Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 2

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
92
lượt xem
33
download

Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sơ đồ động lực cầu một pha không điều khiển với băm xung một chiều bằng Tranzitor. II. tính toán các thông số của mạch lực: A. Các thông số cơ bản còn lại của động cơ: + Dòng điện phần ứng động cơ: 1500 = 17,6(A) I-đm= Pdm = ηdm Udm 0,85.100 + Điện trở mạch phần ứng động cơ đ-ợc tính gần đúng: 100 = 0,42() R-=0,5(1- đm) Uudm =0,5(1- 0,85) 17,6 Iudm + Điện cảm mạch phần ứng động cơ: 60 100.60 = 0,25. = 0,007(H) =7(mH) L-=  Udm 2pπ n dm Idm 2.2. .17,6.980 ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học “Thiết bị điều khiển , chương 2

 1. PhÇn II TÝnh to¸n m¹ch ®éng lùc I. chän s¬ ®å m¹ch ®éng lùc: V× nguån cÊp mét pha nªn chän s¬ ®å thiÕt kÕ lµ cÇu mét pha kh«ng ®iÒu khiÓn D4 D1 A D3 B D2 C H×nh 4. S¬ ®å ®éng lùc cÇu mét pha kh«ng ®iÒu khiÓn.
 2. Tr D1 D2 B M§K C D §C A D4 D3 H×nh 5.S¬ ®å ®éng lùc cÇu mét pha kh«ng ®iÒu khiÓn víi b¨m xung mét chiÒu b»ng Tranzitor. II. tÝnh to¸n c¸c th«ng sè cña m¹ch lùc: A. C¸c th«ng sè c¬ b¶n cßn l¹i cña ®éng c¬: + Dßng ®iÖn phÇn øng ®éng c¬: 1500 I-®m= Pdm = = 17,6(A) ηdm Udm 0,85.100 + §iÖn trë m¹ch phÇn øng ®éng c¬ ®-îc tÝnh gÇn ®óng: 100 R-=0,5(1- ®m) Uudm =0,5(1- 0,85) = 0,42() Iudm 17,6 + §iÖn c¶m m¹ch phÇn øng ®éng c¬: 60 100.60 L-=  Udm = 0,25. = 0,007(H) =7(mH) 2pπ n dm Idm 2.2. .17,6.980 Trong ®ã:  = 0,25- lµ hÖ sè lÊy cho ®éng c¬ cã cuén bï. p =2- lµ sè ®«i cùc cña ®éng c¬. B. TÝnh chän Diod: + §iÖn ¸p ng-îc lín nhÊt mµ Diod ph¶i chÞu: 100 Unmax=Knv.U2=KnV Ud = 2 = 157,13(V) Ku 0,9 Trong ®ã: Knv= 2
 3. 2 2 Ku= = 0,9 π + §iÖn ¸p ng-îc cña Diod cÇn chän: Unv=Kdtu.Unmax=2.157,13 =314,26 (V) Trong ®ã: Kdtu>1,6, chän Kdtu=2 + Dßng lµm viÖc cña van ®-îc tÝnh theo dßng hiÖu dông: 1 Ilv=Ihd =Khd.Id = .17,6 = 12,4(A) 2 1 Trong ®ã: Khd= 2 + Chän ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña van lµ cã c¸nh t¶n nhiÖt vµ ®Çy ®ñ diÖn tÝch to¶ nhiÖt, kh«ng qu¹t ®èi l-u kh«ng khÝ, víi ®iÒu kiÖn ®ã dßng ®Þnh møc cÇn chän: 100 100 Ilv=25%I®mV  I®mV = .Ilv = .12,4 = 49,6(A) 25 25 Víi UnV = 314,26(V) vµ I®mV = 49,6(A) chän bèn Diod lo¹i 1N2137R cã c¸c th«ng sè: + §iÖn ¸p ng-îc cùc ®¹i cña van: Unmax= 500(V) + Dßng ®iÖn ®Þnh møc cña van: I®m= 60(A) + §Ønh xung dßng ®iÖn: Ipikmax= 700(A) + Sôt ¸p lín nhÊt cña Tiritor ë tr¹ng th¸i dÉn:  Umax= 1,4(V) + NhiÖt ®é lµm viÖc cùc ®¹i cho phÐp: Tmax =175C + Dßng ®iÖn thö cùc ®¹i: Ith = 60(A) C. TÝnh to¸n m¸y biÕn ¸p chØnh l-u: m¸y biÕn ¸p mét pha
 4. 1. §iÖn ¸p chØnh l-u kh«ng t¶i: Udo=Ud +2  UV +  Udn +  UBA= 100 + 2.1,4 + 5 = 107,8(V) Trong ®ã: Ud = 100(V)- ®iÖn ¸p chØnh l-u. UV =1,4(V)- sôt ¸p trªn van. Udn  0- sôt ¸p trªn d©y nèi. 5 UBA=(510)%Ud  chän UBA= 5%Ud = 100 = 5(V) 100 2. C«ng suÊt tèi ®a cña t¶i: Pdmax = Udo.Id = 107,8.17,6 = 1897,28(W) 3. C«ng suÊt biÕn ¸p nguån cÊp: SBA=S1BA=S2BA =Ks.Pdmax= 1,23.1897,28 = 2333,65(VA) Trong ®ã: Ks=1,23- hÖ sè c«ng suÊt. 4. TÝnh to¸n s¬ bé m¹ch tõ: 2333,65 QFe=KQ SBA =5 =34(cm2) m.f 1.50 Trong ®ã: KQ= 5- hÖ sè phô thuéc vµo ph-¬ng thøc lµm m¸t. m=1- sè pha cña m¸y biÕn ¸p. 5. TÝnh to¸n d©y quÊn m¸y biÕn ¸p:  §iÖn ¸p cuén d©y s¬ cÊp: U1 = 220(V)  §iÖn ¸p cuén d©y thø cÊp: U2 = Ud0  107,8 = 120(V) K u 0,9  Sè vßng d©y cña cuén s¬ cÊp: 4 10 U1 45.220 W1=  45.U1  = 291(vßng). 4,44.f QFe . BT QFe 34 Chän lo¹i thÐp  330,c¸c l¸ thÐp cã ®é dµy 0,5mm,BT =1(T)  Sè vßng d©y cña cuén thø cÊp:
 5. 45.120 W2= 45.U 2  = 159(vßng) QFe 34  Dßng ®iÖn cña cuén s¬ cÊp: I1 = S 1 BA  2333,65 = 10,6(A) m.U 1 1.220  Dßng ®iÖn cña cuén thø cÊp: I2 = S 2 BA  2333,65 = 19,45(A) m. U 2 1.120  TiÕt diÖn d©y dÉn s¬ cÊp: 10,6 S1= I1  = 3,85(mm2) J1 2,75 Trong ®ã: J1= 2,75A/mm2- mËt ®é dßng ®iÖn trong m¸y biÕn ¸p.  TiÕt diÖn d©y dÉn thø cÊp: 19,45 S2= I2  = 7(mm2). J2 2,75 Trong ®ã: J2= 2,75A/mm2- mËt ®é dßng ®iÖn trong m¸y biÕn ¸p.  §-êng kÝnh d©y dÉn s¬ cÊp: 4 S cu1 4.3,85 d1=  = 2,2(mm)    §-êng kÝnh d©y dÉn thø cÊp: 4 S cu 2 4.7 d2=  = 3(mm)   6. TÝnh kÝch th-íc m¹ch tõ: Chän m¹ch tõ cã d¹ng nh- h×nh vÏ:
 6. H h b c a C  Chän trô h×nh ch÷ nhËt víi c¸c kÝch th-íc QFe= a.b Trong ®ã: a- bÒ réng cña trô; b- bÒ dµy cña trô. Theo c«ng thøc kinh nghiÖm: b/a= 0,5  1,5 => chän: b/a=1  QFe= a.b= a2= 34(cm2)  a= b= 5,8(cm)= 58(mm)  Chän kÝch th-íc cöa sæ: Theo c«ng thøc kinh nghiÖm: h/a=2  4 => chän: h/a=2,5 c/a= 0,5  2,5 => chän: c/a= 1,5 Tõ ®ã ta cã: h=2,5a=2,5.58= 145(mm)=14,5(cm) c=1,5a=1,5.58= 87(mm)  ChiÒu réng toµn bé m¹ch tõ: C=2.c + 2.a=2.87 + 2.58=290(mm)=29(cm)  ChiÒu cao m¹ch tõ: H=h + a=145 + 58=203(mm)  DiÖn tÝch do cuén s¬ cÊp chiÕm chç: Qcs1=kld.W1.Scu1=2.291.3,58=585,58(mm2)  DiÖn tÝch do cuén thø cÊp chiÕm chç:
 7. Qcs2=kld.W2.Scu2=2.159.7=2226(mm2) Trong ®ã: kld=2 – hÖ sè lÊp ®Çy  DiÖn tÝch cöa sæ c¶ hai cuén d©y chiÕm chç: Qcs= Qcs1+ Qcs2=585,58+2226=2811,58(mm2) 7. KÕt cÊu d©y quÊn: Thùc hiÖn d©y quÊn kiÓu ®ång t©m theo chiÒu däc trô, mçi cuén d©y ®-îc quÊn thµnh nhiÒu líp d©y. Mçi líp d©y ®-îc quÊn liªn tôc, c¸c vßng d©y quÊn s¸t nhau. C¸c líp d©y c¸ch ®iÖn víi nhau b»ng c¸c b×a c¸ch ®iÖn. ¥ ®©y chän b×a c¸ch ®iÖn gi÷a c¸c líp d©y dµy 0,1mm, gi÷a c¸c cuén d©y s¬ cÊp vµ thø cÊp lµ 1mm,líp c¸ch ®iÖn trong cïng vµ ngµi cïng lµ 1mm.  Sè vßng d©y trªn mçi líp cña cuén s¬ cÊp: h  2h g 145  2.2,3 W1l= .k c  .0,95 = 58(vßng). d n1 2,3 Trong ®ã: kc= 0,95- hÖ sè Ðp chÆt. hg= dn1= d1+c® =2,2+0,1=2,3(mm)- kho¶ng c¸ch tõ g«ng ®Õn cuén s¬ cÊp.  Sè vßng d©y trªn mçi líp cña cuén thø cÊp: h  2h g 145  2.2,3 W2l= .k c  .0,95 = 43(vßng). d n2 3,1 Trong ®ã: kc= 0,95- hÖ sè Ðp chÆt. dn2= d2+c® =3+0,1=3,1(mm)  Sè líp d©y trong cöa sæ cña cuén s¬ cÊp: W1 291 nl1=  = 5(líp). W1l 58 Nh- vËy cuén s¬ cÊp cã 291 vßng chia thµnh 5 líp.  Sè líp d©y trong cöa sæ cña cuén thø cÊp: W2 159 nl2=  = 4(líp). W2l 43
 8. Nh- vËy cuén thø cÊp cã 159 vßng chia thµnh 4 líp.  BÒ dµy cuén s¬ cÊp: Bd1=(d1+ c®)nl1=(2,2 + 0,1).5 = 11,5(mm)  BÒ dµy cuén thø cÊp: Bd2=(d2+ c®)nl2=(3 + 0,1).5 = 15,5(mm)  Tæng bÒ dµy c¸c cuén d©y: Bd= Bd1+ Bd2+c®t+c®n+c®12 Trong ®ã: c®t, c®n: bÒ dµy c¸ch ®iÖn trong cïng vµ ngoµi cïng c®12: bÒ dµy c¸ch ®iÖn gi÷a cuén s¬ cÊp vµ cuén thø cÊp => Bd=11,5+15,5+1+1+1=30(mm)  KiÓm tra l¹i: Bd=30(mm) < c=87(mm) => tháa m·n  KÝch th-íc hîp lý gi÷a cuén d©y vµ trô:  c=c- Bd=87- 30 =57(mm) 8. Khèi l-îng s¾t: MFe = VFe.mFe Trong ®ã:  VFe: thÓ tÝch khèi s¾t VFe=2.a.b.h +2.C.a.b=QFe.(2h +2C)=34(2.14,5+2.29)=2958(cm3)  3(dm3)  mFe: khèi l-îng riªng cña s¾t mFe=7,85(kg/dm3) MFe = VFe.mFe =3.7,85=23,55(kg) 9. Khèi l-îng ®ång: MCu =VCu.mCu Trong ®ã:  VCu: thÓ tÝch khèi ®ång cña c¸c cuén d©y. VCu=SCu.l
 9. SCu: tiÕt diÖn d©y dÉn l: chiÒu dµi d©y quÊn cña cuén d©y.  mCu: khèi l-îng riªng cña ®ång mCu=8,9(kg/dm3) Coi cuén d©y lµ khèi hép ch÷ nhËt, th× chiÒu dµi d©y ®ång tÝnh theo biÓu thøc: l =W.4.atb Trong ®ã: atb: chiÒu dµi trung b×nh cña vßng d©y.  ChiÒu dµi trung b×nh cña cuén d©y s¬ cÊp: atb1=a+2.c®t+Bd1=58+2.1+11,5=71,5(mm)  ChiÒu dµi trung b×nh cña cuén d©y thø cÊp: atb2=a+2c®t+Bd1+2c®12+Bd2=58+2.1+11,5+2.1+15,5=89(mm)  ChiÒu dµi cuén d©y s¬ cÊp: l1 =W1.4.atb1=291.4.71,5=83226(mm)=83,2(m)  ChiÒu dµi cuén d©y thø cÊp: l2 =W2.4.atb2=159.4.89=56604(mm)=56,6(m)  ThÓ tÝch khèi ®ång cuén d©y s¬ cÊp: VCu1=SCu1.l1=3,85.83226=320420(mm3)=0,32(dm3)  ThÓ tÝch khèi ®ång cuén d©y thø cÊp: VCu2=SCu2.l2=7.56604=396228(mm3)=0,396(dm3)  Khèi l-îng ®ång cuén d©y s¬ cÊp: MCu1 =VCu1.mCu=0,32.8,9=2,85(kg)  Khèi l-îng ®ång cuén d©y thø cÊp: MCu2 =VCu2.mCu=0,396.8,9=3,52(kg)  Tæng khèi l-îng ®ång ®· sö dông: MCu= MCu1 + MCu2 =2,85+3,52=6,37(kg) 10. TÝnh c¸c th«ng sè cña M¸y biÕn ¸p:
 10.  §iÖn trë cña cuén s¬ cÊp m¸y biÕn ¸p ë 750C: l1 1 83,2 R1=  = 0,47(). S1 46 3,85 1 mm 2 Trong ®ã:  = (Ω ). 46 m  §iÖn trë cña cuén thø cÊp m¸y biÕn ¸p ë 750C: l2 1 56,6 R2=  = 0,17(). S 2 46 7 1 mm 2 Trong ®ã:  = (Ω ). 46 m  §iÖn trë cña m¸y biÕn ¸p quy ®æi vÒ thø cÊp: 2 2  159  RBA=R2+R1  W 2  = 0,17+ 0,47     = 0,31(  ).    291   W1   Sôt ¸p trªn ®iÖn trë m¸y biÕn ¸p: Ur =RBA.Id= 0,31.17,6 =5,45(V).  §iÖn kh¸ng m¸y biÕn ¸p quy ®æi vÒ thø cÊp:  r  B  B d2  2  2  cd12  d1  .10-10. XBA=8 .W2  h  3    Trong ®ã: r : b¸n kÝnh trong cña cuén d©y thø cÊp Chu vi trong cña cuén d©y thø cÊp: Ct2=4.(atb2-Bd2)=4.(89-15,5)=294(mm) Ct2=2  r => r= C t 2  294 =46,79(mm) 2 2 46,79  11,5  15,5  XBA=82.1592 . 1   314.10-10= 0,2(  ). 145  3   §iÖn c¶m m¸y biÕn ¸p quy ®æi vÒ thø cÊp: X BA 0,2 LBA=  =6,3.10-4(H) = 0,63(mH). ω 314
 11.  Tæng trë ng¾n m¹ch quy ®æi vÒ thø cÊp: ZBA= R 2  X 2  0,312  0,2 2 =0,37(  ). BA BA  §iÖn ¸p ng¾n m¹ch phÇn tr¨m cña m¸y biÕn ¸p: 0,37.19,45 Un% = ZBA I2 100% = 100 =6 %. U2 120  Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch m¸y biÕn ¸p: 120 Inm = U 2  = 324,3(A). ZBA 0,37  §iÖn ¸p ng¾n m¹ch t¸c dông: R BA I 2 0,31.19,45 Unr% = 100% = 100% =5%. U2 120  §iÖn ¸p ng¾n m¹ch ph¶n kh¸ng: 0,2.19,45 Unx% = X BA I2 100% = 100% =3,2%. U2 120  Dßng ®iÖn ng¾n m¹ch tøc thêi cùc ®¹i: Imax= 2 Inm 1  eπ U nx  = 2 .324,3  1  e 3,2  =462(A) < Ipik=700(A) U nr 5 π          KiÓm tra m¸y biÕn ¸p thiÕt kÕ cã ®ñ ®iÖn kh¸ng ®Ó h¹n chÓ tèc ®é biÕn thiªn cña dßng chuyÓn m¹ch: di C 2U 2 6 .120 max   =233284,7(A/s) =0,23(A/s). dt 2.L BA 2.6,3.10 4 di C di max  C cp =100(A/s). dt dt VËy m¸y biÕn ¸p thiÕt kÕ sö dông tèt.  HiÖu suÊt thiÕt bÞ chØnh l-u: 100,17,6 = U d Id  =0,75 S 2333,65
 12. D. TÝnh chän tô ®iÖn C, Tranzitor vµ diod x¶ n¨ng l-îng D:  Chän tô ®iÖn: C=2000(  F)  Chän Tranzitor: §Ó tháa m·n ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña m¹ch kÝch tõ víi th«ng sè ®Þnh møc U®m§C=100(V), I®m§C=17,6(A),chän ®iÒu kiÖn lµm m¸t b»ng c¸nh t¶n nhiÖt, Tranzitor cÇn chän ph¶i ®¶m b¶o lµm viÖc víi th«ng sè: UCEO>kU.U®m§C= 2,5.100 = 250(V) IC>ki.I®m§C= 5.17,6 =88(A) => Chän Tranzitor lo¹i QM100HC-M cña Mistubishi cã th«ng sè: UCEO=350(V), IC=100(A), IB=3(A)  Chän Diod D: §ièt x¶ n¨ng l-îng cã dßng ®iÖn lµm viÖc lín nhÊt ch¹y qua kh«ng thÓ v-ît qu¸ 30% Ilv. Dßng ®iÖn lín nhÊt cña ®ièt kh«ng v-ît qu¸ 0,3.17,6 = 5,28(A). Dßng ®iÖn nµy nhá, chän ®iÒu kiÖn lµm m¸t b»ng vá ®ièt lóc ®ã dßng ®iÖn ®ièt cÇn chän I®m > 10.5,28 =52,8(A), ®iÖn ¸p còng chän t-¬ng tù nh- cña tranzitor U®m > 250(V). Tõ c¸c th«ng sè trªn chän ®ièt lo¹i 1N2135 cã th«ng sè Imax = 60A, Un = 400V, U = 1.4V. E. Chän c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ: a) B¶o vÖ qu¸ nhiÖt cho c¸c van b¸n dÉn:
 13. Khi van b¸n dÉn lµm viÖc, cã dßng ®iÖn ch¹y qua, trªn van cã sôt ¸p U, do ®ã cã tæn hao c«ng suÊt P. Tæn hao nµy sinh nhiÖt, ®èt nãng van b¸n dÉn. MÆt kh¸c van b¸n dÉn chØ ®-îc phÐp lµm viÖc d-íi nhiÖt ®é cho phÐp Tcp, nÕu qua nhiÖt ®é cho phÐp c¸c van b¸n dÉn sÏ bÞ ph¸ háng. §Ó van b¸n dÉn lµm viÖc an toµn kh«ng bÞ chäc thñng vÒ nhiÖt, ë ®©y ta dïng c¸nh t¶n nhiÖt: *TÝnh to¸n c¸nh t¶n nhiÖt: + Tæn thÊt c«ng suÊt trªn mét Diod: P=U.Ilv=1,4.12,4 = 17,36(W) ΔP + DiÖn tÝch bÒ mÆt to¶ nhiÖt: STN= K mT Trong ®ã: T- ®é chªnh nhiÖt ®é so víi m«i tr-êng. + Chän nhiÖt ®é m«i tr-êng: Tmt = 40C + NhiÖt ®é lµm viÖc cho phÐp cña Diod: Tcp =175C + Chän nhiÖt ®é trªn c¸nh to¶ nhiÖt: Tlv = 80C T =Tlv- Tmt = 80C- 40C = 40C Km- hÖ sè to¶ nhiÖt b»ng ®èi l-u vµ bøc x¹  W  Chän Km=8  2 0  m . C 17,36 STN = = 0,054(m2) =540(cm2) 8.40 Chän lo¹i c¸nh to¶ nhiÖt cã 10 c¸nh, kÝch th-íc mçi c¸nh: h1.b=6.6(cm.cm) Tæng diÖn tÝch to¶ nhiÖt cña c¸nh:STN =10.2.6.6 =720(cm2)
 14. b ho h h1 c z a H×nh d¸ng c¸nh t¶n nhiÖt. C¸c kÝch th-íc c¬ b¶n nªn chän: h0=515(mm); chän h0 =10(mm) h
 15. + ChØnh ®Þnh dßng ng¾n m¹ch: Inm = 2,5.Ilv =2,5.10,6 =26,5(A) + Dßng ®iÖn qu¸ t¶i: Iqt =1,5.Ilv =1,5.10,6 =15,9(A) Chän Aptomat lo¹i BHP 2 cùc do h·ng Hwa Shih chÕ t¹o cã c¸c th«ng sè: I®m =15(A),U®m =220(V).  CÇu dao dïng ®Ó t¹o khe hë an toµn khi söa ch÷a hÖ thèng truyÒn ®éng vµ dïng ®Ó ®ãng c¾t bé nguån chØnh l-u khi kh«ng cã t¶i. Dßng ®Þnh møc cña cÇu dao: I®mCD =1,1.Ilv =I®mAp =11,66(A)  Dïng d©y ch¶y t¸c ®éng nhanh ®Ó b¶o vÖ ng¾n m¹ch c¸c Diod, ng¾n m¹ch ®Çu ra cña bé chØnh l-u. + Nhãm 1CC: Dßng ®iÖn ®Þnh møc d©y ch¶y nhãm 1CC: I1CC =1,1.I2 =1,1. 19,45 =21,4(A) + Nhãm 2CC: Dßng ®iÖn ®Þnh møc d©y ch¶y nhãm 2CC: I2CC=1,1.Ihd =1,1.12,4 =13,64(A) + Nhãm 3CC: Dßng ®iÖn ®Þnh møc d©y ch¶y nhãm 3CC: I3CC=1,1.Id =1,1.17,6 = 19,36(A) VËy chän cÇu ch¶y nhãm 1CC lo¹i 25(A) nhãm 2CC lo¹i 16(A) nhãm 3CC lo¹i 20(A) c) B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p cho van:  B¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p ®-îc thùc hiÖn b»ng c¸ch m¾c R-C song song víi Diod. Khi cã chuyÓn m¹ch, c¸c ®iÖn tÝch tÝch tô trong c¸c líp b¸n dÉn phãng ra ngoµi t¹o ra dßng ®iÖn ng-îc trong kho¶ng thêi gian ng¾n, sù biÕn thiªn nhanh chãng cña dßng ®iÖn ng-îc g©y ra søc ®iÖn ®éng c¶m øng rÊt lín trong c¸c ®iÖn c¶m lµm cho qu¸ ®iÖn ¸p gi÷a anod vµ catod cña Diod. Khi cã m¹ch R- C m¾c song song víi Diod t¹o ra m¹ch vßng phãng ®iÖn tÝch trong qu¸ tr×nh chuyÓn m¹ch nªn Diod kh«ng bÞ qu¸ ®iÖn ¸p.
 16. R1 C1 D M¹ch R-C b¶o vÖ qu¸ ®iÖn ¸p do chuyÓn m¹ch. Cã thÓ chän gÇn ®óng: R1=(530) ; C1=(0,254)F  B¶o vÖ xung ®iÖn ¸p tõ l-íi ®iÖn ta m¾c song song víi t¶i ë ®Çu vµo m¹ch R-C, nhê m¹ch läc nµy mµ ®Ønh xung gÇn nh- n»m l¹i hoµn toµn trªn ®iÖn trë ®-êng d©y. Cã thÓ chän gÇn ®óng: R2 =(520) ; C2= 4F
 17. CD AP 1CC 1CC R1 C1 R2 C2 R1 C1 2CC D4 D 1 2CC A R1 C1 R1 C1 2CC D 3 B D 2 2CC C Tr M§K D 3CC 3CC §C S¬ ®å m¹ch ®éng lùc cã ®Çy ®ñ c¸c thiÕt bÞ b¶o vÖ.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản