đồ án kỹ thuật lạnh, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
327
lượt xem
162
download

đồ án kỹ thuật lạnh, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

tính chọn máy nén và tính kiểm tra máy nén ITịnh chọn máy nén cho buồng làm lạnh đông. 1.Chon nhiệt độ sôi của môi chất lạnh ta có: t0 = tb - t0 trong đó: - t0 - tb - t0 vậy: t0 = - 33 - 12 = - 45 0C (tra bảng hơi bão hoà của NH3 với t0 = - 45 0C , P0 = 0,55 bả) 2Chon. nhiệt độ ngưng tụ tk của môi chất lạnh ta có: tk = tw2 + tk trong đó: - tw2 - tk : nhiệt độ nước ra khỏi bình ngưng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật lạnh, chương 4

 1. ch-¬ng 4: tÝnh chän m¸y nÐn vµ tÝnh kiÓm tra m¸y nÐn I.TÝnh chän m¸y nÐn cho buång lµm l¹nh ®«ng. 1.Chän nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh ta cã: t0 = tb - t0 trong ®ã: - t0 : nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh - tb : nhiÖt ®é cña buång l¹nh = - 33 0C - t0 : hiÖu nhiÖt ®é yªu cÇu = (8  13 0C)  chän t0 = 12 0C vËy: t0 = - 33 - 12 = - 45 0C (tra b¶ng h¬i b·o hoµ cña NH3 víi t0 = - 45 0C  P0 = 0,55 bar) 2.Chän nhiÖt ®é ng-ng tô tk cña m«i chÊt l¹nh ta cã: tk = tw2 + tk trong ®ã: - tw2 : nhiÖt ®é n-íc ra khái b×nh ng-ng - tk : hiÖu nhiÖt ®é ng-ng tô yªu cÇu = (4  6 0C)  chän tk = 5 0C - víi nhiÖt ®é tkk = 37,6 0C; ®é Èm kh«ng khÝ cña th¸ng nãng nhÊt kk = 71%  ta chän t- = 32,5 0C + nhiÖt ®é n-íc ®Çu vµo vµ ®Çu ra chªnh nhau (2  6 0C) vµ phô thuéc vµo kiÓu b×nh ng-ng tw2 = tw1 + (2  6 0C)  chän nhiÖt ®é tw1 = t- + 4 0C = 32,5 + 4 = 36,5 0C vËy. tw2 = 36,5 + 3,5 = 40 0C khi ®ã: tk = 40 + 5 = 45 0C
 2. (tra b¶ng h¬i b·o hoµ cña NH3 víi tk = 45 0C  Pk = 17,832 bar) 3.Tû sè nÐn cña chu tr×nh Pk 17 ,832 =   32 ,42 P0 0 ,55 (ta thÊy  > 9 nªn ta chän m¸y l¹nh 2 cÊp b×nh trung gian èng xo¾n, 2 tiÕt l-u) 4.¸p suÊt trung gian ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Ptg = Pk .P0  17 ,832.0 ,55  3 ,13 (bar) 5.Chu tr×nh m¸y l¹nh nÐn h¬i 2 cÊp b×nh trung gian èng xo¾n, 2 tiÕt l-u (NT: ng-ng tô; BH: bay h¬i; NHA: nÐn h¹ ¸p; NCA: nÐn cao ¸p; MTG: m¸t 5 4 LgP NT NCA TL1 7 5 P k, t k 4 6 BTG M TG 3 2 P tg, ttg 3 2 6 P 0, t 0 7 NHA 1 8 TL2 BH 8 1 h trung gian; TL1: tiÕt l-u 1; TL2: tiÕt l-u 2 ). - 1 – 2 : qu¸ tr×nh nÐn h¹ ¸p - 2 – 3 : qu¸ tr×nh lµm m¸t trung gian - 3 – 4 : qu¸ tr×nh nÐn cao ¸p - 4 – 5 : qu¸ tr×nh ng-ng tô trong thiÕt bÞ ng-ng tô - 5 – 6 : tiÕt l-u 1 - 7 – 8 : tiÕt l-u 2 - 8 – 1 : qu¸ tr×nh bay h¬i trong thiÕt bÞ bay h¬i 6.B¶ng th«ng sè c¸c ®iÓm nót cña chu tr×nh
 3. §iÓm t (0C) P (bar) h (kj/kg) v (m3/kg) 1 - 45 0,55 1700 2,1 2 80 3,13 1950 3 -8 3,13 1750 0,38 4 120 17,832 2000 5 45 17,832 720 6 -8 3,13 720 7 -3 3,84 485 8 - 45 0,55 485 nhiÖt ®é ®iÓm 7 ta lÊy cao h¬n nhiÖt ®é trong b×nh trung gian ®iÓm (3,6) lµ (3  50C) 7.N¨ng suÊt l¹nh riªng q0 q0 = h1 – h8 = 1700 – 485 = 1215 (kj/kg) 8.NhiÖt th¶i ë b×nh ng-ng qk = h4 – h5 = 2000 – 720 = 1280 (kj/kg) Qk = Q0 + NNHA + NNCA = 41,8 + 9,6 + 4 = 55,4 (kw) 9.C«ng nÐn riªng qua m¸y nÐn h¹ ¸p l1 = h2 – h1 = 1975 – 1700 = 275 (kj/kg) 10.C«ng nÐn riªng qua m¸y nÐn cao ¸p l2 = h4 – h3 = 2000 – 1750 = 250 (kj/kg) 11.L-u l-îng m«i chÊt qua dµn bay h¬i Q0 41 ,8 M1 =   0 ,035 (kg/s) q0 1215 12.L-u l-îng m«i chÊt qua b×nh trung gian h2  h3   h5  h7  1975  1750   720  485   0 ,016 M3 = M 1 .  0 ,035. h3  h6 1750  720 (kg/s) 13.L-u l-îng m«i chÊt qua b×nh ng-ng M = M1 + M3 = 0,035 + 0,016 = 0,051 (kg/s) 14.N¨ng suÊt hót thÓ tÝch cña m¸y nÐn h¹ ¸p
 4. VTTNHA= v1.M1 = 2,1.0,035 = 0,074 (m3/s) 15.N¨ng suÊt hót thÓ tÝch cña m¸y nÐn cao ¸p VTTNCA= v3.M3 = 0,38.0,016 = 0,006 (m3/s) 16.HÖ sè cÊp cña m¸y nÐn h¹ ¸p  = f() Ptg 3 ,13 =   5 ,69  Tra (h×nh 7 trang 48) ta ®-îc  = 0,7 P0 0 ,55 17.HÖ sè cÊp cña m¸y nÐn cao ¸p  = f() Pk 17 ,832 =   5 ,69  Tra (h×nh 7 trang 48) ta ®-îc  = 0,7 Ptg 3 ,13 18.ThÓ tÝch nÐn lý thuyÕt cña cÊp nÐn h¹ ¸p VLTNHA = VTTNHA/  = 0,074/ 0,7 = 0,1 (m3/s) 19.ThÓ tÝch nÐn lý thuyÕt cña cÊp nÐn cao ¸p VLTNCA = VTTNCA/  = 0,006/ 0,7 = 0,0086 (m3/s) 20.C«ng suÊt nÐn ®o¹n nhiÖt - NNHA = M1.l1 = 0,035.275 = 9,6 (kw) - NNCA = M3.l2 = 0,016.250 = 4 (kw) 21.HiÖu suÊt chØ thÞ cña m¸y nÐn (Tra ®å thÞ h×nh 8 SGK “tÝnh to¸n thiÕt kÕ HTL” trang 49 víi  = 5,69  iNHA = iNCA = 0,8 ) VËy c«ng suÊt chØ thÞ lµ N NHA 9 ,6 - NiNHA =   12 (kw)  iNHA 0 ,8 N NCA 4 - NiNCA =   5 (kw)  iNCA 0 ,8 22.C«ng suÊt ma s¸t Ta cã: Nms = pms.Vtt Trong ®ã: (pms = 49  69 kPa cho m¸y NH3 th¼ng dßng)  ta chän pms = 60 kPa ) VËy:
 5. - NmsNHA = 60.VltNHA = 60.0,1 = 6 (kw) - NmsNCA = 60.VltNCA = 60.0,0086 = 0,52 (kw) 23.C«ng suÊt hiÖu qu¶ - NeNHA = NiNHA + NmsNHA = 12 + 6 = 18 (kw) - NeNCA = NiNCA + NmsNCA = 5 + 0,52 = 5,52 (kw) C«ng suÊt hiÖu qu¶ tæng: Ne = NeNHA + NeNCA = 18 + 5,52 = 23,52 (kw) 24.C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn Ta cã: Ne Nel =  td . el Trong ®ã: - §èi víi truyÒn ®éng ®ai ta cã t® = 0,95 - HiÖu suÊt ®éng c¬ ®iÖn el = (0,8  0,95)  ta chän el = 0,9 VËy: Ne 23 ,52 Nel =   27 ,5 (kw)  td . el 0 ,95.0 ,9 Theo b¶ng 13b chän 1 m¸y nÐn 2 cÊp MYCOM NH3 (Model N62WB) §Ó ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng an toµn cña nhµ m¸y, cÇn cã c«ng suÊt dù phßng kho¶ng 50% n¨ng suÊt tÝnh to¸n khi ®ã: Q0tt = 41,8.50% + 41,8 = 62,7 (KW). Nh- vËy sè l-îng m¸y nÐn cÇn l¾p ®Æt lµ: Q0 tt 62 ,7 Z=   1 ,5 (m¸y) Q0 41 ,8 Chän Z = 2 trong ®ã cã 1 m¸y lµm viÖc vµ 1 m¸y dù phßng II.TÝnh chän m¸y nÐn cho buång b¶o qu¶n ®«ng
 6. 1.Chän nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh ta cã: t0 = tb - t0 trong ®ã: - t0 : nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh - tb : nhiÖt ®é cña buång l¹nh = - 19 0C - t0 : hiÖu nhiÖt ®é yªu cÇu = (8  13 0C)  chän t0 = 11 0C vËy: t0 = - 19 - 11 = - 30 0C (tra b¶ng h¬i b·o hoµ cña NH3 víi t0 = - 30 0C  P0 = 1,198 bar) 2.Chän nhiÖt ®é ng-ng tô tk cña m«i chÊt l¹nh ta cã: tk = tw2 + tk trong ®ã: - tw2 : nhiÖt ®é n-íc ra khái b×nh ng-ng - tk : hiÖu nhiÖt ®é ng-ng tô yªu cÇu = (4  6 0C)  chän tk = 5 0C - víi nhiÖt ®é tkk = 37,6 0C; ®é Èm kh«ng khÝ cña th¸ng nãng nhÊt kk = 71%  ta chän t- = 32,5 0C + nhiÖt ®é n-íc ®Çu vµo vµ ®Çu ra chªnh nhau (2  6 0C) vµ phô thuéc vµo kiÓu b×nh ng-ng tw2 = tw1 + (2  6 0C)  chän nhiÖt ®é tw1 = t- + 4 0C = 32,5 + 4 = 36,5 0 C vËy tw2 = 36,5 + 3,5 = 40 0C khi ®ã: tk = 40 + 5 = 45 0C (tra b¶ng h¬i b·o hoµ cña NH3 víi tk = 50 0C  Pk = 17,832 bar) 3.Tû sè nÐn cña chu tr×nh
 7. Pk 17 ,832 =   14 ,88 P0 1 ,198 (ta thÊy  > 9 nªn ta chän m¸y l¹nh 2 cÊp b×nh trung gian èng xo¾n, 2 tiÕt l-u). 4.¸p suÊt trung gian ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Ptg = Pk .P0  17 ,832.1 ,198  4 ,622 (bar) 5.Chu tr×nh m¸y l¹nh nÐn h¬i 2 cÊp b×nh trung gian èng xo¾n, 2 tiÕt l-u. 5 4 LgP NT NCA TL1 7 5 P k, t k 4 6 BTG MTG 3 2 P tg, ttg 3 2 6 P 0, t 0 7 NHA 1 8 TL2 BH 8 1 h (NT: ng-ng tô; BH: bay h¬i; NHA: nÐn h¹ ¸p; NCA: nÐn cao ¸p; MTG: m¸t trung gian; TL1: tiÕt l-u 1; TL2: tiÕt l-u 2 ). - 1 – 2 : qu¸ tr×nh nÐn h¹ ¸p - 2 – 3 : qu¸ tr×nh lµm m¸t trung gian - 3 – 4 : qu¸ tr×nh nÐn cao ¸p - 4 – 5 : qu¸ tr×nh ng-ng tô trong thiÕt bÞ ng-ng tô - 5 – 6 : tiÕt l-u 1 - 7 – 8 : tiÕt l-u 2 - 8 – 1 : qu¸ tr×nh bay h¬i trong thiÕt bÞ bay h¬i 6.B¶ng th«ng sè c¸c ®iÓm nót cña chu tr×nh
 8. §iÓm t (0C) P (bar) h (kj/kg) v (m3/kg) 1 - 30 1,198 1725 0,9614 2 70 4,622 1925 3 2 4,622 1760 0,2691 4 110 17,832 1975 5 45 17,832 720 6 2 4,622 720 7 7 5,5463 540 8 - 30 1,198 540 nhiÖt ®é ®iÓm 7 ta lÊy cao h¬n nhiÖt ®é trong b×nh trung gian ®iÓm (3,6) lµ (3  50C) 7.N¨ng suÊt l¹nh riªng q0 q0 = h1 – h8 = 1725 – 540 = 1185 (kj/kg) 8.NhiÖt th¶i ë b×nh ng-ng qk = h4 – h5 = 1975 – 720 = 1255 (kj/kg) Qk = Q0 + NNHA + NNCA = 47,5 + 8 + 3,01 = 58,5 (kw) 9.C«ng nÐn riªng qua m¸y nÐn h¹ ¸p l1 = h2 – h1 = 1925 – 1725 = 200 (kj/kg) 10.C«ng nÐn riªng qua m¸y nÐn cao ¸p l2 = h4 – h3 = 1975 – 1760 = 215 (kj/kg) 11.L-u l-îng m«i chÊt qua dµn bay h¬i Q0 47 ,5 M1 =   0 ,04 (kg/s) q0 1185 12.L-u l-îng m«i chÊt qua b×nh trung gian h2  h3   h5  h7  1925  1760   720  540   0 ,014 M3 = M 1 .  0 ,04. h3  h6 1760  720 (kg/s) 13.L-u l-îng m«i chÊt qua b×nh ng-ng M = M1 + M3 = 0,04 + 0,014 = 0,054 (kg/s) 14.N¨ng suÊt hót thÓ tÝch cña m¸y nÐn h¹ ¸p
 9. VTTNHA= v1.M1 = 0,9614.0,04 = 0,038 (m3/s) 15.N¨ng suÊt hót thÓ tÝch cña m¸y nÐn cao ¸p VTTNCA= v3.M3 = 0,2691.0,014 = 0,0038 (m3/s) 16.HÖ sè cÊp cña m¸y nÐn h¹ ¸p  = f() Ptg 4 ,622 =   3 ,86  Tra (h×nh 7 trang 48) ta ®-îc  = 0,8 P0 1 ,198 17.HÖ sè cÊp cña m¸y nÐn cao ¸p  = f() Pk 17 ,832 =   3 ,86  Tra (h×nh 7 trang 48) ta ®-îc  = 0,8 Ptg 4 ,622 18.ThÓ tÝch nÐn lý thuyÕt cña cÊp nÐn h¹ ¸p VLTNHA = V TTNHA / = 0,038/ 0,8 =0,0475 (m3/s) 19.ThÓ tÝch nÐn lý thuyÕt cña cÊp nÐn cao ¸p VLTNCA = VTTNCA / = 0,0038/ 0,8 = 0,00475 (m3/s) 20.C«ng suÊt nÐn ®o¹n nhiÖt - NNHA = M1.l1 = 0,04.200 = 8 (kw) - NNCA = M3.l2 = 0,014.215 = 3,01 (kw) 21.HiÖu suÊt chØ thÞ cña m¸y nÐn (Tra ®å thÞ h×nh 8 SGK “tÝnh to¸n thiÕt kÕ HTL” trang 49 víi  = 3,86  iNHA = iNCA = 0,84 ) VËy c«ng suÊt chØ thÞ lµ N NHA 8 - NiNHA =   9 ,52 (kw)  iNHA 0 ,84 N NCA 3 ,01 - NiNCA =   3 ,58 (kw)  iNCA 0 ,84 22.C«ng suÊt ma s¸t Ta cã: Nms = pms.Vtt Trong ®ã: (pms = 49  69 kPa cho m¸y NH3 th¼ng dßng)  ta chän pms = 60 kPa ) VËy:
 10. - NmsNHA = 60.VttNHA = 60.0,038 = 2,28 (kw) - NmsNCA = 60.VttNCA = 60.0,0038 = 0,228 (kw) 23.C«ng suÊt hiÖu qu¶ - NeNHA = NiNHA + NmsNHA = 9,52 + 2,28 = 11,8 (kw) - NeNCA = NiNCA + NmsNCA = 3,58 + 0,228 = 3,8 (kw) C«ng suÊt hiÖu qu¶ tæng: Ne = NeNHA + NeNCA = 11,8 + 3,8 = 15,6 (kw) 24.C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn Ta cã: Ne Nel =  td . el Trong ®ã: - §èi víi truyÒn ®éng ®ai ta cã t® = 0,95 - HiÖu suÊt ®éng c¬ ®iÖn el = (0,8  0,95)  ta chän el = 0,9 VËy: Ne 15 ,6 Nel =   18 ,25 (kw)  td . el 0 ,95.0 ,9 Theo b¶ng 13b chän 1 m¸y nÐn 2 cÊp MYCOM NH3 (Model N62WB) §Ó ®¶m b¶o sù ho¹t ®éng an toµn cña nhµ m¸y, cÇn cã c«ng suÊt dù phßng kho¶ng 50% n¨ng suÊt tÝnh to¸n khi ®ã: Q0tt = 47,5.50% + 47,5 = 71,25 (KW). Nh- vËy sè l-îng m¸y nÐn cÇn l¾p ®Æt lµ: Q0 tt 71 ,25 Z=   1 ,5 (m¸y) Q0 47 ,5 Chän Z = 2 trong ®ã cã 1 m¸y lµm viÖc vµ 1 m¸y dù phßng III.TÝnh chän m¸y nÐn cho buång b¶o qu¶n l¹nh. 1.Chän nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh ta cã: t0 = tb - t0
 11. trong ®ã: - t0 : nhiÖt ®é s«i cña m«i chÊt l¹nh - tb : nhiÖt ®é cña buång l¹nh = 0 0C - t0 : hiÖu nhiÖt ®é yªu cÇu = (8  13 0C)  chän t0 = 10 0C vËy: t0 = 0 - 10 = - 10 0C (tra b¶ng h¬i b·o hoµ cña NH3 víi t0 = - 10 0C  P0 =2,9136 bar) 2.Chän nhiÖt ®é ng-ng tô tk cña m«i chÊt l¹nh ta cã: tk = tw2 + tk trong ®ã: - tw2 : nhiÖt ®é n-íc ra khái b×nh ng-ng - tk : hiÖu nhiÖt ®é ng-ng tô yªu cÇu = (4  6 0C)  chän tk = 5 0C - víi nhiÖt ®é tkk = 37,6 0C; ®é Èm kh«ng khÝ cña th¸ng nãng nhÊt kk = 71%  ta chän t- = 32,5 0C + nhiÖt ®é n-íc ®Çu vµo vµ ®Çu ra chªnh nhau (2  6 0C) vµ phô thuéc vµo kiÓu b×nh ng-ng tw2 = tw1 + (2  6 0C)  chän nhiÖt ®é tw1 = t- + 4 0C = 32,5 + 4 = 36,5 0C vËy. tw2 = 36,5 + 3,5 = 40 0C khi ®ã: tk = 41 + 5 = 45 0C (tra b¶ng h¬i b·o hoµ cña NH3 víi tk = 45 0C  Pk = 17,832 bar) 3.Tû sè nÐn cña chu tr×nh Pk 17 ,832 =   6 ,12 P0 2 ,9136 (ta thÊy  < 9 nªn ta chän m¸y l¹nh 1 cÊp cã qu¸ l¹nh, qóa nhiÖt “viÖc qu¸ l¹nh vµ qu¸ nhiÖt ®-îc thùc hiÖn ngay trong b×nh ng-ng vµ b×nh bay h¬i”).
 12. 4.Chän nhiÖt ®é qu¸ l¹nh tql Ta cã: tql = tw1 + (3  5 0C) = 36,5 + 4,5 = 41 0C 5.Chän nhiÖt ®é qu¸ nhiÖt tqn Ta cã: tqn = t0 + (5  15) = - 10 + 10 = 0 0C 6.Chu tr×nh m¸y l¹nh nÐn h¬i mét cÊp cã qu¸ l¹nh qu¸ nhiÖt (MN: m¸y nÐn; NT: ng-ng tô; BH: bay h¬i; TL: tiÕt l-u) - 1 – 1’ : qu¸ nhiÖt trong thiÕt bÞ bay h¬i - 1’ – 2 : qu¸ tr×nh nÐn ®o¹n nhiÖt trong m¸y nÐn - 2 – 3’ : qu¸ tr×nh ng-ng tô trong thiÕt bÞ ng-ng tô - 3’ – 3 : qu¸ l¹nh trong thiÕt bÞ ng-ng tô - 3 – 4: qu¸ tr×nh tiÕt l-u - 4 – 1: qu¸ tr×nh bay h¬i LgP 3' 3 Pk, tk 2 NT 3 2 TL MN P0, t0 4 1 1' BH 4 1 h 7.B¶ng th«ng sè c¸c ®iÓm nót cña chu tr×nh §iÓm t (0C) P (bar) h (kj/kg) v (m3/kg) 1 - 10 2,9136 1750 0,42 1’ 0 2,9136 1775 0,45 2 140 17,832 2060
 13. 3 45 17,832 725 3’ 41 15,995 700 4 - 10 2,9136 700 8.N¨ng suÊt l¹nh riªng q0 q0 = h1 – h4 = 1750 – 700 = 1050 (kj/kg) 9.NhiÖt th¶i ë b×nh ng-ng qk = h2 – h3 = 2060 – 725 = 1335 (kj/kg) Qk = M.qk = 0,017.1335 = 22,7 (kw) 10.C«ng nÐn riªng l = h2 – h1 = 2060 – 1750 = 310 (kj/kg) 11.L-u l-îng m«i chÊt qua dµn bay h¬i Q0 17 ,8 M=   0 ,017 (kg/s) q0 1050 12.NhiÖt th¶i ra ë thiÕt bÞ qu¸ l¹nh qql = h3 – h3’ = 725 – 700 = 25 (kj/kg) Qql = M.qql = 0,017.25 = 0,43 (kj/kg) 13. HÖ sè l¹nh cña chu tr×nh q 0 1050 =   3 ,39 l 310 14.HiÖu suÊt exergi  T  T0  318  263 ex =  k .  .3 ,39 = 0,71 = 71% c T0 263 15.C«ng nÐn ®o¹n nhiÖt Ns = M.l = 0,017.310 = 5,27 (kw) 16.HiÖu suÊt chØ thÞ cña m¸y nÐn (Tra ®å thÞ h×nh 8 SGK “tÝnh to¸n thiÕt kÕ HTL” trang 49  i = 0,8 ) VËy c«ng suÊt chØ thÞ lµ:
 14. N s 5 ,27 Ni =   6 ,59 (kw) i 0 ,8 17.C«ng suÊt ma s¸t Ta cã: Nms = pms.Vtt = pms.M.v1’ Trong ®ã: (pms = 49  69 kPa cho m¸y NH3 th¼ng dßng)  ta chän pms = 60 kPa ) VËy: Nms = 60.0,017.0,45 = 0,46 (kw) 18.C«ng suÊt hiÖu qu¶ Ne = Ni + Nms = 6,59 + 0,46 = 7,05 (kw) 19.C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn Ta cã: Ne Nel =  td . el Trong ®ã: - §èi víi truyÒn ®éng ®ai ta cã t® = 0,95 - HiÖu suÊt ®éng c¬ ®iÖn el = (0,8  0,95)  ta chän el = 0,9 VËy: Ne 7 ,05 Nel =   8 ,25 (kw)  td . el 0 ,95.0 ,9 Theo b¶ng 13a chän 1 m¸y nÐn 1 cÊp MYCOM NH3 (Model N2WA)
Đồng bộ tài khoản