ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

Chia sẻ: kientruc09

Thiết kế tổ chức thi công một công trình đơn vị nhà công nghiệp 1 tầng,cột BTVT lắp ghép, móng đồ tại chôc, tường xây gạch 22 cm, có 30% diện tích cửa. Đây là công trình lớn với 5 nhịp nhà và chiều dài toàn công trình là 36*5=180m vì vậy phải bố tri 1 khe nhiệt độ.

Bạn đang xem 10 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG 2

ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

ÁN MÔN H C K THU T THI CÔNG 2
----***----
I/ NHI M V THI T K :
Thi t k t ch c thi công m t công trình ơn v nhà công nghi p 1 t ng, c t
ông
BTCT l p ghép,móng t i ch , tư ng xây g ch 22 (cm), có 30% di n tích c a.
ây là công trình l n v i 5 nh p nhà và chi u dài toàn công trình là 36 × 5 = 180m
ài
vì v y ph i b trí 1 khe nhi t . Công trình thi công trên khu t b ng ph ng, i u
ki n a ch t th y văn bình th ng, không h n ch v m t b ng, các phương ti n thi
ình thư ph
công y , nhân công luôn luôn m b o.
II/ CÁC S LI U THI T K :

S th t 1, mã s B1 , s
sơ I
- Nhà công nghi p 1 t ng 5 nh p.
g
- Chi u dài nh p : L1 = 12m L2 = 20 m, L3 = 24m.
12m,
- Cao trình nh c t : H1 = 8m, H2 = 10m, H3 =10m.
- S bư c c t biên : 32 , c t gi a : 36.
- Chi u dài m i bư c c t : 5m.
- N n t thu c lo i t cát pha.
- Th i gian thi công 95 ngày.
ày.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 1
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

III/ CH N K T C U CÔNG TRÌNH:
1.C t biên : ( tr c A, F ): bư c c t 5m
Tr ng
Cao Kích thư c c t (m) lư ng
trình (t n)
nh c t Chi u Cao Ti t di n Ti t di n Th tích
(m) cao toàn trình vai c t dư i c t trên bê tông 2,07
c t (m) c t (m) mxm mxm (m3)
8 9,5 6,5 0,25 x 0,4 0,25 x 0,3 0,83

2.C t gi a : ( tr c B, E, C, D ): bư c c t 5m

C t gi a vai b ng
Tr ng
Cao Kích thư c c t (m) lư ng
trình (t n)
nh c t Chi u Cao Ti t di n Ti t di n Th tích
(m) cao toàn trình vai c t dư i c t trên bê tông 3,90
c t (m) c t (m) mxm mxm (m3)
10 11,5 8 0,3 x 0,5 0,3 x 0,4 1,56

3.D m c u tr c:
Ch n d m c u tr c BTCT, v i bư c c t 5m ta ch n d m c u tr c có t trưng k
thu t như sau :

+ D m c u tr c nh p biên :
Kích thư c d m
Chi phí Tr ng
Chi u dài Chi u cao B r ng B r ng Chi u cao bê tông lư ng
L H B sư n B1 cánh Hc (m3) (t n)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
5000 550 400 180 130 0,64 1,6

+ D m c u tr c 2 nh p bên trong:
Kích thư c d m
Chi phí Tr ng
Chi u dài Chi u cao B r ng B r ng Chi u cao bê tông lư ng
L H B sư n B1 cánh Hc (m3) (t n)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
5000 700 450 200 150 0,88 2,20


SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 2
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

4.Dàn vì kèo mái:
a) DÀN MÁI 1 :
+V t li u BTCT B20:
1 1
+ Chi u cao gi a d m : hdd =  ÷  L1 = (1,3 − 1, 7)m
7 9
 
Ch n hdd = 1,5mm
L1 12
+ Chi u cao gi a d m: hdd = hgd - i. = 1,5 − 0,15. = m = 0, 6m
2 2
+ Di n tích m t ph ng giàn là:
hdd + hgd 1,5 + 0, 6
S g1 = 2 .L1 = 2. .12 = 25, 20m 2
2 2
+ Tr ng lư ng dàn vì kèo 1 n u gi nh r ng b dày thanh theo phương vuông góc v i
m t ph ng dàn là 0,25m và r ng toàn dàn là 30% như sau:
P = S1.t.β .γ bt = 25, 2.0, 25.0, 3.2,5 = 4, 73T
b) DÀN MÁI 2 :
+V t li u BTCT B20:
1 1
+ Chi u cao gi a d m : hdd =  ÷  L2 = (2, 2 − 2,9)m
7 9
 
Ch n hdd = 2,5mm
L2 20
+ Chi u cao gi a d m: hdd = hgd - i. = 2, 5 − 0,15. = 1m
2 2
+ Di n tích m t ph ng giàn là:
hdd + hgd 1 + 2, 5
S g1 = 2 .L1 = 2. .20 = 70m 2
2 2
+ Tr ng lư ng dàn vì kèo 1 n u gi nh r ng b dày thanh theo phương vuông góc v i
m t ph ng dàn là 0,25m và r ng toàn dàn là 30% như sau:
P = S1.t.β .γ bt = 70.0, 25.0,3.2,5 = 13,13T
c) DÀN MÁI 3 :
+V t li u BTCT B20:
1 1
+ Chi u cao gi a d m : hdd =  ÷  L3 = (2, 7 − 3, 4)m
7 9
 
Ch n hdd = 3mm
L3 24
+ Chi u cao gi a d m: hdd = hgd - i. = 1 − 0,15. = 1, 2m
2 2
+ Di n tích m t ph ng giàn là:
hdd + hgd 1, 2 + 3
S g1 = 2 .L1 = 2. .24 = 100,80m2
2 2
+ Tr ng lư ng dàn vì kèo 1 n u gi nh r ng b dày thanh theo phương vuông góc v i
m t ph ng dàn là 0,25m và r ng toàn dàn là 30% như sau:

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 3
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

P = S1.t.β .γ bt = 100,80.0, 25.0,3.2,5 = 18,90T
5. Dàn c a tr i : Tương t như dàn mái ta cũng có các thông s c a c a tr i n u
gi thi t b dày thanh theo phương vuông góc v i m t ph ng dàn là 0,25m và r ng
toàn dàn là 30%.
- Dàn c a tr i ch l p nh p 12m:
Nh p L Tr ng lư ng
Chi u cao h (mm)
(mm) (t n)
3600 1500 1,02
- Dàn c a tr i ch l p nh p 20m:
Nh p L Chi u cao h Tr ng lư ng
(mm) (mm) (t n)
6000 2500 2,84
- Dàn c a tr i ch l p nh p 24m:
Nh p L Chi u cao h Tr ng lư ng
(mm) (mm) (t n)
7200 2500 3,41

6. T m panel mái, c a mái :
PANEL MÁI:banel mái b ng BTCT có kích thư c là 5mx3m, b dày 0,1m.
Ta có di n tích m t c t ngang c a panel là: A = 2.0,3.0,1 + (3 − 0,1.2).0,1 = 0, 34m 2
T ng tr ng lư ng 1 t m panel: Q = A.5.γ bt = 0,34.5.2,5 = 4, 25T
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 4
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

PH N IV . THI CÔNG L P GHÉP
1 . TH NG KÊ C U KI N L P GHÉP :

Kh i lư ng T ng
STT C u ki n S lư ng 1 c u ki n kh i lư ng
(T) (T)
1 C t biên (C1) 64 2,07 132,48
2 C t gi a (C2,C3) 144 3,90 561,60
3 D m c u tr c 1 (D1) 132 2,20 205,92
4 D m c u tr c 2 (D1) 210 1,56 462
5 D m mái BTCT1 (D2) 70 4,75 332,50
6 D m mái BTCT2 (D3) 74 13,13 971,62
7 D m mái BTCT3 (D4) 74 18,90 1398,60
8 Dàn c a mái (D5) 70 1,02 71,4
9 Dàn c a mái (D6) 74 2,84 210,16
10 Dàn c a mái (D7) 74 3,41 252,34
11 Panel mái (P) 1158 4,25 4921,50
12 Panelc a mái (P1) 315 4,25 1338,75

2. THI T K BI N PHÁP THI CÔNG L P GHÉP :
_ Ch n và tính toán cáp treo bu c :
L c căng cáp ư c xác nh theo công th c :
k .Ptt
S=
m.n. cos ϕ
Trong ó : k : h s an toàn k n l c quán tính (k = 5 ÷ 6).
m:h s k n s c căng các s i cáp không u.
n : s s i cáp (s nhánh treo v t).
ϕ : góc nghiêng c a s i cáp so v i phương ng.
a. C t : Các c t có tr ng lư ng trên l ch nhau không l n nên ta ch c n tính dây c u
cho c t gi a có c t gi a l n nh t, dây c u này ng th i là dây c u chung cho các c t
còn l i.
Ptt = 1,1 × P = 1,1 × 3,90= 4,29 T
L c căng cáp :
k .Ptt 5,5 × 4, 29.
S= = = 11,80 T
m.n. cos ϕ 1× 2 × 1
Trong ó:
+ khi n=1-2 thì m=1
+ khi n 4-8 thì m=0,75


SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 5
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

⇒ Ch n cáp m m c u trúc
6x37x1, ư ng kính d = 17,5 mm
ính 17
v i cư ng ch u kéo c a s i thép
trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
16

qtb = qcap + qdai = 8.1,33 + 30 = 40, 7 ≈ 50kg
8.1, 33
Trong ó:
1- òn treo
2 – dây cáp
3-Các thanh thép ch U
Các
4- ai ma sát
b. D M C U TR C : Tr ng lư ng c a d m là G=2,20T dây c u 2 nhánh.Góc
nghiêng nhánh la 450 .D m c u ch y là k t c u n m ngang nên thi t b treo bu c là
ên
ơn gi n thông thư ng .Do d m c u truc là dài 5m nên dùng chum dây 2 nhánh c
à
khóa t ng c u t o như h
ư hình.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 6
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
Trong ó: 1- mi ng m
2 – dây c u kép
3-khóa t ng
4- o n ng m khóa
lu n dây cáp
Ta có n i l c tính toán là :
ptt = 1,1.P = 1,1.2, 2 = 2, 42T
N i l c trong dây khi c u c t là :

k .Ptt 5,5.2, 42
S= = = 9, 42T
m.n.cos φ 1.2.0, 707
⇒ Ch n cáp m m c u trúc
6x37x1, ư ng kính d = 15,5 mm
v i cư ng ch u kéo c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
Tra b ng k năng k thu t c a dây cáp ta ch n ư c.d=15,5mm.
qtb = qcap + qdai = 8.1, 05 + 30 = 38, 4kg = 0, 05T
c. Dàn mái + C a tr i
+DÀN MÁI BTCT 1: Tr ng lư ng c a d m là G=4,75T dây c u 4 nhánh.Góc
nghiêng nhánh la 200 .
Ta có n i l c tính toán là:
ptt = 1,1.P = 1,1.4, 75 = 5, 23T
N i l c trong dây khi c u c t là :
k .Ptt 5,5.5, 23
S= = = 10, 20T
m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
75.4.0, 94
⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x 6x37+1, ư ng kính d = 15,5 mm v i cư ng
c ch u kéo
c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm .
2
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 7
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

+DÀN MÁI BTCT 2: Tr ng lư ng c a d m là G=4,75T dây c u 4 nhánh.Góc
nghiêng nhánh la 200 .
Ta có n i l c tính toán là:
ptt = 1,1.P = 1,1.13,13 = 14, 44T
N i l c trong dây khi c u c t là :
k .Ptt 5,5.14, 44
S= = = 28,16T
m.n.cos φ 0, 75.4.0, 94
⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x37x1, ư ng kính d = 26 mm v i cư ng ch u kéo
c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2
+DÀN MÁI BTCT 3:
Ta có n i l c tính toán là:
ptt = 1,1.P = 1,1.18, 90 = 20, 79T
N i l c trong dây khi c u c t là :
k .Ptt 5,5.20, 79
S= = = 40, 55T
m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x37x1, ư ng kính d = 30,5 mm v i cư ng ch u kéo
c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2
+C A MÁI 1: Tr ng lư ng c a c a mái là d m là 1,07T dây c u 2 nhánh.Góc
nghiêng nhánh la 45 .N i l c trong dây khi c u d m là :
ptt = 1, 05.P = 1, 05.0,1, 02 = 1, 07T
k .Ptt 5, 5.1, 07
S= = = 2.09T
m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x19x1, ư ng kính d = 11 mm v i cư ng ch u kéo
c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
+C A MÁI 2: Tr ng lư ng c a c a c a mái là 2,84 dây c u 2 nhánh.Góc nghiêng
nhánh la 45 .N i l c trong dây khi c u d m là
ptt = 1, 05.P = 1, 05.2,84 = 2,98T
k .Ptt 5,5.2,98
S= = = 5,81T
m.n.cos φ 0, 75.4.0, 94
⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x19x1, ư ng kính d = 13 mm v i cư ng ch u kéo
c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
+C A MÁI 3: Tr ng lư ng c a d m c a là 3,41T, dây c u 2 nhánh.Góc nghiêng
nhánh la 15 .N i l c trong dây khi c u d m là
ptt = 1, 05.P = 1, 05.3, 41 = 3, 58T
k .Ptt 5, 5.3,58
S= = = 6,98T
m.n.cos φ 0, 75.4.0,94
⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6x19x1, ư ng kính d = 13 mm v i cư ng ch u kéo
c a s i thép trong cáp là σ = 160 kG/ cm 2 .
d. Panel mái :

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 8
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

S d ng chùm dây c u có vòng treo t cân b ng.
Ptt = 1,1 × P = 1,1 × 4,25 = 4,68 T
L c căng cáp :
k .Ptt 5,5 × 4,68
S= = = 24,27 T
m.n. cos ϕ 0, 75 × 2 × cos 450
⇒ Ch n cáp m m c u trúc 6 × 371+1, ư ng kính D = 24 mm, cư ng ch u kéo σ
= 160 kG/ cm 2 .
1. Xác nh cơ c u quá trình và ch n sơ l p k t c u cho toàn b công trình:
Căn c c i m ki n trúc, k t c u c a công trình có th chia quá trình l p ghép
k t c u nhà công nghi p m t t ng ra các quá trình thành ph n sau:
- L p c t.
- L p d m c u tr c.
- L p d m mái, dàn mái, dàn c a mái, panel mái.
Phương pháp l p ghép là phương pháp h n h p.
hai tr c u h i nhà có m t s c t sư n tư ng là g i t a cho các b c tư ng u
h i. Các c t sư n tư ng có th l p chung v i c t chính ho c l p
v i d m mái, dàn mái và t m mái. N u l p chung v i c t chính có th c n tr vi c
v n chuy n c u ki n, c bi t v i c u ki n dài và n ng như các dàn mái. Vì v y ch n
cách l p c t sư n tư ng cùng v i l p dàn, d m mái (có th dùng chung máy c u ho c
máy c u riêng).
V i nhà công nghi p m t t ng ta ch n sơ d c là h p lí, phù h p v i tuy n công
ngh s n xu t.
Vi c ch n máy d a vào c i m ki n trúc, k t c u công trình, phương pháp và sơ
l p ghép ã ch n. V i công trình ã cho có th ch n hai hay ba máy c u l p
ghép :
- Máy c u có s c nâng trung bình l p các c u ki n nh như d m móng, d m c u
tr c, dung sơ d c biên nh p t n d ng s c nâng và gi m chi u dài tay c n.
- Máy c u có s c nâng l n l p c t (có th dùng sơ d c biên nh p ho c d c gi a
nh p), d m mái, dàn mái ,dàn c a mái, t m mái (dung sơ d c gi a nh p).
Theo hư ng ó ta ti n hành ch n máy c u và ti n hành l p t ng lo i c u ki n.

V. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG S C U L P:
Vi c l a ch n sơ di chuy n trong quá trình l p ghép là bư c r t quan tr ng ,nó nh
hư ng n vi c tính toán thông s c u l p.Trong m t s trư ng h p do b kh ng ch
m t b ng thi công trên công trư ng mà không th ng v trí thu n l i nh t dùng
t i a s c tr c khi ó Ryc s ph i l y theo v trí trên th c t m t b ng c u có th ng
ư c.Song v i bài toán ra c a u bài ,vi c b trí sơ di chuy n không b hàn
ch m t b ng và k sư công trư ng hoàn toàn có th ch ng ươc l a ch n.Như
v y có l i nh t ta s ch n theo phương án s d ng t i a s c c a c u.

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 9
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

Sau khi tính toán các thông s c u l p, ch n c u ta s l a ch n sơ di chuy n h p
lý nh t m b o t n ít th i gian lưu thông c u và h s ksd s c tr c l n nh t.
ch n ư c c u tr c dùng cho quá trình thi công l p ghép ta c n ph i tính các
thông s c u l p yêu c u bao g m :
- Hyc _ Chi u cao puli u c n ;
- Lyc _ Chi u dài tay c n ;
- Qyc _S c nâng;
- Ryc _ T m v i.
1. L p ráp c t
-Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m t b ng thoáng và chưa có chư ng ng i v t
nhi u, do ó ta ch n tay c n theo góc thu n l i nh t. α max = 750
→ sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
Do c t gi a và c t biên ư c d ki n dùng m t l i c u cho các c t nên ta s tính toán
thông s l p c u:
∎V i c t C2-C3:
H = h1 + h2 + h3 + h4
H mc = h1 + h2 + h3
Trong ó :
+ h1 : Chi u cao nâng c u ki n cao hơn cao trình máy ng h1=1m.

+ h2 : Chi u cao nâng c u ki n l p ghép, h2=10m+1,5m=11,5m
(1,5m là c t ngàm vào móng k t c t 0,00m n n,10m là cao trình c t cho).
+ h3 : Chi u cao thi t b treo bu c tính t i m co nh t c a c u ki n t i móc
c u c a c n tr c l y h3=1,5m.
+ h4 : Chi u cao buli,ròng r c,móc c u àu c n h4=1,5m .
H = h1 + h2 + h3 + h4 = 1 + 11,5 + 1,5 + 1,5 = 15,5m
H mc = h1 + h2 + h3 = 1 + 11, 5 + 1,5 = 14m
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 10
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
T hình v hình h c trên ta tính ư c
ên dài cánh tay c n c a c u là :
l
H − hc 15,5 − 1,5
L= = = 14, 50m
sin 750 0,966
Ch n hc c a máy là 0,5m
S = L.cos75 = 3, 75m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
Ch n r=1,5m → Ryc = 3,88 + 1, 5 = 5, 08m
Tr ng lư ng c u v t là :
Qc = P + qtb = 3,90 + 0, 05 = 3,95T
3, 90
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.
∎V i c t C1:


SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 11
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

H = h1 + h2 + h3 + h4
H mc = h1 + h2 + h3
Trong ó :
+ h1 chi u cao nâng c u ki n cao hơn cao trình máy ng,h1=1m
+ h2 chi u cao nâng c u ki n l p ghép,h2=10m+1,5m=11,5m( Trong ó 1,5m là
c t ngàm vào móng k t c t 0,00m n n,10m là cao trình c t cho)
+ h3 chi u cao thi t b treo bu c tính t i m cao nh t c a c u ki n t i móc c u
c a c n tr c láy h3=1,5m
+ h4 chi u cao buli,ròng r c,móc c u àu c n h4=1,5m
H = h1 + h2 + h3 + h4 = 1 + 8 + 1, 5 + 1,5 = 12m
H mc = h1 + h2 + h3 = 1 + 8 + 1,5 = 10,5m
T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :
'
H − hc 12 − 1,5
L= = = 10,87m Ch n hc c a máy là 1,5m
sin 750 0,966
S = L.cos75 = 2,82m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 2,82 + 1,5 = 4,32m
Tr ng lư ng c u v t là :
Qc = P + qtb = 2, 07 + 0, 05 = 2,12T
2. L p ráp d m c u tr c:
M c ích l p d m c u tr c :
+ Là thao tác trư c l p dàn mái thi công d dàng
+ Gi ng các c t v i nhau .
Sơ d di chuy n gi ng như l p c t tuy nhiên m t v trí máy ng ta l p d ng cho 3
d m c u tr c .ch n d m v trí xa nh t ch n máy .
-Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m t b ng thoáng. do ó ta ch n tay c n theo
góc thu n l i nh t. α max = 750
→ sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
a. Nh p AB, EF .
H yc = H L + a + hck + htb + hcáp = 8 + 1 + 0, 7 + 1,5 + 1,5 = 12, 7 m
H mc = H c + H1 + H 2 + H 3 = 8 + 0, 7 + 1 + 1,5 = 11, 2m
H − h 12, 7 − 1, 5
Lmin = yc c = = 11, 59(m)
sin α sin 75o
S = Lmin .cosα = 11,59.cos75o = 3( m)
Ryc = S + Rc = 3 + 1,5 = 4,5( m)
Q yc = qck + qtb = 0,584 + 0, 05 = 0,594(T )
b. Nh p BC, CD, DE.

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 12
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

H = hc + H1 + H 2 + H 3 + H 4 = 10 + 1 + 0, 7 + 1,5 + 1, 5 = 14, 7m
H mc = hc + H1 + H 2 + H 3 = 10 + 0, 6 + 1 + 1,5 = 13,1m
H yc − hc 14, 7 − 1, 5
Lmin = = = 13, 67(m)
sin α sin 75o
S = Lmin .cosα = 13, 67.cos75o = 3,54( m)
3, 54(
Ryc = S + Rc = 3, 54 + 1, 5 = 5, 04(m )
1,5
Q yc = qck + qtb = 2, 2 + 0, 05 = 2, 25T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 13
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

3. L p ráp d m mái BTCT:
Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m t b ng thoáng. do ó ta ch n tay c n theo
góc thu n l i nh t. α max = 750
→ sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
∎Ý thi công dùng c n c u s di chuy n theo nh p nào thì l p nh p ó.
+ Dàn BTCT1 (D2)
H = H c + h1 + h2 + h3 + h4 = 8 + 0,5 + 1, 5 + 3 + 1,5 = 14,5m
H mc = H c + h1 + h2 + h3 = 9, 5 + 0,5 + 1,5 + 3 = 13m
T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :
'
H − hc 14,5 − 1,5
L= = = 13, 46m (ch n hc c a máy là 1,5m)
sin 750 0,966
S = L.cos75 = 3, 48m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 3, 48 + 1,5 = 4,98m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 75T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 14
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
+ DÀN BTCT2 (D3)
H = H c + h1 + h2 + h3 + h4 = 10 + 0,5 + 2,5 + 3 + 1,5 = 17, 5m
H mc = H c + h1 + h2 + h3 = 10 + 0,5 + 2,5 + 3 = 16m
T hình v hình h c trên ta tính ư c
ên dài cánh tay c n c a c u là :
l
'
H − hc 17,5 − 1,5
L= = = 16,56m Ch n hc c a máy là 1,5m
sin 750 0,966
S = L.cos75 = 4, 28m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 4, 28 + 1,5 = 5,58
5, 58

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 15
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 13,13T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

+ DÀN BTCT3(D4)
H = H c + h1 + h2 + h3 + h4 = 10 + 0,5 + 3 + 3 + 1, 5 = 18m
H mc = H c + h1 + h2 + h3 = 10 + 0,5 + 3 + 3 = 16, 5m
T hình v hình h c trên ta tính ư c
ên dài cánh tay c n c a c u là :
l
'
H − hc 18 − 1,5
L= = = 17, 08m (ch n hc c a máy là 1,5m).
sin 750 0,966
S = L.cos75 = 4, 62m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 4, 62 + 1, 5 = 6,12m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 18,9T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.
4.L p dàn c a mái.
+DÀN 1 : D5( là dàn c a nh p 12m).
Vi c l p d ng dàn c a mái c cũng tương t như l p dàn mái tuy nhiên nó c n cao d
cao hơn mái . Vi c l p c t không g p tr ng i gì do m tt b ng thoáng. do ó ta ch n
tay c n theo góc thu n l i nh t. α max = 750
→ sin 750 = 0,966; cos75 = 0, 259; tag 75 = 3, 732
∎Ý thi công dùng c n c u s di theo nh p nh p nào thì l p nh p ó.vì dàn c a mái
cao hơn mái m t o n tuỳ theo nh p c u l p nên chi u cao s tính theo bư c trư c.
ỳ b


SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 16
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

+DÀN 2 :D6 ( là dàn c a nh p20m).
H m = H + 3m = 14,5 + 3 = 16m
H mmc = H mc + 3m = 14, 5m
T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :
'
H − hc 16 − 1,5
L= = = 16,56m (ch n hc c a máy là 1,5m).
sin 750 0,966
S = L.cos75 = 4, 28m ≈ 4, 5m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → R yc = 4, 5 + 1, 5 = 6m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 1, 02T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

+DÀN 2 :D6 ( là dàn c a nh p20m)
H m = H + 3m = 17, 5 + 2,5 = 20m
H mmc = H mc + 2,5m = 18,5m
T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :
'
H − hc 20 − 1,5
L= = = 19, 67 m (ch n hc c a máy là 1,5m)
sin 750 0,966
S = L.cos75 = 5, 09m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 5, 09 + 1, 5 = 6,59m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 2,84T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t

+DÀN 3 :D7 ( là dàn c a nh p24m).
H m = H + 3m = 18 + 3 = 21m
H mmc = H mc + 3m = 19,5m
T hình v hình h c trên ta tính ư c dài cánh tay c n c a c u là :
'
H − hc 21 − 1,5
L= = = 20,19m (ch n hc c a máy là 1,5m)
sin 750 0,966
S = L.cos75 = 5, 23m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 5, 23 + 1,5 = 6, 73m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 3, 41T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

5.L p panel Mái.

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 17
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

T m mái là t m v t li u nh tuy nhiên c n tr c ph i có cánh tay dài nh t.
Ch n thông s c n tr c ng v i l p ghép t m panel cao l n nh t và ch n Không
có m c n ph .
Trong su t quá trình l p panel.do công trình s p i vào hoàn thiên nên g p r t nhi u
chương ng i v t như :c t .dàm mai,dàm câu tr c …..
B i v y máy phái ng v trí phía ngoài m t b ng nhà. Khi l p d ng duy ch có l p
panel biên là có th t n d ng s c c u t i a t c là góc nghiên c a cánh tay c u là
thu n l i nh t 750
+ L P PANEL nh p AB.
H = H l + a + hck + htb + hc = 9,5 + 0, 5 + 0, 3 + 2, 5 + 1, 5 = 14,3m
H mc = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0,5 + 0,3 + 2,5 = 11,8m
T hình v hình h c trên ta tính ư c nghiêng yêu c u c a c u là
htb + hc 2, 5 + 1, 5
α = arctag = arctag = 48,80
e+a 1 + 2,5
H − hc ' 14,3 − 1,5
L= 0
= = 12,8m (ch n hc c a máy là 1,5m).
sin 48,8 0, 75
S = L.cos48,8 = 8,57 m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-
1,5m, ch n r=1,5m → R yc = 8, 57 + 1,5 + 2,5 = 12, 57 m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 25T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

+ L P PANEL nh p BC, DE.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 18
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
H = H l + a + hck + htb + hc = 12,5 + 0,5 + 0,3 + 2,5 + 1, 5 = 17, 2m
0, 3 2, 5
H mc = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0,5 + 0,3 + 2,5 = 15,8m
2, 5SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 19
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

T hình v hình h c trên ta tính ư c nghiêng yêu c u c a c u là
htb + hc 2, 5 + 1, 5
α = arctag = arctag = 48,80
e+a 1 + 2,5
H − hc ' 17, 2 − 1,5
L= 0
= = 21,3m Ch n hc c a máy là 1,5m
sin 48,8 0, 75
S = L.cos48,8 = 14, 28m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 14, 28 + 1,5 + 2, 5 = 18, 28m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 25T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.

+ L P PANEL nh p CD.
H = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0,5 + 0,3 + 2, 5 + 1,5 = 17,8m
H mc = H l + a + hck + htb + hc = 13 + 0, 5 + 0, 3 + 2,5 = 16, 3m

T hình v hình h c trên ta tính ư c nghiêng yêu c u c a c u là
htb + hc 2, 5 + 1, 5
α = arctag = arctag = 48,80
e+a 1 + 2,5
H − hc ' 17,8 − 1,5
L= 0
= = 21, 7m Ch n hc c a máy là 1,5m
sin 48,8 0, 75
S = L.cos48,8 = 14, 55m
V i r là kho ng cách t kh p quay c a tay c n n tr c quay c a c n tr c r=1m-1,5m
ch n r=1,5m → Ryc = 14, 55 + 1,5 + 2, 5 = 18,55m
Tr ng lư ng c u v t là : Qc = 4, 25T
Dùng catolo c u truc ta ch n c u tr c thích h p nh t và kinh t nh t.
T các k t qu tính toán trên ta l p ư c b ng l a ch n các thông s c u tr c.Vi c
l a ch n c n tr c d a trên nh ng nguyên t c sau :
+Các thông s yêu c u ph i nh hơn thông s c u tr c
+Nh ng c n tr c ư c ch n có kh năng ti p nh n d dàng (nơi c p,hình th c ti p
nh n,th i gian v n chuy n…..) và ho t ng ư c trên m t b ng thi công.
+C n tr c có giá chi phí th p nh t t c là c n tr c có thông s sát v i yêu c u .
+Vi c l a ch n c n tr c d a trên bi u tính năng qua các i lư ng Q,H,R có quan
h v i nhau theo hàm nào ó.Vì v y khi ch n c n tr c u tiên ta ch h c n tr c sau
ó ch n chi u dài tay c n bi t bi u tính năng,sau ó ba i lư ng Q,H,R s
ch n i lư ng R làm chu n i suy ra hai i lư ng còn l i. Ngoài ra xu t tra theo
kinh nghi m.
Kinh nghi m ch n c n tr c như sau :
+N u c u ki n n ng thì l y Q sau ó suy ra R và H
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 20
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

+N u c u ki n l p khó khăn thi ch n R sau ó suy ra Q,H
T ây ta có b ng th ng kê ch n thông s c u tr c như sau :

YÊU C U LO I THÔNG S CÂU TR C
TÊN
Q(T) Rmin(m) H(m) L(m) C/TR C Q(T) Rmax(m) H(m) L(m)
C T TR C
2,07 4,32 10,87 12
A,F
MKP-16 5,6 7 17 18,5
C T TR C
3,90 5,08 14,5 15,5
B,C,D,E
DCT1,2 2,2 3,54 13,7 14,7 E-10011D 2,25 16 25 20
DÀN
4,75 4,98 13,46 14,5 MKP-16 5,6 7 17 18,5
BTCT1
DÀN
13,13 5,58 16,56 17,5
BTCT2
XKG-63 20 10 23 25
DÀN
18,90 6,12 17,08 18
BTCT3
C A MÁI 1 1,02 6 16,56 17,50
C A MÁI 2 2,84 6,59 19,67 20,5 XKG-30 4,5 19 24 30
C A MÁI 3 3,41 6,73 20,19 21
PANEL MÁI
4,25 12,75 14,3 12,8 XKG-30 4,5 19 24 30
NH P AB, EF
PANEL MÁI
4,25 18,28 17,2 17,2 XKG-30 4,5 19 24 30
NH P BC,DE
PANEL MÁI
4,25 18,55 21,7 17,8 XKG-30 4,5 19 24 30
NH P CD
PANEL C A
4,25 18,30 16,8 22,4 XKG-30 4,5 19 24 30
MÁI

gi m c n tr c t i m c có th ta ti n hành nhóm các c u ki n có thông s g n
gi ng nhau và th i gian thi công g n nhau thì ta x p chúng thành m t nhóm ch n
1 lo i c u truc.Theo phương ns thi công u tiên ta ti n hành l p d ng c t và sau c t
là l p d m c u ch y.M t khác hai c u ki n này có Hyc g n gi ng nhau nên ta nhóm
c n tr c lăp ghép vào m t nhóm và dùng lo i c n c u MKG-16 (l=15m).Ti p theo là
l p d m mái,l p d m mái n âu thì l p ngay t m mái t i ó v i m c ích s d ng
t m mái c nh t m và vĩnh vi n.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 21
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

VI. SƠ C U L P VÀ CÁC BI N PHÁP K THU T THI CÔNG :
Căn c vào thông s c u l p c u c n tr c cho t ng c u ki n và m t b ng thi công trên
công trư ng ta xác nh v trí c n tr c cho vi c l p ghép :sơ di chuy n c u l p c a
câu tr c và các bi n pháp k thu t trong l p ghép t ng c u ki n.
1. C u l p c t
a. V trí ng c a c n tr c.
C t tr c A.
- S d ng máy MKG-16(18,5m) v i Rmin = 4,34(m) và Rmax = 7(m)
- C n tr c i biên và d c theo dãy c t, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u
l p ư c 3 c t ( xem hình v )
34 + 1
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là: n A = = 12
3
- T ng s v trí ưng là 2x12=24 v trí
C t tr c B, C.
- S d ng máy MKG-16(18,5m) v i Rmin = 4,876(m) và Rmax = 7(m)
- C n tr c i biên và d c theo dãy c t, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u
l p ư c 3 c t ( xem hình v )
36 + 1
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là: nB = = 13
3
- T ng s v trí ng là 2x13=26 v trí
• S v trí ng c a c n tr c t ng c ng là 24+26x2 = 76 v trí
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 22
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
b. Bi n pháp thi công.
a. Công tác chu n b .
- Chuyên ch c t t nhà máy n công trư ng b ng xe v n chuy n. Dùng c n tr c
x p c t trên m t b ng thi công.
- Trên m t móng v ch s n các ư ng tim c t, chu n b m g , chèn dây ch ng c t
- V ch s ng các ư ng tim c t c a c t, ánh d u cao trình t i 1 v trí c nh trên
c t.
- Ki m tra kích thư c c t, chi u r ng, chi u cao, ti t di n c a c t, ki m tra bulong
liên k t c a c t v i d m c u ch y.
- Ki m tra thi t b treo bu c.
- Chu n b c t li u c a mác bê tông chèn và g n k t móng theo úng mác thi t k
b. Công tác d ng l p.
- Móc h th ng treo bu c b ng ai ma sát vào thân c t, 1 l p bê tông m vào
c c móng.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 23
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

- Móc h th ng treo bu c vào móc c n c u, c n c u rút dây cáp kéo ng c t lên,
nh c c t lên cao cách m t móng 0,5m. gi m ma sát chân c t khi kéo lê, ta b trí
xe gòng chân c t và thi t b kéo chân c t vào.
- Công nhân dùng h th ng dây th ng kéo c t vào tim móng, sau ó cho c u h t
t c t xu ng c c móng.
- Dùng 5 nêm g và 4 dây t tăng ơ c nh t m th i, sau ó dùng máy kinh vĩ v
i u ch nh tim c t c a c t và dùng máy ni vô i u ch nh cao trình c a c t, v n
tăng ơ và óng nêm g theo s i u khi n c a ngư i s d ng máy kinh vĩ và ni vô.
ki
N u chi u cao c t chưa t yêu c u ta dùng c n c u kéo nh c t và công nhân dư i
thay i l p m bê tông trong c c móng m b o cao trình c a c t.
- Sau khi i u ch nh xong thì làm v sinh chân c t và dùng v a xi măng ông k t
m
nhanh g n c t, mác v a l n hơn 20% mác bê tông làm móng và c t.
n
c. Ti n hành g n m ch.
- Giai o n 1: v a n u dư i con nêm
Giai o n 2: Sau khi mác v a t hơn 80% thì rút nêm ra và ti n hành l p v a bê
tông n mi ng ch u móng.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 24
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N2. C u l p d m c u ch y.
a. V trí ng c a c n tr c.
Nh p AB.
- S d ng máy MKP-16 v i Rmin = 4,5(m) và Rm ax = 16(m)
- C n tr c i d c gi a nh p, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u l p ư c
12 d m c u tr c ( xem hình v )
66
nAB = =6
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là: 12

- T ng v trí ng là 2x6=12 v trí
Nh p BC.
- S d ng máy E-10011D(20m) v i Rmin = 4,5(m) và Rm ax = 16(m)
- C n tr c i d c gi a nh p, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u l p ư c
10 d m c u tr c ( xem hình v )
70
nBC = =7
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là: 10

- T ng v trí ng là 2x7=14 v trí
Nh p CD.
- S d ng máy E-10011D(20m) v i Rmin = 5, 04(m) và Rm ax = 16(m)
- C n tr c i d c hàng c t, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u l p ư c
10 d m c u tr c (xem hình v )
70
nCD = =7
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là: 10
- T ng v trí ng là 2x7=14 v trí
- S v trí ng c a c n tr c t ng c ng là 52 v trí
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 25
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
b. Bi n pháp thi công.
Công tác chu n b .
- Dùng xe v n chuy n d m c u ch y n t p k t d c theo tr c c t.
- Ki m tra kích thư c d m c u ch y, bulông liên k t và m thép liên k t c a
li
d m c u ch y.
- Ki m tra d ng c treo bu c, ph i gia c ho c thay th n u c n.
- Ki m tra c t vai c t c a 2 c t b ng máy th y bình, ánh tim c a d m, ki m tra
kho ng cách c t.
- Chu n b thép m, d ng c liên k t như bulong, que hàn và máy hàn.
- Móc bu c d ng c treo bu c vào úng v trí.
C u l p.
- Móc móc c u vào thi t b treo bu c d m c u ch y, nh c b ng d m c u ch y
ào
lên, công nhân dùng dây bu c i u khi n d m c u ch y t t i v trí vai c t.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 26
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N


- Hai công nhân ng t i hai sàn công tác trên u c t i u ch nh d m sao cho
t úng v trí liên k t vào tâm tr c. N u có sai l ch v c t thì dùng theo b n
ên th
thép m.
- Sau khi ã t úng v trí ta ti n hành hàn và v n bulong liên k t vĩnh vi n
ên
d m c u ch y.
3. C u l p dàn, c a tr i và panen.
- Ta ti n hành c u l p dàn mái và panen cùng nhau, d a vào Rmax và Rmin
àn ào b trí v trí
ng c a máy
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 27
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

- B ng Rmax và Rmin c a dàn và panen.
Nh p Rmin Rmax
Dàn Panen Dàn Panen
AB, EF 6 12,57 16 18,3
BC, DE 6,59 18,28 7 18,3
CD 9,73 18,55 10 18,3

a. V trí ng c a c n tr c.
Nh p AB, EF.
- S d ng máy XKG-30 có các thông s như sau: Q = 4,5T, Rmax =18,3m, H = 25m, L
= 35m.
- C n tr c i d c gi a nh p, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u l p ư c 2 dàn 2
bư c panen sau khi ã l p 1 dàn u h i (xem hình v ).
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là:
34
n AB = = 17
2
- T ng v trí ng là 2x17=34 v trí
Nh p BC, DE.
- S d ng máy XKG-30 có các thông s như sau: Q = 4,5T, Rmax =18,3m, H = 25m, L
= 35m.
- C n tr c i d c gi a nh p, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u l p ư c 1 dàn
và 1 bư c panen (xem hình v )
34
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là nBC = = 34
1
- T ng v trí ng là 2x34 =68 v trí
Nh p CD.
- S d ng máy XKG-30 có các thông s như sau: Q = 4,5T, Rmax =18,3m, H = 25m, L
= 35m.
- C n tr c i d c gi a nh p, t i 1 v trí ng c a c n tr c ta có th c u l p ư c 1 dàn 1
bư c panen (xem hình v )
- S v trí ng c a c n tr c c n thay i là:
36
nAB = = 40
1
- T ng v trí ng là 1x40=40 v trí
• S v trí ng c a c n tr c t ng c ng là 142 v trí.SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 28
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
b. Bi n pháp thi công.
Bi n pháp thi công d mái.
dàn
- Sau khi ã c nh vĩ vi n chân c t, ti n hành v ch các ư ng tim tr c công tác
l p ghép ư c nhanh chóng v chính xác. Gá l p các d ng c i u ch nh và c
và nh
t m th i cho dàn trư c khi c u l p. Treo bu c dàn dùng dàn treo b ng thép, treo b i 4
i m t i các m t dàn thanh cánh th ng, t i ó có gia c ch ng v c t c c b khi c u.
àn thư
B trí các phương ti n công nhân ng khi thi công các liên k t dàn v i h k t c u
d
c a nhà.
- C u l p và c nh t m th i: C nh t m dàn nh p gi a và biên b i 3 i m, s d ng
các thanh gi ng cánh thư ng, riêng 2 dàn u tiên khi l p c nh t m b ng các tăng
ơ dây neo, cũng c nh m i dàn 3 i m: 2 i m u và 1 i m gi a dàn.
- Ki m tra và i u ch nh: Ki m tra và i u ch nh th ng ng c u dàn, v trí, cao
trình t dàn.
- C nh vĩ vi n: Sau khi i u ch nh và ki m tra n u toàn b các yêu c u k thu t theo
êu
thi t k ã t, ti n hành c
ành nh vĩnh vi n dàn b ng các h gi ng thanh cánh thư ng,
th
cánh h và gi ng ng.

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 29
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

Bi n pháp thi công dàn panen.
- Chu n b : Sau khi c nh vĩnh vi n dàn, ti n hành treo bu c các t m panen (T m
ư c treo b i 4 i m) dùng puli t cân b ng.
- C u l p và c nh t m: L p các t m panen t biên n c a tr i chú ý trư c khi l p
c n v ch chính xác các v trí panen trên dàn- tránh b kích d n khi l p t m cu i cùng
sát c a tr i, trên c a tr i l p t 1 u c a tr i sang u bên kia
- Ki m tra và i u ch nh: Ki m tra và i u ch nh panen vào v trí theo thi t k .
- C nh vĩnh vi n: Sau khi i u ch nh và ki m tra n u toàn b các yêu c u kĩ thu t
theo thi t k ã t, ti n hành c nh vĩnh vi n panen b ng hàn các t m mái vào chi
ti t chôn s n trên thanh cánh thư ng.
III.4 B ng nh m c ca máy, nhân công thi công l p ghép.

nh m c T ng s Th i
Tr ng lư ng S S S nhân
Tên c u gian
STT 1 c u ki n lư ng máy/ngày công/ngày
ki n Ca Nhân Ca Nhân thi
T c u ki n (chi c) (ngư i)
máy công máy công công
C t tr c
1 2,07 64 0,045 1,02 2,88 62,28 5 1 21
A, F
C t tr c B, 272,1
2 3,90 144 0,085 1,89 12,24 12 2 34
E, C, D 6
218,8
4 D m CT1 1,60 144 0,092 1,52 13,25 6 3 37
8
5 D m CT2 2,20 210 0,13 1,52 27,3 319,4 8 4 39
Dàn nh p
6 5,77 70 0,1 0,93 7,00 65,1 8 1 9
AB+CM1
Dàn nh p
7 15,97 74 0,1 0,93 7,40 68,82 10 1 7
BC+CM2
Dàn nh p
8 22,31 74 0,1 0,93 7,40 68,82 10 1 7
CD+CM3
9 Panel 4,25 1473 0,02 0,1 21,24 106,2 8 3 14
10 T ng 99 11812 67 15 168

V y ph n l p ghép c n 67 ngày và 890 công.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 30
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N
VI. Tính h s s d ng c n tr c.
- B ng tính h s s d ng c n tr c c a c u ki n th i:
Q yci
S d ng công th c: K i =
Qcti
STT Tên c u ki n Qyc (T) Qct (T) ni (cái) Ki K i .ni
1 C t tr c A(F) 2,12 5,6 64 0,379 24,256
2 C t tr c B(E) 3,95 5,6 144 0,706 101,664
D m c u ch y nh p
3 0,594 2,25 132 0,265 34,980
AB(EF)
D m c u ch y nh p BC,
4 1,61 2,25 210 0,715 150,150
CD, DE
5 Dàn nh p AB(EF) 4,75 5,6 70 0,848 59,360
6 Dàn nh p BC(DE) 13,13 20 74 0,657 48,618
7 Dàn nh p CD 18,90 20 74 0,945 69,930
8 C a mái nh p AB, EF 1,02 4,5 70 0,227 15,890

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 31
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

9 C a mái nh p BC, DE 2,84 4,5 74 0,632 46,768
10 C a mái nh p CD 3,41 4,5 74 0,758 56,092
11 Panen nhip AB, EF 4,25 4,5 194 0,945 183,330
12 Panen nh p BC, DE 4,25 4,5 340 0,945 321,300
13 Panen nh p CD 4,25 4,5 204 0,945 192,780
14 Panen mái nh p AB 4,25 4,5 86 0,945 81,270
15 Panen mái nh p BC, DE 4,25 4,5 146 0,945 137,97
16 Panen nh p mái CD 4,5 90 0,945 85,050
T ng 2046 1609,408
ni : s lư ng c u ki n th i
- H s s d ng c u tr c c a quá trình l p ghép:
K sd =
∑ K .ni i
=
1609, 408
= 0, 786
∑n i 2046
VII. Phương ti n b c x p và v n chuy n c u ki n.
- Theo yêu c u t ng th i gian thi công là 90 ngày mà th i gian l p ghép l6731 ngày
nên th i gian b c x p, v n chuy n và xây tư ng là 90 – 67 = 23(ngày).
- Ch n th i gian b c x p là 4 ngày, th i gian v n chuy n là 7 ngày và th i gian xây
tư ng là 12 ngày.
1. C u b c x p c u ki n
- S c u b c x p ư c tính theo công th c:
p.k
n= (chi c)
g .T .E
Trong ó:
+ p là kh i lư ng b c x p: p=4900(T)
+ k là h s xét n s làm vi c không u, l y k=1,1
+ g là s gi b c x p trong 1 ngày, l y g=8(h)
+ T là th i gian b c x p toàn b c c u ki n, T=4(ngày)
+ E là năng su t trung bình c a máy, l y E=15(T/gi )
p.k 4900.1,1
n= = = 8, 98
g .T .E 8.5.15
- Ch n 9 c u b c x p theo Qck max =8,24(T)
Ch n c u K-124/L=10m
B. Xe v n chuy n.
- Ch n xe có kh i lư ng v n chuy n Qmax = 15(T )
- S xe v n chuy n ư c tính theo công th c:
p
n=
N .T
Trong ó:

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 32
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

+ p là kh i lư ng v n chuy n, p=4900(T)
+ T là th i gian v n chuy n, T=7 ngày
+ N là năng xu t m i xe trong 1 ca ư c tính theo công th c:
Q0 .Qmax .tk .tt .k g
N=
tc
V i:
. Q0 là tr ng lư ng b n thân xe, l y Q0 =60(T)
. tk là th i gan làm vi c trong 1 ca, l y tk =8(h)
. tt = 0, 75 h s s d ng xe theo th i gian.
. tc = 90 (phút) là th i gian c a 1 chu kì v n chuy n ( bao g m th i gian x p, i, d ,
quay và v )
Q0 .Qmax .tk .tt .k g 60.15.8.0, 75.0,8
N= = = 48 (T/ngày)
tc 90
p 4900
n= = = 9, 28
N .T 48.11
Ch n 10 xe
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 33
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU NVII. K THU T AN TOÀN LAO NG TRONG THI CÔNG L P GHÉP
-Công tác l p ghép thư ng ti n hành trên cao,do ó òi h i nh ng công nhân l p
ghép ph i có s c kh e t t không b chóng m t,nh c u.Khi giao nhi m v m i
trên cao cho công nhân ,cac cán b k thu t ph i ph bi n các bi n pháp an toàn th t
chu áo cho h .
-C n cung c p cho công nhân làm vi c trên cao nh ng trang thi t b qu n áo làm
vi c riêng g n gàng,gi y không trơn,găng tay dây lưng an toàn .Nh ng giây lưng
xích an toàn ph i ch u ư c l c tĩnh là 300kg.Nghiêm c m vi c móc dây an toàn vào
nh ng k t c u chưa liên k t ch c ch n,không n nh.
Khi c u ki n ư c treo c u lên cao 0,5m ph i d ng l i ít nh t 1-2 phút ki m tra an
toàn c a móc treo .
-Không ng dư i c u ki n ang c u l p.
-Th l p ng ón c u ki n ph i phía ngoài bán kính quay.
-Các ư ng i l i qua khu v c ang ti n hành l p ghép ph i ư c ngăn cách:ban
ngày ph i c m bi n c m,ban êm ph i th p èn
- ư ng dây i n không ư c ch y qua khu v c ang ti n hành l p ghép,n u không
tránh ư c thì dây b t bu c ph i i ng m.
-Nghiêm c m công nhân ng trên các c u ki n àng c u l p.
-Các móc c u nên có l p an toàn dây c u không b tu t kh i móc.Không ư c kéo
ngang v t t u cân b ng cách qu n dây ho c quay tay c n vì như v y có th làm
c u tr c
-không ư c phép eo v t vào u c n trong th i gian ngh lao.
-Ch ư c phép tháo d móc c u ra kh i c u ki n khi c u ki n ã c nh t m n
nh c a c u ki n ư c m b o.
-Nh ng c u sàn công tác thi công các m i n i ó ph i ch c ch n,liên k t vũng
vàng,ph i có hang rào tay v n quá 1m.Khe h gi a mép c a sàn t i c u ki n không
ư c vư t quá 10cm..
-Ph i thư ng xuyên theo dõi,s a ch a sàn công tác
-Nghiêm c m vi c i l i trên cánh thư ng c a dàn vì kèo,d m,và các thanh gi ng.Ch
ư c phép i l i trên cánh h c a dàn khi dây cáp ã ưa c u ki n và th ng v trí trên
cao 1m.
-C n có b o v ch ng sét t m th i cho các công trình ghép trên cao vào mùa mưa
bão.

VII. THI T K BI N PHÁP THI CÔNG XÂY TƯ NG
1. c i mk tc u
_ Theo c u t o ki n trúc thì tư ng c a công trình thu c lo i bao che, g m tư ng d c
các tr c A,F và các tư ng u h i.

SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 34
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

_ Tư ng ư c xây trên các d m móng. Theo chi u cao, tư ng ư c liên k t vào c t
ên
BTCT b ng các neo thép. Kho ng cách gi a các neo thép t 0,6 – 0,8m. Theo chi u
dài, tư ng ư c chia thành các kh i tránh b phá ho i do lún không u và do ng
ành
su t nhi t trong kh i xây.
Ch n bi n pháp thi công v xác nh cơ c u công ngh c a quá trình

_ Bi n pháp xây ch n k t h p th công và cơ gi i, k thu t xây theo chi u dày tư ng
3 d c 1 ngang, v t li u t p k t s n t i công trư ng, dùng dàn giáo công c , v n
ùng
chuy n v t li u theo phương ng dùng t i,theo phương ngang dùng xe cút kít.
ương ng
Cơ c u công ngh c a quá tr trình xây g m 2 quá trình thành ph n là xây và ph c v
l
xây (v n chuy n v t li u, b c và tháo dàn giáo công c ).
2. Phân o n và phân t xây
Chi u cao t xây l y theo chi u cao dàn giáo công c , có kích thư c 1 ơn v : dài
th
1,6 m; r ng 1,25 m; cao 1,53m. Ch n hkx = 1,5m b ng chi u cao 1 t giáo.
Trên th c t các lo i c a i, c a s c a công trình b trí t i nh ng ch c nh trên
m t b ng và trên tư ng.V th mà di n tích các m ng tư ng khác nhau.
ng.Vì ơn gi n,
ta gi thi t các m ng tư ng b trí u và chi m 30% di n tích bao che.
_ Chi u cao tư ng d c và tư ng u h i : H = 8m(cao ngang u c t).
Chia thành 6 t xây, 5 t u cao 1,5m, t cu i cao 0,5m.
3. Tính kh i lư ng công tác

Phân Di n tích Kh i lư ng
Tư ng Phân o n Hình d ng
t tư ng(m2) xây(m3)
1-5
5 318,75 70,125
1;2;3
5;6;7
6 63,75 14,025
Tư ng
d c
1-5
5 318,75 70,125
4;8
6 63,75 14,125

1-5
5 66 72,60
Tư ng
9;10;11;12
uh i
6 66 14,52
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 35
ÁN K THU T THI CÔNG 2 GVHD : TR NH TU N

Kh i lư ng xây tư ng d c:
6x(5×70,125 + 14,025) + 2x(7×70,125 + 14,125) = 3197,90m3
Kh i lư ng xây tư ng u h i:
4×( 5×72,60 + 14,52)= 1510,08 m3
⇒T ng kh i lư ng xây tư ng v i gi thi t có 30% c a s là: 0,7x(3197,90 +
1510,08) = 3295,586m3
Th i gian thi công công tác xây tư ng là như ã d ki n là 12 ngày.
SVTH: HUỲNH H NG ÂN Page 36
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản