ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG SỐ 1 - Thi công phần móng

Chia sẻ: Tran Van Hung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:45

1
743
lượt xem
353
download

ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG SỐ 1 - Thi công phần móng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công trình với kết cấu chịu lực là nhà khung bê tông cốt thép đổ toàn khối có tường chèn.Tường gạch có chiều dày 220mm, sàn sườn đổ toàn khối cùng với dầm. Toàn bộ công trình là một khối thống nhất. Mặt bằng xây dựng tương đối bằng phẳng,không phải san lấp nhiều + Chiều dài nhà là 22.5m + Chiều rộng nhà là 23.7m + Móng cọc ép đài cọc đặt trên lớp bê tông lót mác 50. +Cọc ép là cọc BTCT tiết diện ngang 20x20cm, tổng chiều dài cọc 21m được nối từ 3 đoạn cọc dài 7m, cọc có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỒ ÁN KỸ THUẬT THI CÔNG SỐ 1 - Thi công phần móng

 1. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh ®å ¸n kü thuËt thi c«ng sè 1 Thi c«ng phÇn mãng * Sè liÖu ®Ò bµi :  S¬ ®å: 3 + 7 + 8  Sè liÖu mÆt b»ng: ­ ChiÒu dµi nhÞp :  L1 = 7200 ; L2 = 3000 ­ Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bíc cét: a = 4500 ­ Sè bíc cét: m/n = 3/3 Sè liÖu ®µi mãng:  ­ ChiÒu dµi ®µi mãng: L® = 1600 ­ ChiÒu réng ®µi mãng: B® = 1600 ; C® = 1600 ­ KÝch thíc tiÕt diÖn cét: Hc = 500; Bc =500 ­ ChiÒu cao gi»ng mãng: Hg = 500 ­ Kho¶ng c¸ch tõ cèt  +  0.00 ®Õn mÆt ®µi: a =  800 ­ ChiÒu cao ®µi: b = 800  ­ Kho¶ng c¸ch tõ cèt + 0.00 ®Õn mÆt gi»ng: d =  800 * yªu cÇu: LËp biÖn ph¸p thi c«ng  ®µo ®Êt  LËp biÖn ph¸p thi c«ng cäc  LËp biÖn ph¸p thi c«ng mãng Thi c«ng, l¾p dùng vµ th¸o dì vang kh«ng Thi c«ng cèt thÐp. Thi c«ng bª t«ng. Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 1
 2. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh * mÆt b»ng c«ng tr×nh: 1 2 3 4 5 6 22500 4500 4500 4500 4500 7200 g 7200 f 3000 e 250 d ®¬n  nguyªn  b 4500 23700 c 4500 S¥  MÆT  C¤NG  NH §å  B»NG  TR× b ( ®å  +  +  s¬  3  7  8)                            4500 a 7200 3000 1 2 2' ®¬n  nguyªn  a Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 2
 3. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh i1   100 600 ±0. 000 50 800 + 500 1600 50 700 50 500 50 800 ­ 1600 100 100 100 1600 i1   100 100 1600 100 + + kÝ th­ íc  ch  mãng    ®µic©n mÆt  1­ c¾t  1 i1   100 600 ±0. 000 50 800 1600 + 500 50 700 50 400 800 50 ­ 1600 100 100 i1   100 1600 100 100 1600 100 + + kÝ th­ íc  ch  mãng    ®µic©n mÆt  1­ c¾t  1 I.   ®Æc ®iÓm c«ng tr×nh  : C«ng tr×nh víi kÕt cÊu chÞu lùc lµ nhµ khung bª t«ng  cèt thÐp ®æ toµn khèi cã têng chÌn.Têng g¹ch cã chiÒu  dµy 220mm, sµn sên ®æ toµn khèi cïng víi dÇm. Toµn bé  c«ng tr×nh lµ mét khèi thèng nhÊt. Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 3
 4. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh MÆt b»ng x©y dùng t¬ng ®èi b»ng ph¼ng,kh«ng ph¶i san  lÊp nhiÒu + ChiÒu dµi nhµ lµ 22.5m + ChiÒu réng nhµ lµ 23.7m  + Mãng cäc Ðp ®µi cäc ®Æt trªn líp bª t«ng lãt m¸c  50. +Cäc   Ðp  lµ   cäc   BTCT  tiÕt   diÖn   ngang  20x20cm,   tæng  chiÒu dµi cäc 21m ®îc nèi tõ 3 ®o¹n cäc dµi 7m, cäc cã  søc chÞu t¶i p=50T +   Mùc   níc   ngÇm   s©u   ­2,2m   so   víi   cèt   thiªn   nhiªn  kh«ng ¶nh hëng ®Õn viÖc thi c«ng mãng. A lËp biªn ph¸p thi c«ng ®µo ®Êt 1. C«ng t¸c chuÈn bÞ tríc khi thi c«ng . ­ C«ng t¸c thu dän gi¶i phãng mÆt bµng.  ­ Nghiªn cøu kü hå s¬ tµi liÖu quy ho¹ch, kiÕn tróc,  kÕt cÊu vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cña c«ng tr×nh, tµi liÖu  thi c«ng, tµi liÖu thiÕt kÕ vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh  l©n cËn.  ­ NhËn bµn giao mÆt b»ng x©y dùng.  ­ Gi¶i phãng mÆt b»ng, ph¸t quang thu dän, san lÊp  c¸c hè r∙nh.   ­ Di chuyÓn må m¶ trªn mÆt b»ng nÕu cã. ­ Ph¸ dì c«ng tr×nh nÕu cã.    ­ ChÆt c©y cèi víng vµo c«ng tr×nh, ®µo bá rÔ c©y,  xö lý th¶m thùc vËt, dän s¹ch chíng ng¹i, t¹o ®iÒu kiÖn  thuËn tiÖn cho thi c«ng. Chó ý khi h¹ c©y ph¶i ®¶m b¶o  an toµn cho ngêi, ph¬ng tiÖn vµ c«ng tr×nh l©n cËn. ­ Tríc khi gi¶i phãng mÆt b»ng ph¶i cã th«ng b¸o trªn  ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng. Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 4
 5. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh          ­ §èi víi c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng n»m trªn mÆt  b»ng: ®iÖn níc, c¸c c«ng tr×nh ngÇm kh¸c ph¶i ®¶m b¶o  ®óng qui ®Þnh di chuyÓn.          ­ Víi c«ng tr×nh nhµ cöa ph¶i cã thiÕt kÕ ph¸  dì ®¶m b¶o an toµn vµ tËn thu vËt liÖu sö dông ®îc.                ­ §èi víi ®Êt lÊp cã líp bïn ë díi ph¶i n¹o  vÐt, tr¸nh hiÖn tîng kh«ng æn ®Þnh díi líp ®Êt lÊp. ­ Giao th«ng:   ­ TiÕn hµnh lµm c¸c tuyÕn ®êng thÝch hîp phôc vô  cho c«ng t¸c vËn chuyÓn vËt liÖu,thiÕt bÞ...giao th«ng  néi bé c«ng tr×nh vµ bªn ngoµi.  ­ Cung cÊp, bè trÝ hÖ thèng ®iÖn níc: ­§iÖn phôc vô cho thi c«ng lÊy tõ hai nguån: +LÊy qua tr¹m biÕn thÕ cña khu vùc. +Sö dông m¸y ph¸t ®iÖn dù phßng. ­Níc phôc vô cho c«ng tr×nh: +§êng cÊp níc lÊy tõ hÖ thèng chung cña khu +§êng   tho¸t   níc   th¶i   ra   ®êng   tho¸t   níc   chung   cña  thµnh phè. Ta thiÕt lËp c¸c tuyÕn dÉn vµo c«ng trêng nh»m sö dông  cho   c«ng   t¸c   thi   c«ng   c«ng   tr×nh,   sinh   ho¹t   t¹m   thêi  c«ng nh©n vµ kü thuËt. ­ §iÒu kiÖn ®Þa chÊt thñy v¨n: Gi¶i ph¸p mãng ë ®©y dïng ph¬ng ¸n mãng cäc, Ðp tr­ íc, ®é s©u thiÕt kÕ lµ  ­21,84 m, xuyªn qua c¸c líp ®Êt: ­Líp ®Êt lÊp chiÒu dµy trung b×nh lµ 0,2m ­Líp sÐt pha :0,2 ÷ 10,7m ­Líp c¸t h¹t nhá :10,7 ÷ 20,34m Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 5
 6. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh ­Líp c¸t h¹t trung  chÆt võa: cäc c¾m vµo líp c¸t  h¹t trung 1,5m ViÖc bè trÝ s©n b∙i ®Ó vËt liÖu vµ dùng lÒu l¸n t¹m  cho   c«ng   tr×nh   trong   thêi   gian   ban   ®Çu   còng   t¬ng   ®èi  thuËn   tiÖn   v×   diÖn   tÝch   khu   ®Êt   kh¸   réng   so   víi   mÆt  b»ng c«ng tr×nh. ­ C«ng t¸c tiªu níc bÒ mÆt . CÇn cã hÖ th«ng tiªu tho¸t níc ®Ó ®¶m b¶o cho  mÆt  b»ng c«ng tr×nh lu«n kh« r¸o kh«ng bÞ ®äng níc, ng©p n­ íc tronh suèt thêi gian thi c«ng c«ng tr×nh. Tïy theo  ®iÕu kiÖn cô thÓ cß thÓ bè trÝ hÖ thèng r∙nh tho¸t níc  mÆt b»ng c«ng tr×nh cã c¸c hè ga thu níc vµ dÉn níc ra  hÖ thèng tho¸t níc khu vùc 7. Gi¸c mãng c«ng tr×nh:  Tríc khi thi c«ng phÇn mãng, ngêi c¸n bé thi c«ng  kÕt hîp víi ngêi c¸n bé tr¸c d¹c tiÕn hµnh ®o ®¹c tr¶i  vÞ trÝ c«ng tr×nh trong b¶n vÏ ra hiÖn trêng x©y dùng.  Trªn b¶n vÏ thi c«ng tæng mÆt b»ng ph¶i cã líi ®o ®¹c  vµ x¸c ®Þnh ®Çy ®ñ to¹ ®é cña tõng h¹ng môc c«ng tr×nh.  Bªn c¹nh ®ã ph¶i ghi râ c¸ch x¸c ®Þnh líi « to¹ ®é, dùa  vµo vËt chuÈn s½n cã, dùa vµo mèc quèc gia hay mèc dÉn  suÊt, c¸ch chuyÓn mèc vµo ®Þa ®iÓm x©y dùng. Tr¶i líi « trªn b¶n vÏ thµnh líi « trªn mÆt hiÖn  trêng vµ to¹ ®é cña gãc nhµ ®Ó gi¸c mãng. Chó ý ®Õn sù  më réng do ®µo dèc m¸i ®Êt. Khi gi¸c mãng cÇn dïng nh÷ng cäc gç ®ãng s©u c¸ch  mÐp   ®µo   2m.   Trªn   c¸c   cäc   ®ãng   miÕng   gç   cã   chiÒu   dµy  20mm,   réng   150mm,   dµi   h¬n   kÝch   thíc   mãng   ph¶i   ®µo  400mm. §ãng ®inh ghi dÊu trôc cña mãng vµ hai mÐp mãng;  Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 6
 7. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh sau ®ã ®ãng 2 ®inh vµo hai mÐp ®µo ®∙ kÓ ®Õn m¸i dèc.  Dông cô nµy cã tªn lµ ngùa ®¸nh dÊu trôc mãng. C¨ng d©y cíc hoÆc thÐp li   φ   1 nèi c¸c ®êng mÐp hè  ®µo. LÊy v«i bét r¾c lªn theo d©y ®∙ c¨ng mÐp mãng nµy  lµm c÷ ®µo. PhÇn ®µo b»ng m¸y còng lÊy v«i bét  ®¸nh ®Ó  dÊu vÞ trÝ ®µo.Sau khi gi¸c xong ®µi, ta tiÕn hµnh ®æ  bª t«ng lãt ®µi lu«n. * LËp biÖn ph¸p thi c«ng Ðp cäc. Cäc sö dông cho c«ng tr×nh  lµ cäc  BTCT  tiÕt diÖn  20× 20cm. Tæng chiÒu dµi cña mét cäc lµ 21m, ®îc chia  lµm 3 ®o¹n, chiÒu dµi mét ®o¹n lµ 7m, trong ®ã ®o¹n cäc  C1 lµ ®o¹n cäc cã mòi nhän, 2 ®o¹n cäc C2 dïng ®Ó nèi  víi cäc C1         MÆt b»ng gåm 2 mãng M1, M2. Träng lîng 1 cäc  G = 0.2 × 0.2 × 21× 2.5 = 2.1(T ) M1: 9 cäc  .∑ G = 6.552 × 5 = 18.9(T )   M1 C1 2. C2 7000             M2: 9 cäc  ∑ G = 2.1× 9 = 18.9(T ) Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 7
 8. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh M2 C1 2. C2 7000           I. C¸c yªu cÇu  kü thuËt ®èi víi cäc Ðp. C«ng t¸c s¶n xuÊt cäc bª t«ng ph¶i ®¸p øng c¸c yªu  cÇu thiÕt kÕ vµ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh  cña Nhµ níc. MÆt ngoµi cña cäc ph¶i ph¼ng nh½n, nh÷ng chç kh«ng  ®Òu ®Æn vµ lâm trªn bÒ mÆt kh«ng ®îc vît qu¸ 5mm, nh÷ng  chç låi trªn bÒ mÆt kh«ng vît qu¸ 8mm. Trong qu¸ tr×nh  chÕ t¹o cäc sÏ cã nh÷ng sai sè vÒ kÝch thíc. ViÖc sai  sè nµy ph¶i n»m trong quy ph¹m cho phÐp. Cäc ph¶i ®îc  v¹ch   s½n   ®êng   tim   râ   rµng   ®Ó   m¸y   kinh   vÜ   ng¾m   thuËn  lîi. Sai sè  TT Tªn sai lÖch cho phÐp ChiÒu dµi cña cäc Bª t«ng cèt thÐp (trõ  1 ± 30mm mòi cäc, chiÒu dµi cäc 
 9. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh +5mm 6 ChiÒu dµy líp b¶o vÖ ­ 0mm 7 Bíc cña cèt ®ai lß xo hoÆc cèt ®ai ± 10mm 8 Kho¶ng c¸ch gi÷a hai cèt thÐp däc ± 10mm NghiÖm   thu   c¸c   cäc,   ngoµi   viÖc   trùc   tiÕp   xem   xÐt  cäc cßn ph¶i xÐt lý lÞch s¶n phÈm. Trong lý lÞch ph¶i  ghi râ: Ngµy th¸ng s¶n xuÊt, tµi liÖu thiÕt kÕ vµ cêng  ®é bª t«ng cña s¶n phÈm. Trªn s¶n phÈm ph¶i ghi râ ngµy  th¸ng   s¶n   xuÊt   vµ   m¸c   s¶n   phÈm   b»ng   s¬n   ®á   ë   chç   dÔ  nh×n thÊy nhÊt. Khi xÕp cäc trong kho b∙i hoÆc lªn c¸c thiÕt bÞ vËn  chuyÓn ph¶i ®Æt lªn c¸c tÊm kª cè ®Þnh c¸ch ®Çu cäc vµ  mòi cäc 0.2 lÇn chiÒu dµi cäc. Cäc ®Ó ë  b∙i cã thÓ xÕp  chång lªn nhau, nhng chiÒu cao mçi chång kh«ng qu¸ 2/3  chiÒu réng vµ kh«ng ®îc qu¸ 2m. XÕp chång lªn nhau ph¶i  chó ý ®Ó chç cã ghi m¸c bª t«ng ra ngoµi. II. Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi viÖc hµn nèi cäc. Trôc cña ®o¹n cäc ®îc nèi trïng víi ph¬ng nÐn, bÒ  mÆt bª t«ng ë 2 ®Çu ®äc cäc ph¶i tiÕp xóc khÝt víi  nhau, trêng hîp tiÕp xóc kh«ng khÝt ph¶i cã biÖn ph¸p  lµm khÝt. KÝch thíc ®êng hµn ph¶i ®¶m b¶o ®óng víi  thiÕt kÕ, khi tiÕn hµng hµn nèi c¸c ®o¹n cäc ph¶i hµn  trªn c¶ 4 mÆt cña cäc. III. Lùa chän ph¬ng ¸n thi c«ng.       ViÖc thi c«ng  Ðp cäc thêng cã 2 ph¬ng ¸n phæ  biÕn. 1. Ph¬ng ¸n 1. Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 9
 10. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh TiÕn hµnh ®µo hè mãng ®Õn cao tr×nh ®Ønh cäc sau ®ã  ®a m¸y mãc thiÕt bÞ Ðp ®Õn vµ tiÕn hµnh Ðp cäc ®Õn ®é  s©u cÇn thiÕt. +  ¦u ®iÓm:ViÖc ®µo hè mãng thuËn lîi, kh«ng bÞ c¶n  trë bëi c¸c ®Çu cäc,kh«ng ph¶i Ðp ©m. + Nhîc ®iÓm.ë nh÷ng n¬i cã mùc níc ngÇm cao viÖc ®µo  hè mãng tríc råi míi thi c«ng Ðp cäc khã thùc hiÖn ®­ îc.Khi thi c«ng Ðp cäc nÕu gÆp trêi ma lín th× ph¶i cã  biÖn   ph¸p   hót   níc   ra   khái   hè   mãng.ViÖc   di   chuyÓn   m¸y  mãc, thiÕt bÞ thi c«ng gÆp nhiÒu khã kh¨n. KÕt luËn: Ph¬ng ¸n nµy chØ thÝch hîp víi mÆt b»ng  c«ng tr×nh réng, viÖc thi c«ng mãng cÇn ph¶i ®µo thµnh  ao lín. 2. Ph¬ng ¸n 2 TiÕn hµnh san mÆt b»ng s¬ bé ®Ó tiÖn di chuyÓn  thiÕt bÞ Ðp vµ vËn chuyÓn cäc, sau ®ã tiÕn hµnh Ðp  cäc ®Õn cèt thiÕt kÕ. §Ó Ðp cäc ®Õn cèt thiÕt kÕ  cÇn ph¶i Ðp ©m. Khi Ðp xong ta míi tiÕn hµnh ®µo  ®Êt hè mãng ®Ó thi c«ng phÇn ®µi cäc, hÖ gi»ng ®µi  cäc. + ¦u ®iÓm: ViÖc   di   chuyÓn   thiÕt   bÞ   Ðp   cäc   vµ   c«ng   t¸c   vËn  chuyÓn   cäc   thuËn   lîi,   kh«ng   bÞ   phô   thuéc   vµo   mùc   níc  ngÇm.   Cã   thÓ   ¸p   dông   víi   c¸c   mÆt   b»ng   thi   c«ng   réng  hoÆc hÑp ®Òu ®îc, tèc ®é thi c«ng nhanh. + Nhîc ®iÓm:   Ph¶i sö dông thªm c¸c ®o¹n cäc dÉn ®Ó cã thÓ Ðp ©m  c¹c. C«ng t¸c ®µo ®Êt gÆp khã kh¨n, ph¶i ®µo thñ c«ng  nhiÒu, khã c¬ giíi ho¸. Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 10
 11. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh KÕt luËn: ViÖc thi c«ng theo ph¬ng ph¸p nµy thÝch hîp  víi   c«ng   tr×nh   cã   mÆt   b»ng   thi   c«ng   nhá   vµ   cã   nhiÒu  c«ng tr×nh l©n cËn. Víi nh÷ng ®Æc ®iÓm nh vËy nªn ta tiÕn hµnh thi c«ng Ðp  cäc theo ph¬ng ¸n 2. IV. Chän m¸y Ðp cäc. §Ó ®a cäc xuèng ®é s©u thiÕt kÕ th× m¸y Ðp cÇn ph¶i  cã lùc Ðp:  Pe ≥  k× Px Pemax: Lùc Ðp lín nhÊt cÇn thiÕt ®Ó ®a cäc ®Õn  ®é s©u thiÕt kÕ. k: hÖ sè >1 phô thuéc vµo lo¹i ®Êt vµ tiÕt  diÖn cäc. Px: Søc chÞu t¶i cña cäc. Gi¶ thiÕt søc chÞu t¶i cña cäc lµ Pcäc = 50T, §Ó ®¶m  b¶o cho cäc ®îc Ðp ®Õn ®é s©u thiÕt kÕ,lùc Ðp cña m¸y  ph¶i tháa m∙n ®iÒu kiÖn:  Pe ≥ 2.Pcoc=2x50=100T V× chØ   cÇn sö dông 0,7­0,8 kh¶ n¨ng lµm viÖc tèi  ®a cña m¸y Ðp cäc.Cho nªn ta chän m¸y Ðp thñy lùc cã  lùc Ðp danh ®Þnh cña m¸y Ðp: Pep ≥ 1, 4 × Pep = 1, 4 ×100 = 140T may ChiÒu dµi 1 cäc: 21m Sè cäc trong mÆt b»ng: 270cäc  ⇒ 21× 270 = 5670 m            V = 0.2× 0.2× 5670 = 226.8 m3, ®Þnh møc Ðp 5             ⇒  226.8× 5 = 1134 ca. Sè ca Ðp lín. VËy ta chän 2 m¸y Ðp. Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 11
 12. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh §èi   träng   khi   Ðp   lµ   c¸c   khèi   bª   t«ng   cã   kÝch   thíc  2× 1× 1m   (5T).   Khèi   lîng   ®èi   träng   tèi   thiÓu   cÇn   lµ  140 140T. Sè khèi ®èi träng  = 28  khèi. 5   Víi c«ng tr×nh cã sè lîng cäc ë c¸c ®µi mãng cã 9  cäc, ta thiÕt kÕ gi¸ cäc sao cho mçi vÞ trÝ ®øng Ðp ®îc  sè   cäc nhiÒu nhÊt ®Ó rót ng¾n thêi gian thi c«ng Ðp  cäc .ThiÕt kÕ gi¸ Ðp cã cÊu t¹o b»ng dÇm tæ hîp thÐp tæ  hîp chö   I ,bÒ réng 20cm cao 50 cm, kho¶ng c¸ch gi÷a  hai dÇm ®ë ®èi träng 2,5m Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 12
 13. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh a 300 500 500 500 1 6 7 500 2400 2 5 8 3 4 9 300 300 3000 2400 3000 300 8400 Ta cã s¬ ®å Ðp cäc: CÇn trôc phôc vô Ðp cäc: CÇn trôc «t« tù hµnh, m∙  hiÖu «t« LTM ­ 1055 cã c¸c th«ng sè kü thuËt nh  sau.  KÝch thíc giíi h¹n. Dµi 16.4m,   Réng 3m, Cao 4m. C¸c  th«ng   sè   vÒ   søc   n©ng   lín   nhÊt,   nhá   nhÊt   øng   víi   b¸n  kÝnh quay lín nhÊt, nhá nhÊt vµ chiÒu cao cña cÇn trôc  ®îc thÓ hiÖn díi b¶ng sau: Q m ax R m in H. khi LcÇn  LcÇn phô t, thêi  (m/ph) nquay Q m in R m ax R m in chÝnh (m) gian Vn©ng(h¹)mãc vßng/phó  ( ) m (T) (m)  R m ax (m) (ph) t Rmax; Rmin 55 2.8 32 10.7 11 0.83 10.7 ÷ 106 0.4 ÷ 1.6 2.4 26 6.7 32 .5 Yªu cÇu kü thuËt ®èi víi thiÕt bÞ Ðp cäc. Lùc nÐn  (danh ®Þnh) lín nhÊt cña thiÕt bÞ kh«ng nhá h¬n 1.4 lÇn  lùc nÐn lín nhÊt Pemax  yªu cÇu theo quy ®Þnh cña thiÕt  kÕ. Lùc nÐn cña kÝch thuû lùc ph¶i ®¶m b¶o t¸c dông däc  trôc cäc khi Ðp ®Ønh, kh«ng g©y lùc ngang khi Ðp. Lùc  nÐn cña kÝch ph¶i ®¶m b¶o t¸c dông ®Òu trªn mÆt bÒ mÆt  bªn   cäc   khi   Ðp   (Ðp   «m),   kh«ng   g©y   lùc   ngang   khi   Ðp.  ChuyÓn ®éng cña pitt«ng kÝch ph¶i ®Òu vµ khèng chÕ ®îc  Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 13
 14. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh tèc   ®é   Ðp   cäc.   §ång   hå   ®o   ¸p   lùc   ph¶i   t¬ng   xøng   víi  kho¶ng lùc ®o.ThiÕt bÞ Ðp cäc ph¶i ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn ®Ó  vËn hµnh,  theo ®óng quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng khi  thi c«ng. Gi¸ trÞ ®o ¸p lùc lín nhÊt cña ®ång hå kh«ng  vît qu¸ hai lÇn ¸p lùc ®o khi Ðp cäc,chØ tiªu huy ®éng  0,7­0,8 kh¶ n¨ng tèi ®a cña thiÕt bÞ. V. Ph¬ng ph¸p Ðp cäc. 1. ChuÈn bÞ Ðp cäc.       Ngêi thi c«ng ph¶i h×nh dung ®îc sù ph¸t triÓn cña  lùc Ðp theo chiÒu s©u suy tõ ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt. Ph¶i  lo¹i bá nh÷ng ®o¹n cäc kh«ng ®¹t yªu cÇu kü thuËt ngay  khi kiÓm tra tríc khi Ðp cäc.Tríc khi Ðp nªn th¨m dß  ph¸t hiÖn dÞ vËt, dù tÝnh kh¶ n¨ng sÊu. Khi chuÈn bÞ Ðp  cäc   ph¶i   cã   ®Çy   ®ñ   b¸o   c¸o   kh¶o   s¸t   ®Þa   chÊt   c«ng  tr×nh, biÓu ®å xuyªn tÜnh, b¶n ®å c¸c c«ng tr×nh ngÇm.  Ph¶i cã b¶n ®å bè trÝ m¹ng líi cäc thuéc khu vùc thi  c«ng, hå s¬ vÒ s¶n xuÊt cäc. §Ó ®¶m b¶o chÝnh x¸c tim  cäc ë c¸c ®µi mãng, sau khi dïng m¸y ®Ó kiÓm tra l¹i vÞ  trÝ tim mãng, cét theo trôc ngang vµ däc, tõ c¸c vÞ trÝ  nµy ta x¸c ®Þnh ®îc vÞ trÝ tim cäc b»ng ph¬ng ph¸p h×nh  häc th«ng thêng. 2. VËn chuyÓn vµ l¾p r¸p thiÕt bÞ Ðp.      VËn chuyÓn vµ l¾p r¸p thiÕt bÞ vµo vÞ trÝ Ðp. ViÖc  l¾p dùng m¸y ®îc tiÕn hµnh tõ díi ch©n ®Õ lªn, ®Çu tiªn  ®Æt dµn s¾t­xi vµo vÞ trÝ, sau ®ã l¾p dµn m¸y, bÖ m¸y,  ®èi träng vµ tr¹m b¬m thuû lùc. Khi l¾p dùng khung ta  dïng m¸y kinh vÜ ®Ó c©n chØnh cho c¸c trôc cña khung  m¸y, kÝch thuû lùc, cäc n»m trong mét mÆt ph¼ng, mÆt  ph¼ng nµy vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng chuÈn cña ®µi cäc. §é  Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 14
 15. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh nghiªng cho phÐp ≤ 5%, sau cïng lµ l¾p hÖ thèng b¬m dÇu  vµo m¸y. KiÓn tra liªn kÕt cè ®Þnh m¸y xong, tiÕn hµnh  ch¹y thö ®Ó kiÓm tra tÝnh æn ®Þnh cña thiÕt bÞ Ðp cäc.  KiÓn tra cäc vµ vËn chuyÓn cäc vµo vÞ trÝ tríc khi Ðp  cäc. 3. V¹ch híng Ðp cäc trªn 1 ®µi.       Híng Ðp cäc cho mÆt b»ng ®îc thÓ hiÖn trªn b¶n  vÏ TC­01 Tr×nh tù Ðp cäc trong mét mãng ®îc thÓ hiÖn nh h×nh  vÏ.      Thi c«ng Ðp cäc mãng M1   Thi c«ng Ðp cäc mãng M2 4. Ðp cäc. G¾n chÆt ®o¹n cäc C1 vµo thanh ®Þnh híng cña khung  m¸y.§o¹n cäc ®Çu tiªn C1 ph¶i ®îc c¨n chØnh ®Ó trôc cña  C1 trïng víi trôc cña kÝch ®i qua ®iÓm ®Þnh vÞ cäc  (Dïng m¸y kinh vÜ ®Æt vu«ng gãc víi trôc cña vÞ trÝ Ðp  cäc). §é lÖch t©m kh«ng lín h¬n 1cm. Khi m¸ trÊu ma s¸t  ngµm tiÕp xóc chÆt víi cäc C1 th× ®iÒu khiÓn van dÇu  t¨ng dÇn ¸p lùc, cÇn chó ý nh÷ng gi©y ®Çu tiªn, ¸p lùc  dÇu nªn t¨ng chËm, ®Òu ®Ó ®o¹n cäc C1 c¾m s©u vµo ®Êt  mét c¸ch nhÑ nhµng víi vËn tèc xuyªn kh«ng lín h¬n 1cm/ Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 15
 16. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh s. Do líp ®Êt trªn cïng lµ ®Êt lÊp nªn dÔ cã nhiÒu dÞ  vËt, v× vËy dÔ dÉn ®Õn hiÖn tîng cäc bÞ nghiªng. Khi  ph¸t hiÖn thÊy cäc nghiªng ph¶i dõng l¹i, c¨n chØnh  ngay.Sau khi Ðp hÕt ®o¹n C1 th× tiÕn hµnh l¾p dùng ®o¹n  C2 ®Ó Ðp tiÕp. Dïng cÇn cÈu ®Ó cÈu l¾p ®o¹n cäc C2 vµo  vÞ trÝ Ðp, c¨n chØnh ®Ó ®êng trôc cña ®o¹n cäc C2 trïng  víi trôc kÝch vµ ®êng trôc C1, ®é nghiªng cña C2 kh«ng  qu¸ 1% ⇒ nèi cäc. Th©n  cäc B¶n hÐp  t nèi § ­ êng  hµn Gia t¶i lªn ®o¹n cäc C2 sao cho ¸p lùc ë mÆt tiÕp  xóc kho¶ng   3÷ 4 Kg/cm2  ®Ó t¹o tiÕp  xóc  gi÷a bÒ  mÆt bª  t«ng cña hai ®o¹n cäc. NÕu bª t«ng mÆt tiÕp xóc kh«ng  chÆt   th×   ph¶i   chÌn   b»ng   c¸c   b¶n   thÐp   ®Öm   sau   ®ã   míi  tiÕn hµnh hµn nèi cäc theo quy ®Þnh cña thiÕt kÕ. Khi  hµn xong,  kiÓm tra chÊt lîng mèi hµn sau ®ã míi tiÕn  hµnh Ðp ®o¹n cäc C2. T¨ng dÇn lùc nÐn ®Ó m¸y Ðp cã ®ñ  thêi gian cÇn thiÕt t¹o ®ñ lùc Ðp th¾ng lùc ma s¸t vµ  lùc   kh¸ng   cña   ®Êt   ë   mòi   cäc   ®Ó   cäc   chuyÓn   ®éng.   Khi  ®o¹n cäc C2 chuyÓn ®éng ®Òu míi t¨ng dÇn ¸p lùc lªn nh­ ng vËn tèc cäc ®i xuèng kh«ng qu¸ 2cm/s. Khi Ðp xong 3  ®o¹n C2 tiÕn hµnh nèi ®o¹n cäc Ðp ©m víi ®o¹n cäc C2 ®Ó  tiÕp tôc Ðp cäc xuèng ®é s©u  thiÕt kÕ. ViÖc Ðp cäc ®îc  coi   lµ   kÕt   thóc   1   cäc   khi.   ChiÒu   dµi   cäc   ®îc   Ðp   s©u  Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 16
 17. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh trong   lßng   ®Êt   kh«ng   nhá   h¬n   chiÒu   dµi   ng¾n   nhÊt   quy  ®Þnh lµ 20 cm. Lùc Ðp cuèi cïng ph¶i ®¹t trÞ sè thiÕt  kÕ quy ®Þnh trªn suèt chiÒu s©u xuyªn ≥ 3d = 0.9m, trong  kho¶ng ®ã vËn tèc xuyªn ≤ 1 cm/s Chó ý:  §o¹n cäc C1 sau khi Ðp xuèng cßn chõa l¹i mét ®o¹n  c¸ch mÆt ®Êt 40÷ 50cm ®Ó dÔ thao t¸c trong khi hµn.Trong  qu¸ tr×nh hµn ph¶i gi÷ nguyªn ¸p lùc t¸c dông lªn cäc  C2 5. Xö lý cäc khi thi c«ng Ðp cäc. Do cÊu t¹o ®Þa tÇng díi nÒn ®Êt kh«ng ®ång nhÊt cho  nªn trong qu¸  tr×nh thi c«ng Ðp cäc cã thΠx¶y ra c¸c  sô cèt . ­ Khi Ðp ®Õn ®é sau nµo ®ã mµ cha ®¹t ®Õn chiÒu s©u  thiÕt kÕ nhng lùc Ðp ®¹t. Khi ®ã gi¶m bít tèc ®é, t¨ng  lùc Ðp tõ tõ nhng kh«ng lín h¬n Pemax, nÕu cäc vÉn kh«ng  xuèng th× ngng Ðp, b¸o cho chñ c«ng tr×nh vµ bªn thiÕt  kÕ ®Ó kiÓm tra vµ xö lý. ­ Ph¬ng ph¸p xö lý lµ sö dông c¸c biÖn ph¸p phô trî  kh¸c nhau nh khoan ph¸p, khoan dÉn hoÆc Ðp cäc t¹o lç. ­ Khi Ðp cäc ®Õn chiÒu s©u thiÕt kÕ mµ ¸p lùc t¸c  dông lªn ®Çu cäc vÉn cha ®¹t ®Õn ¸p lùc tÝnh to¸n. Tr­ êng hîp nµy x¶y ra khi ®Êt díi gÆp líp ®Êt yÕu h¬n, vËy  ph¶i ngng Ðp vµ b¸o cho thiÕt kÕ biÕt ®Ó cïng xö lý. BiÖn ph¸p xö lý lµ kiÓm tra x¸c ®Þnh l¹i ®Ó nèi  thªm cäc cho ®¹t ¸p lùc thiÕt kÕ t¸c dông lªn ®Çu cäc. 6. NhËt ký thi c«ng, kiÓm tra vµ nghiÖm thu cäc.      Mçi tæ m¸y Ðp ®Òu ph¶i cã sæ nhËt ký Ðp cäc. Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 17
 18. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh      Ghi chÐp nhËt ký thi c«ng c¸c ®o¹n cäc ®Çu tiªn  gåm viÖc ghi cao ®é ®¸y mãng, khi cäc ®∙ c¾m s©u tõ  30÷ 50cm th× ghi chØ sè lùc nÐn ®Çu tiªn. Sau ®ã khi cäc  xuèng ®îc 1m l¹i ghi lùc Ðp t¹i thêi ®iÓm ®ã vµo nhËt  ký thi c«ng còng nh khi lùc Ðp thay ®æi ®ét ngét.      §Õn giai ®o¹n cuèi cïng lµ khi lùc Ðp cã gi¸ trÞ  0.8 gi¸ trÞ lùc Ðp giíi h¹n tèi thiÓu th× ghi chÐp  ngay. B¾t ®Çu tõ ®©y ghi chÐp lùc Ðp víi tõng ®é xuyªn  20cm cho ®Õn khi xong.      §Ó kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña cäc Ðp ta x¸c  ®Þnh søc chÞu t¶i cña cäc theo ph¬ng ph¸p thö t¶i träng  tÜnh. Quy ph¹m hiÖn hµnh quy ®Þnh sè cäc thö tÜnh (0.5 ÷ 1)% tæng sè cäc nhng kh«ng Ýt h¬n 3 cäc.       C¸ch gia t¶i träng tÜnh cã nhiÒu c¸ch gia t¶i nhng  ë ®©y, do søc chÞu t¶i cña cäc lµ kh«ng lín nªn ta dïng  c¸c cäc bªn c¹nh ®Ó lµm cäc neo.     T¶i träng ®îc gia theo tõng cÊp b»ng 1/10­1/15 t¶i  träng giíi h¹n ®∙ x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n. øng víi mçi  cÊp t¶i träng ngêi ta ®o ®é lón cña cäc nh sau: Bèn lÇn  ghi sè ®o trªn ®ång hå ®o lón, mçi lÇn c¸ch nhau 15  phót, 2 lÇn c¸ch nhau 30 phót sau ®ã cø sau mét giê l¹i  ghi sè ®o mét lÇn cho ®Õn khi cäc lón hoµn toµn æn ®Þnh  díi cÊp t¶i träng ®ã. Cäc coi lµ lón æn ®Þnh díi cÊp  t¶i träng nÕu nã chØ lón 0.1mm sau 1 hoÆc 2 giê tuú  lo¹i ®Êt díi mòi cäc.       C«ng t¸c nghiÖm thu c«ng tr×nh Ðp cäc ®îc tiÕn  hµnh trªn c¬ së: ThiÕt kÕ mãng cäc, b¶n vÏ thi c«ng  cäc, biªn b¶n kiÓm tra cäc tríc khi Ðp, nhËt ký s¶n  xuÊt vµ b¶o qu¶n cäc, biªn b¶n thÝ nghiÖm mÉu bª t«ng,  Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 18
 19. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh biªn b¶n mÆt c¾t ®Þa chÊt cña mãng, mÆt b»ng bè trÝ cäc  vµ c«ng tr×nh.       Khi tiÕn hµnh c«ng t¸c nghiÖm thu cÇn ph¶i:           ­ KiÓm tra møc ®é hoµn thµnh c«ng t¸c theo yªu  cÇu cña thiÕt kÕ vµ cña quy ph¹m.          ­ Nghiªn cøu nhËt ký Ðp cäc vµ c¸c biÓu thèng  kª c¸c cäc ®∙ Ðp. ­ Trong trêng hîp cÇn thiÕt kiÓm tra l¹i cäc theo  t¶i träng ®éng vµ nÕu cÇn thö cäc theo t¶i träng  tÜnh. Khi nghiÖm thu ph¶i lËp biªn b¶n trong ®ã ghi râ tÊt  c¶ c¸c khuyÕt ®iÓm ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh nghiÖm thu, quy ®Þnh râ thêi h¹n  söa ch÷a vµ ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c. * lËp BiÖn ph¸p kü thuËt thi c«ng ®µo ®Êt. 1. Lùa chän biÖn ph¸p ®µo ®Êt. Khi thi c«ng ®µo ®Êt cã 2 ph¬ng ¸n: §µo b»ng thñ c«ng  vµ ®µo b»ng m¸y. ­ NÕu thi c«ng theo ph¬ng ph¸p ®µo thñ c«ng th× tuy  cã u ®iÓm lµ dÔ tæ chøc theo d©y chuyÒn, nhng víi khèi  lîng ®Êt ®µo lín th× sè lîng nh©n c«ng còng ph¶i lín  míi ®¶m b¶o rót ng¾n thêi gian thi c«ng, do vËy nÕu tæ  chøc kh«ng khÐo th× rÊt khã kh¨n g©y trë ng¹i cho nhau  dÉn ®Õn n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m, kh«ng ®¶m b¶o kÞp tiÕn  ®é. ­ Khi thi c«ng b»ng m¸y, víi  u ®iÓm næi bËt lµ rót  ng¾n   thêi   gian   thi   c«ng,   ®¶m   b¶o   kü   thuËt.   Tuy   nhiªn  viÖc sö dông m¸y ®µo ®Ó ®µo hè mãng tíi cao tr×nh thiÕt  kÕ lµ kh«ng nªn v× mét mÆt nÕu sö dông m¸y ®Ó ®µo ®Õn  Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 19
 20. ®å ¸n kÜ thuËt thi c«ng 1  gvhd: ths. Cï huy t×nh cao tr×nh thiÕt kÕ sÏ lµm ph¸ vì kÕt cÊu líp ®Êt ®ã lµm  gi¶m kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña ®Êt nÒn, h¬n n÷a sö dông m¸y  ®µo khã t¹o ®îc ®é b»ng ph¼ng ®Ó thi c«ng ®µi mãng. V×  vËy cÇn ph¶i bít l¹i mét phÇn ®Êt ®Ó thi c«ng b»ng thñ  c«ng. ViÖc thi c«ng b»ng thñ c«ng tíi cao tr×nh ®Õ mãng  sÏ ®îc thùc hiÖn dÔ dµng h¬n b»ng m¸y. Tõ nh÷ng ph©n tÝch trªn, ta chän kÕt hîp c¶ 2 ph¬ng  ph¸p ®µo ®Êt hè mãng. C¨n cø vµo ph¬ng ph¸p thi c«ng  cäc, kÝch thíc ®µi mãng vµ gi»ng mãng ta chän gi¶i ph¸p  ®µo. Do yªu cÇu nÒn ph¶i ph¼ng ®Ó thi c«ng cäc nªn ®µo  ®Êt d¹ng ao mãng; do chiÒu s©u ®µo H = 1,3m lµ kh¸ lín.   Song song víi qu¸ tr×nh ®µo ®Êt b»ng m¸y, dïng ph­ ¬ng ph¸p ®µo thñ c«ng lÇn 1, ®µo phÇn ®Êt cã chiÒu dµy  10cm ®Ó t¹o ph¼ng ®¸y toµn bé ao mãng tiÖn cho viÖc di  chuyÓn m¸y khi thi c«ng cäc;   Bè trÝ sè c«ng nh©n võa  ®ñ (kho¶ng 8 c«ng nh©n) xuèng hè ®µo, dïng c«ng cô thñ  c«ng ®µo vµ hÊt ®Êt ë n¬i m¸y ®µo ®i qua vÒ phÝa m¸y  ®µo ®Ó vËn chuyÓn lu«n lªn xe. Víi ph¬ng ph¸p nµy tËn  dông ®îc sù lµm viÖc cña m¸y ®µo, h¹n chÕ søc ngêi ®ång  thêi t¨ng nhanh thêi gian hoµn thµnh viÖc ®µo ®Êt. Sau khi ®Ëp ®Çu cäc xong th× tiÕn hµnh ®æ bªt«ng lãt  mãng, sau ®ã l¾p dùng v¸n khu«n, cèt thÐp vµ ®æ bªt«ng  gi»ng mãng vµ ®µi cäc.    2. TÝnh khèi l   îng ®Êt ®µo.     2.1. TÝnh to¸n khèi l   îng ®µo ®Êt mãng cho ®¬n nguyªn A.   2.1.1. TÝnh to¸n hè ®µo mãng. ­ Do kho¶ng c¸ch c¸c mãng lín nªn kh«ng cã mãng hîp  khèi, chØ cã lo¹i mãng ®¬n.  ­ Mãng ®¬n cã kÝch thíc nh h×nh vÏ: Svth: nguyÔn trung vò. Líp tc 02x3 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản