Vui lòng download xuống để xem tài liệu đầy đủ.

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: pdf | 21 trang

0
246
lượt xem
94
download

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003

Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2003
Nội dung Text

 1. I U L CÔNG OÀN VI T NAM 2003 Dư i s lãnh o c a ng C ng s n Vi t Nam, k t ngày thành l p n nay, Công oàn Vi t Nam luôn trung thành v i l i ích c a giai c p công nhân và dân t c, ã t ch c, v n ng công nhân, viên ch c, lao ng (CNVCL ) i u trong s nghi p u tranh vì c l p, t do c a T qu c, vì l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng. Phát huy truy n th ng t t p ó, T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ti p t c t ch c, ng viên CNVCL i u trong s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c nh m m c tiêu “dân giàu, nư c m nh, xã h i công b ng, dân ch , văn minh”. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là t ch c chính tr - xã h i r ng l n c a giai c p công nhân, i ngũ trí th c và nh ng ngư i lao ng t nguy n l p ra nh m m c ích t p h p, oàn k t l c lư ng, xây d ng giai c p công nhân Vi t Nam l n m nh v m i m t; i di n và b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a ngư i lao ng, ph n u xây d ng nư c Vi t Nam c l p, th ng nh t i lên ch nghĩa xã h i. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có tính ch t qu n chúng và tính ch t giai c p c a giai c p công nhân, có ch c năng: i di n và b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL ; tham gia qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t - xã h i, tham gia ki m tra, giám sát ho t ng c a cơ quan Nhà nư c, t ch c kinh t ; giáo d c, ng viên CNVCL phát huy quy n làm ch t nư c, th c hi n nghĩa v công dân, xây d ng và b o v T qu c. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là thành viên c a M t tr n T qu c Vi t Nam do ng C ng s n Vi t Nam lãnh o, có quan h h p tác v i Nhà nư c và ph i h p v i các t ch c chính tr - xã h i và các t ch c xã h i khác; ho t ng trong khuôn kh Hi n pháp và Pháp lu t c a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam phát huy truy n th ng oàn k t qu c t , tăng cư ng và m r ng h p tác v i công oàn các nư c, các t ch c qu c t trên nguyên t c h u ngh , oàn k t, bình ng, h p tác cùng có l i, ph n u cho m c tiêu: Vì l i ích ngư i lao ng, vì hoà bình, dân ch , c l p dân t c, phát tri n và ti n b xã h i. Chương I. OÀN VIÊN i u 1. CNVCL Vi t Nam làm công, hư ng lương; ngư i lao ng t do h p pháp, không phân bi t ngh nghi p, nam n , tín ngư ng, n u tán thành i u l Công oàn Vi t Nam, t nguy n sinh ho t trong m t t ch c cơ s c a công oàn, óng oàn phí theo quy nh thì ư c gia nh p công oàn. i u 2. Ngư i gia nh p Công oàn ph i có ơn t nguy n. Ban Ch p hành Công oàn cơ s xét, ra quy t nh k t n p và trao th oàn viên công oàn. Khi oàn viên ra kh i Công oàn, Ban Ch p hành Công oàn cơ s xoá tên và thu l i th oàn viên.
 2. i u 3. oàn viên có quy n: 1. ư c thông tin, th o lu n, xu t và bi u quy t công vi c c a công oàn, ng c , c và b u c cơ quan lãnh o công oàn; phê bình ch t v n cán b lãnh o công oàn, ki n ngh bãi mi n cán b công oàn có sai ph m. 2. ư c yêu c u công oàn b o v nhân ph m và l i ích h p pháp, chính áng khi b xâm ph m. 3. ư c công oàn: Tư v n mi n phí v pháp lu t lao ng và công oàn; hư ng d n giúp tìm vi c làm, h c ngh ; thăm h i, giúp lúc m au ho c khi g p hoàn c nh khó khăn. ư c tham gia các sinh ho t văn hoá, văn ngh , th thao, du l ch, ngh ngơi do công oàn t ch c. 4. Khi ngh hưu, oàn viên ư c ngh sinh ho t công oàn, ư c công oàn cơ s nơi làm th t c v ngh và công oàn a phương nơi cư trú giúp , b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng, ư c tham gia sinh ho t câu l c b hưu trí, ban liên l c hưu trí do công oàn giúp . i u 4. oàn viên có nhi m v : 1. Th c hi n t t nghĩa v công dân, góp ph n xây d ng và b o v T qu c. 2. Th c hi n các Ngh quy t c a công oàn, tham gia các ho t ng và sinh ho t công oàn, óng oàn phí, tuyên truy n phát tri n oàn viên, xây d ng t ch c công oàn. 3. Không ng ng h c t p nâng cao trình chính tr , văn hoá, chuyên môn, tay ngh ; rèn luy n ph m ch t giai c p công nhân; s ng và làm vi c theo Hi n pháp và pháp lu t 4. Giúp ng nghi p nâng cao trình ngh nghi p, lao ng có hi u qu và t ch c t t cu c s ng; oàn k t giúp nhau b o v các quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL và c a t ch c công oàn. Chương II. NGUYÊN T C VÀ H TH NG T CH C CÔNG OÀN i u 5. Công oàn t ch c và ho t ng theo nguyên t c t p trung dân ch , v i n i dung cơ b n như sau: a) Cơ quan lãnh o các c p c a công oàn u do b u c l p ra. b) Quy n quy t nh cao nh t c a m i c p công oàn thu c v i h i công oàn c p ó. Gi a hai kỳ i h i, cơ quan lãnh o là Ban Ch p hành. c) Ban Ch p hành Công oàn các c p ho t ng theo nguyên t c t p th lãnh o, cá nhân ph trách, thi u s ph c tùng a s , c p dư i ph c tùng c p trên, cá nhân ph c tùng t ch c.
 3. d) Ngh quy t c a công oàn các c p ư c thông qua theo a s và ph i ư c thi hành nghiêm ch nh. ) Khi m i thành l p ho c tách nh p t ch c công oàn, công oàn c p trên tr c ti p ch nh Ban Ch p hành Công oàn lâm th i. Th i gian ho t ng c a Ban ch p hành lâm th i không quá 12 tháng. i u 6. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là t ch c th ng nh t có các c p cơ b n sau ây: - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. - Liên oàn Lao ng t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i là Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ) và công oàn ngành Trung ương. - Công oàn c p trên cơ s . - Công oàn cơ s , nghi p oàn. i u 7. i h i công oàn các c p: 1. Nhi m v c a i h i công oàn các c p: a) Th o lu n, thông qua các báo cáo c a Ban ch p hành; quy t nh phương hư ng nhi m v c a công oàn nhi m kỳ t i. b) Tham gia xây d ng văn ki n c a i h i Công oàn c p trên. c) B u Ban Ch p hành Công oàn m i và b u i bi u i d i h i công oàn c p trên. d) Thông qua i u l Công oàn Vi t Nam ( iv i i h i Công oàn toàn qu c ) 2. Nhi m kỳ i h i công oàn các c p: a) i h i công oàn cơ s , nghi p oàn 5 năm 2 l n. i v i công oàn cơ s có s lư ng oàn viên ông, nhi u công oàn cơ s thành viên ho t ng phân tán có th 5 năm i h i 1 l n. b) i h i công oàn các c p trên cơ s : 5 năm 1 l n. c) Trư ng h p c bi t, n u ư c công oàn c p trên ng ý, i h i công oàn các c p có th tri u t p s m ho c mu n hơn, nhưng không quá 12 tháng i v i công oàn c p trên cơ s và 6 tháng i v i công oàn cơ s . Riêng i v i i h i Công oàn toàn qu c thì do Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy t nh. 3. S lư ng i bi u d i h i c p nào do Ban Ch p hành c p ó quy t nh và tri u t p theo quy nh c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Thành ph n i bi u chính th c g m:
 4. a) Các u viên ương nhi m c a Ban Ch p hành c p tri u t p. b) Các i bi u do i h i ho c H i ngh i bi u, H i ngh toàn th công oàn c p dư i b u lên. c) Các i bi u do Ban Ch p hành c p tri u t p ch nh v i s lư ng không quá ba ph n trăm (3% ) t ng s i bi u chính th c ư c tri u t p. 4. i bi u d i h i ph i ư c i h i bi u quy t công nh n tư cách i bi u. Trư ng h p i bi u b k lu t t hình th c khi n trách (theo quy nh c a B lu t Lao ng) ho c c nh cáo ( i v i v i các trư ng h p khác) tr lên, thì Ban Ch p hành c p tri u t p xem xét, quy t nh tư cách i bi u và sau ó báo cáo cho i h i bi t. Ngư i b kh i t , truy t , t m giam thì không tư cách i bi u. i u 8. H i ngh i bi u, H i ngh toàn th . 1. Nh ng nơi xét th y c n thi t và ư c Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p ng ý thì Ban Ch p hành Công oàn c p ó ư c tri u t p H i ngh i bi u ho c H i ngh toàn th . 2. S lư ng i bi u do Ban Ch p hành c p tri u t p H i ngh quy t nh. i bi u d H i ngh ph i ư c H i ngh bi u quy t công nh n tư cách i bi u. Thành ph n i bi u g m: a) Các u viên ương nhi m c a Ban Ch p hành c p tri u t p H i ngh . b) Các i bi u do i h i ( n u trùng vào d p i h i ) ho c H i ngh i bi u, H i ngh toàn th , Công oàn c p dư i b u lên. Trư ng h p không th t ch c ư c H i ngh i bi u, H i ngh toàn th và ư c công oàn c p trên tr c ti p ng ý thì H i ngh Ban Ch p hành Công oàn c p ó b u. c) i bi u ch nh v i s lư ng không quá ba ph n trăm ( 3% ) t ng s i bi u chính th c ư c tri u t p. 3. N i dung c a H i ngh i bi u, H i ngh toàn th : a) Ki m i m vi c th c hi n Ngh quy t i h i; b sung chương trình ho t ng c a công oàn c p mình. b) Tham gia xây d ng văn ki n i h i công oàn c p trên. c) B sung ki n toàn Ban Ch p hành và b u i bi u i d i h i ho c H i ngh i bi u Công oàn c p trên ( n u có). i u 9. i h i, H i ngh i bi u, H i ngh toàn th , H i ngh Ban Ch p hành Công oàn các c p ph i có ít nh t hai ph n ba (2/3) t ng s thành viên ư c tri u t p n d m i có giá tr . Vi c b u cơ quan lãnh o các c p công oàn và b u i bi u i d i h i Công oàn c p trên u ph i ti n hành b phi u kín; ngư i trúng c ph i ư c quá m t ph n hai (1/2 ) s phi u b u.
 5. i u 10. Ban Ch p hành là cơ quan lãnh o gi a hai kỳ i h i c a công oàn m i c p. 1. Ban Ch p hành Công oàn c p nào, do i h i công oàn c p ó b u ra. Ban Ch p hành Công oàn c p dư i ph i ư c Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p công nh n. Khi có quá m t ph n hai (1/2) s thành viên d i h i yêu c u và ư c s ng ý c a công oàn c p trên tr c ti p thì i h i công oàn cơ s và nghi p oàn có th b u tr c ti p Ch t ch Công oàn cơ s , Ch t ch nghi p oàn trong s U viên Ban Ch p hành. 2. S lư ng U viên Ban Ch p hành c p nào do i h i công oàn c p ó quy t nh và không quá s lư ng quy nh c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. a) Khi khuy t U viên Ban ch p hành c p nào, thì do H i ngh i bi u, H i ngh toàn th ho c Ban Ch p hành c p ó b u b sung. S lư ng u viên Ban Ch p hành khuy t c n b u b sung trong nhi m kỳ i h i không vư t quá m t ph n ba (1/3 ) s lư ng u viên Ban Ch p hành do i h i quy t nh. b) Trư ng h p c bi t c n b u b sung mà s u viên Ban ch p hành vư t quá s lư ng i h i ã thông qua, thì ph i ư c s ng ý c a công oàn c p trên tr c ti p và không vư t quá s lư ng quy nh c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Vi c b u b sung s u viên Ban ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam vư t quá s lư ng i h i Công oàn toàn qu c ã thông qua do Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam xem xét, quy t nh nhưng không quá ba ph n trăm (3%) s lư ng u viên Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ã ư c i h i Công oàn toàn qu c quy t nh. c) y viên Ban Ch p hành khi chuy n công tác ra kh i ngành ho c a phương, ơn v thì thôi tham gia Ban Ch p hành Công oàn ngành, a phương, ơn v ó. y viên Ban Ch p hành Công oàn các c p khi ngh hưu, thôi vi c thì thôi tham gia Ban Ch p hành. d) Trư ng h p y viên Ban ch p hành là cán b chuyên trách công oàn, khi chuy n công tác không là chuyên trách công oàn n a thì do Ban Ch p hành Công oàn c p ó xem xét vi c ti p t c tham gia hay không tham gia Ban Ch p hành và ngh công oàn c p trên quy t nh. 3. Nhi m v c a Ban Ch p hành Công oàn các c p: a) T ch c th c hi n Ngh quy t i h i công oàn c p mình. b) Thi hành Ch th , Ngh quy t c a ng, công oàn c p trên. c) Ch o, ki m tra ho t ng i v i công oàn c p dư i. d) nh kỳ báo cáo tình hình t ch c ho t ng công oàn c p mình v i c p u ng ng c p, công oàn c p trên và thông báo cho công oàn c p dư i. ) Qu n lý tài chính, tài s n và ho t ng kinh t công oàn theo quy nh c a Nhà Nư c và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam.
 6. 4. H i ngh thư ng kỳ c a Ban Ch p hành Công oàn các c p: a) Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Ban Ch p hành Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , Ban Ch p hành Công oàn ngành Trung ương 1 năm h p 2 l n. b) Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p c a công oàn cơ s 3 tháng h p 1 l n. i v i Ban Ch p hành Công oàn c p trên tr c ti p cơ s có công oàn cơ s ho t ng trên nhi u t nh, thành ph 6 tháng h p ít nh t 1 l n. c) Ban Ch p hành Công oàn cơ s , Công oàn cơ s thành viên, Nghi p oàn 1 tháng h p 1 l n. i v i nh ng công oàn cơ s l n, có nhi u công oàn cơ s thành viên ho t ng trên nhi u a bàn 3 tháng h p ít nh t 1 l n. i u 11. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn các c p. 1. Cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là oàn Ch t ch; cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn các c p là Ban Thư ng v . oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) công oàn c p nào do Ban Ch p hành c p ó b u ra. S lư ng u viên oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) nhi u nh t không quá m t ph n ba (1/3 ) s u viên Ban Ch p hành Công oàn c p ó, g m có Ch t ch, các Phó Ch t ch và m t s u viên. N u s lư ng y viên Ban Ch p hành ch có 3 ngư i thì b u 1 Ch t ch; t 4 n 8 ngư i thì b u Ch t ch và 1 Phó Ch t ch. oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) ư c phân công m t s ng chí làm thư ng tr c. 2. Ban Thư ng v công oàn các c p có trách nhi m thay m t Ban Ch p hành chu n b n i dung các kỳ h p Ban Ch p hành và ch o th c hi n các Ngh quy t c a Ban Ch p hành, i u hành các ho t ng gi a hai kỳ h p Ban Ch p hành, báo cáo ho t ng c a mình t i h i ngh thư ng kỳ c a Ban Ch p hành; tr c ti p ch o ho t ng c a cơ quan và ơn v tr c thu c. 3. oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam thay m t Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam chu n b n i dung các kỳ h p Ban Cch p hành, t ch c th c hi n các Ngh quy t c a Ban Ch p hành T ng Liên oàn. oàn Ch t ch ư c ra các Ngh quy t ho c Quy t nh t ch c th c hi n Ngh quy t i h i toàn qu c Công oàn Vi t Nam và các ngh quy t c a Ban Ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. oàn Ch t ch tr c ti p ch o ho t ng c a cơ quan T ng Liên oàn và các ơn v tr c thu c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. 4. Ch t ch là ngư i ng u Ban Ch p hành có trách nhi m i u hành ho t ng c a oàn Ch t ch ( Ban Thư ng v ). a) Khi khuy t Ch t ch, Phó Ch t ch ho c y viên oàn Ch t ch (Ban Thư ng v ) thì Ban Ch p hành Công oàn c p ó ngh công oàn c p trên tr c ti p cho b u b sung trong s các u viên Ban Ch p hành. b) Trư ng h p c n thi t, công oàn c p trên ư c quy n ch nh b sung u viên Ban Ch p hành và các ch c danh trong cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn c p dư i.
 7. i u 12. Ban Ch p hành Công oàn c p nào là i di n c a oàn viên, CNVCL c p ó. Ban Ch p hành Công oàn các c p có trách nhi m ào t o, b i dư ng, t o i u ki n cho cán b công oàn ho t ng; giúp , can thi p và b o v cán b công oàn khi b xâm ph m quy n và l i ích h p pháp, chính áng. i u 13. Ban Ch p hành Công oàn các c p căn c vào nhi m v , quy n h n, kh năng tài chính và các quy nh c a T ng Liên oàn t ch c b máy làm vi c. Chương III. T CH C CƠ S C A CÔNG OÀN i u 14. 1. T ch c cơ s c a công oàn g m: a) Công oàn cơ s ư c thành l p các doanh nghi p, các h p tác xã s n xu t công nghi p, ti u th công nghi p, d ch v ; các ơn v s nghi p, cơ quan Nhà nư c; các cơ quan c a t ch c chính tr , chính tr - xã h i và t ch c xã h i ngh nghi p, có 5 oàn viên tr lên và ư c công oàn c p trên quy t nh thành l p. b) Nghi p oàn là t ch c cơ s c a công oàn, t p h p nh ng ngư i lao ng t do h p pháp cùng ngành, ngh , ư c thành l p theo a bàn ho c theo ơn v lao ng có 10 oàn viên tr lên và ư c công oàn c p trên quy t nh thành l p. 2. Công oàn cơ s , nghi p oàn ư c t ch c theo 4 lo i hình: a) Công oàn cơ s , nghi p oàn không có t công oàn, t nghi p oàn. b) Công oàn cơ s , nghi p oàn có t công oàn, t nghi p oàn. c) Công oàn cơ s , nghi p oàn có công oàn b ph n, nghi p oàn b ph n d) Công oàn cơ s có công oàn cơ s thành viên. 3. Công oàn cơ s , nghi p oàn không i u ki n t n t i và ho t ng, ư c công oàn c p trên tr c ti p xem xét quy t nh gi i th . i u 15. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các cơ quan Nhà nư c, ơn v s nghi p, cơ quan c a t ch c chính tr , chính tr - xã h i và t ch c xã h i ngh nghi p. 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. Giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá, pháp lu t, khoa h c k thu t, chuyên môn, nghi p v .
 8. 2 Ki m tra, giám sát vi c thi hành các ch , chính sách, pháp lu t, b o m vi c th c hi n quy n l i c a oàn viên, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. u tranh ngăn ch n tiêu c c, tham nhũng và các t n n xã h i. Phát hi n và tham gia gi i quy t khi u n i, t cáo, gi i quy t các tranh ch p lao ng và th c hi n các quy n c a công oàn cơ s theo quy nh c a pháp lu t. 3. Ph i h p v i th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan, ơn v t ch c th c hi n Quy ch dân ch , t ch c h i ngh cán b , công ch c cơ quan, ơn v ; c i di n tham gia các h i ng xét và gi i quy t các quy n l i c a oàn viên, cán b , công ch c, viên ch c và ngư i lao ng. Hư ng d n, giúp ngư i lao ng giao k t h p ng lao ng. Cùng v i th trư ng ho c ngư i ng u cơ quan, ơn v c i thi n i u ki n làm vi c, chăm lo i s ng c a CNVCL , t ch c các ho t ng xã h i, t thi n trong CNVCL . 4. T ch c v n ng CNVCL trong cơ quan, ơn v thi ua yêu nư c, th c hi n nghĩa v c a cán b , công ch c, viên ch c, lao ng tham gia qu n lý cơ quan, ơn v , c i ti n l l i làm vi c và th t c hành chính nh m nâng cao ch t lư ng, hi u qu công tác. 5. Phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 16. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các doanh nghi p Nhà nư c: 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c công oàn. Giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá, pháp lu t, khoa h c k thu t, ngh nghi p. 2. Ph i h p v i giám c t ch c th c hi n Quy ch dân ch doanh nghi p, t ch c i h i công nhân viên ch c, i di n cho t p th lao ng ký k t tho ư c lao ng t p th và hư ng d n ngư i lao ng giao k t h p ng lao ng; c i di n tham gia các h i ng xét và gi i quy t các quy n l i c a oàn viên và CNVCL . Tham gia v i giám c gi i quy t vi c làm, c i thi n i u ki n làm vi c, nâng cao thu nh p, i s ng và phúc l i c a CNVCL , t ch c các ho t ng xã h i, t thi n trong CNVCL . 3. Ki m tra, giám sát vi c thi hành các ch chính sách, pháp lu t. u tranh ngăn ch n các hi n tư ng tiêu c c, tham nhũng, các t n n xã h i. Phát hi n và tham gia gi i quy t các tranh ch p lao ng và th c hi n các quy n c a công oàn cơ s theo quy nh c a pháp lu t. 4. T ch c v n ng oàn viên và CNVCL trong doanh nghi p thi ua yêu nư c, tham gia qu n lý doanh nghi p, phát huy sáng ki n nh m nâng cao năng su t, ch t lư ng và hi u qu s n xu t kinh doanh. 5. Phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 17. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các h p tác xã s n xu t, d ch v công nghi p, ti u th công nghi p...
 9. 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. T ch c ph bi n và hư ng d n th c hi n pháp lu t, tham gia xây d ng các n i quy, quy ch qu n lý h p tác xã; giám sát th c hi n chính sách i v i oàn viên, xã viên và ngư i lao ng. u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 2. Ph i h p v i Ban qu n tr t ch c các phong trào thi ua yêu nư c, t ch c i h i xã viên, m b o vi c làm, c i thi n i u ki n lao ng; nâng cao trình ngh nghi p cho oàn viên, xã viên, ngư i lao ng, hư ng d n ngư i lao ng (không ph i xã viên) giao k t h p ng lao ng. 3. Ph i h p v i Ban qu n tr chăm lo i s ng cho oàn viên, xã viên, ngư i lao ng, t ch c các ho t ng xã h i, thăm h i, giúp oàn viên khi g p khó khăn; t ch c ngh ngơi, thăm quan, du l ch cho oàn viên, xã viên, ngư i lao ng. 4. Phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 18. Nhi m v , quy n h n c a công oàn cơ s trong các doanh nghi p tư nhân; công ty trách nhi m h u h n; công ty c ph n; doanh nghi p có v n u tư nư c ngoài; và các doanh nghi p, ơn v cơ s kinh doanh, d ch v khác. 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và các nhi m v c a t ch c Công oàn. Tuyên truy n ph bi n các ch , chính sách, giáo d c ý th c ch p hành Pháp lu t c a Nhà nư c trong oàn viên và ngư i lao ng, th c hi n các quy n c a Công oàn cơ s theo quy nh c a pháp lu t. 2. Hư ng d n giúp ngư i lao ng giao k t h p ng lao ng v i ngư i s d ng lao ng. 3. i di n cho t p th lao ng xây d ng và ký tho ư c lao ng t p th v i ngư i s d ng lao ng, giám sát vi c thi hành các ch chính sách, pháp lu t, vi c th c hi n các i u kho n ã ư c ký k t trong tho ư c. 4. i di n cho t p th lao ng tham gia H i ng hoà gi i lao ng cơ s và tham gia gi i quy t các tranh ch p lao ng theo quy nh c a pháp lu t. 5. T ch c ng viên oàn viên và lao ng thi ua yêu nư c hoàn thành nhi m v , tham gia các ho t ng xã h i; giúp nhau trong ngh nghi p và cu c s ng; ph i h p v i ngư i s d ng lao ng chăm lo c i thi n i u ki n làm vi c cho ngư i lao ng. u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 6. Tuyên truy n phát tri n oàn viên, xây d ng công oàn cơ s v ng m nh. i u 19. Quy n h n, nhi m v , c a nghi p oàn: 1. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và các nhi m v c a t ch c công oàn. Giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá. Ph bi n, hư ng
 10. d n vi c thi hành các ch , chính sách, pháp lu t có liên quan n i s ng và i u ki n hành ngh c a ngư i lao ng. 2. i di n cho oàn viên nghi p oàn quan h v i chính quy n a phương và cơ quan ch c năng chăm lo b o v quy n và l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên . 3. oàn k t tương tr , giúp nhau trong ngh nghi p và i s ng. u tranh ngăn ch n các t n n xã h i. 4. Phát tri n oàn viên, xây d ng nghi p oàn v ng m nh. i u 20. Công oàn cơ s th c hi n phân c p v nhi m v , quy n h n cho công oàn cơ s thành viên (n u có); công oàn cơ s , nghi p oàn qui nh nhi m v , quy n h n c th cho công oàn b ph n, nghi p oàn b ph n, t công oàn, t nghi p oàn theo hư ng d n c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Chương IV T CH C, NHI M V , QUY N H N C A CÔNG OÀN C P TRÊN CƠ S i u 21. Công oàn ngành a phương. 1. Công oàn ngành a phương là công oàn c p trên cơ s t p h p CNVCL cùng ngành, ngh thu c các thành ph n kinh t trên a bàn t nh, thành ph 2. Công oàn ngành a phương do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph quy t nh thành l p (ho c gi i th ) sau khi th ng nh t v i Công oàn ngành Trung ương. 3. Công oàn ngành a phương ch u s ch o tr c ti p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph và s ch o v ngành ngh c a Công oàn ngành Trung ương ch o các công oàn cơ s trên a bàn. 4. Nhi m v , quy n h n c a Công oàn ngành a phương: a) T ch c tri n khai các ch trương công tác c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , c a Công oàn ngành Trung ương và Ngh quy t i h i Công oàn c p mình. b) Tham gia v i cơ quan qu n lý cùng c p v phát tri n kinh t - xã h i c a ngành a phương, các v n có liên quan n trách nhi m và l i ích ngành, ngh , xây d ng i ngũ công nhân, viên ch c và lao ng trong ngành. c) Hư ng d n, thông tin v pháp lu t và các ch , chính sách, khoa h c - k thu t ngành, ngh , ch o công oàn c p dư i th c hi n các ch , chính sách lao ng ngành, ngh . T ch c các phong trào thi ua yêu nư c, tuyên truy n, giáo d c ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c, nhi m v c a Công oàn và truy n th ng, nghĩa v , quy n l i c a CNVCL trong ngành.
 11. d) Ph i h p v i Liên oàn Lao ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh hư ng d n, ch o, ki m tra vi c th c hi n các ch , chính sách ngành, ngh , b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a CNVCL trong ngành. ) Phát tri n oàn viên và công oàn cơ s trong các thành ph n kinh t , th c hi n công tác t ch c, cán b theo phân c p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , xây d ng Công oàn cơ s , Nghi p oàn v ng m nh. i u 22. Liên oàn Lao ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (g i chung là L L huy n). 1. Liên oàn Lao ng huy n là Công oàn c p trên cơ s , t p h p CNVCL trên a bàn huy n. 2. Liên oàn Lao ng huy n do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph quy t nh thành l p (ho c gi i th ) và ch o tr c ti p. 3. Liên oàn Lao ng huy n quy t nh thành l p, gi i th và ch o tr c ti p Công oàn c p trên cơ s là Công oàn Giáo d c huy n và công oàn cơ s , nghi p oàn óng trên a bàn (tr nh ng cơ s ã tr c thu c Liên oàn Lao ng t nh, thành ph , Công oàn ngành a phương và công oàn T ng Công ty). 4. Nhi m v , quy n h n c a Liên oàn Lao ng huy n: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. b) Tri n khai th c hi n các Ch th , Ngh quy t và ch trương công tác c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ; Ch th , Ngh quy t c a c p u ng và Ngh quy t i h i Công oàn c p mình. Tham gia v i c p u ng, cơ quan Nhà nư c v các ch trương phát tri n kinh t - xã h i và các v n có liên quan n vi c làm, i s ng c a CNVCL . c) T ch c phong trào thi ua yêu nư c, góp ph n y m nh phát tri n kinh t - xã h i, th c hi n công nghi p hoá, hi n i hoá nông nghi p, nông thôn. d) V n ng oàn viên, CNVCL tham gia các ho t ng xã h i, hư ng d n các hình th c, bi n pháp chăm lo i s ng, c i thi n i u ki n làm vi c, xoá ói gi m nghèo, xây d ng n p s ng văn hoá, u tranh ngăn ch n tiêu c c, tham nhũng và các t n n xã h i. ) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c c p huy n, Công oàn ngành a phương, công oàn T ng Công ty ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách, gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p lao ng i v i các cơ s óng trên a bàn. e) Th c hi n công tác phát tri n oàn viên, thành l p Công oàn cơ s , Nghi p oàn, công tác t ch c, cán b theo phân c p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ; xây d ng công oàn cơ s v ng m nh.
 12. i u 23. Công oàn các khu Công nghi p, khu Ch xu t, khu Công ngh cao (g i chung là Công oàn KCN). 1. Công oàn KCN là công oàn c p trên cơ s do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph quy t nh thành l p, gi i th và ch o tr c ti p. 2. Công oàn KCN quy t nh thành l p, gi i th và ch o các Công oàn cơ s thu c các ơn v do a phương thành l p ho t ng trong các khu công nghi p; ch o công oàn cơ s thu c Công oàn ngành Trung ương, Công oàn T ng Công ty c a Trung ương ho t ng trong các khu Công nghi p. 3. Nhi m v , quy n h n c a công oàn KCN: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà Nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn; giáo d c nâng cao trình chính tr , văn hoá, pháp lu t cho CNVCL trong các khu công nghi p. T ch c tri n khai th c hi n ch th , ngh quy t c a ng, ch th , ngh quy t và ch trương công tác c a công oàn c p trên, Ngh quy t i h i Công oàn c p mình. b) Ph i h p v i Ban qu n lý các khu công nghi p, cơ quan qu n lý lao ng a phương ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách, pháp lu t lao ng, gi i quy t tranh ch p lao ng, ơn thư khi u n i c a CNVCL trong các khu công nghi p. c) Hư ng d n, ch o các công oàn cơ s : Xây d ng, thương lư ng, ký tho ư c lao ng t p th , tham gia xây d ng n i quy lao ng, thành l p H i ng hoà gi i lao ng cơ s , gi i quy t tranh ch p lao ng; t ch c các phong trào thi ua yêu nư c, an toàn v sinh lao ng, các ho t ng văn hoá, th thao, phòng ch ng t n n xã h i; ph i h p v i ngư i s d ng lao ng chăm lo i s ng CNVCL . d) Phát tri n oàn viên, thành l p công oàn cơ s , xây d ng công oàn cơ s v ng m nh; th c hi n công tác qu n lý cán b công oàn theo phân c p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph . ) Hư ng d n, ch o các Công oàn cơ s thu c Công oàn ngành Trung ương, công oàn T ng Công ty c a Trung ương trong khu công nghi p th c hi n các n i dung theo quy nh t i i m f, kho n 3, i u 28, i u l này. i u 24. Công oàn T ng Công ty (C TCT). 1. Công oàn T ng Công ty là công oàn c p trên cơ s t p h p CNVCL trong các cơ s c a T ng Công ty. 2. T ng Công ty do U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương quy t nh thành l p thì C TCT ó do Liên oàn Lao ng t nh, thành ph thành l p và ch o tr c ti p. 3. T ng Công ty do B quy t nh thành l p thì C TCT ó do Công oàn ngành Trung ương thành l p và ch o tr c ti p.
 13. 4. T ng Công ty do Th tư ng Chính ph quy t nh thành l p thì vi c thành l p và ch o C TCT ó do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy t nh. 5. Nhi m v , quy n h n c a Công oàn T ng Công ty: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà Nư c và nhi m v c a t ch c công oàn. Tri n khai th c hi n các Ch th , Ngh quy t, Ch trương công tác c a Công oàn c p trên và Ngh quy t i h i C TCT. b)Tham gia v i H i ng qu n tr , T ng Giám c T ng Công ty v quy ho ch, k ho ch và m c tiêu phát tri n kinh t c a T ng Công ty, tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n n i quy, quy ch , ch ti n lương, ti n thư ng và các quy nh có liên quan n quy n và l i ích h p pháp chính áng c a oàn viên, CNVCL trong T ng Công ty. c) Ph i h p v i H i ng qu n tr , T ng Giám c th c hi n Quy ch dân ch cơ s , t ch c i h i công nhân, viên ch c; i di n cho oàn viên, CNVCL ký tho ư c lao ng t p th v i T ng Giám c T ng Công ty phù h p v i các quy nh c a pháp lu t, tham gia các H i ng c a T ng Công ty gi i quy t các v n có liên quan n CNVCL . d) Ch o các Công oàn cơ s thu c C TCT th c hi n các hình th c tham gia qu n lý, th c hi n pháp lu t lao ng và lu t Công oàn, t ch c phong trào thi ua yêu nư c; giáo d c theo c i m ngành, ngh , hư ng d n công tác b o h lao ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch , chính sách ngành, ngh khác. ) Quy t nh thành l p ho c gi i th các Công oàn cơ s thu c C TCT. Th c hi n công tác cán b theo s phân c p c a công oàn c p trên, ch o xây d ng Công oàn cơ s v ng m nh. e) Ti p nh n ý ki n tham gia và ch o c a các Liên oàn Lao ng a phương, công oàn KCN i v i các công oàn cơ s , công oàn cơ s thành viên c a T ng Công ty óng trên a phương, th c hi n các n i dung nhi m v quy nh t i i m f, kho n 3, i u 28, i u l này. i u 25. Vi c thành l p các Công oàn c p trên cơ s như: Công oàn cơ quan m t s B , Ban c a ng, oàn th Trung ương và c p tương ương do Công oàn ngành Trung ương xem xét quy t nh và hư ng d n ho t ng theo úng nguyên t c c a i u l Công oàn Vi t Nam và hư ng d n c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i u 26. Công oàn ngành Trung ương. 1. Công oàn ngành Trung ương t ch c theo c i m ngành, do oàn Ch t ch T ng Liên oàn quy t nh thành l p (ho c gi i th ) phù h p v i các quy nh c a Lu t Công oàn. Trư ng h p trong m t b có Công oàn ngành Trung ương, công oàn T ng Công ty tr c thu c T ng Liên oàn, s do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy nh. 2. i tư ng t p h p c a Công oàn ngành Trung ương là oàn viên, CNVCL cùng ngành, thu c các thành ph n kinh t .
 14. Công oàn ngành Trung ương tr c ti p ch o các Công oàn cơ quan B , Công oàn các Ban c a ng, oàn th Trung ương, công oàn T ng Công ty và c p tương ương thu c B , Ngành. i tư ng t p h p, ch o c a Công oàn Viên ch c Vi t Nam do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy nh. 3. Nhi m v , quy n h n c a Công oàn ngành Trung ương: a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà Nư c và nhi m v c a t ch c công oàn. b) i di n, b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên, CNVCL thu c ngành. c) Nghiên c u tham gia qu n lý nhà nư c v kinh t - xã h i c a ngành và tham gia xây d ng các ch , chính sách ngành: - Nghiên c u tham gia v i B , ngành, các Ban c a ng, oàn th Trung ương và xu t v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam v chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i c a ngành, g n v i vi c xây d ng, ào t o, b i dư ng i ngũ CNVCL trong ngành. - Nghiên c u tham gia xây d ng pháp lu t, các ch , chính sách lao ng, ti n lương, b o h lao ng, b o hi m xã h i, b o hi m y t và các ch , chính sách khác cho ngư i lao ng cùng ngành, ngh thu c các thành ph n kinh t . - Ki m tra, giám sát vi c th c hi n các ch , chính sách thu c ngành, ngh ; tham gia các H i ng c a ngành gi i quy t các v n có liên quan n CNVCL . ki n ngh v i cơ quan Nhà nư c b sung, s a i và gi i quy t nh ng ch , chính sách ngành, ngh áp ng yêu c u phát tri n ngành, ngh và l i ích ngư i lao ng. - Ph i h p v i các cơ quan qu n lý hư ng d n, t ch c các hình th c thi ua yêu nư c theo c i m ngành; t ch c các ho t ng xã h i. d) Nghiên c u xu t v i T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam v h th ng t ch c, mô hình t ch c, c th hoá ch c năng, nhi m v c a m i c p trong h th ng công oàn ngành. Hư ng d n ch o i h i các công oàn c p dư i. Th c hi n quy ho ch, qu n lý ào t o, b i dư ng cán b và th c hi n chính sách cán b theo phân c p c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. ) Hư ng d n ch o Công oàn T ng Công ty, Công oàn cơ quan B , Công oàn các Ban c a ng, oàn th Trung ương, Công oàn cơ s tr c thu c và c p tương ương ( tr c thu c Công oàn ngành): - Nghiên c u, c th hoá tri n khai các Ch th , Ngh quy t c a Ban Ch p hành, oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam, Ngh quy t i h i Công oàn ngành Trung ương.
 15. - T ch c các hình th c tham gia qu n lý và b o v l i ích c a ngư i lao ng theo quy nh c a pháp lu t; t ch c H i ngh cán b , công ch c cơ quan, i h i công nhân, viên ch c, xây d ng và ký tho ư c lao ng t p th , giao k t h p ng lao ng. - Tuyên truy n, giáo d c trong CNVCL nâng cao trình ngh nghi p, thông tin v pháp lu t, chính sách, nghĩa v , quy n l i c a oàn viên, CNVCL trong ngành. T ch c phong trào thi ua yêu nư c theo c i m ngành, ngh . e) Ch ng ph i h p v i Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ch o hư ng d n các công oàn ngành a phương th c hi n các n i dung: Ch , chính sách lao ng ngành; tuyên truy n, giáo d c truy n th ng ngành; phương hư ng nhi m v phát tri n ngành; thành l p công oàn trong các ơn v kinh t ngoài qu c doanh cùng ngành; tham gia thành l p ho c gi i th công oàn ngành a phương (n u có ). f) Ch ng ph i h p v i Liên oàn Lao ng t nh, thành ph xây d ng quy ch ph i h p ch o hư ng d n các công oàn cơ s c a ngành óng trên a bàn t nh, thành ph . g) Th c hi n quan h i ngo i theo quy nh c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i u 27. Công oàn trong Quân i nhân dân Vi t Nam và Công an nhân dân là nh ng t ch c Công oàn ngành n m trong h th ng Công oàn Vi t Nam, t p h p nh ng công nhân, viên ch c, lao ng làm vi c hư ng lương trong các ơn v s n xu t, khoa h c, k thu t, hành chính s nghi p, d ch v trong l c lư ng qu c phòng và an ninh. T ch c và ho t ng c a Công oàn trong Quân i nhân dânVi t Nam và công oàn trong Công an nhân dân do oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy nh sau khi th o lu n th ng nh t v i lãnh o B Qu c phòng và B Công an trên nguyên t c b o m úng các quy nh c a Lu t Công oàn và i u l Công oàn Vi t Nam. i u 28. Liên oàn Lao ng t nh, thành ph . 1. Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ư c t ch c theo a gi i hành chính t nh, thành ph , do oàn Ch t ch T ng Liên oàn quy t nh thành l p (ho c gi i th ) phù h p v i các quy nh c a Lu t Công oàn. 2. i tư ng t p h p c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph g m oàn viên, CNVCL trên a bàn. Liên oàn Lao ng t nh, thành ph ch o tr c ti p các Liên oàn Lao ng huy n, công oàn ngành a phương, Công oàn T ng Công ty (thu c t nh, thành ph ), công oàn các khu công nghi p và các Công oàn cơ s , Nghi p oàn tr c thu c (k c Công oàn cơ s các ơn v c a Trung ương không có Công oàn ngành Trung ương ho c công oàn T ng Công ty). 3. Nhi m v , quy n h n c a Liên oàn Lao ng t nh, thành ph .
 16. a) Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. b) i di n, b o v các quy n, l i ích h p pháp, chính áng c a oàn viên, CNVCL trên a bàn c) Tri n khai th c hi n các Ch th , Ngh quy t c a Ban Ch p hành, oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và Ngh quy t i h i Công oàn t nh, thành ph ; các Ch th , Ngh quy t c a ng, Chính sách, Pháp lu t c a Nhà nư c. Tham gia v i c p u ng, cơ quan Nhà nư c t nh, thành ph v các ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i và các v n có liên quan n i s ng, vi c làm và i u ki n làm vi c c a CNVCL trên a bàn. T ch c phong trào thi ua yêu nư c, các ho t ng xã h i c a CNVCL trên a bàn. d) Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c, Công oàn ngành Trung ương t ch c thanh tra, ki m tra vi c th c hi n pháp lu t và các chính sách có liên quan tr c ti p n CNVCL trong các cơ quan, doanh nghi p. Tham gia h i ng tr ng tài lao ng a phương, hư ng d n và ch o vi c gi i quy t tranh ch p lao ng, tham gia i u tra tai n n lao ng, b o v quy n, l i ích h p pháp, chính áng ngư i lao ng trong các doanh nghi p óng trên a bàn. e) Ch o các công oàn ngành a phương, công oàn T ng Công ty (thu c t nh, thành ph ), Liên oàn Lao ng huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh, công oàn các khu công nghi p và c p tương ương th c hi n các nhi m v theo quy nh t i i u 21, 22, 23 và 24 , i u l này. f) Hư ng d n, ch o các Công oàn cơ s c a Công oàn T ng Công ty thu c Trung ương và các Công oàn cơ s tr c thu c Công oàn ngành Trung ương, óng trên a bàn t nh, thành ph nh ng n i dung sau ây: - Tri n khai th c hi n Ngh quy t c a ng, các ch trương, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i, an ninh, qu c phòng. - Ph i h p v i các cơ quan ch c năng c a Nhà nư c a phương; ki m tra, thanh tra lao ng; i u tra các v tai n n lao ng; gi i quy t khi u n i, t cáo, tranh ch p lao ng; i di n b o v ngư i lao ng trư c ngư i s d ng lao ng, cơ quan Nhà nư c và trong quá trình tham gia t t ng; ki m tra, giám sát vi c th c hi n ch , chính sách i v i ngư i lao ng. g) T ch c giáo d c nâng cao trình văn hoá và ngh nghi p cho CNVCL , t ch c các ho t ng văn hoá, th d c th thao, qu n lý nhà văn hoá công nhân, công oàn; t ch c các trung tâm gi i thi u vi c làm, văn phòng tư v n pháp lu t theo quy nh c a Nhà nư c và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. h) Th c hi n quy ho ch, qu n lý, ào t o, b i dư ng cán b và th c hi n chính sách cán b theo phân c p c a T nh u , Thành u và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i) Hư ng d n, ch o i h i các công oàn c p dư i; xây d ng Công oàn cơ s và nghi p oàn v ng m nh.
 17. k) Th c hi n quan h i ngo i theo quy nh c a oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. i u 29. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam có nhi m v , quy n h n: 1. Quy t nh chương trình, n i dung ho t ng c a Công oàn nh m th c hi n Ngh quy t i h i Công oàn toàn qu c và các Ngh quy t c a ng C ng s n Vi t Nam; ch o và hư ng d n ho t ng c a các c p công oàn. Tuyên truy n ư ng l i, ch trương c a ng, chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c và nhi m v c a t ch c Công oàn. Ch o công tác nghiên c u lý lu n công oàn, t ng k t th c ti n v giai c p công nhân và ho t ng công oàn. 2. Tham gia qu n lý Nhà nư c, qu n lý kinh t - xã h i; tham gia xây d ng và ki m tra giám sát vi c th c hi n ch , chính sách, pháp lu t có liên quan n nghĩa v , quy n l i c a công nhân, viên ch c và lao ng; t ch c, qu n lý công tác nghiên c u khoa h c k thu t b o h lao ng. C i di n tham gia các U ban, H i ng qu c gia v các v n có liên quan n ngư i lao ng. 3. Xây d ng và ch o th c hi n các chương trình, bi n pháp ph i h p v i Nhà nư c b i dư ng nâng cao trình văn hoá, chính tr , chuyên môn, ngh nghi p cho CNVCL áp ng yêu c u công nghi p hoá, hi n i hoá t nư c. Ph i h p v i Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các oàn th Trung ương t ch c các phong trào thi ua yêu và các ho t ng xã h i trong CNVCL . 4. Quy t nh phương hư ng, bi n pháp i m i t ch c, cán b . Th c hi n quy ho ch, qu n lý, ào t o, b i dư ng và các chính sách i v i cán b công oàn. 5. T ch c qu n lý các ho t ng kinh t , tài chính, tài s n công oàn theo quy nh c a pháp lu t và T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; ch o các ho t ng văn hoá, th thao, du l ch, ngh ngơi c a Công oàn các c p. 6. M r ng quan h i ngo i v i các t ch c Công oàn các nư c, các t ch c qu c t theo ư ng l i, chính sách i ngo i c a ng và Nhà nư c. 7. Thông qua quy t toán, d toán ngân sách hàng năm, quy t nh các ch trương, bi n pháp qu n lý tài chính, tài s n Công oàn. i u 30. Công tác v n ng n CNVCL ư c quán tri t trong m i ho t ng c a các c p Công oàn, nh m phát huy nh ng v n v gi i và m b o nghĩa v , quy n l i h p pháp, chính áng c a n CNVCL theo quy nh c a Pháp lu t. Ban N công c a các c p Công oàn ư c i di n cho n CNVCL bàn b c, gi i quy t các v n có liên quan tr c ti p n lao ng n và tr em. Chương V CÔNG TÁC KI M TRA C A CÔNG OÀN VÀ U BAN KI M TRA CÔNG OÀN CÁC C P
 18. i u 31. Công tác ki m tra c a Công oàn là nhi m v c a Ban Ch p hành Công oàn m i c p nh m lãnh o vi c th c hi n i u l Công oàn, Ngh quy t, Ch th và các quy nh c a t ch c Công oàn. M i c p công oàn ph i t ch c, ti n hành công tác ki m tra c p ó và ch u s ki m tra c a Công oàn c p trên. i u 32. U ban Ki m tra là cơ quan ki m tra c a Công oàn ư c thành l p các c p công oàn, do Ban Ch p hành Công oàn c p ó b u ra và ph i ư c công oàn c p trên tr c ti p công nh n. 1. U ban Ki m tra công oàn m i c p ch u s lãnh o c a Ban Ch p hành Công oàn c p ó và s ch o c a U ban Ki m tra Công oàn c p trên. 2. S lư ng u viên U ban Ki m tra, do Ban Ch p hành Công oàn cùng c p quy t nh, g m m t s u viên trong Ban Ch p hành và m t s u viên ngoài Ban Ch p hành; s u viên Ban Ch p hành không ư c vư t quá m t ph n ba (1/3) t ng s u viên U ban Ki m tra. 3. Vi c b u U ban Ki m tra, ch nhi m, phó ch nhi m U ban Ki m tra th c hi n theo nguyên t c b phi u kín, ngư i trúng c ph i ư c quá m t ph n hai (1/2 ) s phi u b u. Ch nhi m U ban Ki m tra công oàn m i c p, do Ban Ch p hành Công oàn c p ó b u, phó ch nhi m U ban Ki m tra do U ban Ki m tra b u. T ch c cơ s c a công oàn có dư i 30 oàn viên thì c 1 U viên Ban Ch p hành Công oàn làm nhi m v ki m tra; dư i 10 oàn viên thì c 1 oàn viên làm nhi m v ki m tra. 4. Khi m i thành l p ho c tách nh p t ch c Công oàn, Công oàn c p trên tr c ti p ch nh U ban Ki m tra, Ch nhi m, Phó ch nhi m U ban Ki m tra lâm th i. 5. Nhi m kỳ c a U ban Ki m tra theo nhi m kỳ c a Ban Ch p hành Công oàn cùng c p. 6. U viên U ban Ki m tra các c p là cán b chuyên trách Công oàn khi chuy n công tác không là cán b chuyên trách công oàn thì thôi tham gia U ban Ki m tra. U viên U ban Ki m tra các c p khi ngh hưu, thôi vi c thì thôi tham gia U ban Ki m tra. i u 33. U ban Ki m tra Công oàn có nhi m v : 1. Giúp Ban Ch p hành, Ban Thư ng v th c hi n ki m tra vi c ch p hành i u l Công oàn. 2. Ki m tra Công oàn cùng c p và c p dư i khi t ch c ho c oàn viên có d u hi u vi ph m i u l , Ngh quy t, Ch th và các quy nh c a Công oàn. 3. Ki m tra vi c qu n lý, s d ng, tài chính, tài s n và ho t ng kinh t c a Công oàn c p mình và c p dư i.
 19. 4. Giúp Ban Ch p hành, Ban thư ng v : Gi i quy t các khi u n i, t cáo thu c th m quy n gi i quy t c a Công oàn; tham gia v i các cơ quan ch c năng nhà nư c gi i quy t khi u n i, t cáo c a CNVCL . 5- T ch c b i dư ng, hư ng d n nghi p v cho cán b Công oàn làm công tác ki m tra. i u 34. U ban Ki m tra Công oàn có quy n: 1. U viên U ban Ki m tra ư c tham d các h i ngh c a Ban Ch p hành và ư c m i d i h i ho c H i ngh i bi u Công oàn cùng c p. 2. Báo cáo v i Ban Ch p hành Công oàn cùng c p v ho t ng ki m tra Công oàn và xu t các n i dung, chương trình công tác c a U ban Ki m tra trong các kỳ h p thư ng kỳ c a Ban Ch p hành. 3. Yêu c u ơn v và ngư i ch u trách nhi m c a ơn v ư c ki m tra báo cáo, cung c p các tài li u cho công tác ki m tra và tr l i nh ng v n do U ban Ki m tra nêu ra. 4. Báo cáo k t lu n ki m tra và xu t các hình th c x lý v i cơ quan thư ng tr c c a Ban Ch p hành Công oàn cùng c p. Nh ng ki n ngh c a U ban Ki m tra không ư c Ban Thư ng v gi i quy t thì U ban Ki m tra có quy n báo cáo v i Ban Ch p hành Công oàn c p mình và báo cáo lên U ban Ki m tra công oàn c p trên. Chương VI. TÀI CHÍNH VÀ TÀI S N CÔNG OÀN i u 35. Công oàn th c hi n quy n t ch và t qu n v tài chính theo quy nh c a pháp lu t và c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam 1. Tài chính c a Công oàn g m các ngu n thu sau ây: a) oàn phí Công oàn do oàn viên óng hàng tháng b ng m t ph n trăm (1%) ti n lương ho c ti n công. b) Kinh phí công oàn trích n p theo t l ph n trăm (%) qu ti n lương, ti n công, ph c p ph i tr cho CNVCL c a các doanh nghi p và cơ quan, ơn v . T l trích do Chính ph và oàn Ch t ch T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam th ng nh t quy nh. c) Các kho n thu khác: Thu t các ho t ng văn hoá, th thao, ho t ng s n xu t kinh doanh, d ch v do công oàn t ch c, các kho n tài tr c a các t ch c trong nư c và nư c ngoài. 2. Tài chính Công oàn dùng chi các kho n sau ây: a) Chi tr lương cán b chuyên trách, ph c p trách nhi m cán b công oàn
 20. b) Chi cho các ho t ng c a công oàn. c) Chi thăm h i, giúp oàn viên và làm công tác xã h i do công oàn t ch c. d) Chi khen thư ng cho các t p th , cán b , oàn viên và nh ng ngư i có công xây d ng t ch c Công oàn. i u 36. Qu n lý tài chính Công oàn th c hi n theo nguyên t c t p trung, dân ch , công khai. Các c p Công oàn có nhi m v qu n lý tài chính theo quy nh c a pháp lu t và c a T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam. Hàng năm Ban Ch p hành Công oàn thông qua d toán và quy t toán ngân sách c a c p mình. i u 37. Nh ng tài s n do ngu n v n c a Công oàn, tài s n do Nhà nư c chuy n giao quy n s h u cho Công oàn là tài s n thu c s h u công oàn. T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam là ch s h u m i tài s n c a t ch c Công oàn Vi t Nam. Công oàn các c p ư c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam giao nhi m v qu n lý, s d ng các tài s n và ch u trách nhi m trư c T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam và trư c pháp lu t v vi c s d ng và qu n lý các tài s n ó. Chương VII. KHEN THƯ NG - K LU T i u 38. Cán b , oàn viên công oàn, nh ng ngư i có công xây d ng t ch c Công oàn, các c p Công oàn và Nghi p oàn có thành tích ho t ng xu t s c ư c ngh công oàn xét khen thư ng. i u 39. Nh ng cán b , oàn viên công oàn vi ph m i u l Công oàn Vi t Nam, không th c hi n nhi m v oàn viên, gây m t oàn k t, có hành vi gây nh hư ng x u n t ch c công oàn, vi ph m pháp lu t, không óng oàn phí ho c b sinh ho t nhi u kỳ, không có lý do chính áng thì tuỳ theo m c khuy t i m, sai l m b x lý k lu t: Khi n trách, c nh cáo, cách ch c, khai tr và thu h i th oàn viên. i v i t ch c n u có sai ph m thì tuỳ theo m c s b x lý k lu t: khi n trách, c nh cáo, gi i tán. 1. Vi c khai tr 1 oàn viên do t Công oàn ngh Ban Ch p hành Công oàn cơ s xem xét quy t nh. Trư ng h p c bi t do công oàn c p trên quy t nh. oàn viên b k lu t khai tr , sau khi ã s a ch a khuy t i m n u có nguy n v ng thì ư c xét gia nh p l i công oàn. 2. Vi c thi hành k lu t 1 u viên Ban Ch p hành Công oàn c p nào do H i ngh Ban Ch p hành Công oàn c p ó xét và ngh Công oàn c p trên quy t nh.Thi hành k lu t U viên Ban Ch p hành T ng Liên oàn do Ban ch p hành T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam quy t nh. 3. Vi c thi hành k lu t U ban Ki m tra hay các U viên U ban Ki m tra áp d ng hình th c k lu t như i v i t ch c và U viên Ban Ch p hành Công oàn cùng c p. Chương VIII.

Có Thể Bạn Muốn Download

Đồng bộ tài khoản