đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
154
lượt xem
53
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục đích xác định trình tự gia công hợp lý nhằm đảm bảo độ chính xác về kích thuoc,vị+' trí tương quan và độ nhám các bề mặt theo yêu cầu đề ra -Dựa vào yêu cầu đặc tính kỹ thuật ta chọn phương pháp gia công cho các bề mặt như sau: phay,tien,khoan,khoệt, doa, xoc,chuót…^. Bề mặt có thể được gia công với phương pháp Phay Tiện Khoan Khoét Doa Xọc Chuốt 1,4,6,8,9,12,7 4,5,9 2,5 2,5 2,5 10 10 (Các bề mặt 3 và 11 không cần gia công) -Do chuốt chỉ dùng cho sản xuất hàng khối nên...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 4

  1. CHÖÔNG 4:LAÄP QUI TRÌNH COÂNG NGHEÄ 4.1.Choïn phöông phaùp gia coâng caùc beà maët cuûa phoâi: Ñaùnh soá beà maët gia coâng: 4 5 1 2 3 6 7 12 11 8 10 9 -Muïc ñích xaùc ñònh trình töï gia coâng hôïp lyù nhaèm ñaûm baûo ñoä chính xaùc veà kích thuôùc,vò trí töông quan vaø ñoä nhaùm caùc beà maët theo yeâu caàu ñeà ra -Döïa vaøo yeâu caàu ñaëc tính kyõ thuaät ta choïn phöông phaùp gia coâng cho caùc beà maët nhö sau: phay,tieän,khoan,khoeùt, doa, xoïc,chuoát… Beà maët coù theå ñöôïc gia coâng vôùi phöông phaùp Phay Tieän Khoan Khoeùt Doa Xoïc Chuoát 1,4,6,8,9,12,7 4,5,9 2,5 2,5 2,5 10 10 (Caùc beà maët 3 vaø 11 khoâng caàn gia coâng) -Do chuoát chæ duøng cho saûn xuaát haøng khoái neân khoâng neân duøng chuoát ôû ñaây ta chæ caàn duøng xoïc laø ñuû -Loã ñuùc saün (loã 5)do ñoù coù theå bò leäch do ñoù khoâng theå duøng khoan maø phaûi duøng khoeùt ñaàu tieân.
  2. 4.2.Choïn chuaån: Chuaån thoâ neân choïn laø beà maët khoâng gia coâng 3,11 nhaèm baûo ñaûm vò trí töông quan giöõa beà maët gia coâng vaø beà maët khoâng gia coâng. Chuaån tinh choïn maët ñaàu 4,9 vaø maët loã 5 nhaèm ñaûm baûo ñoä vuoâng goùc cuûa loã 5 vaø hai maët ñaàu ñoàng thôøi ñaûm baûo ñoä song song cuûa loã 5 vaø loã ,raõnh hai beân (2,7) 4.3.Choïn trình töï gia coâng caùc beà maët: Quy trình coâng ngheä 1: STT Teân nguyeân Soá beà maët Soá beà Daïng maùy coâng gia coâng maët ñònh coâng ngheä vò 1 Tieän trong,vaùt 5,9 4,3 Tieän meùp 2 Tieän, vaùt meùp 4 5,9 Tieän 3 Phay thoâ 1,12 4,5 Phay 4 Phay tinh 1,12 4,5 Phay 5 Phay thoâ 6,8 4,5 Phay 6 Phay tinh 6,8 4,5 Phay 5 Khoan,khoeùt,doa 2 4,5 Khoan 6 Khoan,phay 7 3,4 Phay raõnh 7 Xoïc then 10 4,5 Maùy xoïc Quy trình coâng ngheä 2: STT Teân nguyeân Soá beà maët Soá beà Daïng maùy coâng gia coâng maët ñònh coâng ngheä vò
  3. 1 Phay thoâ 4,9 11,8 Phay 2 Phay tinh 4,9 11,8 Phay 3 Khoeùt,doa,vaùt 5 3,4 Phay meùp 4 Phay thoâ 1,6,8,12 4,5 Phay 5 Phay tinh 1,6,8,12 4,5 Phay 6 Vaùt meùp 4 11 Tieän 7 Khoan,khoeùt,doa 2 4,5 Khoan 8 Khoan,phay 7 3,4 Phay raõnh 9 Xoïc then 10 4,5 Maùy xoïc
  4. +Löïa choïn quy trình coâng ngheä: +Quy trình coâng ngheä hai coù theå thöïc hieän tuy nhieân vieäc gaù ñaët, cheá taïo ñoà gaù ,trang bò phöùc taïp ñoøi hoûi tay ngheà coâng nhaân cao . +Do ñoù quyeát ñònh choïn qui trình coâng ngheä 1, vì nhöõng lyù do sau : -Chi phí ñaàu tö maùy nhoû hôn -Thieát bò gaù ñaët ñôn giaûn hôn -Naêng suaát cao hôn -Khaû naêng choïn chuaån toát hôn.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản