đồ án: môn học chi tiết máy, chương 1

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
267
lượt xem
74
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệu suất bộ truyền đai để hở: đ = 0,95. Hiệu suất truyền của một cặp bánh răng khi được che kín: br= 0,98. Hiệu suất của một cặp ổ lăn khi được che kín : ol= 0,99 . Hiệu suất nối trục đàn hồi: k= 1,0. Hiệu suất một cặp ổ trượt : = 0,99. Vậy hiệu suất của toàn bộ hệ thống: = 0,95.0,982. 0,993. 1,0.0,99 = 0,88.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 1

  1. Chương 1: TÝNH TO¸N HÖ DÉN §éNG I. Chän ®éng c¬: 1. X¸c ®Þnh c«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ C«ng suÊt trªn trôc b¸nh c«ng t¸c Pct: P ct = F.v 4500.0,78   3,51 kW 1000 1000 n HiÖu suÊt hÖ dÉn ®éng :    i mi i 1 Theo s¬ ®å ®Ò bµi th× :  =  1 ®..2br.3ol. 1 kn. ot 1 Tra b¶ng 2.3 (tr.19) ®-îc c¸c hiÖu suÊt : HiÖu suÊt bé truyÒn ®ai ®Ó hë: ® = 0,95. HiÖu suÊt truyÒn cña mét cÆp b¸nh r¨ng khi ®-îc che kÝn: br= 0,98. HiÖu suÊt cña mét cÆp æ l¨n khi ®-îc che kÝn : ol= 0,99 . HiÖu suÊt nèi trôc ®µn håi: k= 1,0. HiÖu suÊt mét cÆp æ tr-ît :  ot = 0,99. VËy hiÖu suÊt cña toµn bé hÖ thèng:  = 0,95.0,982. 0,993. 1,0.0,99 = 0,88. HÖ sè t¶i träng t-¬ng ®-¬ng : 2 T  t 5 3  =   i  . i  12  0,7 2  T  t 0,90 ( i= 1,2 )  1  ck 8 8
  2. Víi : T2 = 0,7.T1 ; t1= 5 h ; t2 = 3 h ; tck= 8 h C«ng suÊt yªu cÇu Pyc ®Æt trªn trôc ®éng c¬ ®-îc x¸c ®Þnh b»ng c«ng thøc: β .P ct 0,90.3,51 Pyc    3,59 kW. η 0,88 2. X¸c ®Þnh tèc ®é ®ång bé cña ®éng c¬. Chän s¬ bé tØ sè truyÒn cña toµn bé hÖ thèng lµ usb .Theo b¶ng 2.4(tr 21), víi c¸c ®iÒu kiÖn : +) Bé truyÒn ®éng b¸nh r¨ng trô hép gi¶m tèc hai cÊp : uh = ( 8  20 ); +) Bé truyÒn ®éng ®ai thang (bé truyÒn ngoµi ) : ung = u®ai = ( 3  5 ); usb= uh. ung = 11.3 = 33 ; víi uh = 11 ; ung = 3 ; Sè vßng quay cña trôc c«ng t¸c lµ nct : 60.1000.v 60 .1000 . 0 , 78 nct =   41,6 vg/ph z.p 9 . 125 Trong ®ã: v : vËn tèc xÝch ; v = 0,78 m/s z : sè r¨ng ®Üa xÝch ; z = 9 p : b-íc xÝch t¶i ; p = 125 mm Sè vßng quay s¬ bé cña ®éng c¬ nsb®c: nsb®c = nct . usb = 41,6.33= 1373 vg/ph Chän sè vßng quay ®ång bé cña ®éng c¬ lµ : n®b = 1500 vg/ph
  3. §éng c¬ ph¶i tháa m·n ®ång thêi : P®c  Pyc ; n®c  nsb vµ Tmm TK  T Tdn Tmm Ta cã : Pyc=3,55 kW ; nsb=1373 vg/ph ; = 1,6 ; T Theo b¶ng phô lôc P1.3 (tr.236). Ta chän ®-îc kiÓu ®éng c¬ lµ : 4A100L4Y3 C¸c th«ng sè kÜ thuËt cña ®éng c¬ nh- sau : Tk +) P®c = 4,0 kW ; n®c = 1420 vg/ph ;  2,0. Tdn Tmax +) cos  = 0,84 ; = 84 (%) ; = 2,2. Tdn Tra b¶ng phô lôc P1.7 ( tr.242) ta cã: +) Khèi l-îng : m = 42 kg. +) §-êng kÝnh : D = 28 mm. Nh- vËy chän ®éng c¬ 4A100L4Y3 cã c¸c th«ng sè phï hîp yªu cÇu thiÕt kÕ II. PH¢N PhèI Tû Sè TRUYÒN Ta cã : usb=uh.ung . Tû sè truyÒn chung : n dc 1420 uch    34,1 n ct 41,6 Chän u®ai = ung = 3  uh = 34,1 = 11,4 3 Theo kinh nghiÖm: uh = u1.u2 (u1 >u2); Trong ®ã : u1 : TØ sè truyÒn cÊp nhanh u2 : TØ sè truyÒn cÊp chËm
  4. Tra b¶ng 3.1(tr.43) vµ b»ng ph-¬ng ph¸p néi suy víi bé truyÒn ph©n ®«i chän: u1= 3,91 ; u2= 2,91 TÝnh l¹i gi¸ trÞ u®ai theo u1vµ u2 trong hép gi¶m tèc : u ch 34,1 u®ai    2,99 u1 .u 2 3,91.2,91 KÕt luËn: uh = 11,4 ; u1 = 3,91 ; u2 = 2,91 ; u®ai=2,99 III.X¸c ®ÞNH C¸C TH¤NG Sè §éng häC: 1. C«ng suÊt t¸c dông trªn c¸c trôc( I, II, III, ®éng c¬) cña hÖ dÉn ®éng: Pct 3,51 PIII    3,55 kW ; η ot .η kn 0,99.1,00 PIII 3,55 PII    3,66 kW; η ol .η br 0,99.0,98 1 1  P’II = . PII = .3,66 = 1,83 kW ; 2 2 PII 3,66 PI    3,77 kW; η ol .η br 0,99.0,98 C«ng suÊt thùc cña ®éng c¬ : PI 3,77 P’®c= = = 4,00 kW  ol . d 0,99.0,95 2. Sè vßng quay trªn c¸c trôc( I, II, III, c«ng t¸c) cña hÖ dÉn ®éng: nI = ndc = 1420 = 474,9 vg/ph; ud 2,99 nII = nI = 474,9 = 121,5 vg/ph; uI 3,91
  5. n II nIII = = 121,5 = 41,6 vg/ph; u II 2,91 3. M« men trªn c¸c trôc ( ®éng c¬,I, II, III,c«ng t¸c ) cña hÖ dÉn ®éng: Ta cã m« men xo¾n t¸c dông lªn trôc: Pi Ti = 9,55.10 6 . ni Trong ®ã: Ti : M« men xo¾n t¸c dông trªn trôc thø i; Pi : C«ng suÊt t¸c dông trªn trôc thø i; ni : Tèc ®é quay trôc thø i; P ' dc 4,00 T®c = 9,55. 106.  9,55.10 6.  26901 N. mm. n dc 1420 PI 3,77 TI = 9,55. 106.  9,55.10 6.  75813 N. mm. nI 474,9 PII 3,66 TII = 9,55. 106.  9,55.10 6.  287916 N. mm. n II 121,4 1 1  T’II = . TII = .287916 = 143958 N.mm 2 2 PIII 3,55 TIII = 9,55. 106.  9,55.10 6.  814964 N. mm. n III 41,6 Pct 3,51 Tct = 9,55. 106.  9,55.106.  805781 N. mm. n ct 41,6 Tõ c¸c th«ng sè tÝnh to¸n ta ®-îc cã b¶ng kÕt qu¶ sau: Trôc Trôc I II III ®éng c¬ c«ng t¸c
  6. Khíp nèi u ud = 2,99 u1 = 3,91 u2 = 2,91 (ukn=1) P(kW) 4,00 3,77 1,83 3,55 3,51 n(vg/ph) 1420 474,9 121,5 41,6 41,6 T(N.mm) 26901 75813 143958 814964 805781
Đồng bộ tài khoản