Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Chia sẻ: Nguyen The Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
436
lượt xem
135
download

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn đựơc soạn thảo và thông qua bởi các thành viên sáng lập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn

  1. CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập­ Tự do ­ Hạnh phúc  ­­­­­­­­­­­­***­­­­­­­­­­­     ĐIỀU LỆ  CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN     [tên Công ty]        Điều lệ này được soạn thảo và thông qua bởi các thành viên     sáng lập ngày __ /__ /2000.        Căn cứ vào :   Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 được Quốc hội nước CHXHCN Việt  Nam thông qua  ngày 12/6/1999;   CHƯƠNG I  QUY ĐỊNH CHUNG     Điều 1: Tên gọi , Trụ sở     1.1 Tên   của   Công  ty   là   :   Công   ty   TNHH ..........................................................................................................    Tên giao dịch đối ngoại : ....................................Company Limited.  Tên giao dịch viết tắt :.........................................Co., Ltd.     1.2 Trụ   sở   Công   ty  :   .......................................................................................................... Điện thoại :....................................Fax   :   ...................................................... Điều 2 :  Hình thức     2.1 Công ty ......................................là một Công ty trách nhiệm hữu hạn  có 2 thành viên trở lên. 
  2. 2.2  Các thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài  sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào Công  ty.  2.3 Phần vốn góp của các thành viên chỉ được chuyển nhượng theo qui  định tại điều 19 của điều lệ này.  2.4 Công ty trách nhiệm hữu hạn không được phát hành cổ phiếu.  2.5 Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được  cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.     2.6 Thành viên Công ty có thể là tổ chức, cá nhân nhưng tổng số không  vượt quá 50 thành viên.     Điều 3 : Ngành nghề kinh doanh  3.1 .........................................................................................................   3.2 .........................................................................................................   3.3 ....................................................................................................................      Điều 4 : Thành viên  Công ty được thành lập bởi các thành viên sau:  5.1 Ông (Bà) .......................................................................................................... Sinh ngày ___/__/_____  đkhk thường trú :  .......................................................................................................... chỗ ở hiện tại : .......................................................................................................... CMND số _________ cấp ngày __________ tại _______     5.2 Ông (Bà) __________________  Sinh ngày ___/__/_____  Địa chỉ thường trú :  ..........................................................................................................
  3. .......................................................................................................... Địa chỉ tạm trú :  .......................................................................................................... .......................................................................................................... CMND số _________ cấp ngày __________ tại _______     5.3    .........................................................................................................   Điều 5 : Sổ đăng ký thành viên     5.1 Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi đăng ký kinh doanh.  Sổ đăng ký thành viên phải có các nội dung chủ yếu sau đây :   (a) Tên, trụ sở của Công ty;   (b) Tên, địa chỉ, chữ ký của thành viên hoặc của người đại diện theo pháp  luật của thành viên;   (c) Giá trị vốn góp tại thời điểm góp vốn và phần vốn góp của từng thành  viên; thời điểm góp vốn; loại tài sản góp vốn, số lượng, giá trị của từng  loại tài sản góp vốn;   (d) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp của từng thành viên.  5.2 Sổ đăng ký thành viên được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc nơi  khác, nhưng phải thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và  tất cả thành viên biết.     Điều 6 :  Quyền và nghĩa vụ của Thành viên  6.1 Thành viên Công ty có quyền :   (a)  Được chia lợi nhuận sau khi Công ty đã nộp thuế và hoàn thành  các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật tương ứng  với phần góp vốn vào Công ty;   (b)  Tham dự họp Hội đồng thành viên, tham gia thảo luận, kiến nghị,  biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên;   (c) Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp;   (d) Xem sổ đăng ký thành viên, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng  năm, các tài liệu khác của Công ty và nhận bản trích lục hoặc bản  sao các tài liệu này;   (e) Được chia giá trị tài sản còn lại của Công ty tương ứng với phần  vốn góp khi Công ty giải thể hoặc phá sản;   (f)  Được ưu tiên góp thêm vốn vào Công ty khi Công ty tăng vốn điều  lệ; được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp; 
  4.  (g) Khởi kiện Giám đốc tại Toà án khi Giám đốc không thực hiện đúng  nghĩa vụ của mình gây thiệt hại đến lợi ích của thành viên đó;   (h) Các quyền khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;    (i)   Thành viên hoặc nhóm thành viên sở hữu trên 35% vốn điều lệ  [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn] có quyền yêu cầu triệu tập họp Hội đồng  thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền.  6.2 Và có nghĩa vụ :   (a) Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các  khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi  số vốn đã cam kết góp vào Công ty;   (b) Tuân thủ Điều lệ Công ty;   (c) Chấp hành quyết định của Hội đồng thành viên;   (d) Thực hiện các nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và  Điều lệ này. 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản