ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN

Chia sẻ: nguyenthixuan0405

Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.

Bạn đang xem 7 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN

II- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN
Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18
tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị,
Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một
tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân
dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.
Quy định trên bao gồm 3 điều kiện:
- Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.
- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ
Đảng, Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên.
- Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm.
1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên
* Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến
pháp 1992)
- Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được
hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp
và pháp luật VN. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân
của người xin vào Đảng.
* Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có
ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ, hành động của mình.
(Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi
18 vẫn được chấp nhận. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên).
- Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu
về giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực hành
động. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao
(45 tuổi, tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ,
chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên.
2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều
lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; hoạt động trong một
tổ chức cơ sở Đảng
Đây là đk phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích
cực ngoài Đảng.
a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế,
thước đo nhận thức tư tưởng, ý thức phấn đấu của người vào Đảng):
- Điều kiện này xuất phát từ vị trí, vai trò của người đảng viên: làm
cách mạng, lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình
trị của Đảng. Vì vậy, khác với công dân, đảng viên phải thừa nhận và
thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ
đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng.
- Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập
trường chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng, sẵn
sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên - phải có trình độ và sự tin cậy về
chính trị.
* Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt
được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. Đó là cơ sở thống nhất ý
chí và hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ các lực
lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra.
* Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các
nguyên tắc về tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức, bộ máy của
Đảng, quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyển hạn của đảng viên và
của tổ chức các cấp của Đảng.
* Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về
phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực. Là cơ sở phân định ranh giới
giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành
mọi mặt công tác đảng viên, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của
Đảng.
Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận.
* Tiêu chuẩn đảng viên:
- Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân:
+ Tiên phong:
- Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi
kéo, cuốn hút quần chúng.
- Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô
sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của
phong trào vô sản.
+ Liên hệ:
- Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng
về chính trị, kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM; trong đổi mới
đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy
mới, bắt kịp yêu cầu của thời đại.
- Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương
mẫu.
- Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng:
+ Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành
với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao
động, xoá áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH.
+ Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu
cho mục đích đó. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài, bền bỉ -
cần phải phấn đấu suốt đời.
- Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động
lên trên lợi ích cá nhân. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải
phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”.
Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn
đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. Lợi ích của giai cấp
công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt
Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. Do đó, lợi ích đảng viên gắn
bó với lợi ích dân tộc, giai cấp và nhân dân lao động - “ nước lên
thuyền lên”.
- Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp
luật của Nhà nước:
+ Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng
“Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.
- Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao:
Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, “cách mạng đến nơi”: Thủ
tiêu chế độ bóc lột.
Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan
điểm, lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục
đích mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập
trường, nhằm giải quyết việc làm, làm giàu cho xã hội.
- Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc
trong lòng nhân dân, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng.
- Phục tùng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng:
Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất, có sức mạnh.
* 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu)
b- Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng:
Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến, hai bước lùi” đã đấu tranh kiên
quyết cho tiêu chuẩn này, Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng
rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội, ăn không ngồi rồi, mọi giáo sư,
học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”.
- Mặt khác, phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra,
theo dõi, giám sát được.
3- Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm
(điều kiện thực tiễn)
- Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm?
+ Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân
dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân.
+ Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng, tích cực tham gia xây dựng
Đảng.
Vì vậy, phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm
vụ, sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo, vừa
là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân.
- Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm?
+ Gương mẫu:
- Chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
- Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới.
- Nêu gương về đạo đức.
- Có năng lực sáng tạo.
+ Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn:
“ Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong”
“ Lửa thử vàng, gian nan thử sức”
Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người, là
chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn, giới thiệu.
Sự đánh giá trung thực, khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để
Đảng xem xét, kết nạp.
Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào
Đảng
2. Sinh viên có đủ các tiêu chuẩn sau:
- Là đoàn viên ưu tú trong tập thể chi đoàn, chi hội, lớp tiên tiến; đạt
điểm trung bình chung từ 7 điểm trở lên (nếu đoàn viên từ học lực yếu
vươn lên có học lực giỏi hoặc những sinh viên tích cực tham gia công
tác lớp, Đoàn, Hội và các phong trào quần chúng có kết quả học tập
đạt điểm trung bình 6,5 trở lên).
- Có thành tích trong hoạt động Đoàn, Hội Sinh viên và phong trào
chung của lớp.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trường, khoa về học tập, thi cử.
- Lớp, chi đoàn mà sinh viên sinh hoạt phải đạt danh hiệu tiên tiến.
Đối với sinh viên
1. Tiêu chuẩn được cử đi học lớp “Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về
Đảng”
* Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
- Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh.
- Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.
- Tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của
lớp, khoa, trường và của Đoàn TN, Hội SV.

* Về học tập :
- Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH của lớp.
- Có ít nhất hai học kỳ là SV tiên tiến (có ĐTBHT ≥ 7,0 điểm).

2. Tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng
* Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống:
+ Có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn.
+ Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng
của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và
pháp luật của Nhà nước.
+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín
nhiệm.
+ Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác.
+ Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường.
+ Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, khoa, trường của
Đoàn TN và Hội SV.
* Về học tập:
+ Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH.
+ Có ít nhất bốn học kỳ liên tiếp gần nhất là SV tiên tiến (có điểm
TBCHT ≥ 7,0)
Trước hết bạn phải là người tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội
của Học viện, nếu bạn là thành viên trong BCH chi Đoàn, chi Hội,
Đoàn-Hội Học viện hoặc đạt được một số thành tích trong học tập,
tham gia các hoạt động thì cơ hội của bạn sẽ cao hơn.
- Trước khi được kết nạp Đảng, đương nhiên bạn phải học lớp Đối
tượng Đảng do Đoàn Học viện tổ chức. Để được tham gia lớp Đối
tượng Đảng thì điểm học tập của bạn phải đạt 7.0 trở lên và điểm rèn
luyện là 80 điểm trở lên. Sau đó, bạn phải trãi qua một cuộc bình bầu
của lớp để chọn khoảng 3 bạn/1 lớp để học lớp đối tượng Đảng.
- Sau khi hoàn thành lớp Đối tượng Đảng, Đoàn Học viện sẽ tiếp tục
xét chọn. (Điểm trung bình 7.5 và đểm rèn luyện 80 trở lên).


HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐỨC CỦA HCM
TÍNH CẤP THIẾT: Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một tập hợp
đơn giản những ý tưởng, những suy nghĩ cụ thể của Hồ Chí Minh
trong những hoàn cảnh cụ thể mà là một hệ thống những quan điểm,
quan niệm về con đường cách mạng Việt Nam, được hình thành trên
nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, vì vậy Tư tưởng Hồ Chí Minh là một
khái niệm khoa học và phải được trình bày cô đọng, chặt chẽ và mang
tính lí luận cao.
Trên cơ sở nghiên cứu hiện có, Tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như
sau:
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu
sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng
dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả
của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều
kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí
tuệ của thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải
phóng con người.
Như vậy, Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp chủ
nghĩa yêu nước, truyền thống văn hoá, nhân nghĩa và cách mạng Việt
Nam với tinh hoa văn hoá nhân loại, được nâng lên tầm cao mới dưới
ánh sáng của chủ nghĩa Mác -Lênin.
- Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống
tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần
vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người dân
noi theo.
- Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành
Chỉ thị số 23-CT/TW về việc toàn Đảng, toàn dân tổ chức đợt học tập
tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo
tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc. Đợt học tập đã thu được nhiều kết quả tốt.
- Báo cáo của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa IX về các văn
kiện tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ : "
tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối
sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan
liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công
chức còn diễn ra nghiêm trọng". Trước thực trạng đó, đòi hỏi phải đẩy
mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xây
dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Do đó, yêu
cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ
12 Ban chấp hành Trung ương khóa IX đã quyết định triển khai chỉ đạo
điểm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để
tiến hành cuộc vận động lớn trong toàn Đảng về vấn đề này sau Đại
Hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách
trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài với sự nghiệp
xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Nội dung chỉ thị nêu rõ: Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng
trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương
khóa IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động “Học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng
viên và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn
trong toàn Đảng về vấn đề này sau Đại hội X của Đảng. Đây là một
chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện
nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.

Mục đích của cuộc vận động là: Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận
thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng
đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biển
mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ,
đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng
cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã
hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
Chỉ thị nêu rõ yêu cầu: Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo
tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong
cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô trương, hình thức.
Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền
với việc triển khai thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội X của
Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết
kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham
nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước.

Nội dung cuộc vận động gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm
theo tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách
mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” và tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí
công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục
vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng,
lãng phí.

Theo Chỉ thị, phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm
gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, bắt đầu từ
ngày 3/2/2007 và tổng kết vào ngày 3/2/2011, có sơ kết hàng năm vào
dịp sinh nhật Bác (19/5).


Hiện nay tình trạng học tập chạy theo thành tích không chú ý đến thực
chất là một vấn nạn trong nhà trường và trong xã hội.
Cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục đã góp phần điều chỉnh lại mục đích dạy và học
trong nhà trường. Mỗi học sinh phải có trách nhiệm loại trừ những
hiện tượng tiêu cực bằng chính những hành động cụ thể của mình.
Thân bài
a. Giải thích:
Nội dung - mục đích – ý nghĩa của cuộc vận động.
Cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích
trong giáo dục hướng tới hoạt động dạy và học thuộc các cấp trong
nhà trường. ĐỐi với hoạt động dạy học của giáo viên, cuộc vận động
này định hướng mục đích giảng dạy.
Dạy để học sinh hiểu biết tri thức thực sự toàn diện không chạy đua
theo thành tích nhất thời đảm bảo chất lượng dạy, đảm bảo công bằng
minh bạch trong đánh giá thi cử chọn đúng những học sinh có năng lực,
có kiến thức vững vàng không để tình trạng nâng điểm tuỳ tiện, đánh
giá sai thực chất học sinh.
Đối với hoạt động học tập của học sinh. cuộc vận động này củng cố
điều chỉnh lại mục đích học, cách học đã và đang có. Thực tế, đã có
hiện tượng học lệch, học tủ, học để đối phó với kỳ thi, coi cóp trong
kiểm tra, thi cử,….
Tóm lại đây là cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học
để hoạt động dạy và học trong nhà trường có chất lượng cao, trang
thiết bị cho học sinh tri thức, hiểu biết thực sự. Đây cũng là cuộc vận
động nhằm đảm bảo cho giáo dục nước nhà lành mạnh, tiến bộ, khắc
phục tình trạng lạc hậu, để hội nhập với giáo dục các nước trong khu
vực và thế giới. Bởi vì giáo dục là chiến lược đào tạo con người là gốc
rễ của sự phát triển bền vững của xh.


mỗi học sinh cần có sự cố gắng nghiêm khắc với bản thân.

tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục là hai vấn đề
bức xúc được Đảng, Chính phủ, ngành giáo dục và xã hội quan tâm.
Thực hiện tốt cuộc vận động này góp phần lập lại trật tự kỷ cương,
trong dạy và học, khuyến khích mạnh mẽ sức sáng tạo của các thầy cô
giáo, là tiền đề quan trọng để triển khai các giải pháp khắc phục yếu
kém trong giảng dạy, học tập.
- Cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành
tích trong giáo dục” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà
trường trong năm học 2006 - 2007, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
trong những năm trước mắt và lâu dài .
- Thực hiện tốt cuộc vận động sẽ tạo nên những bước phát triển mới,
góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV
của trường đề ra.

3. Đối với học sinh sinh viên.
- Thực hiện nghiêm túc quy định đeo thẻ HS - SV khi vào lớp.
- Phát hiện kịp thời các trường hợp học hộ, thi hộ để xử lý.
- Không sử dụng tài liệu, không trao đổi và có hình thức tiêu cực khác
trong các giờ kiểm tra và thi.
- Không xin điểm, chạy điểm và có hành động tiêu cực khác trong học
tập, rèn luyện.
- Tích cực xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh: Nhà trường an
ninh, trật tự, an toàn, không có ma tuý, không nói bậy, không có tệ nạn
xã hội và tiêu cực...
- Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường và Đoàn thể phát
động.
- Ký cam kết thực hiện cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi
cử và bệnh thành tích trong giáo dục"
Mỗi sinh viên phải tự giác và chuyên tâm học tập, thực hiện nghiêm
chỉnh quy chế thi, kiểm tra, kiên quyết "nói không với quay cóp và gian
lận thi cử". Phát động phong trào đoàn viên, thanh niên, sinh viên hưởng
ứng cuộc vận động, cam kết " nói không với tiêu cực trong thi cử và
bệnh thành tích trong giáo dục

Về phía sinh viên phải nói không với tiêu cực trong đào tạo như gian
dối trong học tập, trong thi cử và làm luận văn, khóa luận tốt nghiệp,
các hiện tượng học hộ, thi hộ, mua bằng và bán điểm trong sinh viên.
Phải chủ động, tích cực học tập và chủ động tiếp xúc với daonh
nghiệp, các cơ quan sử dụng lao động theo đúng ngành nghề đào
tạo để chuẩn bị việc làm khi ra trường từ năm học thứ 3.
Sinh viên tham gia đánh giá giảng dạy của giảng viên, chương trình đào
tạo, kế hoạch và tổ chức quản lý đào tạo của nhà trường. ...
Về phía giảng viên, phải gương mẫu và không chấp nhận gian lận,
tiêu cực trong coi thi, chấm thi; hướng dẫn và chấm luận văn, khóa
luận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của sinh viên...
Giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, chương trình đào tạo, kế
hoạch và tổ chức quản lý đào tạo của trường; các chế độ chính sách có
liên quan. Đặc biệt cần đổi mới phương pháp giảng dạy.
Theo kế hoạch phối hợp thì Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên có thể
tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa
học, hoạt động ngoại khóa thi, kiểm tra, làm luận văn, khóa luận tốt
nghiệp.
Với chủ đề thảo luận trên, trước ngày 5/4/2010 hoàn thành việc tổ
chức thảo luận ở các chi đoàn; trước ngày 20/4/2010 hoàn thành thảo
luận ở các Liên chi đoàn và trước ngày 5/5/2010 các tỉnh/thành Đoàn tổ
chức thảo luận để thống nhất chương trình hành động, tổ chức triển
khai thực hiện.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản