Đồ án môn học thiết kế máy, chương 4

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
60
lượt xem
13
download

Đồ án môn học thiết kế máy, chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với đường chạy dao nhanh ta thấy như máy tương tự cho nên ta chọn theo đường truyền của máy tương tự. SNHANH = nđc . i01i15.i16.i10.i11.i12. .i13i14.tx. = nđc . . . . . . . . = 2255,6 Sai số lượng chạy dao nhanh: -1,93 %

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án môn học thiết kế máy, chương 4

  1. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Chương 4: TÝnh sai sè chuçi l-îng ch¹y dao. Ta cã chuçi l-îng ch¹y dao thùc tÕ Smin = S1 = n®c . io1.io2.i1.i4.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx Z 01 Z 02 Z1 Z 4 Z 7 Z 8 = n®c . ' . . '. ' . Z 01 Z 02 Z1' Z 4 Z 7 Z 8' ' Z 9 Z 10 Z11 Z12 Z 13 Z 14 ' . ' . ' . ' . ' . ' .6= 23.68 Z 9 Z 10 Z11 Z12 Z 13 Z 14 S2 = n®c . io1.io2.i1.i5.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx Z 01 Z 02 Z 1 Z 5 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 = n®c . ' . . '. ' . . ' . ' . ' . ' . ' .6= Z 01 Z 02 Z 1' Z 5 Z 7 Z 8' ' ' Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 29.99 S3 = n®c . io1.io2.i1.i6.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z1' . Z 6' . Z 7' Z 8' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 1 Z 6 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 37.49 S4 = n®c . i01.i02.i2.i4.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 2' . Z 4' . Z 7' Z 8' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 2 Z 4 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 47.35 S5 = n®c . i01.i02.i2.i5.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 2' . Z 5' . Z 7' Z 8' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 2 Z 5 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 59.98 S6 = n®c . i01.i02.i2.i6.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 2' . Z 6' . Z 7' Z 8' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 = ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 2 Z 6 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 74.97 S7 = n®c . i01.i02.i3.i4.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 3' . Z 4' . Z 7' Z 8' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 3 Z 4 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 94.7 S8 = n®c . i01.i02.i3.i5.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 3' . Z 5' . Z 7' Z 8' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 3 Z 5 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 119.96 S9 = n®c . i01.i02.i3.i6.i7.i8 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx 1 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  2. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Z 01 Z 02 Z 3 Z 6 Z 7 Z 8 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 = n®c . ' . . '. ' . . ' . ' . ' . ' . ' .6= Z 01 Z 02 Z 3 Z 6 Z 7 Z 8' ' ' ' Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 149.94 S10 = n®c . io1.io2.i1.i4. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z1' . Z 4' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z1 Z 4 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 195.78 S11 = n®c . io1.io2.i1.i5. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z1' . Z 5' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z1 Z 5 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 247.99 S12 = n®c . io1.io2.i1.i6. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z1' . Z 6' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z1 Z 6 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 309.98 2 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  3. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y S13 = n®c . io1.io2.i2.i4. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 2' . Z 4' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 2 Z 4 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 391.56 S14 = n®c . io1.io2.i2.i5. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 2' . Z 5' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 2 Z 5 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 495.97 S15 = n®c . i01.i02.i2.i6. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 2' . Z 6' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 2 Z 6 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 619.96 S16 = n®c . i01.i02.i3.i4. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 3' . Z 4' . Z 9' . Z 10 . Z11 . Z 12 . Z13 . Z 14 .6= 783.11 ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 3 Z 4 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 S17 = n®c . i01.i02.i3.i5. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z 02 Z 3' . Z 5' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 .6= ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 3 Z 5 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 991.94 S18 = n®c . i01.i02.i3.i6.i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx Z = n®c . Z 01 . Z 02 Z 3' . Z 6' . Z 9' . Z10 . Z11 . Z12 . 13 . Z14 .6 = ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 02 Z 3 Z 6 Z 9 Z 10 Z11 Z 12 Z 13 Z 14 1239.93 3 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  4. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Tõ ®ã ta cã b¶ng kÕt qu¶ sai sè l-îng ch¹y dao nh- sau S S=Sc/x¸c Sthùc tÕ S% S1 23.5 23.68 0.75 S2 29.61 29.99 1.28 S3 37.31 37.49 0.48 S4 47.01 47.35 0.73 S5 59.23 59.98 1.26 S6 74.63 74.97 0.46 S7 94.04 94.7 0.71 S8 118.48 119.96 1.24 S9 149.29 149.94 0.44 S10 188.11 195.78 4.08 S11 237.01 247.99 4.63 S12 298.64 309.98 3.8 S13 376.28 391.56 4.06 S14 474.12 495.97 4.61 S15 597.39 619.96 3.78 S16 752.71 783.11 4.04 S17 948.41 991.94 4.59 S18 1195 1239.93 3.76 Ta cã ®å thÞ sai sè l-îng ch¹y dao. 4.63 0.44 S1 S18 4 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  5. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y Víi ®-êng ch¹y dao nhanh ta thÊy nh- m¸y t-¬ng tù cho nªn ta chän theo ®-êng truyÒn cña m¸y t-¬ng tù. SNHANH = n®c . i01.i15.i16.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = n®c . Z 01 . Z15 . Z16 . Z10 . Z11 . Z12 . Z13 . Z14 = 2255,6 ' ' ' ' ' ' ' ' Z 01 Z 15 Z16 Z 10 Z11 Z 12 Z13 Z 14 Sai sè l-îng ch¹y dao nhanh: = S nhanhtt S nhanhyc .100%  2255,6  2300 .100% = -1,93 % < 2,6%  S nhanhyc 2300 VËy ®-êng ch¹y dao nhanh ®¹t yªu cÇu Ta chuyÓn chuçi l-îng ch¹y dao Si thµnh chuçi sè vßng quay ni cña trôc vÝt me nh- sau : n1 = S1 /6 = 3.95 n10 = S10 /6 = 32.63 vßng vßng /phót /phót n2 = S2 /6 = 5 n11 = S11 /6 = 41.33 n3 = S3 /6 = 6.25 n12 = S12 /6 = 51.66 n4 = S4 /6 = 7.89 n13 = S13 /6 = 65.26 n5 = S5 /6 = 10 n14 = S14 /6 = 82.66 n6 = S6 /6 = 12.5 n15 = S15 /6 = 103.33 n7 = S7 /6 = 15.78 n16 = S16 /6 = 130.52 n8 = S8 /6 = 19.99 n17 = S17 /6 = 165.32 n9 = S9 /6 = 24.99 n18 = S18 /6 = 206.65 vßng nnhsnh = Snhsnh /6 =375.93 /phót Tõ ®ã ta cã s¬ ®å ®éng cña hép ch¹y dao vµ ®å thÞ vßng quay cña trôc vÝt me nh- trang sau: 5 NguyÔn §øc Dòng CTM5-K45
  6. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 18 18 16 37 18 33 35 43 18 40 V 28 38 57 IV 13 32 35 40 21 24 18 III 16 27 36 43 II 18 64 36 27 44 I 24 26 N = 1 ,7 k w n = 1 4 2 0 v g /p h n ®c = 1 4 2 0 v g /p h :4 4 26 I :6 4 26 II 3 6 :1 36 44:57 1 8: 8 1 3 :4 3 2 7 :2 7 0 I II 4 6: : 38 :3 2 1 18 24 IV 3 40:40 5 7 :4 2 1 :3 5 V 5 28: 3 VI 3 :3 18 V II 3 3 :3 7 V III 1 8 :1 6 IX 1 8 :1 8 X 2 3 .6 8 3 7 .4 9 5 9 .9 8 9 4 .7 1 4 9 .9 4 2 4 7 . 9 9 3 9 1 .5 6 6 1 9 .9 6 9 9 1 .9 4 2 2 5 5 .6 m m / phót 2 9 .9 9 4 7 .3 5 7 4 . 9 7 1 1 9 .9 6 1 9 5 .7 8 3 0 9 .9 8 4 9 5 .9 7 7 8 3 .1 1 1 2 3 9 .9 3 3 .9 5 6 .2 5 10 1 5 .7 8 2 4 . 9 9 4 1 .3 3 6 5 .2 6 1 0 3 .3 3 6 5 . 3 2 3 7 5 .9 3 1 3 1 2 .8 4 vßng / 5 7 .8 9 1 2 .5 1 9 .9 9 3 2 .6 3 5 1 .6 6 8 2 .6 6 1 3 0 .5 2 2 0 8 .6 5 1654 /p h ó t 6 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45
  7. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 2.3 ThiÕt kÕ c¸c truyÒn dÉn cßn l¹i. Dùa vµo m¸y t-¬ng tù ta cã c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp nh- sau: §-êng ch¹y dao ngang: c¸c cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp tõ trôc V-VI lµ :40/40 VI-VII lµ 28/35 vii-viii lµ 18/33 viii-ix lµ 33/37 ix-VÝt ngang lµ 37/33 §-êng ch¹y dao th¼ng ®øng: Ta chän cÆp b¸nh r¨ng ¨n khíp nh- ch¹y dao ngang V-VI lµ :40/40 VI-VII lµ 28/35 vii-viii lµ 18/33 sau ®ã ®Õn cÆp b¸nh r¨ng 22/33 vµ truyÒn tíi trôc vÝt me ®-íng th«ng qua cÆp b¸nh r¨ng c«n 22/44. 7 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45
  8. §å ¸n m«n häc thiÕt kÕ m¸y 8 NguyÔn §øc Dòng CTM5- K45
Đồng bộ tài khoản