đồ án máy công cụ, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
59
download

đồ án máy công cụ, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vẽ đồ thị vòng quay Trị số vòng quay giới hạn no trên trục I được biến thiên trong khoảng no min no no mã Tính theo các tỷ số truyền lớn nhất và tỷ số truyền nhỏ nhất kể từ trục chính đến trục đầu tiên n0min = nmax - Umax ; n0max = nmin - Umini Trong đố Iư chỉ số biểu thị nhóm truyền Umax= Umax. Umax. . .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 4

  1. Chương 4: VÏ ®å thÞ vßng quay TrÞ sè vßng quay giíi h¹n no trªn trôc I ®-îc biÕn thiªn trong kho¶ng no min  no  no max TÝnh theo c¸c tû sè truyÒn lín nhÊt vµ tû sè truyÒn nhá nhÊt kÓ tõ trôc chÝnh ®Õn trôc ®©ï tiªn i i n0min = nmax/  Umaxi ; n0max = nmin/  Umini 1 1 Trong ®è i- chØ sè biÓu thÞ nhãm truyÒn i  Umaxi= Umax1. Umax2. . . Umaxi 1 i  Umini= Umin1. Umin2. . . Umini 1 Cã thÓ lÊy i  Umaxi= Umax1. Umax2. . . Umaxi= 2 1 i  Umini= Umin1. Umin2. . . Umini = 1/4 1 VËy nomax= 12,5/(1/4)4 = 3200 vg/ph nomin= 2000/24 = 125 vg/ph Nh- vËy giíi h¹n no biÕn thiªn trong kho¶ng 125  no  3200  §Ó trôc vµ b¸nh r¨ng ®Çu vµo cña hép chÞu Mx kÝnh th-íc nhá gän . Th-êng ®Æt no ë c¸c trÞ sè no lín . V× nh- vËy sÏ gÇn v¬Ý
  2. n®c¬. H¬n n÷a no tíi nmin cña trôc chÝnh bao giê còng gi¶m nhiÒu h¬n t¨ng Gi¶ sö ta chän no= n19= 800 vg/ph Khi ®ã i®tr= no/ n®c¬.®= 800/1440.0,985 = 0,564 Theo m¸y chuÈn ta cã i®tr = 145/260 = 0,56 Ta vÏ ®-îc ®å thÞ vßng quay cña m¸y nh- sau nII = 800 II i2 i1 i3 i4 III i5 i6 i7 i9 IV i8 i11 i10 V VI VII 12,5 2000
  3. VII- TÝnh to¸n sè r¨ng cña c¸c nhãm truyÒn trong hép tèc ®é 1- TÝnh nhãm truyÒn cè ®Þnh tõ trôc ®éng c¬ ®Õn trôc thø nhÊt Ta cã : no = n®c¬. io. ®= 800 800  io= = 0,584 1440.0,95 2- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø nhÊt fx Theo c«ng thøc Zx= .EK Zx'= Z - Zx f x g x Trong ®ã : K lµ béi sè chung nhá nhÊt cña mäi tæng fx + gx Z Tæng sè r¨ng trong cÆp 5 Ta cã : i1= 1= 1,261= cã f1=5 g1 =4 vµ f1 + g1 = 4+5 = 9 4 11 I2= 2= 1,262= cã f1=11 g1 =7 vµ f1 + g1 = 11+7 =18 7 VËy béi sè trung nhá nhÊt K = 18 Emin n»m ë tia i2 v× i2 t¨ng nhiÒu h¬n i1. Khi ®ã b¸nh r¨ng Zmin n»m ë tia thø 2 lµ b¸nh r¨ng bÞ ®éng (f g ) Ta cã : Emin= z min 2 2 = 17.18 = 2,43 g 2 .K 7.18 Chän Zmin =17 LÊy Emin=5 ta cã Z= EK =5.18 = 90 r¨ng fx 5 Z1= .EK = .90 = 50 r¨ng f x g x 54 Z1'= Z - Z1 = 90 - 50 = 40 r¨ng
  4. fx 11 Z2 = .EK = .90 = 55 r¨ng f x g x 11  7 Z2' = Z2 - Z2 = 90 - 55 = 35 r¨ng 50 55 KiÓm tra tû sè truyÒn: i1 = Z1/ Z1' = = 1,25 i2 = Z2/ Z2' = = 40 35 1,57 3- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø hai 1 1 22 Ta cã : i3= = = cã f3=22 g3 =54 vµ f3 + g3 = 22 + 54 =  4 4 1,26 54 76 1 1 30 I4= = = cã f4=30 g4 =46 vµ f4 + g4 = 30 + 46 =  2 2 1,26 46 76 I5=1 cã f5=1 g5 =1 vµ f5 + g5 = 1 + 1 = 2 VËy béi sè trung nhá nhÊt K = 76 Emin n»m ë tia i3 v× i3 gi¶m nhiÒu h¬n i4. Khi ®ã b¸nh r¨ng Zmin n»m ë tia thø 2 lµ b¸nh r¨ng chñ ®éng Z (f g ) Ta cã : Emin= min 3 3 = 17.(22  54) < 1 f .K 22.76 3 LÊy Emin=1 ta cã Z= EK =1.76 = 76 r¨ng fx 22 Z3= .EK = 76 = 22 r¨ng f x g x 21  54 Z3'= Z - Z3 = 76 - 22 = 54 r¨ng
  5. fx 30 Z4= .EK = .76 = 30 r¨ng f x g x 30  46 Z4'= Z - Z4 = 76 - 30 = 46 r¨ng fx 1 Z5= .EK = .76 = 38 r¨ng f x g x 11 Z5'= Z - Z5 = 76 - 38 = 38 r¨ng 22 30 KiÓm tra tû sè truyÒn : i3 = Z3/ Z3' = = 0,4 i4 = Z4/ Z4' = = 54 46 0,65 38 I5 = Z5/ Z5' = = 1 38
Đồng bộ tài khoản