đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 12

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
176
lượt xem
67
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính toán lực kẹp và chọn bulông Tính lực cắt và momen xoắn khi khoan Sơ đồ phân tích lực: Dời lực Po về trọng tâm ta có Mo Mo=Po.70 = 2476,2.70=173334 (N.mm)=173,4 (N.m) Lực xiết cần thiết để chống momen xoắn Mx (Bỏ qua lực P0) Ta có: Mx.K=V.f.R Hệ số ma sát: f = 0,2 R =70 mm = 0,07 m K-hệ số an toàn: K=K0K1K2K3K4K5K6 K0=1,5: hệ số an toàn cho tất cả các trường hợp K1=1,2: hệ số tính đến độ bóng thay đổi khi tăng lực cắt K2= 1,5: hệ số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 12

  1. chương 12: Tính toaùn löïc keïp vaø choïn buloâng Tính löïc caét vaø momen xoaén khi khoan: Löïc caét: Po = 10.C p .D q .S y .K p Tra baûng 5.32 , [2]: CP=42,7 q=1 y=0,8 n n KP=KMP=  HB     190     1 (B5.9[2])  190   190  D=14,8mm S=0,31 mm/vg Vaäy: Po = 10.42,7.14,81.0,310,8.1  2476, 2( N ) Momen xoaén: M x  10.CM .D q .S y .K P Tra 5-32[2]: 1
  2. CM=0,021 q=2 y=0,8 KP=1 M x  10.0,021.14,82.0,310,8.1  18( N .m) Sô ñoà phaân tích löïc: Dôøi löïc Po veà troïng taâm ta coù Mo Mo=Po.70 = 2476,2.70=173334 (N.mm)=173,4 (N.m) 2
  3. Löïc xieát caàn thieát ñeå choáng momen xoaén Mx (Boû qua löïc P0) Ta coù: Mx.K=V.f.R M x .K V  f .R Heä soá ma saùt: f = 0,2 R =70 mm = 0,07 m K-heä soá an toaøn: K=K0K1K2K3K4K5K6 K0=1,5: heä soá an toaøn cho taát caû caùc tröôøng hôïp K1=1,2: heä soá tính ñeán ñoä boùng thay ñoåi khi taêng löïc caét K2= 1,5: heä soá taêng löïc caét khi dao moøn K3= 1,3: heä soá taêng löïc caét khi gia coâng giaùn ñoaïn K4= 1,3: heä soá tính ñeán sai soá cuûa cô caáu keïp chaët K5= 1: heä soá tính ñeán möùc thuaän lôïi cuûa cô caáu keïp baèng tay K6= 1: heä soá tính ñeán momen laøm quay chi tieát K=4,212 18.4, 212 V  5415.5 N 0, 2.0,07 1,3.4.V Ñöôøng kính buloâng: d   . k  Trong ñoù:  ch  k   S   ch  200MPa (Vis laøm baèng theùp CT3, ñai oác laøm baèng CT3) Heä soá an toaøn:  S   3 3
  4. 200   k    66.66 MPa 3 1,3.4.5415,5 Suy ra: d  11, 60mm  .66,66 Vaäy choïn buloâng M14 (d1=11,835mm) TAØI LIEÄU THAM KHAÛO [1] Nguyeãn Ñaéc Loäc vaø caùc taùc giaû :Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 1, NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät. [2] Nguyeãn Ñaéc Loäc vaø caùc taùc giaû :Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 2, NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät. [3] Nguyeãn Ñaéc Loäc vaø caùc taùc giaû :Soå tay coâng ngheä cheá taïo maùy taäp 3, NXB Khoa hoïc vaø kyõ thuaät. [4] PGS-PTS Ñaëng Vaên Nghìn vaø ThS Leâ Trung Thöïc : Höôùng daãn thieát keá moân hoïc Coâng ngheä cheá taïo maùy naêm 1998 , giaùo trình tröôøng ÑH Baùch Khoa [5] Traàn Vaên Ñòch : Thieát keá ñoà aùn , NXB Khoa hoïc kyõ thuaät [6] Ninh Ñöùc Toán : Dung sai vaø laép gheùp , NXB Giaùo duïc 4
  5. [8] Chuû bieân : Ñaëng Vuõ Ngoaïn : Vaät lieäu kyõ thuaät , NXB Ñaïi hoïc quoác gia TpHCM [9] Traàn Höõu Queá : Veõ kyõ thuaät cô khí taäp 1,2 , NXB Giaùo duïc [10] Nguyễn Hữu Lộc : Cơ Sở Thiết Kế Maùy , NXB Đại Học Quốc Gia Tp.HCM. 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản