đồ án kỹ thuật thu phát, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
169
lượt xem
39
download

đồ án kỹ thuật thu phát, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về ghép nối với máy tính: Các thiết bị bên ngoài, các mạch điều khiển bằng máy tính đều phải được kết nối với máy tính. Trên máy tính có các cổng để thực hiện chức năng này như: cổng COM và cổng LPT. Cổng COM là cổng nối tiếp còn cổng LPT là cổng song song. Một máy tính thông thường có các cổng là COM1, COM2 và một cổng LPT1 - một số máy còn có COM3, COM4 và LPT2. Nhưng thông thường cổng COM1 được nối vào chuột (moué) và LPT1 được nối vào máy...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án kỹ thuật thu phát, chương 1

 1. Chương 1: caùc RAÕNH caém trong MAÙY TÍNH I. Toång quan veà gheùp noái vôùi maùy tính: Caùc thieát bò beân ngoaøi, caùc maïch ñieàu khieån baèng maùy tính ñeàu phaûi ñöôïc keát noái vôùi maùy tính. Treân maùy tính coù caùc coång ñeå thöïc hieän chöùc naêng naøy nhö: coång COM vaø coång LPT. Coång COM laø coång noái tieáp coøn coång LPT laø coång song song. Moät maùy tính thoâng thöôøng coù caùc coång laø COM1, COM2 vaø moät coång LPT1 - moät soá maùy coøn coù COM3, COM4 vaø LPT2. Nhöng thoâng thöôøng coång COM1 ñöôïc noái vaøo chuoät (mouse) vaø LPT1 ñöôïc noái vaøo maùy in (printer). Vieäc trao ñoåi thoâng tin theo phöông phaùp noái tieáp thöôøng chaäm vaø phöùc taïp hôn do phaûi ñoøi hoûi vieäc chuyeån tín hieäu töø noái tieáp ra song song vaø ngöôïc laïi. Vì theá coù moät caùch khaùc laø thieát keá moät card giao tieáp ñöôïc caém tröïc tieáp vaøo trong maùy tính, card naøy trao ñoåi döõ lieäu tröïc tieáp vôùi maùy tính vaø ta coù theå thöïc hieän ñöôïc nhieàu ngoõ vaøo/ra theo nhu caàu thöïc teá chöù khoâng bò giôùi haïn bôûi 1 bit (noái tieáp) hay 8 bit (song song) nhö caùc coång chuaån cuûa maùy tính nöõa. II. Caùc raõnh caém trong maùy tính: 1. Giôùi thieäu veà caùc loaïi raõnh caém: Caùc card gheùp noái ñöôïc ñöa theâm vaøo maùy tính ñeå môû roäng khaû naêng ñaùp öùng cuûa maùy tính. Beân trong maùy ngoaøi caùc raõnh caém duøng cho card vaøo/ra (I/O card), card maøn hình (Video card), card aâm thanh (Sound card),... vaãn coøn nhöõng raõnh caém ñeå troáng. Caùc raõnh caém naøy ñöôïc tieáp tuïc duøng ñeå gheùp noái vôùi caùc baûn maïch caém theâm vaøo maùy tính. ÔÛ maùy tính PC/XT raõnh caém trong maùy tính chæ coù moät loaïi vôùi ñoä roäng bus laø 8 bit vaø tuaân theo tieâu chuaån ISA (Industry
 2. Standard Architecture). Töø maùy tính AT trôû ñi, vieäc boá trí chaân treân raõnh caém trôû neân phöùc taïp hôn tuøy theo tieâu chuaån ñöôïc löïa choïn khi cheá taïo maùy tính. Caùc loaïi raõnh caém theo nhöõng tieâu chuaån khaùc nhau coù theå keå ra nhö sau:  Raõnh caém 16 bit theo tieâu chuaån ISA (Industry Standard Architecture).  Raõnh caém PS/2 16 vôùi bit theo tieâu chuaån MCA (Micro Channel Architecture).  Raõnh caém PS/2 vôùi 32 bit theo tieâu chuaån MCA (Micro Channel Architecture).  Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån EISA (Extended Industry Standard Architecture).  Raõnh caém 32 bit theo tieâu chuaån VLB (VESA Local Bus- Standard).  Raõnh caém 32/64 bit theo tieâu chuaån PCI (Perpheral Component Interconnect- Standard). 2. Raõnh caém ISA (Industry Standard Architecture): Phaàn lôùn caùc card gheùp noái thoâng duïng thöôøng ñöôïc cheá taïo theo tieâu chuaån ISA. Thoàn thöôøng, raõnh caém coù 62 ñöôøng tín hieäu duøng cho muïc ñích thoâng tin vôùi moät card caém vaøo. Veà cô baûn, caùc ñöôøng tín hieäu naøy ñöôïc chia thaønh caùc ñöôøng döõ lieäu, ñöôøng ñòa chæ vaø ñöôøng ñieàu khieån. Vì ngay töø caùc maùy tính PC/XT ñaõ saün coù caùc raõnh caém 62 chaân naøy, treân ñoù coù 8 ñöôøng daãn döõ lieäu neân ñoâi khi ngöôøi ta cuõng goïi luoân raõnh caém naøy laø raõnh caém 8 bit. Chæ nhöõng card 8 bit môùi ñöôïc caém vaøo raõnh naøy. Sau ñaây laø söï saép xeáp chaân ra cuûa raõnh caém 8 bit.
 3. Phía maïch in Phía linh kieän GND B01 A01 /IOCHC K Reset B02 A02 D7 + 5V B03 A03 D6 IRQ2 B04 A04 D5 -5V B05 A05 D4 DREQ2 B06 A06 D3 -12V B07 A07 D2 Döï tröõ B08 A08 D1 +12V B09 A09 D0 GND B10 A10 /IOCHR DY /MEM B11 A11 AEN W /MEMR B12 A12 A19 /IOW B13 A13 A18 /IOR B14 A14 A17 /DACK3 B15 A15 A16 DREQ3 B16 A16 A15 /DACK1 B17 A17 A14 DREQ1 B18 A18 A13 /DACK0 B19 A19 A12 CLK B20 A20 A11 IRQ7 B21 A21 A10 IRQ6 B22 A22 A9 IRQ5 B23 A23 A8 IRQ4 B24 A24 A7
 4. IRQ3 B25 A25 A6 /DACK2 B26 A26 A5 TC B27 A27 A4 ALE B28 A28 A3 +5V B29 A29 A2 OSC B30 A30 A1 GND B31 A31 A0 Veà sau maùy tính PC/AT ra ñôøi, chuùng coù theâm moät raõnh thöù hai naèm thaúng haøng vôùi raõnh 8 bit keå treân vaø coù 36 chaân. Treân raõnh naøy coù chöùa caùc tín hieäu 16 bit neân khi coù theâm raõnh caém naøy thì ngöôøi ta goïi chung caû hai raõnh caém laø raõnh caém 16 bit. Caùc raõnh caém töø 32 bit trôû leân duøng ñeå gheùp theâm vaøo nhöõng card coù chaát löôïng raát cao. Döôùi ñaây laø söï saép xeáp chaân ra cuûa raõnh caém thöù hai: Phía maïch in Phía linh kieän /MEM D01 C01 /SBHE CS16 /IO D02 C02 LA23 CS16 IRQ10 D03 C03 LA22 IRQ11 D04 C04 LA21 IRQ12 D05 C05 LA20 IRQ13 D06 C06 LA19 IRQ14 D07 C07 LA18 /DACK4 D08 C08 LA17 DREQ0 D09 C09 /MEMR
 5. /DACK5 D10 C10 /MEM W DRQ5 D11 C11 SD8 /DACK6 D12 C12 SD9 DREQ6 D13 C13 SD10 /DACK7 D14 C14 SD11 DREQ7 D15 C15 SD12 +5V D16 C16 SD13 /MAST D17 C17 SD14 ER GND D18 C18 SD15 Kích thöôùc toái ña cuûa card ISA 8 bit laø 106,7 x 333,5 x 12,7 mm (h x l x w). Kích thöôùc toái ña cuûa card ISA 16 bit laø 121,9 x 333,5 x 12,7 mm (h x l x w). 3. Raõnh caém 32 bit EISA (Extended Industry Standard Architecture): Kích thöôùc thoâng duïng cuûa moät card EISA laø: 127x333,5x12,7 mm (h x l x w). Töø kích thöôùc naøy ta thaáy moät card ISA coù theå caém vöøa raõnh caém EISA. Raõnh naøy vöøa coù theå chaáp nhaän caùc caùc card ISA 8 vaø 16 bit vöøa duy trì cheá ñoä hoaït ñoäng 32 bit cuûa card gheùp noái tuaân theo ñuùng chuaån EISA. Raõnh caém EISA ñöôïc duøng cho boä vi xöû lyù 80386DX vaø caùc theá heä keá tieáp.
 6. Söï saép xeáp chaân ra treân raõnh caém EISA coù daïng töông töï nhö cuûa raõnh caém ISA chæ khaùc ôû vò trí cuï theå vaø teân goïi cuûa caùc chaân, sau ñaây laø söï saép xeáp caùc chaân ra: EISA IS Phía maïch Phía linh ISA EISA A in kieän GND GND B01 A01 /IOCHC CMD K +5V Reset B02 A02 D7 STAR T +5V + 5V B03 A03 D6 EXRD Y Döï tröõ IRQ2 B04 A04 D5 EX32 Döï tröõ -5V B05 A05 D4 GND (Steg) DREQ B06 A06 D3 (Steg) 2 Döï tröõ -12V B07 A07 D2 EX16 Döï tröõ Döï tröõ B08 A08 D1 SLBUR T +12V +12V B09 A09 D0 MSBUR T M/IO GND B10 A10 /IOCHR W-R DY LOCK /MEM B11 A11 AEN GND W Döï tröõ /MEM B12 A12 A19 Döï tröõ R BE3 /IOW B13 A13 A18 Döï tröõ (Steg) /IOR B14 A14 A17 Döï tröõ
 7. -BE2 /DAC B15 A15 A16 GND K3 (Steg) DREQ B16 A16 A15 (Steg) 3 BE2 /DAC B17 A17 A14 BE1 K1 BE0 DREQ B18 A18 A13 LA31 1 GND /DAC B19 A19 A12 GND K0 +5V CLK B20 A20 A11 LA30 LA29 IRQ7 B21 A21 A10 LA28 GND IRQ6 B22 A22 A9 LA27 LA26 IRQ5 B23 A23 A8 LA25 LA24 IRQ4 B24 A24 A7 GND (Steg) IRQ3 B25 A25 A6 (Steg) LA16 /DAC B26 A26 A5 LA15 K2 LA14 TC B27 A27 A4 LA13 +5V ALE B28 A28 A3 LA12 +5V +5V B29 A29 A2 LA11 GND OSC B30 A30 A1 GND LA10 GND B31 A31 A0 LA9 LA8 /MEM D01 C01 /SBHE LA7 S16 LA6 /IO D02 C02 LA23 GND CS16 LA5 IRQ1 D03 C03 LA22 LA4 0
 8. +5V IRQ1 D04 C04 LA21 LA3 1 LA2 IRQ1 D05 C05 LA20 GND 2 (Steg) IRQ1 D06 C06 LA19 (Steg) 3 D16 IRQ1 D07 C07 LA18 D17 4 D18 /DAC D08 C08 LA17 D19 K4 GND DREQ D09 C09 /MEM D20 0 R D21 /DAC D10 C10 /MEM D22 K5 W D23 DREQ D11 C11 SD8 GND 5 D24 /DAC D12 C12 SD9 D25 K6 GND DREQ D13 C13 SD10 D26 6 D27 /DAC D14 C14 SD11 D28 K7 (Steg) DRQ7 D15 C15 SD12 (Steg) D29 +5V D16 C16 SD13 GND +5V /MAST D17 C17 SD14 D30 ER +5V GND D18 C18 SD15 D31 MAK MER x Qx
 9. 4. Raõnh caém 32 bit vaø 64 bit VLB (VESA Local Bus- Standard): Vieäc taïo ra caùc “local bus” naèm trong yù ñoà nhaèm ñaït ñöôïc moái lieân heä tröïc tieáp vôùi boä vi xöû lyù ñeå laøm taêng toác ñoä truyeàn döõ lieäu, ñaëc bieät laø khi boä vi xöû lyù 80486 ra ñôøi. Chöõ VESA baét nguoàn töø teân goïi cuûa Video Electronics Standard Association, toå chöùc naøy ñaõ daønh nhieàu thôøi gian ñeå tìm kieám nhöõng giaûi phaùp baèng phaàn cöùng ñeå taän duïng toác ñoä xöû lyù cuûa caùc boä vi xöû lyù theá heä môùi. Raõnh caém VLB bao goàm moät raõnh caém ISA 16 bit vaø moät raõnh môû roäng naèm thaúng haøng vôùi raõnh ISA. Raõnh VLB coù 116 chaân ra ñöôïc saép xeáp nhö döôùi ñaây: Phía maïch in Phía linh kieän 64 bit 32 bit 32 bit 64 bit DAT0 B01 A01 DAT00 1 DAT0 B02 A02 DAT02 3 GND B03 A03 DAT04 DAT0 B04 A04 DAT06 5 DAT0 B05 A05 DAT08 7 DAT0 B06 A06 GND 9 DAT1 B07 A07 DAT10 1
 10. DAT1 B08 A08 DAT12 3 DAT1 B09 A09 Vcc 5 GND B10 A10 DAT14 DAT1 B11 A11 DAT16 7 Vcc B12 A12 DAT18 DAT1 B13 A13 DAT20 9 DAT2 B14 A14 GND 1 DAT2 B15 A15 DAT22 3 DAT2 B16 A16 DAT24 5 GND B17 A17 DAT26 DAT2 B18 A18 DAT28 7 DAT2 B19 A19 DAT30 9 DAT3 B20 A20 Vcc 1 DAT6 ADR3 B21 A21 ADR31 DAT6 2 0 3 DAT6 ADR2 B22 A22 GND 0 8 DAT5 ADR2 B23 A23 ADR29 DAT6 8 6 1
 11. GND B24 A24 ADR27 DAT5 9 DAT5 ADR2 B25 A25 ADR25 DAT5 6 4 7 DAT5 ADR2 B26 A26 ADR23 DAT5 4 2 5 Vcc B27 A27 ADR21 DAT5 3 DAT5 ADR2 B28 A28 ADR19 DAT5 2 0 1 DAT5 ADR1 B29 A29 GND 0 8 DAT4 ADR1 B30 A30 ADR17 DAT4 8 6 9 DAT4 ADR1 B31 A31 ADR15 DAT4 6 4 7 DAT4 ADR1 B32 A32 Vcc 4 2 DAT4 ADR1 B33 A33 ADR13 DAT4 2 0 5 DAT4 ADR0 B34 A34 ADR11 DAT4 0 8 3 GND B35 A35 ADR09 DAT4 1 DAT3 ADR0 B36 A36 ADR07 DAT3 8 6 9 DAT3 ADR0 B37 A37 ADR05 DAT3 6 4 7 WBAC B38 A38 GND K#
 12. BE4# BE0# B39 A39 ADR03 DAT3 5 Vcc B40 A40 ADR02 DAT3 3 BE5# BE1# B41 A41 Döï tröõ LBS6 4# BE6# BE2# B42 A42 RESET LBS6 # 4# GND B43 A43 D/C# DAT6 1 BE7# BE3# B44 A44 M/IO# DAT5 9 ADS# B45 A45 W/R# DAT5 7 (Steg) (Steg) B46 A46 (Steg) (Steg) (Steg) (Steg) B47 A47 (Steg) (Steg) LRDY B48 A48 RDYRT # N# LDEV< B49 A49 GND X># LREQ< B50 A50 IRQ9 X># GND B51 A51 BRDY # LGNT< B52 A52 BLAST X># # Vcc B53 A53 ID0 DAT3 2 ID2 B54 A54 ID1 DAT3 3
 13. ID3 B55 A55 GND ACK6 ID4 B56 A56 LCLK 4# Döï tröõ B57 A57 Vcc LEAD B58 A58 LBS16 # # 5. Raõnh caém 32 bit vaø 64 bit PCI (Peripheral Component Interconnect-Standard): Tieâu chuaån naøy ñöôïc chính thöùc ñöa ra vaøo thaùng gieâng naêm 1994 vaø döï tính aùp duïng cho caùc maùy tính PC ñeán 64 bit toác ñoä truyeàn döõ lieäu coù theå ñaït ñeán 132Mbyte moãi giaây. Thoâng thöôøng, beân caïnh 2 hoaëc 3 raõnh caém PCI, caùc nhaø saûn xuaát vaãn saép xeáp moät vaøi raõnh caém ISA ñeå ngöôøi söû duïng coù theå gheùp noái moät caùch linh hoaït tuøy theo nhöõng card ñang coù saün trong tay. Döôùi ñaây laø söï moâ taû söï saép xeáp chaân ra treân raõnh caém PCI, trong ñoù maët A laø maët saép xeáp linh kieän coøn maët B laø maët haøn caùc chaân linh kieän. Chaâ 5V, maët 5V, maët 3,3V, 3,3V, Chuù thích n A B maët A maët B 1 -12V TSRT# -12V TSRT# Baét ñaàu 32 bit 2 TCK +12V TCK +12V 3 GND TMS GND TMS 4 TDO TDI TDO TDI 5 +5V +5V +5V +5V 6 +5V INTA# +5V INTA# 7 INTB# INTC# INTB# INTC# 8 INTD# +5V INTD# +5V
 14. 9 PRSNT Döï tröõ PRSNT Döï tröõ 1# 1# 10 Döï tröõ +5V Döï tröõ +3,3V (I/O) (I/O) 11 PRSNT Döï tröõ PRSNT2 Döï tröõ 3,3 V - Steg 2# # 12 GND GND (Steg) (Steg) 3,3 V – Steg 13 GND GND (Steg) (Steg) 14 Döï tröõ Döï tröõ Döï tröõ Döï tröõ 15 GND RST# GND RST# 16 CLK +5V CLK +3,3V (I/O) (I/O) 17 GND GNT# GND GNT# 18 REQ# GND REQ# GND 19 +5V Döï tröõ +3,3V Döï tröõ (I/O) (I/O) 20 AD[31] AD[30] AD[31] AD[30] 21 AD[29] +3,3V AD[29] +3,3V 22 GND AD[28] GND AD[28] 23 AD[27] AD[28] AD[27] AD[28] 24 AD[25] GND AD[25] GND 25 +3,3V AD[24] +3,3V AD[24] 26 C/BE[3] IDSEL C/BE[3]# IDSEL # 27 AD[23] +3,3V AD[23] +3,3V 28 GND AD[22] GND AD[22] 29 AD[21] AD[20] AD[21] AD[20] 30 AD[19] GND AD[19] GND 31 +3,3V AD[18] +3,3V AD[18]
 15. 32 AD[17] AD[16] AD[17] AD[16] 33 C/BE[2] +3,3V C/BE[2]# +3,3V # 34 GND FRAME GND FRAME# # 35 IRDY# GND IRDY# GND 36 +3,3V TRDY# +3,3V TRDY# 37 DEVSE GND DEVSEL GND L# # 38 GND STOP# GND STOP# 39 LOCK# +3,3V LOCK# +3,3V 40 PERR# SDONE PERR# SDONE 41 +3,3V SBO# +3,3V SBO# 42 SERR# GND SERR# GND 43 +3,3V PAR +3,3V PAR 44 C/BE[1] AD[15] C/BE[1]# AD[15] # 46 GND AD[13] GND AD[13] 47 AD[12] AD[11] AD[12] AD[11] 48 AD[10] GND AD[10] GND 49 GND AD[09] GND AD[09] 5V – Steg 50 (Steg) (Steg) GND GND 5V – Steg 51 (Steg) (Steg) GND GND 52 AD[08] CBE[0] AD[08] CBE[0]# # 53 AD[07] +3,3V AD[07] +3,3V 54 +3,3V AD[06] +3,3V AD[06] 55 AD[05] AD[04] AD[05] AD[04] 56 AD[03] GND AD[03] GND 57 GND AD[02] GND AD[02]
 16. 58 AD[01] AD[00] AD[01] AD[00] 59 +5V +5V +3,3V +3,3V (I/O) (I/O) (I/O) (I/O) 60 ACK64 REQ64# ACK64# REQ64# # 61 +5V +5V +5V +5V 62 +5V +5V +5V +5V Heát 32 bit (Steg) (Steg) (Steg) (Steg) caùch ly vôùi (Steg) (Steg) (Steg) (Steg) phaàn 64 bit 63 Döï tröõ GND Döï tröõ GND Baét ñaàu 64 bit 64 GND C/BE[7] GND C/BE[7]# # 65 C/BE[6] C/BE[5] C/BE[6]# C/BE[5]# # # 66 C/BE[4] +5V C/BE[4]# +3,3 # (I/O) (I/O) 67 GND PAR64 GND PAR64 68 AD[63] AD[62] AD[63] AD[62] 69 AD[61] GND AD[61] GND 70 +5V AD[60] +3,3V AD[60] (I/O) (I/O) 71 AD[59] AD[58] AD[59] AD[58] 72 AD[57] GND AD[57] GND 73 GND AD[56] GND AD[56] 74 AD[55] AD[54] AD[55] AD[54] 75 AD[53] +5V AD[53] +3,3V (I/O) (I/O) 76 GND AD[52] GND AD[52] 77 AD[51] AD[50] AD[51] AD[50]
 17. 78 AD[49] GND AD[49] GND 79 +5V AD[48] +3,3V AD[48] (I/O) (I/O) 80 AD[47] AD[46] AD[47] AD[46] 81 AD[45] GND AD[45] GND 82 GND AD[44] GND AD[44] 83 AD[43] AD[42] AD[43] AD[42] 84 AD[41] +5V AD[41] +3,3V (I/O) (I/O) 85 GND AD[40] GND AD[40] 86 AD[39] AD[38] AD[39] AD[38] 87 AD[37] GND AD[37] GND 88 +5V(I/O AD[36] +3,3V(I/ AD[36] ) O) 89 AD[35] AD[34] AD[35] AD[34] 90 AD[33] GND AD[33] GND 91 GND AD[32] GND AD[32] 92 Döï tröõ Döï tröõ Döï tröõ Döï tröõ 93 Döï tröõ GND Döï tröõ GND 94 GND Döï tröõ GND Döï tröõ Heát 64 bit Treân ñaây giôùi thieäu veà caùc loaïi khe caém ñöôïc duøng trong maùy tính. Cho ñeán nay phaàn lôùn caùc card gheùp noái duøng trong muïc ñích ñieàu khieån ñeàu ñöôïc cheá taïo ñeå ñaët vaøo raõnh caém theo tieâu chuaån ISA, vì theá card giao tieáp trong ñoà aùn naøy cuõng choïn ISA laøm tieâu chuaån ñeå thieát keá. Phaàn tieáp theo seõ noùi veà vieäc giao tieáp trong maùy tính, söï giaûi maõ ñòa chæ vaø caùc vi maïch ñöôïc duøng trong card giao tieáp.
Đồng bộ tài khoản