đồ án: môn học chi tiết máy, chương 3

Chia sẻ: Van Teo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
127
lượt xem
55
download

đồ án: môn học chi tiết máy, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong quá trình làm việc, răng của bánh răng có thể bị hỏng ở mặt răng như tróc rỗ , mòn , dính , hoặc hỏng ở chân răng nhgẫy , trong đó nguy hiểm nhất là tróc rỗ mặt răng và gẫy răng . Đó là các phá hỏng mỏi do tác dụng lâu dài của ứng suất tiếp xúc và ứng suất uốn thay đổi có chu kỳ gây nên . Ngòai ra răng có thể bị biến dạng dư, gẫy giòn lớp bề mặt , hoặc phá hỏng tĩnh ở chân răng. Vì vậy khi thiết kế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án: môn học chi tiết máy, chương 3

  1. Chương 3: TÝNH Bé TRUYÒN B¸NH R¡NG TRONG HéP GI¶M TèC 1.ChØ tiªu tÝnh to¸n: Trong qu¸ tr×nh lµm viÖc, r¨ng cña b¸nh r¨ng cã thÓ bÞ háng ë mÆt r¨ng nh- trãc rç , mßn , dÝnh , hoÆc háng ë ch©n r¨ng nh- gÉy , trong ®ã nguy hiÓm nhÊt lµ trãc rç mÆt r¨ng vµ gÉy r¨ng . §ã lµ c¸c ph¸ háng mái do t¸c dông l©u dµi cña øng suÊt tiÕp xóc vµ øng suÊt uèn thay ®æi cã chu kú g©y nªn . Ngßai ra r¨ng cã thÓ bÞ biÕn d¹ng d-, gÉy gißn líp bÒ mÆt , hoÆc ph¸ háng tÜnh ë ch©n r¨ng. V× vËy khi thiÕt kÕ cÇn tiÕn hµnh tÝnh truyÒn ®éng b¸nh r¨ng theo c¸c chØ tiªu sau : +) §é bÒn tiÕp xóc +) §é bÒn uèn +) KiÓm nghiÖm r¨ng vÒ qu¸ t¶i 2.TÝnh to¸n bé truyÒn cÊp nhanh-b¸nh trô r¨ng th¼ng. 2.1. Chän vËt liÖu. Do kh«ng cã yªu cÇu g× ®Æc biÖt vµ theo quan ®iÓm thèng nhÊt ho¸ trong c¸c kh©u thiÕt kÕ nªn ë ®©y ta chän vËt liÖu 2 cÊp b¸nh r¨ng lµ nh- nhau. B¸nh nhá : ThÐp 45 t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 241  285 cã: b1 = 850 Mpa ; ch 1 = 580 Mpa . Chän HB1 = 245 (HB)
  2. B¸nh lín : ThÐp 45, t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB 192  240 cã: b2 = 750 Mpa ; ch 2 = 450 Mpa . Chän HB2 = 230 (HB) 2.2. X¸c ®Þnh øng suÊt cho phÐp. Theo b¶ng 6.2 víi C45 , t«i c¶i thiÖn ®¹t ®é r¾n HB < 350 ta cã :  0 H lim = 2.HB + 70 ; SH = 1,1 ;  0 F lim = 1,8.HB ; SF = 1,75 a) X¸c ®Þnh øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp    H     0  H lim .Z R .Z V .K xH .K HL  ;  SH  Chän s¬ bé ZRZVKxH = 1   H    H lim K HL 0 SH +) SH : HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ tiÕp xóc: SH =1,1. +)  0 H lim : øng suÊt tiÕp xóc cho phÐp øng víi sè chu k× c¬ së Víi b¸nh nhá : 0Hlim1 =2. 245 + 70 = 560 MPa. Víi b¸nh lín : 0Hlim2 = 2.230 + 70 = 530 MPa. MÆt kh¸c : KHL= mH N HO N HE víi mH = 6. +) mH : BËc cña ®-êng cong mái khi thö vÒ tiÕp xóc. +) NHO: Sè chu k× thay ®æi øng suÊt c¬ së khi thö vÒ tiÕp xóc: NHO = 30. H 2, 4 (HHB : ®é r¾n HB Brinen)
  3. Víi b¸nh nhá : N HO 1  30 .245 2 , 4  1,6 .10 7 Víi b¸nh lín : N HO 2  30.230 2, 4  1,4.10 7 +) NHE: Sè chu k× thay ®æi øng suÊt tiÕp xóc t-¬ng ®-¬ng: 2 N HE  60.c.  Ti / T1  .n j .t i 3 i , j 1 c.n j 2  N HE  60 .  t i .  Ti / T1  .t i / t CK 3 ( j = 1 uj i 1 2)  c: Sè lÇn ¨n khíp trong mét vßng quay.  Ti , ni, ti : LÇn l-ît lµ m«men xo¾n , sè vßng quay vµ tæng sè giê lµm viÖc ë chÕ ®é i cña b¸nh r¨ng ®ang xÐt. c.n1 2 . t i . Ti / T1  .t i / t ck 3  N HE 2  60. u1 i 1 474,9  5 3 N HE 2  60.1. .20000.13.  0,7 3   10,98.10 7  N HO 2  1,4.10 7 3,91  8 8 N HE1  u1 .N HE 2  3,91.10,98.10 7  42,93.10 7  N HO1  1,6.10 7 Ta cã : NHE1 > NHO1 => KHL1 = 1 NHE2 > NHO2 => KHL2 = 1 560.1 530.1 [H]1 =  509 MPa ; [H]2=  481,8MPa 1,1 1,1 Víi bé truyÒn cÊp nhanh b¸nh trô r¨ng th¼ng ta cã:  H '  min H 1 ,  H 2    H 2  481,8MPa b) X¸c ®Þnh øng suÊt uèn cho phÐp:    F     0 F lim .YR .YS .K xF .K FC .K FL  SF   
  4. Chän s¬ bé YR.YS.KxF = 1     F     0 F lim .K FC .K FL  SF    +) 0Flim : øng suÊt uèn cho phÐp phÐp øng víi sè chu k× c¬ së Víi b¸nh nhá :  F lim 1  1,8.245  441 MPa 0 Víi b¸nh lín :  F lim 2  1,8.230  414 MPa 0 +) SF : HÖ sè an toµn khi tÝnh vÒ uèn: SF =1,75. +) Sè chu k× thay ®æi øng suÊt uèn t-¬ng ®-¬ng: 2 N HF  60.c.  Ti / T1  .n j .t i 6 i , j 1 c.n j 2  N HF  60 .  t i .  Ti / T1  .t i / t CK 6 (j = 1  2) uj i 1 474,9  5 3 Víi b¸nh lín : N FE 2  60.1. .20000.16.  0,7 6   9,5.10 7 3,91  8 8 Víi b¸nh nhá : N FE1  u1 .N HF 2  3,91.9,5.10 7  37,15.10 7 V× NFE1 = 37,15.107 > NFO = 4.106 nªn KFL1 = 1, NFE2 = 9,5.107 > NFO = 4.106 nªn KFL2 = 1 Do ®ã theo thiÕt kÕ víi bé truyÒn quay mét chiÒu KFC = 1, ta ®-îc: [F1] = 441.1.1/1,75 = 252 MPa, [F2] = 414.1.1/1,75 = 236,6 MPa, c) X¸c ®Þnh øng suÊt qu¸ t¶i cho phÐp: Theo 6.13 vµ 6.14 ta cã:  H max  2,8. ch2  2,8.450  1260MPa
  5.  F1 max  0,8. ch1  0,8.580  464MPa  F 2 max  0,8. ch 2  0,8.450  360 MPa
Đồng bộ tài khoản