ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN

Chia sẻ: Nguyenthi Xuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

6
5.705
lượt xem
350
download

ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN

  1. II- ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐƯỢC XÉT KẾT NẠP VÀO ĐẢNG CSVN Điểm 2, Điều I, Điều lệ ĐCSVN quy định: “Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, thừa nhận và tự nguyện: thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng; qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm đều có thể được xét để kết nạp vào Đảng”. Quy định trên bao gồm 3 điều kiện: - Là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. - Thừa nhận và tự nguyện thực hiện: Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên. - Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm. 1- Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên * Công dân Việt Nam: Là người có quốc tịch Việt nam (Điều 49 - Hiến pháp 1992) - Tại sao phải là công dân VN? Vì: Chỉ có công dân VN mới được hưởng quyền và phải thực hiện các nghĩa vụ công dân theo Hiến pháp và pháp luật VN. Đây là đòi hỏi về địa vị pháp lý và nhân cách công dân của người xin vào Đảng. * Từ 18 tuổi trở lên: Có đủ sức khoẻ, năng lực và trình độ cần thiết, có ý thức trách nhiệm về mọi suy nghĩ, hành động của mình. (Trước: Tính cả năm sinh là một tuổi hoặc tính từ khi bước sang tuổi 18 vẫn được chấp nhận. Nay: Tròn 18 tuổi trở lên). - Không quy định hạn trên vì công tác phát triển Đảng coi trọng yêu cầu về giác ngộ lý tưởng, phẩm chất chính trị, kiến thức và năng lực hành động. Tuy nhiên do tuổi đời bình quân của đảng viên hiện nay khá cao (45 tuổi, tỉ lệ đảng viên hưu trí: 23%) nên yêu cầu phải trẻ hoá đội ngũ, chú trọng phát triển Đảng trong thanh niên. 2- Thừa nhận và tự nguyện thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng Đây là đk phân định rõ ranh giới giữa đảng viên với quần chúng tích cực ngoài Đảng. a- Thừa nhận (nhận thức) - tự nguyện thực hiện (hành động thực tế, thước đo nhận thức tư tưởng, ý thức phấn đấu của người vào Đảng): - Điều kiện này xuất phát từ vị trí, vai trò của người đảng viên: làm cách mạng, lãnh đạo và vận động nhân dân thực hiện đường lối chình trị của Đảng. Vì vậy, khác với công dân, đảng viên phải thừa nhận và thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, tiêu chuẩn và nhiệm vụ đảng viên; hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng. - Yêu cầu của điều kiện này: người vào Đảng phải có quan điểm, lập trường chính trị đúng đắn, giác ngộ mục đích, lý tưởng của Đảng, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ đảng viên - phải có trình độ và sự tin cậy về
  2. chính trị. * Cương lĩnh chính trị: “Nói lên tất cả những điều mà Đảng muốn đạt được và vì mục đích gì mà Đảng đấu tranh”. Đó là cơ sở thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, là ngọn cờ tập hợp, cổ vũ các lực lượng xã hội phấn đấu cho lý tưởng mà Đảng đã chỉ ra. * Điều lệ Đảng: Văn bản xác định tôn chỉ, mục đích, hệ tư tưởng, các nguyên tắc về tổ chức và hoạt động, cơ cấu tổ chức, bộ máy của Đảng, quy định trách nhiệm, nghĩa vụ, quyển hạn của đảng viên và của tổ chức các cấp của Đảng. * Tiêu chuẩn, nhiệm vụ đảng viên: Là những chuẩn mực cơ bản về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực. Là cơ sở phân định ranh giới giữa đảng viên và quần chúng tích cực ngoài Đảng, cơ sở để tiến hành mọi mặt công tác đảng viên, giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng. Đảng viên phải có nghĩa vụ chấp hành trên cơ sở tự nguyện thừa nhận. * Tiêu chuẩn đảng viên: - Là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân: + Tiên phong: - Về mặt thực tiễn: Là bộ phận kiên quyết nhất, luôn đi đầu, biết lôi kéo, cuốn hút quần chúng. - Về mặt lý luận: Mác: Họ hơn hẳn bộ phận còn lại của giai cấp vô sản ở chỗ hiểu rõ những điều kiện, tiến trình và kết quả chung của phong trào vô sản. + Liên hệ: - Ưu: Hiện nay, đảng viên chiếm 3,12% dân số (2,4 triệu): Vững vàng về chính trị, kiên định CN Mác-Lê nin và tư tưởng HCM; trong đổi mới đang hình thành một đội ngũ đảng viên có năng lực, phẩm chất, tư duy mới, bắt kịp yêu cầu của thời đại. - Nhược: Một bộ phận hoang mang, dao động, thiếu tiền phong, gương mẫu. - Suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng: + Đảng: đội tiên phong của giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với mục tiêu đấu tranh: giải phóng giai cấp công nhân, nhân dân lao động, xoá áp bức bóc lột, xây dựng CNCS mà giai đoạn đầu là CNXH. + Đảng viên: tế bào cấu thành nên tổ chức Đảng, nên phải phấn đấu cho mục đích đó. Sự nghiệp của giai cấp công nhân là lâu dài, bền bỉ - cần phải phấn đấu suốt đời. - Đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Mác: “giai cấp công nhân chỉ có thể tự giải phóng mình đồng thời với giải phóng toàn thể nhân dân lao động”. Đảng không chỉ đại biểu cho quyền lợi của giai cấp công nhân mà còn đại biểu cho quyền lợi của nhân dân lao động. Lợi ích của giai cấp công nhân gắn bó máu thịt với lợi ích nhân dân lao động và ở Việt
  3. Nam: gắn bó máu thịt với lợi ích dân tộc. Do đó, lợi ích đảng viên gắn bó với lợi ích dân tộc, giai cấp và nhân dân lao động - “ nước lên thuyền lên”. - Chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước: + Đảng viên phải gương mẫu, tiền phong để lôi cuốn quần chúng “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. - Có lao động, không bóc lột, hoàn thành nhiệm vụ được giao: Cách mạng vô sản là cách mạng triệt để, “cách mạng đến nơi”: Thủ tiêu chế độ bóc lột. Nay: trong thời kỳ quá độ: chấp nhận xã hội còn bóc lột nhưng về quan điểm, lập trường: phát triển kinh tế tư bản tư nhân không phải là mục đích mà là phương tiện. Đảng viên tham gia làm kinh tế phải vững lập trường, nhằm giải quyết việc làm, làm giàu cho xã hội. - Đạo đức. lối sống lành mạnh, gắn bó với nhân dân: Sống, làm việc trong lòng nhân dân, cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. - Phục tùng tổ chức, kỷ luật, giữ gìn đoàn kết, thống nhất trong Đảng: Đây là quy luật làm cho Đảng thật sự thống nhất, có sức mạnh. * 19 điều đảng viên không được làm: (tài liệu) b- Hoạt động trong một tổ chức cơ sở Đảng: Tại sao? Lê nin trong “Một bước tiến, hai bước lùi” đã đấu tranh kiên quyết cho tiêu chuẩn này, Người lý giải: “Nếu không sẽ làm cho Đảng rơi vào tình trạng mọi phần tử cơ hội, ăn không ngồi rồi, mọi giáo sư, học sinh trung học đều tự xưng mình là đảng viên cả”. - Mặt khác, phải ở trong một tổ chức thì Đảng mới có thể kiểm tra, theo dõi, giám sát được. 3- Qua thực tiễn chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm (điều kiện thực tiễn) - Tại sao phải được nhân dân tín nhiệm? + Bản chất giai cấp công nhân của Đảng: gắn bó mật thiết với nhân dân, không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân. + Nhân dân cũng gắn bó máu thịt với Đảng, tích cực tham gia xây dựng Đảng. Vì vậy, phải được nhân dân tín nhiệm thì mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, sứ mệnh lịch sử của người đảng viên: vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân. - Làm thế nào để được nhân dân tín nhiệm? + Gương mẫu: - Chấp hành chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. - Đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới. - Nêu gương về đạo đức. - Có năng lực sáng tạo. + Kiên trì rèn luyện không ngừng trong thực tiễn:
  4. “ Ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong” “ Lửa thử vàng, gian nan thử sức” Thực tiễn là thước đo chính xác nhất đối với phẩm chất con người, là chỗ dựa tin cậy để nhân dân lựa chọn, giới thiệu. Sự đánh giá trung thực, khách quan của nhân dân là cơ sở tin cậy để Đảng xem xét, kết nạp. Đây là ba điều kiện cần thiết để Đảng xem xét kết nạp người vào Đảng 2. Sinh viên có đủ các tiêu chuẩn sau: - Là đoàn viên ưu tú trong tập thể chi đoàn, chi hội, lớp tiên tiến; đạt điểm trung bình chung từ 7 điểm trở lên (nếu đoàn viên từ học lực yếu vươn lên có học lực giỏi hoặc những sinh viên tích cực tham gia công tác lớp, Đoàn, Hội và các phong trào quần chúng có kết quả học tập đạt điểm trung bình 6,5 trở lên). - Có thành tích trong hoạt động Đoàn, Hội Sinh viên và phong trào chung của lớp. - Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Trường, khoa về học tập, thi cử. - Lớp, chi đoàn mà sinh viên sinh hoạt phải đạt danh hiệu tiên tiến. Đối với sinh viên 1. Tiêu chuẩn được cử đi học lớp “Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về Đảng” * Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: - Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh. - Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường. - Tích cực tham gia và đóng góp có hiệu quả vào các hoạt động của lớp, khoa, trường và của Đoàn TN, Hội SV. * Về học tập : - Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH của lớp. - Có ít nhất hai học kỳ là SV tiên tiến (có ĐTBHT ≥ 7,0 điểm). 2. Tiêu chuẩn xét kết nạp Đảng * Về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống: + Có nhận thức và động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn. + Có lập trường, quan điểm vững vàng, kiên định mục tiêu lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. + Có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh được tập thể tín nhiệm. + Gương mẫu trong học tập, rèn luyện và công tác. + Chấp hành tốt nội quy, quy chế của Nhà trường. + Tích cực tham gia các hoạt động tập thể của lớp, khoa, trường của Đoàn TN và Hội SV.
  5. * Về học tập: + Gương mẫu đi đầu trong phong trào học tập và NCKH. + Có ít nhất bốn học kỳ liên tiếp gần nhất là SV tiên tiến (có điểm TBCHT ≥ 7,0) Trước hết bạn phải là người tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội của Học viện, nếu bạn là thành viên trong BCH chi Đoàn, chi Hội, Đoàn-Hội Học viện hoặc đạt được một số thành tích trong học tập, tham gia các hoạt động thì cơ hội của bạn sẽ cao hơn. - Trước khi được kết nạp Đảng, đương nhiên bạn phải học lớp Đối tượng Đảng do Đoàn Học viện tổ chức. Để được tham gia lớp Đối tượng Đảng thì điểm học tập của bạn phải đạt 7.0 trở lên và điểm rèn luyện là 80 điểm trở lên. Sau đó, bạn phải trãi qua một cuộc bình bầu của lớp để chọn khoảng 3 bạn/1 lớp để học lớp đối tượng Đảng. - Sau khi hoàn thành lớp Đối tượng Đảng, Đoàn Học viện sẽ tiếp tục xét chọn. (Điểm trung bình 7.5 và đểm rèn luyện 80 trở lên). HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐỨC CỦA HCM TÍNH CẤP THIẾT: Tư tưởng Hồ Chí Minh không phải là một tập hợp đơn giản những ý tưởng, những suy nghĩ cụ thể của Hồ Chí Minh trong những hoàn cảnh cụ thể mà là một hệ thống những quan điểm, quan niệm về con đường cách mạng Việt Nam, được hình thành trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, vì vậy Tư tưởng Hồ Chí Minh là một khái niệm khoa học và phải được trình bày cô đọng, chặt chẽ và mang tính lí luận cao. Trên cơ sở nghiên cứu hiện có, Tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa như sau: Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa; là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ của thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Như vậy, Tư tưởng Hồ Chí Minh là sản phẩm của sự kết hợp chủ nghĩa yêu nước, truyền thống văn hoá, nhân nghĩa và cách mạng Việt Nam với tinh hoa văn hoá nhân loại, được nâng lên tầm cao mới dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác -Lênin. - Tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta; là tấm gương sáng để mọi người dân noi theo. - Ngày 27-3-2003, Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX đã ban hành
  6. Chỉ thị số 23-CT/TW về việc toàn Đảng, toàn dân tổ chức đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh để quán triệt, vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng của Người trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đợt học tập đã thu được nhiều kết quả tốt. - Báo cáo của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng khóa IX về các văn kiện tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng đã nêu rõ : " tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, bệnh cơ hội, giáo điều, bảo thủ, chủ nghĩa cá nhân và tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức còn diễn ra nghiêm trọng". Trước thực trạng đó, đòi hỏi phải đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ, Đảng viên đủ phẩm chất và năng lực. Do đó, yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 Ban chấp hành Trung ương khóa IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn trong toàn Đảng về vấn đề này sau Đại Hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Nội dung chỉ thị nêu rõ: Trước yêu cầu tăng cường công tác tư tưởng trong tình hình mới, Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã quyết định triển khai chỉ đạo điểm cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, đúc rút kinh nghiệm để tiến hành cuộc vận động lớn trong toàn Đảng về vấn đề này sau Đại hội X của Đảng. Đây là một chủ trương lớn vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh tình hình hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mục đích của cuộc vận động là: Làm cho toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tạo sự chuyển biển mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh sâu rộng trong toàn xã hội, đặc biệt trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên, học sinh... nâng cao đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tệ nạn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng.
  7. Chỉ thị nêu rõ yêu cầu: Tổ chức cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” sâu rộng, thiết thực, hiệu quả trong cả hệ thống chính trị và trong toàn xã hội, không phô trương, hình thức. Việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn liền với việc triển khai thực hiện thăng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, với cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí và đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, với các phong trào thi đua yêu nước. Nội dung cuộc vận động gồm: Tổ chức nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức trong các tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”, “Di chúc” và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào các phẩm chất “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, ý thức tổ chức kỷ luật, ý thức trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Theo Chỉ thị, phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân, bắt đầu từ ngày 3/2/2007 và tổng kết vào ngày 3/2/2011, có sơ kết hàng năm vào dịp sinh nhật Bác (19/5). Hiện nay tình trạng học tập chạy theo thành tích không chú ý đến thực chất là một vấn nạn trong nhà trường và trong xã hội. Cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục đã góp phần điều chỉnh lại mục đích dạy và học trong nhà trường. Mỗi học sinh phải có trách nhiệm loại trừ những hiện tượng tiêu cực bằng chính những hành động cụ thể của mình. Thân bài a. Giải thích: Nội dung - mục đích – ý nghĩa của cuộc vận động. Cuộc vận động nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục hướng tới hoạt động dạy và học thuộc các cấp trong nhà trường. ĐỐi với hoạt động dạy học của giáo viên, cuộc vận động này định hướng mục đích giảng dạy. Dạy để học sinh hiểu biết tri thức thực sự toàn diện không chạy đua theo thành tích nhất thời đảm bảo chất lượng dạy, đảm bảo công bằng minh bạch trong đánh giá thi cử chọn đúng những học sinh có năng lực, có kiến thức vững vàng không để tình trạng nâng điểm tuỳ tiện, đánh giá sai thực chất học sinh. Đối với hoạt động học tập của học sinh. cuộc vận động này củng cố điều chỉnh lại mục đích học, cách học đã và đang có. Thực tế, đã có
  8. hiện tượng học lệch, học tủ, học để đối phó với kỳ thi, coi cóp trong kiểm tra, thi cử,…. Tóm lại đây là cuộc vận động nhằm nâng cao chất lượng dạy và học để hoạt động dạy và học trong nhà trường có chất lượng cao, trang thiết bị cho học sinh tri thức, hiểu biết thực sự. Đây cũng là cuộc vận động nhằm đảm bảo cho giáo dục nước nhà lành mạnh, tiến bộ, khắc phục tình trạng lạc hậu, để hội nhập với giáo dục các nước trong khu vực và thế giới. Bởi vì giáo dục là chiến lược đào tạo con người là gốc rễ của sự phát triển bền vững của xh. mỗi học sinh cần có sự cố gắng nghiêm khắc với bản thân. tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong Giáo dục là hai vấn đề bức xúc được Đảng, Chính phủ, ngành giáo dục và xã hội quan tâm. Thực hiện tốt cuộc vận động này góp phần lập lại trật tự kỷ cương, trong dạy và học, khuyến khích mạnh mẽ sức sáng tạo của các thầy cô giáo, là tiền đề quan trọng để triển khai các giải pháp khắc phục yếu kém trong giảng dạy, học tập. - Cuộc vận động “ Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường trong năm học 2006 - 2007, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong những năm trước mắt và lâu dài . - Thực hiện tốt cuộc vận động sẽ tạo nên những bước phát triển mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ IV của trường đề ra. 3. Đối với học sinh sinh viên. - Thực hiện nghiêm túc quy định đeo thẻ HS - SV khi vào lớp. - Phát hiện kịp thời các trường hợp học hộ, thi hộ để xử lý. - Không sử dụng tài liệu, không trao đổi và có hình thức tiêu cực khác trong các giờ kiểm tra và thi. - Không xin điểm, chạy điểm và có hành động tiêu cực khác trong học tập, rèn luyện. - Tích cực xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh: Nhà trường an ninh, trật tự, an toàn, không có ma tuý, không nói bậy, không có tệ nạn xã hội và tiêu cực... - Tích cực tham gia các phong trào do nhà trường và Đoàn thể phát động. - Ký cam kết thực hiện cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục"
  9. Mỗi sinh viên phải tự giác và chuyên tâm học tập, thực hiện nghiêm chỉnh quy chế thi, kiểm tra, kiên quyết "nói không với quay cóp và gian lận thi cử". Phát động phong trào đoàn viên, thanh niên, sinh viên hưởng ứng cuộc vận động, cam kết " nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục Về phía sinh viên phải nói không với tiêu cực trong đào tạo như gian dối trong học tập, trong thi cử và làm luận văn, khóa luận tốt nghiệp, các hiện tượng học hộ, thi hộ, mua bằng và bán điểm trong sinh viên. Phải chủ động, tích cực học tập và chủ động tiếp xúc với daonh nghiệp, các cơ quan sử dụng lao động theo đúng ngành nghề đào tạo để chuẩn bị việc làm khi ra trường từ năm học thứ 3. Sinh viên tham gia đánh giá giảng dạy của giảng viên, chương trình đào tạo, kế hoạch và tổ chức quản lý đào tạo của nhà trường. ... Về phía giảng viên, phải gương mẫu và không chấp nhận gian lận, tiêu cực trong coi thi, chấm thi; hướng dẫn và chấm luận văn, khóa luận tốt nghiệp, đánh giá kết quả học tập của sinh viên... Giảng viên tham gia đánh giá cán bộ quản lý, chương trình đào tạo, kế hoạch và tổ chức quản lý đào tạo của trường; các chế độ chính sách có liên quan. Đặc biệt cần đổi mới phương pháp giảng dạy. Theo kế hoạch phối hợp thì Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên có thể tham gia kiểm tra, giám sát các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hoạt động ngoại khóa thi, kiểm tra, làm luận văn, khóa luận tốt nghiệp. Với chủ đề thảo luận trên, trước ngày 5/4/2010 hoàn thành việc tổ chức thảo luận ở các chi đoàn; trước ngày 20/4/2010 hoàn thành thảo luận ở các Liên chi đoàn và trước ngày 5/5/2010 các tỉnh/thành Đoàn tổ chức thảo luận để thống nhất chương trình hành động, tổ chức triển khai thực hiện.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản