đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
380
lượt xem
156
download

đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong gia công cơ khí các dạng phôi có thể là: phôi đúc, rèn, dập, cán. Xác định loại và phương pháp chế tạo phôi phải nhằm mục đích bảo đảm hiệu quả kinh tế – kỹ thuật chung của quy trình chế tạo chi tiết, đồng thời tổng phí tổn chế tạo chi tiết kể từ công đoạn chế tạo phôi cho tới công đoạn gia công chi tiết phải thấp nhất. Khi xác định loại phôi và phương pháp chế tạo phôi cho chi tiết ta cần phải quan tâm đến đặc điểm về kết cấu và yêu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án công nghệ chế tạo máy - giá dẫn hướng, chương 2

  1. Chương 2: CHOÏN PHOÂI VAØ PHÖÔNG PHAÙP CHEÁ TAÏO PHOÂI 3.1 Daïng phoâi: Trong gia coâng cô khí caùc daïng phoâi coù theå laø: phoâi ñuùc, reøn, daäp, caùn. Xaùc ñònh loaïi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi phaûi nhaèm muïc ñích baûo ñaûm hieäu quaû kinh teá – kyõ thuaät chung cuûa quy trình cheá taïo chi tieát, ñoàng thôøi toång phí toån cheá taïo chi tieát keå töø coâng ñoaïn cheá taïo phoâi cho tôùi coâng ñoaïn gia coâng chi tieát phaûi thaáp nhaát. Khi xaùc ñònh loaïi phoâi vaø phöông phaùp cheá taïo phoâi cho chi tieát ta caàn phaûi quan taâm ñeán ñaëc ñieåm veà keát caáu vaø yeâu caàu chòu taûi khi laøm vieäc cuûa chi tieát (hình daïng, kích thöôùc, vaät lieäu, chöùc naêng, ñieàu kieän laøm vieäc…) Saûn löôïng haøng naêm cuûa chi tieát Ñieàu kieän saûn xuaát thöïc teá xeùt veà maët kyõ thuaät vaø toå chöùc saûn xuaát (khaû naêng veà trang thieát bò, trình ñoä kyõ thuaät cheá taïo phoâi…)
  2. Maëc khaùc khi xaùc ñònh phöông aùn taïo phoâi cho chi tieát ta caàn quan taâm ñeán ñaëc tính cuûa caùc loaïi phoâi vaø löôïng dö gia coâng öùng vôùi töøng loaïi phoâi. Sau ñaây laø moät vaøi neùt veà ñaëc tính quan troïng cuûa caùc loaïi phoâi thöôøng ñöôïc söû duïng: °Phoâi ñuùc: Khaû naêng taïo hình vaø ñoä chính xaùc cuûa phöông phaùp ñuùc phuï thuoäc vaøo caùch cheá taïo khuoân, coù theå ñuùc ñöôïc chi tieát coù hình daïng töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp (chi tieát cuûa ta coù hình daïng khaù phöùc taïp). Phöông phaùp ñuùc vôùi caùch laøm khuoân theo maãu goã hoaëc döôõng ñôn giaûn cho ñoä chính xaùc cuûa phoâi ñuùc thaáp. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi cho ñoä chính xaùc vaät ñuùc cao. Phöông phaùp ñuùc trong khuoân caùt, laøm khuoân thuû coâng coù phaïm vi öùng duïng roäng, khoâng bò haïn cheá bôûi kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo phoâi thaáp,tuy nhieân naêng suaát khoâng cao. Phöông phaùp ñuùc aùp löïc trong khuoân kim loaïi coù phaïm vi öùng duïng heïp hôn do bò haïn cheá veà kích thöôùc vaø khoái löôïng vaät ñuùc, phí toån cheá taïo khuoân cao vaø giaù thaønh cheá taïo phoâi cao,tuy nhieân phöông phaùp naøy laïi coù naêng suaát cao thích hôïp cho saûn suaát haøng loaït vöøa.
  3. °Phoâi reøn: Phoâi töï do vaø phoâi reøn khuoân chính xaùc thöôøng ñöôïc aùp duïng trong ngaønh cheá taïo maùy. Phoâi reøn töï do coù heä soá dung sai lôùn, cho ñoä beàn cô tính cao, phoâi coù tính deûo vaø ñaøn hoài toát. Ôû phöông phaùp reøn töï do, thieát bò, duïng cuï cheá taïo phoâi laø vaïn naêng, keát caáu ñôn giaûn,nhöng phöông phaùp naøy chæ taïo ñöôïc caùc chi tieát coù hình daïng ñôn giaûn ,naêng suaát thaáp. Reøn khuoân coù ñoä chính xaùc cao hôn,naêng suaát cao nhöng phuï thuoäc vaøo ñoä chính xaùc cuûa khuoân .Maët khaùc khi reøn khuoân phaûi coù khuoân chuyeân duøng cho töøng loaïi chi tieát do ñoù phí toån taïo khuoân vaø cheá taïo phoâi cao. °Phoâi caùn: Coù proâfin ñôn giaûn, thoâng thöôøng laø troøn, vuoâng, luïc giaùc, laêng truï vaø caùc thanh hình khaùc nhau, duøng ñeå cheá taïo caùc truïc trôn, truïc baäc coù ñöôøng kính ít thay ñoåi, hình oáng, oáng vaït, tay gaït, truïc then, maët bít. Phoâi caùn ñònh hình phoå bieán thöôøng laø caùc loaïi theùp goùc, theùp hình I, U, V… ñöôïc duøng nhieàu trong caùc keát caáu laép. Phoâi caùn ñònh hình cho töøng lónh vöïc rieâng, ñöôïc duøng ñeå cheá taïo caùc loaïi toa taøu, caùc maùy keùo, maùy naâng chuyeån… Phoâi caùn oáng duøng cheá taïo caùc chi
  4. tieát oáng, baïc oáng, then hoa, tang troáng, caùc truï roãng… Cô tính cuûa phoâi caùn thöôøng cao, sai soá kích thöôùc cuûa phoâi caùn thöôøng thaáp, ñoä chính xaùc phoâi caùn coù theå ñaït töø 912. Phoâi caùn ñöôïc duøng hôïp lyù trong tröôøng hôïp sau khi caùn khoâng caàn phaûi gia coâng cô tieáp theo, ñieàu ñoù ñaëc bieät quan troïng khi cheá taïo caùc chi tieát baèng theùp vaø hôïp kim khoù gia coâng, ñaét tieàn.  Choïn phoâi Döïa vaøo ñaëc ñieåm cuûa caùc phöông phaùp taïo phoâi ôû treân, ta choïn phöông phaùp ñuùc vì: + Giaù thaønh cheá taïo vaät ñuùc reû + Thieát bò ñaàu tö ôû phöông phaùp naøy töông ñoái ñôn giaûn, cho neân chi phí ñaàu tö thaáp + Phuø hôïp vôùi saûn xuaát haøng loaït vöøa + Ñoä nhaùm beà maët, ñoä chính xaùc sau khi ñuùc coù theå chaáp nhaän ñeå coù theå tieáp tuïc gia coâng tieáp theo  Phöông phaùp cheá taïo phoâi: Trong ñuùc phoâi coù nhöõng phöông phaùp sau: 1. Ñuùc trong khuoân caùt –maãu goã
  5. Chaát löôïng beà maët vaät ñuùc khoâng cao, giaù thaønh thaáp, trang thieát bò ñôn giaûn, thích hôïp cho daïng saûn xuaát ñôn chieác vaø loaït nhoû. Loaïi phoâi naøy coù caáp chính xaùc IT16  IT17. Ñoä nhaùm beà maët: Rz=160m. 2. Ñuùc trong khuoân caùt – maãu kim loaïi: Neáu coâng vieäc laøm khuoân ñöôïc thöïc hieän baèng maùy thì coù caáp chính xaùc khaù cao, giaù thaønh cao hôn so vôùi ñuùc trong khuoân caùt – maãu goã,vì giaù taïo khuoân cao. Caáp chính xaùc cuûa phoâi: IT15  IT16. Ñoä nhaùm beà maët: Rz=80m. 3. Ñuùc trong khuoân kim loaïi: Ñoä chính xaùc cao, giaù thaønh ñaàu tö thieát bò lôùn, phoâi coù hình daùng gaàn gioáng vôùi chi tieát neân löôïng dö nhoû, tieát kieäm ñöôïc vaät lieäu nhöng giaù thaønh saûn phaåm cao. Caáp chính xaùc cuûa phoâi: IT14  IT15. Ñoä nhaùm beà maët: Rz=40m. 4. Ñuùc ly taâm: Loaïi naøy chæ phuø hôïp vôùi chi tieát daïng troøn xoay, roãng, ñoái xöùng, ñaëc bieät laø caùc chi tieát hình oáng hay hình xuyeán.
  6. Khoù nhaän ñöôïc ñöôøng kính loã beân trong vaät ñuùc chính xaùc vì khoù ñònh ñöôïc löôïng kim loaïi roùt vaøo khuoân chính xaùc Chaát löôïng beà maët trong vaät ñuùc keùm (ñoái vôùi vaät ñuùc troøn xoay) vì chöùa nhieàu taïp chaát vaø xæ. 5. Ñuùc aùp löïc: Duøng aùp löïc ñeå ñieàn ñaày kim loaïi trong loøng khuoân Hôïp kim ñeå ñuùc döôùi aùp löïc thöôøng laø hôïp kim Thieác, Chì, Keõm, Mg, Al,Cu. Ñuùc döôùi aùp löïc duøng ñeå cheá taïo caùc chi tieát phöùc taïp nhö voû bôm xaêng, daàu, naép buoàng eùp, van daãn khí… Trang thieát bò ñaét neân giaù thaønh saûn phaåm cao.Ñaëc tính kyõ thuaät toát nhöng ñoái vôùi daïng saûn suaát loaït vöøa thì hieäu quaû kinh teá khoâng cao. 6. Ñuùc trong khuoân voû moûng: Laø daïng ñuùc trong khuoân caùt nhöng thaønh khuoân moûng chöøng 6-8mm Coù theå ñuùc ñöôïc gang , theùp, kim loaïi maøu nhö khuoân caùt,khoái löôïng vaät ñuùc ñeán 100 kg
  7. Duøng trong saûn xuaát loaït lôùn vaø haøng khoái. 7. Ñuùc lieân tuïc: Laø quaù trình roùt kim loaïi loûng ñeàu vaø lieân tuïc vaøo moat khuoân baèng kim loaïi, xung quanh hoaëc beân trong khuoân coù nöôùc löu thoâng laøm nguoäi (coøn goïi laø bình keát tinh). Nhôø truyeàn nhieät nhanh neân kim loaïi loûng sau khi roùt vaøo khuoân ñöôïc keát tinh ngay, vaät ñuùc ñöôïc keùo lieân tuïc ra khoûi khuoân baèng cô caáu ñaëc bieät nhö con laên… Thöôøng duøng ñeå ñuùc oáng, ñuùc thoûi, ñuùc taám  Keát luaän: Vôùi nhöõng yeâu caàu cuûa chi tieát ñaõ cho, tính kinh teá cuõng nhö daïng saûn xuaát ta seõ choïn phöông phaùp cheá taïo phoâi ñuùc trong khuoân caùt – maãu kim loaïi, laøm khuoân baèng maùy. Phoâi ñuùc ñaït caáp chính xaùc laø II. Caáp chính xaùc kích thöôùc IT15  IT16. Ñoä nhaùm beà maët: Rz=80m.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản