâm moät boä ñeäm token pool vaøo boä ñieàu khieån ñaõ laøm thay ñoåi tính chaát ñieàu khieån cuûa boä LB. ÔÛ hai loaïi LB treân thì toác ñoä cell vaøo maïng coù caän treân laø toác ñoä token r. Khi caùc cell coù toác ñoä lôùn hôn r thì chuùng seõ bò maát hay ñöôïc löu vaøo boä data buffer vaø chôø khi cho ñeán khi rcell < r thì seõ tieáp tuïc vaøo maïng. Vôùi tröôøng hôïp coù data buffer vaø token pool thì toác ñoä vaøo maïng cuûa caùc cell coù theå lôùn hôn toác ñoä taïo token vaø taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh thì toác ñoä cell vaøo maïng coù theå ñaït toác ñoä ñænh. Söï kieän naøy xaûy ra khi tröôùc thôøi ñieåm ñoù nguoàn phaùt caùc cell coù toác ñoä cell rcell nhoû hôn r neân seõ coù caùc token löu vaøo löu vaøo trong token pool vaø nguoàn taêng toác ñoä ñeán toác ñoä ñænh . Tuy nhieân neáu quan saùt treân thôøi gian daøi thì ta coù theå thaáy raèng boä ñieàu khieån LB coù data buffer vaø token pool seõ coù chöùc naêng ñieàu khieån toác ñoä trung bình cuûa luoàng cell vaøo maïng, laøm cho toác ñoä trung bình naøy hoäi tuï veà toác ñoä token r. Ñaây laø tính chaát quan troïng cuûa LB coù hai buffer.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản