Đồ án: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

Chia sẻ: Pham Tien Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:69

1
457
lượt xem
223
download

Đồ án: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Đồ án: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì" gồm 3 phần. Phần 1 giới thiệu đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì. Phần 2 trình bày Công tác hạch toán kế toán tại xí nghiệp. Phần 3 đưa ra đánh giá về tổ chức công tác kế toán tại xí nghiệp. Cùng tham khảo nhé.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án: Công tác tổ chức kế toán tổng hợp tại xí nghiệp may xuất khẩu Thanh Trì

 1. án T t Nghi p Công tác t ch c k toán t ng h p t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì Chu ThÞ HiÒn -1-
 2. M cl c L i nói u ......................................................................................................... 2 Ph n I : c i m t ch c công tác k toán t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì ................................................................................. 3 I- c i m t ch c b máy k toán t i xí nghi p ....................................... 3 II- c i m v n d ng ch k toán t i xí nghi p ..................................... 4 Ph n II :Công tác h ch toán k toán t i xí nghi p ................................................ 8 I- S dư u kỳ c a các tài kho n ............................................................ 8 II- S dư chi ti t c a m t s tài kho n ...................................................... 9 III- các nghi p v phát sinh trong kỳ ......................................................... 11 IV- L p ch ng t g c ................................................................................ 16 V- nh kho n và ph n ánh vào sơ tài kho n ....................................... 25 VI- S k toán chi ti t .............................................................................. 34 VII- S k toán t ng h p ........................................................................... 42 VIII- L p báo cáo tài chính .......................................................................... 57 Ph n III : ánh giá v t ch c công tác k toán t i xí nghi p ................................ 64 K t lu n ............................................................................................................ 66 Chu ThÞ HiÒn -2-
 3. L i nói u H ch toán k toán là m t h th ng thông tin ki m tra v tình hình tài s n trong m i quan h v i ngu n hình thành và s v n ng c a ngu n hình thành tài s n ó. H ch toán k toán ã ra i và phát tri n t r t lâu. Nó là m t nhu c u khách quan c a b n thân quá trình s n xu t và xã h i. Nhu c u này t n t i trong t t c các hình thái xã h i khác nhau và ngày càng phát tri n. Trong xã h i hi n i ngày nay, v i qui mô s n xu t ngày càng m r ng, trình xã h i hoá và s c phát tri n ngày càng l n thì vi c tăng cư ng h ch toán k toán v m i m t càng tr lên c n thi t. Là m t sinh viên ngành k toán vi c h c t p, nghiên c u v h ch toán có vai trò quan tr ng không th thi u. c bi t t th c t p v k toán t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì là m t cơ h i l n cho em ti p c n v n d ng, c ng c nh ng ki n th c ã ư c trang b trong nhà trư ng vào th c t . Báo cáo th c t p t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì c a em g m có 3 ph n chính: Ph n I: c i m t ch c công tác k toán t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì. Ph n II: Công tác t ch c k toán t ng h p t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì. Ph n III: ánh giá v t ch c công tác k toán t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì. Do l n u ti p xúc v i th c t nên không tránh kh i nh ng b ng cũng như thi u sót, em mong th y giáo và ban lãnh o xí nghi p giúp em trong vi c hoàn thi n tư duy và lý lu n c a mình. Em xin chân thành c m ơn. Hà N i , ngày tháng 1 năm 2005 Sinh viên Chu th hi n Ph n I: c i m t ch c công tác k toán t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì. I- T ch c b máy k toán t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì. B máy k toán là m t b ph n quan tr ng c u thành nên h th ng ki m soát n i b c a doanh nghi p. Ch t lư ng , trình c a i ngũ k toán cũng như m t cơ c u t ch c b máy k toán h p lý s góp ph n không nh làm gi m r i ro ki m soát, làm tăng tin c y c a nh ng thông tin k toán nói chung và c a báo cáo tài chính nói riêng. Chu ThÞ HiÒn -3-
 4. Xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì có b máy k toán ư c t ch c r t khoa h c h p lý v i nh ng trang thi t b hi n i. Toàn b công vi c k toán ư c th c hi n trên máy vi tính v i nh ng ph n m m tiên ti n nh t. i u này ã giúp cho công tác k toán tr lên ơn gi n r t nhi u mà v n m b o chính xác cao. Phòng k toán c a xí nghi p có 5 ngư i có trình i h c tr lên. Vi c t ch c b máy k toán c a xí nghi p theo mô hình t p trung và có th ư c khái quát theo sơ sau: K toán trư ng K toán viên K toán viên K toán viên Th qu Th 1 Th 2 Th 3 • K toán trư ng: Là ngư i ph trách i u hành chung v h ch toán k toán theo ch k toán tài chính do nhà nư c qui nh, ng th i có ch c năng tham mưu cho giám c v h ch toán k toán c a xí nghi p. • K toán viên 1: Có nhi m v theo dõi thanh toán ti n m t, k toán t ng h p, k toán giá thành và hoàn thu . • K toán viên 2: Chuyên ph trách theo dõi doanh thu tiêu th s n ph m, thanh toán ti n g i ngân hàng và các kho n ph i thu. • K toán viên 3: Ph trách theo dõi tài s n c nh, v t tư thu mua, ti n lương, BHXH, BHYT,KPC và các kho n ph i tr . • Th qu : Có nhi m v qu n lý ti n m t t i qu . II- c i m v n d ng ché k toán chung t i xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì. Xí nnghi p áp d ng ch k toán doanh nghi p do B tài chính ban hành theo quy t nh s 1141/C KT ngày 01/11/1995 và các quy t nh s a i b sung tính n th i i m hi n nay. - Niên k toán t 01/01/N n 31/12/N - ơn v ti n t s d ng:VN phươnng pháp chuy n i các ng ti n khác theo t giá th c t . - Phương pháp k toán TSC : + Nguyên t c ánh giá: Theo nguyên giá TSC + Phương pháp tính kh u hao: áp d ng phương pháp tuy n tính. - Phươnng pháp k toán hàng t n kho: + Nguyên t c ánh giá: Theo giá tr hàng t n kho th c t . + Phương pháp xác nh hàng t n kho cu i kỳ: Phương pháp bình quân c kỳ d tr cho t ng m t hàng. 1. i v i các ch ng t k toán. Xí nghi p áp d ng t t c các m u bi u ch ng t k toán do b tài chính và nhà nư c ban hành. Bao g m các ch ng t b t bu c như: b ng ch m công, b ng thanh toán ti n lương, BHXH, phi u nh p kho, phi u xu t kho..., Chu ThÞ HiÒn -4-
 5. ch ng t hư ng d n như: phi u xác nh n s n ph m công vi c hoàn thành, phi u báo làm thêm gi , gi y ngh t m ng, biên lai thu ti n... 2. i v i các tài kho n k toán V cơ b n xí nghi p áp d ng h u h t các lo i tài kho n k toán. Tuy nhiên , do c i m c a xí nghi p ch y u là s n xu t theo ơn t hàng v i nguyên v t li u do khách hàng cung c p nên giá tr nguyên v t li u chi m t tr ng r t nh trong giá thành s n ph m, còn chi phí nhân công tr c ti p l i chi m t i 50%. M t s tài kho n mà xí nghi p hay s d ng là: Tài kho n v lao ng ti n lương: TK 334,622,338. Tài kho n v doanh thu: TK511 Tài kho n v ti n( ngo i t ): TK 111(1112), TK 112(1122), TK 007. Các tài kho n chi ti t: TK 621,622,627,154 chi ti t cho t ng ơn t hàng. Tài kho n v nguyên v t li u: TK152, TK 002(v t tư nh n 3. S k toán. Xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì áp d ng ch k toán máy. Các lo i s k toán bao g m s t ng h p và s chi ti t ư c t ch c theo hình th c s nh t ký chung. Hàng ngày, k toán nh p ch ng t vào máy, máy s t ng ph n ánh vào các s nh t ký chung, vào s cái, vào các nh t ký c bi t và vào các s chi ti t. nh kỳ, k toán s th c hi n m t s thao tác máy s t ng ph n ánh các d li u vào b ng cân i s phát sinh và vào b ng t ng h p chi ti t. Căn c vào ó l p lên các báo cáo k toán. Ch ng t g c Nh t ký đ c S chi ti t S NKC bi t S cái B ng t ng h p chi ti t B ng CĐSPS Báo cáo k toán Chu ThÞ HiÒn -5-
 6. Ghi chú: Ghi cu i kỳ Ghi hàng ngày i chi u ki m tra 4. Báo cáo k toán. Báo cáo k toán tài chính là nh ng báo cáo t ng h p nh t v tình hình tài s n, ngu n v n ch s h u và công n cũng như tình hình tài chính , k t qu kinh doanh trong kỳ c a doanh nghi p. Nói cách khác báo cáo k toán là phương di n trình bày kh năng sinh l i và th c tr ng tài chính c a doanh nghi p cho nh ng ngư i quan tâm. Báo cáo k toán b t bu c hi n nay g m có: • B ng cân i k toán. • Báo cáo k t qu ho t ng kkinh doanh. • Thuy t minh báo cáo tài chính. Xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì cũng áp d ng t t c các lo i báo cáo k toán này úng theo m u bi u nhà nư c qui nh. a) B ng cân i k toán B ng cân i k toán là m t báo cáo tài chính ch y u ph n ánh t ng quát quá trình hình thành tài s n c a doanh nghi p theo giá tr tài s n và ngu n hình thành tài s n t i m t th i i m nh t nh. Kỳ l p b ng cân i k toán c a xí nghi p là m t tháng. N i dung c a b ng cân i k toán c a xí nghi p ư c tuân theo úng như m u bi u c a nhà nư c qui nh. b) Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh. Báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh là m t báo cáo tài chính ph n ánh tóm lư c các kho n doanh thu, chi phí và k t qu kinh doanh c a doanh nghi p cho m t th i kỳ nh t nh. Ngoài ra, báo cáo này còn k t h p ph n ánh tình hình th c hi n nghĩa v c a doanh nghi p i v i ngân sách nhà nư c v thu và các kho n khác. Báo cáo g m 3 ph n: Ph n I: Lãi, l Ph n II: Tình hình th c hi n nghĩa v i v i nhà nư c. Ph n III: Thu GTGT ư c kh u tr , thu GTGT ư c hoàn l i và thu GTGT c a hàng bán n i a. Báo cáo k t qu kinh doanh c a xí nghi p may xu t kh u Thanh Trì ư c l p theo t ng tháng. N i dung c a báo cáo này cũng tuân theo úng m u bi u do nhà nư c qui nh. Chu ThÞ HiÒn -6-
 7. c) Thuy t minh báo cáo tài chính. Thuy t minh báo cáo tài chính là báo cáo nh m thuy t minh và gi i trình b ng l i, b ng s li u m t s ch tiêu kinh t tài chính ư c th hi n trên các báo cáo tài chính. B n thuy t minh này cung c p y thông tin b sung c c thi t cho vi c ánh giá k t qu kinh doanh c a doanh nghi p trong năm báo cáo ư c chính xác. Thuy t minh báo cáo c a xí nghi p ư c l p hàng tháng. N i dung c a thuy t minh báo cáo tài chính bao g m các ph n: c i m ho t ng kinh doanh c a doanh nghi p, ch k toán áp d ng t i doanh nghi p, chi ti t m t s ch tiêu trong báo cáo tài chính, gi i thích và thuy t minh m t s tình hình và k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh, m t s ch tiêu ánh giá khái quát th c tr ng tài chính và k t qu kinh doanh c a xí nghi p, ánh giá t ng quát các ch tiêu, các ki n ngh . Ph n II Công tác k toán t ng h p t i xí nghi p may xu t kh u Công ty c ph n ào t o công ngh và kinh t qu c t thu c Xí nghi p may xu t kh u h ch toán hàng t n kho theo phương pháp kê khai thư ng xuyên và tính thu giá Chu ThÞ HiÒn -7-
 8. tr gia tăng theo phương pháp kh u tr (10%). Phương pháp tính giá v n hàng xu t kho là phương pháp bình qân c kỳ d tr , xu t nguyên v t li u theo phương pháp bình quân c kỳ d tr . I. S dư u kỳ c a các tài kho n: tk tên tài kho n dư n dư có 111 Ti n m t 1.387.944.952 112 Ti n g i ngân hàng 3.226.292.146 131 Ph i thu c a khách hàng 7.919.111.470 331 Tr trư c cho ngư i bán 1.761.708.676 138 Ph i thu khác 57.365.200 139 D phòng ph i thu khó òi 236.122.033 141 T m ng 333.125.354 142 Chi phí tr trư c 1.415.000.856 152 Nguyên li u- v t li u- PT 847.314.658 154 S n ph m d dang 3.517.820.733 155 Thành ph m t n kho 679.237.498 211 Tài s n c nh 42.054.115.127 214 Hao mòn tài s n c nh 24.118.334.602 221 u tư ch ng khoán dài h n 80.000.000 311 V n vay ng n h n 4.461.800.135 331 Ph i tr ngư i bán 2.733.348.173 131 Ngư i mua tr ti n trư c 4.277.418.486 333 Thu và các kho n ph i n p 150.604.907 334 Ph i tr CNV 7.488.486.415 338 Ph i tr , ph i n p khác 463.235.589 341 Vay dài h n 5.959.327.391 411 V n kinh doanh 12.319.003.040 414 Qu phát tri n kinh doanh 876.516.028 415 Qu d tr 274.258.419 421 Lãi chưa phân ph i 489.492.156 431 Qu khen thư ng phúc l i 285.776.392 T ng c ng 63.279.036.670 63.279.036.670 II. S dư chi ti t m t s tài kho n TK 131- Ph i thu c a khách hàng Mã KH Tên khách hàng Dư n Dư có Hãng Vcnhaapj 928.750.600 Hãng Maxport 1.496.358.005 Hãng Cloumn 835.220.800 Hãng Deachang 1.067.578.060 Hãng Sis 1.456.700.900 Hãng Transway 76.570.844 Hãng Grey 400.936.083 Hãng Bwhite 797.105.966 Hãng Hamilton 108.456.200 Hãng Silverline 84.560.000 Chu ThÞ HiÒn -8-
 9. Hãng Maier 522.978.564 XN may Vi t H ng 36.489.036 Cty TNHH Sơn Chinh 24.670.345 Cty TNHH & TM H ng Anh 82.736.067 T ng c ng 7.919.111.470 TK152-Nguyên v t li u, ph tùng Mã NVL Tên NVL VT S lư ng Thành ti n I-Nguyên li u chính -V i nhung m 5026 100.520.000 - V i 190T y 4510 39.845.850 - V i lót Poly m 25136,5 138.434.488 - Mex v i m 1900 7.389.997 -Bông m 1351,57 11.403.279 -Lông vũ xám kg 2099,4 264.926.800 - Bo len chi c 1094 2.123.900 II- V t li u ph -Ch may cu n 2604 47.325.264 - Túi nilon chi c 16054 11.380.106 - Khoá chi c 6682 43.184.813 - Ph n bay hơi h p 51 2.749.021 - Chun m 28858 17.901.714 - Dây cotton m 51390 20.734.576 - Cúc d p b 167676 83.535.458 - Mác treo chi c 40141 55.859.392 T ng c ng 847.314.658 TK 155- Thành ph m t n kho u kỳ Mã thành Tên thành ph m VT S Thành ti n ph m lư ng 1A Hàng ASD B 15068 349.613.763 A56L51 Hàng áo Jacket 3 l p chi c 16 197.136 SL 5690 Hàng áo khoác nhung chi c 5133 70.577.830 HS2545 Hàng áo khoác n chi c 4721 56.499.000 SM7092 Hàng áo d t kim chi c 6593 64.500.852 L3179 Hàng áo Jacket 1 l p chi c 15 258.000 B22172 Hàng áo Jacket 2 l p chi c 3029 19.564.690 AO3O26 Hàng qu n âu chi c 1982 41.139.977 1B6368 Qu n Jean chi c 4589 76.866.326 T ng c ng 679.237.498 TK 331- Ph i tr ngư i bán Mã KH Tên khách hàng Dư n Dư có Công ty in & TM i tài 86.828.000 Công ty c ph n SX & XNK Thiên 403.050.160 Chu ThÞ HiÒn -9-
 10. Nam Cty liên doanh SX bông EVC Hà N i 1.026.738.000 Hãng ch Coast Phong Phú 757.895.600 Công ty i n l c Hà N i 174.315.630 Công ty FPT 23.935.400 HTX oàn K t 19.670.013 Công ty XNK t p ph m 63.647.600 C a hàng LTTP Hoàn Ki m 23.583.600 Công ty may 19/5 153.684.170 T ng c ng 2.733.348.173 III/ Các nghi p v phát sinh trong kỳ: 1) Ngày1/1: Phi u chi s 851: Chi t m ng ti n m t cho H i Châu ( phòng KH-VT) s ti n là 6.000.000 thu mua v t tư. 2) Ngày 1/1: Nh n ư c gi y báo có c a ngân hàng s 52: Hãng Vcnhaapj thanh toán toàn b s n kỳ trư c b ng chuy n kho n. 3) Ngày 1/1: Phi u nh p kho s 196. Theo hoá ơn GTGT s 21, thu mua ph n m m thi t k m u c a Cty FPT v i t ng giá thanh toán c thu VAT 10% là: 4.156.350 . Ti n hàng thanh toán b ng chuy n kho n. 4) Ngày 2/1: Phi u chi s 852. Rút ti n m t t i qu g i vào ngân hàng, s ti n là 150.000.000 . 5) Ngày 2/1: Nh n ư c gi y báo có c a ngân hàng s 53, hãng Maxport thanh toán toàn b s n kỳ trươc b ng chuy n kho n . 6) Ngày 3/1: Theo phi u thu s 208: Tr n Th Chi hoàn t m ng kỳ trư c b ng ti n m t, s ti n là 130.000.000 . 7) Ngày 3/1: Phi u chi s 853. Chi ti n t m ng cho Tr nh Xuân Toàn( i xe) mua xăng, s ti n là 8.500.000 . 8) Ngày 4/1: Phi u nh p kho s 197 theo hoá ơn GTGT s 22, H i Châu dùng ti n t m ng thu mua m t s công c d ng c theo t ng giá thanh toán c thu VAT 10% là 8.750.720 . 9) Ngày 4/1: Phi u xu t kho s 501, xu t ph n m m thi t k m u cho phân xư ng s n xu t theo giá th c t là 3.778.500 . 10) Ngày 4/1: Phi u nh p kho s 198 theo hoá ơn GTGT s 23 Tr nh Xuân Toàn dùng ti n t m ng mua xăng A92 theo t ng giá thanh toán (c thu GTGT 10%) là 6.766.078 . STT Tên nhiên li u VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 Xăng A92 lít 1082 5684,82 6.150.980 T ng 6.150.980 Chu ThÞ HiÒn - 10 -
 11. 11) Ngày 5/1. Gi y báo n s 61: Dùng TGNH tr ti n vay ng n h n s ti n là 1.000.000.000 . 12) Ngày 5/1.Phi u chi s 854: T m ng cho Tr n Th Chi mua th c ph m nhà b p s ti n là 50.000.000 . 13) Ngày 6/1. Phi u xu t kho 502: Xu t công c d ng c thu c lo i phân b m t l n theo giá th c t s d ng cho phân xư ng s n xu t là: 2.795.500, phòng hành chính là 5.159.700 . 14) Ngày 6/1. Biên b n giao nh n TSC s 01 mua 2 máy may công nghi p c a HTX oàn K t theo hoá ơn thu GTGT s 24, t ng giá thanh toán là 37.400.000 trong ó thu GTGT 10%. Toàn b ti n hàng ã thanh toán b ng ti n m t. Tài s n này ư c u tư t NVKD.Phi u chi 855. 15) Ngày 7/1. Phi u xu t kho 503: Xu t 272,6lít xăng A92 ph c v công tác qu n lý. 16) Ngày 7/1. Phi u thu s 209: XN may Vi t H ng thanh toán ti n n kỳ trư c b ng ti n m t. 17) Ngày 8/1. Phi u thu s 210: Tr n Vi t Hùng phòng KH-VT hoàn t m ng kỳ trư c b ng ti n m t s ti n là 2.250.000 . 18) Ngày 8/1: Phi u nh p kho 199. Nh p nguyên li u c a công ty Grive s n xu t mã hàng 112PVH.Chi phí v n chuy n b c d xí nghi p ã thanh toán b ng ti n m t c thu GTGT 10% là 2594493 .Phi u chi 856. Stt Tên NVL VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 Ch may cu n 1690 19083,35 32.250.870 T ng c ng 32.250.870 19) Ngày 8/1. Phi u xu t kho s 504: Xu t 51 h p ph n bay hơi dùng cho phân xư ng s n xu t. 20) Ngày 8/1. Phi u nh p kho s 200. Nh p nguyên li u c a công ty Grive chuy n n s n xu t mã hàng 112PVH. Chi phí làm th t c nh p kh u,v n chuy n, b c d ã tr b ng ti n m t g m c thu 10% là 4683602 . Phi u chi 857. STT Tên nguyên li u VT Th c nh p ơn giá Thành ti n 1 V i 190T y n 14014,83 8845 123.961.150 T ng c ng 123.961.150 21) Ngày 9/1. Phi u chi s 858 rút ti n m t chi b i dư ng CNV làm thêm gi s ti n là 4.000.000 . 22) Ngày 9/1. Gi y báo n 62: Dùng TGNH thanh toán n kỳ trư c cho công ty i n l c Hà N i. 23) Ngày 9/1. Phi u nh p kho 201 theo hoá ơn thu GTGT s 27 thu mua gi y in c a Công ty in & TM i Tài, t ng giá thanh toán c thu VAT 10% là 2.169.475 . Ti n hàng ã tr b ng ti n m t theo phi u chi 859. 24) Ngày 10/1.Phi u chi 860. Theo hoá ơn GTGT s 28 mua 1 xe ô tô ch hàng c a Cty TNHH Tùng Khang dùng cho phân xư ng s n xu t, theo giá mua c thu GTGT 10% là 169.861.791 , chưa tr ti n cho ngư i bán. Chi phí l p t ch y th dã chi b ng ti n m t (c thu GTGT10%) theo phi u chi 859 là 1.650.000 . ư c bi t tài s n này ư c u tư t qu u tư phát tri n. 25) Ngày 10/1: Phi u xu t kho 505 xu t gi y in in gi y khen cho CBCNV theo giá th c t s d ng là 1.972.250 . 26) Ngày 11/1: Phi u nh p kho 202. Nh p kho nguyên v t li u c a Cty Grive s n xu t mã hàng 112PVH.Chi phí v n chuy n b c d xí nghi p ã thanh toán b ng ti n m t theo giá c thu VAT 10% là 3801952 .Phi u chi 861. STT Tên NVL vt Th c nh p ơn giá Thành ti n 1 Bông m 11736,11 9000 105.625.000 T ng c ng 105.625.000 Chu ThÞ HiÒn - 11 -
 12. 27) Ngày 11/1: Phi u nh p kho 203 theo hoá ơn GTGT s 29 mua m t s nhiên li u c a c a hàng xăng d u Thanh Trì theo t ng giá thanh toán là 20.416.960 . Ti n hàng chưa thanh toán. STT Tên nhiên li u VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 Xăng CN lít 1230 7773 9.560.790 2 D u Diezel l 1314 4327,43 5.686.243 3 D u nh t l 220 15062.91 3.313.840 T ng c ng 18.560.873 28) Ngày 12/1: Gi y báo n s 63 tr ti n mua xe cho Cty TNHH Tùng Khang theo hoá ơn s 27. 29) Ngày 13/1: Phi u nh p kho 204. Nh p kho nguyên li u c a Cty Grive s n xu t mã hàng 112PVH. Chi phí nh p hàng ã thanh toán b ng ti n m t theo giá c thu là 7.463.786 . Phi u chi 862. STT Tên NVL VT Th c nh p ơn giá Thành ti n 1 V i lót Poly m 27319,32 5201 142.087.790 T ng c ng 142.087.790 30) Ngày 13/1: Phi u chi 863.Tr ti n mua nhiên li u cho c a hàng xăng d u ThanhTrì theo hoá ơn s 28. 31) Ngày 14/1: Phi u xu t kho 506. Xu t 814,4 lít xăng A92 ph c v công tác qu n lý. 32) Ngày 14/1: Gi y báo có s 54 hãng Bwhite thanh toán n kỳ trư c b ng chuy n kho n. 33) Ngày 15/1: Phi u chi 864 chi t m ng lương tháng 7 cho CBCNV b ng ti n m t s ti n là 340.000.000 . 34) Ngày 15/1: Phi u chi 865. Tr ti n gi t kỳ trư c cho Cty may 19/5 b ng ti n m t. 35) Ngày 17/1: Phi u xu t kho 507 xu t 6510 y n v i 190T tr c ti p s n xu t cho mã hàng 112PVH. 36) Ngày 17/1: Phi u xu t kho 508 xu t kho 13119,32m v i lót poly tr c ti p s n xu t cho mã hàng 112PVH. 37) Ngày 18/1: Phi u nh p kho 205.Nh p kho nguyên li u c a Cty Grive s n xu t mã hàng 112PVH.Chi phí nh p hàng ã tr b ng ti n m t theo giá c thu là 3.576.595 . Phi u chi 866. STT Tên NVL VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 Mác giá chi c 33143 1414,8 46.890.870 2 Cúc kim lo i b 79100 314 24.837.400 T ng c ng 71.282.270 38) Ngày 18/1: Phi u xu t kho 509 xu t kho 1690 cu n ch may tr c ti p s n xu t cho mã hàng 112PVH. 39) Ngày 19/1: Phi u xu t kho 510 xu t kho 5680m bông tr c ti p s n xu t mã hàng 112PVH. 40) Ngày 19/1: Phi u nh p kho 206 theo hoá ơn GTGT s 30 thu mua khoá c a Cty XNK t p ph m t ng giá thanh toán g m c thu VAT 10% là 71.563.206 .Ti n hàng chưa thanh toán. Chi phí v n chuy n, b c d ã tr b ng ti n m t bao g m c thu GTGT 10% là 1.678.523 .Phi u chi 867. STT Tên nguyên v t li u VT S lư ng ơn giá Thành ti n 1 Khoá Chi c 10490 6201.85 65.057.460 Chu ThÞ HiÒn - 12 -
 13. T ng c ng 65.057.460 41) Ngày 20/1: Phi u xu t kho 511.Xu t kho 28858m chun tr c ti p s n xu t mã hàng 112PVH. 42) Ngày 21/1:Phi u xu t kho 512. Xu t 15700 chi c khoá tr c ti p s n xu t mã hàng 112PVH. 43) Ngày 21/1: Phiéu xu t kho 513.Xu t 1230lít xăng CN và 230 lít d u nh t dùng cho phân xư ng s n xu t. 44) Ngày 21/1:Phi u xu t kho 514, xu t 1324 lít d u diezel cho b ph n bán hàng. 45) Ngày 24/1: Phi u chi 868, các chi phí khác b ng ti n m t bao g m: - Chi ti n i n cho b ph n qu n lý doanh nghi p: 29.051.797, phân xư ng s n xu t: 42.798.903 trong ó chưa có thu GTGT 10%. - Chi qu ng cáo là: 13.200.000 trong ó thu GTGT là 1.200.000. 46) Ngày 25/1: Tính ra ti n lương ph i tr cho CNV trong tháng là: - CNTT s n xu t mã hàng 112PVH là 221.471.500 - Nhân viên qu n lý phân xư ng: 74.120.500 - NVBH:20.941.670 - NVQL DN: 38.235.800. 47) Ngày 25/1: Trích BHXH, BHYT, KPC theo t l qui nh. 48) Ngày 26/1: B ng trích kh u hao TSC trong tháng:651.063.796 trong ó: - B ph n s n xu t: 592.702.014 - B ph n bán hàng: 30.042.710 - B ph n qu n lý: 28.319.072 49) Ngày 27/1: Gi y báo n 64. N p BHXH(20%), BHYT(3%) và kinh phí công oàn(1%) cho cơ quan qu n lý b ng chuy n kho n. 50) Ngày 27/1: Phi u chi 869. Chi 50.000.000 ti n m t thu mua trái phi u chính ph kỳ h n 5 năm. 51) Ngày 27/1: Phi u nh p kho 207 nh p kho t s n xu t 373162 s n ph m c a mã hàng 112PVH theo ơn t hàng c a công ty Grive. 52) Ngày 27/1: .Phi u xu t kho 515,hoá ơn GTGT s 01. Xu t kho thành ph m hàng ASD mã 1A theo ơn t hàng c a hãng Maxport. Ti n gia công thu ư c là 27.300 /b .Khách hàng chưa thanh toán. STT Tên thành ph m S lư ng ơn giá Thành ti n ASD 1A 15050 27.300 410.865.000 T ng c ng 410.865.000 53) Ngày 28/1: Phi u xu t kho 516,hoá ơn GTGT s 02. Xu t kho mã hàng HS 2545 theo ơn t hàng c a hãng China.Ti n gia công thu ư c là 15700 /chi c.Ti n hàng ã thu ư c b ng chuy n kho n gi y báo có s 55. STT Tên thành ph m S lư ng ơn giá Thành ti n HS2545 4710 15.700 72.947.000 T ng c ng 72.947.000 54) Ngày 28/1: Nh n ư c gi y báo có s 56. Hãng Maxport thanh toán ti n gia công cho xí nghi p b ng chuy n kho n theo phi u xu t kho 515. 55) Ngày 28/1: Phiêú xu t kho 517, hoá ơn GTGT s 03. Xu t kho mã hàng 112PVH theo ơn t hàng c a Cty Grive. Ti n gia công thu ư c là 15.200 /chi c. Ti n hàng chưa thanh toán. Chu ThÞ HiÒn - 13 -
 14. STT Tên thành ph m S lư ng ơn giá Thành ti n 112PVH 373150 15.200 5.671.880.000 T ng c ng 5.671.880.000 56) Ngày 29/1: Phi u xu t kho 518, hoá ơn GTGT s 04. Xu t kho 373150 thành ph m c a mã hàng 1B6368 theo ơn t hàng c a Cty Grey. Ti n gia công thu ư c 19.400 /chi c. Ti n hàng chưa thanh toán. STT Tên thành ph m S lư ng ơn giá Thành ti n 1B6368 4580 19.400 88.852.000 T ng c ng 88.852.000 57) Ngày 30/1: Phi u chi 870. Thanh toán ti n i n tho i cho Cty bưu chính vi n thông Vi t Nam theo hoá ơn chưa thu GTGT 10% là 17.454.14 . 58) Ngày 31/1: K t chuy n thu GTGT ư c kh u tr . 59) Ngày 31/1: Xác nh k t qu kinh doanh trong kỳ. IV. l p ch ng t g c XN may xu t kh u Phi u chi S : 851 M u s 02-TT Thanh Trì Ngày 01 tháng 01 năm Q s : 1141- 2004 N :TK 141 TC/Q /C KT Có: TK 111 Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i nh n ti n: H i Châu a ch : Phòng KH- VT Lý do chi: Thu mua v t tư S ti n: 6.000.000 Kèm theo Ch ng t g c ã nh n s ti n: Sáu tri u ng ch n. Ngày 01 tháng 01 năm 2004 Th trư ng ơn v K toán trư ng Th qu Ngư i nh n ti n Nguy n M. Tu n Nguy n Th Chi n Nguy t Anh H i Châu Chu ThÞ HiÒn - 14 -
 15. XN may xu t kh u Phi u chi S : 852 M u s 02-TT Thanh Trì Ngày 02 tháng 01 năm Q s : 1141- 2004 N :TK 112 TC/Q /C KT Có: TK 111 Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i nh n ti n: Thu Hi n a ch : Phòng k toán Lý do chi: G i vào ngân hàng S ti n: 150.000.000 Kèm theo Ch ng t g c ã nh n s ti n: Ngày 02 tháng 01 năm 2004 Th trư ng ơn v K toán trư ng Th qu Ngư i nh n ti n Nguy n M. Tu n Nguy n Th Chi n Nguy t Anh Thu Hi n XN may xu t kh u Phi u chi S : 853 M u s 02-TT Thanh Trì Ngày 03 tháng 01 năm Q s : 1141- 2004 N :TK 141 TC/Q /C KT Có: TK 111 Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i nh n ti n: Tr nh Xuân Toàn a ch : i xe Lý do chi: Mua xăng S ti n: 8.500.000 Kèm theo Ch ng t g c ã nh n s ti n:. Ngày 03 tháng 01 năm 2004 Th trư ng ơn v K toán trư ng Th qu Ngư i nh n ti n Nguy n M. Tu n Nguy n Th Chi n Nguy t Anh Xuân Toàn XN may xu t kh u Phi u chi S : 854 M u s 02-TT Thanh Trì Ngày 05 tháng 01 năm Q s : 1141- Chu ThÞ HiÒn - 15 -
 16. 2004 N :TK 141 TC/Q /C KT Có: TK 111 Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i nh n ti n: Tr n Th Chi a ch : Nhà b p XN Lý do chi: Mua th c ph m S ti n: 50.000.000 Kèm theo Ch ng t g c ã nh n s ti n Ngày 05 tháng 01 năm 2004 Th trư ng ơn v K toán trư ng Th qu Ngư i nh n ti n Nguy n M. Tu n Nguy n Th Chi n Nguy t Anh Tr n Th Chi XN may xu t kh u Phi u chi S : 855 M u s 02-TT Thanh Trì Ngày 06 tháng 01 năm Q s : 1141- 2004 N :TK 211 TC/Q /C KT Có: TK 111 Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i nh n ti n: H i Châu a ch : Phòng KH- VT Lý do chi: Mua máy may CN S ti n: 37.400.000 Kèm theo Ch ng t g c ã nh n s ti n:. Ngày 06 tháng 01 năm 2004 Th trư ng ơn v K toán trư ng Th qu Ngư i nh n ti n Nguy n M. Tu n Nguy n Th Chi n Nguy t Anh H i Châu XN may xu t Phi u nh p kho S : 196 M u s 02-TT kh u Thanh Trì Ngày 01 tháng 01 năm N : TK152 Q s : 1141- 2004 Có: TK 112 TC/Q /C KT Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H , tên ngư i giao hàng: Nguy n M nh Dũng Theo hoá ơn GTGT s 21 ngày 01 tháng 01 năm 2004 c a Cty FPT Nh p t i kho: STT Tên, nhãn hi u Mã s ơn v S ơn giá Thành Chu ThÞ HiÒn - 16 -
 17. quy cách ph m tính lư ng ti n ch t v t tư 1 Ph n m m 1 3.778.500 thi t k m u C ng 3.778.500 Nh p,ngày 01/01/2004 K toán trư ng Ph trách cung Ngư i giao hàng Th kho tiêu Nguy n Th Chi n Hoàng M nh H i Nguy n M nh Ph m Th Tuy t Dũng XN may xu t Phi u nh p kho S : 197 M u s 02-TT Kh u Thanh Trì Ngày 04 tháng 01 năm N : TK152 Q s : 1141- 2004 Có: TK 112 TC/Q /C KT Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H , tên ngư i giao hàng:H i Châu Theo hoá ơn GTGT s 22 ngày 04 tháng 01 năm 2004 Nh p t i kho: STT Tên, nhãn hi u Mã s ơn v S ơn giá Thành quy cách ph m tính lư ng ti n ch t v t tư 1 Công c 7.955.200 d ngc C ng 7.955.200 Nh p, ngày 04/01/2004 K toán trư ng Ph trách cung Ngư i giao hàng Th kho tiêu Nguy n Th Chi n Hoàng M nh H i H i Châu Ph m Th Tuy t XN may xu t Phi u nh p kho S : 198 M u s 02-TT kh u Thanh Trì Ngày 04 tháng 01 năm N : TK152 Q s : 1141- 2004 Có: TK 112 TC/Q /C KT Ngày 1 tháng 11 năm Chu ThÞ HiÒn - 17 -
 18. 1995 c a B tài chính H , tên ngư i giao hàng: Tr nh Xuân Toàn Theo hoá ơn GTGT s 23 ngày 04 tháng 01 năm 2004 Nh p t i kho: STT Tên, nhãn hi u Mã s ơn v S ơn giá Thành quy cách ph m tính lư ng ti n ch t v t tư 1 Xăng A92 lít 1082 5684,82 6.150.980 C ng 6.150.980 Nh p, ngày 04/01/2004 K toán trư ng Ph trách cung Ngư i giao hàng Th kho tiêu Nguy n Th Chi n Hoàng M nh H i Nguy n M nh Ph m Th Tuy t Dũng XN may xu t Phi u xu t kho S : 504 M u s 02-TT kh u Thanh Trì Ngày 07 tháng 01 năm N : TK627 Q s : 1141- 2004 Có: TK 152 TC/Q /C KT Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i nh n hàng: Tr n Duy Hưng a ch : Phân xư ng may 3 Lý do xu t: Xu t s n xu t mã hàng 112PVVH thu c ơn t hàng c a Cty Grive Xu t t i kho: Kho chính STT Tên nhãn Mã s ơn v S lư ng ơn giá Thành hi u qui tính ti n cách ph m ch t v t tư 1 Ph n bay 16000 H p 51 53.902,37 2.749.021 hơi C ng 2.749.021 Xu t, ngày 07/01/2004 K toán trư ng Ph trách cung Ngư i giao hàng Th kho tiêu Nguy n Th Chi n Hoàng M nh H i Nguy n M nh Ph m Th Tuy t Dũng XN may xu t Phi u xu t kho S : 505 M u s 02-TT kh u Thanh Trì Ngày 10 tháng 01 năm N : TK642 Q s : 1141- Chu ThÞ HiÒn - 18 -
 19. 2004 Có: TK 153 TC/Q /C KT Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i nh n hàng: Nguy n Kim Hoàn a ch : Phòng hành chính Lý do xu t: Xu t in gi y khen cho CBCNV Giá tr : 1.792.500 Xu t t i kho: Kho chính Xu t,ngày10/01/2004 K toán trư ng Ph trách cung Ngư i giao hàng Th kho tiêu Nguy n Th Chi n Hoàng M nh H i Nguy n M nh Ph m Th Tuy t Dũng XN may xu t kh u Phi u thu Quy n s M u s 01-TT Thanh Trì Ngày 03 tháng 01 năm S : 208 Q s : 1141- 2004 N :111 TC/Q /C KT Có: 141 Ngày 1 tháng 11 năm 1995 c a B tài chính H tên ngư i n p ti n: Tr n Th Chi a ch : Nhà b p xí nghi p Lý do n p: Hoàn l i ti n t m ng th a kỳ trư c. S ti n: 130.000.000 . Kèm theo Ch ng t g c ã nh n s ti n( vi t b ng ch ): m t trăm ba mươi tri u ng ch n. Ngày 03 tháng 01 năm 2004 Th trư ng ơn v K toán trư ng Ngư i n p Th qu (Ký,h tên, óng (Ký,h tên) (Ký, h tên) (Ký, h tên) d u) Nguy n Minh Nguy n Th Chi n Tr n Th Chi Nguy t Anh Tu n Chu ThÞ HiÒn - 19 -
 20. Ngân hàng Gi y báo có S : 53 VIETCOMBANK Ngày 02 tháng 01 năm 2004 ơn v tr ti n: Hãng Maxport ơn v nh n ti n: XN may xu t kh u Thanh Trì a ch : Km11- Qu c l 1A- Thanh Trì- Hà N i S tài kho n N N i dung: Tr toàn b s n kỳ trư c 0904178499 S ti n b ng ch : M t t b n trăm chín mươi S tài kho n Có sáu tri uba trăm năm mươi tám nghìn không trăm 0912646001 linh lăm ng. S ti n b ng s 1.496.358.005 K toán K toán trư ng Giám c Nguy n Thanh Huy n Nguy n Ng c Châm Dương Qu c t Ngân hàng Gi y báo N S : 61 VIETCOMBANK Ngày 02 tháng 01 năm 2004 Tên tài kho n N : TK311(Vay ng n h n) Tên tài kho n Có: TK 112 ơn v nh n ti n: Ngân hàng công thương Vi t Nam S ti n b ng ch : M t t ng ch n. S tài kho n N Trích y u: Tr n vay ng n h n kỳ trư c. 0912646001 S tài kho n Có 0983444911 S ti n b ng s 1.000.000.000 K toán K toán trư ng Giám c Nguy n Thanh Huy n Nguy n Ng c Châm Dương Qu c t Chu ThÞ HiÒn - 20 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản