đồ án máy công cụ, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
131
lượt xem
48
download

đồ án máy công cụ, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

yêu cầu kỹ thuật và đặc điểm hộp chạy dao -số cấp chạy dao phải đủ -quy luật phân bố lượng chạy dao theo cấp số cộng -phạm vi điều chỉnh của lượng chạy dao smã- smin -tính chất của lượng chạy dao liên tục -độ chính xác của lượng chạy dao yêu cầu chính xác cao -độ cứng vững của xích động nối liền trục chính và trục kéo đặc điểm : - công suất truyền bé -tốc độ làm việc chậm ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 5

 1. Chương 5: TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø 3 Do kÕt cÊu cña hép tèc ®é nªn ta chän m«®uyn kh¸c nhau . Ta dïng hai lo¹i m«®uyn m6 vµ m7 .§iÒu kiÖn lµm viÖc lµ: 2A = m6(Zi+Zi') = Z6.m6 2A = m7(Zj+Zj') = Z7.m7 Trong ®ã A- Kho¶ng c¸ch trôc Z6 , Z7- Tæng sè r¨ng cña nhãm b¸nh r¨ng cã m«®uyn m6 , m7 Z6/Z7 =m7/m6 Chän m6 = 2,5 1 1 T×m Z6b»ng c¸ch ph©n tÝch i6= Z6/ Z6' = 6 =  4 i7= Z7/ Z7' =1 víi m7 = 3 Z6/Z7 = m7/m6 = 2,5/3 = 9/11 hay Z6 = 11K Z7 = 9K 1 Víi tû sè truyÒn i6= , tæng sè Z6 ph¶i lµ béi sè chung cña 5 do 4 ®ã ta chän K = 10 VËy Z6= 11.10 = 110 r¨ng i6= Z6/ Z6' = 1 4 Z6 + Z6' = 110 '  Z6=Z6/5 = 110/5 = 22 r¨ng  Z6'=Z6- Z6 = 110 - 22 = 88 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m6. Z6/2 = 2,5. 110/2 = 137 mm
 2. Do ®ã : Z7= 9.10 = 90 r¨ng i7= Z7/ Z7' =1 Z7 + Z7' = 90 '  Z7=Z7/2 = 90/2 = 45 r¨ng  Z7'=Z7- Z7 = 90 - 45 = 45 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m7. Z7/2 = 3. 90/2 = 135 mm Nh- vËy c¸c tû sè truyÒn i6 , i7 dñng b¸nh r¨ng dÞch chØnh 22 KiÓm tra tû sè truyÒn : i6 = Z6/ Z6' = = 1 i7 = Z7/ Z7' = 45 = 1 88 4 45 6- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø 4 Ta dïng hai lo¹i m«®uyn m8 vµ m9 .§iÒu kiÖn lµm viÖc lµ: 2A = m8(Zi+Zi') = Z8.m8 2A = m9(Zj+Zj') = Z9.m9 Trong ®ã A- Kho¶ng c¸ch trôc Z8 , Z8- Tæng sè r¨ng cña nhãm b¸nh r¨ng cã m«®uyn m8 , m9 Z8/Z9 =m9/m8 Chän m8 = 2,5 1 1 T×m Z8b»ng c¸ch ph©n tÝch i8= Z8/ Z8' = 6 =  4 I9= Z9/ Z9' =1 víi m9 = 3 Z8/Z9 = m9/m8 = 2,5/3 = 9/11 hay Z8 = 11K Z9 = 9K
 3. 1 Víi tû sè truyÒn i8= , tæng sè Z8 ph¶i lµ béi sè chung cña 5 do 4 ®ã ta chän K = 10 VËy Z8 = 11.10 = 110 r¨ng i8= Z8/ Z8' = 1 4 Z8 + Z8' = 110 '  Z8=Z8/5 = 110/5 = 22 r¨ng  Z8'=Z8- Z8 = 110 - 22 = 88 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m8. Z8/2 = 2,5. 110/2 = 137 mm Do ®ã : Z9= 9.10 = 90 r¨ng i9= Z9/ Z9' =1 Z9 + Z9' = 90 '  Z9=Z9/2 = 90/2 = 45 r¨ng  Z9'=Z9- Z9 = 90 - 45 = 45 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m9. Z9/2 = 3. 90/2 = 135 mm Nh- vËy c¸c tû sè truyÒn i8 , i9 dñng b¸nh r¨ng dÞch chØnh 22 KiÓm tra tû sè truyÒn : i8 = Z8/ Z8' = = 1 i9 = Z9/ Z9' = 45 = 1 88 4 45 7- TÝnh sè r¨ng cña nhãm truyÒn thø 5 Ta dïng hai lo¹i m«®uyn m10 vµ m11 .§iÒu kiÖn lµm viÖc lµ: 2A = m10(Zi+Zi') = Z10.m10 2A = m11(Zj+Zj') = Z11.m11 Trong ®ã A- Kho¶ng c¸ch trôc Z10, Z11- Tæng sè r¨ng cña nhãm b¸nh r¨ng cã m«®uyn m10 , m11
 4. Z10/Z11 =m11/m10 Chän m10 = 4 1 1 T×m Z10b»ng c¸ch ph©n tÝch i10= Z10/ Z10' = 3 =  2 i11= Z11/ Z11' =2 =1,51 víi m11 = 3 Z10/Z11 = m11/m10 = 3/4 hay Z10 = 3K Z11 = 4K 1 Víi tû sè truyÒn i10= ,tæng sè Z10 ph¶i lµ béi sè chung cña 3 do 2 ®ã ta chän K= 27 VËy Z10= 3. 27 = 81 r¨ng i10= Z10/ Z10' = 1 2 Z10 + Z10' = 81 '  Z10=Z10/3 = 81/3 = 27 r¨ng  Z10'=Z10- Z10 = 81 - 27 = 54 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m10. Z10/2 = 4. 81/2 = 162 mm Do ®ã : Z11= 3.27 = 108 r¨ng i11= Z11/ Z11' =1,51 Z11 + Z11' = 108 '  Z11=Z11/2,51 = 108/2,51 = 42 r¨ng  Z11'=Z11- Z11 = 108 - 42 = 66 r¨ng Kho¶ng c¸ch trôc A lµ : A = m11. Z11/2 = 3. 108/2 = 162 mm Nh- vËy c¸c tû sè truyÒn i10 , i11 dñng b¸nh r¨ng dÞch chØnh
 5. 27 KiÓm tra tû sè truyÒn : i10 = Z10/ Z10' = = 1 i11 = Z11/ Z11' = 66 = 54 2 42 1,57 Tõ c¸c sè liÖu tÝnh to¸n ë trªn ta cã b¶ng thèng kª sau: I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 z tÝnh i 50 55 22 30 38 22 45 22 45 27 66 ' 40 35 54 46 38 88 45 88 45 54 42 z i z chuÈn i 51 56 21 29 38 22 45 22 45 27 65 ' 39 34 55 47 38 88 45 88 45 54 43 z i KiÓm nghiÖm sai sè vßng quay trôc chÝnh Ta cã ph-¬ng tr×nh c©n b»ng xÝch ®éng nt/c = n®/c¬.®.it® z1 . z 2 . . . z1 z '2 ' . Trong ®ã n®/c¬ = 1440 vg/ph ® = 0,985 145 ta chän i®t = = 0,558 260  nII tÝnh = n®/c¬.®.i®t = 1440. 0,985. 0,558 = 791 vg/ph nlýthuyÕt = n19 = 800 vg/ph n = nt / c ntÝnh .100%  TÝnh sai sè vßng quay theo c«ng thøc n t/c Trong ®ã nt/c - Sè vßng quay tiªu chuÈn ntÝnh - Sè vßng quay tÝnh to¸n theo ph-¬ng tr×nh xÝch ®é Sai sè [n] = 10(  - 1) = 10( 1,26 - 1)= 2,6%
 6. T Ph-¬ng tr×nh xÝch ®éng ntÝnh nt/c n% T 1 nII. 50 . 22 . 22 . 22 27 . 12,59 12,5 - 0,72 40 54 88 88 54 2 nII. 55 . 22 . 22 . 22 27 . 15,82 16 1,13 35 54 88 88 54 3 nII. 50 . 30 . 22 . 22 27 . 20,15 20 - 0,76 40 46 88 88 54 4 nII. 55 . 30 . 22 . 22 27 . 25,33 25 - 1,33 35 46 88 88 54 5 nII. 50 . 38 . 22 . 22 27 . 30,9 31,5 1,9 40 38 88 88 54 6 nII. 55 . 38 . 22 . 22 . 27 39,85 40 0,4 35 38 88 88 54 7 nII. 50 . 22 . 22 . 45 27 . 50,35 50 0,7 40 54 88 45 54 8 nII. 55 . 22 . 22 . 45 27 . 63,3 63 - 0,5 35 54 88 45 54 9 nII. 50 . 30 . 22 . 45 27 . 80,6 80 - 0,76 40 46 88 45 54 10 nII. 55 . 30 . 22 . 45 27 . 101,3 100 - 1,3 35 46 88 45 54 11 123,6 125 1,12 nII. . 38 . 22 . 45 27 . 38 88 45 54 12 nII. 55 . 38 . 22 . 45 27 . 156,4 160 2,3 35 38 88 45 54 13 nII. 50 . 22 . 45 . 45 27 . 201,4 200 - 0,7 40 54 45 45 54
 7. 14 nII. 55 . 22 . 45 . 45 27 . 253,2 250 - 1,3 35 54 45 45 54 15 nII. 50 . 22 . 45 . 45 27 . 322,4 315 - 2,3 40 54 45 45 54 16 nII. 55 . 22 . 45 . 45 27 . 405,3 400 - 1,3 35 54 45 45 54 17 nII. 50 . 38 . 45 . 45 27 . 494,4 500 1,1 40 38 45 45 54 18 nII. 50 . 22 . 66 633 630 - 0,5 40 54 42 19 nII. 55 . 22 . 66 795,8 800 0,5 35 54 42 20 nII. 50 . 30 . 66 1013,3 1000 - 1,3 40 46 42 21 nII. 55 . 30 . 66 1273,9 1250 - 1,9 35 46 42 22 nII. 50 . 38 . 66 1563,8 1600 2,2 40 38 42 23 nII. 55 . 38 . 66 1953,3 2000 2,3 35 38 42 §å thÞ sai sè vßng quay
 8. Sau khi kiÓm tra sai sè ta thÊy n n»m trong ph¹m vi cho phÐp,kh«ng cÇn ph¶i tÝnh l¹i c¸c tû sè truyÒn PhÇn B ThiÕt kÕ hép ch¹y dao 1. yªu cÇu kü thuËt vµ ®Æc ®iÓm hép ch¹y dao - sè cÊp ch¹y dao phaØ ®ñ - quy luËt ph©n bè l-îng ch¹y dao theo cÊp sè céng - ph¹m vi ®iÒu chØnh cña l-îng ch¹y dao smax- smin - tÝnh chÊt cña l-îng ch¹y dao liªn tôc - ®é chÝnh x¸c cña l-îng ch¹y dao yªu cÇu chÝnh x¸c cao - ®é cøng v÷ng cña xÝch ®éng nèi liÒn trôc chÝnh vµ trôc kÐo ®Æc ®iÓm : - c«ng suÊt truyÒn bÐ - tèc ®é lµm viÖc chËm - ph¹m vi ®iÒu chØnh tû sè truyÒn 1,5  is  2,8 Rs max= i s max = i i min 2,8 = 14 1,5 2. s¾p xÕp b-íc ren ®-îc c¾t t¹o thµnh c¸c nhãm c¬ së vµ nhãm gÊp béi
 9. Sö dông häp ch¹y dao dïng c¬ cÊu noãct«n ®Ó c¾t ®-îc c¸c lo¹i ren : quèc tÕ, m«®uyn, anh, pitch. + Ren quèc tÕ Nhãm c¬ së : tp = 1-1,25-1,5-1,75-2-2,5-3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-7- 8-9-10-11-12 Nhãm khuÕch ®¹i: tp = 14-16-18-20-22-24-28-32-36-40-44-48- 56-64-72-80-88-96-112 128-144-160-176-192 + Ren m«®uyn Nhãm c¬ së : m= 0,5-1-1,25-1,5-1,75-2-2,25-2,5-3 Nhãm khuÕch ®¹i: m= 3,25-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-8-9-10-11- 12-13-14-16-18 20 22-24-26-28-32-36-44-48 + Ren anh n = 2-2,5-3-3 1 -3 1 -4-4 1 -5-6-6 2 -7-8-9-9,5-10-11-12-14-16-18- 4 2 2 4 20-22-24 + Ren pitch Nhãm c¬ së : Dp= 96-88-72-64-56-48-44-40-36-32-28-24-22- 20-18-16-14-12-11-10-9-8-7 Nhãm khuÕch ®¹i: Dp= 6-5-4-3-2-1 1- B¶ng xÐp ren Ren quèc tÕ Ren m«®uyn tp (mm) m = t p (mm) 
 10. - 1,75 3,5 7 - - - 1,75 1 2 4 8 - 0,5 1 2 - 2,25 4,5 9 - - - 2,25 1,25 2,5 5 10 - - 1,25 2,5 - - 5,5 11 - - - - 1,5 3 6 12 - - 1,5 3 Ren anh Ren pitch 25,4 25,4. n= Dp = t tp t p
 11. 13 - 31 - - - - - 4 56 28 14 7 31 14 7 2 - 64 32 16 8 4 72 36 18 9 16 8 41 2 80 40 20 10 2 88 44 22 11 - 18 9 - 96 48 24 12 5 19 9,5 - - - - - - 20 10 - 6 - 11 - 24 12 3
Đồng bộ tài khoản