đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
230
lượt xem
100
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là chi tiết dạng càng có cấu tạo bằng gang xám nên ta chọn phương pháp chế tạo phôi là đúc. 32. Chọn phương pháp chế tạo phôi: -Do đây là sản xuất loạt vừa, vật liệu GX15-32 nên ta chọn đúc trong khuôn cát mẫu kim loại, làm khuôn bằng maycăp' chính xác II). Phôi này có cấp chính xác kích thước từ IT15 – IT16, độ nhám Rz = 80 μm. Tất cả các kích thước còn lại có dung sai đối xứng IT 15 ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 3

  1. CHÖÔNG 3:CHOÏN PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI 3.1 Choïn daïng phoâi: Ñaây laø chi tieát daïng caøng coù caáu taïo baèng gang xaùm neân ta choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi laø ñuùc. 3.2 Choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi: -Do ñaây laø saûn xuaát loaït vöøa, vaät lieäu GX15-32 neân ta choïn ñuùc trong khuoân caùt maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy(cấp chính xác II). Phoâi naøy coù caáp chính xaùc kích thöôùc töø IT15 – IT16, ñoä nhaùm Rz = 80 μm. Taát caû caùc kích thöôùc coøn laïi coù dung sai ñoái xöùng IT 15 . 2 3.3 Tra löôïng dö sô boä:
  2. 4 5 1 2 3 6 7 12 11 8 10 9 +Do kích thöôùc lôùn nhaát laø 121,2 laáy chaün 120mm, neân ta choïn löôïng dö cho caùc beà maët nhö sau:([1] trang 252) - Löôïng dö cho caùc beà maët 1,4,6 laø 3,5 mm - Löôïng dö cho caùc beà maët 8,9,12 laø 2,5 mm - Löôïng dö cho beà maët 5 laø 3 mm - Goùc thoaùt khuoân laø 1o ñeán 1,5o - Baùn kính goùc löôïn R = 3 mm 3.4 Baûn veõ phoâi: - Töø kích thöôùc treân baûn veõ chi tieát ta coù kích thöôùc cho baûn veõ phoâi laø :
  3. - Kích thöôùc phoâi = kích thöôùc chi tieát + kích thöôùc löôïng dö - Caùc goùc löôïn laáy R = 3 mm - Goùc thoaùt khuoân laáy baèng 1o ñeán 1,5o. - Dung sai kích thöôùc phoâi theo caáp chính xaùc ñoái xöùng. Theo baûng phuï luïc 17.([1]) - Theo höôùng daãn ñoà aùn CNCTM thì dung sai kích thöôùc laø  IT 15 (ghi treân baûn veõ phoâi). 2 -Ñoä nhaùm RZ 80 +Baûn veõ ñuùc: - Ñuùc trong khuoân caùt maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy -Ñaët ñaäu hôi ôû choã cao nhaát -Ñaäu ngoùt thì coøn tuøy vaøo vò trí thieáu huït maø ñaët vaøo -Vieäc choïn vaät lieäu laøm khuoân raát kyõ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản