Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 4

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
111
lượt xem
54
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

AAL có nhiệm vụ tạo ra sự tương thích giữa các dịch vụ được cung cấp bởi lớp ATM với các lớp cao hơn; tức là thông qua AAL các đơn vị số liệu giao thức (PDU) ở lớp cao hơn sẽ được chia nhỏ ra và đưa vào trường dữ liệu của tế bào ATM. Lớp này phân thành hai lớp nhỏ: + Lớp con phân loại và tái tạo (SAR-Segmentation and Reassembly): thực hiện việc phân chia các khối dữ liệu ở lớp cao thành các phần tương ứng 48 bytes của trường dữ liệu của tế bào...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 4

  1. Chương 4: Lôùp töông thích ATM (AAL) 1. Chöùc naêng: AAL coù nhieäm vuï taïo ra söï töông thích giöõa caùc dòch vuï ñöôïc cung caáp bôûi lôùp ATM vôùi caùc lôùp cao hôn; töùc laø thoâng qua AAL caùc ñôn vò soá lieäu giao thöùc (PDU) ôû lôùp cao hôn seõ ñöôïc chia nhoû ra vaø ñöa vaøo tröôøng döõ lieäu cuûa teá baøo ATM. Lôùp naøy phaân thaønh hai lôùp nhoû: + Lôùp con phaân loaïi vaø taùi taïo (SAR-Segmentation and Reassembly): thöïc hieän vieäc phaân chia caùc khoái döõ lieäu ôû lôùp cao thaønh caùc phaàn töông öùng 48 bytes cuûa tröôøng döõ lieäu cuûa teá baøo ATM ôû phía phaùt. Taïi phía thu noù seõ laáy thoâng tin töø tröôøng döõ lieäu cuûa teá baøo ATM ñeå khoâi phuïc caùc PDU hoaøn chænh. + Lôùp con hoäi tuï (CS-Convergence sublayer): thöïc hieän chöùc naêng chuyeån ñoåi caùc daïng döõ lieäu töø caùc dòch vuï khaùc nhau thaønh daïng döõ lieäu chung cho SAR ôû phía phaùt. Tai phía thu, CS phaûi bieán ñoåi caùc ñoaïn döõ lieäu göûi töø SAR thaønh caùc daïng döõ lieäu töông öùng vôùi caùc dòch vuï truyeàn treân CS. Caùc chöùc naêng cuûa AAL phuï thuoäc vaøo caùc yeâu caàu cuûa lôùp baäc cao. Lôùp töông thích ATM söû duïng nhieàu loaïi giao thöùc ñeå thoûa maõn nhu caàu veà nhieàu loaïi hình dòch vuï khaùc nhau cuûa khaùch haøng söû duïng ATM, do ñoù AAL coù tính chaát phuï thuoäc dòch vuï. Phaân loaïi dòch vuï vieãn thoâng vaø treân cô sôû ñoù phaân loaïi giao thöùc cuûa AAL ñöôïc thöïc hieän treân ba tham soá laø: quan heä thôøi gian giöõa nguoàn vaø ñích thoâng tin, toác ñoä truyeàn vaø phöông thöùc keát noái. Treân cô sôû ba tham soá treân, caùc dòch vuï vieãn thoâng ñöôïc phaân ra laøm 4 loaïi kí hieäu töø A ñeán D. Caùc loaïi dòch vuï vaø giao thöùc AAL töông öùng ñöôïc moâ taû trong baûng trang beân.
  2. Loaïi dòch vuï Thuoäc tính Loaïi A Loaïi B Loaïi C Loaïi D Quan heä thôøi gian Yeâu caàu Khoâng yeâu caàu giöõa ñích vaø nguoàn Toác ñoä Coá ñònh Bieán ñoåi Kieåu keát noái Coù lieân keát Khoâng coù lieânkeát Loaïi AAL AAL1 AAL2 AAL3/4 AAL5 AAL3/4 2.1.2.3.2 Phaân loaïi: a) AAL 1: AAL1 söû duïng cho caùc dòch vuï loaïi A, coù toác ñoä bit coá ñònh (CBR-Constant Bit Rate). Dòch vuï loaïi A coù daïng lieân keát coù ñònh höôùng vaø coù söï lieân heä veà thôøi gian giöõa phía truyeàn vaø phía nhaän. AAL 1 goàm hai lôùp con: CS vaø SAR + SAR: coù nhieäm vuï gaén moät byte header vaøo 47 bytes nhaän ñöôïc töø CS vaø taùch byte header töø 48 bytes chuyeån leân töø lôùp ATM. Caáu truùc ñôn vò döõ lieäu giao thöùc SAR(SAR-PDU) nhö sau: SN SNP 47 bytes ATM header CSI SC CRC P SAR-PD Payload 1 bit 3 bit 3 bit 1bit SAR-PDU header Trong ñoù : SN-Sequence number: soá thöù töï. SNP (SN-protection): baûo veä soá thöù töï. SC ( Sequence count): ñeám thöù töï. CSI (Convergence Sublayer Indicator): chæ thò lôùp hoäi tuï
  3. P (Parity): bit kieåm tra chaún leû. SN goàm 4 bit: moãi khoái döõ lieäu 47 bytes nhaän ñöôïc töø CS seõ ñöôïc gaùn moät soá thöù töï töông öùng ñeå phaùt hieän maát hoaëc cheøn sai teá baøo. Vuøng SN goàm2 phaàn laø CSI vaø SC. Soá thöù töï cuûa PDU ñöôïc chöùa trong CS, CSI ñöôïc duøng cho nhieàu muïc ñích nhö mang thoâng tin veà ñoàng boä trong PDU leû vaø thoâng tin veà caáu truùc döõ lieäu trong caùc PDU chaün. SNP: goàm 3 bit CRC tính treân 4 bit SN vôùi ña thöùc G(x)= x3+x +1 vaø1 bit parity. + CS: ngoaïi tröø chöùc naêng phaân ñoaïn vaø taùi hôïp taát caû caùc chöùc naêng coøn laïi cuûa lôùp AAL ñeàu ñöôïc thöïc hieän bôûi CS. CS nhaän döõ lieäu töø trình öùng duïng AAL SDU ( ñôn vò döõ lieäu dòch vuï –SDU). AAL coù theå laø 1 bit hay 1 byte, caùc SDU naøy seõ ñöôïc taäp hôïp thaønh 47 bytes vaø chuyeån cho lôùp SAR. b) AAL 2: AAL2 duøng cho caùc dòch vuï loaïi B, coù toác ñoä bit thay ñoåi (VBR_ Varible Bit Rate), coù yeâu caàu ñoàng boä giöõa phía phaùt vaø phía thu ví duï Audio vaø Video toác ñoä cao, neùn MPEG 2. Chöùc naêng cuûa AAL2 laø xöû lyù bieán ñoäng treã, phaùt hieän vaø xöû lyù PDU maát hoaëc cheøn sai. Do tính chaát chuøm cuûa döõ lieäu VBR neân thoâng tin coù theå khoâng laáp ñaày trong teá baøo neân SAR phaûi xaùc ñònh löôïng döõ lieäu thaät söï trong teá baøo baèng caùch söû duïng tröôøng chæ thò chieàu daøi (LI_Length Indicator). SAR-PDU cuûa AAL2 chöùa thoâng tin ñieàu khieån ôû header vaø 5 bytes 48 bytes ATM header SN IT SAR-PDU Payload LI CRC trailer. Header goàm LI vaø CRC vôùi caáu truùc nhö sau:
  4. IT_ Information Type CRC _ Cyclic Rebundancy Check Chöùc naêng cuûa SN vaø CRC cuõng gioáng nhö ñoái AAL1, LI chæ thò phaàn teá baøo ñöôïc laáp ñaày, IT duøng ñeå phaân bieät loaïi hình dòch vuï ( video, audio or thoaïi ), tuy nhieân kích thöôùc cuûa caùc tröôøng chöa ñöôïc xaùc ñònh moät caùch chaéc chaén vaø thuû tuïc ñeå thöïc hieän AAL2 vaãn chöa ñöôïc ñònh nghóa. c) AAL3/4: AAL3/4 cung caáp caùc dòch vuï VBR coù lieân keát (loaïi C) vaø khoâng lieân keát ( loaïi D). Döõ lieäu töø trình öùng coù chieàu daøi baát kyø töø 1 ñeán 65535 bytes ñöôïc cheøn theâm cho thaønh boäi soá cuûa 4 byte (32 bit) ñeå thích hôïp cho caùc coâng vieäc xöû lyù baèng phaàn cöùng sau ñoù ñöa vaøo CS- PDU. + Caáu truùc phaàn CS-PDU chung (CPCS-PDU_ Common Part CS-PDU): CPCS-PDU goàm 4 byte header, vuøng thoâng tin thay ñoåi töø 1 ñeán 65535 bytes vaø 4 bytes trailer vôùi caáu truùc sau: CPCS-PDU Header Trailer CPI Btag BASize CPCS-PDU Payload PAD AL Etag Length 1byte 1byte 2byte 1-65535bytes 0-3byte1byte 1byte Trong ñoù: - CPI_Common Part Indicator: cho bieát ñôn vò tính ñöôïc duøng trong BASize vaø Length; ngoaøi ra coøn ñöôïc duøng cho muïc ñích giaùm saùt loãi. - Btag_Beginning tag: ñeå ñaùnh daáu keát thuùc header. Trong cuøng 1 CPCS-PDU hai vuøng Btag vaø Etag phaûi coù giaù trò
  5. gioáng nhau nhöng khaùc nhau giöõa hai PDU lieân tieáp. Söï gioáng nhau naøy cung caáp moät cô cheá söûa loãi boå sung. -BASize_Buffer Allocation Size Indicator: thoâng baùo cho phía thu bieát kích thöôùc buffer caàn ñöôïc caáp phaùt ñeå nhaän CS- PDU. ÔÛ cheá ñoä message giaù trò vuøng naøy luoân baèng chieàu daøi cuûa PDU, coøn trong cheá ñoä streaming giaù trò coù theå lôùn hôn chieàu daøi PDU. Vuøng naøy daøi 2 byte ñieàu naøy giaûi thích taïi sao kích thöôùc toái ña cuûa PDU laø 216-1 = 65635 bytes. -AL_ Alignment: laø 1 byte cheøn theâm cho phaàn trailer ñuû 4 bytes. -Etag_Ending tag: cho bieát baét ñaàu cuûa trailer. -Length: cho bieát chieàu daøi thöïc söï cuûa vuøng thoâng tin trong CPCS-PDU, cho pheùp phía thu taùch boû phaàn thoâng tin cheøn. Chöùc naêng cuûa CPCS goàm: ñaûm baûo thöù töï cuûa caùc khoái soá lieäu cuûa giao thöùc CPCS-PDU, phaùt hieän vaø xöû lyù loãi, xaùc ñònh kích thöôùc boä ñeäm vaø chöùc naêng loaïi boû. + Caáu truùc SAR-PDU: SAR-PDU bao goàm 44 bytes döõ lieäu vaø 4 bytes thoâng tin ñieàu khieån chia thaønh hai phaàn header vaø trailer vôùi caáu truùc nhö sau: SAR-PDU Header Trailer ATM header ST SN MID SAR-PDU Payload LI CRC 2bit 4bit 10bit 44byte 6bit Trong ñoù: - ST_ Segnment Type: cho bieát loaïi ñoaïn (segnment) chöùa trong PDU. Noäi dung trong ST moâ taû trong baûng sau :
  6. Loaïi ñoaïn ST YÙ nghóa BOM 10 Baét ñaàu thoâng ñieäp COM 00 Tieáp tuïc thoâng ñieäp EOM 01 Keát thuùc thoâng ñieäp SSM 11 Thoâng baùo ñoaïn ñôn (Single Segment Massage) - SN – Sequence Number: cho bieát soá thöù töï cuûa PDU göûi. Taïi ñaàu thu neáu nhaän ñöôïc PDU sai thöù töï seõ bò loaïi boû. - MID – Message Indicator: duøng ñeå taùi hôïp löu löôïng treân keát noái, cho pheùp toái ña 1024 CPCS-PDU khaùc nhau treân cuøng moät VCC cuûa ATM. - LI – Length Indicator : Cho bieát kích thöôùc döõ lieäu trong vuøng Payload cuûa SAR-PDU. Giaù trò naøy laø 44 trong PDU loaïi BOM or COM vaø coù theå hôn trong caùc loaïi khaùc. Neáu thoâng tin thöïc trong SAR –PDU nhoû hôn 44 byte thì phaàn troáng seõ ñöôïc laáp ñaày baèng bit 0. - CRC-10 : Phaàn kieåm tra loãi ñöôïc tính treân header payload vaø LI theo ña thöùc 10 9 5 4 G(x)=x +x +x +x +x+1. SAR-PDU ñaàu tieân luoân chöùa header cuûa CS (CPI,Btag,BASize).Ñaây laø PDU coù ST=BOM or SSM .PDU naøy cho phía thu bieát ñôn vò cuûa tröôøng payload, kích thöôùc buffer caàn caáp phaùt ñeå nhaän CPCS- PDU. SAR ALL3/4 coù caùc chöùc naêng nhö: nhaän daïng SAR PDU ñöôïc truyeàn, phaùt hieän vaø xöû lyù loãi bit. -Nhaän daïng SAR PDU ñöôïc truyeàn söû duïng tröôøng ST vaø LI. - Phaùt hieän vaø xöû lyù loãi bit : loãi ñöôïc phaùt hieän bôûi CRC-10 vaø PDU loãi seõ bò loaïi boû. - Baûo toaøn thöù töï SAR PDU: duøng tröôøng SN ñeå giaùm saùt thöù töï cuûa SAR PDU treân moät keát noái CPCS.
  7. - Gheùp vaø taùch keát noái: gheùp nhieàu keát noái CPCS treân cuøng 1 keát noái ATM söû duïng tröôøng MID d) AAL5: AAL5 hoã trôï cho caùc dòch vuï coù toác ñoä bit thay ñoåi (VBR), coù keát noái or khoâng coù keát noái. Muïc ñích cuûa AAL 5 laø cung caáp phöông tieän truyeàn daãn cho caùc nghi thöù c lôùp cao ñaëc bieät laø baùo hieäu treân B-ISDN vaø lieân keát LAN-LAN. AAL5 thöïc hieän döïa treân cô sôû ñôn giaûn hoùa chöùc naêng cuûa AAL3/4 (thoâng tin ngöôøi söû duïng coù chieàu daøi töø 1 ñeán 65535 byte ñöôïc cheøn ). Trong AAL5, CPCS-PDU Payload ñöôïc chia thaønh töøng ñoaïn 48 byte vaø ñöôïc ñöa thaúng vaøo vuøng Payload cuûa teá baøo ATM. Khaùc vôùi AAL3/4, AAL5 chæ cho pheùp thieát laäp keát noái ñieåm ñieåm. Bit cuoái cuøng cuûa tröôøng PT trong ATM cell header seõ cho bieát teá baøo cuoái cuøng cuûa CS-PDU. °Lôùp con CS: CPCS coù caùc chöùc naêng nhö: baûo ñaûm thöù töï thoâng tin cuûa user, cung caáp chæ thò user- user CPCS phaùt hieän CPCS-PDU Trailer CPCS-PDU Payload PAD UU CPI Length CRC 1-65535bytes 0-47byte 1byte 1byte 2byte 4byte vaø söûa loãi, chöùc naêng loaïi boû vaø ñeäm. CPCS-PDU bao goàm vuøng thoâng tin, vuøng cheøn vaø vuøng trailer vôùi caáu truùc nhö sau: Trong ñoù: + Vuøng cheøn (Pad) coù ñoä daøi thay ñoåi töø 0 ñeán 47 byte, muïc ñích cuûa vieäc cheøn naøy laø ñeå ñaûm baûo cho CPCS-PDU coù chieàu daøi laø boäi cuûa 48 byte. + UUI–User to User Information duøng ñeå truyeàn taûi thoâng tin thoâng suoát giöõa caùc khaùch haøng ñaàu cuoái qua maïng ATM. + CPI – Common Past Indicator: chöùc naêng hieän taïi cuûa vuøng naøy laø ñoàng boä cho phaàn trailer ñuû 48 byte.
  8. + LI –Length Indicator: cho bieát ñoä daøi vuøng döõ lieäu. + CRC-32: Kieåm tra loåi cho toaøn boä PDU duøng ña thöùc: G(x)=x32+x26+x23+x22+x16+x12+x11+x10+x8+x7+x5+x4+x2+x+1 + Lôùp con SAR: bao goàm caùc chöùc naêng sau: - Nhaän daïng SAR-PDU döïa vaøo bit cuoái cuøng cuûa PT trong ATM header, PT=0:EOM, PT=1:BOM or COM - Xöû lyù taéc ngheõn: chuyeån thoâng baùo taéc ngheõn töø lôùp ATM leân lôùp con CS. - Duy trì thöù töï SAR-PDU: SAR-PDU coù noäi dung hoaøn toaøn gioáng Payload cuûa teá baøo ATM nghóa laø khoâng coù thoâng tin ñieàu khieån SAR. Caáu truùc cuûa noù nhö sau: 5 bytes 48 bytes ATM header SAR-PDU Payload

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản