đồ án máy công cụ, chương 7

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
142
lượt xem
74
download

đồ án máy công cụ, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tính các lực tác dụng trong truyền dẫn Xác định lực chạy dao,lực cắt (Q,P Tính các lực thành phần Theo công thức bảng (II-1) có: P X , PY , PZ t:chiều sâu cắt (mm) S:lượng chạy dao (mmv/) với C:hệ số kể đến ảnh hưởng của tính chất vật gia công Sử dụng công thức nguyên lý cắt để tính lực cạtMạt(' khác để tính chính xác theo nguyên lý cat,tắ chọn chế độ cắt theo chế độ thử máy: - Thử có tải: Chi tiết 115,l=2000,thép 45,HRB=207. Dao P18Chệ độ cắt n=40 (vp/) S=1,4 (mmv/) t=6 (mm) ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án máy công cụ, chương 7

  1. Ch-¬ng 7 ThiÕt kÕ ®éng lùc häc m¸y I. TÝnh c¸c lùc t¸c dông trong truyÒn dÉn X¸c ®Þnh lùc ch¹y dao,lùc c¾t (Q,P c ) 1. S¬ ®å ®Æt lùc trªn c¬ cÊu chÊp hµnh Lùc c¾t P  P X  PY  P Z 2. TÝnh c¸c lùc thµnh phÇn Theo c«ng thøc b¶ng (II-1) cã: P X , PY , PZ  C.t X .S Y víi C:hÖ sè kÓ ®Õn ¶nh h-ëng cña tÝnh chÊt vËt gia c«ng t:chiÒu s©u c¾t (mm) S:l-îng ch¹y dao (mm/v)
  2. Sö dông c«ng thøc nguyªn lý c¾t ®Ó tÝnh lùc c¾t.MÆt kh¸c ®Ó tÝnh chÝnh x¸c theo nguyªn lý c¾t,ta chän chÕ ®é c¾t theo chÕ ®é thö m¸y: - Thö cã t¶i: Chi tiÕt  115,l=2000,thÐp 45,HRB=207. Dao P18.ChÕ ®é c¾t n=40 (v/p) S=1,4 (mm/v) t=6 (mm) PZ  C.t X .S Y  2000.61 . 1,40,75 =15445,62 (N) PY  C.t X .S Y  1250.60,9 . 1,40,75 =8069,45 (N) PX  C.t X .S Y  650.61, 2 . 1,40,65 =6945,08 (N) - Thö c«ng suÊt: Chi tiÕt  70,l=350,thÐp 45. Dao T15K6.n=400 S=0,39 t=5 TÝnh t-¬ng tù nh- c«ng thøc trªn cã: PZ  4935( N ) PX  2432( N ) PY  2626( N ) Lùc ch¹y dao (Q): Theo c«ng thøc thùc nghiÖm do Rªsªt«p vµ LªvÝt víi m¸y tiÖn cã sèng tr-ît l¨ng trô: Q=k. PX  f ( PZ  G ) víi G:träng l-îng phÇn dÞch chuyÓn =250 kg =2500 N f:hÖ sè thu gän ma s¸t trªn sèng tr-ît =0,15 ®Õn 0,18
  3. k:hÖ sè t¨ng lùc ma s¸t do PX t¹o ra m«men lËt; k=1,15 Thay vµo c«ng thøc trªn cã: Q=1,15.6945+0,16.(15445,6+2500) =10858(N) 3. TÝnh m«men xo¾n cña ®éng c¬ ®iÖn: Khi m¸y tiÖn lµm viÖc trong hép tèc ®é MX cña ®éng c¬ c©n b»ng víi MX cña lùc c¾t vµ MX ma s¸t trong c¸c cÆp truyÒn ®éng.Ta cã ph-¬ng tr×nh: n M XPc M Xd / c  i0 .M XPc   M Xms .ik hay M Xd / c  .i0 i 1  víi i0 :tØ sè truyÒn tæng céng xÝch ik :tØ sè truyÒn tõ cÆp cã M Xms tíi trôc chÝnh  :hiÖu suÊt toµn xÝch M XPc :m«men xo¾n do lùc c¾t g©y ra M XPc = PZ .d/2 PZ :lùc c¾t tiÕp tuyÕn d:®-êng kÝnh chi tiÕt gia c«ng -Khi thö cã t¶i: d=115,n=40 v/p, PZ =15445 15445.115 M XPc = =888087 (N.mm) 2 888087 40 M Xd / c  . =32665 (N.mm) 0,75 1450 (ë ®©y hiÖu suÊt  =0,75 vµ tØ sè truyÒn i0 =40/1450) -Khi th- ë chÕ ®é thö c«ng suÊt: d=70,n=400, PZ = 4935 M XPc =4935.70/2=172725(N.mm) 172725 400 M Xd / c  . =63531(N.mm). 0,75 1450
  4. II- TÝnh c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn 1.X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬ truyÒn dÉn chÝnh: C«ng suÊt ®éng c¬ gåm: N dc  N c  N 0  N p víi Nc : c«ng suÊt c¾t N0 : c«ng suÊt ch¹y kh«ng Np : c«ng suÊt phô tiªu hao theo hiÖu suÊt vµ do nh÷ng nguyªn nh©n ngÉu nhiªn ¶nh h-ëng ®Õn sù lµm viÖc cña m¸y. PZ .v - C«ng suÊt c¾t Nc  (kW) 60.102.9,81 Theo chÕ ®é thö c«ng suÊt PZ = 4935(N),n=400(v/p), d=70(mm)  dn .70.400 v  =87,92(m/p) 1000 1000 4935.87,92 - C«ng suÊt c¾t Nc  =7,23(kW) 60.102.9,81 Th-êng th× N c  (70  85) 0 0 .N dc nªn cã thÓ tÝnh gÇn ®óng: N c 7,23 N dc   =9,64(kW)  0,75 Do ®ã chän ®éng c¬ tiªu chuÈn N=10(kW) vµ n=1450(v/p). 2.X¸c ®Þnh c«ng suÊt ch¹y dao: - Khi tÝnh theo tØ lÖ víi c«ng suÊt ®éng c¬ chÝnh: N dcS  K .N dcV (víi m¸y tiÖn k=0,04) =0,04.9,64=0,386(kW) -Khi tÝnh theo lùc ch¹y dao:
  5. Q.VS N dcS  (kW) víi: 612.10 4.cd .9,81 VS :tèc ®é ch¹y dao, VS =S.n=0,39.400=156(mm/p) cd :hiÖu suÊt chung cña c¬ cÊu ch¹y dao (  0,15  0,2 ) Q:lùc kÐo (N).Thay vµo c«ng thøc trªn: 10858.156 N dcS   0,188(kW). 612.10 4.0,15.9,81 III. TÝnh søc bÒn chi tiÕt m¸y: Trôc nmin nmax ntinh MXtinh Ntruc dsb dchon IX 5,25 1680 22,2 2193 0,164 21,8 30 X 5,25 1680 22,2 2084 0,156 21,4 30 XI 4,41 2419 21,3 2064 0,149 21,3 30 XII 4,41 2419 17,9 1936 0,131 20,99 30 XIII 3,76 1935 4,84 2923 0,125 18,95 20 XIV 0,55 2419 4,84 8837 0,118 24,2 25 XV 0,28 1209 2,27 15806 0,11 28,8 30 1.TÝnh søc bÒn cÆp b¸nh r¨ng 36/36 cña trôc Nooct«ng
  6. - Trong m¸y c¾t kim lo¹i,viÖc tÝnh to¸n ®éng häc cña b¸nh r¨ng lµ x¸c ®Þnh m«®uyn (m).TÝnh theo søc bÒn uèn vµ kiÓm tra theo søc bÒn tiÕp xóc. 1.1. TÝnh m theo søc bÒn uèn: 1950 KN mU  10.3 . víi: Z . . y. U  n N:c«ng suÊt trªn trôc n:sè vßng quay nhá nhÊt cña b¾nh r¨ng (b¸nh nhá) (v/p) B  =6  10  lÊy  =6 m k:hÖ sè t¶i träng,lÊy k=1,3 y:hÖ sè d¹ng r¨ng,tra trong chi tiÕt m¸y y=3,75 Z:sè r¨ng (Z=36)  U    F 0 lim .K Fl .K Hl chän vËt liÖu lµ thÐp 45,theo chi tiÕt m¸y cã Sf  F 0 lim =1,8.HB=324 (®é r¾n bÒ mÆt sau nhiÖt luyÖn =170  217HB,lÊy HB=180). K Fl  1 K Hl  0,8 S F  1,75 thay vµo   U   148,1( N / cm 2 ) Tõ ®ã thay vµo c«ng thøc tÝnh m«®uyn theo uèn: 1950 1,3.6,77 mU  10.3 .  1,77  theo tiªu chuÈn lÊy m=2. 36.6.3,75.148,1 126 1.2. KiÓm nghiÖm theo søc bÒn tiÕp xóc: Theo chi tiÕt m¸y cã c«ng thøc:
  7.  tx  Z M .Z H .Z . 2.T1.K H .(i  1) /( B.i.d 1 ) 2 ,tra b¶ng cã: Z M  274( MPa1 / 3 ) 2 2 1 1 ZH    1,7639   [1,88-3,2. (  ) ]=[1,88- sin 2 sin 2.200 Z1 Z 2 3,2.2/36]=1,702 1 1 Z    0,766  1,702 M«men xo¾n T1 =1714,5(N.m) K H  1,15 K H  1,13  K H  K H .K H .KV  1,3 K HV  1 TØ sè truyÒn i=1 ChiÒu réng b¸nh r¨ng B=6m=6.2=12 m d 1  ( Z  Z )  72 .Thay vµo c«ng thøc trªn   tx  140,152 2 6 (i  1)3 .K .N  tx  ®-îc tÝnh theo c«ng thøc  tx   1,05.10 A.i B.n A: kho¶ng c¸ch trôc A= d 1  m (Z  Z )  72 2 C¸c gi¸ trÞ kh¸c nh- trªn.Thay sè vµo c«ng thøc   tx   795,1 Do ®ã  tx <  tx  nªn cÆp b¸nh r¨ng ®ñu bÒn.
Đồng bộ tài khoản