định mức gia công cơ khí

Chia sẻ: 01287785270

Công tác chuẩn bị dụng cụ: Thước đo - compa - con tu - bút - phấn - búa nguội - mũi vạch - rẻ lau.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: định mức gia công cơ khí

 

 1. ®Þnh møc gia c«ng c¬ khÝ I - lÊy dÊu: §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - C«ng t¸c chuÈn bÞ dông cô: Thíc ®o - compa - con tu - bót - phÊn - bóa nguéi - mòi v¹ch - rÎ lau. - Yªu cÇu kü thuËt: MÆt v¹ch lÊy dÊu ph¶i s¹ch sÏ, nh½n, râ, v¹ch dÊy ph¶i ®¶m b¶o yªu cÇu chÝnh x¸c râ rµng. Khi ®ãng tu ph¶i ®¶m b¶o dung sai cho phÐp. - NÕu lµm nhiÒu s¶n phÈm cïng lo¹i th× lµm dìng (tÝnh riªng kh«ng trong ®Þnh møc nµy) - NÕu v¹ch dÊu sè lîng ®¬n chiÕc tõ 20 c¸i trë xuèng th× ®Þnh møc nh©n víi hÖ sè 1,1. - BËc thî: BËc 3/7 = 1 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi, bËc tÝnh l¬ng 3,5/7 CK 1 - LÊy dÊu mÆt bÝch §VT: giê/chiÕc §êng kÝnh mÆt bÝch Sè Sè lç mÆt bÝch D110- D210- D310- TT D < 100 D410-500 200 300 400 1 Tõ 4-8 lç 0,13 0,16 0,19 0,22 0,29 2 Tõ 10-14 lç 0,14 0,17 0,21 0,26 0,36 3 Tõ 16-20 lç 0,2 0,22 0,25 0,32 0,44 2 - LÊy dÊu ®Ó khoan lç - §Ó c¾t c¸c b¶n m· b»ng t«n §iÒu kiÖn lµm viÖc Sè Néi dung c«ng viÖc Khã - phøc t¹p DÔ - th«ng thêng TT Hao phÝ Hao phÝ 1 LÊy dÊu ®Ó khoan lç 0,229 0,094 LÊy dÊu ®Ó c¾t c¸c lo¹i b¶n 2 0,133 0,089 m· Ghi chó: Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhá ®¬n chiÕc viÖc lÊy dÊu ®Ó thi c«ng kh«ng n»m trong tÝnh to¸n th× hao phÝ cho nguyªn c«ng lÊy dÊu ®îc tÝnh thªm vµo hao phÝ gia c«ng theo ®iÒu kiÖn cô thÓ. II - tÈy s¾t: §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - Gåm c«ng viÖc chuÈn bÞ: Dòa th« - Bóa nguéi 03 kg - §ôc thÐp - kÝnh b¶o hé - G¨ng tay - khÈu trang. NÕu dïng m¸y mµi: m¸y mµi + ®¸ phô kiÖn ®i theo m¸y - Yªu cÇu: ph¶i tÈy ®óng v¹ch dÊu, vÕt tÈy ph¶i ph¼ng - nh½n - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1-a. TÈy ba via t«n ph¼ng, t«n cuèn èng b»ng tay §VT: giê/m ChiÒu dµy t«n Tõ 5-8 Tõ 9-10 Tõ 11-12 ChiÒu s©u T«n èng T«n èng T«n èng Stt T«n T«n T«n ph¶i tÈy MÐp ph¼n ph¼n MÐp MÐp ph¼n MÐp MÐp MÐp v¸t ngoµ g g g trong trong ngoµi trong ngoµi i 1 Tõ 4-6 2,66 2,03 3,46 3,2 3,52 4,16 3,8 4,18 4,94 2 >6 3,63 3,99 4,72 4 4,4 5,2 4,44 4,48 5,77 1-b. TÈy bavia: T«n ph¼ng - T«n cuèn èng b»ng m¸y §VT: giê/m
 2. ChiÒu dµy t«n Tõ 5 - 8 Tõ 9 - 10 Tõ 11 - 12 ChiÒu Sè s©u T«n èng T«n èng T«n èng T«n T«n T«n TT ph¶i MÐp ph¼n MÐp MÐp ph¼n MÐp ph¼n MÐp MÐp tÈy v¸t ngoµ g g g trong ngoµi trong ngoµi trong i 1 Tõ 4-6 0,61 1,04 0,96 0,76 1,25 1,14 1,25 1,49 2 >6 1,197 1,42 1,2 1,32 1,56 1,33 1,46 1,73 2-a. TÈy thÐp gãc b»ng tay §VT: giê/m Quy c¸ch Sè ChiÒu s©u ph¶i TT tÈy 50 x 50 63 x 63 73 x 73 80 x 80 1 tõ 3-5 0,66 0,94 1,14 1,35 2 >6 0,8 1,28 1,44 1,61 2- b. TÈy thÐp gãc b»ng tay m¸y mµi §VT: giê/m Quy c¸ch Sè ChiÒu s©u TT ph¶i tÈy 50 x 50 63 x 63 73 x 73 80 x 80 1 tõ 3-5 0,2 0,28 0,34 0,41 2 >6 0,24 0,38 0,43 0,48 2- c. TÈy bavia t«n ph¼ng khi c¾t b»ng hµn h¬i (b»ng tay) §VT: giê/m ChiÒu dµy t«n Sè ChiÒu s©u TT ph¶i tÈy 6-8 9-10 11-12 13-17 18-22 ghi chó 1 Tõ 1-3 0,73 1,28 1,74 2,4 3,19 2 Tõ 4-8 1,2 1,92 4,8 2- d. TÈy bavia t«n ph¼ng khi c¾t b»ng hµn h¬i (b»ng m¸y) §VT: giê/m ChiÒu dµy t«n Sè ChiÒu s©u TT ph¶i tÈy 6-8 9-10 11-12 13-17 18-22 ghi chó 1 Tõ 1-3 0,21 0,38 0,52 0,72 0,95 2 Tõ 4-8 0,36 0,5 1,44 III - uèn n¾n s¾t: §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - C«ng viÖc chuÈn bÞ dông cô: Bóa nguéi - ®e - th íc ®o ( nÕu uèn nãng l« - than vµ nh÷ng phô kiÖn liªn quan ®Õnuèn n¾n) - Yªu cÇu: vËt t uèn n¾n ph¶i ®óng yªu cÇu kü thuËt. BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1- Uèn nãng mÆt bÝch thµnh h×nh b¸n cÇu: T«n dµy 3-6 mm §VT: giê/chiÕc §iÒu kiÖn Sè Quy c¸ch Uèn kh«ng ®å g¸ Uèn cã ®å g¸ TT vËt uèn Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng H×nh b¸n cÇu
 3. 1 D 200 x 50 2,0 4 chiÕc/c«ng 1,33 6 chiÕc/c«ng 2 D 250 x 80 2,28 3,5 chiÕc/c«ng 1,45 5,5 chiÕc/c«ng 3 D 300 x 100 2,66 3 chiÕc/c«ng 1,6 5 chiÕc/c«ng 2,85 4 D 350 x 100 2,85 1,7 4,5 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 5 D 400 x 120 3,2 2,5 chiÕc/c«ng 2 4 chiÕc/c«ng 6 D 450 x 150 4 2 chiÕc/c«ng 2,66 3 chiÕc/c«ng 2- N¾n thÐp - Bao gåm: N¾n ph¼ng t«n, n¾n thÐp trßn, thÐp gãc. Cã 3 lo¹i cÇn n¾n nãng hoÆc n¾n nguéi: Lo¹i 1 : s¾t cong vªnh nhiÒu phøc t¹p - khã Lo¹i 2 : s¾t cong vªnh võa khã n¾n. Lo¹i 3 : s¾t cong vªnh Ýt (dÔ n¾n) Hao phÝ lao ®éng ®Ó tÝnh cho c«ng viÖc uèn n¾n. §VT:giê/kg N¾n thÐp b¶n ( n¾n s¾t lo¹i N¾n thÐp gãc ( lo¹i 1 ) 1) Sè TT ChiÒu dµy t«n 5-10 mm §iÒu kiÖn Quy c¸ch Hao phÝ Quy c¸ch Uèn nãng Uèn nguéi 1 400 x 1500 0,15 30 x 30 x 3 0,12 0,078 2 400 x 3000 0,18 40 x 40 x 3,5 0,13 0,084 3 400 x 4500 0,2 50 x 50 x 4 0,16 0,104 4 200 x 6000 0,22 60 x 60 x 5 0,18 0,12 5 300 x 6000 0,25 73 x 73 x 6 0,19 0,125 6 4 00 x 6000 0,276 80 x 80 x 7 0,21 0,13 7 500 x 2000 0,28 > 80 8 500 x 3000 0,3 U c¸c lo¹i hao phÝ riªng 9 I c¸c lo¹i hao phÝ riªng Ghi chó: - NÕu s¾t muèn uèn + n¾n lo¹i 2. §Þnh møc trªn nh©n víi 0,7 - NÕu s¾t muèn uèn + n¾n lo¹i 3. §Þnh møc trªn nh©n víi 0,55 - T«n dµy 11-15 ®Þnh møc trªn nh©n víi 1,4 - NÕu n¾n nguéi tuú theo tõng lo¹i nh©n víi ®Þnh møc n¾n nãng víi hÖ sè 0,65 - U + I C¸c lo¹i tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ yªu cÇu kü thuËt chñng lo¹i x¸c ®Þnh hao phÝ riªng. IV - c¾t thÐp §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - C¾t thÐp cã nhiÒu h×nh thøc: C¾t chÆt b»ng thñ c«ng - c¾t b»ng m¸y c¾t ®ét liªn hîp - m¸y c¾t cÇm tay - c¾t b»ng hµn h¬i - c¾t b»ng hµn ®iÖn - c¾t b»ng m¸y c a cÇm tay. Do vËy tuú theo tõng h×nh thøc c¾t mµ ngêi thî yªu cÇu trang bÞ dông cô cÇn thiÕt thuËn lîi cho viÖc thi c«ng míi ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng còng nh ®Þnh møc. ViÖc vËn chuyÓn vËt liÖu + víi thiÕt bÞ thi c«ng trong ph¹m vi < 30 m. Tr êng hîp c¾t lÎ tÎ, ph¹m vi > 50 m th× hao phÝ lao ®éng ®îc nh©n thªm hÖ sè 1,25. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1- C¾t + chÆt t«n ph¼ng §VT: giê/mÐt ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay Sè ChiÒu dµy TT t«n Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng
 4. 1 Tõ 3-5 mm 0,62 13 mÐt/c«ng 0,25 32 mÐt/c«ng 2 6-8 mm 0,89 9 mÐt/c«ng 0,36 22 mÐt/c«ng 3 9-10 mm 1,06 7,5 mÐt/c«ng 0,42 19 mÐt/c«ng 4 > 11-14 mm 1,35 6 mÐt/c«ng 0,54 15 mÐt/c«ng 2- C¾t + chÆt thÐp gãc §VT: giê/m¹ch (®o¹n) ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng 1 30 x 30 x 3 0,28 28 m¹ch/c«ng 0,084 95 m¹ch/c«ng 2 40 x 40 x 3,5 0,37 22 m¹ch/c«ng 0,11 73 m¹ch/c«ng 3 50 x 50 x 4 0,44 18 m¹ch/c«ng 0,13 62 m¹ch/c«ng 4 60 x 60 x 5 0,61 13 m¹ch/c«ng 0,18 44 m¹ch/c«ng 5 73 x 73 x 6 0,82 10 m¹ch/c«ng 0,24 33 m¹ch/c«ng 6 80 x 80 x 7 1,14 7 m¹ch/c«ng 0,34 24 m¹ch/c«ng 7 3 - C¾t + chÆt ®inh t¸n Rivª §VT: giê/chiÕc ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y Sè §êng kÝnh TT Rivª Díi ®Êt Trªn giµn Díi ®Êt Trªn giµn Φ8 - 10 mm 1 0,17 0,2 0,05 0,06 Φ12 - 14 2 0,195 0,242 0,058 0,073 Φ16 3 0,22 0,267 0,066 0,08 Φ18 4 0,25 0,307 0,075 0,092 Φ20 5 0,285 0,363 0,085 0,11 6 7 4 - C¾t thÐp trßn §VT: giê/m¹ch(®o¹n) C¾t b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay Sè §êng kÝnh TT thÐp hao phÝ t¬ng ®¬ng hao phÝ t¬ng ®¬ng φ6 - 8 1 0,03 265 m¹ch/c«ng 0,009 890 m¹ch/c«ng φ10 - 12 2 0,04 200 m¹ch/c«ng 0,012 605 m¹ch/c«ng φ14 - 16 3 0,047 170 m¹ch/c«ng 0,014 570 m¹ch/c«ng φ18 -20 4 0,076 105 m¹ch/c«ng 0,022 364 m¹ch/c«ng 5 5- C¾t thÐp b»ng m¸y cÇm tay: §VT: giê/m¹ch c¾t ThÐp trßn ThÐp h×nh Sè Hao TT Quy c¸ch Hao phÝ t¬ng ®¬ng Quy c¸ch t¬ng ®¬ng phÝ φ 30 1 0,083 96 m¹ch/c«ng φ 40 2 0,085 94 m¹ch/c«ng φ 50 3 0,09 88 m¹ch/c«ng φ 60 4 0,25 32 m¹ch/c«ng φ 70 5 0,33 24 m¹ch/c«ng
 5. φ 80 6 0,57 14 m¹ch/c«ng φ 90 7 0,8 10 m¹ch/c«ng φ 100 8 1,0 8 m¹ch/c«ng φ 120 9 1,33 6 m¹ch/c«ng φ 140 10 1,6 5 m¹ch/c«ng φ 150 11 2,0 4 m¹ch/c«ng 12 6- C¾t t«n + thÐp trßn + thÐp gãc trªn m¸y c¾t ®ét liªn hîp - C«ng suÊt m¸y: hµnh tr×nh; 6 gi©y thùc hiÖn 1 nh¸t (T¬ng ®¬ng 1 phót = 10 nh¸t) - HiÖu suÊt c¾t 1 nh¸t cho c¸c chñng lo¹i: ThÐp trßn + thÐp gãc c¾t trßn lç ®Þnh h×nh. thÐp trßn tõ φ12 - φ30; ThÐp gãc tõ V30 - V75 kÓ c¶ thêi gian thao t¸c: 1giê c¾t 480 ®o¹n (nh¸t). - §èi víi t«n: 3ly - 5ly = 13 mm/nh¸t; 6ly = 11 mm/nh¸t; 8ly = 9 mm/nh¸t; 10 ly = 8 mm/nh¸t; 12 ly = 7 mm/nh¸t ( khi x¸c ®Þnh gi¶m 1,15 thao t¸c). T«n ( giê/m¹ch) ThÐp trßn (giê/®o¹n) ThÐp h×nh (giê/®o¹n) Stt Quy Hao T¬ng Quy Hao T¬ng ®- Quy Hao T¬ng ®¬ng c¸ch phÝ ®¬ng c¸ch phÝ ¬ng c¸ch phÝ 50 2.975 2.975 φ14 1 3ly - 5ly 6,63 mÐt/c«n 480 30x30 480 ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 42 2.975 2.975 φ16 2 6ly 5,61 480 40x40 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 34 2.975 2.975 φ18 3 8ly 4,6 480 50x50 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 31 2.975 2.975 φ20 4 10ly 4,1 480 60x60 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 26 2.975 2.975 φ22 5 12ly 3,6 480 63x63 480 mÐt/c«n ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng g 2.975 2.975 φ24 6 480 73x73 480 ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng 2.975 2.975 φ26 7 480 80x80 480 ®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng 2.975 φ28 8 480 ®o¹n/c«ng 2.975 φ30 9 480 ®o¹n/c«ng Ghi chó: Hao phÝ trªn ®· tÝnh c¶ thêi gian chuÈn kÕt vµ thêi gian m¸y nghØ theo quy ®Þnh 7 - C¾t thÐp b»ng hµn h¬i - BËc thî: 3/7 = 1 ngêi a - C¾t t«n §VT: giê/m T«n ph¼ng T«n cuèn èng Sè Hao TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng phÝ 1 3ly - 5ly 0,14 57 mÐt/c«ng 3ly - 5ly 0,2 40 mÐt/c«ng 2 6ly - 8ly 0,16 50 mÐt/c«ng 6ly - 8ly 0,22 36 mÐt/c«ng 3 9ly - 10ly 0,178 45 mÐt/c«ng 9ly - 10ly 0,226 35 mÐt/c«ng 4 11ly - 12ly 0,2 40 mÐt/c«ng 11ly - 12ly 0,265 30 mÐt/c«ng
 6. 5 13ly - 17ly 0,267 30 mÐt/c«ng 14ly -16 ly 0,32 25 mÐt/c«ng 6 18ly - 22ly 0,32 25 mÐt/c«ng 18ly - 20ly 0,42 19 mÐt/c«ng 7 b - C¾t thÐp gãc (b»ng hµn h¬i) - BËc thî: 3/7 = 1 ngêi, 4/7 = 1 ngêi §VT: giê/m¹ch Stt Quy c¸ch thÐp Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó 1 50x50x4 0,022 340 m¹ch/c«ng 2 63x63x5 0,025 300 m¹ch/c«ng 3 73x73x6 0,027 278 m¹ch/c«ng 4 80x80x7 0,03 250 m¹ch/c«ng 5 100x100x9-12 0,045 167 m¹ch/c«ng 6 120x120x10-18 0,055 136 m¹ch/c«ng 7 130x130x10-18 0,034 220 m¹ch/c«ng 8 140x140x12-18 0,065 115 m¹ch/c«ng 9 150x150x12-18 0,07 107 m¹ch/c«ng 10 160x160x14-18 0,081 93 m¹ch/c«ng 11 180x180x14-18 0,089 84 m¹ch/c«ng 12 200x200x16-20 0,101 74 m¹ch/c«ng 13 200x200x24-30 0,108 69 m¹ch/c«ng 14 220x220x16-28 0,114 66 m¹ch/c«ng 15 120x80x8-12 0,046 163 m¹ch/c«ng 16 130x90x8-12 0,048 156 m¹ch/c«ng 17 130x90x12-14 0,051 147 m¹ch/c«ng 18 150x100x10-12 0,053 142 m¹ch/c«ng 19 150x100x14-16 0,059 127 m¹ch/c«ng 20 180x120x12-16 0,059 127 m¹ch/c«ng 21 200x150x12-20 0,081 93 m¹ch/c«ng 22 c - C¾t thÐp h×nh (U, I) b»ng hµn h¬i - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/m¹ch c¾t ThÐp U ThÐp I Sè Hao Hao TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch T¬ng ®¬ng phÝ phÝ 1 U50 0,023 326 m¹ch/c«ng I 80 0,031 242 m¹ch/c«ng 2 U65 0,028 268 m¹ch/c«ng I 100 0,04 187 m¹ch/c«ng 3 U80 0,03 250 m¹ch/c«ng I 120 0,046 163 m¹ch/c«ng 4 U100 0,036 208 m¹ch/c«ng I 140 0,051 147 m¹ch/c«ng 5 U120 0,047 160 m¹ch/c«ng I 160 0,064 117 m¹ch/c«ng 6 U140 0,056 134 m¹ch/c«ng I 180 0,072 104 m¹ch/c«ng 7 U160 0,061 123 m¹ch/c«ng I 200 0,084 89 m¹ch/c«ng 8 U180 0,068 110 m¹ch/c«ng I 220 0,089 84 m¹ch/c«ng 9 U200 0,071 105 m¹ch/c«ng I 240 0,096 78 m¹ch/c«ng 10 U220 0,078 96 m¹ch/c«ng I 260 0,104 72 m¹ch/c«ng 11 U240 0,094 80 m¹ch/c«ng I 270 0,106 71 m¹ch/c«ng 12 U260 0,105 71 m¹ch/c«ng I 280 0,109 69 m¹ch/c«ng 13 U280 0,108 69 m¹ch/c«ng I 300 0,116 65 m¹ch/c«ng 14 U300 0,118 64 m¹ch/c«ng I 330 0,138 54 m¹ch/c«ng 15 U330 0,123 61 m¹ch/c«ng I 340 0,143 52 m¹ch/c«ng
 7. 16 U360 0,129 58 m¹ch/c«ng I 360 0,146 51 m¹ch/c«ng 17 U400 0,14 54 m¹ch/c«ng I 380 0,157 48 m¹ch/c«ng 18 I 400 0,160 47 m¹ch/c«ng 19 I 450 0,163 46 m¹ch/c«ng 20 I 500 0,186 40 m¹ch/c«ng 21 I 550 0,21 35 m¹ch/c«ng 22 I 600 0,242 31 m¹ch/c«ng 8 - C¾t thÐp b»ng hµn ®iÖn hå quang Trêng hîp sö dông khi hµn h¬i; cua tay, chÆt khã míi sö dông c¾t b»ng hµn ®iÖn. BËc thî: 4/7 = 1 ngêi T«n ph¼ng (®vt: giê/mÐt) ThÐp gãc (®vt: giê/m¹ch c¾t) Sè Hao TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng phÝ 1 3ly - 5ly 0,44 17 mÐt/c«ng 50 x 50 0,1 75 m¹ch/c«ng 2 6ly - 8ly 0,53 14 mÐt/c«ng 63 x 63 0,11 68 m¹ch/c«ng 3 10ly - 12ly 0,66 11 mÐt/c«ng 73 x 73 0,13 57 m¹ch/c«ng 4 14ly 0,75 10 mÐt/c«ng 80 x 80 0,19 40 m¹ch/c«ng 5 100 x 100 0,25 30 m¹ch/c«ng 6 V - gß kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt Gß thñ c«ng: ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. C«ng v¹ch dÊu (kÓ c¶ hµn ®Ýnh vµ - gÊp mÐp). - Yªu cÇu: S¶n phÈm lµm ra ph¶i ®óng quy c¸ch, kh«ng lµm kim lo¹i co gi·n nhiÒu. - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3/7. 1- Gß èng h×nh trô §VT: giê/mÐt èng giã th¼ng èng giã th¼ng T«n T«n dµy T«n dµy T«n dµy St T«n dµy dµy 3-4mm 5-6mm t Quy c¸ch 1,5-2mm Quy c¸ch 7-8mm 1mm (hao (hao phÝ) (hao phÝ) (hao phÝ) (hao phÝ) phÝ) φ150<30 φ200-300 1 2,15 2,5 15,1 0 φ300-400 φ200-400 2 4 2,75 5,53 φ400-500 φ300-400 3 3,33 3,33 15,4 13,32 φ400-500 4 500-600 2,81 4 8,9 15,68 14,54 φ600-700 φ500-600 5 4,44 5 10 16 17,8 φ700-800 φ600-700 6 5 5,7 12,3 17,8 20 φ800-900 φ700-800 7 0 6,65 13,34 18,6 22,8 φ800-900 8 16 26,6 φ900-1000 9 20 10 2 - Gß cót 900 ( 4 m¶nh) b»ng tay §VT: giê/chiÕc ChiÒu dµy t«n Sè Quy c¸ch TT 1 ly 1,5-2 ly 3-4 ly 5-6 ly 7-8 ly 1 φ100<200 5 5
 8. φ200-300 2 6 6 7,5 φ300-400 3 8,5 9 10 φ400-500 4 7 7,3 11 12 13 φ500-600 5 8,3 8,3 12,5 13,5 15 φ600-700 6 10 10 15,5 16,5 18 φ700-800 7 12 12 17 18 20,5 φ800-900 8 14 20 21 23,5 φ900-1000 9 17 23 24 10 3- Gß cót 900 (3 m¶nh) b»ng tay vµ Gß cót 900 (2 m¶nh) b»ng tay §VT: giê/chiÕc 0 Cót 900 (3 m¶nh) Cót 90 (3 m¶nh) Sè Quy c¸ch Quy c¸ch TT 1-1,2 ly 2-5 ly 1-2 ly 2-5 ly φ100-200 1 4,2 4,7 4 4,5 φ210-300 2 5,2 5,7 4,5 5 φ310-400 3 6,2 6,7 5 5,2 φ410-500 4 7,2 7,7 6 6,5 φ510-600 5 9,2 9,5 7,5 8 φ610-700 6 11,2 11,8 9,5 9,5 φ710-800 7 13,2 13,7 10,5 10,5 φ810-900 8 15,2 15,5 12,3 φ910-1000 9 17,2 17,8 14 φ220-350 10 9,5 φ360-420 11 10,5 φ430-500 12 12 13 4- Gß x« t«n b»ng tay §VT: giê/chiÕc ChiÒu dµy t«n Sè 1-2 ly 1,5-2 ly 3 ly TT Hao Hao t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng t¬ng ®¬ng phÝ phÝ 1 1,33 6 chiÕc/c«ng 2 4 2,66 3 chiÕc/c«ng 2 3 Ghi chó: NÕu sö dông thïng phi ®Ó gß x«, th× hao phÝ lao ®éng ® îc tÝnh t¬ng tù nh t«n 1,5-2 ly x 1,25 lÇn. 5- Gß èng vu«ng b»ng tay. §VT: giê/mÐt ChiÒu dµy t«n gß Sè 1-1,2 ly 1,5-3 ly 4-5 ly TT Quy c¸ch Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng ®- phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng 1,5 1,4 1 200x200-350x350 5,2 5,7 mÐt/c«n mÐt/c«n g g 1,4 1,3 2 400x400-550x550 5,7 6,2 mÐt/c«n mÐt/c«n g g 3 650x650-700x700 6,2 1,3 6,7 1,2
 9. mÐt/c«n mÐt/c«n g g 1,1 1 4 850x850-950x950 7,2 7,7 mÐt/c«n mÐt/c«n g g 2,0 5 250x250-350x350 4 mÐt/c«ng 1,7 6 400x400-520x520 4,5 mÐt/c«ng 1,4 7 600x600-720x720 5,5 mÐt/c«ng 1,2 8 800x800-900x900 6,5 mÐt/c«ng 9 VI- lèc èng §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - VËt liÖu ®îc lèc ph¶i ®îc tÈy s¹ch ba via. KiÓm tra m¸y vµ ®iÒu chØnh khe hë cho phï hîp víi chiÒu dµy t«n cÇn lèc. - Dông cô: bóa t¹ 5kg ®Ó t¹o cung tríc khi ®a vµo lèc ®èi víi t«n 8ly-12ly (cÇn thiÕt khi t«n 12 ly ph¶i dïng tíi hµn h¬i ®èt nãng) - Yªu cÇu: èng ph¶i ®îc lèc trßn theo kÝch thíc, n¬i lèc vËt liÖu c¸ch trong ph¹m vi 20m. Trêng hîp > 20m thêi gian vËn chuyÓn tÝnh riªng - BËc thî: T«n tõ 3-6ly bËc 3/7 = 2 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi T«n tõ 8-12ly bËc 3/7 = 2 ngêi, bËc 4/7= 2 ngêi. 1- Lèc èng b»ng tay trªn m¸y quay tù t¹o §VT: giê/mÐt ChiÒu dµy t«n 1-1,5 ly 2-2,5 ly 3 ly Stt Quy c¸ch Hao T¬ng ®- Hao T¬ng ®- Hao T¬ng ®¬ng phÝ ¬ng phÝ ¬ng phÝ 2 2 1,4 φ250-350x1500 1 3,46 3,5 5,2 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,2 2 1,5 φ360-450x1500 2 3,38 3,72 4,96 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,3 2 1,5 φ460-550x1500 3 3,32 3,74 4,98 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,5 1,9 1,5 φ560-650x1500 4 3,08 3,76 5 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,6 1,8 1,4 φ660-750x1500 5 2,88 4,0 5,3 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 2,7 1,7 1,3 φ760-800x1500 6 2,75 4,2 5,6 chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng chiÕc/c«ng 7 2-Lèc èng trªn m¸y cã ®éng c¬ §VT: giê/mÐt ChiÒu dµy t«n Sè Quy c¸ch TT 3-4 ly 5-6 ly 8-10 ly 12 ly φ250-350x1500 1 1,8 2,6 φ360-450x1500 2 2 2,66 φ460-550x1500 3 2,6 3,2 φ560-600x1500 4 4 5,3 φ650 5 4,5 7 8,5 φ700 6 5,3 8,5 10,6
 10. φ750 7 10,6 14 φ800 8 14 16 Ghi chó: Hao phÝ trªn tÝnh cã c¶ thêi gian ®Ýnh hµn ®Ó lèc trßn cha kÓ c¶ nguyªn c«ng hµn. VII- Hµn §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - Tríc khi hµn ph¶i ch¶i s¹ch gØ vµ c¸ chÊt bÈn kh¸c ë m¹ch hµn - Hµn m¹ch nµo ph¶i gâ xØ lît ®ã ®¶m b¶o m¹ch hµn kh«ng lÉn xØ. - Mèi hµn ph¶i ph¼ng, réng, cao ®óng yªu cÇu kü thuËt. Kh«ng nøt rç, mÐp ch©n mèi hµn ph¶i ngÊu víi kÕt cÊu s¾t hµn, khi hµn cã vÕt nøt, vÕt rç ph¶i ®ôc hÕt chç nøt, rç vµ hµn l¹i tuyÖt ®èi kh«ng ®îc hµn líp kh¸c phñ lªn, kh«ng hµn ngoµi trêi m a, que hµn Èm ph¶i sÊy (c«ng sÊy tÝnh riªng). §é biÕn d¹ng cña vËt hµn ph¶i ph¶i n»m trong ph¹m vi cho phÐpkü thuËt, hµn ë t thÕ nµo th× hëng møc ë t thÕ ®ã. - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi, bËc 5/7 = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 4/7ck. - Dông cô: m¸y hµn + dông cô theo m¸y, mÆt n¹ hµn, g¨ng tay,bóa, ®ôc, dµy an toµn (lµm viÖc trªn cao). - Trêng hîp hµn Ýt ph¶i di chuyÓn thiÕt bÞ nhiÒu n¬i, th× ®Þnh møc trªn ®îc nh©n thªm hÖ sè biÕn ®éng 1,15. - VËt hµn trong ph¹m < 20m so víi vÞ trÝ ®Æt m¸y hµn ®Ó thi c«ng. 1- Hµn b»ng (hµn ®iÖn hå quang) - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi. §VT: giê/mÐt ChiÒu dµi mèi hµn Quy chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt Sè c¸ch T thÕ T thÕ Sè líp (chiÒu Hµn b×nh th- TT Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT Hµn cã d©y AT cao mèi hµn êng hµn) Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ 0,37 1 3,5 1 0,3 26,5 21 0,22 36 0,25 32 5 0,37 2 4 1 21 0,45 18 0,26 31 0,31 26 5 3 4 2 0,53 15 0,73 16 0,45 18 0,55 14,5 0,37 4 6 1 0,45 18 0,55 14,5 0,31 26 21 5 5 6 2 0,76 10,5 0,91 9 0,5 16 0,66 15 6 6 2 0,83 9,6 1 8 0,62 13 0,71 14 7 8 2 0,91 9 1,1 7 0,71 11 0,74 11 8 8 3 1,15 7 1,42 5,6 0,91 9 1 8 9 10 3 1,4 6 1,53 5,2 1,11 7 1,25 6,5 10 12 4 1,66 5 1,8 14 1,42 5,6 1,66 5 11 14 4 2 4 2,2 3,5 1,66 5 1,81 4,5 12 16 4 2,2 3,5 2,5 3,2 1,8 4,5 2 4 13 20 4 2,5 3,2 2,85 3 2 4 2,21 3,5 14 15 2- Hµn ®øng §VT: giê/mÐt Sè ChiÒu dµi mèi hµn TT chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt
 11. T thÕ T thÕ Hµn cã d©y Hµn b×nh th- Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT AT êng Quy c¸ch Sè Hao t¬ng ®- Hao t¬ng Hao t¬ng Hao t¬ng ®- (chiÒu cao líp phÝ ¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng mèi hµn) hµn 1 3,5 1 0,47 17 0,52 15 0,33 24 0,41 19,5 2 4 1 0,66 12 0,73 11 0,4 20 0,5 16 3 4 2 1,11 7 1,25 6,5 0,73 11 0,55 14,5 4 6 1 1 8 1,11 7,2 0,55 14,5 0,66 12 5 6 2 1,32 6 1,53 5,2 0,86 9,3 1 8 6 6 2 1,42 5,5 1,66 4,8 1 8 1,25 6,4 7 8 2 1,53 5,2 2 4 1,1 7,2 1,42 5,6 8 8 3 1,8 4,5 2,2 3,5 1,46 5,5 1,66 4,8 9 10 3 2,2 3,5 2,5 3,2 1,77 4,5 1,77 4,5 10 12 4 2,62 3 2,85 2,8 2 4 2,32 3,4 11 14 4 3,13 2,5 3,35 2,4 2,26 3,5 2,62 3 12 16 4 4,53 1,76 5 1,6 2,93 2,7 3,43 2,3 13 16 4 5,55 1,4 6,66 1,2 3,86 2 4,51 1,8 14 15 3- Hµn trÇn (hµn ngöa) §VT: giê/mÐt ChiÒu dµi mèi hµn chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt Sè Quy c¸ch T thÕ T thÕ Sè líp (chiÒu cao Hµn cã d©y TT Hµn b×nh thêng Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT mèi hµn) hµn AT Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng ®- phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng 1 3,5 1 0,91 8,7 1,11 7,2 0,5 16 0,62 13 2 4 1 1,37 5,8 1,57 5,1 0,62 13 0,73 11 3 4 2 1,57 5,1 1,85 4,3 1,11 7,2 1,37 5,8 4 6 1 1,46 5,5 2,42 3,3 0,64 12,5 1,28 6,3 5 6 2 1,68 4,8 2,21 3,6 1,42 5,6 1,61 5 6 6 2 2 4 2,5 3,2 1,61 5 1,71 4,7 7 8 2 2,12 3,8 2,77 2,9 1,71 4,6 1,81 4,4 8 8 3 2,5 3,2 3,35 2,4 1,85 4,3 2 4 9 10 3 3,6 2,2 3,7 2,2 2 4 1,41 5,7 10 12 4 3,35 2,4 4 2 2,21 3,6 2,5 3,2 11 14 4 3,7 2,2 4,53 1,75 2,5 3,2 2,85 2,8 12 16 4 4 2 5 1,6 2,85 2,8 3,35 2,4 VIII - c¹o gØ s¾t §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - C¹o gØ s¾t thêng sö dông b»ng 2 ph¬ng ph¸p: + C¹o gØ s¾t b»ng thñ c«ng + TÈy gØ s¾t b»ng m¸y cÇm tay - ChuÈn bÞ: bóa nguéi, bµn ch¶i s¾t, dòa th«, chæi quÐt, dÎ lau. - Yªu cÇu: VËt tÈy gØ ph¶i s¹ch, kh«ng ngËm xØ, kh«ng cßn ba via - VËt tÈy: + ThÐp trßn, thÐp h×nh, thÐp dÑt miÕng nhá tÝnh giê/kg.
 12. + T«n ph¼ng tÝnh giê/m2. - BËc thî: bËc 3/7 ck = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 3/7ck. Thñ c«ng M¸y ®¸nh Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng φ6-12 1 0,16 giê/kg 50 kg/c«ng 0,064 giê/kg 125 kg/c«ng φ14-18 2 0,12 giê/kg 66 kg/c«ng 0,048 giê/kg 166 kg/c«ng φ20-24 3 0,11 giê/kg 72 kg/c«ng 0,044 giê/kg 182 kg/c«ng φ26-30 4 0,09 giê/kg 88 kg/c«ng 0,036 giê/kg 222 kg/c«ng φ32-38 5 0,084 giê/kg 95 kg/c«ng 0,033 giê/kg 242 kg/c«ng φ40-45 6 0,076 giê/kg 105 kg/c«ng 0,030 giê/kg 267 kg/c«ng φ50-60 7 0,065 giê/kg 125 kg/c«ng 0,039 giê/kg 205 kg/c«ng 8 ThÐp gãc 0,21 giê/kg 38 kg/c«ng 0,084 giê/kg 95 kg/c«ng S¾t miÕng 9 0,66 giê/kg 12 kg/c«ng 0,26 giê/kg 31 kg/c«ng nhá 10 T«n tÊm 0,6 giê/kg 13 kg/c«ng 0,24 giê/kg 33 kg/c«ng 11 ix - s¬n kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - S¬n kim lo¹i cã hai h×nh thøc: + S¬n b»ng tay + S¬n b»ng m¸y §Ó tr¸nh l·ng phÝ s¬n vµ s¬n cã hiÖu qu¶. Thêng c¸c lo¹i thÐp trßn cã ®êng kÝnh nhá tõ φ6-φ24 d¹mg thanh, s¬n sè lîng Ýt thêng s¬n b»ng tay hoÆc thÐp h×nh cã tiÕt diÖn nhá L25x25- 40x40 s¬n sè lîng Ýt, hoÆc ë d¹ng ®· liªn kÕt thµnh kÕt cÊu nªn sö dông s¬n thñ c«ng. Cßn c¸c lo¹i t«n tÊm, thÐp h×nh, thÐp trßncã tiÕt diÖn lín sÏ sö dông s¬n b»ng m¸y hoÆc m¸y phun s¬n, n¨ng suÊt sÏ lín h¬n s¬n thñ c«ng, vËt t gi¶m so víi s¬n thñ c«ng. - ChuÈn bÞ: s¬n, x¨ng (hoÆc dÇu pha s¬n) chæi quÐt s¬n, dÎ lau, g¨ng tay, m¸y+b×nh vßi phun,, khÈu trang vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt theo tõng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt ®Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ an toµn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc. - Yªu cÇu: VËt cÇn s¬n ph¶i ®¶m b¶o ®óng mµu qui ®Þnh, s¬n ph¶i ®Òu, bãng theo yªu cÇu kü thuËt. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/kg hoÆcgiê/m2 VËt liÖu s¬n Sè Sè lÇn s¬n ThÐp trßn ThÐp h×nh T«n ph¼ng TT thñ c«ng Thñ c«ng M¸y Thñ c«ng M¸y 1 s¬n 1 níc 0,1 giê/kg 0,25 0,175 0,12 0,036 2 s¬n 2 níc 0,13 giê/kg 0,51 0,153 0,32 0,096 3 s¬n 3 níc 0,14 giê/kg 0,7 0,21 0,45 0,135 4 X - rÌn kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - C«ng t¸c chuÈn bÞ: than, lß, nhËn lÜnh nguyªn vËt liÖu (c«ng chÆt + ca s¾t tÝnh riªng kh«ng ë nguyªn c«ng nµy), vËt liÖu ph¶i ®óng quy c¸ch, vËt rÌn kh«ng ®îc ch¸y, nøt, rç, rÌn kh«ng qu¸ l÷a ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng thÐp khi gia c«ng. Trong ®Þnh møc tÝnh c¶ ®· tÝnh c¶ thêi gian nhËp kho. - Dông cô: bóa tay 0,3 kg- 0,5 kg, ®e-bµn lµ- tr¹m chÆt thÐp. - RÌn ba c«ng: M16 trë xuèng bè trÝ 1 thî chÝnh, 1 thî phô. M18 trë lªn bè trÝ 1 thî chÝnh, 2 thî phô. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi.
 13. 1 - RÌn ph«i Bul«ng §VT: giê/chiÕc RÌn thñ c«ng RÌn b»ng bóa m¸y Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng φ6x25-30 1 0,066 113 φ8x30-35 2 0,072 104 φ10x35-40 3 0,08 94 φ12x40-50 4 0,089 84 φ14x50-60 5 0,1 75 φ16x60-70 6 0,114 66 φ18x70-80 7 0,114 66 0,034 220 φ20x100-120 8 0,127 59 0,0381 197 φ22x120-160 9 0,151 50 0,045 166 φ22x140-150 10 0,16 45 0,048 156 φ24x100-150 11 0,166 45 0,050 150 φ24x150-180 12 0,178 42 0,055 142 φ26x100-130 13 0,182 41 0,055 136 φ26x200-200 14 0,186 40 0,056 134 φ28-30x100-120 15 0,196 38 0,059 127 φ28-30x130-150 16 0,205 35 0,062 121 17 2- RÌn ph«i £cu - BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi. §VT: giê/chiÕc RÌn thñ c«ng RÌn b»ng bóa m¸y Sè Quy c¸ch TT Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng 107 1 Gi¸c £cu: 9 0,07 chiÕc/c«ng 2 Gi¸c £cu: 14 0,105 71 chiÕc/c«ng 3 Gi¸c £cu: 17 0,127 59 chiÕc/c«ng 4 Gi¸c £cu: 19 0,2 37 chiÕc/c«ng 5 Gi¸c £cu: 22 0,242 31 chiÕc/c«ng 0,0605 124 chiÕc/c«ng 6 Gi¸c £cu: 24 0,266 28 chiÕc/c«ng 0,066 114 chiÕc/c«ng 7 Gi¸c £cu: 26 0,285 26 chiÕc/c«ng 0,071 105 chiÕc/c«ng 8 Gi¸c £cu: 28-30 0,32 23 chiÕc/c«ng 0,08 94 chiÕc/c«ng 9 Gi¸c £cu: 32 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng 10 Gi¸c £cu: 34 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng 11 Gi¸c £cu: 36 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng 12 Gi¸c £cu: 38-40 0,42 18 chiÕc/c«ng 0,105 71 chiÕc/c«ng 13 3 - RÌn dông cô hµng phi tiªu chuÈn (rÌn b»ng tay) §VT: giê/chiÕc Sè Danh môc Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó TT 1 Bóa nguéi 0,3 kg 2 4 chiÕc/c«ng 2 Xµ beng 3 kg 1 8 chiÕc/c«ng 3 Xµ beng 5 kg 1,25 6 chiÕc/c«ng Mãc cÈu φ24-28 4 3 2 chiÕc/c«ng 5 §inh ®Øa, ghim gç φ6-φ10 0,13 60 chiÕc/c«ng
 14. φ12-φ15 0,15 53 chiÕc/c«ng 6 §inh vÈu 0,32 25 chiÕc/c«ng 7 XI - khoan kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ : m¸y khoan, dÇu mì, mòi khoan theo yªu cÇu(lç-giê/c«ng) - Thêi gian lÊy dÊu, ®ãng tu kh«ng tÝnh trong nguyªn c«ng khoan. - Thêi gian mµi mòi khoan ®· tÝnh trong nguyªn c«ng khoan. - VËt liÖu khoan ®Ó c¹nh m¸y < 15m, nÕu lín h¬n ® îc tÝnh thªm thêi gian vËn chuyÓn. - Trêng hîp khoan lÎ tÎ, sè lç khoan < 20 lç th× ®Þnh møc ®îc nh©n thªm hÖ sè 1,25 lÇn. - Khoan kim lo¹i ®îc sö dông ë hai d¹ng + khoan b»ng m¸y khoan di ®éng ch¹y h¬i. + khoan b»ng m¸y khoan cè ®Þnh. 1- Khoan lç b»ng m¸y khoan di ®éng §VT: giê/lç Trªn dµn Díi ®Êt §êng chiÒu ®øng cÇn ngang cÇn ®øng cÇn ngang cÇn Sè kÝnh dµy t¬ng ®- t¬ng t¬ng ®- TT lç t«n hao hao ¬ng hao ®¬ng hao t¬n ®¬ng ¬ng khoan (mm) phÝ phÝ (lç/c«ng phÝ (lç/c«n phÝ (lç/c«ng) (lç/c«ng ) ) g) 0,22 5-7 0,154 48 33 0,084 89 0,09 83 8 0,24 8-10 0,168 45 31 0,094 80 0,19 39 2 0,27 0,21 φ14 1 11-14 0,19 39 27 0,1 75 35 6 6 0,22 15-18 0,216 35 0,32 23 0,111 67 33 8 0,36 0,26 19-22 0,266 28 21 0,121 62 28 3 6 0,17 5-7 0,16 47 0,25 30 0,093 80 42 6 0,26 φ16-18 2 8-10 0,178 42 28 0,096 78 0,19 39 6 0,29 11-14 0,195 38 25 0,102 73 0,21 36 6 0,33 15-18 0,21 36 23 0,108 69 0,25 30 3 φ16-18 3 0,28 19-22 0,235 32 0,4 19 0,116 65 20 5 0,29 5-7 0,178 42 25 0,094 80 0,2 37 6 0,21 8-10 0,2 37 0,32 23 0,1 75 35 6 0,36 0,24 φ20-22 11-14 0,222 4 34 21 0,105 71 31 3 2 0,28 15-18 0,257 29 0,47 16 0,112 67 26 5 0,66 0,34 19-22 0,307 24 11 0,119 63 21 7 8
 15. 2- Khoan b»ng m¸y khoan cè ®Þnh §VT: giê/lç §êng kÝnh lç khoan ChiÒu 10-14 16-18 19-22 24-26 Sè dµy t«n t¬ng ®- t¬ng ®- t¬ng ®- TT hao hao hao t¬ng ®¬ng (mm) hao phÝ ¬ng ¬ng ¬ng phÝ phÝ phÝ (lç/c«ng) (lç/c«ng) (lç/c«ng) (lç/c«ng) 1 5-7 0,07 107 0,079 95 0,098 76 0,11 68 2 8-10 0,074 101 0,083 90 0,104 72 0,14 53 3 11-14 0,079 95 0,089 84 0,112 66 0,162 46 4 15-18 0,092 82 0,099 75 0,127 59 0,187 40 5 19-22 0,11 68 0,12 62 0,14 53 0,218 34 6 XII- doa lç §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: KiÓm tra m¸y, nhiªn liÖu lµm m¸t, b«i tr¬n, dao doa, ®¸ mµi thanh. - Yªu cÇu: Lç doa ph¶i th¼ng, nh½n, bãng, ®óng yªu cÇu kü thuËt. Tr êng hîp doa Ýt mÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ th× ®Þnh møc ®· tÝnh ®îc nh©n thªm víi hÖ sè 1,25 lÇn. - BËc thî: bËc 4/7ck = 1 ngêi, bËc 5/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 4,5/7ck §VT: giê/lç Da lîng Doa ®øng Doa ngang Sè cÇn doa t¬ng ®¬ng t¬ng ®¬ng TT hao phÝ hao phÝ (mm) (lç/c«ng) (lç/c«ng) 1 0,2-0,3 0,066 113 0,08 93 2 0,4-0,5 0,084 99 0,11 68 3 0,6-0,7 0,11 68 0,146 51 4 0,8-0,9 0,158 47 0,265 28 5 XIII - gia c«ng bu l«ng ®ai èc b»ng tay §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: ph«i bu l«ng+ ®ai èc ®óng kÝch thíc ®Ó t¹o ren. - Tar« s¾p s½n tõng bé theo yªu cÇu ren lç. - Bµn ren ph¶i ®óng bíc ren, kh«ng bÞ søt mÎ ren. - Yªu cÇu : VËt ren ph¶i ®øng kh«ng bÞ nghiªng, ®óng b íc qui ®Þnh £cu ph¶i qua 3 bíc (theo ta r« 1-2-3). - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 3/7ck. §VT: giê/lç §êng kÝnh ren 8-10 12 14-16 18 20 22 24 Tªn Stt danh T§ T§ T§ T§ T§ T§ T§ môc HP HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ ch/c c c c c c 0,03 0,04 0,06 0,07 1 §ai èc 202 166 0,054 138 113 96 0,095 79 0,12 63 7 5 6 8 0,05 0,05 0,09 2 Bul«ng 142 131 0,061 123 0,08 94 78 0,104 72 0,143 52 3 7 6 XIV - TiÖn chi tÕt §iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
 16. - ChuÈn bÞ: m¸y mãc, dông cô, dao c¾t, thíc cÆp, pan me, ph«i liÖu ®· qua nguyªn t¹o ph«i ®óng tiªu chuÈn. - VËt tiÖn ph¶i hÕt vÕt ®en ph«i rÌn, ren r¨ng ph¶i ®øng kh«ng nghiªng kh«ng xíc mÎ r¨ng. TiÖn xong ph¶i thö b»ng £cu, s¶n phÈm nhËp kho ph¶i qua KCS x¸c nhËn. Thêi gian mµi dao vµ giao nép s¶n phÈm ®· tÝnh trong ®Þnh møc. - Sè lîng gia c«ng Ýt < 20% ®Þnh møc th× ®îc nh©n thªm hÖ sè ®iÒu chØnh so víi møc tÝnh to¸n lµ 1,25 lÇn - A lµ chiÒu dµi phÇn ren ph¶i tiÖn. - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck 1- TiÖn trôc b¬m + vÝt cÊy §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ15x100-120 1 0,8 10 φ20x100-130 2 1,33 6 φ25x100-150 3 1,78 4,5 φ30x50-200 4 2,28 3,5 C¸c lo¹i trôc b¬m φ35x100-250 5 2,66 3 φ40x200-350 6 3,2 2,5 φ45x250-400 7 4 2 φ50x350-500 8 5,33 1,5 9 M 4x25 0,23 35 10 M 6x35 0,24 33 VÝt CT5 11 M 8x45 0,27 29 12 M 10x50 0,29 27 2- TiÖn vßng ®Öm §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ15xφ5x2 1 0,08 100 φ20x10x2 2 0,09 88 φ30x10x5 3 0,11 73 φ40x16x5 4 0,13 62 Vßng ®Öm dÑt φ50x20x6 5 0,16 50 φ60x30x10 6 0,18 44 φ70x40x10 7 0,21 38 8 3 - TiÖn mÆt bÝch §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ200x90x18 NÕu mÆt bÝch xï Ph«i ®· t¹o d¹ng 1 0,3 26 x×, gia c«ng ®¬n c¾t trßn φ285x185x15 2 0,32 25 chiÕc tuú theo φ80x20x10 3 0,08 100 kÝch thíc ®Þnh φ110x35x15 møc bªn nh©n 1,25 4 0,11 72 φ150x65x25 5 0,28 28 φ200x100x15 6 0,29 27 φ205x105x15 7 0,33 24 φ500x200x15 8 0,52 15
 17. φ650x450x20 9 0,69 12 4- TiÖn ®Çu nèi èng cao su - BËc thî: bËc 3/7ck §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ32x100 1 0,3 26 φ38x120 2 0,35 23 Ph«i thÐp èng Sè lîng < 10 chiÕc φ40x130 3 0,4 20 ®Ó nèi cao su ®Þnh møc bªn nh©n thªm hÖ sè 7-8 khÝa kh«ng φ42x135 4 0,44 18 1,25 ren r¨ng φ22x120 5 0,27 29 6 5 - TiÖn Gu Gi«ng ( cã ren hai ®Çu cha kÓ £cu) - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngßi §VT: giê/chiÕc Sè T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Hao phÝ (giê) Ghi chó TT (chiÕc/c«ng) 1 M 12-14 0,28 28 ChiÒu dµi ren hai 2 M 16-18 0,31 26 ®Çu tõ 30-50mm. 3 M 20-22 0,36 22 NÕu >60mm th× 4 M 24-26 0,42 19 nh©n víi1,05 5 6- TiÖn Bul«ng khíp nèi h×nh c«n - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) 1 M 12x20 0,5 16 ChiÒu dµi phÇn c«n tõ 2 M 14x22 0,57 14 30-50mm. kÝch thíc ®Çu 3 M 16x25 0,66 12 Ph«i ®· rÌn bu l«ng theo tiªu huÈn hoÆc c¾t tríc 4 M 18x30 0,8 10 nÕu kh¸c ®Þnh møc bªn 5 M 20x35 1 8 nh©n víi 1,05 6 7 - TiÖn dßng däc - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ80xφ21xR13xD30 1 1,14 7 φ100x27x16x50 2 1,33 6 φ150x36x18x60 3 2 4 φ200x40x20x70 4 2,66 3 Ph«i tiÖn ®· qua φ250x45x22x80 5 3,2 2,5 nguyªn c«ng t¹o ph«i φ300x50x24x90 6 4 2 φ350x60x26x90 7 5,33 1,5 φ400x70x30x100 8 8 1 9 8 - TiÖn con t¨n + rång ®en b»ng thÐp - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
 18. §VT: giê/chiÕc Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Danh môc Quy c¸ch Ghi chó TT (giê) (chiÕc/c«ng) φ60xφ22x80 1 1 8 φ80xφ25x90 2 1,14 7 Con l¨n thÐp Ph«i ®· rÌn hoÆc c¾t CT3 φ100xφ28x100 3 1,6 5 4 φ15xφ5x2 9 0,08 100 φ20xφ10x2 10 0,09 88 R«ng ®en thÐp φ30xφ10x4 11 0,11 72 Ph«i tõ thÐp trßn CT3 φ30xφ10x6 12 0,12 66 13 9 - TiÖn b¸nh ®ai (ph«i gang ®óc) - BËc thî: bËc 4/7 = 1 ngêi §VT: giê/chiÕc B¸nh ®ai 2 vµnh R17 B¸nh ®ai 1 vµnh R13 Sè Hao Hao T¬ng ®¬ng T¬ng ®¬ng TT Quy c¸ch Quy c¸ch phÝ (chiÕc/c«ng) phÝ (chiÕc/c«ng) (giê) (giê) φ140xφ40- φ150xφ28x28-30 1 2 4 1,33 6 45 φ130xφ30- φ200-250xφ38-45 2 2,66 3 1,6 5 35 φ120xφ28- φ280-300xφ42-45 3 4 2 1,6 5 25 φ320-350xφ45-50 φ100xφ25 4 5,33 1,5 1,33 6 φ400-450xφ50-55 φ80xφ20-25 5 8 1 1,14 7 φ480-500xφ60-70 φ60xφ20-25 6 12 0,6 1,14 7 7 10- TiÖn Bul«ng - BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck §VT: giê/chiÕc Quy c¸ch T¬ng Quy c¸ch Hao Hao T¬ng ®¬ng ®¬ng Sè TT phÝ phÝ (chiÕc/c«n M x C.dµi bul«ng x A(C.dµi M x C.dµi bul«ng x (chiÕc/ (giê) (giê) g) ren) A(C.dµi ren) c«ng) 1 M6x20-30xA15-20 0,072 110 M18x50-60xA20-35 0,123 65 2 M6x50-30xA25-30 0,08 100 M18x70-80xA30-40 0,133 60 3 M8x30-40xA15-20 0,076 105 M18x90-100xA40-50 0,145 55 4 M8x50-60xA25-30 0,084 95 M20x50-60xA20-30 0,133 60 5 M10x30-40xA20-30 0,088 90 M20x70-80xA30-40 0,145 55 6 M10x50-60xA25-30 0,094 85 M20x90-100xA40-50 0,16 50 7 M10x70-80xA30-40 0,1 80 M22x50-60xA20-30 0,137 58 8 M10x90-100xA40-50 0,106 75 M22x80-100xA30-50 0,166 48 9 M12x30-40xA15-25 0,1 80 M24x70-100xA30-50 0,16 50 10 M12x50-60xA20-30 0,106 75 M24x100-120xA50-70 0,187 43 11 M12x70-80xA30-40 0,11 73 M26x100xa50-70 0,193 41 12 M14x50-60xA20-30 0,106 75 M30x120xA60-70 0,2 40 13 M14x70-80xA30-40 0,123 65 M32x80-120xA40-50 0,24 33 14 M14x90-100xA40-50 0,133 60 M36x100-120xA50-60 0,45 18 15 M16x50-60xA20-30 0,114 70 16 M16x70-80xA30-40 0,123 65 17 M16x90-100xA30-50 0,138 58
 19. XV- bµo + phay c¾t kim lo¹i §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: m¸y, thíc ®o, níc lµm m¸t, vËt phay, ®å g¸. - Yªu cÇu: MÆt ph¼ng phay ph¶i nh½n ®¹t tõ τ 5 trë lªn, kÝch thíc theo yªu cÇu kü thuËt. hao phÝ lao ®éng ®· tÝnh c¶ thêi gian g¸ kÑp, mµi dao, giao nép s¶n phÈm. 1- Phay mÆt ph¼ng: - BËc thî: bËc 4/7ck = 1 ngêi, bËc 5/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 4,5/7ck §VT: giê/m2 Quy c¸ch Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó TT D lîng cÇn phay 1 0,2-0,35 mm 2,66 2,8 m2/c«ng NÕu phay mÆt ®Çu 2 0,4-0,55 mm 3,2 2,3 m2/c«ng vµ c¸c chi tiÕt nhá th× 3 0,6-0,75 mm 5,1 1,5 m2/c«ng ®Þnh møc bªn nh©n 4 0,8-1,0 mm 6,4 1,17 m2/c«ng víi 1,25 5 1,2-1,5 mm 7,2 1,04 m2/c«ng 2- Bµo mÆt ph¼ng - BËc thî: bËc 4/7 = 1 ngêi §VT: giê/m2 Quy c¸ch Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó TT D lîng cÇn phay 1 0,3-0,5 mm 6,6 1,13 m2/c«ng 2 0,6-1 mm 8 0,9 m2/c«ng NÕu bµo sè l¬ng Ýt, 3 1,2-1,5 mm 10 0,75 m2/c«ng c¸c chi tiÕt nhá, bËc 4 1,6-1,8 mm 13 0,57 m2/c«ng phøc t¹p khã th× ®Þnh 5 2-2,5 mm 16 0,47 m2/c«ng møc bªn nh©n víi 1,25 6 2,6-3 mm 20 0,38 m2/c«ng 7 3,2-4 mm 27 0,28 m2/c«ng 3- TiÖn ªcu §VT: giê/chiÕc Hao Hao T¬ng ®¬ng T¬ng ®¬ng Stt quy c¸ch Quy c¸ch phÝ phÝ (chiÕc/c«ng) (chiÕc/c«ng) 1 M4- M 5 0,094 80 M 26- M 28 0,093 80 2 M 6- M 8 0,065 115 M 30- M 32 0,228 35 3 M 10- M 12 0,069 108 M 34- M 36 0,25 32 4 M 14- M 16 0,072 104 M 38- M 40 0,275 29 5 M 18- M 20 0,075 100 M 40- M 42 0,296 27 6 M 22- M 24 0,078 90 M 44- M 50 0,4 25 XVI- ®óc kim lo¹i <§óc gang> §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - ChuÈn bÞ: lß, than vôc, qu¹t, gang ®ñ kÝch thíc, c¸c chÊt trî dung, khu«n, phao, c¸t. ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt trang bÞ dông cô phôc vô c«ng nghÖ ®óc. - Yªu cÇu: s¶n phÈm ®óc kh«ng cã khuyÕt tËt, rç khÝ n»m trong tiªu chuÈn cho phÐp, vËt ®óc ph¶i ®¶m b¶o kÝch thíc vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt. Hao phÝ lao ®éng ® îc x¸c ®Þnh theo ®é phøc t¹p vµ träng lîng cña chi tiÕt. (Nguyªn c«ng chÕ t¹o khu«n + phao kh«ng tÝnh trong c«ng viÖc ®óc gang). §VT: giê/kg Stt Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó (kg/c«ng) Träng lîng vËt ®óc NÕu vËt ®óc < 70% 1 1-5 0,68 12 ®Þnh møc vµ ®óc 2 6-15 0,55 14,5 nhiÒu chi tiÕt kh¸c 3 20-50 0,342 23
 20. nhau th× ®Þnh møc 4 60-150 0,307 26 trªn nh©n víi 1,15 lÇn 5 160-250 0,24 33 XVII - gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn §iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt - Gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn bao gåm rÊt nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau. Sö dông thiÕt bÞ ®Ó gia c«ng còng kh¸c nhau do vËy yªu cÇu chi tiÕt nµo th× chuÈn bÞ thiÕt bÞ + dông cô cho chi tiÕt ®ã. - Gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn chñ yÕu lµ c¸c chi tiÕt phôc vô cho c«ng t¸c luyÖn kim. - Trong c¸c chi tiÕt gia c«ng hµng phi tiªu chuÈn tÝnh trong danh môc lµ: §VT: giê/chiÕc Stt Danh môc Qui c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng (giê) φ25xφ15x15 1 B¹c c¸nh bóa m¸y ®Ëp kÏm 0,27 30 chiÕc/c«ng φ20xφ12x10 2 B¹c c¸nh bóa m¸y ®Ëp kÏm 0,16 50 chiÕc/c«ng 3 C¸nh bóa m¸y C45 10ly 1 8 chiÕc/c«ng φ6-φ10 4 Sµng m¸y ®Ëp 14 1,75 c«ng/chiÕc φ12-φ16 5 Sµng m¸y ®Ëp 13 1,625 c«ng/chiÕc φ18-φ20 6 Sµng m¸y ®Ëp 15 1,875 c«ng/chiÕc φ400 7 C¸nh qu¹t hót 82 10,25 c«ng/chiÕc φ450 8 C¸nh qu¹t hót 90 11,25 c«ng/chiÕc 9 Mai ¬ c¸nh qu¹t 20 2,5 c«ng/chiÕc lo¹i 0,6-3KW 10 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn 8 1 c«ng/chiÕc 11 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn Loai 3,5-7 10 1,25 c«ng/chiÕc 12 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn lo¹i 7,5-60 12 1,5 c«ng/chiÕc 13 C¸nh m¸y khuÊy 6,5 1,23 chiÕc/c«ng 14 ChÐn ho¸ nghiÖm 0,3 27 chiÕc/c«ng φ8xφ14x2,2 15 Vßng ®Öm dÑt 0,06 133 chiÕc/c«ng 16 Gia c«ng bÇu qu¹t (hót+®Èy) l¾p c¸nh 400- 48 6 c«ng/chiÐc 450 17 Then b»ng 8x55x7 1,3 6 chiÕc/c«ng 18 Then b»ng 10x75x8 1,6 5 chiÕc/c«ng 19 Then b»ng 14x100x9 2 4 chiÕc/c«ng 20 Then b»ng 18x13011 2,5 3,2 chiÕc/c«ng φ6x20 21 §inh t¸n chám cÇu 0,1 80 chiÕc/c«ng φ8x20 22 §inh t¸n chám cÇu 0,12 67 chiÕc/c«ng 23 Ph«i kÑp ch× 0,08 100 chiÕc/c«ng 24 Bµo nh«m phôc vô ho¸ 1,6 5 chiÕc/c«ng 4,5-14KW 25 Gia c«ng trôc ®éng c¬ ®iÖn 14 1,75 c«ng/chiÕc 1-14KW 26 Gia c«ng trôc ®éng c¬ ®iÖn 12 1,5 c«ng/chiÕc 2.8-7KW 27 Gia c«ng trôc qu¹t hót+®Èy 15 1,875 c«ng/chiÕc 28 Gia c«ng trôc xe c¶i tiÕn ®ång bé kÓ 12 1,5 c«ng/chiÕc
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản