Đồ án chi tiết máy: Thiết kế trạm dẫn động băng tải

Chia sẻ: Nguyễn Hải | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

2
2.993
lượt xem
825
download

Đồ án chi tiết máy: Thiết kế trạm dẫn động băng tải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thiết kế trạm dẫn động băng tải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án chi tiết máy: Thiết kế trạm dẫn động băng tải

 1. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n Lêi nãi ®Çu N−íc ta ®ang trªn con ®−êng tiÕn lªn c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ víi ®−êng lèi x©y dùng chñ nghÜa x· héi. §¶ng ta ®· ®Ò ra 3 cuéc c¸ch m¹ng, trong ®ã cuéc c¸ch m¹ng khoa häc kü thuËt lµ then chèt ®Ó t¹o ra cña c¶i cho x· héi. Do ®ã ph¶i −u tiªn c«ng nghiÖp nÆng mét c¸ch hîp lý. Trong giai ®o¹n c«ng nghiÖp ho¸ - HiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc, con ng−êi kh«ng thÓ thiÕu m¸y mãc bëi v× nã lµ mét ph−¬ng tiÖn tõ tr−íc ®Õn nay ®· gióp ®ì con ng−êi gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu vÊn ®Ò mµ con ng−êi kh«ng cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®−îc. HiÖn lµ mét sinh viªn ®ang theo häc t¹i tr−êng ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc cÊn thiÕt vÒ lý thuyÕt lÉn tay nghÒ. §Ó sau nµy víi vèn kiÕn thøc ®· ®−îc trang bÞ em cã thÓ gãp mét phÇn nhá bÐ ®Ó lµm giÇu cho ®Êt n−íc. Thêi gian võa qua em ®−îc giao ®Ò tµi: “ThiÕt kÕ dÉn ®éng b¨ng t¶i”. Sau khi nhËn ®Ò tµi víi sù chØ b¶o tËn t×nh cña thÇy gi¸o h−íng dÉn vµ c¸c thÇy trong khoa cïng c¸c b¹n ®ång nghiÖp vµ sù nç lùc cña b¶n th©n em ®· hoµn thµnh ®Ò tµi. Tuy nhiªn trong qu¸ tr×nh lµm viÖc mÆc dï ®· cè g¾ng hÕt søc nh−ng do tr×nh ®é cã h¹n vµ cßn Ýt kinh nghiÖm nªn kh«ng thÓ tr¸nh sai sãt. VËy em kÝnh mong sù chØ b¶o cña thÇy c« ®Ó ®Ò tµi cña em ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. H¶i D−¬ng, ngµy….th¸ng ....n¨m 2008 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 1 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 2. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n NhËn xÐt cña gi¸o viªn h−íng dÉn ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. H¶i D−¬ng, ngµy….th¸ng ....n¨m 2008 Gi¸o viªn h−íng dÉn Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 2 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 3. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n §å ¸n m«n häc chi tiÕt m¸y §Ò sè: 10 ThiÕt kÕ hÖ dÉn ®éng b¨ng t¶i 1. §éng c¬ 3. Hép gi¶m tèc 2. Bé truyÒn ®ai thang 4.Nèi trôc 5. B¨ng t¶i Sè LiÖu cho tr−íc 1 Lùc kÐo b¨ng t¶i F 7800 N 2 VËn tèc b¨ng t¶i V 0,85 m/s 3 §−êng kÝnh b¨ng t¶i D 320 mm 4 Thêi gian phôc vô Th 15500 Giê 5 Gãc nghiªng cña ®ai so víi ph−¬ng ngang α 20 ®é 6 §Æc tÝnh lµm viÖc: ªm Khèi l−îng thiÕt kÕ 1 01 B¶n vÏ l¾p hép gi¶m tèc trªn phÇn mÒm Autocad 2 01 B¶n vÏ chÕ t¹o chi tiÕt: B¸nh r¨ng sè 2 3 01 B¶n thuyÕt minh Sinh viªn thiÕt kÕ: Lª V¨n HiÕu_Líp C§K5LC Gi¸o viªn h−íng dÉn: NguyÔn V¨n HuyÕn NguyÔn TiÒn Phong Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 3 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 4. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n Môc lôc Lêi nãi ®Çu ...................................................................................................... 1 PhÇn I: Chän ®éng c¬ vµ ph©n phèi tû sè truyÒn ...................... 6 1.1. C«ng suÊt cÇn thiÕt ................................................................................... 6 1.2. TÝnh sè vßng quay trªn trôc cña tang ....................................................... 6 1.3. Chän sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ ..................................................... 7 1.4. Chän ®éng c¬ ........................................................................................... 7 1.5. Ph©n phèi tû sè truyÒn.............................................................................. 7 1.6. C«ng suÊt ®éng c¬ trªn c¸c trôc ............................................................... 8 1.7. Tèc ®é quay trªn c¸c trôc ......................................................................... 8 1.8. X¸c ®Þnh m«men xo¾n trªn c¸c trôc ........................................................ 8 PhÇn II: TÝnh to¸n bé truyÒn ®ai ..................................................... 10 2.1. Chän lo¹i ®ai .......................................................................................... 10 2.2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè h×nh häc chñ yÕu cña bé truyÒn ®ai................... 10 2.2.1. X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh b¸nh ®ai nhá D1 ............................................ 10 2.2.2. X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh b¸nh ®ai lín D2 ............................................. 10 2.2.3. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn ®ai ...................................................................... 11 2.3. Chän s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc A ............................................................. 11 2.4. TÝnh chiÒu dµi ®ai L theo kho¶ng c¸ch s¬ bé A..................................... 11 2.5. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kho¶ng c¸ch trôc A theo L=2800mm .................... 12 2.6. KiÓm nghiÖm gãc «m ............................................................................. 12 2.7. X¸c ®Þnh sè ®ai cÇn thiÕt ........................................................................ 12 2.8. §Þnh c¸c kÝch th−íc chñ yÕu cña b¸nh ®ai............................................. 13 2.9. TÝnh lùc c¨ng ban ®Çu vµ lùc t¸c dông lªn trôc...................................... 13 PhÇn III: ThiÕt kÕ Bé truyÒn b¸nh r¨ng ....................................... 15 3.1. TÝnh to¸n bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng........................................ 15 3.1.1. Chän vËt liÖu vµ c¸ch nhiÖt luyÖn ................................................... 15 3.1.2. X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc, øng suÊt uèn cho phÐp víi bé truyÒn cÊp nhanh .................................................................................................. 15 3.1.3. TÝnh kho¶ng c¸ch trôc A................................................................. 17 3.1.4. TÝnh vËn tèc vßng v cña b¸nh r¨ng vµ chän cÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o b¸nh r¨ng................................................................................................... 17 3.1.5. TÝnh hÖ sè t¶i träng k ...................................................................... 17 3.1.6. X¸c ®Þnh m« ®un, sè r¨ng vµ chiÒu réng b¸nh r¨ng ....................... 18 3.1.7. KiÓm nghiÖm søc bÒn uèn cña r¨ng................................................ 18 3.1.8. KiÓm nghiÖm søc bÒn b¸nh r¨ng khi chÞu qu¸ t¶i ®ét ngét ........... 19 3.1.9. C¸c th«ng sè h×nh häc c¬ b¶n cu¶ bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng.......................................................................................................... 20 3.1.10. Lùc t¸c dông lªn trôc .................................................................... 21 3.2. TÝnh to¸n bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng ngiªng...................................... 21 3.2.1. Chän vËt liÖu vµ c¸ch nhiÖt luyÖn cho b¸nh r¨ng cÊp chËm ........... 21 3.2.2. X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp, øng suÊt uèn cho phÐp ........ 21 3.2.3. TÝnh kho¶ng c¸ch s¬ bé trôc A ....................................................... 22 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 4 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 5. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n 3.2.4. TÝnh vËn tèc vßng v cña b¸nh r¨ng vµ chän cÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o b¸nh r¨ng................................................................................................... 23 3.2.5. TÝnh chÝnh x¸c hÖ sè t¶i träng K vµ kho¶ng c¸ch trôc A................ 23 3.2.6. X¸c ®Þnh m« ®un, sè r¨ng vµ chiÒu réng b¸nh r¨ng ....................... 23 3.2.7. KiÓm nghiÖm søc bÒn uèn cña r¨ng................................................ 24 3.2.8. KiÓm nghiÖm søc bÒn b¸nh r¨ng khi chÞu qu¸ t¶i ®ét ngét ............ 25 3.2.9. C¸c th«ng sè h×nh häc c¬ b¶n cu¶ bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng nghiªng...................................................................................................... 26 3.2.10. Lùc t¸c dông lªn trôc .................................................................... 27 PhÇn IV: TÝnh to¸n trôc ........................................................................ 28 4.1. Chän vËt liÖu cho trôc ............................................................................ 28 4.2. TÝnh søc bÒn trôc .................................................................................... 28 4.2.1. TÝnh ®−êng kÝnh s¬ bé cña trôc....................................................... 28 4.2.2. TÝnh gÇn ®óng c¸c trôc.................................................................... 28 4.2.3. TÝnh chÝnh x¸c trôc ......................................................................... 35 PhÇn V: TÝnh Then...................................................................................... 40 5.1. TÝnh then l¾p trªn trôc I.......................................................................... 40 5.2. TÝnh then l¾p trªn trôc II ........................................................................ 40 5.3. TÝnh then l¾p trªn trôc III ....................................................................... 41 PhÇn VI: ThiÕt kÕ gèi ®ì trôc ............................................................. 43 6.1. Chän æ l¨n .............................................................................................. 43 6.2. Chän kiÓu l¾p æ l¨n................................................................................. 45 6.3. Cè ®Þnh trôc theo ph−¬ng däc trôc ......................................................... 45 6.4. Che kÝn æ l¨n .......................................................................................... 45 6.5. B«i tr¬n ë l¨n. ......................................................................................... 45 PhÇn VII: CÊu t¹o vá hép vµ c¸c chi tiÕt m¸y kh¸c............... 46 PhÇn VIII: Nèi trôc .................................................................................... 47 PhÇn IX: B«i tr¬n hép gi¶m tèc ......................................................... 48 Lêi kÕt.............................................................................................................. 49 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 5 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 6. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n PhÇn I: Chän ®éng c¬ vμ ph©n phèi tû sè truyÒn 1.1. C«ng suÊt cÇn thiÕt Gäi Pt lµ c«ng suÊt tÝnh to¸n trªn trôc m¸y c«ng t¸c (KW) Pct lµ c«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬ (KW) η lµ hiÖu suÊt truyÒn ®éng. Ta cã : F .V Pt = F=7800 N : Lùc kÐo b¨ng t¶i 1000 V= 0,85 m/s : VËn tèc b¨ng t¶i 7800 .0,85 → Pt = = 6,63( kw ) 1000 Nh− vËy c«ng suÊt tÝnh to¸n trªn trôc m¸y c«ng t¸c lµ. Pt = 6,63(kw) Pt víi : η = η1 .η 2 .η 34 .η 4 2 ¸p dông c«ng thøc : Pct = η Trong ®ã η1, η2, η3, η4 ®−îc tra b¶ng (2.3) b¶ng trÞ sè hiÖu suÊt cña c¸c lo¹i bé truyÒn vµ æ. η1=0,96: HiÖu suÊt bé truyÒn ®ai η2=0,98: HiÖu suÊt bé truyÒn b¸nh r¨ng trô η3=0,99: HiÖu suÊt cña mét cÆp æ l¨n. η4= 1: HiÖu suÊt cña khíp nèi . 6 ,63 → Pct = = 7 , 49 ( KW ) 0,96 .0,98 2 .0 ,99 4.1 VËy c«ng suÊt cÇn thiÕt trªn trôc ®éng c¬ lµ: Pct = 7 , 49 ( KW ) 1.2. TÝnh sè vßng quay trªn trôc cña tang Ta cã sè vßng quay cña trôc tang lµ : nt : Tèc ®é quay cña trôc tang (V/P) 60.10 3.V nt = V = 0,85 m/s:VËn tèc b¨ng t¶i π .D D = 320mm: §−êng kÝnh tang t¶i 60000.0,85 → nt = = 50,76(V / P) 3,14.320 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 6 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 7. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n 1.3. Chän sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ Tõ b¶ng (2.4 s¸ch TK HD§CK) Chän s¬ bé tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc 2 cÊp ta cã sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ lµ: ¸p dông c«ng thøc: nSb= nt. ihgt.i® =50,76.20.2,9 =2944(V/P) Trong ®ã i®: lµ tû sè truyÒn cña ®ai thang ihgt: lµ tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc i® vµ ihgt ®−îc tra trong b¶ng (2.4) b¶ng tû sè truyÒn vµ ta chän ihgt=20; i®=2,9 1.4. Chän ®éng c¬ §éng c¬ cÇn chän lµm viÖc ë chÕ ®é dµi víi phô t¶i kh«ng thay ®æi nªn ®éng c¬ ph¶i cã P®m ≥ Pct=7,49(KW) Theo b¶ng P1.3 (TKHD§CK) ta chän ®éng c¬ cã sè hiÖu 4A112M2Y3 cã th«ng sè kÜ thuËt: + C«ng suÊt ®Þnh møc: P®m= 7,5 (KW) + Tèc ®é quay: n®c= 2922 (v/p) 1.5. Ph©n phèi tû sè truyÒn - Víi ®éng c¬ ®· chän ta cã : n®c = 2922 vßng/phót P®c = 7,5 (KW) ndc 2922 Theo c«ng thøc tÝnh tû sè truyÒn ta cã : ic = = = 57,56 nt 50,76 Ta cã : ic = ihgt.i® Trong ®ã : i c : tû sè truyÒn chung ihgt : tû sè truyÒn cña hép gi¶m tèc. i® : tû sè truyÒn cña bé truyÒn ®ai. Chän s¬ bé tû sè truyÒn hép gi¶m tèc ihgt =20 Do ®ã ta tÝnh ®−îc : ic 57,56 id = = = 2,878 ihgt 20 Khi ph©n phèi tØ sè truyÒn cho hép gi¶m tèc theo yªu cÇu b«i tr¬n cã thÓ tÝnh theo c«ng thøc kinh nghiÖm : ihgt=inh.ich=(1,2 ÷ 1,3)ich2 Trong ®ã: i nh tû sè truyÒn cÊp nhanh cña hép gi¶m tèc Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 7 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 8. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n i ch tû sè truyÒn cÊp chËm cña hép gi¶m tèc ihgt 20 → ich= = =4 1,25 1,25 → inh= ihgt/ ich=20/4 =5 Ph©n phèi tû sè truyÒn nh− sau: Tû sè truyÒn cÊp nhanh cña hép gi¶m tèc : inh = 5 Tû sè truyÒn cÊp chËm cña hép gi¶m tèc : ich= 4 Tû sè truyÒn cña bé truyÒn ®ai : i®= 2,878 1.6. C«ng suÊt ®éng c¬ trªn c¸c trôc - C«ng suÊt ®éng c¬ trªn trôc I (trôc dÉn) lµ: PI = Pct.η1= 7,49.0,96 = 7,190 (KW) - C«ng suÊt ®éng c¬ trªn trôc II lµ: PII = PI.η2.η3 = 7,19.0,98.0,99 = 6,976 (KW) - C«ng suÊt ®éng c¬ trªn trôc III lµ: PIII = PII.η2 .η3 = 6,976.0,98.0,99 = 6,768 (KW) - C«ng suÊt ®éng c¬ trªn trôc c«ng t¸c lµ: PIV = PIII.η3 .η4 = 6,768.0,99.1 = 6,70 (KW) 1.7. Tèc ®é quay trªn c¸c trôc n dc 2922 - Tèc ®é quay trªn trôc I lµ: n1 = = = 1015 ( v / ph ) id 2 ,878 n1 1015 - Tèc ®é quay trªn trôc II lµ: n2 = = = 203(v / ph) inh 5 n2 203 - Tèc ®é quay trªn trôc III lµ: n3 = = = 50,75(v / ph) ich 4 1.8. X¸c ®Þnh m«men xo¾n trªn c¸c trôc M«men xo¾n trªn trôc ®éng c¬ theo c«ng thøc: Pct 7 , 49 M dc = 9 ,55 .10 6. = 9 ,55 .10 6. = 24480 ( N .mm ) n dc 2922 M«men xo¾n trªn trôc I lµ: Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 8 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 9. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n PI 7 ,19 M 1 = 9 ,55 . 10 6. = 9 ,55 . 10 6. = 67650 ( N .mm ) n1 1015 M«men xo¾n trªn trôc II lµ: PII 6,976 M 2 = 9,55 .10 6. = 9,55 .10 6. = 328181 ( N .mm ) n2 203 M«men xo¾n trªn trôc III lµ: PIII 6,768 M 3 = 9,55.10 6. = 9,55.10 6. = 1273584( N .mm) n3 50,75 M«men xo¾n trªn trôc c«ng t¸c lµ: PIV 6,70 M 4 = 9,55 .10 6 . = 9,55 .10 6 . = 1260788 ( N .mm ) n4 50 ,75 ♦ Ta cã b¶ng th«ng sè sau : B¶ng 1: Trôc §éng c¬ I II III C«ng t¸c Th«ng sè C«ng suÊt P (KW) 7,49 7,190 6,976 6,768 6,70 TØ sè truyÒn i 2,878 5 4 1 VËn tèc vßng n(v/p) 2922 1015 203 50,75 50,75 M«men (N.mm) 24480 67650 328181 1273584 1260788 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 9 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 10. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n PhÇn II: TÝnh to¸n bé truyÒn ®ai (HÖ dÉn ®éng dïng bé truyÒn ®ai thang) 2.1. Chän lo¹i ®ai ThiÕt kÕ bé truyÒn ®ai cÇn ph¶i x¸c ®Þnh ®−îc lo¹i ®ai, kÝch th−íc ®ai vµ b¸nh ®ai, kho¶ng c¸ch trôc A, chiÒu dµi ®ai L vµ lùc t¸c dông lªn trôc. Do c«ng suÊt ®éng c¬ Pct = 7,49 KW vµ i®= 2,878 < 10 vµ yªu cÇu lµm viÖc ªm nªn ta hoµn toµn cã thÓ chän ®ai thang. Ta nªn chän lo¹i ®ai lµm b»ng v¶i cao su v× chÊt liÖu v¶i cao su cã thÓ lµm viÖc ®−îc trong ®iÒu kiÖn m«i tr−êng Èm −ít (v¶i cao su Ýt chÞu ¶nh h−ëng cña nhiÖt ®é vµ ®é Èm), l¹i cã søc bÒn vµ tÝnh ®µn håi cao. §ai v¶i cao su thÝch hîp ë c¸c truyÒn ®éng cã vËn tèc cao, c«ng suÊt truyÒn ®éng nhá. 2.2. X¸c ®Þnh c¸c th«ng sè h×nh häc chñ yÕu cña bé truyÒn ®ai 2.2.1. X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh b¸nh ®ai nhá D1 Tõ c«ng thøc kiÓm nghiÖm vËn tèc: n1 .π .D1 Vd= ≤ V max =(30 ÷ 35)m/s 60.1000 35.60.1000 → D1 ≤ = 229 mm 2922.3,14 Theo b¶ng (5-14) chän D1 = 220 mm KiÓm nghiÖm vËn tèc: 2922 .220 .3,14 Vd = = 33 ,6 ( m / s ) < V max = (30 m / s ÷ 35 m / s ) 60000 2.2.2. X¸c ®Þnh ®−êng kÝnh b¸nh ®ai lín D2 Theo c«ng thøc(5-4) ta cã ®−êng kÝnh ®ai lín: D2=i®.D1.(1- ε ) Trong ®ã: i® hÖ sè bé truyÒn ®ai ε : HÖ sè tr−ît bé truyÒn ®ai thang lÊy ε = 0,02 → D2 = 2,878.220.(1-0,02) = 620,5 (mm) Chän: D2 = 630 (mm) Sè vßng quay thùc cña trôc bÞ dÉn: Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 10 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 11. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n 220 n ' 2 = (1 − 0 , 02 ). 2922 . = 1000 (V / P ) 630 n1 − n'2 1015 − 1000 KiÓm nghiÖm: Δn = 100% = 100% = 1,48(%) n1 1015 Sai sè Δn n»m trong ph¹m vi cho phÐp (3 ÷ 5)% 2.2.3. X¸c ®Þnh tiÕt diÖn ®ai Víi ®−êng kÝnh ®ai nhá D1=220 mm, vËn tèc ®ai V® =27,5m/s vµ Pct=7,49 (KW) tra b¶ng (5-13) ta chän ®ai lo¹i Б víi c¸c th«ng sè sau (b¶ng 5-11): S¬ ®å tiÕt diÖn ®ai KÝ hiÖu KÝch th−íc tiÕt diÖn ®ai a0 14 h 10,5 a 17 h0 4,1 2 F (mm ) 138 2.3. Chän s¬ bé kho¶ng c¸ch trôc A Theo ®iÒu kiÖn : 0,55 ( D1 + D2 ) + h ≤ A ≤ 2( D1 + D2 ) (Víi h lµ chiÒu cao tiÕt diÖn ®ai) Theo b¶ng(5-16): Víi: i = 2,878 chän A = D2 = 630 ( mm ) 2.4. TÝnh chiÒu dµi ®ai L theo kho¶ng c¸ch s¬ bé A Theo c«ng thøc (5-1) π ( D2 − D1 ) 2 L = 2A + ( D1 + D2 ) + 2 4A 3,14 (630 − 220) 2 = 2.630 + (220 + 630) + = 2661,2(mm) 2 4.630 Theo b¶ng (5-12) LÊy L = 2800 (mm) KiÓm nghiÖm sè vßng ch¹y cña ®ai trong 1 gi©y Theo CT (5-20): Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 11 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 12. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n V 27,5 u= = = 9,8 (m/s) ≤ umax =10 (m/s) L 2800.10 −3 2.5. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c kho¶ng c¸ch trôc A theo L = 2800mm Theo c«ng thøc (5-2): 1 A = ⎡2 L − π ( D1 + D2 ) + [2 L − π ( D1 + D2 )] − 8( D1 − D2 ) 2 ⎤ 2 8⎣⎢ ⎥ ⎦ 1 = ⎡2.2800 − 3,14(220 + 630) + [2.2800 − 3,14(220 + 630)] − 8(220 − 630) 2 ⎤ 2 8 ⎢ ⎣ ⎥ ⎦ A = 703(mm) KiÓm tra ®iÒu kiÖn (5-19): 0,55 ( D1 + D2 ) + h ≤ A ≤ 2( D1 + D2 ) 0,55 ( 220 + 630 ) + 10 ,5 ≤ 703 ≤ 2 ( 220 + 630 ) 478 ( mm ) ≤ 703 ( mm ) ≤ 1700 ( mm ) Kho¶ng c¸ch nhá nhÊt m¾c ®ai : Amin = A- 0,015L = 703- 0,015.2800 = 661(mm) Kho¶ng c¸ch lín nhÊt ®Ó t¹o lùc c¨ng: Amax= A + 0,03L = 703 + 0,03.2800 = 787 (mm) 2.6. KiÓm nghiÖm gãc «m Theo c«ng thøc (5-3) ta cã: 1 α1 = 180 0 − ( D2 − D1 ).57 0 A 1 = 180 0 − (630 − 220).57 0 = 146,80 > α 0 = 120 0 703 ⇒ Tháa m·n 2.7. X¸c ®Þnh sè ®ai cÇn thiÕt Sè ®ai ®−îc x¸c ®Þnh theo ®iÒu kiÖn tr¸nh x¶y ra tr−ît tr¬n gi÷a ®ai vµ b¸nh ®ai. Chän øng suÊt c¨ng ban ®Çu δ 0 = 1,2 N / mm 2 vµ theo chØ sè D1 tra b¶ng ta cã c¸c hÖ sè: [σp]o =1,74 : øng suÊt cã Ých cho phÐp (b¶ng 5-17) Cα = 0,95 :HÖ sè ¶nh h−ëng gãc «m (b¶ng 5-18) Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 12 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 13. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n Ct= 0,8 :HÖ sè ¶nh h−ëng chÕ ®é t¶i träng (b¶ng 5-6) Cv= 0,74 :HÖ sè ¶nh h−ëng vËn tèc (b¶ng 5-19) F = 138 mm2 :DiÖn tÝch tiÕt diÖn ®ai (b¶ng 5-11) V = 27,5 (m/s) :VËn tèc ®ai Sè ®ai cÇn thiÕt: Theo c«ng thøc ( 5-22) cã: 1000 .Pct 1000 .7,49 Z≥ = = 2,01 V .[σ p ]0 Ct .Cv .Cα .F 27,5.1,74.0,8.0,95.0,74.138 LÊy sè ®ai : Z = 2 2.8. §Þnh c¸c kÝch th−íc chñ yÕu cña b¸nh ®ai ChiÒu réng b¸nh ®ai: Theo c«ng thøc (5-23): B = (Z-1).t + 2.S Theo b¶ng (10-3 ) cã: t = 20; S =12,5 → B = ( 2-1).20 + 2.12,5 = 45 (mm) §−êng kÝnh ngoµi cña b¸nh ®ai: Theo c«ng thøc (5-24): + Víi b¸nh dÉn: Dn1=D1+2h0=220+2.4,1 =228,2(mm) + Víi b¸nh bÞ dÉn: Dn2=D2+2h0=630+2.4,1=638,2(mm) 2.9. TÝnh lùc c¨ng ban ®Çu vµ lùc t¸c dông lªn trôc Lùc c¨ng ban ®Çu víi mçi ®ai: Theo c«ng thøc(5-25) ta cã: S0 = σ 0 . F Trong ®ã: σ 0 =1,2 N/mm2 øng suÊt c¨ng ban ®Çu F=138 mm2 :DiÖn tÝch tiÕt diÖn ®ai → S0= 1,2. 138 =165,6 (N) Lùc t¸c dông lªn trôc: α1 Theo c«ng thøc (5-26): R® ≈ 3.S0.Z sin( ) 2 Víi : α1 = 146,80 ; Z=2 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 13 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 14. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n 146,80 → Rd = 3.165,6.2. sin( ) = 976,3( N ) 2 B¶ng 2: C¸c th«ng sè bé truyÒn ®ai Gi¸ trÞ Th«ng sè B¸nh ®ai nhá B¸nh ®ai lín §−êng kÝnh b¸nh ®ai D1=220 (mm) D2=630 (mm) §−êng kÝnh ngoµi b¸nh ®ai Dn1=228,2 (mm) Dn2=638,2 (mm) ChiÒu réng b¸nh ®ai B = 45 (mm) Sè ®ai Z = 2 ®ai ChiÒu dµi ®ai L = 2800 (mm) Kho¶ng c¸ch trôc A = 703 (mm) Gãc «m α1 = 146,80 Lùc t¸c dông lªn trôc R® = 976,3 (N) Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 14 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 15. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n PhÇn III: ThiÕt kÕ Bé truyÒn b¸nh r¨ng 3.1. TÝnh to¸n bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng 3.1.1. Chän vËt liÖu vµ c¸ch nhiÖt luyÖn Do hép gi¶m tèc 2 cÊp chÞu t¶i träng trung b×nh nªn chän vËt liÖu lµm b¸nh r¨ng cã ®é r¾n bÒ mÆt r¨ng HB < 350. §ång thêi ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng ch¹y mßn cña r¨ng chän ®é r¾n b¸nh r¨ng nhá lín h¬n ®é r¾n cña b¸nh r¨ng lín kho¶ng 25 ÷ 50 HB HB 1 = HB 2 + (25 ÷ 50)HB B¸nh r¨ng nhá thÐp 45 th−êng hãa (b¶ng3-6) (gi¶ thiÕt ®−êng kÝnh ph«i 100 ÷ 300mm) Tra b¶ng (3-8) ta cã c¸c th«ng sè cña thÐp nh− sau: + Giíi h¹n bÒn kÐo: σbk = 580 N/mm2 + Giíi h¹n ch¶y σch= 290 N/mm2 + §é r¾n : HB = 170 ÷ 220 (Chän HB 1 =190) B¸nh r¨ng lín thÐp 35 th−êng ho¸ (b¶ng3-7) (gi¶ thiÕt ®−êng kÝnh ph«i 300 ÷ 500mm) Tra b¶ng (3-8) ta cã c¸c th«ng sè cña thÐp nh− sau: + Giíi h¹n bÒn kÐo: σbk= 480N/mm2 + Giíi h¹n ch¶y σch= 240 N/mm2 + §é r¾n : HB = 140 ÷190 (Chän HB 2 =160) (víi c¶ b¸nh r¨ng nhá vµ b¸nh r¨ng lín ta chän ph«i lµ ph«i rÌn) 3.1.2. X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc, øng suÊt uèn cho phÐp víi bé truyÒn cÊp nhanh Theo c«ng thøc (3-3) sè chu k× lµm viÖc t−¬ng ®−¬ng cña b¸nh r¨ng Ntd=60.u.Th.n Trong ®ã: n: sè vßng quay trong 1phót cña b¸nh r¨ng Th: thêi gian lµm viÖc cña m¸y u: sè lÇn ¨n khíp cña 1 r¨ng khi b¸nh r¨ng qay mét vßng, u=1 - Sè chu k× lµm viÖc cña b¸nh r¨ng nhá: Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 15 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 16. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n Ntd1= 60.u.Th .n1 = 60.1.15500.1015 = 99,4.107 - Sè chu k× lµm viÖc cña b¸nh lín: Ntd2= 60.u.Th .n2= 60.1.15500.203 = 18,9.10 7 Theo b¶ng (3-9) ta chän sè chu k× c¬ së N0 = 107 → Ntd1 > N0 Ntd2 > N0 Do ®ã víi c¶ 2 b¸nh r¨ng kN’=kN’’=1 • X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp: [σ ] = [σ ] p tx 0 N 0tx .k' N theo b¶ng (3-9) ta cã [σ 0 ]N0tx = 2,6 HB VËy øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp cña b¸nh nhá: [σ ] p N tx 1 = 2,6.190 = 494 N / mm 2 øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp cña b¸nh lín: [σ ] p N tx 2 = 2,6.160 = 416 N / mm 2 §Ó kiÓm tra bÒn ta dïng trÞ sè nhá lµ : [σ ] p N tx 2 = 416 N / mm 2 • X¸c ®Þnh øng suÊt uèn cho phÐp: V× ph«i rÌn, thÐp th−êng ho¸ nªn lÊy hÖ sè an toµn n =1,5 vµ hÖ sè tËp trung øng suÊt ch©n r¨ng k σ = 1,8 + Giíi h¹n mái cña b¸nh r¨ng nhá: σ −1 = 0,43.580 = 249,4 N / mm 2 + Giíi h¹n mái cña b¸nh r¨ng lín: σ −1 = 0,43.480 = 206,4 N / mm2 V× b¸nh r¨ng quay mét chiÒu nªn theo c«ng thøc (3-5) cã: - øng suÊt uèn cho phÐp cña b¸nh nhá: σ 0 .k N (1,4 ÷ 1,6).σ −1 .k N 1,5.249 ,4.1 ' [σ ] u1 = = = = 138,5( N / mm 2 ) n.kσ n.kσ 1,5.1,8 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 16 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 17. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n - øng suÊt uèn cho phÐp cña b¸nh lín: (1, 4 ÷ 1, 6 ).σ −1 .k '' N 1,5 . 206 , 4 . 1 [σ ] u2 = = = 115 ( N / mm 2 ) n.k σ 1,5 . 1,8 3.1.3. TÝnh kho¶ng c¸ch trôc A - Chän s¬ bé hÖ sè t¶i träng: k = 1,55 - Chän hÖ sè chiÒu réng b¸nh r¨ng: ψ A = 0,4 2 ⎛ 1,05.10 6 ⎞ k .N 3 ⎜ A ≥ (i ± 1). ⎜ ⎟ . ¸p dông CT (3-9): ⎟ ψ .n ⎝ [σ ]tx .i ⎠ A 2 n1 Trong ®ã: i = = 5 : TØ sè truyÒn n2 n2 = 203 (v/p) sè vßng quay trong 1 phót cña b¸nh r¨ng bÞ dÉn N = 7,19 (KW) : c«ng suÊt trªn trôc I 2 ⎛ 1,05 .10 6 ⎞ 1,55 .7 ,19 → A ≥ (5 + 1)3 ⎜ ⎟ . = 196 , 22 ( mm ) ⎝ 416 .5 ⎠ 0, 4 .203 Chän A= 200 (mm) 3.1.4. TÝnh vËn tèc vßng v cña b¸nh r¨ng vµ chän cÊp chÝnh x¸c chÕ t¹o b¸nh r¨ng -VËn tèc vßng cña b¸nh r¨ng trô ¨n khíp ngoµi ®−îc tÝnh theo c«ng thøc : (3-17) π .d1.n1 2π . A.n1 V= = (m / s ) 60.1000 60.1000(i ± 1) víi n1 sè vßng quay trong 1 phót cña b¸nh dÉn: 2.3,14.200.1015 V= = 3,54(m / s ) 60.1000(5 + 1) Theo b¶ng (3-11) ta chän cÊp chÝnh x¸c ®Ó chÕ t¹o b¸nh r¨ng lµ cÊp 8 3.1.5. TÝnh hÖ sè t¶i träng k V× c¸c b¸nh r¨ng cã ®é cøng HB < 350 vµ t¶i träng kh«ng ®æi nªn cã: ktt=1. Theo b¶ng (3-13) t×m ®−îc hÖ sè t¶i träng ®éng k®=1,55 VËy hÖ sè t¶i träng tÝnh theo c«ng thøc (3-19): k = ktt.k®= 1. 1,55 = 1,55 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 17 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 18. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n ThÊy hÖ sè t¶i träng k=1,55 kh«ng kh¸c so víi hÖ sè t¶i träng s¬ bé ksb=1,55 nªn kh«ng cÇn tÝnh l¹i A 3.1.6. X¸c ®Þnh m« ®un, sè r¨ng vµ chiÒu réng b¸nh r¨ng V× ®©y lµ b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng nªn ta tÝnh m« ®un ph¸p: X¸c ®Þnh m« ®un : m = (0,01 ÷ 0,02).A → m = (0,01 ÷ 0,02).200 = 2 ÷ 4 Theo b¶ng (3-1) chän m = 3 TÝnh sè r¨ng: 2A 2.200 - Sè r¨ng b¸nh nhá: Z 1 = = = 22,2(r¨ng) m(i + 1) 3(5 + 1) → Chän Z 1= 23 (r¨ng) - Sè r¨ng b¸nh lín: Z2= Z 1 .i =23.5= 115 (r¨ng) → chän Z2 =115 (r¨ng) ChiÒu réng b¸nh r¨ng nhá: b1 = ψ A . A = 0,4.200 = 80(mm) - Chän b 1 = 80 (mm) - ChiÒu réng b¸nh r¨ng lín nhá h¬n chiÒu réng b¸nh r¨ng nhá kho¶ng 5 ÷ 10mm nªn chän b 2 = 75 (mm) 3.1.7. KiÓm nghiÖm søc bÒn uèn cña r¨ng 19,1.10 6.K .N Theo c«ng thøc (3-33) cã : σ u = 2 y.mn .Z td .n.b Trong ®ã: k=1,55: HÖ sè t¶i träng N: C«ng suÊt bé truyÒn (KW) y: HÖ sè d¹ng r¨ng n: Sè vßng quay trong mét phót cña b¸nh r¨ng ®ang tÝnh m : M« ®un Z td : Sè r¨ng t−¬ng ®−¬ng trªn b¸nh b, σ u: BÒ réng vµ øng suÊt t¹i ch©n r¨ng Theo b¶ng (3-18): - Sè r¨ng t−¬ng ®−¬ng cña b¸nh nhá: Z td 1 = Z = 23 (r¨ng) → HÖ sè d¹ng r¨ng b¸nh nhá: y1= 0,429 - Sè r¨ng t−¬ng ®−¬ng cña b¸nh lín: Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 18 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 19. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n Z td 2 = 115 (r¨ng) → HÖ sè d¹ng r¨ng b¸nh lín: y2 = 0,517 - Nh− vËy øng xuÊt t¹i ch©n r¨ng b¸nh nhá lµ : 19 ,1 . 10 6 . 1,55 . 7 ,19 σ u1 = 2 = 29 ,5 ( N / mm 2 ) 0 , 429 . 3 . 23 . 1015 . 80 Ta thÊy σU1< [σ]U1=138,5 → Tho¶ m·n - øng xuÊt t¹i ch©n r¨ng b¸nh r¨ng lín lµ: y 0 , 429 σ u 2 = σ u 1 . 1 = 29 , 5 . = 24 , 5 ( N / mm 2 ) y2 0 , 517 → σU2< [σ]U2=115 N/mm2 → Tho¶ m·n 3.1.8. KiÓm nghiÖm søc bÒn b¸nh r¨ng khi chÞu qu¸ t¶i ®ét ngét - KiÓm nghiÖm øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp khi qu¸ t¶i (3-43) +B¸nh r¨ng nhá [σ ]txqt1 =2,5 .494 =1235 (N/mm 2 ) +B¸nh r¨ng lín [σ ]txqt 2 =2,5 .416 =1040 (N/mm 2 ) 1,05.106 (i ±1)3 K.N 1,05.106 (5 +1)3 .1,55.6,976 Víi: σ txqt = = = 411(N/mm ) 2 A.i b.n2 200.5 75.203 → øng suÊt tiÕp xóc qu¸ t¶i nhá h¬n øng suÊt cho phÐp trªn b¸nh r¨ng nhá vµ b¸nh r¨ng lín - KiÓm ngiÖm øng suÊt uèn cho phÐp khi qu¸ t¶i : + B¸nh r¨ng nhá [σ ]uqt1 = 0,8. σ ch =0,8.290 = 232(N/mm 2 ) 19,1.10 6.K .N 6 19,1.10 .1,55.7,19 σ uqt1 = 2 = 2 = 25,74(N/mm 2 ) ym znb 0,492.3 .23.1015.80 → σ uqt1 < [σ ]uqt1 Tháa m·n + B¸nh r¨ng lín [σ ]uqt 2 = 0,8. σ ch =0,8.240 = 192(N/mm 2 ) y1 0,429 σ uqt 2 = σ u1 . = 25,74 . = 24 ,5( N / mm 2 ) y2 0,517 → σ uqt 2 < [σ ]uqt 2 Tháa m·n Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 19 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu
 20. Tr−êng §¹i Häc SPKT H−ng Yªn ®å ¸n chi tiÕt m¸y Khoa: Khoa Häc C¬ B¶n 3.1.9. C¸c th«ng sè h×nh häc c¬ b¶n cu¶ bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng • M« ®un ph¸p mn=3 • Sè r¨ng Z1=23 r¨ng ; Z2=115 r¨ng • Gãc ¨n khíp α 0 = 20 0 • ChiÒu réng r¨ng: b 1 = 80 (mm) b 2 =75(mm) • §−êng kÝnh vßng chia: dc1 = m.z 1 = 3.23= 69 (mm) dc2 = m.z 2 = 3.115 = 345 (mm) d c 1 + d c 2 69 + 345 • Kho¶ng c¸ch trôc: A= = = 207 ( mm ) 2 2 • ChiÒu cao r¨ng: h = 2,25.m = 2,25.3 = 6,75 (mm) • §é hë h−íng t©m: c= 0,25.m = 0,25.3 = 0.75 (mm) • §−êng kÝnh vßng ®Ønh r¨ng : D e1 = dc1 +2m n =69 +2.3 = 75 (mm) D e 2 = dc2 +2m n =345+2.3 = 351 (mm) • §−êng kÝnh vßng ch©n r¨ng: Di1 = dc1 - 2m n - 2c =69 - 2.3 - 2.0,75 = 61,5 (mm) Di2 = dc2 - 2m n - 2c =345 - 2.3 - 2.0,75 = 337,5 (mm) B¶ng3 : C¸c th«ng sè bé truyÒn b¸nh r¨ng trô r¨ng th¼ng Gi¸ trÞ Th«ng sè B¸nh r¨ng nhá B¸nh r¨ng lín Sè r¨ng Z1=23 r¨ng Z2=115 r¨ng §−êng kÝnh vßng chia dc1=69 mm dc2=345 mm §−êng kÝnh vßng ®Ønh r¨ng De1=75 mm De2=351 mm §−êng kÝnh vßng ch©n r¨ng Di1=61,5 mm Di2=337,5 mm ChiÒu réng r¨ng b 1 =80 mm b 2 =75 mm M«®un m n= 3 Kho¶ng c¸ch trôc A= 207 mm ChiÒu cao r¨ng h= 6,75 mm §é hë h−íng t©m c= 0,75 mm Gãc ¨n khíp α 0 = 20 0 Gi¸o viªn h−íng dÉn : NguyÔn V¨n HuyÕn & NguyÔn TiÒn Phong 20 Sinh viªn thùc hiÖn: Lª V¨n HiÕu

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản