Định hướng phát triển quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành Xây dựng

Chia sẻ: Nguyen Bắc Kiều Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
142
lượt xem
42
download

Định hướng phát triển quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định hướng phát triển quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành Xây dựng. Hội thảo quốc tế lần thứ 3 “Hài hòa hóa các Tiêu chuẩn Xây dựng trong khu vực châu Á” đã được tổ chức ngày 18/4/2009 tại Hà Nội

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Định hướng phát triển quy chuẩn, tiêu chuẩn của ngành Xây dựng

 1. NH H NG PHÁT TRI N QUY CHU N, TIÊU CHU N C A NGÀNH XÂY D NG TS. Tr n H"u Hà, Phó V( tr*+ng V- KHOA H0C CÔNG NGH2 & MÔI TR 5NG H0 NGH2 B7 XÂY D NG (Bài trình bày t i H i th o l n th 3 “Hài hòa hóa các Tiêu chu$n Xây d(ng trong khu v(c châu Á” ngày 18/4/2009 t i Hà N i) 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 1
 2. 1. Các quy =>nh c?a pháp luCt vE Quy chuFn, tiêu chuFn Quy chu$n xây d(ng (Building Code) Lu
 3. công vi:c k5 thu6t, các ch< tiêu, các ch< s= k5 thu6t và các ch< s= t* nhiên !>c các c quan, t? ch0c có th$m quy&n ban hành ho@c công nh6n . áp d ng trong ho t ng xây d*ng. TCXD gBm tiêu chu$n b t bu c áp d ng và tiêu chu$n khuyCn khích áp d ng” NhKng TCXD bLt bu c áp dNng : - @iOu kiPn khí ha chSt thuT vUn, khí tVWng; T i trXng và tác ? ng; Phân vùng ? ng ?St; Phòng chZng cháy, n[; B o vP môi trV^ng; An toàn lao ? ng. - Các tiêu chu$n trích d`n trong QCXDVN và có yêu c u bLt bu c. Các TCXDVN khác : khuyan khích áp dNng, không bLt bu c ph i tuân thb, có thc sd dNng tiêu chu$n khác. 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 3
 4. Lu
 5. 2. Quy chuFn xây dMng ViNt Nam =ã ban hành QCXDVN ban hành 1997 (3 t
 6. QCXDVN – Các công trình XD sd dNng nUng lVWng có hiPu qu (2005) - D* án có s* ph=i h>p cFa Công ty t! vLn Qu=c tC Deringer Group (Hoa KM) trong khuôn kh? d* án “Qu n lý sX d ng i:n n/ng theo nhu cYu – DSM” HiPn nay, B Xây d(ng ?ang t[ ch c th(c hiPn biên so n và hoàn thiPn hP thZng các QCXDVN. 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 6
 7. 3. HN thSng Tiêu chuFn xây dMng ViNt Nam HP thZng TCXDVN gqm : - Quy ?>nh chu$n m(c kf thunh m c kinh ta - kf thunh m c…); - Chs tiêu, chs sZ kf thu 1100 tiêu chu$n, trong ?ó có hrn 380 TCXDVN, còn l i các tiêu chu$n TCVN, tiêu chu$n ngành XD giao thông (22TCN), thuT lWi (14TCN) và tiêu chu$n do B Xây d(ng ban hành trVoc ?ây (20TCN, TCXD); - Tg nUm 2000, các tiêu chu$n do B Xây d(ng ban hành có sZ hiPu TCXDVN. 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 7
 8. N i dung Tiêu chu n xây d ng Vi t Nam g m các nhóm: NhKng vSn ?O chung - Thu
 9. - Công trình công nghiPp; - Công trình nông nghiPp; - Công trình giao thông; - Công trình thuT lWi; - Kho tàng, tr m và ?V^ng Zng d`n d u; - HP thZng kf thu
 10. - Bê tông và hxn hWp bê tông; - Gx xây d(ng; - V
 11. PhVrng pháp thd - Xi mUng, vôi, th ch cao; - CZt liPu xây d(ng; - Bê tông và hxn hWp bê tông; - Gx; - Kim lo i; - V
 12. ThZng kê các TCVN, TCXDVN, 34 KJt c(u XD 12 TCN hiPn hành (?an 2006) 35 N^n và móng 7 TT Tiêu chí phân loAi S.L< ng 17 V t li u g2m nung 19 36 Bê tông c2t thép 11 Nguyên t8c 1 70 18 V t li u 'á 2p lát 3 37 KJt c(u thép 2 chung 2 V t li u thép 49 19 Hàn, que hàn 13 38 KJt c(u g3 1 3 V t li u h p kim 1 20 V t li u thuT tinh 3 39 KJt c(u gAch 'á 1 4 V t li u g3 18 21 V t li u sành sS 5 40 Môi tr
 13. 4. >nh h*Ung Quy chuFn, Tiêu chuFn XD ViNt Nam Yêu c u cba quá trình h i nh
 14. H th ng Quy chu n xây d ng Vi t Nam ã và ang th c hi n "n n#m 2010 QCXDVN. Quy ho ch xây d(ng (2008); QCXDVN. Các sZ liPu ?iOu kiPn t( nhiên dùng trong xây d(ng (2009); QCXDVN. Xây d(ng nhà và công trình (2010); QCXDVN. Quy chu$n cSp thoát nVoc cho nhà và công trình xây d(ng (1999); QCXDVN. Quy chu$n xây d(ng công trình ?c ? m b o cho ngV^i tàn t
 15. QCXDVN. An toàn phòng cháy chKa cháy (2009); QCXDVN. An toàn sinh m ng (2008); QCXDVN. Các công trình giao thông (2009); QCXDVN. Các công trình thuT lWi (2009); QCXDVN. Các công trình h t ng kf thu (2010); QCXDVN. Xây d(ng công trình ng m ?ô th> (2009); 3"n n#m 2010, v5 c6 b7n s9 hoàn thành các Quy chu n 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 15
 16. Hoàn thiNn Tiêu chuFn xây dMng ViNt Nam - Kian trúc – quy ho ch : rà soát TC c‚, b[ sung tiêu chu$n moi trên cr sv tham kh o tiêu chu$n ISO, Nga, Trung quZc và các nVoc ASEAN; - Kat cSu và công nghP XD : chXn mô hình cba châu Âu EN, tham kh o thêm tian b cba Hoa K„; các hình th c gqm tiêu chu$n (Standard), tiêu chu$n th(c hành (code of practice), hVong d`n kf thu
 17. Do QuZc H i, Chính phb ban hành (BLt bu c áp dNng) Do Chính quyOn ban hành; B Xây d(ng ban hành (bLt bu c) ! "# Do B , Ngành, HiPp h i, … ban hành, $ # % & ' ( khuyan khích áp dNng ) * + , 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 17
 18. 5. SX d(ng QC, TCXDVN trong hoYt =Zng xây dMng QCXDVN : bLt bu c ?Zi voi mXi ho t ? ng ? u tV & xây d(ng; TCXDVN : ngo i trg các TCVN bLt bu c sd dNng, các TCVN và TCXDVN khác ?Ou thu c d ng khuyan khích áp dNng; Voi công trình sd dNng vZn ngân sách, ph i áp dNng các TCVN và TCXDVN hiPn hành; Voi công trình sd dNng nguqn vZn khác : NgV^i quyat ?>nh ? u tV (ho‡c Chb ? u tV) phê chu$n tiêu chu$n áp dNng cho d( án; Khi không có tiêu chu$n ViPt Nam, có thc sd dNng TC nVoc ngoài theo Quy cha ban hành theo Quyat ?>nh sZ 09/2005/Q@-BXD ngày 7/4/2005 cba B Xây d(ng 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 18
 19. DM án = u t* xây dMng QCXDVN (Building Code), sX d(ng vSn ngân sách Nhà n*Uc, TCVN và TCXDVN (Standard, DM án HY t ng k] thuCt Code of Practice) BZ Xây dMng hocc BZ qudn lý Tiêu chuFn xây dMng n*Uc các công trình XD chuyên ngành ngoài khi không có TC xây dMng phê chuFn áp d(ng Tiêu chuFn c?a ViNt Nam DM án = u t* xây dMng Quy chuFn xây dMng ViNt Nam sX d(ng ngugn vSn khác (Building Code) Ng*hi quyit =>nh = u t* Tiêu chuFn XD ViNt Nam (hocc Ch? = u t*) hocc Tiêu chuFn xây dMng Phê chuFn áp d(ng tiêu chuFn n*Uc ngoài 4/22/2009 V KHOA H C CÔNG NGH - B XÂY D NG 19
 20. 6. Áp d(ng tiêu chuFn n*Uc ngoài Quy cha áp dNng TCXD nVoc ngoài trong hXat ? ng xây d(ng v ViPt Nam, ban hành theo Quyat ?>nh sZ 09/2005/Q@-BXD ngày 7/4/2005: @iOu kiPn áp dNng TC nVoc ngoài : NgV^i quyat ?>nh ? u tV xem xét, quyat ?>nh; @áp ng yêu c u cba QCXDVN; @ m b o an toàn sinh m ng, sinh thái, môi trV^ng; @ m b o ?qng b và kh thi trong quá trình XD (thiat ka, thi công, nghiPm thu); Sd dNng sZ liPu ? u vào liên quan ?an ?iOu kiPn t( nhiên cba VN… Ph i là tiêu chu$n quZc gia, tiêu chu$n quZc ta Voi công trình vZn ngân sách, ph i ?VWc BXD ho‡c B có chuyên ngành XD chSp thu
Đồng bộ tài khoản