Điều lệ số 391/QĐ-BKHCN

Chia sẻ: Lê Trằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
77
lượt xem
11
download

Điều lệ số 391/QĐ-BKHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Điều lệ tổ chức và hoạt động của ban quản lý khu công nghệ cao Hòa Lạc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều lệ số 391/QĐ-BKHCN

  1. BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ______________ __________________ ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC (Ban hành kèm theo Quyết định số 391/QĐ-BKHCN ngày 22 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ) Chương I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc (viết tắt là Ban Quản lý) là t? ch?c trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước v? cỏc ho?t d?ng trong Khu Cụng ngh? cao Hũa l?c. 2. Ban Quản lý có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng hình quốc huy, là đầu mối được giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước hàng năm, được mở tài khoản nội tệ và ngoại tệ tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật. 3. Trong giao dịch quốc tế, Ban Quản lý có tên tiếng Anh là Hoalac Hi -Tech Park Management Board, viết tắt là HHTP. 4. Ban quản lý có Trụ sở chính đặt tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Km29 đường Láng - Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, tỉnh Hà Tây, có Văn phòng đại diện đặt tại Hà Nội và tại một số địa phương khác. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn 1. Quản lý quy hoạch, kế hoạch: a) Quản lý thực hiện quy hoạch chung của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và quy hoạch chi tiết các khu chức năng; b) Lập kế hoạch đầu tư phát triển và hoạt động khu công nghệ cao 5 (năm) năm và hàng năm trình B? tru?ng B? Khoa h?c và Cụng ngh? và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt; c) Tổ chức, chỉ đạo thực hiện kế hoạch được giao. 2. Chủ đầu tư trực tiếp các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách du?c giao tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 3. Bảo đảm các hoạt động sự nghiệp, tổ chức và quản lý các dịch vụ trong Khu Công nghệ cao Hòa lạc theo quy định của pháp luật hiện hành.
  2. 4. Vận động đầu tư, quản lý đầu tư và xây dựng: a) Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch vận động, xúc tiến đầu tư, huy động mọi nguồn lực để xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; b) Quyết định đầu tư các dự án, các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước theo uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; c) Được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng các khu chức năng thuộc Khu công nghệ cao và thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo uỷ quyền của UBND tỉnh Hà Tây; d) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy Chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư vào khu công nghệ cao và Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho các dự án đầu tư theo uỷ quyền của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định của pháp luật. d) Tổ chức xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; e) Giám sát việc xây dựng và kinh doanh hạ tầng của Công ty phát triển Khu Công nghệ cao theo quy hoạch đã được phê duyệt; g) Hợp tác với các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong nước và nước ngoài về các lĩnh vực liên quan đến đầu tư xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc; h) Hướng dẫn, kiểm tra và kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc thực hiện các dự án đầu tư tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định của pháp luật; i) Xây dựng và hướng dẫn các quy trình, thủ tục để các nhà đầu tư thực hiện các hoạt động trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 5. Thực hiện quản lý đất đai trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định của pháp luật. 6. Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hợp đồng lao động, thoả ước lao động tập thể, an toàn lao động, tiền lương và các quyền lợi khác đối với người lao động tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo uỷ quyền của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. 7. é?u m?i k? ho?ch v? khoa h?c và cụng ngh?, th?c hi?n nghiờn c?u khoa học và phỏt tri?n công nghệ phự h?p v?i ch?c nang, phối hợp tổ chức đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghệ cao và ngành công nghiệp công nghệ cao. Tham gia nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách phát triển khu công nghệ cao. Hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hình thành doanh nghiệp dựa trên công nghệ cao trong giai đoạn khởi nghiệp. 2
  3. 8. Phối hợp với Vụ Hợp tác quốc tế và đơn vị khác thuộc  ộ Khoa học B và Công nghệ xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hợp tác quốc tế phục vụ việc xây dựng và phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 9. Quản lý tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu, tài sản, của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ Khoa học và Công nghệ. 10. Thường xuyên báo cáo với Bé  ëng  é   tr B Khoa  äc  µ  h v C«ng  Ö  ngh về hoạt động của Khu Công nghệ cao Hòa lạc. B¸o    íiThñ íng ChÝnh  c¸o v   t  quy kh¸c có liên quan về các công phñ  µ    ¬  v c¸c c quan  µ  íccã  Èm  Òn  nh n   th   việc vượt quá thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để thúc đẩy quá trình xây dựng và phát triển n của Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ giao. Chương II CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ LAO ĐỘNG Điều 3. Cơ cấu tổ chức Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc có: Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp trực thuộc. 1. Trưởng ban do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, giúp Bộ trưởng điều hành hoạt động của Ban Quản lý. Trưởng ban chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý. 2. Các Phó Trưởng ban do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm theo đề nghị của Trưởng ban. Phó Trưởng ban giúp Trưởng ban điều hành Ban Quản lý theo phân công và uỷ quyền của Trưởng ban, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công và uỷ quyền. 3. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước bao gồm: Văn phòng; - Phòng Kế hoạch – Tài chính; - Phòng Hỗ trợ đầu tư; - Phòng Quy hoạch - Xây dựng và Môi trường. - 4. Các đơn vị sự nghiệp bao gồm: Trung tâm Đào tạo; - 3
  4. Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; - - Trung tâm Dịch vụ tổng hợp. 5. Ban Quản lý các dự án đầu tư bằng vốn Ngân sách nhà nước. 6. Các Doanh nghiệp trực thuộc Ban quản lý. Trưởng Ban quyết định ban hành Điều lệ về Tổ chức và Hoạt động của các đơn vị trực thuộc Ban. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Ban được thực hiện theo phân cấp quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ. Việc bổ sung, thay đổi cơ cấu tổ chức của Ban do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quyết định trên cơ sở đề nghị của Trưởng Ban. Điều 4. Quản lý nhân lực 1. Nhân lực của Ban Quản lý gồm: a. Cán bộ công chức, viên chức thuộc chỉ tiêu biên chế được Bộ giao; b l vi theo  Õ     îp  ng  Trưởng ban  ý  ợp b. C¸n  é  µm  Öc  kh ch ®é h ®å do  đồng làm việc và hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động gồm: Hợp đồng không xác định thời hạn và có thời hạn từ một năm trở - lên; Hợp đồng có thời hạn dưới 1 năm; - Hợp đồng theo vụ việc. - c. Các cộng tác viên. 2. Trưởng Ban thực hiện chế độ quản lý lao động và trả tiền lương, tiền công, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với cán bộ, công chức viên chức lao động hợp đồng từ nguồn kinh phí của Ban Quản lý theo quy định của pháp luật. Chương III QUẢN LÝ TÀI CHÍNH Điều 5. Công tác tài chính 1. Nguồn tài chính của Ban Quản lý bao gồm: a. Kinh phí ngân sách do Nhà nước cấp; b. Phần lệ phí và phí được trích lại sau khi đã nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định; c. Nguồn thu từ các Hợp đồng dịch vụ công, từ hoạt động đào tạo chuyên nghiệp; d. Nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; 4
  5. d. Nguồn tài chính khác như: trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ được huy động theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền quyết định. e. Phần kinh phí do Nhà nước đầu tư trở lại trong tổng số thu hàng năm từ việc cho thuê đất, thu thuế trong Khu Công nghệ cao Hòa Lạc. 2. Các khoản chi bao gồm: a) Chi hoạt động thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Chi d?u tu phỏt tri?n c) Chi hoạt động cung ứng dịch vụ; d) Chi thuê lao động; d) Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật. Trưởng ban có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn tài chính của Ban và thực hiện chế độ kế toán theo các quy định của Nhà nước. Chương IV QUAN HỆ CÔNG TÁC Điều 6. Đối với Bộ Khoa học và Công nghệ 1. Ban Quản lý chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 2. Ban Quản lý phối hợp chặt chẽ với các Vụ chức năng của Bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao. 3. Trưởng ban được uỷ quyền quyết định các dự án đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ngân sách nhà nước và được phân cấp quản lý một số mặt công tác theo quyết định của Bộ trưởng. 4. Trưởng ban điều hành mọi hoạt động của Ban Quản lý trên cơ sở Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Ban; thực hiện chế độ làm việc, quan hệ công tác với các thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ theo Quy chế làm việc của Bộ và các quy định khác do Bộ trưởng ban hành. Điều 7. Đối với các Bộ, Ngành Trung ương 1. Ban Quản lý chịu sự quản lý Nhà nước của các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ theo lĩnh vực thuộc chức năng đã đư ợc pháp luật quy định. 2. Ban Quản lý thực hiện các nhiệm vụ được các Bộ, Cơ quan ngang Bộ uỷ quyền theo quy định của pháp luật. 5
  6. Điều 8. Đối với Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Tây, Uỷ ban nhân dan huyện Thạch Thất và các Uỷ ban nhân dân các xã nơi đặt Khu Công nghệ cao Hòa Lạc 1. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây, Uỷ ban nhân dân huyện Thạch Thất và Uỷ ban nhân dân các xã trên địa bàn Khu Công nghệ cao Hòa Lạc về các vấn đề liên quan đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo quy định của pháp luật. 2. Đối với những vấn đề liên quan đến Khu Công nghệ cao Hòa Lạc chưa có sự nhất trí giữa Ban Quản lý với Chính quyền địa phương thì Trưởng ban trao đổi với cấp chính quyền cấp trên hoặc báo cáo với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ để phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tây giải quyết. Điều 9. Đối với Công ty phát triển Khu Công nghệ cao 1. Ban Quản lý có trách nhiệm trực tiếp giám sát hoạt động của Công ty theo quy hoạch và kế hoạch phát triển Khu Công nghệ cao Hòa Lạc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. 2. Căn cứ tình hình cụ thể, Ban Quản lý có thể giao cho Công ty thực hiện một số hạng mục đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong khu công nghệ cao phù hợp với năng lực của Công ty. Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH Điều 10: Trách nhiệm thực hiện Trưởng ban Ban Quản lý phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này. Các cán bộ, công nhân viên, các đơn vị trực thuộc Ban quản lý có trách nhiệm thực hiện Điều lệ này. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này do Trưởng Ban phối hợp với Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ trỡnh Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định. /. BỘ TRƯỞNG (Đã ký) Hoàng Van Phong 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản