định mức gia công cơ khí

Chia sẻ: 01287785270

Công tác chuẩn bị dụng cụ: Thước đo - compa - con tu - bút - phấn - búa nguội - mũi vạch - rẻ lau.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: định mức gia công cơ khí

®Þnh møc gia c«ng c¬ khÝ
I - lÊy dÊu:
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- C«ng t¸c chuÈn bÞ dông cô: Thíc ®o - compa - con tu - bót - phÊn - bóa nguéi -
mòi v¹ch - rÎ lau.
- Yªu cÇu kü thuËt: MÆt v¹ch lÊy dÊu ph¶i s¹ch sÏ, nh½n, râ, v¹ch dÊy ph¶i ®¶m
b¶o yªu cÇu chÝnh x¸c râ rµng. Khi ®ãng tu ph¶i ®¶m b¶o dung sai cho phÐp.
- NÕu lµm nhiÒu s¶n phÈm cïng lo¹i th× lµm dìng (tÝnh riªng kh«ng trong ®Þnh
møc nµy)
- NÕu v¹ch dÊu sè lîng ®¬n chiÕc tõ 20 c¸i trë xuèng th× ®Þnh møc nh©n víi hÖ sè
1,1.
- BËc thî: BËc 3/7 = 1 ngêi, bËc 4/7 = 1 ngêi, bËc tÝnh l¬ng 3,5/7 CK
1 - LÊy dÊu mÆt bÝch
§VT: giê/chiÕc
§êng kÝnh mÆt bÝch

Sè lç mÆt bÝch D110- D210- D310-
TT D < 100 D410-500
200 300 400
1 Tõ 4-8 lç 0,13 0,16 0,19 0,22 0,29
2 Tõ 10-14 lç 0,14 0,17 0,21 0,26 0,36
3 Tõ 16-20 lç 0,2 0,22 0,25 0,32 0,44

2 - LÊy dÊu ®Ó khoan lç - §Ó c¾t c¸c b¶n m· b»ng t«n
§iÒu kiÖn lµm viÖc

Néi dung c«ng viÖc Khã - phøc t¹p DÔ - th«ng thêng
TT
Hao phÝ Hao phÝ
1 LÊy dÊu ®Ó khoan lç 0,229 0,094
LÊy dÊu ®Ó c¾t c¸c lo¹i b¶n
2 0,133 0,089


Ghi chó: Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt nhá ®¬n chiÕc viÖc lÊy dÊu ®Ó thi c«ng kh«ng
n»m trong tÝnh to¸n th× hao phÝ cho nguyªn c«ng lÊy dÊu ®îc tÝnh thªm vµo hao phÝ gia
c«ng theo ®iÒu kiÖn cô thÓ.
II - tÈy s¾t:
§iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt
- Gåm c«ng viÖc chuÈn bÞ: Dòa th« - Bóa nguéi 03 kg - §ôc thÐp - kÝnh b¶o hé -
G¨ng tay - khÈu trang. NÕu dïng m¸y mµi: m¸y mµi + ®¸ phô kiÖn ®i theo m¸y
- Yªu cÇu: ph¶i tÈy ®óng v¹ch dÊu, vÕt tÈy ph¶i ph¼ng - nh½n
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
1-a. TÈy ba via t«n ph¼ng, t«n cuèn èng b»ng tay
§VT: giê/m
ChiÒu dµy t«n
Tõ 5-8 Tõ 9-10 Tõ 11-12
ChiÒu
s©u T«n èng T«n èng T«n èng
Stt T«n T«n T«n
ph¶i tÈy MÐp
ph¼n ph¼n MÐp MÐp ph¼n MÐp
MÐp MÐp
v¸t ngoµ
g g g
trong trong ngoµi trong ngoµi
i
1 Tõ 4-6 2,66 2,03 3,46 3,2 3,52 4,16 3,8 4,18 4,94
2 >6 3,63 3,99 4,72 4 4,4 5,2 4,44 4,48 5,77

1-b. TÈy bavia: T«n ph¼ng - T«n cuèn èng b»ng m¸y
§VT: giê/m
ChiÒu dµy t«n
Tõ 5 - 8 Tõ 9 - 10 Tõ 11 - 12
ChiÒu
Sè s©u T«n èng T«n èng T«n èng
T«n T«n T«n
TT ph¶i MÐp
ph¼n MÐp MÐp ph¼n MÐp ph¼n MÐp
MÐp
tÈy v¸t ngoµ
g g g
trong ngoµi trong ngoµi trong
i
1 Tõ 4-6 0,61 1,04 0,96 0,76 1,25 1,14 1,25 1,49
2 >6 1,197 1,42 1,2 1,32 1,56 1,33 1,46 1,73

2-a. TÈy thÐp gãc b»ng tay
§VT: giê/m
Quy c¸ch
Sè ChiÒu s©u ph¶i
TT tÈy 50 x 50 63 x 63 73 x 73 80 x 80
1 tõ 3-5 0,66 0,94 1,14 1,35
2 >6 0,8 1,28 1,44 1,61

2- b. TÈy thÐp gãc b»ng tay m¸y mµi
§VT: giê/m
Quy c¸ch
Sè ChiÒu s©u
TT ph¶i tÈy 50 x 50 63 x 63 73 x 73 80 x 80
1 tõ 3-5 0,2 0,28 0,34 0,41
2 >6 0,24 0,38 0,43 0,48

2- c. TÈy bavia t«n ph¼ng khi c¾t b»ng hµn h¬i (b»ng tay)
§VT: giê/m
ChiÒu dµy t«n
Sè ChiÒu s©u
TT ph¶i tÈy 6-8 9-10 11-12 13-17 18-22 ghi chó
1 Tõ 1-3 0,73 1,28 1,74 2,4 3,19
2 Tõ 4-8 1,2 1,92 4,8

2- d. TÈy bavia t«n ph¼ng khi c¾t b»ng hµn h¬i (b»ng m¸y)
§VT: giê/m
ChiÒu dµy t«n
Sè ChiÒu s©u
TT ph¶i tÈy 6-8 9-10 11-12 13-17 18-22 ghi chó
1 Tõ 1-3 0,21 0,38 0,52 0,72 0,95
2 Tõ 4-8 0,36 0,5 1,44

III - uèn n¾n s¾t:
§iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt
- C«ng viÖc chuÈn bÞ dông cô: Bóa nguéi - ®e - th íc ®o ( nÕu uèn nãng l« - than
vµ nh÷ng phô kiÖn liªn quan ®Õnuèn n¾n)
- Yªu cÇu: vËt t uèn n¾n ph¶i ®óng yªu cÇu kü thuËt.
BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
1- Uèn nãng mÆt bÝch thµnh h×nh b¸n cÇu: T«n dµy 3-6 mm
§VT:
giê/chiÕc
§iÒu kiÖn
Sè Quy c¸ch
Uèn kh«ng ®å g¸ Uèn cã ®å g¸
TT vËt uèn
Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng
H×nh b¸n cÇu
1 D 200 x 50 2,0 4 chiÕc/c«ng 1,33 6 chiÕc/c«ng
2 D 250 x 80 2,28 3,5 chiÕc/c«ng 1,45 5,5 chiÕc/c«ng
3 D 300 x 100 2,66 3 chiÕc/c«ng 1,6 5 chiÕc/c«ng
2,85
4 D 350 x 100 2,85 1,7 4,5 chiÕc/c«ng
chiÕc/c«ng
5 D 400 x 120 3,2 2,5 chiÕc/c«ng 2 4 chiÕc/c«ng
6 D 450 x 150 4 2 chiÕc/c«ng 2,66 3 chiÕc/c«ng2- N¾n thÐp
- Bao gåm: N¾n ph¼ng t«n, n¾n thÐp trßn, thÐp gãc.
Cã 3 lo¹i cÇn n¾n nãng hoÆc n¾n nguéi:
Lo¹i 1 : s¾t cong vªnh nhiÒu phøc t¹p - khã
Lo¹i 2 : s¾t cong vªnh võa khã n¾n.
Lo¹i 3 : s¾t cong vªnh Ýt (dÔ n¾n)
Hao phÝ lao ®éng ®Ó tÝnh cho c«ng viÖc uèn n¾n.
§VT:giê/kg
N¾n thÐp b¶n ( n¾n s¾t lo¹i
N¾n thÐp gãc ( lo¹i 1 )
1)

TT ChiÒu dµy t«n 5-10 mm §iÒu kiÖn
Quy c¸ch Hao phÝ Quy c¸ch Uèn nãng Uèn nguéi
1 400 x 1500 0,15 30 x 30 x 3 0,12 0,078
2 400 x 3000 0,18 40 x 40 x 3,5 0,13 0,084
3 400 x 4500 0,2 50 x 50 x 4 0,16 0,104
4 200 x 6000 0,22 60 x 60 x 5 0,18 0,12
5 300 x 6000 0,25 73 x 73 x 6 0,19 0,125
6 4 00 x 6000 0,276 80 x 80 x 7 0,21 0,13
7 500 x 2000 0,28 > 80
8 500 x 3000 0,3 U c¸c lo¹i hao phÝ riªng
9 I c¸c lo¹i hao phÝ riªng


Ghi chó: - NÕu s¾t muèn uèn + n¾n lo¹i 2. §Þnh møc trªn nh©n víi 0,7
- NÕu s¾t muèn uèn + n¾n lo¹i 3. §Þnh møc trªn nh©n víi 0,55
- T«n dµy 11-15 ®Þnh møc trªn nh©n víi 1,4
- NÕu n¾n nguéi tuú theo tõng lo¹i nh©n víi ®Þnh møc n¾n nãng víi hÖ sè
0,65
- U + I C¸c lo¹i tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ yªu cÇu kü thuËt chñng lo¹i x¸c
®Þnh hao phÝ riªng.
IV - c¾t thÐp
§iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt
- C¾t thÐp cã nhiÒu h×nh thøc: C¾t chÆt b»ng thñ c«ng - c¾t b»ng m¸y c¾t ®ét
liªn hîp - m¸y c¾t cÇm tay - c¾t b»ng hµn h¬i - c¾t b»ng hµn ®iÖn - c¾t b»ng m¸y c a
cÇm tay. Do vËy tuú theo tõng h×nh thøc c¾t mµ ngêi thî yªu cÇu trang bÞ dông cô cÇn
thiÕt thuËn lîi cho viÖc thi c«ng míi ®¶m b¶o n¨ng suÊt lao ®éng còng nh ®Þnh møc.
ViÖc vËn chuyÓn vËt liÖu + víi thiÕt bÞ thi c«ng trong ph¹m vi < 30 m. Tr êng hîp c¾t lÎ tÎ,
ph¹m vi > 50 m th× hao phÝ lao ®éng ®îc nh©n thªm hÖ sè 1,25.
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
1- C¾t + chÆt t«n ph¼ng
§VT: giê/mÐt
ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay
Sè ChiÒu dµy
TT t«n Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng
1 Tõ 3-5 mm 0,62 13 mÐt/c«ng 0,25 32 mÐt/c«ng
2 6-8 mm 0,89 9 mÐt/c«ng 0,36 22 mÐt/c«ng
3 9-10 mm 1,06 7,5 mÐt/c«ng 0,42 19 mÐt/c«ng
4 > 11-14 mm 1,35 6 mÐt/c«ng 0,54 15 mÐt/c«ng

2- C¾t + chÆt thÐp gãc
§VT: giê/m¹ch (®o¹n)
ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay

Quy c¸ch
TT Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng
1 30 x 30 x 3 0,28 28 m¹ch/c«ng 0,084 95 m¹ch/c«ng
2 40 x 40 x 3,5 0,37 22 m¹ch/c«ng 0,11 73 m¹ch/c«ng
3 50 x 50 x 4 0,44 18 m¹ch/c«ng 0,13 62 m¹ch/c«ng
4 60 x 60 x 5 0,61 13 m¹ch/c«ng 0,18 44 m¹ch/c«ng
5 73 x 73 x 6 0,82 10 m¹ch/c«ng 0,24 33 m¹ch/c«ng
6 80 x 80 x 7 1,14 7 m¹ch/c«ng 0,34 24 m¹ch/c«ng
7
3 - C¾t + chÆt ®inh t¸n Rivª
§VT:
giê/chiÕc
ChÆt b»ng tay C¾t b»ng m¸y
Sè §êng kÝnh
TT Rivª Díi ®Êt Trªn giµn Díi ®Êt Trªn giµn
Φ8 - 10 mm
1 0,17 0,2 0,05 0,06
Φ12 - 14
2 0,195 0,242 0,058 0,073
Φ16
3 0,22 0,267 0,066 0,08
Φ18
4 0,25 0,307 0,075 0,092
Φ20
5 0,285 0,363 0,085 0,11
6
7


4 - C¾t thÐp trßn
§VT: giê/m¹ch(®o¹n)
C¾t b»ng tay C¾t b»ng m¸y cÇm tay
Sè §êng kÝnh
TT thÐp hao phÝ t¬ng ®¬ng hao phÝ t¬ng ®¬ng
φ6 - 8
1 0,03 265 m¹ch/c«ng 0,009 890 m¹ch/c«ng
φ10 - 12
2 0,04 200 m¹ch/c«ng 0,012 605 m¹ch/c«ng
φ14 - 16
3 0,047 170 m¹ch/c«ng 0,014 570 m¹ch/c«ng
φ18 -20
4 0,076 105 m¹ch/c«ng 0,022 364 m¹ch/c«ng
5
5- C¾t thÐp b»ng m¸y cÇm tay:
§VT: giê/m¹ch c¾t
ThÐp trßn ThÐp h×nh

Hao
TT Quy c¸ch Hao phÝ t¬ng ®¬ng Quy c¸ch t¬ng ®¬ng
phÝ
φ 30
1 0,083 96 m¹ch/c«ng
φ 40
2 0,085 94 m¹ch/c«ng
φ 50
3 0,09 88 m¹ch/c«ng
φ 60
4 0,25 32 m¹ch/c«ng
φ 70
5 0,33 24 m¹ch/c«ng
φ 80
6 0,57 14 m¹ch/c«ng
φ 90
7 0,8 10 m¹ch/c«ng
φ 100
8 1,0 8 m¹ch/c«ng
φ 120
9 1,33 6 m¹ch/c«ng
φ 140
10 1,6 5 m¹ch/c«ng
φ 150
11 2,0 4 m¹ch/c«ng
12
6- C¾t t«n + thÐp trßn + thÐp gãc trªn m¸y c¾t ®ét liªn hîp
- C«ng suÊt m¸y: hµnh tr×nh; 6 gi©y thùc hiÖn 1 nh¸t (T¬ng ®¬ng 1 phót = 10 nh¸t)
- HiÖu suÊt c¾t 1 nh¸t cho c¸c chñng lo¹i: ThÐp trßn + thÐp gãc c¾t trßn lç ®Þnh
h×nh. thÐp trßn tõ φ12 - φ30; ThÐp gãc tõ V30 - V75 kÓ c¶ thêi gian thao t¸c: 1giê c¾t
480 ®o¹n (nh¸t).
- §èi víi t«n: 3ly - 5ly = 13 mm/nh¸t; 6ly = 11 mm/nh¸t; 8ly = 9 mm/nh¸t; 10 ly = 8
mm/nh¸t; 12 ly = 7 mm/nh¸t ( khi x¸c ®Þnh gi¶m 1,15 thao t¸c).
T«n ( giê/m¹ch) ThÐp trßn (giê/®o¹n) ThÐp h×nh (giê/®o¹n)
Stt Quy Hao T¬ng Quy Hao T¬ng ®- Quy Hao
T¬ng ®¬ng
c¸ch phÝ ®¬ng c¸ch phÝ ¬ng c¸ch phÝ
50 2.975 2.975
φ14
1 3ly - 5ly 6,63 mÐt/c«n 480 30x30 480
®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng
g
42 2.975 2.975
φ16
2 6ly 5,61 480 40x40 480
mÐt/c«n
®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng
g
34 2.975 2.975
φ18
3 8ly 4,6 480 50x50 480
mÐt/c«n
®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng
g
31 2.975 2.975
φ20
4 10ly 4,1 480 60x60 480
mÐt/c«n
®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng
g
26 2.975 2.975
φ22
5 12ly 3,6 480 63x63 480
mÐt/c«n
®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng
g
2.975 2.975
φ24
6 480 73x73 480
®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng
2.975 2.975
φ26
7 480 80x80 480
®o¹n/c«ng ®o¹n/c«ng
2.975
φ28
8 480
®o¹n/c«ng
2.975
φ30
9 480
®o¹n/c«ng
Ghi chó: Hao phÝ trªn ®· tÝnh c¶ thêi gian chuÈn kÕt vµ thêi gian m¸y nghØ theo
quy ®Þnh
7 - C¾t thÐp b»ng hµn h¬i
- BËc thî: 3/7 = 1 ngêi
a - C¾t t«n §VT: giê/m
T«n ph¼ng T«n cuèn èng

Hao
TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng
phÝ
1 3ly - 5ly 0,14 57 mÐt/c«ng 3ly - 5ly 0,2 40 mÐt/c«ng
2 6ly - 8ly 0,16 50 mÐt/c«ng 6ly - 8ly 0,22 36 mÐt/c«ng
3 9ly - 10ly 0,178 45 mÐt/c«ng 9ly - 10ly 0,226 35 mÐt/c«ng
4 11ly - 12ly 0,2 40 mÐt/c«ng 11ly - 12ly 0,265 30 mÐt/c«ng
5 13ly - 17ly 0,267 30 mÐt/c«ng 14ly -16 ly 0,32 25 mÐt/c«ng
6 18ly - 22ly 0,32 25 mÐt/c«ng 18ly - 20ly 0,42 19 mÐt/c«ng
7
b - C¾t thÐp gãc (b»ng hµn h¬i)
- BËc thî: 3/7 = 1 ngêi, 4/7 = 1 ngêi
§VT: giê/m¹ch
Stt Quy c¸ch thÐp Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó
1 50x50x4 0,022 340 m¹ch/c«ng
2 63x63x5 0,025 300 m¹ch/c«ng
3 73x73x6 0,027 278 m¹ch/c«ng
4 80x80x7 0,03 250 m¹ch/c«ng
5 100x100x9-12 0,045 167 m¹ch/c«ng
6 120x120x10-18 0,055 136 m¹ch/c«ng
7 130x130x10-18 0,034 220 m¹ch/c«ng
8 140x140x12-18 0,065 115 m¹ch/c«ng
9 150x150x12-18 0,07 107 m¹ch/c«ng
10 160x160x14-18 0,081 93 m¹ch/c«ng
11 180x180x14-18 0,089 84 m¹ch/c«ng
12 200x200x16-20 0,101 74 m¹ch/c«ng
13 200x200x24-30 0,108 69 m¹ch/c«ng
14 220x220x16-28 0,114 66 m¹ch/c«ng
15 120x80x8-12 0,046 163 m¹ch/c«ng
16 130x90x8-12 0,048 156 m¹ch/c«ng
17 130x90x12-14 0,051 147 m¹ch/c«ng
18 150x100x10-12 0,053 142 m¹ch/c«ng
19 150x100x14-16 0,059 127 m¹ch/c«ng
20 180x120x12-16 0,059 127 m¹ch/c«ng
21 200x150x12-20 0,081 93 m¹ch/c«ng
22
c - C¾t thÐp h×nh (U, I) b»ng hµn h¬i
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
§VT: giê/m¹ch c¾t
ThÐp U ThÐp I

Hao Hao
TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch T¬ng ®¬ng
phÝ phÝ
1 U50 0,023 326 m¹ch/c«ng I 80 0,031 242 m¹ch/c«ng
2 U65 0,028 268 m¹ch/c«ng I 100 0,04 187 m¹ch/c«ng
3 U80 0,03 250 m¹ch/c«ng I 120 0,046 163 m¹ch/c«ng
4 U100 0,036 208 m¹ch/c«ng I 140 0,051 147 m¹ch/c«ng
5 U120 0,047 160 m¹ch/c«ng I 160 0,064 117 m¹ch/c«ng
6 U140 0,056 134 m¹ch/c«ng I 180 0,072 104 m¹ch/c«ng
7 U160 0,061 123 m¹ch/c«ng I 200 0,084 89 m¹ch/c«ng
8 U180 0,068 110 m¹ch/c«ng I 220 0,089 84 m¹ch/c«ng
9 U200 0,071 105 m¹ch/c«ng I 240 0,096 78 m¹ch/c«ng
10 U220 0,078 96 m¹ch/c«ng I 260 0,104 72 m¹ch/c«ng
11 U240 0,094 80 m¹ch/c«ng I 270 0,106 71 m¹ch/c«ng
12 U260 0,105 71 m¹ch/c«ng I 280 0,109 69 m¹ch/c«ng
13 U280 0,108 69 m¹ch/c«ng I 300 0,116 65 m¹ch/c«ng
14 U300 0,118 64 m¹ch/c«ng I 330 0,138 54 m¹ch/c«ng
15 U330 0,123 61 m¹ch/c«ng I 340 0,143 52 m¹ch/c«ng
16 U360 0,129 58 m¹ch/c«ng I 360 0,146 51 m¹ch/c«ng
17 U400 0,14 54 m¹ch/c«ng I 380 0,157 48 m¹ch/c«ng
18 I 400 0,160 47 m¹ch/c«ng
19 I 450 0,163 46 m¹ch/c«ng
20 I 500 0,186 40 m¹ch/c«ng
21 I 550 0,21 35 m¹ch/c«ng
22 I 600 0,242 31 m¹ch/c«ng
8 - C¾t thÐp b»ng hµn ®iÖn hå quang
Trêng hîp sö dông khi hµn h¬i; cua tay, chÆt khã míi sö dông c¾t b»ng hµn ®iÖn.
BËc thî: 4/7 = 1 ngêi
T«n ph¼ng (®vt: giê/mÐt) ThÐp gãc (®vt: giê/m¹ch c¾t)

Hao
TT Quy c¸ch T¬ng ®¬ng Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng
phÝ
1 3ly - 5ly 0,44 17 mÐt/c«ng 50 x 50 0,1 75 m¹ch/c«ng
2 6ly - 8ly 0,53 14 mÐt/c«ng 63 x 63 0,11 68 m¹ch/c«ng
3 10ly - 12ly 0,66 11 mÐt/c«ng 73 x 73 0,13 57 m¹ch/c«ng
4 14ly 0,75 10 mÐt/c«ng 80 x 80 0,19 40 m¹ch/c«ng
5 100 x 100 0,25 30 m¹ch/c«ng
6
V - gß kim lo¹i
§iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt
Gß thñ c«ng: ChuÈn bÞ dông cô, vËt liÖu. C«ng v¹ch dÊu (kÓ c¶ hµn ®Ýnh vµ
-
gÊp mÐp).
- Yªu cÇu: S¶n phÈm lµm ra ph¶i ®óng quy c¸ch, kh«ng lµm kim lo¹i co gi·n
nhiÒu.
- BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3/7.
1- Gß èng h×nh trô
§VT: giê/mÐt
èng giã th¼ng èng giã th¼ng
T«n
T«n dµy T«n dµy T«n dµy
St T«n dµy
dµy
3-4mm 5-6mm
t Quy c¸ch 1,5-2mm Quy c¸ch 7-8mm
1mm (hao
(hao phÝ) (hao phÝ) (hao phÝ)
(hao phÝ)
phÝ)
φ150 0,5 mÐt

c¸ch T thÕ T thÕ

líp
(chiÒu Hµn b×nh th-
TT Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT Hµn cã d©y AT
cao mèi hµn êng
hµn) Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng Hao
T¬ng ®¬ng
phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ
0,37
1 3,5 1 0,3 26,5 21 0,22 36 0,25 32
5
0,37
2 4 1 21 0,45 18 0,26 31 0,31 26
5
3 4 2 0,53 15 0,73 16 0,45 18 0,55 14,5
0,37
4 6 1 0,45 18 0,55 14,5 0,31 26 21
5
5 6 2 0,76 10,5 0,91 9 0,5 16 0,66 15
6 6 2 0,83 9,6 1 8 0,62 13 0,71 14
7 8 2 0,91 9 1,1 7 0,71 11 0,74 11
8 8 3 1,15 7 1,42 5,6 0,91 9 1 8
9 10 3 1,4 6 1,53 5,2 1,11 7 1,25 6,5
10 12 4 1,66 5 1,8 14 1,42 5,6 1,66 5
11 14 4 2 4 2,2 3,5 1,66 5 1,81 4,5
12 16 4 2,2 3,5 2,5 3,2 1,8 4,5 2 4
13 20 4 2,5 3,2 2,85 3 2 4 2,21 3,5
14
15
2- Hµn ®øng
§VT: giê/mÐt
Sè ChiÒu dµi mèi hµn
TT chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt
T thÕ T thÕ
Hµn cã d©y Hµn b×nh th-
Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT
AT êng
Quy c¸ch Sè Hao t¬ng ®- Hao t¬ng Hao t¬ng Hao t¬ng ®-
(chiÒu cao líp phÝ ¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng
mèi hµn) hµn
1 3,5 1 0,47 17 0,52 15 0,33 24 0,41 19,5
2 4 1 0,66 12 0,73 11 0,4 20 0,5 16
3 4 2 1,11 7 1,25 6,5 0,73 11 0,55 14,5
4 6 1 1 8 1,11 7,2 0,55 14,5 0,66 12
5 6 2 1,32 6 1,53 5,2 0,86 9,3 1 8
6 6 2 1,42 5,5 1,66 4,8 1 8 1,25 6,4
7 8 2 1,53 5,2 2 4 1,1 7,2 1,42 5,6
8 8 3 1,8 4,5 2,2 3,5 1,46 5,5 1,66 4,8
9 10 3 2,2 3,5 2,5 3,2 1,77 4,5 1,77 4,5
10 12 4 2,62 3 2,85 2,8 2 4 2,32 3,4
11 14 4 3,13 2,5 3,35 2,4 2,26 3,5 2,62 3
12 16 4 4,53 1,76 5 1,6 2,93 2,7 3,43 2,3
13 16 4 5,55 1,4 6,66 1,2 3,86 2 4,51 1,8
14
15
3- Hµn trÇn (hµn ngöa)
§VT:
giê/mÐt
ChiÒu dµi mèi hµn
chiÒu dµi tõ 0,2-0,5 mÐt chiÒu dµi > 0,5 mÐt

Quy c¸ch T thÕ T thÕ

líp
(chiÒu cao Hµn cã d©y
TT Hµn b×nh thêng Hµn b×nh thêng Hµn cã d©y AT
mèi hµn) hµn AT
Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng Hao T¬ng ®-
phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ®¬ng phÝ ¬ng
1 3,5 1 0,91 8,7 1,11 7,2 0,5 16 0,62 13
2 4 1 1,37 5,8 1,57 5,1 0,62 13 0,73 11
3 4 2 1,57 5,1 1,85 4,3 1,11 7,2 1,37 5,8
4 6 1 1,46 5,5 2,42 3,3 0,64 12,5 1,28 6,3
5 6 2 1,68 4,8 2,21 3,6 1,42 5,6 1,61 5
6 6 2 2 4 2,5 3,2 1,61 5 1,71 4,7
7 8 2 2,12 3,8 2,77 2,9 1,71 4,6 1,81 4,4
8 8 3 2,5 3,2 3,35 2,4 1,85 4,3 2 4
9 10 3 3,6 2,2 3,7 2,2 2 4 1,41 5,7
10 12 4 3,35 2,4 4 2 2,21 3,6 2,5 3,2
11 14 4 3,7 2,2 4,53 1,75 2,5 3,2 2,85 2,8
12 16 4 4 2 5 1,6 2,85 2,8 3,35 2,4VIII - c¹o gØ s¾t
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- C¹o gØ s¾t thêng sö dông b»ng 2 ph¬ng ph¸p:
+ C¹o gØ s¾t b»ng thñ c«ng
+ TÈy gØ s¾t b»ng m¸y cÇm tay
- ChuÈn bÞ: bóa nguéi, bµn ch¶i s¾t, dòa th«, chæi quÐt, dÎ lau.
- Yªu cÇu: VËt tÈy gØ ph¶i s¹ch, kh«ng ngËm xØ, kh«ng cßn ba via
- VËt tÈy: + ThÐp trßn, thÐp h×nh, thÐp dÑt miÕng nhá tÝnh giê/kg.
+ T«n ph¼ng tÝnh giê/m2.
- BËc thî: bËc 3/7 ck = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 3/7ck.
Thñ c«ng M¸y ®¸nh

Quy c¸ch
TT Hao phÝ t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng
φ6-12
1 0,16 giê/kg 50 kg/c«ng 0,064 giê/kg 125 kg/c«ng
φ14-18
2 0,12 giê/kg 66 kg/c«ng 0,048 giê/kg 166 kg/c«ng
φ20-24
3 0,11 giê/kg 72 kg/c«ng 0,044 giê/kg 182 kg/c«ng
φ26-30
4 0,09 giê/kg 88 kg/c«ng 0,036 giê/kg 222 kg/c«ng
φ32-38
5 0,084 giê/kg 95 kg/c«ng 0,033 giê/kg 242 kg/c«ng
φ40-45
6 0,076 giê/kg 105 kg/c«ng 0,030 giê/kg 267 kg/c«ng
φ50-60
7 0,065 giê/kg 125 kg/c«ng 0,039 giê/kg 205 kg/c«ng
8 ThÐp gãc 0,21 giê/kg 38 kg/c«ng 0,084 giê/kg 95 kg/c«ng
S¾t miÕng
9 0,66 giê/kg 12 kg/c«ng 0,26 giê/kg 31 kg/c«ng
nhá
10 T«n tÊm 0,6 giê/kg 13 kg/c«ng 0,24 giê/kg 33 kg/c«ng
11
ix - s¬n kim lo¹i
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- S¬n kim lo¹i cã hai h×nh thøc:
+ S¬n b»ng tay
+ S¬n b»ng m¸y
§Ó tr¸nh l·ng phÝ s¬n vµ s¬n cã hiÖu qu¶. Thêng c¸c lo¹i thÐp trßn cã ®êng kÝnh
nhá tõ φ6-φ24 d¹mg thanh, s¬n sè lîng Ýt thêng s¬n b»ng tay hoÆc thÐp h×nh cã tiÕt
diÖn nhá L25x25- 40x40 s¬n sè lîng Ýt, hoÆc ë d¹ng ®· liªn kÕt thµnh kÕt cÊu nªn sö
dông s¬n thñ c«ng.
Cßn c¸c lo¹i t«n tÊm, thÐp h×nh, thÐp trßncã tiÕt diÖn lín sÏ sö dông s¬n b»ng m¸y
hoÆc m¸y phun s¬n, n¨ng suÊt sÏ lín h¬n s¬n thñ c«ng, vËt t gi¶m so víi s¬n thñ c«ng.
- ChuÈn bÞ: s¬n, x¨ng (hoÆc dÇu pha s¬n) chæi quÐt s¬n, dÎ lau, g¨ng tay,
m¸y+b×nh vßi phun,, khÈu trang vµ c¸c dông cô cÇn thiÕt theo tõng ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt
®Ó ®¶m b¶o n¨ng suÊt vµ an toµn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc.
- Yªu cÇu: VËt cÇn s¬n ph¶i ®¶m b¶o ®óng mµu qui ®Þnh, s¬n ph¶i ®Òu, bãng
theo yªu cÇu kü thuËt.
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
§VT: giê/kg hoÆcgiê/m2
VËt liÖu s¬n

Sè lÇn s¬n ThÐp trßn ThÐp h×nh T«n ph¼ng
TT
thñ c«ng Thñ c«ng M¸y Thñ c«ng M¸y
1 s¬n 1 níc 0,1 giê/kg 0,25 0,175 0,12 0,036
2 s¬n 2 níc 0,13 giê/kg 0,51 0,153 0,32 0,096
3 s¬n 3 níc 0,14 giê/kg 0,7 0,21 0,45 0,135
4
X - rÌn kim lo¹i
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- C«ng t¸c chuÈn bÞ: than, lß, nhËn lÜnh nguyªn vËt liÖu (c«ng chÆt + ca s¾t tÝnh
riªng kh«ng ë nguyªn c«ng nµy), vËt liÖu ph¶i ®óng quy c¸ch, vËt rÌn kh«ng ®îc ch¸y, nøt,
rç, rÌn kh«ng qu¸ l÷a ®Ó ®¶m b¶o chÊt lîng thÐp khi gia c«ng. Trong ®Þnh møc tÝnh c¶
®· tÝnh c¶ thêi gian nhËp kho.
- Dông cô: bóa tay 0,3 kg- 0,5 kg, ®e-bµn lµ- tr¹m chÆt thÐp.
- RÌn ba c«ng: M16 trë xuèng bè trÝ 1 thî chÝnh, 1 thî phô.
M18 trë lªn bè trÝ 1 thî chÝnh, 2 thî phô.
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi.
1 - RÌn ph«i Bul«ng
§VT: giê/chiÕc
RÌn thñ c«ng RÌn b»ng bóa m¸y

Quy c¸ch
TT Hao phÝ t¬ng ®¬ng Hao phÝ t¬ng ®¬ng
φ6x25-30
1 0,066 113
φ8x30-35
2 0,072 104
φ10x35-40
3 0,08 94
φ12x40-50
4 0,089 84
φ14x50-60
5 0,1 75
φ16x60-70
6 0,114 66
φ18x70-80
7 0,114 66 0,034 220
φ20x100-120
8 0,127 59 0,0381 197
φ22x120-160
9 0,151 50 0,045 166
φ22x140-150
10 0,16 45 0,048 156
φ24x100-150
11 0,166 45 0,050 150
φ24x150-180
12 0,178 42 0,055 142
φ26x100-130
13 0,182 41 0,055 136
φ26x200-200
14 0,186 40 0,056 134
φ28-30x100-120
15 0,196 38 0,059 127
φ28-30x130-150
16 0,205 35 0,062 121
17
2- RÌn ph«i £cu
- BËc thî: bËc 3/7 = 1 ngêi.
§VT: giê/chiÕc
RÌn thñ c«ng RÌn b»ng bóa m¸y

Quy c¸ch
TT Hao phÝ T¬ng ®¬ng Hao phÝ T¬ng ®¬ng
107
1 Gi¸c £cu: 9 0,07
chiÕc/c«ng
2 Gi¸c £cu: 14 0,105 71 chiÕc/c«ng
3 Gi¸c £cu: 17 0,127 59 chiÕc/c«ng
4 Gi¸c £cu: 19 0,2 37 chiÕc/c«ng
5 Gi¸c £cu: 22 0,242 31 chiÕc/c«ng 0,0605 124 chiÕc/c«ng
6 Gi¸c £cu: 24 0,266 28 chiÕc/c«ng 0,066 114 chiÕc/c«ng
7 Gi¸c £cu: 26 0,285 26 chiÕc/c«ng 0,071 105 chiÕc/c«ng
8 Gi¸c £cu: 28-30 0,32 23 chiÕc/c«ng 0,08 94 chiÕc/c«ng
9 Gi¸c £cu: 32 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng
10 Gi¸c £cu: 34 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng
11 Gi¸c £cu: 36 0,348 22 chiÕc/c«ng 0,087 86 chiÕc/c«ng
12 Gi¸c £cu: 38-40 0,42 18 chiÕc/c«ng 0,105 71 chiÕc/c«ng
13
3 - RÌn dông cô hµng phi tiªu chuÈn (rÌn b»ng tay)
§VT: giê/chiÕc

Danh môc Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó
TT
1 Bóa nguéi 0,3 kg 2 4 chiÕc/c«ng
2 Xµ beng 3 kg 1 8 chiÕc/c«ng
3 Xµ beng 5 kg 1,25 6 chiÕc/c«ng
Mãc cÈu φ24-28
4 3 2 chiÕc/c«ng
5 §inh ®Øa, ghim gç
φ6-φ10 0,13 60 chiÕc/c«ng
φ12-φ15 0,15 53 chiÕc/c«ng
6 §inh vÈu 0,32 25 chiÕc/c«ng
7
XI - khoan kim lo¹i
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- ChuÈn bÞ : m¸y khoan, dÇu mì, mòi khoan theo yªu cÇu(lç-giê/c«ng)
- Thêi gian lÊy dÊu, ®ãng tu kh«ng tÝnh trong nguyªn c«ng khoan.
- Thêi gian mµi mòi khoan ®· tÝnh trong nguyªn c«ng khoan.
- VËt liÖu khoan ®Ó c¹nh m¸y < 15m, nÕu lín h¬n ® îc tÝnh thªm thêi gian vËn
chuyÓn.
- Trêng hîp khoan lÎ tÎ, sè lç khoan < 20 lç th× ®Þnh møc ®îc nh©n thªm hÖ sè 1,25
lÇn.
- Khoan kim lo¹i ®îc sö dông ë hai d¹ng
+ khoan b»ng m¸y khoan di ®éng ch¹y h¬i.
+ khoan b»ng m¸y khoan cè ®Þnh.
1- Khoan lç b»ng m¸y khoan di ®éng
§VT: giê/lç
Trªn dµn Díi ®Êt
§êng chiÒu
®øng cÇn ngang cÇn ®øng cÇn ngang cÇn
Sè kÝnh dµy t¬ng ®- t¬ng
t¬ng ®-
TT lç t«n hao hao ¬ng hao ®¬ng hao t¬n ®¬ng
¬ng
khoan (mm) phÝ phÝ (lç/c«ng phÝ (lç/c«n phÝ (lç/c«ng)
(lç/c«ng
) ) g)
0,22
5-7 0,154 48 33 0,084 89 0,09 83
8
0,24
8-10 0,168 45 31 0,094 80 0,19 39
2
0,27 0,21
φ14
1 11-14 0,19 39 27 0,1 75 35
6 6
0,22
15-18 0,216 35 0,32 23 0,111 67 33
8
0,36 0,26
19-22 0,266 28 21 0,121 62 28
3 6
0,17
5-7 0,16 47 0,25 30 0,093 80 42
6
0,26
φ16-18
2 8-10 0,178 42 28 0,096 78 0,19 39
6
0,29
11-14 0,195 38 25 0,102 73 0,21 36
6
0,33
15-18 0,21 36 23 0,108 69 0,25 30
3
φ16-18
3
0,28
19-22 0,235 32 0,4 19 0,116 65 20
5
0,29
5-7 0,178 42 25 0,094 80 0,2 37
6
0,21
8-10 0,2 37 0,32 23 0,1 75 35
6
0,36 0,24
φ20-22 11-14 0,222
4 34 21 0,105 71 31
3 2
0,28
15-18 0,257 29 0,47 16 0,112 67 26
5
0,66 0,34
19-22 0,307 24 11 0,119 63 21
7 8
2- Khoan b»ng m¸y khoan cè ®Þnh
§VT: giê/lç
§êng kÝnh lç khoan
ChiÒu 10-14 16-18 19-22 24-26

dµy t«n t¬ng ®- t¬ng ®- t¬ng ®-
TT hao hao hao t¬ng ®¬ng
(mm) hao phÝ
¬ng ¬ng ¬ng
phÝ phÝ phÝ (lç/c«ng)
(lç/c«ng) (lç/c«ng) (lç/c«ng)
1 5-7 0,07 107 0,079 95 0,098 76 0,11 68
2 8-10 0,074 101 0,083 90 0,104 72 0,14 53
3 11-14 0,079 95 0,089 84 0,112 66 0,162 46
4 15-18 0,092 82 0,099 75 0,127 59 0,187 40
5 19-22 0,11 68 0,12 62 0,14 53 0,218 34
6


XII- doa lç
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- ChuÈn bÞ: KiÓm tra m¸y, nhiªn liÖu lµm m¸t, b«i tr¬n, dao doa, ®¸ mµi thanh.
- Yªu cÇu: Lç doa ph¶i th¼ng, nh½n, bãng, ®óng yªu cÇu kü thuËt. Tr êng hîp doa
Ýt mÊt nhiÒu thêi gian chuÈn bÞ th× ®Þnh møc ®· tÝnh ®îc nh©n thªm víi hÖ sè 1,25
lÇn.
- BËc thî: bËc 4/7ck = 1 ngêi, bËc 5/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 4,5/7ck

§VT: giê/lç
Da lîng Doa ®øng Doa ngang

cÇn doa t¬ng ®¬ng t¬ng ®¬ng
TT hao phÝ hao phÝ
(mm) (lç/c«ng) (lç/c«ng)
1 0,2-0,3 0,066 113 0,08 93
2 0,4-0,5 0,084 99 0,11 68
3 0,6-0,7 0,11 68 0,146 51
4 0,8-0,9 0,158 47 0,265 28
5
XIII - gia c«ng bu l«ng ®ai èc b»ng tay
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- ChuÈn bÞ: ph«i bu l«ng+ ®ai èc ®óng kÝch thíc ®Ó t¹o ren.
- Tar« s¾p s½n tõng bé theo yªu cÇu ren lç.
- Bµn ren ph¶i ®óng bíc ren, kh«ng bÞ søt mÎ ren.
- Yªu cÇu : VËt ren ph¶i ®øng kh«ng bÞ nghiªng, ®óng b íc qui ®Þnh £cu ph¶i qua
3 bíc (theo ta r« 1-2-3).
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tÝnh l¬ng 3/7ck.
§VT: giê/lç
§êng kÝnh ren
8-10 12 14-16 18 20 22 24
Tªn
Stt danh T§ T§ T§ T§ T§ T§

môc HP HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/ HP ch/
ch/c
c c c c c
0,03 0,04 0,06 0,07
1 §ai èc 202 166 0,054 138 113 96 0,095 79 0,12 63
7 5 6 8
0,05 0,05 0,09
2 Bul«ng 142 131 0,061 123 0,08 94 78 0,104 72 0,143 52
3 7 6XIV - TiÖn chi tÕt
§iÒu kiÖn c«ng t¸c vµ kü thuËt
- ChuÈn bÞ: m¸y mãc, dông cô, dao c¾t, thíc cÆp, pan me, ph«i liÖu ®· qua
nguyªn t¹o ph«i ®óng tiªu chuÈn.
- VËt tiÖn ph¶i hÕt vÕt ®en ph«i rÌn, ren r¨ng ph¶i ®øng kh«ng nghiªng kh«ng xíc
mÎ r¨ng. TiÖn xong ph¶i thö b»ng £cu, s¶n phÈm nhËp kho ph¶i qua KCS x¸c nhËn. Thêi
gian mµi dao vµ giao nép s¶n phÈm ®· tÝnh trong ®Þnh møc.
- Sè lîng gia c«ng Ýt < 20% ®Þnh møc th× ®îc nh©n thªm hÖ sè ®iÒu chØnh so víi
møc tÝnh to¸n lµ 1,25 lÇn
- A lµ chiÒu dµi phÇn ren ph¶i tiÖn.
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
1- TiÖn trôc b¬m + vÝt cÊy
§VT: giê/chiÕc
Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Ghi chó
TT (giê) (chiÕc/c«ng)
φ15x100-120
1 0,8 10
φ20x100-130
2 1,33 6
φ25x100-150
3 1,78 4,5
φ30x50-200
4 2,28 3,5
C¸c lo¹i trôc
b¬m φ35x100-250
5 2,66 3
φ40x200-350
6 3,2 2,5
φ45x250-400
7 4 2
φ50x350-500
8 5,33 1,5
9 M 4x25 0,23 35
10 M 6x35 0,24 33
VÝt CT5
11 M 8x45 0,27 29
12 M 10x50 0,29 27
2- TiÖn vßng ®Öm
§VT: giê/chiÕc
Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Ghi chó
TT (giê) (chiÕc/c«ng)
φ15xφ5x2
1 0,08 100
φ20x10x2
2 0,09 88
φ30x10x5
3 0,11 73
φ40x16x5
4 0,13 62
Vßng ®Öm dÑt
φ50x20x6
5 0,16 50
φ60x30x10
6 0,18 44
φ70x40x10
7 0,21 38
8
3 - TiÖn mÆt bÝch
§VT: giê/chiÕc
Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Ghi chó
TT (giê) (chiÕc/c«ng)
φ200x90x18 NÕu mÆt bÝch xï
Ph«i ®· t¹o d¹ng
1 0,3 26
x×, gia c«ng ®¬n
c¾t trßn φ285x185x15
2 0,32 25 chiÕc tuú theo
φ80x20x10
3 0,08 100 kÝch thíc ®Þnh
φ110x35x15 møc bªn nh©n 1,25
4 0,11 72
φ150x65x25
5 0,28 28
φ200x100x15
6 0,29 27
φ205x105x15
7 0,33 24
φ500x200x15
8 0,52 15
φ650x450x20
9 0,69 12
4- TiÖn ®Çu nèi èng cao su
- BËc thî: bËc 3/7ck
§VT: giê/chiÕc
Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Ghi chó
TT (giê) (chiÕc/c«ng)
φ32x100
1 0,3 26
φ38x120
2 0,35 23
Ph«i thÐp èng Sè lîng < 10 chiÕc
φ40x130
3 0,4 20
®Ó nèi cao su ®Þnh møc bªn
nh©n thªm hÖ sè
7-8 khÝa kh«ng φ42x135
4 0,44 18
1,25
ren r¨ng φ22x120
5 0,27 29
6
5 - TiÖn Gu Gi«ng ( cã ren hai ®Çu cha kÓ £cu)
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngßi
§VT: giê/chiÕc
Sè T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Hao phÝ (giê) Ghi chó
TT (chiÕc/c«ng)
1 M 12-14 0,28 28
ChiÒu dµi ren hai
2 M 16-18 0,31 26
®Çu tõ 30-50mm.
3 M 20-22 0,36 22 NÕu >60mm th×
4 M 24-26 0,42 19 nh©n víi1,05
5
6- TiÖn Bul«ng khíp nèi h×nh c«n
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
§VT: giê/chiÕc
Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Ghi chó
TT (giê) (chiÕc/c«ng)
1 M 12x20 0,5 16
ChiÒu dµi phÇn c«n tõ
2 M 14x22 0,57 14
30-50mm. kÝch thíc ®Çu
3 M 16x25 0,66 12
Ph«i ®· rÌn
bu l«ng theo tiªu huÈn
hoÆc c¾t tríc
4 M 18x30 0,8 10 nÕu kh¸c ®Þnh møc bªn
5 M 20x35 1 8 nh©n víi 1,05
6
7 - TiÖn dßng däc
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
§VT: giê/chiÕc
Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Ghi chó
TT (giê) (chiÕc/c«ng)
φ80xφ21xR13xD30
1 1,14 7
φ100x27x16x50
2 1,33 6
φ150x36x18x60
3 2 4
φ200x40x20x70
4 2,66 3 Ph«i tiÖn ®· qua
φ250x45x22x80
5 3,2 2,5 nguyªn c«ng t¹o
ph«i
φ300x50x24x90
6 4 2
φ350x60x26x90
7 5,33 1,5
φ400x70x30x100
8 8 1
9
8 - TiÖn con t¨n + rång ®en b»ng thÐp
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
§VT: giê/chiÕc
Sè Hao phÝ T¬ng ®¬ng
Danh môc Quy c¸ch Ghi chó
TT (giê) (chiÕc/c«ng)
φ60xφ22x80
1 1 8
φ80xφ25x90
2 1,14 7
Con l¨n thÐp Ph«i ®· rÌn hoÆc
c¾t
CT3 φ100xφ28x100
3 1,6 5
4
φ15xφ5x2
9 0,08 100
φ20xφ10x2
10 0,09 88
R«ng ®en thÐp
φ30xφ10x4
11 0,11 72 Ph«i tõ thÐp trßn
CT3
φ30xφ10x6
12 0,12 66
13
9 - TiÖn b¸nh ®ai (ph«i gang ®óc)
- BËc thî: bËc 4/7 = 1 ngêi
§VT: giê/chiÕc
B¸nh ®ai 2 vµnh R17 B¸nh ®ai 1 vµnh R13
Sè Hao Hao
T¬ng ®¬ng T¬ng ®¬ng
TT Quy c¸ch Quy c¸ch
phÝ (chiÕc/c«ng) phÝ (chiÕc/c«ng)
(giê) (giê)
φ140xφ40-
φ150xφ28x28-30
1 2 4 1,33 6
45
φ130xφ30-
φ200-250xφ38-45
2 2,66 3 1,6 5
35
φ120xφ28-
φ280-300xφ42-45
3 4 2 1,6 5
25
φ320-350xφ45-50 φ100xφ25
4 5,33 1,5 1,33 6
φ400-450xφ50-55 φ80xφ20-25
5 8 1 1,14 7
φ480-500xφ60-70 φ60xφ20-25
6 12 0,6 1,14 7
7
10- TiÖn Bul«ng
- BËc thî: bËc 3/7ck = 1 ngêi, bËc 4/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 3,5/7ck
§VT: giê/chiÕc
Quy c¸ch T¬ng Quy c¸ch
Hao Hao T¬ng ®¬ng
®¬ng
Sè TT phÝ phÝ (chiÕc/c«n
M x C.dµi bul«ng x A(C.dµi M x C.dµi bul«ng x
(chiÕc/
(giê) (giê) g)
ren) A(C.dµi ren)
c«ng)
1 M6x20-30xA15-20 0,072 110 M18x50-60xA20-35 0,123 65
2 M6x50-30xA25-30 0,08 100 M18x70-80xA30-40 0,133 60
3 M8x30-40xA15-20 0,076 105 M18x90-100xA40-50 0,145 55
4 M8x50-60xA25-30 0,084 95 M20x50-60xA20-30 0,133 60
5 M10x30-40xA20-30 0,088 90 M20x70-80xA30-40 0,145 55
6 M10x50-60xA25-30 0,094 85 M20x90-100xA40-50 0,16 50
7 M10x70-80xA30-40 0,1 80 M22x50-60xA20-30 0,137 58
8 M10x90-100xA40-50 0,106 75 M22x80-100xA30-50 0,166 48
9 M12x30-40xA15-25 0,1 80 M24x70-100xA30-50 0,16 50
10 M12x50-60xA20-30 0,106 75 M24x100-120xA50-70 0,187 43
11 M12x70-80xA30-40 0,11 73 M26x100xa50-70 0,193 41
12 M14x50-60xA20-30 0,106 75 M30x120xA60-70 0,2 40
13 M14x70-80xA30-40 0,123 65 M32x80-120xA40-50 0,24 33
14 M14x90-100xA40-50 0,133 60 M36x100-120xA50-60 0,45 18
15 M16x50-60xA20-30 0,114 70
16 M16x70-80xA30-40 0,123 65
17 M16x90-100xA30-50 0,138 58
XV- bµo + phay c¾t kim lo¹i
§iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt
- ChuÈn bÞ: m¸y, thíc ®o, níc lµm m¸t, vËt phay, ®å g¸.
- Yªu cÇu: MÆt ph¼ng phay ph¶i nh½n ®¹t tõ τ 5 trë lªn, kÝch thíc theo yªu cÇu kü
thuËt. hao phÝ lao ®éng ®· tÝnh c¶ thêi gian g¸ kÑp, mµi dao, giao nép s¶n phÈm.
1- Phay mÆt ph¼ng:
- BËc thî: bËc 4/7ck = 1 ngêi, bËc 5/7ck = 1 ngêi, hÖ sè tiÒn l¬ng = 4,5/7ck
§VT: giê/m2
Quy c¸ch

Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó
TT D lîng cÇn phay
1 0,2-0,35 mm 2,66 2,8 m2/c«ng
NÕu phay mÆt ®Çu
2 0,4-0,55 mm 3,2 2,3 m2/c«ng
vµ c¸c chi tiÕt nhá th×
3 0,6-0,75 mm 5,1 1,5 m2/c«ng ®Þnh møc bªn nh©n
4 0,8-1,0 mm 6,4 1,17 m2/c«ng víi 1,25
5 1,2-1,5 mm 7,2 1,04 m2/c«ng
2- Bµo mÆt ph¼ng
- BËc thî: bËc 4/7 = 1 ngêi
§VT: giê/m2
Quy c¸ch

Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó
TT D lîng cÇn phay
1 0,3-0,5 mm 6,6 1,13 m2/c«ng
2 0,6-1 mm 8 0,9 m2/c«ng
NÕu bµo sè l¬ng Ýt,
3 1,2-1,5 mm 10 0,75 m2/c«ng
c¸c chi tiÕt nhá, bËc
4 1,6-1,8 mm 13 0,57 m2/c«ng phøc t¹p khã th× ®Þnh
5 2-2,5 mm 16 0,47 m2/c«ng møc bªn nh©n víi 1,25
6 2,6-3 mm 20 0,38 m2/c«ng
7 3,2-4 mm 27 0,28 m2/c«ng
3- TiÖn ªcu
§VT: giê/chiÕc
Hao Hao
T¬ng ®¬ng T¬ng ®¬ng
Stt quy c¸ch Quy c¸ch
phÝ phÝ
(chiÕc/c«ng) (chiÕc/c«ng)
1 M4- M 5 0,094 80 M 26- M 28 0,093 80
2 M 6- M 8 0,065 115 M 30- M 32 0,228 35
3 M 10- M 12 0,069 108 M 34- M 36 0,25 32
4 M 14- M 16 0,072 104 M 38- M 40 0,275 29
5 M 18- M 20 0,075 100 M 40- M 42 0,296 27
6 M 22- M 24 0,078 90 M 44- M 50 0,4 25
XVI- ®óc kim lo¹i
§iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt
- ChuÈn bÞ: lß, than vôc, qu¹t, gang ®ñ kÝch thíc, c¸c chÊt trî dung, khu«n, phao,
c¸t. ®¶m b¶o yªu cÇu kü thuËt trang bÞ dông cô phôc vô c«ng nghÖ ®óc.
- Yªu cÇu: s¶n phÈm ®óc kh«ng cã khuyÕt tËt, rç khÝ n»m trong tiªu chuÈn cho
phÐp, vËt ®óc ph¶i ®¶m b¶o kÝch thíc vµ c¸c yªu cÇu kü thuËt. Hao phÝ lao ®éng ® îc
x¸c ®Þnh theo ®é phøc t¹p vµ träng lîng cña chi tiÕt. (Nguyªn c«ng chÕ t¹o khu«n + phao
kh«ng tÝnh trong c«ng viÖc ®óc gang).
§VT: giê/kg
Stt Quy c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng Ghi chó
(kg/c«ng)
Träng lîng vËt ®óc
NÕu vËt ®óc < 70%
1 1-5 0,68 12
®Þnh møc vµ ®óc
2 6-15 0,55 14,5
nhiÒu chi tiÕt kh¸c
3 20-50 0,342 23
nhau th× ®Þnh møc
4 60-150 0,307 26
trªn nh©n víi 1,15 lÇn
5 160-250 0,24 33
XVII - gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn
§iÒu kiÖn c«ngt¸c vµ kü thuËt
- Gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn bao gåm rÊt nhiÒu chi tiÕt kh¸c nhau. Sö dông thiÕt
bÞ ®Ó gia c«ng còng kh¸c nhau do vËy yªu cÇu chi tiÕt nµo th× chuÈn bÞ thiÕt bÞ + dông
cô cho chi tiÕt ®ã.
- Gia c«ng chi tiÕt phi tiªu chuÈn chñ yÕu lµ c¸c chi tiÕt phôc vô cho c«ng t¸c luyÖn
kim.
- Trong c¸c chi tiÕt gia c«ng hµng phi tiªu chuÈn tÝnh trong danh môc lµ: §VT:
giê/chiÕc
Stt Danh môc Qui c¸ch Hao phÝ T¬ng ®¬ng
(giê)
φ25xφ15x15
1 B¹c c¸nh bóa m¸y ®Ëp kÏm 0,27 30 chiÕc/c«ng
φ20xφ12x10
2 B¹c c¸nh bóa m¸y ®Ëp kÏm 0,16 50 chiÕc/c«ng
3 C¸nh bóa m¸y C45 10ly 1 8 chiÕc/c«ng
φ6-φ10
4 Sµng m¸y ®Ëp 14 1,75
c«ng/chiÕc
φ12-φ16
5 Sµng m¸y ®Ëp 13 1,625
c«ng/chiÕc
φ18-φ20
6 Sµng m¸y ®Ëp 15 1,875
c«ng/chiÕc
φ400
7 C¸nh qu¹t hót 82 10,25
c«ng/chiÕc
φ450
8 C¸nh qu¹t hót 90 11,25
c«ng/chiÕc
9 Mai ¬ c¸nh qu¹t 20 2,5 c«ng/chiÕc
lo¹i 0,6-3KW
10 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn 8 1 c«ng/chiÕc
11 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn Loai 3,5-7 10 1,25
c«ng/chiÕc
12 C¸nh qu¹t m¸t ®/c ®iÖn lo¹i 7,5-60 12 1,5 c«ng/chiÕc
13 C¸nh m¸y khuÊy 6,5 1,23
chiÕc/c«ng
14 ChÐn ho¸ nghiÖm 0,3 27 chiÕc/c«ng
φ8xφ14x2,2
15 Vßng ®Öm dÑt 0,06 133
chiÕc/c«ng
16 Gia c«ng bÇu qu¹t (hót+®Èy) l¾p c¸nh 400- 48 6 c«ng/chiÐc
450
17 Then b»ng 8x55x7 1,3 6 chiÕc/c«ng
18 Then b»ng 10x75x8 1,6 5 chiÕc/c«ng
19 Then b»ng 14x100x9 2 4 chiÕc/c«ng
20 Then b»ng 18x13011 2,5 3,2 chiÕc/c«ng
φ6x20
21 §inh t¸n chám cÇu 0,1 80 chiÕc/c«ng
φ8x20
22 §inh t¸n chám cÇu 0,12 67 chiÕc/c«ng
23 Ph«i kÑp ch× 0,08 100
chiÕc/c«ng
24 Bµo nh«m phôc vô ho¸ 1,6 5 chiÕc/c«ng
4,5-14KW
25 Gia c«ng trôc ®éng c¬ ®iÖn 14 1,75
c«ng/chiÕc
1-14KW
26 Gia c«ng trôc ®éng c¬ ®iÖn 12 1,5 c«ng/chiÕc
2.8-7KW
27 Gia c«ng trôc qu¹t hót+®Èy 15 1,875
c«ng/chiÕc
28 Gia c«ng trôc xe c¶i tiÕn ®ång bé kÓ 12 1,5 c«ng/chiÕc
c¶ 2 £cu
29 Gia c«ng gèi ®ì bi+n¾p hoµn 310-312 18 2,25
c«ng/chiÕc
chØnh
30 B¹c ch¾n bi 310-315 2 4 chiÕc/c«ng
31 B¹c ch¾n bi 310-315 2,5 3 chiÕc/c«ng
32 TiÖn th« qu¶ t¸o xe « t« 0,53 15 chiÕc/c«ng
33 TiÖn tinh qu¶ t¸o xe « t« 0,72 11 chiÕc/c«ng
34 TiÖn th« b¸t qu¶ t¸o « t« 0,53 15 chiÕc/c«ng
35 TiÖn tinh b¸t qu¶ t¸o « t« 0,72 11 chiÕc/c«ng
36 L¸ng l¹i cæ gãp m¸y ph¸t « t« 6 1,3 chiÕc/c«ng
37 Gia c«ng gugi«ng quang nhÝp kÓ c¶ 2 £cu 3 2,5 chiÕc/c«ng
38 S÷ lý gèi ®ì bÞ mßn kÓ c¶tiÖn b¹c 2 4 chiÐc/c«ng
Ðp
39 Gia c«ng trôc vÝt me + ®ai èc M24-30 ren 8 1 chiÕc/c«ng
vu«ngGia
φ100-150
40 Gia c«ng khíp nèi (kÓ c¶ lç 12 1,5 c«ng/chiÕc
b¾t bu l«ng)
φ160-200
41 Gia c«ng khíp nèi (kÓ c¶ lç 16 2 c«ng/chiÕc
b¾t bu l«ng)
42 Sö lý trôc ®éng c¬ b»ng ph¬ng 4 2 chiÕc/c«ng
ph¸p hµn ®¾p
43 Gia c«ng b¸nh goßng 8 1 chiÕc/c«ng
44 Gia c«ng èng cùc ©m (phin kÓ c¶ phay 32 4 c«ng/chiÕc
®iÖn) r·nh+2£cu
45 Gia c«ng trôc b¬m níc 2 LT6 hoµn chØnh 6 1,3 chiÕc/c«ng
lo¹i φ400x250
46 TiÖn l¹i qu¶ ®Ëp trôc 48 6 c«ng/chiÕc
lo¹i φ600x400
47 TiÖn l¹i qu¶ ®Ëp trôc 72 9 c«ng/chiÕc
φ400
48 Gia c«ng trôc m¸y ®Ëp trôc 80 10 c«ng/chiÕc
φ600
49 Gia c«ng trôc m¸y ®Ëp trôc 96 12 c«ng/chiÕc
50 Gia c«ng qu¶ ®Ëp èng ®iÖn 2 4 chiÕc/c«ng
ph©n
51 Gia c«ng vÝt b¾t dao m¸y c¾t M18-M20 1,5 5 chiÕc/c«ng
®ét
Gia c«ng kim thu l«i chèng sÐt φ22-25x1000
52 0,73 11 chiÕc/c«ng
53 Khoan xÎng vít xØ Sn 2 4 chiÕc/c«ng
54 Gia c«ng gèi ®ì c©n 25 tÊn ph«i gang ®óc 12 1,5 c«ng/chiÕc
55 Gia c«ng gèi ®ì c©n 25 tÊn ph«i thÐp 14 1,75
c«ng/chiÕc
56 Gia c«ng mui móc thiÕc t«n 3ly hoµn 10 1,25
c«ng/chiÕc
chØnh c¶ c¸n
57 C¾t gß vµnh xe c¶i tiÕn t«n 3ly 4 2 chiÕc/c«ng
58 Gia c«ng mai ë xe c¶i tiÕn t«n 10ly kÓ c¶ 9,5 1,2 c«ng/chiÕc
n¾p ch¾n
59 Gia c«ng thïng+cµng xe c¶i 8 1 chiÕc/c«ng
tiÕn
60 Hµn+khoan l¾p ghÐp hoµn 13,5 1,7 c«ng/chiÕc
chØnh vµnh xe c¶i tiÕn
61 L¾t ghÐp hoµn chØnh xe c¶i 2 4 chiÐc/c«ng
tiÕn
62 ChÕ t¹o vá+dao tÜnh m¸y ®Ëp 40 5 c«ng/chiÕc
níc
63 ChÕ t¹o bóa ®Ëp 2 4 chiÕc/c«ng
64 ChÕ t¹o may ë c¸nh ®Ëp níc 14 1,75
c«ng/chiÕc
65 ChÕ t¹o trôc m¸y ®Ëp níc 2 4 chiÕc/c«ng
1,3 chiÕc/c«ng
66 Gia c«ng lëi sµng m¸y ®Ëp níc 150x300x5 6
67 L¾p r¸p, c©n chØnh, bµn giao 15 1,9 c«ng/chiÕc
68 Gia c«ng+t¸n m¸ phanh « t« tÝnh cho 1 bé 7 1,14
chiÕc/c«ng
69 TiÖn l¸ng t¨m bua « t« tÝnh cho 1 bé 8 1 chiÕc/c«ng
70 Gia c«ng khung sµng than 800x1200 2 4 chiÕc/cong
71 C¨ng lìi sµng 30x30 1 8 chiÕc/c«ng
§an líi sµng than thÐp φ4
72 30x30 40 5 c«ng/chiÕc
800x1200
§an líi sµng than thÐp φ4
73 25x25 45 5,6 c«ng/chiÕc
800x1200
lç khoan φ8-
74 Gia c«ng sµn than b»ng t«n 5- 16 2 c«ng/chiÕc
8ly 10 kt
800x1200
75 Gia c«ng vßi phun t¹o mï ren 3 ®Çu nèi 1,33 6 chiÕc/c«ng
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản