Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 6

Chia sẻ: Minh Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
112
lượt xem
27
download

Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trên quan điểm của khách hàng, các khía cạnh có thể hình dung được trong việc quản lý các đặc tính khai thác mạng bao gồm: thời gian đáp ứng, mức độ từ chối cuộc gọi, độ sẵn sàng … Các đặc tính này có thể được thể hiện bằng các mức độ chấp thuận của mạng. Đứng trên quan điểm của người quản lý hệ thống thì quản lý mạng là vấn đề cung cấp thông tin cần thiết để xác định mức độ thể hiện đặc tính khai thác của mạng trên so sánh với đặc tính mạng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều khiển lưu lượng và tắc nghẽn trong mạng ATM, chương 6

  1. Chương 6: Quaûn lyù caùc ñaëc tính khai thaùc cuûa maïng Treân quan ñieåm cuûa khaùch haøng, caùc khía caïnh coù theå hình dung ñöôïc trong vieäc quaûn lyù caùc ñaëc tính khai thaùc maïng bao goàm: thôøi gian ñaùp öùng, möùc ñoä töø choái cuoäc goïi, ñoä saün saøng … Caùc ñaëc tính naøy coù theå ñöôïc theå hieän baèng caùc möùc ñoä chaáp thuaän cuûa maïng. Ñöùng treân quan ñieåm cuûa ngöôøi quaûn lyù heä thoáng thì quaûn lyù maïng laø vaán ñeà cung caáp thoâng tin caàn thieát ñeå xaùc ñònh möùc ñoä theå hieän ñaëc tính khai thaùc cuûa maïng treân so saùnh vôùi ñaëc tính maïng theo thieát keá, möùc ñoä ñaùp öùng caùc nhu caàu cuûa khaùch haøng vaø khaû naêng coù theå caûi thieän cuûa ñaëc tính heä thoáng. Do vaäy quaûn lyù ñaëc tính cuûa maïng phaûi cung caáp ñuû caùc phöông tieän cho ngöôøi quaûn lyù maïng ñeå: + Giaùm saùt: thöïc hieän vieäc theo doõi caùc hoaït ñoäng cuûa heä thoáng ñeå thu thaäp caùc döõ lieäu phuø hôïp ñeå xaùc ñònh ñaëc tính cuûa maïng. + Ñieàu khieån: ñaëc bieät ñoái vôùi caùc phaàn töû hoaït ñoäng giaùm saùt ñaëc tính cuûa heä thoáng ñeå thöïc hieän vieäc cung caáp khaû naêng phaân bieät giöõa caùc danh muïc döõ lieäu caàn thieát maø ngöôøi quaûn lyù maïng quan taâm vaø caùc döõ lieäu khoâng caàn quan taâm.
  2. + Phaân tích: ñaùnh giaù caùc keát quaû cuûa caùc pheùp ño caùc ñaëc tính khai thaùc maïng. Vieäc ñaùnh giaù ñaëc tính heä thoáng vaø ñöa ra caùc quyeát ñònh ñeå coù caùc giaûi phaùp ñuùng ñaén coù theå ñöôïc thöïc hieän theo caùc phöông thöùc khaùc nhau. Ngöôøi quaûn lyù maïng or quaù trình xöû lyù quaûn lyù coù traùch nhieäm ñöa ra caùc phöông thöùc hieäu chænh phuø hôïp ñeå caûi thieän ñaëc tính heä thoáng. Quaûn lyù caùc ñaëc tính khai thaùc maïng thöïc hieän caùc chöùc naêng sau: + Chöùc naênh giaùm saùt löu löôïng: Söï quaù taûi or hieän töôïng doàn öù löu löôïng trong maïng ATM coù theå ñöôïc phaùt hieän nhôø vieäc xaùc ñònh löu löôïng cuûa caùc keânh thoâng tin ATM thoâng qua vieäc ño löu löôïng chieàu ñi, chieàu ñeán or caû hai. + Chöùc naêng giaùm saùt thôøi gian ñaùp öùng: thôøi gian ñaùp öùng ñöôïc söû duïng ñeå ñaùnh giaù chaát löôïng vaø hieäu quaû cuûa maïng ATM. Ngöôõng cuûa thôøi gian ñaùp öùng (giaù trò trung bình or keùm nhaát) ñöôïc duøng ñeå xaùc ñònh ñoä suy giaûm hoaït ñoäng cuûa heä thoáng vaø ñöa ra caùc thoâng baùo caûnh baùo. Theo quan ñieåm cuûa khaùch haøng thôøi gian ñaùp öùng coù theå ñöôïc xaùc ñònh baèng thôøi gian treã giöõa thôøi ñieåm coù yeâu caàu vaø thôøi ñieåm nhaän ñöôïc traû lôøi töông öùng.
  3. Thôøi gian ñaùp öùng ví duï nhö thôøi gian treã thieát laäp keát noái, giaûi phoùng keát noái vaø thôøi gian treã chuyeån tieáp coù theå ñöôïc xaùc ñònh ñoái vôùi töøng loaïi löu löôïng maïng or ñoái vôùi töøng daïng keát noái khaùc nhau. + Caùc chöùc naêng phaân tích thoáng keâ: caùc tham soá thoáng keâ lieân quan maät thieát ñeán khaû naêng hoaït ñoäng cuûa maïng nhö khaû naêng söû duïng, tính saün saøng, tyû leä loãi bit noäi taïi vaø xaùc suaát sai hoûng ñöôïc cung caáp döôùi daïng thoâng tin toång keát thoâng qua caùc keát quaû giaùm saùt ñaëc tính khai thaùc cuûa heä thoáng or thoâng qua caùc hoà sô veà quaûn lyù ñaëc tính khai thaùc cuûa heä thoáng. + Ñieàu khieån hoaït ñoäng ñoái vôùi CAC: caùc chöùc naêng CAC laø moät phaàn cuûa vieäc ñieàu khieån cuoäc goïi vaø ñònh tuyeán. Coù moät phaàn nhoû ñöôïc cung caáp töø vieäc quaûn lyù maïng ñoù laø:cung caáp döõ lieäu veà löu löôïng vaø döõ lieäu veà ñaëc tính khai thaùc maïng.Caùc döõ lieäu coù theå ôû daïng caùc tham soá ñieàu khieån duøng cho ñieàu khieån chaáp nhaän keát noái (CAC) . Thuaät toaùn ñeå tính toaùn caùc tham soá naøy vaø caùc thuaät toaùn maø CAC söû duïng ñeå ñaùnh giaù caùc tham soá phaûi do phaàn ñieàu khieån löu löôïng cung caáp. Caùc xöû lyù cuûa CAC laø thuoäc chöùc naêng cuûa maûng ñieàu khieån vì sau khi vieäc keát noái ñöôïc chaáp nhaän keát noái phaûi ñöôïc gaùn vôùi ñöôøng aûo.
  4. Vieäc thay ñoåi caùc baûng ñònh tuyeán or caùc thoâng tin veà ñònh tuyeán coù theå ñöôïc thöïc hieän bôûi quaûn lyù maïng, quaûn lyù ñaëc tính khai thaùc maïng or quaûn lyù löu löôïng. Caùc vaán ñeà veà quaûn lyù ñaëc tính khai thaùc maïng seõ ñöôïc phaân tích saâu hôn ôû phaàn ñieàu khieån löu löôïng vaø taéc ngheõn trong maïng ATM.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản