định mức gia công cơ khí

Chia sẻ: DO CONG DINH | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:22

1
337
lượt xem
97
download

định mức gia công cơ khí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công tác chuẩn bị dụng cụ: Thước đo - compa - con tu - bút - phấn - búa nguội - mũi vạch - rẻ lau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: định mức gia công cơ khí

 1. ®Þnh møc gia c«ng c¬ khÝ I - lÊy dÊu: §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - C«ng t¸c chuÈn bÞ dông cô: Thíc ®o - compa - con tu - bót - phÊn - bóa nguéi - mòi v¹ch - rÎ lau. - Yªu cÇu kü thuËt: MÆt v¹ch lÊy dÊu ph¶i s¹ch sÏ, nh½n, râ, v¹ch dÊy ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chÝnh x¸c râ rµng. Khi ®ãng tu ph¶i ®¶m b¶o dung sai cho phÐp. - NÕu lµm nhiÒu s¶n phÈm cïng lo¹i th× lµm dìng (tÝnh riªng kh«ng trong ®Þnh møc nµy) - NÕu v¹ch dÊu sè lîng ®¬n chiÕc tõ 20 c¸i trë xuèng th× ®Þnh møc nh©n víi hÖ sè 1,1. - BËc thî: BËc 3/7 = 1 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi, bËc tÝnh l¬ng 3,5/7 CK 1 - LÊy dÊu mÆt bÝch §VT: giê/chiÕc §êng kÝnh mÆt bÝch Sè Sè lç mÆt bÝch D110- D210- D310- TT D < 100 D410-500 200 300 400 1 Tõ 4-8 lç 0,13 0,16 0,19 0,22 0,29 2 Tõ 10-14 lç 0,14 0,17 0,21 0,26 0,36 3 Tõ 16-20 lç 0,2 0,22 0,25 0,32 0,44 2 - LÊy dÊu ®Ó khoan lç - §Ó c¾t c¸c b¶n m· b»ng t«n §iÒu kiÖn lµm viÖc Sè Néi dung c«ng viÖc Khã - phøc t¹p DÔ - th«ng thêng TT Hao phÝ Hao phÝ 1 LÊy dÊu ®Ó khoan lç 0,229 0,094 LÊy dÊu ®Ó c¾t c¸c lo¹i b¶n 2 0,133 0,089 m· Ghi chó: Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhá ®¬n chiÕc viÖc lÊy dÊu ®Ó thi c«ng kh«ng n»m trong tÝnh to¸n th× hao phÝ cho nguyªn c«ng lÊy dÊu ®îc tÝnh thªm vµo hao phÝ gia c«ng theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. II - tÈy s¾t: §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - Gåm c«ng viÖc chuÈn bÞ: Dòa th« - Bóa nguéi 03 kg - §ôc thÐp - kÝnh b¶o hé - G¨ng tay - khÈu trang. NÕu dïng m¸y mµi: m¸y mµi + ®¸ phô kiÖn ®i theo m¸y - Yªu cÇu: ph¶i tÈy ®óng v¹ch dÊu, vÕt tÈy ph¶i ph¼ng - nh½n - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1-a. TÈy ba via t«n ph¼ng, t«n cuèn èng b»ng tay §VT: giê/m ChiÒu dµy t«n Tõ 5-8 Tõ 9-10 Tõ 11-12 ChiÒu s©u T«n èng T«n èng T«n èng Stt T«n T«n T«n ph¶i tÈy MÐp ph¼n ph¼n MÐp MÐp ph¼n MÐp MÐp MÐp v¸t ngoµ g g g trong trong ngoµi trong ngoµi i 1 Tõ 4-6 2,66 2,03 3,46 3,2 3,52 4,16 3,8 4,18 4,94 2 >6 3,63 3,99 4,72 4 4,4 5,2 4,44 4,48 5,77 1-b. TÈy bavia: T«n ph¼ng - T«n cuèn èng b»ng m¸y §VT: giê/m
 2. ChiÒu dµy t«n Tõ 5 - 8 Tõ 9 - 10 Tõ 11 - 12 ChiÒu Sè s©u T«n èng T«n èng T«n èng T«n T«n T«n TT ph¶i MÐp ph¼n MÐp MÐp ph¼n MÐp ph¼n MÐp MÐp tÈy v¸t ngoµ g g g trong ngoµi trong ngoµi trong i 1 Tõ 4-6 0,61 1,04 0,96 0,76 1,25 1,14 1,25 1,49 2 >6 1,197 1,42 1,2 1,32 1,56 1,33 1,46 1,73 2-a. TÈy thÐp gãc b»ng tay §VT: giê/m Quy c¸ch Sè ChiÒu s©u ph¶i TT tÈy 50 x 50 63 x 63 73 x 73 80 x 80 1 tõ 3-5 0,66 0,94 1,14 1,35 2 >6 0,8 1,28 1,44 1,61 2- b. TÈy thÐp gãc b»ng tay m¸y mµi §VT: giê/m Quy c¸ch Sè ChiÒu s©u TT ph¶i tÈy 50 x 50 63 x 63 73 x 73 80 x 80 1 tõ 3-5 0,2 0,28 0,34 0,41 2 >6 0,24 0,38 0,43 0,48 2- c. TÈy bavia t«n ph¼ng khi c¾t b»ng hµn h¬i (b»ng tay) §VT: giê/m ChiÒu dµy t«n Sè ChiÒu s©u TT ph¶i tÈy 6-8 9-10 11-12 13-17 18-22 ghi chó 1 Tõ 1-3 0,73 1,28 1,74 2,4 3,19 2 Tõ 4-8 1,2 1,92 4,8 2- d. TÈy bavia t«n ph¼ng khi c¾t b»ng hµn h¬i (b»ng m¸y) §VT: giê/m ChiÒu dµy t«n Sè ChiÒu s©u TT ph¶i tÈy 6-8 9-10 11-12 13-17 18-22 ghi chó 1 Tõ 1-3 0,21 0,38 0,52 0,72 0,95 2 Tõ 4-8 0,36 0,5 1,44 III - uèn n¾n s¾t: §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - C«ng viÖc chuÈn bÞ dông cô: Bóa nguéi - ®e - th íc ®o ( nÕu uèn nãng l« - than vµ nh÷ng phô kiÖn liªn quan ®Õnuèn n¾n) - Yªu cÇu: vËt t uèn n¾n ph¶i ®óng yªu cÇu kü thuËt. BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1- Uèn nãng mÆt bÝch thµnh h×nh b¸n cÇu: T«n dµy 3-6 mm §VT: giê/chiÕc §iÒu kiÖn Sè Quy c¸ch Uèn kh«ng ®å g¸ Uèn cã ®å g¸ TT vËt uèn Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng H×nh b¸n cÇu
 3. 1 D 200 x 50 2,0 4 chiÕc/c«ng 1,33 6 chiÕc/c«ng 2 D 250 x 80 2,28 3,5 chiÕc/c«ng 1,45 5,5 chiÕc/c«ng 3 D 300 x 100 2,66 3 chiÕc/c«ng 1,6 5 chiÕc/c«ng 2,85 4 D 350 x 100 2,85 1,7 4,5 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 5 D 400 x 120 3,2 2,5 chiÕc/c«ng 2 4 chiÕc/c«ng 6 D 450 x 150 4 2 chiÕc/c«ng 2,66 3 chiÕc/c«ng 2- N¾n thÐp - Bao gåm: N¾n ph¼ng t«n, n¾n thÐp trßn, thÐp gãc. Cã 3 lo¹i cÇn n¾n nãng hoÆc n¾n nguéi: Lo¹i 1 : s¾t cong vªnh nhiÒu phøc t¹p - khã Lo¹i 2 : s¾t cong vªnh võa khã n¾n. Lo¹i 3 : s¾t cong vªnh Ýt (dÔ n¾n) Hao phÝ lao ®éng ®Ó tÝnh cho c«ng viÖc uèn n¾n. §VT:giê/kg N¾n thÐp b¶n ( n¾n s¾t lo¹i N¾n thÐp gãc ( lo¹i 1 ) 1) Sè TT ChiÒu dµy t«n 5-10 mm §iÒu kiÖn Quy c¸ch Hao phÝ Quy c¸ch Uèn nãng Uèn nguéi 1 400 x 1500 0,15 30 x 30 x 3 0,12 0,078 2 400 x 3000 0,18 40 x 40 x 3,5 0,13 0,084 3 400 x 4500 0,2 50 x 50 x 4 0,16 0,104 4 200 x 6000 0,22 60 x 60 x 5 0,18 0,12 5 300 x 6000 0,25 73 x 73 x 6 0,19 0,125 6 4 00 x 6000 0,276 80 x 80 x 7 0,21 0,13 7 500 x 2000 0,28 > 80 8 500 x 3000 0,3 U c¸c lo¹i hao phÝ riªng 9 I c¸c lo¹i hao phÝ riªng Ghi chó: - NÕu s¾t muèn uèn + n¾n lo¹i 2. §Þnh møc trªn nh©n víi 0,7 - NÕu s¾t muèn uèn + n¾n lo¹i 3. §Þnh møc trªn nh©n víi 0,55 - T«n dµy 11-15 ®Þnh møc trªn nh©n víi 1,4 - NÕu n¾n nguéi tuú theo tõng lo¹i nh©n víi ®Þnh møc n¾n nãng víi hÖ sè 0,65 - U + I C¸c lo¹i tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ yªu cÇu kü thuËt chñng lo¹i x¸c ®Þnh hao phÝ riªng. IV - c¾t thÐp §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - C¾t thÐp cã nhiÒu h×nh thøc: C¾t chÆt b»ng thñ c«ng - c¾t b»ng m¸y c¾t ®ét liªn hîp - m¸y c¾t cÇm tay - c¾t b»ng hµn h¬i - c¾t b»ng hµn ®iÖn - c¾t b»ng m¸y c a cÇm tay. Do vËy tuú theo tõng h×nh thøc c¾t mµ ngêi thî yªu cÇu trang bÞ dông cô cÇn thiÕt thuËn lîi cho viÖc thi c«ng míi ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng còng nh ®Þnh møc. ViÖc vËn chuyÓn vËt liÖu + víi thiÕt bÞ thi c«ng trong ph¹m vi < 30 m. Tr êng hîp c¾t lÎ tÎ, ph¹m vi > 50 m th× hao phÝ lao ®éng ®îc nh©n thªm hÖ sè 1,25. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1- C¾t + chÆt t«n ph¼ng §VT: giê/mÐt ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay Sè ChiÒu dµy TT t«n Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng
 4. 1 Tõ 3-5 mm 0,62 13 mÐt/c«ng 0,25 32 mÐt/c«ng 2 6-8 mm 0,89 9 mÐt/c«ng 0,36 22 mÐt/c«ng 3 9-10 mm 1,06 7,5 mÐt/c«ng 0,42 19 mÐt/c«ng 4 > 11-14 mm 1,35 6 mÐt/c«ng 0,54 15 mÐt/c«ng 2- C¾t + chÆt thÐp gãc §VT: giê/m¹ch (®o¹n) ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng 1 30 x 30 x 3 0,28 28 m¹ch/c«ng 0,084 95 m¹ch/c«ng 2 40 x 40 x 3,5 0,37 22 m¹ch/c«ng 0,11 73 m¹ch/c«ng 3 50 x 50 x 4 0,44 18 m¹ch/c«ng 0,13 62 m¹ch/c«ng 4 60 x 60 x 5 0,61 13 m¹ch/c«ng 0,18 44 m¹ch/c«ng 5 73 x 73 x 6 0,82 10 m¹ch/c«ng 0,24 33 m¹ch/c«ng 6 80 x 80 x 7 1,14 7 m¹ch/c«ng 0,34 24 m¹ch/c«ng 7 3 - C¾t + chÆt ®inh t¸n Rivª §VT: giê/chiÕc ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y Sè §êng kÝnh TT Rivª Díi ®Êt Trªn giµn Díi ®Êt Trªn giµn Φ8 - 10 mm 1 0,17 0,2 0,05 0,06 Φ12 - 14 2 0,195 0,242 0,058 0,073 Φ16 3 0,22 0,267 0,066 0,08 Φ18 4 0,25 0,307 0,075 0,092 Φ20 5 0,285 0,363 0,085 0,11 6 7 4 - C¾t thÐp trßn §VT: giê/m¹ch(®o¹n) C¾t b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay Sè §êng kÝnh TT thÐp hao phÝ t¬ng ®¬ng hao phÝ t¬ng ®¬ng φ6 - 8 1 0,03 265 m¹ch/c«ng 0,009 890 m¹ch/c«ng φ10 - 12 2 0,04 200 m¹ch/c«ng 0,012 605 m¹ch/c«ng φ14 - 16 3 0,047 170 m¹ch/c«ng 0,014 570 m¹ch/c«ng φ18 -20 4 0,076 105 m¹ch/c«ng 0,022 364 m¹ch/c«ng 5 5- C¾t thÐp b»ng m¸y cÇm tay: §VT: giê/m¹ch c¾t ThÐp trßn ThÐp h×nh Sè Hao TT Quy c¸ch Hao phÝ t¬ng ®¬ng Quy c¸ch t¬ng ®¬ng phÝ φ 30 1 0,083 96 m¹ch/c«ng φ 40 2 0,085 94 m¹ch/c«ng φ 50 3 0,09 88 m¹ch/c«ng φ 60 4 0,25 32 m¹ch/c«ng φ 70 5 0,33 24 m¹ch/c«ng
 5. φ 80 6 0,57 14 m¹ch/c«ng φ 90 7 0,8 10 m¹ch/c«ng φ 100 8 1,0 8 m¹ch/c«ng φ 120 9 1,33 6 m¹ch/c«ng φ 140 10 1,6 5 m¹ch/c«ng φ 150 11 2,0 4 m¹ch/c«ng 12 6- C¾t t«n + thÐp trßn + thÐp gãc trªn m¸y c¾t ®ét liªn hîp - C«ng suÊt m¸y: hµnh tr×nh; 6 gi©y thùc hiÖn 1 nh¸t (T¬ng ®¬ng 1 phót = 10 nh¸t) - HiÖu suÊt c¾t 1 nh¸t cho c¸c chñng lo¹i: ThÐp trßn + thÐp gãc c¾t trßn lç ®Þnh h×nh. thÐp trßn tõ φ12 - φ30; ThÐp gãc tõ V30 - V75 kÓ c¶ thêi gian thao t¸c: 1giê c¾t 480 ®o¹n (nh¸t). - §èi víi t«n: 3ly - 5ly = 13 mm/nh¸t; 6ly = 11 mm/nh¸t; 8ly = 9 mm/nh¸t; 10 ly = 8 mm/nh¸t; 12 ly = 7 mm/nh¸t ( khi x¸c ®Þnh gi¶m 1,15 thao t¸c). T«n ( giê/m¹ch) ThÐp trßn (giê/®o¹n) ThÐp h×nh (giê/®o¹n) Stt Quy Hao T¬ng Quy Hao T¬ng ®- Quy Hao T¬ng ®¬ng c¸ch phÝ ®¬ng c¸ch phÝ ¬ng c¸ch phÝ 50 2.975 2.975 φ14 1 3ly - 5ly 6,63 mÐt/c«n 480 30x30 480 ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 42 2.975 2.975 φ16 2 6ly 5,61 480 40x40 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 34 2.975 2.975 φ18 3 8ly 4,6 480 50x50 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 31 2.975 2.975 φ20 4 10ly 4,1 480 60x60 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 26 2.975 2.975 φ22 5 12ly 3,6 480 63x63 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 2.975 2.975 φ24 6 480 73x73 480 ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng 2.975 2.975 φ26 7 480 80x80 480 ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng 2.975 φ28 8 480 ®o¹n/c«ng 2.975 φ30 9 480 ®o¹n/c«ng Ghi chó: Hao phÝ trªn ®· tÝnh c¶ thêi gian chuÈn kÕt vµ thêi gian m¸y nghØ theo quy ®Þnh 7 - C¾t thÐp b»ng hµn h¬i - BËc thî: 3/7 = 1 ngêi a - C¾t t«n §VT: giê/m T«n ph¼ng T«n cuèn èng Sè Hao TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng phÝ 1 3ly - 5ly 0,14 57 mÐt/c«ng 3ly - 5ly 0,2 40 mÐt/c«ng 2 6ly - 8ly 0,16 50 mÐt/c«ng 6ly - 8ly 0,22 36 mÐt/c«ng 3 9ly - 10ly 0,178 45 mÐt/c«ng 9ly - 10ly 0,226 35 mÐt/c«ng 4 11ly - 12ly 0,2 40 mÐt/c«ng 11ly - 12ly 0,265 30 mÐt/c«ng
 6. 5 13ly - 17ly 0,267 30 mÐt/c«ng 14ly -16 ly 0,32 25 mÐt/c«ng 6 18ly - 22ly 0,32 25 mÐt/c«ng 18ly - 20ly 0,42 19 mÐt/c«ng 7 b - C¾t thÐp gãc (b»ng hµn h¬i) - BËc thî: 3/7 = 1 ngêi, 4/7 = 1 ngêi §VT: giê/m¹ch Stt Quy c¸ch thÐp Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó 1 50x50x4 0,022 340 m¹ch/c«ng 2 63x63x5 0,025 300 m¹ch/c«ng 3 73x73x6 0,027 278 m¹ch/c«ng 4 80x80x7 0,03 250 m¹ch/c«ng 5 100x100x9-12 0,045 167 m¹ch/c«ng 6 120x120x10-18 0,055 136 m¹ch/c«ng 7 130x130x10-18 0,034 220 m¹ch/c«ng 8 140x140x12-18 0,065 115 m¹ch/c«ng 9 150x150x12-18 0,07 107 m¹ch/c«ng 10 160x160x14-18 0,081 93 m¹ch/c«ng 11 180x180x14-18 0,089 84 m¹ch/c«ng 12 200x200x16-20 0,101 74 m¹ch/c«ng 13 200x200x24-30 0,108 69 m¹ch/c«ng 14 220x220x16-28 0,114 66 m¹ch/c«ng 15 120x80x8-12 0,046 163 m¹ch/c«ng 16 130x90x8-12 0,048 156 m¹ch/c«ng 17 130x90x12-14 0,051 147 m¹ch/c«ng 18 150x100x10-12 0,053 142 m¹ch/c«ng 19 150x100x14-16 0,059 127 m¹ch/c«ng 20 180x120x12-16 0,059 127 m¹ch/c«ng 21 200x150x12-20 0,081 93 m¹ch/c«ng 22 c - C¾t thÐp h×nh (U, I) b»ng hµn h¬i - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/m¹ch c¾t ThÐp U ThÐp I Sè Hao Hao TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch T¬ng ®¬ng phÝ phÝ 1 U50 0,023 326 m¹ch/c«ng I 80 0,031 242 m¹ch/c«ng 2 U65 0,028 268 m¹ch/c«ng I 100 0,04 187 m¹ch/c«ng 3 U80 0,03 250 m¹ch/c«ng I 120 0,046 163 m¹ch/c«ng 4 U100 0,036 208 m¹ch/c«ng I 140 0,051 147 m¹ch/c«ng 5 U120 0,047 160 m¹ch/c«ng I 160 0,064 117 m¹ch/c«ng 6 U140 0,056 134 m¹ch/c«ng I 180 0,072 104 m¹ch/c«ng 7 U160 0,061 123 m¹ch/c«ng I 200 0,084 89 m¹ch/c«ng 8 U180 0,068 110 m¹ch/c«ng I 220 0,089 84 m¹ch/c«ng 9 U200 0,071 105 m¹ch/c«ng I 240 0,096 78 m¹ch/c«ng 10 U220 0,078 96 m¹ch/c«ng I 260 0,104 72 m¹ch/c«ng 11 U240 0,094 80 m¹ch/c«ng I 270 0,106 71 m¹ch/c«ng 12 U260 0,105 71 m¹ch/c«ng I 280 0,109 69 m¹ch/c«ng 13 U280 0,108 69 m¹ch/c«ng I 300 0,116 65 m¹ch/c«ng 14 U300 0,118 64 m¹ch/c«ng I 330 0,138 54 m¹ch/c«ng 15 U330 0,123 61 m¹ch/c«ng I 340 0,143 52 m¹ch/c«ng
 7. 16 U360 0,129 58 m¹ch/c«ng I 360 0,146 51 m¹ch/c«ng 17 U400 0,14 54 m¹ch/c«ng I 380 0,157 48 m¹ch/c«ng 18 I 400 0,160 47 m¹ch/c«ng 19 I 450 0,163 46 m¹ch/c«ng 20 I 500 0,186 40 m¹ch/c«ng 21 I 550 0,21 35 m¹ch/c«ng 22 I 600 0,242 31 m¹ch/c«ng 8 - C¾t thÐp b»ng hµn ®iÖn hå quang Trêng hîp sö dông khi hµn h¬i; cua tay, chÆt khã míi sö dông c¾t b»ng hµn ®iÖn. BËc thî: 4/7 = 1 ngêi T«n ph¼ng (®vt: giê/mÐt) ThÐp gãc (®vt: giê/m¹ch c¾t) Sè Hao TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng phÝ 1 3ly - 5ly 0,44 17 mÐt/c«ng 50 x 50 0,1 75 m¹ch/c«ng 2 6ly - 8ly 0,53 14 mÐt/c«ng 63 x 63 0,11 68 m¹ch/c«ng 3 10ly - 12ly 0,66 11 mÐt/c«ng 73 x 73 0,13 57 m¹ch/c«ng 4 14ly 0,75 10 mÐt/c«ng 80 x 80 0,19 40 m¹ch/c«ng 5 100 x 100 0,25 30 m¹ch/c«ng 6 V - gß kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt Gß thñ c«ng: ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. C«ng v¹ch dÊu (kÓ c¶ hµn ®Ýnh vµ - gÊp mÐp). - Yªu cÇu: S¶n phÈm lµm ra ph¶i ®óng quy c¸ch, kh«ng lµm kim lo¹i co gi·n nhiÒu. - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3/7. 1- Gß èng h×nh trô §VT: giê/mÐt èng giã th¼ng èng giã th¼ng T«n T«n dµy T«n dµy T«n dµy St T«n dµy dµy 3-4mm 5-6mm t Quy c¸ch 1,5-2mm Quy c¸ch 7-8mm 1mm (hao (hao phÝ) (hao phÝ) (hao phÝ) (hao phÝ) phÝ) φ150
 8. φ200-300 2 6 6 7,5 φ300-400 3 8,5 9 10 φ400-500 4 7 7,3 11 12 13 φ500-600 5 8,3 8,3 12,5 13,5 15 φ600-700 6 10 10 15,5 16,5 18 φ700-800 7 12 12 17 18 20,5 φ800-900 8 14 20 21 23,5 φ900-1000 9 17 23 24 10 3- Gß cót 900 (3 m¶nh) b»ng tay vµ Gß cót 900 (2 m¶nh) b»ng tay §VT: giê/chiÕc 0 Cót 900 (3 m¶nh) Cót 90 (3 m¶nh) Sè Quy c¸ch Quy c¸ch TT 1-1,2 ly 2-5 ly 1-2 ly 2-5 ly φ100-200 1 4,2 4,7 4 4,5 φ210-300 2 5,2 5,7 4,5 5 φ310-400 3 6,2 6,7 5 5,2 φ410-500 4 7,2 7,7 6 6,5 φ510-600 5 9,2 9,5 7,5 8 φ610-700 6 11,2 11,8 9,5 9,5 φ710-800 7 13,2 13,7 10,5 10,5 φ810-900 8 15,2 15,5 12,3 φ910-1000 9 17,2 17,8 14 φ220-350 10 9,5 φ360-420 11 10,5 φ430-500 12 12 13 4- Gß x« t«n b»ng tay §VT: giê/chiÕc ChiÒu dµy t«n Sè 1-2 ly 1,5-2 ly 3 ly TT Hao Hao t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng t¬ng ®¬ng phÝ phÝ 1 1,33 6 chiÕc/c«ng 2 4 2,66 3 chiÕc/c«ng 2 3 Ghi chó: NÕu sö dông thïng phi ®Ó gß x«, th× hao phÝ lao ®éng ® îc tÝnh t¬ng tù nh t«n 1,5-2 ly x 1,25 lÇn. 5- Gß èng vu«ng b»ng tay. §VT: giê/mÐt ChiÒu dµy t«n gß Sè 1-1,2 ly 1,5-3 ly 4-5 ly TT Quy c¸ch Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng ®- phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng 1,5 1,4 1 200x200-350x350 5,2 5,7 mÐt/c«n mÐt/c«n g g 1,4 1,3 2 400x400-550x550 5,7 6,2 mÐt/c«n mÐt/c«n g g 3 650x650-700x700 6,2 1,3 6,7 1,2
 9. mÐt/c«n mÐt/c«n g g 1,1 1 4 850x850-950x950 7,2 7,7 mÐt/c«n mÐt/c«n g g 2,0 5 250x250-350x350 4 mÐt/c«ng 1,7 6 400x400-520x520 4,5 mÐt/c«ng 1,4 7 600x600-720x720 5,5 mÐt/c«ng 1,2 8 800x800-900x900 6,5 mÐt/c«ng 9 VI- lèc èng §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - VËt liÖu ®îc lèc ph¶i ®îc tÈy s¹ch ba via. KiÓm tra m¸y vµ ®iÒu chØnh khe hë cho phï hîp víi chiÒu dµy t«n cÇn lèc. - Dông cô: bóa t¹ 5kg ®Ó t¹o cung tríc khi ®a vµo lèc ®èi víi t«n 8ly-12ly (cÇn thiÕt khi t«n 12 ly ph¶i dïng tíi hµn h¬i ®èt nãng) - Yªu cÇu: èng ph¶i ®îc lèc trßn theo kÝch thíc, n¬i lèc vËt liÖu c¸ch trong ph¹m vi 20m. Trêng hîp > 20m thêi gian vËn chuyÓn tÝnh riªng - BËc thî: T«n tõ 3-6ly bËc 3/7 = 2 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi T«n tõ 8-12ly bËc 3/7 = 2 ngêi, bËc 4/7= 2 ngêi. 1- Lèc èng b»ng tay trªn m¸y quay tù t¹o §VT: giê/mÐt ChiÒu dµy t«n 1-1,5 ly 2-2,5 ly 3 ly Stt Quy c¸ch Hao T¬ng ®- Hao T¬ng ®- Hao T¬ng ®¬ng phÝ ¬ng phÝ ¬ng phÝ 2 2 1,4 φ250-350x1500 1 3,46 3,5 5,2 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,2 2 1,5 φ360-450x1500 2 3,38 3,72 4,96 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,3 2 1,5 φ460-550x1500 3 3,32 3,74 4,98 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,5 1,9 1,5 φ560-650x1500 4 3,08 3,76 5 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,6 1,8 1,4 φ660-750x1500 5 2,88 4,0 5,3 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,7 1,7 1,3 φ760-800x1500 6 2,75 4,2 5,6 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 7 2-Lèc èng trªn m¸y cã ®éng c¬ §VT: giê/mÐt ChiÒu dµy t«n Sè Quy c¸ch TT 3-4 ly 5-6 ly 8-10 ly 12 ly φ250-350x1500 1 1,8 2,6 φ360-450x1500 2 2 2,66 φ460-550x1500 3 2,6 3,2 φ560-600x1500 4 4 5,3 φ650 5 4,5 7 8,5 φ700 6 5,3 8,5 10,6
 10. φ750 7 10,6 14 φ800 8 14 16 Ghi chó: Hao phÝ trªn tÝnh cã c¶ thêi gian ®Ýnh hµn ®Ó lèc trßn cha kÓ c¶ nguyªn c«ng hµn. VII- Hµn §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - Tríc khi hµn ph¶i ch¶i s¹ch gØ vµ c¸ chÊt bÈn kh¸c ë m¹ch hµn - Hµn m¹ch nµo ph¶i gâ xØ lît ®ã ®¶m b¶o m¹ch hµn kh«ng lÉn xØ. - Mèi hµn ph¶i ph¼ng, réng, cao ®óng yªu cÇu kü thuËt. Kh«ng nøt rç, mÐp ch©n mèi hµn ph¶i ngÊu víi kÕt cÊu s¾t hµn, khi hµn cã vÕt nøt, vÕt rç ph¶i ®ôc hÕt chç nøt, rç vµ hµn l¹i tuyÖt ®èi kh«ng ®îc hµn líp kh¸c phñ lªn, kh«ng hµn ngoµi trêi m a, que hµn Èm ph¶i sÊy (c«ng sÊy tÝnh riªng). §é biÕn d¹ng cña vËt hµn ph¶i ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐpkü thuËt, hµn ë t thÕ nµo th× hëng møc ë t thÕ ®ã. - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi, bËc 5/7 = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 4/7ck. - Dông cô: m¸y hµn + dông cô theo m¸y, mÆt n¹ hµn, g¨ng tay,bóa, ®ôc, dµy an toµn (lµm viÖc trªn cao). - Trêng hîp hµn Ýt ph¶i di chuyÓn thiÕt bÞ nhiÒu n¬i, th× ®Þnh møc trªn ®îc nh©n thªm hÖ sè biÕn ®éng 1,15. - VËt hµn trong ph¹m < 20m so víi vÞ trÝ ®Æt m¸y hµn ®Ó thi c«ng. 1- Hµn b»ng (hµn ®iÖn hå quang) - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi. §VT: giê/mÐt ChiÒu dµi mèi hµn Quy chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt Sè c¸ch T thÕ T thÕ Sè líp (chiÒu Hµn b×nh th- TT Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT Hµn cã d©y AT cao mèi hµn êng hµn) Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ 0,37 1 3,5 1 0,3 26,5 21 0,22 36 0,25 32 5 0,37 2 4 1 21 0,45 18 0,26 31 0,31 26 5 3 4 2 0,53 15 0,73 16 0,45 18 0,55 14,5 0,37 4 6 1 0,45 18 0,55 14,5 0,31 26 21 5 5 6 2 0,76 10,5 0,91 9 0,5 16 0,66 15 6 6 2 0,83 9,6 1 8 0,62 13 0,71 14 7 8 2 0,91 9 1,1 7 0,71 11 0,74 11 8 8 3 1,15 7 1,42 5,6 0,91 9 1 8 9 10 3 1,4 6 1,53 5,2 1,11 7 1,25 6,5 10 12 4 1,66 5 1,8 14 1,42 5,6 1,66 5 11 14 4 2 4 2,2 3,5 1,66 5 1,81 4,5 12 16 4 2,2 3,5 2,5 3,2 1,8 4,5 2 4 13 20 4 2,5 3,2 2,85 3 2 4 2,21 3,5 14 15 2- Hµn ®øng §VT: giê/mÐt Sè ChiÒu dµi mèi hµn TT chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt
 11. T thÕ T thÕ Hµn cã d©y Hµn b×nh th- Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT AT êng Quy c¸ch Sè Hao t¬ng ®- Hao t¬ng Hao t¬ng Hao t¬ng ®- (chiÒu cao líp phÝ ¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng mèi hµn) hµn 1 3,5 1 0,47 17 0,52 15 0,33 24 0,41 19,5 2 4 1 0,66 12 0,73 11 0,4 20 0,5 16 3 4 2 1,11 7 1,25 6,5 0,73 11 0,55 14,5 4 6 1 1 8 1,11 7,2 0,55 14,5 0,66 12 5 6 2 1,32 6 1,53 5,2 0,86 9,3 1 8 6 6 2 1,42 5,5 1,66 4,8 1 8 1,25 6,4 7 8 2 1,53 5,2 2 4 1,1 7,2 1,42 5,6 8 8 3 1,8 4,5 2,2 3,5 1,46 5,5 1,66 4,8 9 10 3 2,2 3,5 2,5 3,2 1,77 4,5 1,77 4,5 10 12 4 2,62 3 2,85 2,8 2 4 2,32 3,4 11 14 4 3,13 2,5 3,35 2,4 2,26 3,5 2,62 3 12 16 4 4,53 1,76 5 1,6 2,93 2,7 3,43 2,3 13 16 4 5,55 1,4 6,66 1,2 3,86 2 4,51 1,8 14 15 3- Hµn trÇn (hµn ngöa) §VT: giê/mÐt ChiÒu dµi mèi hµn chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt Sè Quy c¸ch T thÕ T thÕ Sè líp (chiÒu cao Hµn cã d©y TT Hµn b×nh thêng Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT mèi hµn) hµn AT Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng ®- phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng 1 3,5 1 0,91 8,7 1,11 7,2 0,5 16 0,62 13 2 4 1 1,37 5,8 1,57 5,1 0,62 13 0,73 11 3 4 2 1,57 5,1 1,85 4,3 1,11 7,2 1,37 5,8 4 6 1 1,46 5,5 2,42 3,3 0,64 12,5 1,28 6,3 5 6 2 1,68 4,8 2,21 3,6 1,42 5,6 1,61 5 6 6 2 2 4 2,5 3,2 1,61 5 1,71 4,7 7 8 2 2,12 3,8 2,77 2,9 1,71 4,6 1,81 4,4 8 8 3 2,5 3,2 3,35 2,4 1,85 4,3 2 4 9 10 3 3,6 2,2 3,7 2,2 2 4 1,41 5,7 10 12 4 3,35 2,4 4 2 2,21 3,6 2,5 3,2 11 14 4 3,7 2,2 4,53 1,75 2,5 3,2 2,85 2,8 12 16 4 4 2 5 1,6 2,85 2,8 3,35 2,4 VIII - c¹o gØ s¾t §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - C¹o gØ s¾t thêng sö dông b»ng 2 ph¬ng ph¸p: + C¹o gØ s¾t b»ng thñ c«ng + TÈy gØ s¾t b»ng m¸y cÇm tay - ChuÈn bÞ: bóa nguéi, bµn ch¶i s¾t, dòa th«, chæi quÐt, dÎ lau. - Yªu cÇu: VËt tÈy gØ ph¶i s¹ch, kh«ng ngËm xØ, kh«ng cßn ba via - VËt tÈy: + ThÐp trßn, thÐp h×nh, thÐp dÑt miÕng nhá tÝnh giê/kg.
 12. + T«n ph¼ng tÝnh giê/m2. - BËc thî: bËc 3/7 ck = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 3/7ck. Thñ c«ng M¸y ®¸nh Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng φ6-12 1 0,16 giê/kg 50 kg/c«ng 0,064 giê/kg 125 kg/c«ng φ14-18 2 0,12 giê/kg 66 kg/c«ng 0,048 giê/kg 166 kg/c«ng φ20-24 3 0,11 giê/kg 72 kg/c«ng 0,044 giê/kg 182 kg/c«ng φ26-30 4 0,09 giê/kg 88 kg/c«ng 0,036 giê/kg 222 kg/c«ng φ32-38 5 0,084 giê/kg 95 kg/c«ng 0,033 giê/kg 242 kg/c«ng φ40-45 6 0,076 giê/kg 105 kg/c«ng 0,030 giê/kg 267 kg/c«ng φ50-60 7 0,065 giê/kg 125 kg/c«ng 0,039 giê/kg 205 kg/c«ng 8 ThÐp gãc 0,21 giê/kg 38 kg/c«ng 0,084 giê/kg 95 kg/c«ng S¾t miÕng 9 0,66 giê/kg 12 kg/c«ng 0,26 giê/kg 31 kg/c«ng nhá 10 T«n tÊm 0,6 giê/kg 13 kg/c«ng 0,24 giê/kg 33 kg/c«ng 11 ix - s¬n kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - S¬n kim lo¹i cã hai h×nh thøc: + S¬n b»ng tay + S¬n b»ng m¸y §Ó tr¸nh l·ng phÝ s¬n vµ s¬n cã hiÖu qu¶. Thêng c¸c lo¹i thÐp trßn cã ®êng kÝnh nhá tõ φ6-φ24 d¹mg thanh, s¬n sè lîng Ýt thêng s¬n b»ng tay hoÆc thÐp h×nh cã tiÕt diÖn nhá L25x25- 40x40 s¬n sè lîng Ýt, hoÆc ë d¹ng ®· liªn kÕt thµnh kÕt cÊu nªn sö dông s¬n thñ c«ng. Cßn c¸c lo¹i t«n tÊm, thÐp h×nh, thÐp trßncã tiÕt diÖn lín sÏ sö dông s¬n b»ng m¸y hoÆc m¸y phun s¬n, n¨ng suÊt sÏ lín h¬n s¬n thñ c«ng, vËt t gi¶m so víi s¬n thñ c«ng. - ChuÈn bÞ: s¬n, x¨ng (hoÆc dÇu pha s¬n) chæi quÐt s¬n, dÎ lau, g¨ng tay, m¸y+b×nh vßi phun,, khÈu trang vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt theo tõng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ an toµn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. - Yªu cÇu: VËt cÇn s¬n ph¶i ®¶m b¶o ®óng mµu qui ®Þnh, s¬n ph¶i ®Òu, bãng theo yªu cÇu kü thuËt. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/kg hoÆcgiê/m2 VËt liÖu s¬n Sè Sè lÇn s¬n ThÐp trßn ThÐp h×nh T«n ph¼ng TT thñ c«ng Thñ c«ng M¸y Thñ c«ng M¸y 1 s¬n 1 níc 0,1 giê/kg 0,25 0,175 0,12 0,036 2 s¬n 2 níc 0,13 giê/kg 0,51 0,153 0,32 0,096 3 s¬n 3 níc 0,14 giê/kg 0,7 0,21 0,45 0,135 4 X - rÌn kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - C«ng t¸c chuÈn bÞ: than, lß, nhËn lÜnh nguyªn vËt liÖu (c«ng chÆt + ca s¾t tÝnh riªng kh«ng ë nguyªn c«ng nµy), vËt liÖu ph¶i ®óng quy c¸ch, vËt rÌn kh«ng ®îc ch¸y, nøt, rç, rÌn kh«ng qu¸ l÷a ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng thÐp khi gia c«ng. Trong ®Þnh møc tÝnh c¶ ®· tÝnh c¶ thêi gian nhËp kho. - Dông cô: bóa tay 0,3 kg- 0,5 kg, ®e-bµn lµ- tr¹m chÆt thÐp. - RÌn ba c«ng: M16 trë xuèng bè trÝ 1 thî chÝnh, 1 thî phô. M18 trë lªn bè trÝ 1 thî chÝnh, 2 thî phô. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi.
 13. 1 - RÌn ph«i Bul«ng §VT: giê/chiÕc RÌn thñ c«ng RÌn b»ng bóa m¸y Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng φ6x25-30 1 0,066 113 φ8x30-35 2 0,072 104 φ10x35-40 3 0,08 94 φ12x40-50 4 0,089 84 φ14x50-60 5 0,1 75 φ16x60-70 6 0,114 66 φ18x70-80 7 0,114 66 0,034 220 φ20x100-120 8 0,127 59 0,0381 197 φ22x120-160 9 0,151 50 0,045 166 φ22x140-150 10 0,16 45 0,048 156 φ24x100-150 11 0,166 45 0,050 150 φ24x150-180 12 0,178 42 0,055 142 φ26x100-130 13 0,182 41 0,055 136 φ26x200-200 14 0,186 40 0,056 134 φ28-30x100-120 15 0,196 38 0,059 127 φ28-30x130-150 16 0,205 35 0,062 121 17 2- RÌn ph«i £cu - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi. §VT: giê/chiÕc RÌn thñ c«ng RÌn b»ng bóa m¸y Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng 107 1 Gi¸c £cu: 9 0,07 chiÕc/c«ng 2 Gi¸c £cu: 14 0,105 71 chiÕc/c«ng 3 Gi¸c £cu: 17 0,127 59 chiÕc/c«ng 4 Gi¸c £cu: 19 0,2 37 chiÕc/c«ng 5 Gi¸c £cu: 22 0,242 31 chiÕc/c«ng 0,0605 124 chiÕc/c«ng 6 Gi¸c £cu: 24 0,266 28 chiÕc/c«ng 0,066 114 chiÕc/c«ng 7 Gi¸c £cu: 26 0,285 26 chiÕc/c«ng 0,071 105 chiÕc/c«ng 8 Gi¸c £cu: 28-30 0,32 23 chiÕc/c«ng 0,08 94 chiÕc/c«ng 9 Gi¸c £cu: 32 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng 10 Gi¸c £cu: 34 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng 11 Gi¸c £cu: 36 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng 12 Gi¸c £cu: 38-40 0,42 18 chiÕc/c«ng 0,105 71 chiÕc/c«ng 13 3 - RÌn dông cô hµng phi tiªu chuÈn (rÌn b»ng tay) §VT: giê/chiÕc Sè Danh môc Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó TT 1 Bóa nguéi 0,3 kg 2 4 chiÕc/c«ng 2 Xµ beng 3 kg 1 8 chiÕc/c«ng 3 Xµ beng 5 kg 1,25 6 chiÕc/c«ng Mãc cÈu φ24-28 4 3 2 chiÕc/c«ng 5 §inh ®Øa, ghim gç φ6-φ10 0,13 60 chiÕc/c«ng
 14. φ12-φ15 0,15 53 chiÕc/c«ng 6 §inh vÈu 0,32 25 chiÕc/c«ng 7 XI - khoan kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ : m¸y khoan, dÇu mì, mòi khoan theo yªu cÇu(lç-giê/c«ng) - Thêi gian lÊy dÊu, ®ãng tu kh«ng tÝnh trong nguyªn c«ng khoan. - Thêi gian mµi mòi khoan ®· tÝnh trong nguyªn c«ng khoan. - VËt liÖu khoan ®Ó c¹nh m¸y < 15m, nÕu lín h¬n ® îc tÝnh thªm thêi gian vËn chuyÓn. - Trêng hîp khoan lÎ tÎ, sè lç khoan < 20 lç th× ®Þnh møc ®îc nh©n thªm hÖ sè 1,25 lÇn. - Khoan kim lo¹i ®îc sö dông ë hai d¹ng + khoan b»ng m¸y khoan di ®éng ch¹y h¬i. + khoan b»ng m¸y khoan cè ®Þnh. 1- Khoan lç b»ng m¸y khoan di ®éng §VT: giê/lç Trªn dµn Díi ®Êt §êng chiÒu ®øng cÇn ngang cÇn ®øng cÇn ngang cÇn Sè kÝnh dµy t¬ng ®- t¬ng t¬ng ®- TT lç t«n hao hao ¬ng hao ®¬ng hao t¬n ®¬ng ¬ng khoan (mm) phÝ phÝ (lç/c«ng phÝ (lç/c«n phÝ (lç/c«ng) (lç/c«ng ) ) g) 0,22 5-7 0,154 48 33 0,084 89 0,09 83 8 0,24 8-10 0,168 45 31 0,094 80 0,19 39 2 0,27 0,21 φ14 1 11-14 0,19 39 27 0,1 75 35 6 6 0,22 15-18 0,216 35 0,32 23 0,111 67 33 8 0,36 0,26 19-22 0,266 28 21 0,121 62 28 3 6 0,17 5-7 0,16 47 0,25 30 0,093 80 42 6 0,26 φ16-18 2 8-10 0,178 42 28 0,096 78 0,19 39 6 0,29 11-14 0,195 38 25 0,102 73 0,21 36 6 0,33 15-18 0,21 36 23 0,108 69 0,25 30 3 φ16-18 3 0,28 19-22 0,235 32 0,4 19 0,116 65 20 5 0,29 5-7 0,178 42 25 0,094 80 0,2 37 6 0,21 8-10 0,2 37 0,32 23 0,1 75 35 6 0,36 0,24 φ20-22 11-14 0,222 4 34 21 0,105 71 31 3 2 0,28 15-18 0,257 29 0,47 16 0,112 67 26 5 0,66 0,34 19-22 0,307 24 11 0,119 63 21 7 8
 15. 2- Khoan b»ng m¸y khoan cè ®Þnh §VT: giê/lç §êng kÝnh lç khoan ChiÒu 10-14 16-18 19-22 24-26 Sè dµy t«n t¬ng ®- t¬ng ®- t¬ng ®- TT hao hao hao t¬ng ®¬ng (mm) hao phÝ ¬ng ¬ng ¬ng phÝ phÝ phÝ (lç/c«ng) (lç/c«ng) (lç/c«ng) (lç/c«ng) 1 5-7 0,07 107 0,079 95 0,098 76 0,11 68 2 8-10 0,074 101 0,083 90 0,104 72 0,14 53 3 11-14 0,079 95 0,089 84 0,112 66 0,162 46 4 15-18 0,092 82 0,099 75 0,127 59 0,187 40 5 19-22 0,11 68 0,12 62 0,14 53 0,218 34 6 XII- doa lç §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: KiÓm tra m¸y, nhiªn liÖu lµm m¸t, b«i tr¬n, dao doa, ®¸ mµi thanh. - Yªu cÇu: Lç doa ph¶i th¼ng, nh½n, bãng, ®óng yªu cÇu kü thuËt. Tr êng hîp doa Ýt mÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ th× ®Þnh møc ®· tÝnh ®îc nh©n thªm víi hÖ sè 1,25 lÇn. - BËc thî: bËc 4/7ck = 1 ngêi, bËc 5/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 4,5/7ck §VT: giê/lç Da lîng Doa ®øng Doa ngang Sè cÇn doa t¬ng ®¬ng t¬ng ®¬ng TT hao phÝ hao phÝ (mm) (lç/c«ng) (lç/c«ng) 1 0,2-0,3 0,066 113 0,08 93 2 0,4-0,5 0,084 99 0,11 68 3 0,6-0,7 0,11 68 0,146 51 4 0,8-0,9 0,158 47 0,265 28 5 XIII - gia c«ng bu l«ng ®ai èc b»ng tay §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: ph«i bu l«ng+ ®ai èc ®óng kÝch thíc ®Ó t¹o ren. - Tar« s¾p s½n tõng bé theo yªu cÇu ren lç. - Bµn ren ph¶i ®óng bíc ren, kh«ng bÞ søt mÎ ren. - Yªu cÇu : VËt ren ph¶i ®øng kh«ng bÞ nghiªng, ®óng b íc qui ®Þnh £cu ph¶i qua 3 bíc (theo ta r« 1-2-3). - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 3/7ck. §VT: giê/lç §êng kÝnh ren 8-10 12 14-16 18 20 22 24 Tªn Stt danh T§ T§ T§ T§ T§ T§ T§ môc HP HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ ch/c c c c c c 0,03 0,04 0,06 0,07 1 §ai èc 202 166 0,054 138 113 96 0,095 79 0,12 63 7 5 6 8 0,05 0,05 0,09 2 Bul«ng 142 131 0,061 123 0,08 94 78 0,104 72 0,143 52 3 7 6 XIV - TiÖn chi tÕt §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
 16. - ChuÈn bÞ: m¸y mãc, dông cô, dao c¾t, thíc cÆp, pan me, ph«i liÖu ®· qua nguyªn t¹o ph«i ®óng tiªu chuÈn. - VËt tiÖn ph¶i hÕt vÕt ®en ph«i rÌn, ren r¨ng ph¶i ®øng kh«ng nghiªng kh«ng xíc mÎ r¨ng. TiÖn xong ph¶i thö b»ng £cu, s¶n phÈm nhËp kho ph¶i qua KCS x¸c nhËn. Thêi gian mµi dao vµ giao nép s¶n phÈm ®· tÝnh trong ®Þnh møc. - Sè lîng gia c«ng Ýt < 20% ®Þnh møc th× ®îc nh©n thªm hÖ sè ®iÒu chØnh so víi møc tÝnh to¸n lµ 1,25 lÇn - A lµ chiÒu dµi phÇn ren ph¶i tiÖn. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1- TiÖn trôc b¬m + vÝt cÊy §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ15x100-120 1 0,8 10 φ20x100-130 2 1,33 6 φ25x100-150 3 1,78 4,5 φ30x50-200 4 2,28 3,5 C¸c lo¹i trôc b¬m φ35x100-250 5 2,66 3 φ40x200-350 6 3,2 2,5 φ45x250-400 7 4 2 φ50x350-500 8 5,33 1,5 9 M 4x25 0,23 35 10 M 6x35 0,24 33 VÝt CT5 11 M 8x45 0,27 29 12 M 10x50 0,29 27 2- TiÖn vßng ®Öm §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ15xφ5x2 1 0,08 100 φ20x10x2 2 0,09 88 φ30x10x5 3 0,11 73 φ40x16x5 4 0,13 62 Vßng ®Öm dÑt φ50x20x6 5 0,16 50 φ60x30x10 6 0,18 44 φ70x40x10 7 0,21 38 8 3 - TiÖn mÆt bÝch §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ200x90x18 NÕu mÆt bÝch xï Ph«i ®· t¹o d¹ng 1 0,3 26 x×, gia c«ng ®¬n c¾t trßn φ285x185x15 2 0,32 25 chiÕc tuú theo φ80x20x10 3 0,08 100 kÝch thíc ®Þnh φ110x35x15 møc bªn nh©n 1,25 4 0,11 72 φ150x65x25 5 0,28 28 φ200x100x15 6 0,29 27 φ205x105x15 7 0,33 24 φ500x200x15 8 0,52 15
 17. φ650x450x20 9 0,69 12 4- TiÖn ®Çu nèi èng cao su - BËc thî: bËc 3/7ck §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ32x100 1 0,3 26 φ38x120 2 0,35 23 Ph«i thÐp èng Sè lîng < 10 chiÕc φ40x130 3 0,4 20 ®Ó nèi cao su ®Þnh møc bªn nh©n thªm hÖ sè 7-8 khÝa kh«ng φ42x135 4 0,44 18 1,25 ren r¨ng φ22x120 5 0,27 29 6 5 - TiÖn Gu Gi«ng ( cã ren hai ®Çu cha kÓ £cu) - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngßi §VT: giê/chiÕc Sè T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Hao phÝ (giê) Ghi chó TT (chiÕc/c«ng) 1 M 12-14 0,28 28 ChiÒu dµi ren hai 2 M 16-18 0,31 26 ®Çu tõ 30-50mm. 3 M 20-22 0,36 22 NÕu >60mm th× 4 M 24-26 0,42 19 nh©n víi1,05 5 6- TiÖn Bul«ng khíp nèi h×nh c«n - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) 1 M 12x20 0,5 16 ChiÒu dµi phÇn c«n tõ 2 M 14x22 0,57 14 30-50mm. kÝch thíc ®Çu 3 M 16x25 0,66 12 Ph«i ®· rÌn bu l«ng theo tiªu huÈn hoÆc c¾t tríc 4 M 18x30 0,8 10 nÕu kh¸c ®Þnh møc bªn 5 M 20x35 1 8 nh©n víi 1,05 6 7 - TiÖn dßng däc - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ80xφ21xR13xD30 1 1,14 7 φ100x27x16x50 2 1,33 6 φ150x36x18x60 3 2 4 φ200x40x20x70 4 2,66 3 Ph«i tiÖn ®· qua φ250x45x22x80 5 3,2 2,5 nguyªn c«ng t¹o ph«i φ300x50x24x90 6 4 2 φ350x60x26x90 7 5,33 1,5 φ400x70x30x100 8 8 1 9 8 - TiÖn con t¨n + rång ®en b»ng thÐp - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
 18. §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ60xφ22x80 1 1 8 φ80xφ25x90 2 1,14 7 Con l¨n thÐp Ph«i ®· rÌn hoÆc c¾t CT3 φ100xφ28x100 3 1,6 5 4 φ15xφ5x2 9 0,08 100 φ20xφ10x2 10 0,09 88 R«ng ®en thÐp φ30xφ10x4 11 0,11 72 Ph«i tõ thÐp trßn CT3 φ30xφ10x6 12 0,12 66 13 9 - TiÖn b¸nh ®ai (ph«i gang ®óc) - BËc thî: bËc 4/7 = 1 ngêi §VT: giê/chiÕc B¸nh ®ai 2 vµnh R17 B¸nh ®ai 1 vµnh R13 Sè Hao Hao T¬ng ®¬ng T¬ng ®¬ng TT Quy c¸ch Quy c¸ch phÝ (chiÕc/c«ng) phÝ (chiÕc/c«ng) (giê) (giê) φ140xφ40- φ150xφ28x28-30 1 2 4 1,33 6 45 φ130xφ30- φ200-250xφ38-45 2 2,66 3 1,6 5 35 φ120xφ28- φ280-300xφ42-45 3 4 2 1,6 5 25 φ320-350xφ45-50 φ100xφ25 4 5,33 1,5 1,33 6 φ400-450xφ50-55 φ80xφ20-25 5 8 1 1,14 7 φ480-500xφ60-70 φ60xφ20-25 6 12 0,6 1,14 7 7 10- TiÖn Bul«ng - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/chiÕc Quy c¸ch T¬ng Quy c¸ch Hao Hao T¬ng ®¬ng ®¬ng Sè TT phÝ phÝ (chiÕc/c«n M x C.dµi bul«ng x A(C.dµi M x C.dµi bul«ng x (chiÕc/ (giê) (giê) g) ren) A(C.dµi ren) c«ng) 1 M6x20-30xA15-20 0,072 110 M18x50-60xA20-35 0,123 65 2 M6x50-30xA25-30 0,08 100 M18x70-80xA30-40 0,133 60 3 M8x30-40xA15-20 0,076 105 M18x90-100xA40-50 0,145 55 4 M8x50-60xA25-30 0,084 95 M20x50-60xA20-30 0,133 60 5 M10x30-40xA20-30 0,088 90 M20x70-80xA30-40 0,145 55 6 M10x50-60xA25-30 0,094 85 M20x90-100xA40-50 0,16 50 7 M10x70-80xA30-40 0,1 80 M22x50-60xA20-30 0,137 58 8 M10x90-100xA40-50 0,106 75 M22x80-100xA30-50 0,166 48 9 M12x30-40xA15-25 0,1 80 M24x70-100xA30-50 0,16 50 10 M12x50-60xA20-30 0,106 75 M24x100-120xA50-70 0,187 43 11 M12x70-80xA30-40 0,11 73 M26x100xa50-70 0,193 41 12 M14x50-60xA20-30 0,106 75 M30x120xA60-70 0,2 40 13 M14x70-80xA30-40 0,123 65 M32x80-120xA40-50 0,24 33 14 M14x90-100xA40-50 0,133 60 M36x100-120xA50-60 0,45 18 15 M16x50-60xA20-30 0,114 70 16 M16x70-80xA30-40 0,123 65 17 M16x90-100xA30-50 0,138 58
 19. XV- bµo + phay c¾t kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: m¸y, thíc ®o, níc lµm m¸t, vËt phay, ®å g¸. - Yªu cÇu: MÆt ph¼ng phay ph¶i nh½n ®¹t tõ τ 5 trë lªn, kÝch thíc theo yªu cÇu kü thuËt. hao phÝ lao ®éng ®· tÝnh c¶ thêi gian g¸ kÑp, mµi dao, giao nép s¶n phÈm. 1- Phay mÆt ph¼ng: - BËc thî: bËc 4/7ck = 1 ngêi, bËc 5/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 4,5/7ck §VT: giê/m2 Quy c¸ch Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó TT D lîng cÇn phay 1 0,2-0,35 mm 2,66 2,8 m2/c«ng NÕu phay mÆt ®Çu 2 0,4-0,55 mm 3,2 2,3 m2/c«ng vµ c¸c chi tiÕt nhá th× 3 0,6-0,75 mm 5,1 1,5 m2/c«ng ®Þnh møc bªn nh©n 4 0,8-1,0 mm 6,4 1,17 m2/c«ng víi 1,25 5 1,2-1,5 mm 7,2 1,04 m2/c«ng 2- Bµo mÆt ph¼ng - BËc thî: bËc 4/7 = 1 ngêi §VT: giê/m2 Quy c¸ch Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó TT D lîng cÇn phay 1 0,3-0,5 mm 6,6 1,13 m2/c«ng 2 0,6-1 mm 8 0,9 m2/c«ng NÕu bµo sè l¬ng Ýt, 3 1,2-1,5 mm 10 0,75 m2/c«ng c¸c chi tiÕt nhá, bËc 4 1,6-1,8 mm 13 0,57 m2/c«ng phøc t¹p khã th× ®Þnh 5 2-2,5 mm 16 0,47 m2/c«ng møc bªn nh©n víi 1,25 6 2,6-3 mm 20 0,38 m2/c«ng 7 3,2-4 mm 27 0,28 m2/c«ng 3- TiÖn ªcu §VT: giê/chiÕc Hao Hao T¬ng ®¬ng T¬ng ®¬ng Stt quy c¸ch Quy c¸ch phÝ phÝ (chiÕc/c«ng) (chiÕc/c«ng) 1 M4- M 5 0,094 80 M 26- M 28 0,093 80 2 M 6- M 8 0,065 115 M 30- M 32 0,228 35 3 M 10- M 12 0,069 108 M 34- M 36 0,25 32 4 M 14- M 16 0,072 104 M 38- M 40 0,275 29 5 M 18- M 20 0,075 100 M 40- M 42 0,296 27 6 M 22- M 24 0,078 90 M 44- M 50 0,4 25 XVI- ®óc kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: lß, than vôc, qu¹t, gang ®ñ kÝch thíc, c¸c chÊt trî dung, khu«n, phao, c¸t. ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt trang bÞ dông cô phôc vô c«ng nghÖ ®óc. - Yªu cÇu: s¶n phÈm ®óc kh«ng cã khuyÕt tËt, rç khÝ n»m trong tiªu chuÈn cho phÐp, vËt ®óc ph¶i ®¶m b¶o kÝch thíc vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt. Hao phÝ lao ®éng ® îc x¸c ®Þnh theo ®é phøc t¹p vµ träng lîng cña chi tiÕt. (Nguyªn c«ng chÕ t¹o khu«n + phao kh«ng tÝnh trong c«ng viÖc ®óc gang). §VT: giê/kg Stt Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó (kg/c«ng) Träng lîng vËt ®óc NÕu vËt ®óc < 70% 1 1-5 0,68 12 ®Þnh møc vµ ®óc 2 6-15 0,55 14,5 nhiÒu chi tiÕt kh¸c 3 20-50 0,342 23
 20. nhau th× ®Þnh møc 4 60-150 0,307 26 trªn nh©n víi 1,15 lÇn 5 160-250 0,24 33 XVII - gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - Gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn bao gåm rÊt nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau. Sö dông thiÕt bÞ ®Ó gia c«ng còng kh¸c nhau do vËy yªu cÇu chi tiÕt nµo th× chuÈn bÞ thiÕt bÞ + dông cô cho chi tiÕt ®ã. - Gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn chñ yÕu lµ c¸c chi tiÕt phôc vô cho c«ng t¸c luyÖn kim. - Trong c¸c chi tiÕt gia c«ng hµng phi tiªu chuÈn tÝnh trong danh môc lµ: §VT: giê/chiÕc Stt Danh môc Qui c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng (giê) φ25xφ15x15 1 B¹c c¸nh bóa m¸y ®Ëp kÏm 0,27 30 chiÕc/c«ng φ20xφ12x10 2 B¹c c¸nh bóa m¸y ®Ëp kÏm 0,16 50 chiÕc/c«ng 3 C¸nh bóa m¸y C45 10ly 1 8 chiÕc/c«ng φ6-φ10 4 Sµng m¸y ®Ëp 14 1,75 c«ng/chiÕc φ12-φ16 5 Sµng m¸y ®Ëp 13 1,625 c«ng/chiÕc φ18-φ20 6 Sµng m¸y ®Ëp 15 1,875 c«ng/chiÕc φ400 7 C¸nh qu¹t hót 82 10,25 c«ng/chiÕc φ450 8 C¸nh qu¹t hót 90 11,25 c«ng/chiÕc 9 Mai ¬ c¸nh qu¹t 20 2,5 c«ng/chiÕc lo¹i 0,6-3KW 10 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn 8 1 c«ng/chiÕc 11 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn Loai 3,5-7 10 1,25 c«ng/chiÕc 12 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn lo¹i 7,5-60 12 1,5 c«ng/chiÕc 13 C¸nh m¸y khuÊy 6,5 1,23 chiÕc/c«ng 14 ChÐn ho¸ nghiÖm 0,3 27 chiÕc/c«ng φ8xφ14x2,2 15 Vßng ®Öm dÑt 0,06 133 chiÕc/c«ng 16 Gia c«ng bÇu qu¹t (hót+®Èy) l¾p c¸nh 400- 48 6 c«ng/chiÐc 450 17 Then b»ng 8x55x7 1,3 6 chiÕc/c«ng 18 Then b»ng 10x75x8 1,6 5 chiÕc/c«ng 19 Then b»ng 14x100x9 2 4 chiÕc/c«ng 20 Then b»ng 18x13011 2,5 3,2 chiÕc/c«ng φ6x20 21 §inh t¸n chám cÇu 0,1 80 chiÕc/c«ng φ8x20 22 §inh t¸n chám cÇu 0,12 67 chiÕc/c«ng 23 Ph«i kÑp ch× 0,08 100 chiÕc/c«ng 24 Bµo nh«m phôc vô ho¸ 1,6 5 chiÕc/c«ng 4,5-14KW 25 Gia c«ng trôc ®éng c¬ ®iÖn 14 1,75 c«ng/chiÕc 1-14KW 26 Gia c«ng trôc ®éng c¬ ®iÖn 12 1,5 c«ng/chiÕc 2.8-7KW 27 Gia c«ng trôc qu¹t hót+®Èy 15 1,875 c«ng/chiÕc 28 Gia c«ng trôc xe c¶i tiÕn ®ång bé kÓ 12 1,5 c«ng/chiÕc
Đồng bộ tài khoản