Điều trị tính bướng bỉnh của con trẻ

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
113
lượt xem
38
download

Điều trị tính bướng bỉnh của con trẻ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính bướng bỉnh từ đâu xuất hiện? Bạn sẽ làm gì để…”thuần phục” các em bé bướng bỉnh? Hãy cùng Thạc sỹ – chuyên gia tư vấn hỗ trợ tâm lý trường ĐH KHXH và NV giải mã…tính bướng bỉnh của con trẻ. Trẻ bướng – thực ra không phải là việc gì quá trầm trọng. Tôi cho rằng, đó là việc bình thường. Các em bé – đến một giai đoạn nào đó bắt đầu phát triển nhận thức, biết quan sát môi trường xung quanh…thì cũng sẽ xuất hiện nhu cầu được suy nghĩ và hành động theo cách của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Điều trị tính bướng bỉnh của con trẻ

  1. i u tr tính bư ng b nh c a con tr
  2. Tính bư ng b nh t âu xu t hi n? B n s làm gì …”thu n ph c” các em bé bư ng b nh? Hãy cùng Th c s – chuyên gia tư v n h tr tâm lý trư ng H KHXH và NV gi i mã…tính bư ng b nh c a con tr . Thưa ông, có r t nhi u ông b bà m than r ng, con h r t bư ng b nh. Chúng luôn ph n ng l i l i cha m nói. Ph i chăng, ó là bi u hi n s …n i lo n c a con v i b m ? Tr bư ng – th c ra không ph i là vi c gì quá tr m tr ng. Tôi cho r ng, ó là vi c bình thư ng. Các em bé – n m t giai o n nào ó b t u phát tri n nh n th c, bi t quan sát môi trư ng xung quanh…thì cũng s xu t hi n nhu c u ư c suy nghĩ và hành ng theo cách c a riêng chúng. ó là lý do vì sao có em bé, ch m i 4,5 tu i thôi mà b m ã th y…r t bư ng r i. S bư ng b nh ph bi n r t rõ các em bé l a tu i d y thì. ây là giai o n tr phát tri n m nh v tâm sinh lý, th y r ng quy t nh c a mình m i là úng và nh ng gì ngư i khác nói là áp t. Các em th y không nh t thi t ph i nghe l i c a ngư i l n n a…Ngoài ra, s giáo d c c ng nh c c a gia ình – nhà trư ng lâu nay cũng t o cho tr n p s ng
  3. th ng, không có cơ h i th hi n quan i m riêng. Vì v y, khi có m t tr nào ó làm khác i ý ki n ngư i l n thì s d b cho là bư ng b nh. Cha m n u hi u nguyên nhân d n n s bư ng b nh tr thì s không b b t ng . Ngư c l i, n u gia ình b qua nh ng thay i c a con mà không có s can thi p k p th i thì có th tính bư ng b nh c a tr còn m nh m hơn, ôi khi gây ra r i nhi u v tâm lý như tr b tr m c m, b stress. i phó v i tính bư ng b nh, nhi u cha m ã dùng n l i m ng m th m t , th m chí là roi v t nhưng v n không “ i u khi n” ư c tr . Vì sao v y? Dùng roi v t d y d con tr là sai l m. ánh tr không th làm cho con ngoan lên mà ch làm cho chúng tăng tính xâm khích ngư i khác. n m t lúc nào ó, tr l n lên và b m không th ánh chúng ư c thì s không có gì “kìm chân” tr ư c n a. Cha m nên nh r ng, nh ng hành vi cha m tác ng n con us ư c chúng ti p nh n. n m t lúc nào ó, nó s th c hi n hành vi tương t n u g p ph i tình hu ng tương t . ó là lý do vì sao m t a tr trai s ng trong gia ình có b o l c thì sau này s d dàng ánh v . M t a tr gái ch ng ki n c nh m chì chi t b , chì chi t con…thì sau này cũng s h c cách chì chi t ch ng
  4. mình. Nhi u ông b bà m , th y con m i ch ph m t i 1 l n ã v i vã k t t i con là hư h ng, b i. Cha m ã nói con như v y thì a tr s nghĩ, mình hư r i, h ng r i còn c n gì ph i c g ng làm ngư i ngoan n a. V y là nó s càng bư ng hơn, lỳ hơn, trư t dài theo v t xe . ng t góc c a chuyên gia tâm lý, theo ông, cha m c n làm gì i u tr s bư ng b nh c a tr ? Cha m không ch m nh n vai trò làm cha m là chăm sóc và d y d con cái mà còn là ngư i b n tin tư ng c a con mình có th trò chuy n, giãi bày nh ng tâm tư tình c m c a chúng. M i tu n cha m dành m t bu i t i c bi t cho cu c h p gia ình. Cha m và con cái s chia s cùng nhau. Con nói lên nh ng m c tiêu, nh ng c m nh n, nh ng suy nghĩ c a mình và ngư c l i cha m cũng nói nh ng mong mu n c a cha m v i con tr . Cha m và con cái có các ho t ng ngoài tr i vào ngày cu i tu n như chơi c u lônng, i b , chơi c vua… ó cũng là các ho t ng tr v a ư c rèn luy n th ch t và vui chơi cùng cha m . Qua các ho t ng ó tr h c ư c các k năng, các cách ng x t cha m chúng.
  5. Như gia ình tôi, v ch ng tôi thư ng xuyên chơi bài, chơi c u lông…v i các con. Các cháu r t h ng thú và chúng c m nh n ư c s quan tâm, s khích l và ng viên thư ng xuyên c a cha m . Cha m không nên thư ng cho tr b ng cách cho tr ti n
  6. i v i các tr chưa i h c l p 1, cha m hãy c truy n cho con trư c khi i ng …như các truy n tôi hay c cho con là b sách “ em luôn ngoan ngoãn” hay t p chuy n “chu t tít”. ó là nh ng chuy n h u ích, hình nh sinh ng, d y tr các k năng s ng và gi i quy t v n , c bi t hơn là d y cho con các hành vi t t ư c xã h i th a nh n. N u tr l n hơn thì nên dành th i gian trò chuy n, cùng con g r i vì l a tu i này, các cháu r t coi tr ng các m i quan h b n bè, trư ng h c, cha m không nên áp t yêu c u i v i tr và coi m i chuy n c a tr là “chuy n tr con”. Khi con m c l i, bư ng b nh, cha m có th ph t nhưng nh t thi t không ư c dùng roi v t. Tác h i c a roi v t thì tôi ã nói r i. Thưa ông, nhi u gia ình ch n cách “ôn hòa” là dùng ti n treo thư ng. N u con nghe l i thì cho ti n, con h c gi i cũng cho ti n. Ông th y cách làm này có t t không? N u sai tr làm vi c nhà mà thư ng ti n thì chúng ta s khi n tr thương m i hóa c nh ng vi c làm thu c v tình c m và trách nhi m. Thay vì l y ti n “nh ” tr cha m c n nói rõ v i tr v quy n l i c a tr như ư c cha m chăm sóc ư c i h c nhưng cùng v i quy n l i ó tr ph i có nh ng trách nhi m v i gia ình và vi c h c t p c a mình.
  7. Như v y chúng ta th y làm vi c nhà, quan tâm n cha m và h c t p t t là trách nhi m c a tr , qua ó tr s h c ư c tính c l p, bi t quan tâm n ngư i khác, các k năng s ng c n thi t cho s phát tri n c a tr . Tuy nhiên, không treo thư ng b ng ti n không có nghĩa là không d y tr cách tiêu ti n. Tôi nghĩ, cha m nên giúp tr hi u giá tr c a ng ti n. B n có th d y con b n cách tiêu ti n như m t tu n cho con b n i ch m t l n cùng b n ho c n u con b n h c c p 2 có th giao cho con chút ti n con t tính toán chi tiêu chu n b b a cơm cho gia ình… Gia ình tôi, vào d p hè thư ng khuy n khích cháu làm m t công vi c t t như d n ph ph m trong gia ình, cháu có th bán l y ti n mua sách báo, ó dùng h c t p, v a là ho t ng b o v môi trư ng v a là cơ h i cháu hi u v giá tr c a ng ti n. Cháu s trân tr ng và bi t cách tiêu ti n h p lý. c bi t m i m t giai o n phát tri n c a gia ình s c n các ngu n tài chính khác nhau, ho c ôi khi gia ình có nh ng th i i m khó khăn b n cũng có th chia s i u ó v i con tr , tr s th y rõ tình tr ng tài chính c a gia ình hơn.
  8. V y theo ông, khi con m c l i, bư ng b nh không ch u nghe l i, cha m nên làm gì ph t tr …n u c hai cách “dùng ti n và dùng roi” u không thích h p? Có r t nhi u cách tr ng ph t tích c c i v i tr . V i nh ng hành ng như ánh b n, b chơi, ném chơi, chúng tôi dùng phương pháp “time out”. Phương pháp ó là yêu c u con ng ra m t góc tư ng suy nghĩ v vi c làm c a mình, ph t không chơi trong kho ng m t th i gian nh t nh. N u tr 5 tu i có th b t con ng 5 phút, 10 tu i ng 10 phút ch ng h n. Ban u tr có th ch ng i b ng cách la hét, không tuân th . Nhưng, cha m c n th c s nghiêm kh c tr s ph i tuân th theo úng quy nh. M t cách khác cha m có th s d ng phương pháp ph t l y i nh ng cái g i là c quy n c a tr . Ch ng h n, ph t con không cho xem chương trình tivi mà con yêu thích trong vòng 2 ti ng ho c không cho con chơi búp bê tr thư ng xuyên chơi trong m t vài ti ng…Tr s hi u r ng, n u nó làm sai thì nó s b l y m t m t s th nó yêu thích. Tuy nhiên, ph t con tr là m t cách d y d tr , hư ng cho tr th c hi n các hành vi chu n ư c xã h i ch p nh n ch không ph i tr có l i và áng b ph t như v y. Ông có l i khuyên gì v i các b c cha m ?
  9. Ai cũng nói gia ình là vô cùng quan tr ng song ngư i l n l i dành nhi u th i gian cho công vi c hơn. Tôi nghĩ, dù b n r n th nào, các ông b , bà m hãy c g ng dành kho ng th i gian tương ương như v i công vi c chơi ùa, nói chuy n v i con như các bu i t i trong ngày ngh cu i tu n. Cha m cũng c n t nâng cao nh n th c cho mình, c sách báo hi u tâm sinh lý phát tri n c a tr . Khi x y ra m t tình hu ng, thay vì m ng m , hãy t mình vào tình hu ng c a con và cùng con gi i quy t. N u c n, cha m cũng s ph i cùng con i u ch nh hành vi. C cha m và con cái cũng nên h c k năng s ng. Bi t k năng s ng, m i ngư i s h c ư c k năng giao ti p, k năng x lý tình hu ng, k năng i phó v i nh ng khó khăn…Nh ng k năng này r t t t cho cu c s ng c a c cha m và con cái.
Đồng bộ tài khoản