đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
137
lượt xem
54
download

đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định chế độ cắt theo phương pháp phân tích cho mặt 5 (nguyên công 1) Số liệu ban đầu Vật liệu là gang xám GX 15-32 có Hb = 190 Dao tiện lỗ có góc nghiêng chính mảnh hợp kim cứng BK6 Máy tiện T616 Lượng tiến dao s = 006. - 334. mmvóng Số vòng quay trục chính từ 44 - 1980 vòng /phút Công suất động cơ N = 45KW. Hiệu suất : 085. ([3]) 1. Chiều sâu cắt (t = 2Zmã2/) ([4]/95) _ Tiện thô : tthô = 3194/2. = 1597. mm _ Tiện bán tinh:...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy, chương 7

 1. Chương 7 : XAÙC ÑÒNH CHEÁ ÑOÄ CAÉT VAØ THÔØI GIAN NGUYEÂN COÂNG CÔ BAÛN I. Xaùc ñònh cheá ñoä caét theo phöông phaùp phaân tích cho maët 5 (nguyeân coâng 1) Soá lieäu ban ñaàu Vaät lieäu laø gang xaùm GX 15-32 coù Hb = 190 Dao tieän loã coù goùc nghieâng chính  = 600 gaén maûnh hôïp kim cöùng BK6 Maùy tieän T616 Löôïng tieán dao s = 0.06 - 3.34 mm/voøng Soá voøng quay truïc chính töø 44 - 1980 voøng /phuùt Coâng suaát ñoäng cô N = 4.5KW Hieäu suaát : 0.85 ([3]) 1. Chieàu saâu caét (t = 2Zmax/2) ([4]/95) _ Tieän thoâ : tthoâ = 3.194/2 = 1.597 mm _ Tieän baùn tinh: tbt = 0.843/2 = 0.4215 mm. _ Tieän tinh : ttinh = 0.605/2 = 0.3025 mm 2. Löôïng chaïy dao S Löôïng chaïy dao cho 2 böôùc thoâ,baùn tinh ñeàu laø S=0.3 mm/voøng
 2. Löôïng chaïy dao cho böôùc tieän tinh ñeàu laø S=0.2 mm/voøng 3. Toác ñoä caét V= Cv xKv x 0.9 , m/phuùt; Kv = Kmv. Knv. T t Sy m x Kuv. ( Nhaân theâm cho 0.9 do tieän trong :Theo baûng 5.17/14 [2]) Baûng ( 5.1; 5.2/6 [2]) Kmv = ( HB )0,4 =( 190 )0,4 = 1 190 190 Baûng (5.5/8 [2] ) Choïn Knv = 0,8 Baûng ( 5.6/8 [2] ) Kuv = 1  Kv = Kmv Knv Kuv = 1 x 0.8 x 1 = 0.8 Cv = 292;x = 0.15;y = 0.4;m = 0.2 (Baûng 5.17/14 [2]) Thay vaøo ta coù :  Ñoái vôùi böôùc tieän thoâ, ta coù : 292 Vthoâ = x0.8x0.9= 60 x1.597 0.15 x0.30.2 0.2 109.94m/phuùt  Ñoái vôùi böôùc tieän baùn tinh, ta coù : 292 Vbtinh = x0.8x0.9= 60 x0.42150.15 x0.30.2 0.2 134.26 m/phuùt  Ñoái vôùi böôùc tieän tinh , ta coù : 292 Vtinh = x0.8x0.9= 153.03 60 x0.30250.15 x0.20.2 0.2 m/phuùt
 3. 4. Soá voøng quay treân truïc chính Tính toaùn döïa theo maùy T616 Soá caáp toác ñoä m=12 nmin = 44 nmax =1980 nmax  121   45 nmin    1, 41 Tieän thoâ ntt (th ) 1372, 25 x    31,1875 nmin 44 Choïn theo maùy  x  32 =>nm(thoâ) = 32.44=1408 Vôùi  x  22,56 =>nm(thoâ) =22,56.44=992,64 Choïn nm(thoâ) = 992,64 vg/ph Tieän baùn tinh ntt (th ) 1499,52 x    34,08 nmin 44 Choïn theo maùy  x  45, 22 =>nm(baùn tinh) = 45,22.44=1989,68 Vôùi  x  32 =>nm(btinh) =32.44=1408 Choïn nm(btinh) =1408 vg/ph
 4. Tieän tinh ntt (tinh ) 1656,84 x    37, 65 nmin 44 Vôùi  x  45, 22 =>nm(tinh) = 45,22.44=1989,68 5. Löïc caét P Z = 10. Cp. tx. Sy .Vn . kp [N] ([2]/16) (löïc tieáp tuyeán) Trong ñoù kp = KMP.k P . k P . k P .krp KMP = 1 (baûng 5.9/9 [2]), K P = 0.94 , k P = 1 , k P =1 , krp =1 (baûng 5.22/17 [2])  kp = 1x0.95x1x1x1=0.95 Theo baûng ( 5.23/17 [2]]): Cp x y n 92 1 0.75 0 Thay vaøo coâng thöùc : PZthoâ = 10x92x1.5971x0.30.75x109.940x0.95 = 565.79 {N]
 5. PZbtinh = 10x92x0.42151x0.30.75x134.260x0.95 = 149.33 {N] PZtinh = 10x92x0.30251x0.20.75x153.030x0.95 = 79.07 {N] 6. Coâng suaát caét PZth .Vth 565, 79 x109,94 Nthoâ = = = 1.02 [KW] 60 x1020 60 x1020 PZth .Vbtinh 149.33 x134.26 Nbtinh = = = 0.33 [KW] 60 x1020 60 x1020 PZtinh .Vtinh 79.07 x153.03 Ntinh = = = 0.2 [KW] 60 x1020 60 x1020 Nyeâucaàu = 4.5x0.85 =3.825 [KW]  1.02 [KW] Vaäy maùy tieän T616 ban ñaàu ta choïn laø hôïp lyù 7. Thôøi gian gia coâng cô baûn (thôøi gian maùy) Thôøi gian gia coâng cô baûn ñöôïc xaùc ñònh baèng coâng thöùc : ( L  L1  L2 ).i T0 = phuùt. n.S Vôùi : L + L1 + L2 : chieàu daøi cuûa haønh trình (mm)  L: chieàu daøi beà maët gia coâng (mm)  L1: chieàu daøi aên dao (mm)
 6.  L2: chieàu daøi thoaùt dao (mm) i : soá laàn chaïy vaøo ( i = 1) n: soá voøng quay truïc chính ( voøng/phuùt) S: löôïng chaïy dao phuùt (mm/voøng) + Tieän thoâ : L = 60 mm t L1 = + 1.1 = 4mm tg L2 = 3 mm n = 992,64 voøng/phuùt S = 0.3mm/voøng (60  4  3).1  T1 = = 0.225 phuùt 992,64 x0.3 + Tieän baùn tinh : L = 60 mm t L1 = + 1.1 = 1.8 mm tg L2 = 3 mm n = 1408 voøng/phuùt S = 0.3mm/voøng (60  1.8  3).1  T1 = = 0.153 phuùt 1408 x0.3 + Tieän tinh : L = 60 mm t L1 = + 1.1 = 1.6mm tg
 7. L2 = 3 mm n = 1989,68 voøng/phuùt S = 0.2 mm/voøng (60  1.6  3).1  T1 = = 0.162 phuùt 1989,68 x0.2 7.2. Tính cheá ñoä caét baèng phöông phaùp tra baûng cho: +Maët 4 vaø maët 9 :(Söû duïng maùy T616) +Tieän thoâ maët 4: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 52(Kích thöôùc dao tieän 16  25 ) t=3,05mm S=0,4 mm/voøng V=174 m/phuùt ( tra baûng 5-65 trang 57 [2]) 1000v t 174.1000 nt    1385 vg/phuùt (=1390 D  40 vg/phuùt) L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn Dd L  5mm 2 t L1   (0,5  2)  3 mm tg L2 = 2 mm 53 2  T0  .1  0,018 phuùt (= 1,1 giaây) 0, 4.1386 +Tieän baùn tinh maët 4: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 54 t=1,05mm S=0,3 mm/voøng
 8. V=195 m/phuùt (baûng 5-65 [2]) Neáu choïn V = 248 m/phuùt theo baûng 5-65 soå tay II thì n raát lôùn neân ta choïn V = 195m/phuùt ñeå ñaûm baûo tuoåi beàn dao vaø ñoä cöùng vöõng cuûa maùy) 1000v t 195.1000 nt    1551,8 vg/phuùt D  40 (=1550 vg/phuùt) L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn Dd L  5mm 2 t L1   (0,5  2)  3 mm tg L2 = 2 mm 5 3 2  T0  .1  0,021 phuùt (= 1,3 giaây) 0,3.1550 +Tieän thoâ maët 9: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 52(Kích thöôùc dao tieän 16  25 ) t=2,35mm S=0,4 mm/voøng V=195m/phuùt 1000v t 195.1000 nt    1551.8 vg/phuùt D  40 (=1550vg/phuùt) L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn Dd L  5mm 2 t L1   (0,5  2)  3 mm tg L2 = 2 mm
 9. 53 2  T0  .1  0,016 phuùt (= 1 giaây) 0, 4.1550 +Tieän baùn tinh maët 9: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 Trang 54 t=0,75 mm S=0,3 mm/voøng V=248 m/phuùt 1000v t 248.1000 nt    1973,5 vg/phuùt D  40 L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn Dd L  5mm 2 t L1   (0,5  2)  3 mm tg L2 = 2 mm 53 2  T0  .1  0, 017 phuùt 0,3.1973, 5 +Tính cheá ñoä caét cho maët 1-12,6-8: Söû duïng dao phay coù gaén maûnh hôïp kim cöùng BK8.Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001 ,baûng 4-85/369 (chieàu roäng beà maët caàn phay = 22 mm neân coù theå söû duïng dao naøy) D=100mm B=14mm d=32 z=8 T=400( tra baûng 7 [5] trang 25) +Phay thoâ:(6H12) Tra soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 trang 160: ( vì tra theo vaät lieäu gang khoâng coù neân choïn theo vaät lieäu gia coâng laø theùp)
 10. t=4,84mm S=0,2 mm/raêng=1,6 mm/vg V=307 m/phuùt 1000 vthoâ 307.1000 nthoâ    977 vg/phuùt D  100 Choïn nthoâ=980 vg/phuùt Sphthoâ =Sz.Z.n=0,2.8.980=1568 mm /phuùt Tra baûng 5-180 trang 163 [2] thì maùy caàn coâng suaát 5,5 kW .Söû duïng maùy 6H12, vôùi N=7 kW ,Nyc=7.0,85=5,95>5,5kW (coâng thöùc 11 trang 27 saùch HDÑA II).Neân maùy ñaõ choïn thoûa maûn yeâu caàu.Tuy nhieân do taøi lieäu khoâng roõ raøng neân maùy 6H12 coù theå laø maùy phay ñöùng .Choïn laïi maùy 6H81 vôùi coâng suaát N=4,5 kW vôùi Nyc=4,5.0,85=3,82kW.Do ñoù khoâng theå choïn vaän toác hieän taïi choïn laïi : V=216 m/phuùt (trang 161 [2] baûng 5.178) 1000 vthoâ 216.1000 nthoâ    687,54 vg/phuùt D  100 Choïn nthoâ=690 vg/phuùt Sphthoâ =Sz.Z.n=0,2.8.690=1104 mm /phuùt Thôøi gian gia coâng cô baûn : l6,8  35; l1,12  22mm Theo saùch [5] trang 63 ta tính thôøi gian gia coâng cô baûn nhö sau: L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn L6,8  35 mm L1,12  22mm L1  t ( D  t )  (0,5  3)  4, 42(100  4, 42)  2  22 mm L2 = 3 mm  T6,8  0,43(phuùt)
 11.  T1,12  0,34(phuùt) Tra baûng 5-180 soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 thì maùy caàn coâng suaát 3,8 kW.Maùy ñöôïc choïn thoaû maûn yeâu caàu. +Phay tinh Tra soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 trang 160: t=2mm S=0,2 mm/raêng=1,6 mm/vg V=274 m/phuùt 1000v tinh 274.1000 ntinh    872 vg/phuùt D  100 Choïn ntinh=880 vg/phuùt Sphtinh =Sz.Z.n=0,2.8.880=1408 mm /phuùt Thôøi gian gia coâng cô baûn : l6,8  35; l1,12  22mm Theo saùch [5] trang 63 ta tính thôøi gian gia coâng cô baûn nhö sau: L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn L6,8  35 mm L1,12  22mm L1  t ( D  t )  (0,5  3)  2.(100  2)  (0,5  3)  15 mm L2 = 3 mm  T6,8  0,3(phuùt)  T1,12  0,23(phuùt) +Tra cheá ñoä caét cho loã: 160.027 mm Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001 baûng 3-131 Muõi khoan 15,8
 12. Muõi khoeùt 15,85 Muõi doa 16 vôùi caáp chính xaùc 8 Neáu söû duïng muõi khoan ,khoeùt doa baèng hôïp kim cöùng thì vaän toác maùy quaù lôùn gaây neân hao toán kinh phí ñaàu tö .Do ñoù söû duïng muõi khoan ,khoeùt doa baèng theùp gioù thì coù theå söû duïng caùc maùy do Vieät Nam saûn xuaát cuï theå söû duïng maùy 2M53 a)Khoan: (muõi khoan nhoùm I vì chieàu daøi gia coâng ngaén)( trang 319[1]) Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-89 t=15,8/2=7,9mm S=0,7 mm/voøng V=25m/voøng 1000 v 25.1000 n   500 vg/phuùt D  16 Coâng suaát maùy 1,7 kW Coâng suaát yeâu caàu cuûa maùy 2,8.0,85=2,38>1,7 (thoûa) L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn L=16 d L1  cot g  (0,5  2)  5 2 L2 = 2 mm T0 = 0,065 phuùt b)Khoeùt:
 13. Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 , baûng 5-104 soå tay II t=(15,85-15,8)/2=0,025mm S=0,75 mm/voøng V=27,5 m/voøng ( bảng 5-106 [2]) 1000v 27,5.1000 n   550 vg/phuùt D  16 L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn L=16 d L1  cot g  (0,5  2)  1,5 mm 2 L2 = 2 mm T0 = 0,047 phuùt c)Doa: Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-112,5-114 t=(16-15,85)/2=0,075 mm S=2,4 mm/voøng V=6,5 m/voøng 1000v 6,5.1000 n   130 vg/phuùt D  16 L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn L=16 d L1  cot g  (0,5  2)  1,5 mm 2 L2 = 2 mm T0 = 0,063 phuùt
 14. +Tra cheá ñoä caét cho raõnh : 90.15 : -Khoan  8 Muõi khoan ruoät gaø baèng theùp gioù ,loaïi ñuoâi truï ngaén (baûng 4-40 soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001),duïng cuï P18 -Phay  9 Dao phay ngoùn theùp gioù P18 D=9mm,Z=4raêng,l=19,L=69(baûng 4-65 soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1.2001) +Khoan: t=7,8/2=3,9 mm S=0,4 mm/voøng (bảng 5-89 [2]) V=28 m/voøng 1000 v 28.1000 n   1120 vg/phuùt D  .8 (hay S=0,4x1120 =448 mm/ph) L  L1  L 2 T  i (Phuùt ) Sn L=16 d L1  cot g  (0,5  2)  4 mm 2 L2 = 2 mm T0 = 0,049 phuùt +Phay raõnh: Tra soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-160: t=16mm Sz=0,05 mm/raêng (baûng 5-153 trang 138 [2])
 15. V=24 m/phuùt (baûng 5-155 trang 139 [2]) 1000v 24.1000 n   850 vg/phuùt D  .9 S =Sz.Z.n=0,05.4.850=170 mm /phuùt h  (0,5  1)  L  D 16  1  25  4,5 T  i (Phuùt )   0,88 phuùt Sn 850.0,05 Choïn maùy :Do coâng suaát khoâng yeâu caàu cao tuy nhieân ñeå cho an toaøn choïn maùy phay ñöùng 6H12.
 16. +Tính cheá ñoä caét cho xoïc raõnh 10. Theo soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2.2003 baûng 5-83 t=2,8 mm S=0,24 mm/haønh trình keùp V=6,9m/ph (5-84 [2]) Soá haønh trình keùp n = 1000.V  6900 = 2.L 2.60 58(htk/phut) B .l .a 8.60.1,43 T    0,414 phuùt( [4] trang 1000.v hc .S 1000.6,9.0,24 109) Söû duïng maùy 7  430,vaø dao theùp gioù.
 17. LAÄP BAÛNG KEÁT QUAÛ [t(mm), s(mm/voøng), v(m/ph), n(voøng/ph), T0(phuùt)] V(m/ n(vg/p T0(phu Maët Böôùc t(mm) S ph) h), ùt) 1,597 992,6 -Tieän thoâ 109,9 0,421 0,3 4 0,225 - Tieän baùn 4 5 0,3 1408 0,153 5 tinh 134,3 0,302 0,2 1989, 0,162 - Tieän tinh 153 5 68 - Tieän thoâ 1550 2,35 0,4 195 0,016 9 -Tieän baùn 1973, 0,75 0,3 248 0,017 tinh 5 - Tieän thoâ 4 3,05 0,4 174 1390 0,018 -Tieän baùn 1,05 0,3 195 1550 0,021 tinh 1104(mm/ 6-8 -Phay thoâ 4,84 ph) 216 690 0,043 1- -Phay thoâ 4,84 1104(mm/ 216 690 0,034 12 ph) 1408(mm/ 6-8 -Phay tinh 2 ph) 274 880 0,3 1- -Phay tinh 2 1408(mm/ 274 880 0,23 12 ph) -Khoan 7,9 0,7 25 500 0,065 2 -Khoeùt 0,025 0.75 27,5 550 0,047 -Doa 0.075 2,4 6,5 130 0,063 7 -Khoan 3,9 448(mm/p 28 1120 0,049 -Phay 16 h) 24 850 0,88
 18. 170(mm/p h) 0,24(mm/h 58(ht/ 10 -Xoïc 2,8 6,9 0,414 tk) ph)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản