Đồ án " Cung cấp điện"

Chia sẻ: phongthinh

Nhà máy có nhiệm vụ chế tạo ra các loại máy kéo để cung cấp cho các ngành kinh tế trong nước và xuất khẩu. Đứng về mặt tiêu thụ điện năng thì nhà máy là một trong những hộ tiêu thụ lớn. Do tầm quan trọng của nhà máy nên ta có thể xếp nhà máy vào hộ tiêu thụ loại I, cần được đảm bảo cung cấp điện liên tục và an toàn. Theo thiết kế , nhà máy sẽ được cấp điện từ một Trạm biến áp trung gian cách nhà máy 10 km, bằng đường dây trên...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ án " Cung cấp điện"

§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Më ®Çu
giíi thiÖu chung vÒ nhµ m¸y

Nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo ®îc x©y dùng trªn ®Þa bµn 
HuyÖn Gia L©m, thµnh phè Hµ Néi víi quy m« kh¸ lín 
bao gåm 10 ph©n xëng vµ nhµ lµm viÖc
      B¶ng 1.1 ­ Danh s¸ch c¸c ph©n xëng vµ nhµ lµm  
viÖc trong nhµ m¸y

Sè trªn  Tªn ph©n xëng C«ng suÊt  DiÖn tÝch
mÆt  ®Æt ( m2 )
b»ng (Kw)
  1 Ban   qu¶n   lý   vµ   phßng  80 1500
thiÕt kÕ
2 Ph©n xëng c¬ khÝ sè1 3600 2000
3 Ph©n xëng c¬ khÝ sè 2 3200 2500
4 Ph©n xëng luyÖn kim mµu 1800 2700
5 Ph©n xëng luyÖn kim ®en 2500 3000
6 Ph©n   xëng   söa   ch÷a   c¬  Theo tÝnh  1200
khÝ to¸n
7 Ph©n xëng rÌn 2100 3600
8 Ph©n xëng nhiÖt luyÖn 3500 4200
9 Bé phËn nÐn khÝ 1700 2000
10 Kho vËt liÖu 60 5000

Nhµ m¸y cã nhiÖm vô chÕ t¹o ra c¸c lo¹i m¸y kÐo 
®Ó cung cÊp cho c¸c ngµnh kinh tÕ trong níc vµ xuÊt 
khÈu. §øng vÒ mÆt tiªu thô ®iÖn n¨ng th× nhµ m¸y lµ 
mét trong nh÷ng hé tiªu thô lín. Do tÇm quan träng 
cña nhµ m¸y nªn ta cã thÓ xÕp nhµ m¸y vµo hé tiªu 
thô lo¹i I, cÇn ®îc ®¶m b¶o cung cÊp ®iÖn liªn tôc 
vµ an toµn.
Theo thiÕt kÕ , nhµ m¸y sÏ ®îc cÊp ®iÖn tõ mét 
Tr¹m biÕn ¸p trung gian c¸ch nhµ m¸y 10 km, b»ng ®­
êng d©y trªn kh«ng lé kÐp, dung lîng ng¾n m¹ch phÝa 
h¹ ¸p cña Tr¹m biÕn ¸p trung gian lµ SN =250 MVA.
Nhµ m¸y lµm viÖc theo chÕ ®é 2 ca, thêi gian sö 
dông c«ng suÊt cùc ®¹i Tmax= 4500 h. Trong nhµ m¸y 
cã Ban qu¶n lý, Ph©n xëng  söa  ch÷a  c¬ khÝ  vµ Kho 
vËt liÖu lµ hé lo¹i III, c¸c ph©n xëng cßn l¹i ®Òu 
thuéc hé lo¹i I                
      C¸c néi dung tÝnh to¸n, thiÕt kÕ bao gåm :
X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c ph©n xëng vµ nhµ 
m¸y
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  1
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n xëng Söa ch÷a c¬ 
khÝ
ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y
TÝnh to¸n bï c«ng suÊt ph¶n kh¸ng ®Ó n©ng cao hÖ sè 
c«ng suÊt cña nhµ m¸y
ThiÕt kÕ chiÕu s¸ng cho ph©n xëng Söa ch÷a c¬ khÝ
Ch¬ng I
X¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n
 
Phô t¶i tÝnh to¸n lµ phô t¶i gi¶ thiÕt l©u dµi 
kh«ng   ®æi,   t¬ng   ®¬ng   víi   phô   t¶i   thùc   tÕ   vÒ   mÆt 
hiÖu qu¶ ph¸t nhiÖt hoÆc møc ®é huû ho¹i c¸ch ®iÖn. 
Nãi   c¸ch   kh¸c,   phô   t¶i   tÝnh   to¸n   còng   ®èt   nãng 
thiÕt bÞ lªn tíi nhiÖt ®é t¬ng tù nh  phô t¶i thùc 
tÕ g©y ra, v× vËy  chän  c¸c thiÕt bÞ theo phô t¶i 
tÝnh to¸n  sÏ ®¶m b¶o an toµn cho thiÕt  bÞ vÒ mÆt 
ph¸t nãng.
Phô t¶i tÝnh to¸n ®îc sö dông ®Ó lùa chän vµ kiÓm 
tra c¸c thiÕt bÞ trong hÖ thèng cung cÊp ®iÖn nh : 
m¸y biÕn ¸p, d©y dÉn, c¸c thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ 
...   tÝnh   to¸n   tæn   thÊt   c«ng   suÊt,   tæn   thÊt   ®iÖn 
n¨ng, tæn thÊt ®iÖn ¸p; lùa chän dung lîng bï c«ng 
suÊt ph¶n kh¸ng ... Phô t¶i tÝnh to¸n phô thuéc vµo 
c¸c yÕu tè nh : c«ng suÊt, sè lîng, chÕ ®é lµm viÖc 
cña c¸c thiÕt bÞ ®iÖn, tr×nh ®é vµ ph¬ng thøc vËn 
hµnh hÖ thèng...V× vËy x¸c ®Þnh chÝnh x¸c phô t¶i 
tÝnh   to¸n   lµ   mét   nhiÖm   vô   khã   kh¨n   nhng   rÊt   quan 
träng.   Bëi   v×   nÕu   phô   t¶i   tÝnh   to¸n   x¸c   ®Þnh   ®îc 
nhá h¬n phô t¶i thùc tÕ th× sÏ gi¶m tuæi thä c¸c 
thiÕt  bÞ ®iÖn,  cã khi  dÉn  ®Õn  sù cè ch¸y næ, rÊt 
nguy   hiÓm.   NÕu   phô   t¶i   tÝnh   to¸n   lín   h¬n   thùc   tÕ 
nhiÒu th× c¸c thiÕt bÞ ®iÖn ®îc chän sÏ qu¸ lín so 
víi yªu cÇu, do ®ã g©y l∙ng phÝ.


ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  2
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Do tÝnh chÊt quan träng nh  vËy nªn tõ tríc tíi 
nay ®∙ cã nhiÒu c«ng tr×nh nghiªn cøu vµ cã nhiÒu 
ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i ®iÖn. Song v× phô t¶i 
®iÖn phô thuéc vµo nhiÒu yÕu tè nh  ®∙ tr×nh bµy ë 
trªn nªn cho ®Õn nay vÉn cha cã ph¬ng ph¸p nµo hoµn 
toµn   chÝnh   x¸c   vµ   tiÖn   lîi.   Nh÷ng   ph¬ng   ph¸p   ®¬n 
gi¶n   thuËn   tiÖn   cho   viÖc   tÝnh   to¸n   th×   l¹i   thiÕu 
chÝnh   x¸c,   cßn   nÕu   n©ng   cao   ®îc   ®é   chÝnh   x¸c,   kÓ 
®Õn ¶nh hëng cña nhiÒu yÕu tè th× ph¬ng ph¸p tÝnh 
l¹i phøc t¹p.
Sau ®©y lµ mét sè ph¬ng ph¸p tÝnh to¸n phô t¶i 
thêng   dïng   nhÊt   trong   thiÕt   kÕ   hÖ   thèng   cung   cÊp 
®iÖn:
- Ph¬ng ph¸p tÝnh theo hÖ sè nhu cÇu
- Ph¬ng ph¸p tÝnh theo c«ng suÊt trung b×nh
- Ph¬ng   ph¸p   tÝnh   theo   suÊt   tiªu   hao   ®iÖn   n¨ng 
cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm
- Ph¬ng ph¸p tÝnh theo suÊt phô t¶i trªn ®¬n vÞ 
diÖn tÝch s¶n xuÊt
Trong   thùc   tÕ   tuú   theo   quy   m«   vµ   ®Æc   ®iÓm   cña 
c«ng tr×nh, tuú theo giai ®o¹n thiÕt kÕ s¬ bé hay 
kü  thuËt  thi  c«ng  mµ  chän  ph¬ng  ph¸p  tÝnh  to¸n 
phô t¶i ®iÖn thÝch hîp
ξ1.1 x¸c ®Þnh phô t¶I tÝnh to¸n cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ

Ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ lµ ph©n xëng sè 6 trong 
s¬ ®å mÆt b»ng nhµ m¸y. Ph©n xëng cã diÖn tÝch bè 
trÝ 1200  m2. Trong ph©n xëng cã 98 thiÕt bÞ, c«ng 
suÊt   cña   c¸c   thiÕt   bÞ   rÊt   kh¸c   nhau,   thiÕt   bÞ   cã 
c«ng suÊt lín nhÊt lµ 30 kW( lß ®iÖn ), song còng 
cã   nh÷ng   thiÕt   bÞ   cã   c«ng   suÊt   rÊt   nhá.   PhÇn   lín 
c¸c thiÕt bÞ cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n, chØ cã m¸y 
biÕn ¸p hµn lµ cã chÕ ®é lµm viÖc ng¾n h¹n lÆp l¹i. 
Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cÇn ®îc quan t©m khi ph©n nhãm 


ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  3
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
phô t¶i, x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n vµ lùa chän ph­
¬ng ¸n thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho ph©n xëng.
1.1.1  Ph©n nhãm phô t¶i cña ph©n xëng Söa ch÷a c¬  
khÝ
Trong mét ph©n xëng thêng cã nhiÒu thiÕt bÞ cã 
c«ng   suÊt   vµ   chÕ   ®é   lµm   viÖc   kh¸c   nhau,   muèn   x¸c 
®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n ®ùoc chÝnh x¸c cÇn ph¶i ph©n 
nhãm   thiÕt   bÞ   ®iÖn.   ViÖc   ph©n   nhãm   cÇn   tu©n   theo 
c¸c nguyªn t¾c sau:
­     C¸c   thiÕt   bÞ   trong   cïng   mét   nhãm   nªn   ë   gÇn 
nhau ®Ó gi¶m chiÒu  dµi ®êng d©y h¹ ¸p nhê  vËy  cã 
thÓ tiÕt kiÖm ®îc vèn ®Çu t vµ tæn thÊt trªn c¸c ®­
êng d©y h¹ ¸p trong ph©n xëng .
­ ChÕ ®é lµm viÖc cña c¸c thiÕt bÞ trong cïng mét 
nhãm nªn gièng nhau ®Ó viÖc x¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh 
to¸n   ®îc   chÝnh   x¸c   h¬n   vµ   thuËn   lîi   cho   viÖc   lùa 
chän ph¬ng thøc cung cÊp ®iÖn cho nhãm .
­Tæng c«ng suÊt c¸c nhãm nªn xÊp xØ nhau ®Ó gi¶m 
chñng lo¹i tñ ®éng lùc cÇn dïng trong ph©n xëng vµ 
toµn nhµ m¸y.Sè thiÕt bÞ trong mét nhãm còng kh«ng 
nªn qu¸ nhiÒu bëi sè ®Çu ra cña c¸c tñ ®éng lùc th­
êng [ (8412) .
Tuy nhiªn thêng rÊt khã tho¶ m∙n cïng mét lóc 
c¶ 3 nguyªn t¾c trªn, do vËy ngêi thiÕt kÕ ph¶i tuú 
thuéc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña phô t¶i ®Ó lùa chän 
ph¬ng ¸n tho¶ hiÖp mét c¸ch tèt nhÊt cã thÓ
Dùa theo nguyªn t¾c ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn ®∙ 
nªu ë trªn vµ c¨n cø vµo vÞ trÝ, c«ng suÊt cña c¸c 
thiÕt bÞ bè trÝ trªn mÆt b»ng ph©n xëng cã thÓ chia 
c¸c thiÕt bÞ trong ph©n xëng Söa ch÷a c¬ khÝ thµnh 
6   nhãm.   KÕt   qu¶   ph©n   nhãm   phô   t¶i   ®iÖn   ®îc   tr×nh 
bµy trong b¶ng 1.1
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  4
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44


         
           
B¶ng 1.2   ­ B¶ng ph©n nhãm phô t¶i ®iÖn

Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M
TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A)
b»ng bé
1 2 3 4 5 6 7
Nhãm I
1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4
2 M¸y   tiÖn   tù  3 2 5.1 15.3 3*12.1
®éng 9
3 M¸y   tiÖn   tù  2 3 14.0 28.0 2*35.4
®éng 5
4 M¸y   tiÖn   tù  2 4 5.6 11.2 2*14.1
®éng 8
5 M¸y   tiÖn   tù  1 5 2.2 2.2 5.57
®éng
6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30
7 M¸y   phay   v¹n  2 7 3.4 6.8 2*8.61
n¨ng
8 M¸y phay ngang 1 8 1.8 1.8 4.56
Céng nhãm I 13 71.5 181.05
Nhãm II
1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35.4
5
2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73
3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57
4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22.7
9
5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21.2
7
6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09
7 M¸y   khoan   v¹n  1 15 4.5 4.5 11.4
n¨ng
8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4
9 M¸y   khoan   híng  1 17 1.7 1.7 4.3
t©m
10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22.7
9
Céng nhãm II 15 111.9 283.36
Nhãm III
1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.18
2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09
3 M¸y mµi dao c¾t  1 21 2.8 2.8 7.09
gät
4 M¸y mµi s¾c v¹n  1 22 0.65 0.65 1.65
n¨ng
5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1.65
6 M¸y   Ðp   kiÓu  1 24 1.7 1.7 4.3
trôc khuûu
7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  5
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
8 Ca tay 1 28 1.35 1.35 3.42
9 Ca m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3
Céng nhãm III 10 20.9 52.93
Nhãm IV
1 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 31 30 30 47.98
buång
2 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 32 25 25 39.98
®øng
3 Lß ®iªn kiÓu bÓ 1 33 30 30 47.98
4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99
Céng nhãm IV 4 95 151.93
Nhãm V
1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25.3
2
2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73
3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4
4 M¸y phay ngang 1 46 2.8 2.8 7.09
5 M¸y   phay   v¹n  1 47 2.8 2.8 7.09
n¨ng
6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09
7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09
8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19.2
5
9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73
10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56
11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32
12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1
13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.4 12.47 31.58
7
14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1
15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52
16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3
Céng nhãm V 17 97.87 247.84
Nhãm VI
1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.27
2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27
3 Bµn thÝ nghiÖm 1 67 15.0 15.0 37.98
4 BÓ   tÈm   cã   ®èt  1 68 4.0 4.0 10.13
nãng
5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15
6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65
Céng nhãm VI 8 22.5 56.99

 ( I§M ®îc tÝnh theo c«ng thøc : I®m = S®m/ 3 U, S®m = 
Pdm/cosϕ
       trong ®ã tÊt c¶ c¸c nhãm ®Òu lÊy cosϕ  = 0.6 , 
riªng nhãm IV lÊy 
    cosϕ = 0.95 )
1.1.2  X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña c¸c nhãm phô  
t¶i


ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  6
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
 1. TÝnh to¸n cho nhãm 1: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 
1 cho trong b¶ng 1.3
B¶ng 1.3 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc nhãm I

Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M
TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A)
b»ng bé
Nhãm I
1 M¸y tiÖn ren 1 1 4.5 4.5 11.4
2 M¸y   tiÖn   tù  3 2 5.1 15.3 3*12.
®éng 19
3 M¸y   tiÖn   tù  2 3 14.0 28.0 2*35.
®éng 45
4 M¸y   tiÖn   tù  2 4 5.6 11.2 2*14.
®éng 18
5 M¸y   tiÖn   tù  1 5 2.2 2.2 5.57
®éng
6 M¸y tiÖn rªv«n 1 6 1.7 1.7 4.30
7 M¸y   phay   v¹n  2 7 3.4 6.8 2*8.6
n¨ng 1
8 M¸y phay ngang 1 8 1.8 1.8 4.56
Céng nhãm I 13 71.5 181.0
5

Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ = 0.6
Pdd max 14
Ta cã :   = = 7 kW
2 2
⇒    n1 = 2   ,   n=13
n1 2
⇒ n* =  = = 0.15
n 13
n1


P ∑P ddi
2 * 14
P* = 1 = i =1
n
= = 0.39  
P 71.5
∑P
i =1
ddi


Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)
        ta ®îc  nhq*   =0.67
⇒ nhq =  nhq* *n = 0.67*13 = 8.71
Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq 
=9 , ksd =0.15
                  ta ®îc  kmax = 2.2
Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm I :
n
Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 2.2 *0.15*71.5 = 23.59 kW
i =1


Qtt = Ptt*tgϕ  = 23.59*1.33 = 31.37 kVar

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  7
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Ptt 23.59
Stt =  = = 39.32  kVA
cos ϕ 0.6
S tt 39.32
I tt = = = 59.74 A
3U 3 * 0.38
I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max )
= k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)

           = 5*35.45 + 0.8(59.74 ­ 0.15*35.45) = 
220.79 A                          
Trong ®ã : Ik®  ­ dßng ®iÖn khëi ®éng cña thiÕt bÞ 
cã dßng ®iÖn khëi ®éng         
          lín nhÊt trong nhãm   
      kk® ­ hÖ sè khëi ®éng , lÊy  kk® = 
5
 k®t ­ hÖ sè ®ång thêi , lÊy  k®t =0.8

2. TÝnh to¸n cho nhãm 2: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 2 
cho trong b¶ng 1.4
                      B¶ng 1.4 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ 
thuéc nhãm II

Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M
TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A)
b»ng bé
1 M¸y phay ®øng 2 9 14.0 28.0 2*35.
45
2 M¸y phay ®øng 1 10 7.0 7.0 17.73
3 M¸y mµi 1 11 2.2 2.2 5.57
4 M¸y bµo ngang 2 12 9.0 18.0 2*22.
79
5 M¸y xäc 3 13 8.4 25.2 3*21.
27
6 M¸y xäc 1 14 2.8 2.8 7.09
7 M¸y   khoan   v¹n  1 15 4.5 4.5 11.4
n¨ng
8 M¸y doa ngang 1 16 4.5 4.5 11.4
9 M¸y   khoan   híng  1 17 1.7 1.7 4.3
t©m
10 M¸y mµi ph¼ng 2 18 9.0 18.0 2*22.
79
Céng nhãm II 15 111.9 283.36

Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ = 0.6
Pdd max 14
Ta cã :   = = 7 kW
2 2
⇒    n1 = 10   ,   n=15

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  8
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
n1 10
⇒ n* =  = = 0.67
n 15
n1


P ∑P ddi
28 + 7 + 18 + 25.2 + 18 96.2
P* = 1 = i =1
n
= = = 0.86  
P 111.9 111.9
∑P i =1
ddi


Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)
        ta ®îc  nhq*  = 0.86
⇒ nhq =  nhq* *n = 0.86*15 = 12.9
Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq 
=13 , ksd =0.15
                  ta ®îc  kmax = 1.85
Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm II  :
n
Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 1.85 *0.15*111.9 = 31.05 kW
i =1


Qtt = Ptt*tgϕ  = 31.05*1.33 = 41.29 kVar
Ptt 31.05
Stt =  = = 51.75  kVA
cos ϕ 0.6
S tt 51.75
I tt = = = 78.63 A
3U 3 * 0.38
I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max )
= k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)
                 =   5*35.45   +   0.8(78.63   ­   0.15*35.45)   = 
235.90 A

3. TÝnh to¸n cho nhãm 3: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 3 
cho trong b¶ng 1.5
                      B¶ng 1.5 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ 
thuéc nhãm III

Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M
TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A)
b»ng bé
1 M¸y mµi trßn 1 19 5.6 5.6 14.1
8
2 M¸y mµi trong 1 20 2.8 2.8 7.09
3 M¸y mµi dao c¾t  1 21 2.8 2.8 7.09
gät
4 M¸y mµi s¾c v¹n  1 22 0.65 0.65 1.65
n¨ng
5 M¸y khoan bµn 2 23 0.65 1.30 2*1.
65

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  9
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
6 M¸y   Ðp   kiÓu  1 24 1.7 1.7 4.3
trôc khuûu
7 M¸y mµi ph¸ 1 27 3.0 3.0 7.6
8 Ca tay 1 28 1.35 1.35 3.42
9 Ca m¸y 1 29 1.7 1.7 4.3
Céng nhãm III 10 20.9 52.9
3  Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd  = 0.15, cosϕ  = 
0.6
Pdd max 5.6
 Ta cã :   = = 2.8 Kw
2 2
⇒    n1 = 4   ,   n = 10
n1 4
⇒ n* =  = = 0.4
n 10
n1


P ∑P ddi
5.6 + 2.8 + 2.8 + 3.0
P* = 1 = i =1
n
= = 0.68  
P 20.9
∑P i =1
ddi


Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)
        ta ®îc  nhq* = 0.72
⇒ nhq =  nhq* *n = 0.72*10 = 7.2
Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq 
=7 , ksd =0.15
                  ta ®îc  kmax = 2.48
Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm III :
n
Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 2.48 *0.15*20.9 = 7.78 kW
i =1


Qtt = Ptt*tgϕ  = 7.78*1.33 = 10.35 kVar
Ptt 7.78
Stt =  = = 12.98  kVA
cos ϕ 0 .6
S tt 12.98
I tt = = = 19.71A
3U 3 * 0.38
I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max )
= k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)
               =   5*14.18   +   0.8(19.71   ­   0.15*14.18)   = 
84.97 AThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  10
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
4. TÝnh to¸n cho nhãm 4: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 4 
cho trong b¶ng 1.6
                      B¶ng 1.6 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ 
thuéc nhãm IV

Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M
TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A)
b»ng bé
Nhãm IV
1 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 31 30 30 47.98
buång
2 Lß   ®iÖn   kiÓu  1 32 25 25 39.98
®øng
3 Lß   ®iªn   kiÓu  1 33 30 30 47.98

4 BÓ ®iÖn ph©n 1 34 10 10 15.99
Céng nhãm IV 4 95 151.93

Tra   b¶ng   PL1.1   [1]   ta   t×m   ®îc   ksd  =   0.8   ,   cosϕ  = 
0.95
 Do sè thiÕt bÞ trong nhãm lµ n = 4 nªn ta tÝnh  nhq
theo c«ng thøc ®Þnh nghÜa :
2
 n 
 ∑ Pddi 
95 2
     n hq =  i =1  = = 3.57
n
30 2 + 25 2 + 30 2 + 10 2
∑ Pddi 2

i =1
 
 Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq 
= 4 , ksd = 0.8
                  ta ®îc  kmax = 1.14
Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm IV:
n
Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 1.14 *0.8*95 = 86.64 kW
i =1


Qtt = Ptt*tgϕ  = 86.64*0.33 = 28.59 kVar
Ptt 86.64
Stt =  = = 91.2  kVA
cos ϕ 0.95
S tt 91.2
I tt = = = 138.56 A
3U 3 * 0.38
I dn = I kd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max )
= k kd * I dd max + k dt ( I tt − k sd * I dd max)
                = 1.2*47.98 + 0.8(138.56 ­ 0.8*47.98) = 
137.72 A
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  11
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44

5. TÝnh to¸n cho nhãm 5: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 5 
cho trong b¶ng 1.7
                      B¶ng 1.7 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ 
thuéc nhãm V
Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M
TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A)
b»ng bé
Nhãm V
1 M¸ý tiÖn ren 2 43 10 20 2*25.3
2
2 M¸y tiÖn ren 1 44 7.0 7.0 17.73
3 M¸y tiÖn ren 1 45 4.5 4.5 11.4
4 M¸y phay ngang 1 46 2.8 2.8 7.09
5 M¸y   phay   v¹n  1 47 2.8 2.8 7.09
n¨ng
6 M¸y phay r¨ng 1 48 2.8 2.8 7.09
7 M¸y xäc 1 49 2.8 2.8 7.09
8 M¸y bµo ngang 2 50 7.6 15.2 2*19.2
5
9 M¸y mµi trßn 1 51 7.0 7.0 17.73
10 M¸y khan ®øng 1 52 1.8 1.8 4.56
11 Bóa khÝ nÐn 1 53 10.0 10.0 25.32
12 Qu¹t 1 54 3.2 3.2 8.1
13 BiÕn ¸p hµn 1 57 12.47 12.47 31.58
14 M¸y mµi ph¸ 1 58 3.2 3.2 8.1
15 Khoan ®iÖn 1 59 0.6 0.6 1.52
16 M¸y c¾t 1 60 1.7 1.7 4.3
Céng nhãm V 17 97.87 247.84
Trong nhãm 5 cã m¸y biÕn ¸p hµn lµ thiÕt bÞ mét 
pha sö dông ®iÖn ¸p d©y vµ lµm viÖc ë chÕ ®é ng¾n 
h¹n lÆp l¹i nªn cÇn quy ®æi vÒ phô t¶i 3 pha t¬ng 
®¬ng, cã chÕ ®é lµm viÖc dµi h¹n :
Pqd = 3 * Pdm * k d
= 3 * S dm * cos ϕ * k d
    trong ®ã :  k® ­ hÖ sè ®ãng ®iÖn phÇn tr¨m, lÊy 
b»ng 0.25
            ⇒   Pqd = 3 * 24 * 0.6 * 0.25 = 12.47  kW
Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ = 0.6
Pdd max 12.47
 Ta cã :   = = 6.24 kW
2 2
⇒    n1 = 8   ,   n = 18
n1 8
⇒ n* =  = = 0.44
n 18
P 20 + 7 + 15.2 + 7 + 10 + 12.47
P* = 1 = = 0.73   
P 97.87
Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  12
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
        ta ®îc  nhq* = 0.7
⇒ nhq =  nhq* *n = 0.7*18 = 12.6
Tra b¶ng PL1.6 [1] t×m   kmax = f( nhq , ksd)   víi  nhq 
=13 , ksd =0.15
                  ta ®îc  kmax = 1.96
Phô t¶i tÝnh to¸n cña nhãm V :
n
Ptt = kmax*ksd* ∑ Pddi = 1.96 *0.15*97.87 = 28.77 kW
i =1


Qtt = Ptt*tgϕ  = 28.77*1.33 = 38.26 kVar
Ptt 28.77
Stt =  = = 47.95  kVA
cos ϕ 0.6
S tt 47.95
I tt = = = 72.85 A
3U 3 * 0.38
I dn = I kd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max )
= k kd * I dd max + k dt ( I tt - k sd * I dd max)
               =   5*31.58   +   0.8(72.85   ­   0.15*31.58)   = 
212.39 A

6. TÝnh to¸n cho nhãm 6: Sè liÖu phô t¶i cña nhãm 6 
cho trong b¶ng 1.8
   Tra b¶ng PL1.1 [1] ta t×m ®îc ksd = 0.15, cosϕ = 
0.6
Pdd max 15
    Ta cã :   = = 7.5 Kw
2 2
⇒    n1 = 1   ,   n = 8
n1 1
⇒ n* =  = = 0.13
n 8
P 15
          P* = 1 = = 0.67
P 22.5
                B¶ng 1.8 ­ Danh s¸ch thiÕt bÞ thuéc  
nhãm VI

Sè Ký hiÖu  P§M(kW) I§M
TT Tªn thiÕt bÞ Lîng trªn mÆt  1 m¸y Toµn  (A)
b»ng bé
1 Bµn nguéi 3 65 0.5 1.5 3*1.27
2 M¸y cuèn d©y 1 66 0.5 0.5 1.27
3 Bµn   thÝ  1 67 15.0 15.0 37.98
nghiÖm
4 BÓ tÈm cã ®èt  1 68 4.0 4.0 10.13
nãng
5 Tñ sÊy 1 69 0.85 0.85 2.15
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  13
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc                               TrÇn 
Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
6 Khoan bµn 1 70 0.65 0.65 1.65
Céng nhãm VI 8 22.5 56.99

Tra b¶ng PL1.5 [1] t×m   nhq* = f(n* , P*)
        ta ®îc  nhq* = 0.32
⇒ nhq =  nhq* *n = 0.32*8 = 2.56
   V× n > 3 ,   nhq   min.
  Trong ®ã :    avh ­ hÖ sè vËn hµnh , ta lÊy avh= 
0.1
  atc ­ hÖ sè tiªu chuÈn, ta lÊy atc = 0.2
  K ­ vèn ®Çu t cho tr¹m biÕn ¸p vµ ®êng 
d©y 
  Imax ­ dßng ®iÖn lín nhÊt ch¹y qua thiÕt 
bÞ .
  R ­ ®iÖn trë cña thiÕt bÞ 
  τ  ­ thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín 
nhÊt .
  C ­ gi¸ tiÒn 1kWh, ta lÊy C = 1000 
®/kWh
2.2.1 Ph¬ng ¸n 1 
H×nh 2.2 ­ S¬ ®å ph¬ng ¸n 1
Ph¬ng ¸n nµy dïng tr¹m biÕn ¸p trung gian lÊy 
®iÖn tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng 6kV sau ®ã cÊp cho 
c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n 
xëng h¹ ¸p tõ 6kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n x­
ëng 
1. Chän MBA ph©n xëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn 
n¨ng ∆ A trong c¸c TBA

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  43
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Trªn c¬ së ®∙ chän ®îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn 
ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n xëng 
do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt
B¶ng 2.2 ­ KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña 
ph¬ng ¸n 1
Tªn  S®m UC/UH ∆ P0 ∆ PN UN I0 Sè  §¬n  Thµnh 
TBA (kVA (KV) (kW) (kW (%) (% m¸y gi¸ tiÒn
) ) ) (106) (106)
TBATG 630022/6 7.65 7.5 46. 2 0.9 476 952
.3 5
B1 1000 6.3/ 2.1 12.
5.5 1.4 2 117.6 235.2
0.4 6
B2 1000 6.3/ 2.1 12.
5.5 1.4 2 117.6 235.2
0.4 6
B3 1000 6.3/ 2.1 12.
5.5 1.4 2 117.6 235.2
0.4 6
B4 1000 6.3/ 2.1 12.
5.5 1.4 2 117.6 235.2
0.4 6
B5 1800 6.3/ 3.1 20
5.5 1.3 2 210 420
0.4
B6 1600 6.3/ 2.8 18 5.5 1.3 2 190.2 380
0.4
Tæng vèn ®Çu t cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 2693200 (103 ®)


X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng ∆A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®îc 
tÝnh theo c«ng thøc:
2
1  S 
∆A = n.∆P0 .t + .∆Pn . tt
S  .τ   kWh

n  dmB 
Trong ®ã : 
 n ­ sè m¸y biÕn ¸p ghÐp song song ;
∆P0 , ∆PN ­ tæn thÊt c«ng suÊt kh«ng t¶i vµ tæn 
thÊt c«ng suÊt ng¾n m¹ch cña MBA
Stt ­ c«ng suÊt tÝnh to¸n cña tr¹m biÕn ¸p 
S®mB ­ c«ng suÊt ®Þnh møc cña m¸y biÕn ¸p 
t ­ thêi gian m¸y biÕn ¸p vËn hµnh, víi m¸y 
biÕn ¸p vËn hµnh suèt mét n¨m t = 8760h
τ  ­ thêi gian tæn thÊt c«ng suÊt lín nhÊt. Tra 
b¶ng 4­1[TL2] víi 


ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  44
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44

Tmax = 4500h vµ cos ϕ nm = 0.75, ta t×m ®îc τ  = 
3300
TÝnh cho Tr¹m biÕn ¸p trung gian
2
1  S 
Ta cã :  ∆A = n.∆P0 .t + .∆Pn . tt
S  .τ

n  dmB 
2
1  10806.61 
∆A = 2 * 7.65 * 8760 + * 46.5 *   * 4600 = 359781.637
2  6300 
(kWh)
C¸c tr¹m biÕn ¸p kh¸c còng dîc tÝnh to¸n t¬ng tù , 
kÕt qu¶ cho díi b¶ng 2.3
B¶ng 2.3 ­ KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong  
c¸c TBA cña ph¬ng ¸n 1
Tªn TBA Sè lîng Stt(kVA) S®m(kVA) ∆ P0(kW ∆ PN(kW) ∆ A(kWh)
)
TBATG 2 10806.6 6300 7.65 46.5 359781.637
1
B1 2 1921.7 1000 2.1 12.6 113568.033
B2 2 1605.96 1000 2.1 12.6 90411.645
B3 2 1620.5 1000 2.1 12.6 91370.117
B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536
B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816
B6 2 3113.13 1600 2.8 18 161493.452
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ∆AB = 1104203.236 kWh

2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , 
tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn 
a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ 
tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
C¸p cao ¸p ®îc chän theo chØ tiªu mËt ®é kinh tÕ 
cña dßng ®iÖn jkt. §èi víi nhµ m¸y chÕ t¹o m¸y kÐo 
lµm viÖc 2 ca , thêi gian sö dông c«ng suÊtlín nhÊt 
lµ : Tmax = 4500h, ta dïng c¸p lâi ®ång , tra b¶ng 
5[Trang 294­TL1] ta t×m ®îc jkt = 3.1 A/mm2
I max
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt =
j kt
    C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: 
S ttpx
I max =
2 3U dm

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  45
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Dùa vµo trÞ sè Fkt ®∙ tÝnh, tra b¶ng ®Ó lùa chän 
tiÕt diÖn tiªu chuÈn gÇn nhÊt .
KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn 
ph¸t nãng :
  k hc I cp ≥ I sc
Trong ®ã : 
Isc lµ dßng ®iÖn xÈy ra khi sù cè ®øt mét 
d©y c¸p,Isc = 2.Imax
khc = k1.k2 
k1 lµ hÖ sè hiÖu chØnh theo nhiÖt ®é , ta 
lÊy k1 = 1;
k2 lµ hÖ sè hiÖu chØnh sè d©y c¸p cïng ®Æt 
trong mét hµo c¸p, trong m¹ng h¹ ¸p, c¸c hµo 
®Òu ®îc ®Æt hai c¸p vµ kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c 
d©y lµ 300 mm. Theo PL 4.22[TL2] ta t×m ®îc k2 
= 0.93
V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn 
tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p 
nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu 
kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p 
+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B1:
S ttpx 1921.7
I max = = = 92.46 A
2 3U dm 2 3 *6
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ :
I max 92.46
  Fkt = = = 29.83 mm 2
j kt 3.1
Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu 
chuÈn c¸p gÇn nhÊt 
F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp 
cp 
=140 A
KiÓm tra thÐp ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 Isc = 184.92 A
VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 
50mm2­> 2XPLE (3*50)


+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B2:
S ttpx 1605.96
I max = = = 77.27 A
2 3U dm 2 3 *6
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ :
I max 77.27
  Fkt = = = 24.92 mm 2
j kt 3.1
Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu 
chuÈn c¸p gÇn nhÊt 
F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp 
cp 
=140 A
KiÓm tra thÐp ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 Isc = 154.54 A
VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 
35mm2­> 2XPLE (3*35)

+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B3:
S ttpx 1620.25
I max = = = 77.95 A
2 3U dm 2 3 *6
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ :
I max 77.95
  Fkt = = = 25.15 mm 2
j kt 3.1
Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu 
chuÈn c¸p gÇn nhÊt 

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  47
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
F = 25mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp 
cp 
=140 A
KiÓm tra thÐp ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
0.93*Icp = 0.93*140 = 130.2 A Isc = 155.9 A
VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 
35mm2­> 2XPLE (3*35)


+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B4:
S ttpx 1911.19
I max = = = 91.95 A
2 3U dm 2 3 *6
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ :
I max 91.95
  Fkt = = = 29.66 mm 2
j kt 3.1
Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu 
chuÈn c¸p gÇn nhÊt 
F = 35mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp 
cp 
=170A
KiÓm tra thÐp ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
0.93*Icp = 0.93*170 = 158.1 A Isc = 183.9 A
VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 
50mm2­> 2XPLE (3*50)

+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B5:

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  48
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
S ttpx 3440.12
I max = = = 165.51 A
2 3U dm 2 3 *6
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ :
I max 165.51
  Fkt = = = 53.39 mm 2
j kt 3.1
Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu 
chuÈn c¸p gÇn nhÊt 
F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp 
cp 
=200 A
KiÓm tra thÐp ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A  Isc = 331.02 A
VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 
150mm2­> 2XPLE (3*150)
+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn B6:
S ttpx 3113.13
I max = = = 149.78 A
2 3U dm 2 3 *6
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p lµ :
I max 149.78
  Fkt = = = 48.32 mm 2
j kt 3.1
Tra b¶ng PL 4.31[TL2], lùa chän tiÕt diÖn tiªu 
chuÈn c¸p gÇn nhÊt 
F = 50mm2, c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng FURUKAWA (NhËt ) chÕ t¹o cã Icp 
cp 
=200A
KiÓm tra thÐp ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng :
0.93*Icp = 0.93*200 = 186 A  Isc = 299.56 A
VËy ta chän c¸p XPLE cña FURUKAWA, cã tiÕt diÖn F= 
120mm2­> 2XPLE (3*120)
b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ®Õn 
c¸c ph©n xëng 
V× ta ®ang so s¸nh kinh tÕ gi÷a c¸c ph¬ng ¸n nªn 
chØ xÐt ®Õn c¸c ®o¹n c¸p h¹ ¸p kh¸c nhau gi÷a c¸c 
ph¬ng ¸n. Víi ph¬ng ¸n 1, ta chØ tÝnh ®Õn ®o¹n c¸p 
tõ B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ vµ tõ B2 
®Õn Ph©n xëng Söa ch÷a c¬ khÝ 
C¸p h¹ ¸p ®îc chän theo ®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho 
phÐp , ®é dµi c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn coi tæn thÊt 
trªn c¸p b»ng 0, ta kh«ng cÇn xÐt ®Õn ®iÒu kiÖn tæn 
thÊt ®iÖn ¸p cho phÐp 
+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B1 ®Õn Ban qu¶n lý vµ 
Phßng thiÕt kÕ 
V× Ban qu¶n lý vµ Phßng thiÕt kÕ thuéc hé tiªu 
thô ®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp 
®iÖn 
S ttpx 106.39
I max = = = 161.64 A
3U dm 3 * 0.38
ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn 
chän c¸p lµ :  I cp ≥ I max
Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) 
c¸ch ®iÖn PVC do h∙ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn 
(3*50+35) víi Icp = 192 A
+ Chän c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n xëng Söa 
ch÷a s¬ khÝ 
V× ph©n xëng Söa ch÷a s¬ khÝ  thuéc hé tiªu thô 
®iÖn lo¹i 3 nªn ta dïng c¸p ®¬n ®Ó cung cÊp ®iÖn 
S ttpx 223.35
I max = = = 339.35 A
3U dm 3 * 0.38
ChØ cã mét c¸p ®i trong hµo nªn k2 = 1. §iÒu kiÖn 
chän c¸p lµ :  I cp ≥ I maxThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  50
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Chän c¸p ®ång h¹ ¸p 4 lâi ( mét lâi trung tÝnh ) 
c¸ch ®iÖn PVC do h∙ng LENS chÕ t¹o tiÕt diÖn 
(3*120+70) víi Icp = 346 A
KÕt qu¶ chän c¸p trong ph¬ng ¸n 1 ®îc tæng kÕt 
trong b¶ng sau:
B¶ng 2.4 ­ KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph­
¬ng ¸n 1
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 R(Ω) §¬n gi¸  Thµnh 
) (103§/m) tiÒn
(103§)
TBATG­B1 3*50 120 0.494 0.030 120 28800
TBATG­B2 3*35 50 0.668 0.017 84 8400
TBATG­B3 3*35 90 0.668 0.030 84 15120
TBATG­B4 3*50 35 0.494 0.009 120 8400
TBATG­B5 3*150 95 0.160 0.009 228 54720
TBATG­B6 3*120 70 0.196 0.009 228 31920
B1­>1 3*50+35 40 0.387 0.008 84 6720
B2­>6 3*120+7 30 0.153 0.005 205 6150
0
Tæng vèn ®Çu t cho ®êng d©y: KD = 160230 (103§)

c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­
êng d©y
S 2 ttpx
C«ng thøc tÝnh : ∆P = 2
R * 10 −3 (kW)
U dm
1
  R = R0 l (Ω
n
n ­ sè ®êng d©y ®i song song 
KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®îc cho trong b¶ng 
sau:
B¶ng 2.5 ­ Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®êng  
d©y cña ph¬ng ¸n 1
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 R(Ω) STT(kW) ∆ P(kW)
)
TBATG­B1 3*50 120 0.494 0.030 1921.7 3.037
TBATG­B2 3*35 50 0.668 0.017 1605.96 1.218
TBATG­B3 3*35 90 0.668 0.030 1620.25 2.187
TBATG­B4 3*50 35 0.494 0.009 191119 0.913
TBATG­B5 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959
TBATG­B6 3*120 70 0.196 0.009 3113.13 2.423
B1­>1 3*50+35 40 0.387 0.008 106.39 0.548

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  51
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
B2­>6 3*120+7 30 0.153 0.005 223.35 1.436
0
Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑∆PD = 
14.721 kW

  d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng 
d©y :
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng d©y ®îc tÝnh 
theo c«ng thøc :
∆AD = ∑ ∆PDτ [kWh]
  ∆AD = 14.721 * 3300 = 48579.3  [kWh]
3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph¬ng ¸n 1
Khi tÝnh to¸n vèn ®Çu t x©y dùng m¹ng ®iÖn, ë ®©y 
chØ tÝnh ®Õn gi¸ thµnh c¸c lo¹i c¸p vµ m¸y biÕn ¸p 
kh¸c nhau gi÷a c¸c ph¬ng ¸n 
(K=KB +KD) , nh÷ng phÇn gièng nhau kh¸c ®∙ ®îc bá 
qua kh«ng xÐt tíi .
Chi phÝ tÝnh to¸n Z1 cña ph¬ng ¸n 1 lµ : 
Vèn ®Çu t :
 K1 = KB + KD =2693200. 103 + 160230. 103 = 
2853.430 (x106®)
Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
vµ ®êng d©y:
 ∆A1 = ∆AB + ∆AD = 1104203.236 + 48579.3 = 
1152782.536 kWh
Chi phÝ tÝnh to¸n lµ :
 Z1 = (avh +atc).K1+∆A1.C 
      = (0.1+0.2)*2853.430*106+1152782.536 *103 
      = 2008.81154*106 (®)
2.2.2 Ph¬ng ¸n 2
H×nh 2.3 ­ S¬ ®å ph¬ng ¸n 2
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  52
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Ph¬ng ¸n 2  dïng tr¹m biÕn ¸p trung gian lÊy ®iÖn 
tõ hÖ thèng vÒ, h¹ xuèng 6kV sau ®ã cÊp cho c¸c 
tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
h¹ ¸p tõ 6kV xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n xëng 
1. Chän MBA ph©n xëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn 
n¨ng ∆ A trong c¸c TBA
Trªn c¬ së ®∙ chän ®îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn 
ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n xëng 
do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt
B¶ng 2.6 ­ KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña 
ph¬ng ¸n 2
Tªn  S®m UC/UH ∆ P0 ∆ PN UN I0 Sè  §¬n  Thµnh 
TBA (kVA (KV) (kW) (kW (%) (% m¸y gi¸ tiÒn
) ) ) (106) (106)
TBATG 6300 22/6 7.65 46. 7.5 0.9 2 476 952
.3 5
B1 1000 6.3/ 2.1 12. 5.5 1.4 2 117.6 235.2
0.4 6
B2 1600 6.3/ 2.8 18 5.5 1.3 2 190.2 380.4
0.4
B3 1800 6.3/ 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420
0.4
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  53
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
B4 1000 6.3/ 2.1 12. 5.5 1.4 2 117.6 235.2
0.4 6
B5 1800 6.3/ 3.1 20 5.5 1.3 2 210 420
0.4
Tæng vèn ®Çu t cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 2642800 (103 ®)

X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng ∆A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®îc 
tÝnh theo c«ng thøc:
2
1  S 
∆A = n.∆P0 .t + .∆Pn . tt
S  .τ   kWh

n  dmB 
KÕt qu¶ cho díi b¶ng 2.7
B¶ng 2.7 ­ KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong  
c¸c TBA cña ph¬ng ¸n 2
Tªn TBA Sè lîng Stt(kVA) S®m(kVA) ∆ P0(kW ∆ PN(kW) ∆ A(kWh)
)
TBATG 2 10806.6 6300 7.65 46.5 336485.115
1
B1 2 1726.64 1000 2.1 12.6 98772.929
B2 2 3197.92 1600 2.8 18 167701.610
B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441
B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536
B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ∆AB = 1058247.447 kWh

2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , 
tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn 
a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ 
tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
T¬ng tù nh ph¬ng ¸n 1, tõ tr¹m biÕn ¸p trung 
gian vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng c¸p cao ¸p 
®îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö 
dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 
A/mm2
I max
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt =
j kt
    C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: 
S ttpx
I max =
2 3U dm


ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  54
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Chän c¸p ®ång 3 lâi 6 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng 
FURUKAWA chÕ t¹o
KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn 
ph¸t nãng :
  k hc I cp ≥ I sc
víi khc = 0.93 
V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn 
tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p 
nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu 
kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p
b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ®Õn 
c¸c ph©n xëng 
T¬ng tù nh ph¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®îc chän theo 
®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®êng c¸p ®Òu rÊt 
ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn 
cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn ∆Ucp. 
C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h∙ng LENS chÕ 
t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n 
xëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: 
S ttpx 1382.61
    I max = = = 997.81 A
2 3U dm 2 3 * 0.4
Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A

V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ 
¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp 
Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm 
d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m 
trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83
KÕt qu¶ chän c¸p ®îc ghi trong b¶ng 2.8
B¶ng 2.8 ­ KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph­
¬ng ¸n 2
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/km R(Ω) §¬n gi¸  Thµnh 
) (103§/m) tiÒn
(103§)
TBATG­B1 3*50 85 0.494 0.021 120 20400
TBATG­B2 3*120 100 0.196 0.010 288 57600
TBATG­B3 3*150 90 0.160 0.009 288 51840
TBATG­B4 3*50 35 0.494 0.009 120 8400

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  55
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
TBATG­B5 3*150 95 0.160 0.009 228 54720
B1­>1 3*50+35 60 0.387 0.012 84 10080
B2­>4 3*630+6 30 0.047 0.0002 726 43560
30
B3­>6 3*120+7 33 0.153 0.005 205 7175
0
Tæng vèn ®Çu t cho ®êng d©y: KD = 253775 (103§)

c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­
êng d©y
S 2 ttpx
C«ng thøc tÝnh : ∆P = 2 R * 10 −3 (kW)
U dm
1
  R = R0 l (Ω
n
n ­ sè ®êng d©y ®i song song 
KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®îc cho trong b¶ng 
sau:
B¶ng 2.9 ­ Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®êng  
d©y cña ph¬ng ¸n 1
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 R(Ω) STT(kW) ∆ P(kW)
)
TBATG­B1 3*50 85 0.494 0.021 1726.64 1.739
TBATG­B2 3*120 100 0.196 0.010 3197.92 2.841
TBATG­B3 3*150 90 0.160 0.009 3336.7 2.783
TBATG­B4 3*50 35 0.494 0.009 1911.19 0.913
TBATG­B5 3*150 95 0.160 0.009 3440.12 2.959
B1­>1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849
B2­>4 3*630+63 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390
0
B3­>6 3*120+70 35 0.153 0.005 223.35 1.559
Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑∆PD = 
16.033 kW

  d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng 
d©y :
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng d©y ®îc tÝnh 
theo c«ng thøc :
∆AD = ∑ ∆PDτ [kWh]
  ∆AD = 16.033 * 3300 = 52909  [kWh]
3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph¬ng ¸n 2

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  56
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Vèn ®Çu t :
 K2 = KB + KD =2642800. 103 + 253755. 103 = 
2896.555 (x106®)
Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
vµ ®êng d©y:
 ∆A2 = ∆AB + ∆AD = 1058247.447 + 52909 = 
1111156.447 kWh
Chi phÝ tÝnh to¸n lµ :
 Z2 = (avh +atc).K2+∆A2.C 
      = (0.1+0.2)*2896.555*106+1000 
*1111156.447 
            = 1980.122947*106 (®)
2.2.3 Ph¬ng ¸n 3
H×nh 2.4 ­ S¬ ®å ph¬ng ¸n 3
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  57
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Ph¬ng ¸n 3 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy 
®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n 
xëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng h¹ ¸p tõ 22kV 
xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n xëng 
1. Chän MBA ph©n xëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ∆ A 
trong c¸c TBA
Trªn c¬ së ®∙ chän ®îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn 
ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n xëng 
do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt
B¶ng 2.10 ­ KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña 
ph¬ng ¸n 3

Tªn  S®m UC/UH ∆ P0 ∆ PN UN I0 Sè  §¬n  Thµnh 
TBA (kVA (KV) (kW) (kW (%) (% m¸y gi¸ tiÒn
) ) ) (106) (106)
B1 1000 22/0 2.1 6.5 12. 2 1.5 121.8 243.6
.4 6
B2 1000 22/0 2.1 12.
6.5 1.5 2 121.8 243.6
.4 6
B3 1000 22/0 2.1 12.
6.5 1.5 2 121.8 243.6
.4 6
B4 1000 22/0 2.1 12.
6.5 1.5 2 121.8 243.6
.4 6
B5 1800 22/0 3.1 20
6.5 1.4 2 223 446
.4
B6 1600 22/0 2.8 18 6.5 1.4 2 202.5 405
.4
Tæng vèn ®Çu t cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1825400 (103 ®)

X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng ∆A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®îc 
tÝnh theo c«ng thøc:
2
1  S 
∆A = n.∆P0 .t + .∆Pn . tt
S  .τ   kWh

n  dmB 
KÕt qu¶ cho díi b¶ng 2.11
B¶ng 2.11 ­ KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong  
c¸c TBA cña ph¬ng ¸n 3
Tªn TBA Sè lîng Stt(kVA) S®m(kVA) ∆ P0(kW ∆ PN(kW) ∆ A(kWh)
)
B1 2 1921.7 1000 2.1 12.6 113568.033
B2 2 1605.96 1000 2.1 12.6 90411.645
B3 2 1620.5 1000 2.1 12.6 91370.117
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  58
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536
B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816
B6 2 3113.13 1600 2.8 18 161493.452
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ∆AB = 744421.599 kWh

2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , 
tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn 
a.Chän c¸p cao ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ 
tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
T¬ng tù nh ph¬ng ¸n 1, tõ tr¹m ph©n phèi trung 
t©m vÒ ®Õn c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng c¸p cao ¸p ®­
îc chän theo mËt ®é kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö 
dông c¸p lâi ®ång víi Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 
A/mm2
I max
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt =
j kt
    C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: 
S ttpx
I max =
2 3U dm
Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng 
FURUKAWA chÕ t¹o
KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn 
ph¸t nãng :
  k hc I cp ≥ I sc
víi khc = 0.93 
V× chiÒu dµi c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian ®Õn 
tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p 
nhá, cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu 
kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p
b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ®Õn 
c¸c ph©n xëng 
T¬ng tù nh ph¬ng ¸n 1, c¸p h¹ ¸p ®îc chän theo 
®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®êng c¸p ®Òu rÊt 
ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn 
cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn ∆Ucp. 
C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h∙ng LENS chÕ 
t¹o. 

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  59
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
 
KÕt qu¶ chän c¸p ®îc ghi trong b¶ng 2.12
B¶ng 2.12 ­ KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña 
ph¬ng ¸n 3
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 R(Ω) §¬n gi¸  Thµnh 
) (103§/m) tiÒn
(103§)
TPPTT­B1 3*16 120 0.470 0.088 58 13920
TPPTT­B2 3*16 50 0.470 0.037 58 5800
TPPTT­B3 3*16 90 0.470 0.066 58 10440
TPPTT­B4 3*16 35 0.470 0.026 58 4060
TPPTT­B5 3*16 95 0.470 0.070 58 11020
TPPTT­B6 3*16 70 0.470 0.051 58 8120
B1­>1 3*50+35 40 0.387 0.008 84 6720
B2­>6 3*120+7 30 0.153 0.005 205 6150
0
Tæng vèn ®Çu t cho ®êng d©y: KD = 66230 (103§)

c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­
êng d©y
S 2 ttpx
C«ng thøc tÝnh : ∆P = 2
R * 10 −3 (kW)
U dm
1
  R = R0 l (Ω
n
n ­ sè ®êng d©y ®i song song 
KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®îc cho trong b¶ng 
sau:
B¶ng 2.13 ­ Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®­
êng d©y cña ph¬ng ¸n 3
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 R(Ω) STT(kW) ∆ P(kW)
)
TPPTT­B1 3*16 120 0.470 0.088 1921.7 0.671
TPPTT­B2 3*16 50 0.470 0.037 1605.96 0.197
TPPTT­B3 3*16 90 0.470 0.066 1620.5 0.358
TPPTT­B4 3*16 35 0.470 0.026 1911.19 0.196
TPPTT­B5 3*16 95 0.470 0.070 3440.12 1.712
TPPTT­B6 3*16 70 0.470 0.051 3113.13 1.021
B1­>1 3*50+35 40 0.387 0.008 106.39 0.548
B2­>6 3*120+70 30 0.153 0.005 223.35 1.436
Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑∆PD = 
6.139 kW

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  60
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44


  d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng 
d©y :
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng d©y ®îc tÝnh 
theo c«ng thøc :
∆AD = ∑ ∆PDτ [kWh]
  ∆AD = 6.139 * 3300 = 20258.7  [kWh]
3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph¬ng ¸n 3
Vèn ®Çu t :
 K3 = KB + KD =1825400. 103 + 66230. 103 = 
1891.63 (x106®)
Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
vµ ®êng d©y:
 ∆A3 = ∆AB + ∆AD = 744421.599 + 20258.7 = 
764680.299 kWh
Chi phÝ tÝnh to¸n lµ :
 Z2 = (avh +atc).K3+∆A1.C 
      = (0.1+0.2)*1891.63*106+1000 *764680.299 
            = 1332.16930*106 (®)

2.2.4 Ph¬ng ¸n 4
Ph¬ng ¸n 4 sö dông tr¹m ph©n phèi trung t©m lÊy 
®iÖn tõ hÖ thèng vÒ cÊp cho c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n 
xëng. C¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng h¹ ¸p tõ 22kV 
xuèng 0.4kV®Ó cÊp cho c¸c ph©n xëng

H×nh 2.5 ­ S¬ ®å ph¬ng ¸n 4
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  61
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
1. Chän MBA ph©n xëng vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng ∆ A 
trong c¸c TBA
Trªn c¬ së ®∙ chän ®îc c«ng suÊt c¸c MBA ë trªn 
ta cã b¶ng kÕt qu¶ chän MBA cho c¸c TBA ph©n xëng 
do nhµ m¸y chÕ t¹o thiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt
KÕt qu¶ chän m¸y biÕn ¸p cho trong b¶ng 2.14
B¶ng 2.14 ­ KÕt qu¶ lùa chän MBA trong c¸c TBA cña 
ph¬ng ¸n 4
Tªn  S®m UC/UH ∆ P0 ∆ PN UN I0 Sè  §¬n  Thµnh 
TBA (kVA (KV) (kW) (kW (%) (% m¸y gi¸ tiÒn
) ) ) (106) (106)
B1 1000 22/0 2.1 12.
6.5 2 1.5 121.8 243.6
.4 6
B2 1600 22/0 2.8 18
6.5 1.4 2 202.5 405
.4
B3 1800 22/0 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446
.4
B4 1000 22/0 2.1 12. 6.5 1.5 2 121.8 243.6
.4 6
B5 1800 22/0 3.1 20 6.5 1.4 2 223 446
.4
Tæng vèn ®Çu t cho tr¹m biÕn ¸p: KB = 1784200 (103 ®)

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  62
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng ∆A trong c¸c tr¹m biÕn ¸p ®îc 
tÝnh theo c«ng thøc:
2
1  S 
∆A = n.∆P0 .t + .∆Pn . tt
S  .τ   kWh

n  dmB 
KÕt qu¶ cho díi b¶ng 2.7
B¶ng 2.7 ­ KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong  
c¸c TBA cña ph¬ng ¸n 2
Tªn TBA Sè lîng Stt(kVA) S®m(kVA) ∆ P0(kW ∆ PN(kW) ∆ A(kWh)
)
B1 2 1726.64 1000 2.1 12.6 98772.929
B2 2 3197.92 1600 2.8 18 167701.610
B3 2 3336.7 1800 3.1 20 167709.441
B4 2 1911.19 1000 2.1 12.6 112730.536
B5 2 3440.12 1800 3.1 20 174847.816
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c TBA: ∆AB = 721762.332 kWh

2. Chän d©y dÉn vµ x¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt , 
tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong m¹ng ®iÖn 
a.Chän c¸p cao ¸p tõ TPPTT vÒ tr¹m biÕn ¸p ph©n 
xëng 
T¬ng tù nh ph¬ng ¸n 1, tõ TPPTT ®Õn c¸c tr¹m 
biÕn ¸p ph©n xëng c¸p cao ¸p ®îc chän theo mËt ®é 
kinh tÕ cña dßng ®iÖn jkt . Sö dông c¸p lâi ®ång víi 
Tmax= 4500h ta cã jkt = 3.1 A/mm2
I max
TiÕt diÖn kinh tÕ cña c¸p : Fkt =
j kt
    C¸p tõ c¸c TBATG vÒ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
®Òu lµ c¸p lé kÐp nªn: 
S ttpx
I max =
2 3U dm
Chän c¸p ®ång 3 lâi 22 kV c¸ch ®iÖn XPLE, ®ai 
thÐp, vá PVC do h∙ng 
FURUKAWA chÕ t¹o
KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn 
ph¸t nãng :
  k hc I cp ≥ I sc
víi khc = 0.93 

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  63
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
V× chiÒu dµi c¸p tõ TPPTT ®Õn tr¹m biÕn ¸p ph©n 
xëng ng¾n nªn tæn thÊt ®iÖn ¸p nhá, cã thÓ bá qua 
kh«ng cÇn kiÓm tra theo ®iÒu kiÖn tæn thÊt ®iÖn ¸p
b. Chän c¸p h¹ ¸p tõ tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ®Õn 
c¸c ph©n xëng 
T¬ng tù nh ph¬ng ¸n 1 c¸p h¹ ¸p ®îc chän theo 
®iÒu kiÖn ph¸t nãng cho phÐp. C¸c ®êng c¸p ®Òu rÊt 
ng¾n, tæn thÊt ®iÖn ¸p trªn c¸p kh«ng ®¸ng kÓ nªn 
cã thÓ bá qua kh«ng cÇn kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn ∆Ucp. 
C¸p h¹ ¸p ®Òu chän lo¹i c¸p 4 lâi do h∙ng LENS chÕ 
t¹o. §èi víi ®o¹n c¸p tõ tr¹m biÕn ¸p B2 ®Õn ph©n 
xëng LuyÖn kim mµu do cã dßng Imax lín: 
S ttpx 1382.61
    I max = = = 997.81 A
2 3U dm 2 3 * 0.4
Isc = 2*Imax = 2*997.81 = 1995.63 A

V× dßng lín nªn mçi pha ta dïng hai c¸p ®ång h¹ 
¸p mét lâi tiÕt diÖn F = 630mm2 víi dßng cho phÐp 
Icp = 1088A vµ mét c¸p ®ång h¹ ¸p cïng tiÕt diÖn lµm 
d©y trung tÝnh . Cã (3*2+1)*2 =14 c¸p cïng n»m 
trong mét hµo nªn ta lÊy khc = 0.83
KÕt qu¶ chän c¸p ®îc ghi trong b¶ng 2.8
B¶ng 2.8 ­ KÕt qu¶ chän c¸p cao ¸p vµ h¹ ¸p cña ph­
¬ng ¸n 2
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 R(Ω) §¬n gi¸  Thµnh 
) (103§/m) tiÒn
(103§)
TPPTT­B1 3*16 85 1.470 0.062 58 9860
TPPTT­B2 3*16 100 1.470 0.074 58 11600
TPPTT­B3 3*16 90 1.470 0.066 58 10440
TPPTT­B4 3*16 35 1.470 0.026 58 4060
TPPTT­B5 3*16 95 1.470 0.070 58 11020
B1­>1 3*50+35 60 0.387 0.012 84 10080
B2­>4 3*630+6 30 0.047 0.0002 726 43560
30
B3­>6 3*120+7 35 0.153 0.005 205 7175
0
Tæng vèn ®Çu t cho ®êng d©y: KD = 107795 (103§)

c. X¸c ®Þnh tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn ®­
êng d©y

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  64
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44

S 2 ttpx
C«ng thøc tÝnh : ∆P = 2
R * 10 −3 (kW)
U dm
1
  R = R0 l (Ω
n
n ­ sè ®êng d©y ®i song song 
KÕt qu¶ tÝnh to¸n tæn thÊt ®îc cho trong b¶ng 
sau:


B¶ng 2.17­ Tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c ®êng  
d©y cña ph¬ng ¸n 4
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 R(Ω) STT(kW) ∆ P(kW)
)
TPPTT­B1 3*16 85 1.470 0.062 1726.64 0.382
TPPTT­B2 3*16 100 1.470 0.074 3197.92 1.564
TPPTT­B3 3*16 90 1.470 0.066 3336.7 1.518
TPPTT­B4 3*16 35 1.470 0.026 1911.19 0.196
TPPTT­B5 3*16 95 1.470 0.070 3440.12 1.712
B1­>1 3*50+35 60 0.387 0.012 106.39 0.849
B2­>4 3*630+63 30 0.047 0.0002 1382.61 2.390
0
B3­>6 3*120+70 35 0.153 0.005 223.35 1.559
Tæng tæn thÊt c«ng suÊt t¸c dông trªn d©y dÉn: ∑∆PD = 
10.288 kW

  d. X¸c ®Þnh tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng 
d©y :
Tæn thÊt ®iÖn n¨ng trªn c¸c ®êng d©y ®îc tÝnh 
theo c«ng thøc :
∆AD = ∑ ∆PDτ [kWh]
  ∆AD = 10.288 * 3300 = 33950.4  [kWh]
3. Chi phÝ tÝnh to¸n cña ph¬ng ¸n 4
Vèn ®Çu t :
 K4 = KB + KD =1784200. 103 + 107795. 103 = 
1891.955 (x106®)
Tæng tæn thÊt ®iÖn n¨ng trong c¸c tr¹m biÕn ¸p 
vµ ®êng d©y:
 ∆A4 = ∆AB + ∆AD = 721762.332 + 33950.4 = 
755712.732 kWh

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  65
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
Chi phÝ tÝnh to¸n lµ :
 Z4 = (avh +atc).K4+∆A4.C 
      = (0.1+0.2)*1891.955*106+1000 
*755712.732 
            = 1323.299232*106 (®)
B¶ng 2.18 ­ Tæng kÕt chØ tiªu kinh tÕ ­ kü thuËt 
cña c¸c ph¬ng ¸n :

Ph¬ng ¸n Vèn ®Çu t  Tæn thÊt ®iÖn  Chi phÝ tÝnh 
(103 ®) n¨ng (kWh) to¸n (106 ®)
Ph¬ng ¸n 1 2853.430 1152782.536 2008.81153
Ph¬ng ¸n 2 2896.555 1111156.447 1980.122947
Ph¬ng ¸n 3 1891.63 764680.299 1332.16930
Ph¬ng ¸n 4 1891.955 755712.732 1323.299232
NhËn xÐt: Tõ c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n cho thÊy ph¬ng 
¸n 3 vµ ph¬ng ¸n 4 t¬ng ®¬ng nhau vÒ mÆt kinh tÕ do 
cã chi phÝ tÝnh to¸n chªnh nhau kh«ng ®¸ng kÓ 
(≤5%), vèn ®Çu t mua m¸y biÕn ¸p vµ c¸p, tæn thÊt 
®iÖn n¨ng còng xÊp xØ nhau. Ph¬ng ¸n 4 cã sè TBA Ýt 
h¬n nªn sÏ thuËn lîi h¬n trong c«ng t¸c x©y l¾p, 
qu¶n lÝ vµ vËn hµnh do vËy ta chén ph¬ng ¸n 4 lµm 
ph¬ng ¸n thiÕt kÕ
ξ2.3. ThiÕt kÕ chi tiÕt cho ph¬ng ¸n ®îc chän

2.3.1Chän d©y dÉn tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ 
tr¹m ph©n phèi trung t©m 
§êng d©y cung cÊp tõ tr¹m biÕn ¸p trung gian vÒ 
tr¹m ph©n phèi trung t©m cña nhµ m¸y dµi 10 km, sö 
dông ®êng d©y trªn kh«ng, d©y nh«m lâi thÐp, lé 
kÐp.
*  Víi m¹ng cao ¸p cã Tmax lín, d©y dÉn ®îc chän 
theo mËt ®é dßng ®iÖn kinh tÕ jkt , tra b¶ng 5 
( trang 294, TL1 ), d©y AC cã thêi gian sö dông 
c«ng suÊt lín nhÊt Tmax = 4500h, ta cã jkt = 1.1 A/mm2 
Dßng ®iÖn tÝnh to¸n ch¹y trªn mçi d©y dÉn lµ :
S ttnm 10806.61
I ttnm = = = 141.8 A
2. 3U dm 2 * 3 * 22
TiÕt diÖn kinh tÕ lµ :

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  66
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
I ttnm 141.8
Fkt = = = 130 mm 2
j kt 1.1
Chän d©y nh«m lâi thÕp tiÕt diÖn 120mm2. Tra b¶ng 
PL 4.12 [TL2] d©y dÉn AC­120 cã Icp = 380 A
* KiÓm tra d©y theo ®iÒu kiÖn khi xÈy ra sù cè 
®øt mét d©y :
Isc = 2*Ittnm =2*141.8 = 283  N5 : lµ ®iÓm ng¾n m¹ch phÝa cao ¸p c¸c tr¹m 
biÕn ¸p ph©n xëng ®Ó kiÓm tra c¸p vµ c¸c thiÕt bÞ 
trong c¸c tr¹m 
§iÖn kh¸ng cña hÖ thèng dîc tÝnh theo c«ng thøc : 
U2
X HT = (Ω)
SN
Trong ®ã SN lµ c«ng suÊt ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p 
cña tr¹m biÕn ¸p trung gian  SN = 250MVA ;U lµ ®iÖn 
¸p cña ®êng d©y , U = Utb = 24 kV
§iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng cña ®êng d©y lµ :
R = r0 .l / 2 ; X = x0 . l / 2
Trong ®ã :  r0 , x0 lµ ®iÖn trë vµ ®iÖn kh¸ng 
trªn 1 km ®êng d©y (Ω/km)
l lµ chiÒu dµi cña ®êng d©y 
Do ng¾n m¹ch xa nguån nªn dßng ng¾n m¹ch siªu qu¸ 
dé I” b»ng dßng ®iÖn ng¾n m¹ch æn ®Þnh I∞ nªn ta cã 
thÓ viÕt nh sau : 
U
I N = I " = I∞ =
ZN 3
Trong ®ã :     ZN  ­  tæng trë tõ hÖ thèng ®Õn 
®iÓm ng¾n m¹ch thø i (Ω)
   U    ­  ®iÖn ¸p cña ®êng d©y (kV)
TrÞ sè dßng ng¾n m¹ch xung kÝch ®îc tÝnh theo 
biÓu thøc :
  ixk = 1,8. 2 I N  (kA) 
B¶ng 2.20 ­  Th«ng sè ®êng d©y trªn kh«ng vµ c¸p
§êng c¸p F(mm) L(m) R0(Ω/m2 X0(Ω/m2 R(Ω) X(Ω)
) )
TPPTT­B1 3*16 85 1.470 0.142 0.062 0.006
TPPTT­B2 3*16 100 1.470 0.142 0.074 0.007
TPPTT­B3 3*16 90 1.470 0.142 0.066 0.006
TPPTT­B4 3*16 35 1.470 0.142 0.026 0.002
TPPTT­B5 3*16 95 1.470 0.142 0.070 0.007
TBATG­TPPTT AC­120 1000 0.270 0.365 1.350 1.825

* TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N t¹i thanh gãp tr¹m 
ph©n phèi trung t©m :
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  69
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44

U 2 24 2
X HT = = = 2.304 Ω
S N 250

R = Rdd = 1.35 (Ω)
X=Xdd + XHT =1.825 + 2.304 = 4.129 Ω
U 24
 IN = = = 3.190 kA
3Z N 3 * 1.35 2 + 4.719 2
i xk = 1.8 * 2 * I N = 1.8 * 2 * 3.190 = 8.120 kA

*    TÝnh to¸n ®iÓm ng¾n m¹ch N1 (t¹i thanh c¸i 
tr¹m biÕn ¸p B1)
U 2 24 2
  X HT = = = 2.304 (Ω)
S N 250

  R1 = Rdd + Rc1= 1.350 + 0.062 = 1.412 Ω
  X=Xdd + XHT + Xc1 = 1.825+ 2.304 + 0.006 = 
4.135 Ω
U 24
  IN = = = 3.171 kA
3Z N 1 3 * 1.412 2 + 4.135 2
  i xk = 1.8 * 2 − I N 1 = 1.8 * 2 * 3.171 = 8.072 kA
TÝnh to¸n t¬ng tù t¹i c¸c ®iÓm N2 ­>N5 ta cã b¶ng 
sau :

B¶ng 2.21 – KÕt qu¶ tÝnh to¸n ng¾n m¹ch


§iÓm ng¾n m¹ch IN(kA) IXK(kA)
N1 3.171 8.072
N2 3.168 8.064
N3 3.170 8.069
N4 3.182 8.100
N5 3.169 8.067
N 3.190 8.120

2.  Lùa chän vµ kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ®iÖn 
*  Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y c¾t, thanh dÉn cña 
TPPTT
M¸y c¾t 8DC11 ®îc chän theo tiªu chuÈn sau :
§iÖn ¸p ®Þnh møc :  Udm.MC ≥  Udm.m=22kV

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  70
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44

Dßng ®iÖn ®Þnh møc : Idm.MC = 1250A ≥  Ilv.max = 
2Ittnm = 283A
Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc :  Idm.c¾t =25kA ≥  IN = 
2.65 kA
Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp :   idm.d = 63kA ≥
ixk = 6.742kA
Thanh dÉn chän vît cÊp nªn kh«ng cÇn kiÓm tra æn 
®Þnh ®éng 
*  Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn ®iÖn ¸p BU
BU ®îc chän theo ®iÒu kiÖn sau : 
§iÖn ¸p ®Þnh møc : U®mBU ≥ Udm.m = 22kV
Chän lo¹i BU 3 pha 5 trô 4MS34, kiÓu h×nh trô do 
h∙ng Siemens chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh 
sau:
B¶ng 2.22 ­ Th«ng sè kü thuËt cña BU lo¹i 4MS34

Th«ng sè kü thuËt 4MS34
Udm(kV) 24
U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng  50
nghiªp 1 (kV)
U chÞu ®ùng xung 1.2/50  125
µs(kV)
U1dm(kV) 22/ 3
U2dm(kV) 110/ 3
T¶i ®Þnh møc(VA) 400

*  Lùa chän vµ kiÓm tra m¸y biÕn dßng ®iÖn BI
BI ®îc chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau:
§iÖn ¸p dÞnh møc:    Udm.B1≥  Udm.m=22 kV
Dßng ®iÖn s¬ cÊp ®Þnh møc:
I max k qtbt S dm.BA 1.3 *1800
I dm.BI ≥ = = = 51.17 A
1.2 1.2 * 3 * 22 1.2 * 3 *.22
  Chän BI lo¹i 4ME14, kiÓu h×nh trô do Siemens 
chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh sau:
B¶ng 2.23 ­ Th«ng sè kü thuËt cña BI lo¹i 4ME14

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  71
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44

Th«ng sè kü thuËt 4ME14
Udm(kV) 24
U chÞu ®ùng tÇn sè c«ng  50
nghiªp 1 (kV)
U chÞu ®ùng xung 1.2/50  125
µs(kV)
I1dm(kA) 5 ­ 2000
I2dm(kA) 1 hoÆc 5
I«®nhiÖt 1s (kA) 80
I«®®«ng (kA) 120

*  Lùa chän chãng sÐt van 
Chèng sÐt van ®îc lùa chän theo cÊp ®iÖn ¸p  Udm.m 
= 22kV
Lo¹i chèng sÐt van do h∙ng COOPER chÕ t¹o cã Udm 
= 24kV , lo¹i gi¸ ®ì ngang AZLP501B24
3.4.1
2.3.4 S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng 
TÊt c¶ c¸c tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ®Òu ®Æt hai m¸y 
do nhµ m¸y chÕ t¹o ThiÕt bÞ ®iÖn §«ng Anh s¶n xuÊt 
t¹i ViÖt Nam.V× c¸c tr¹m biÕn ¸p nµy ®îc ®Æt rÊt 
gÇn tr¹m ph©n phèi trung t©m nªn phÝa cao ¸p chØ 
cÇn dÆt dao c¸ch ly vµ cÇu ch×. Dao c¸ch ly dïng ®Ó 
c¸ch ly m¸y biÕn ¸p khi cÇn söa ch÷a.CÇu ch× dïng 
®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch vµ qu¸ t¶i cho m¸y biÕn ¸p . 
PhÝa h¹ ¸p ®Æt aptomat tæng vµ c¸c aptomat nh¸nh. 
Thanh c¸i h¹ ¸p ®îc ph©n ®o¹n b»ng aptomat ph©n 
®o¹n. §Ó h¹n chÕ dßng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña 
tr¹m vµ lµm ®¬n gi¶n viÖc b¶o vÖ ta lùa chän ph¬ng 
thøc cho hai m¸y biÕn ¸p lµm viÖc ®éc lËp ( aptomat 
ph©n ®o¹n cña thanh c¸i h¹ ¸p thêng ë tr¹ng th¸i 
c¾t ). ChØ khi nµo cã mét m¸y biÕn ¸p gÆp sù cè míi 
sö dông aptomat ph©n ®o¹n ®Ó cÊp ®iÖn cho phô t¶i 
cña ph©n ®o¹n ®i víi m¸y biÕn ¸p bÞ sù cè .
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  72
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
H×nh 2.9 ­ S¬ ®å tr¹m biÕn ¸p ph©n xëng ®Æt hai m¸y  
biÕn ¸p
Tñ   
A
  BA Tñ   æng   A  
M At Tñ    A   Tñ   æng   BA
Tñ  At M
Tñ  ¸p
cao  nh¸nh ph©n  nh¸nh Tñ  ¸p
cao 
22/ 4
0, 22/ 4
0,
®o¹n


1. Lùa chän vµ kiÓm tra dao c¸ch ly cao ¸p 
Ta sÏ dïng mét lo¹i dao c¸ch ly cho tÊt c¶ c¸c 
tr¹m biÕn ¸p ®Ó thuËn lîi cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt 
vµ thay thÕ. Dao c¸ch ly ®îc chän theo c¸c ®iÒu 
kiÖn sau :
§iÖn ¸p ®Þnh møc :  Udm.MC ≥  Udm.m = 22kV
Dßng ®iÖn ®Þnh møc : Idm.MC ≥  Ilv.max = 2*Ittnm= 283 
kA
Dßng ®iÖn æn ®Þnh ®éng cho phÐp : idm.d ≥  ixk = 
8.120 kA


Tra b¶ng PL2.17[TL2]  ta chän dao c¸ch ly 3DC víi 
c¸c th«ng sè kü thuËt sau:
B¶ng 2.24 ­  Th«ng sè kü thuËt cña dao c¸ch ly 
3DC

Udm(kV Idm (A) INT (kA) IN max 
) (kA)
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  73
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44

24 630­2500 16­31.5 40­80

2. Lùa chän vµ kiÓm tra cÇu ch× cao ¸p 
Dïng mét lo¹i cÇu ch× cao ¸p cho tÊt c¶ c¸c tr¹m 
biÕn ¸p ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc mua s¾m, l¾p ®Æt vµ 
söa ch÷a. CÇu ch× ®îc chän theo c¸c tiªu chuÈn 
sau :
§iÖn ¸p ®Þnh møc : Udm.CC ≥  Udm.m = 22 kV
Dßng ®iÖn ®Þnh møc :
k qtbt S dm. BA 1.3 * 1800
I dm.CC ≥ I lv max = = = 61.41  kA
3U dm.m 3 * 22

Dßng ®iÖn c¾t ®Þnh møc : Idm.c¾t ≥  IN4 = 3.182 kA
( V× dßng ng¾n m¹ch trªn thanh c¸i cña tr¹m 
biÕn ¸p B4 cã gi¸ trÞ max)
Tra b¶ng PL2.19 [TL2] ta chän lo¹i cÇu ch× 3GD1 
413­4B do Siemens chÕ t¹o víi c¸c th«ng sè kü thuËt 
nh sau:

B¶ng 2.25 ­ Th«ng sè kü thuËt cña cÇu ch× lo¹i  
3GD1 413­4B

U®m (kV) I®m (A) Ic¾t min (A) I c¾t N (kA)
24 63 432 31.5

3. Lùa chän vµ kiÓm tra ¸pt«m¸t 
  ¸pt«m¸t tæng, ¸pt«m¸t ph©n ®o¹n vµ c¸c ¸pt«m¸t 
nh¸nh ®Òu do Merlin Gerin chÕ t¹o 
¸pt«m¸t ®îc lùa chän theo c¸c ®iÒu kiÖn sau:
§iÖn ¸p dÞnh møc : Udm.A ≥  Udm.m = 0.38 kV
Dßng ®iÖn ®Þnh møc: Idm.A ≥  Ilv max
k qtbt S dmBA
Trong ®ã : I lv max =
3U dm.m
C¸c tr¹m biÕn ¸p B1, B4 cã Sdm = 1000kVA
k qtbt S dmBA 1.3 * 1000
Nªn  I lv max = = = 1975.14 A
3U dm.m 0.38 3
Tr¹m biÕn ¸p B2 cã Sdm = 1600kVA

ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  74
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
k qtbt S dmBA 1.3 * 1600
Nªn  I lv max = = = 3160.23 A
3U dm.m 0.38 3
C¸c tr¹m biÕn ¸p B3, B5 cã Sdm = 1800kVA
k qtbt S dmBA 1.3 * 1800
Nªn  I lv max = = = 3555.26 A
3U dm.m 0.38 3
Tra b¶ng PL3.3 [TL2] ta chän ¸pt«m¸t tæng vµ 
¸pt«m¸t ph©n ®o¹n nh sau:

B¶ng 2.26 ­ KÕt qu¶ chän MCCB tæng vµ MCCB ph©n  
®o¹n

Tªn  Lo¹i Sè l­ Udm  Idm  Ic¾t N  Sè 
tr¹m îng (V) (A) (kA) cùc
B1, B4 CM2000 3 415 3200 70 3
B2 CM3200 3 415 2000 70 3
B3, B5 M40 3 415 4000 70 3

§èi víi ¸pt«m¸t nh¸nh :
§iÖn ¸p ®Þnh møc: Udm.A≥  Udm.m = 0.38 (kV)
S ttpx
Dßng ®iÖn ®Þnh møc:  I dm. A ≥ I tt =
n 3U dm.m
Trong ®ã : n ­ sè ¸pt«m¸t nh¸nh ®a vÒ ph©n xëng 
KÕt qu¶ lùa chän c¸c MCCB nh¸nh ®îc ghi trong 
b¶ng 3.27
B¶ng 2.27 ­ KÕt qu¶ lùa chän MCCB nh¸nh, lo¹i 4 
cùc cña Merlin Gerin
Tªn ph©n xëng STT  SL ITT (A) Lo¹i U§M  I§M(A) Ic¾tN 
(kVA) (V) (kA)
Ban QL & P.  106.39 2 80.81 NS100H 415 100 25
T/kÕ
P/x c¬ khÝ sè  1815.3 2 1379.0 CM1600 415 1600 70
1 1 4
P/x c¬ khÝ sè  1620.2 2 1230.8 C1251N 415 1250 50
2 5 6
P/x luyÖn kim  1382.6 2 1050.3 C1251N 415 1250 50
mµu 1 2
P/x luyÖn kim  1911.1 2 1451.8 CM1600 415 1600 70
®en 9 8
P/x Söa ch÷a  223.35 1 340.13 NS400H 415 400 70
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  75
s¶n xuÊt m¸y kÐo
§å ¸n m«n häc 
TrÇn Minh Tu©n ­ Líp §KT§2 ­ K44
c¬ khÝ
P/x RÌn 1838 2 1396.2 CM1600 415 1600 70
8
P/x NhiÖt  3113.1 2 2364.9 CM2500 415 2500 70
luyÖn 3 6
Bé phËn NÐn  1506.7 2 1144.6 C1251N 415 1250 50
khÝ 7 5
Kho vËt liÖu 95.35 2 74.43 NS100H 415 80 625

4. Lùa chän thanh gãp 
C¸c thanh gãp ®îc lùa chän theo tiu chuÈn dßng 
®iÖn ph¸t nãng cho phÐp :
S tt 3440.12
k hc .I cp ≥ I cb = = = 5226.74 A
3U dm 0.38 3


5. KiÓm tra c¸p ®∙ chän
Víi c¸p chØ cÇn kiÓm tra víi tuyÕn c¸p cã dßng 
nh¾n m¹ch lín nhÊt IN4=3.182 kA
KiÓm tra tiÕt diÖn c¸p ®∙ chän theo ®iÒu kiÖn æn 
®Þnh nhiÖt:
F = 16mm 2 ≥ 6 * 3.182 * 0.5 = 13.5mm 2
VËy c¸p ®∙ chän cho c¸c tuyÕn lµ hîp lý
6. KÕt luËn
C¸c thiÕt bÞ ®∙ lùa chän cho m¹ng ®iÖn cao ¸p cña 
nhµ m¸y ®Òu tho¶ m∙n c¸c ®iÒu kiÖn kü thuËt.
ThiÕt kÕ hÖ thèng cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y  76
s¶n xuÊt m¸y kÐo
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản