Đồ án nền móng

Chia sẻ: huynhvantin_qn

Đồ án môn học nền móng” là một môn học rất quan trọng và rất cần thiết đối vơi sinh viên ngành xây dựng. Nó là môn học tổng hợp của hai môn học” CƠ HỌC ĐẤT” và môn“ NỀN MÓNG”. Nó giúp cho sinh viên làm quen với công tác tính toán và thiết kế móng trên nền đất tốt cũng như trên nền đất yếu. Để làm đồ án môn học nầy đòi hỏi sinh viên phải tham khảo nhiều tài liệu về nền móng, các tiêu chuẩn quy phạm về xây dựng và các kinh nghiệm của...

Bạn đang xem 20 trang mẫu tài liệu này, vui lòng download file gốc để xem toàn bộ.

Nội dung Text: Đồ án nền móng

Đồ án nền
móng
MỤC LỤC
Lời mở đầu ........................................................................................................................ 5
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2010 ...................................................................... 5
Sinh viên thực hiện ............................................................................................................. 5
Phần 1 .............................................................................................................................. 5
Công trình: KHU NHÀ Ở TÂN QUY ĐÔNG..................................................................... 6
Địa điểm : Phường Tân Phong – Quận 7 – TP.HCM........................................................... 6
I. MỞ ĐẦU:...................................................................................................................... 6
II. CẤU TẠO ĐỊA CHẤT: ................................................................................................ 6
Phần 2 .............................................................................................................................. 8
I.MỤC ĐÍCH:................................................................................................................... 9
II.THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT: ............................................................................... 9
Xác định bằng phương pháp bình phương cực tiểu của quan hệ tuyến tính của................ 10
Trong đó: t hệ số phụ thuộc vào xác suất tin cậy , tra bảng ................................................ 11
Bảng tra hệ số t ............................................................................................................... 12
I.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT SỐ 1 : .................................................................. 12
I.1. Các chỉ tiêu vật lý(W, w, s, e): .................................................................................. 12
I.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ): .......................................................................................... 16
Tính trên Excel với hàm LINEST ta được: ...................................................................... 19
Ta có các hệ số biến đổi đặc trưng: .................................................................................. 20
==> c =c x T = 0.0436278 x 1.6725 =0.07297 ................................................................ 20
Sau cùng ta có: ............................................................................................................... 20
==> c =c x T = 0.0436278 x 1.05 = 0.045809 ................................................................. 20
Sau cùng ta có: ............................................................................................................... 20
II.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT : LỚP ĐẤT SỐ 2A: .............................................................. 21
II.1 Các chỉ tiêu vật lý(W, w, s , e): ................................................................................. 21
II.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ): ......................................................................................... 21
Tính trên Excel với hàm LINEST ta được: ...................................................................... 22
III.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT SỐ 2B : ............................................................. 22
III.1. Các chỉ tiêu vật lý(W, w, s , e): .............................................................................. 22
III.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ): ....................................................................................... 27
Ta có các hệ số biến đổi đặc trưng: .................................................................................. 30
==> c =c x T = 0.104286 x 1.67 =0.01742 ...................................................................... 31
Sau cùng ta có: ............................................................................................................... 31
==> c =c x T = 0.104286 x 1.05 = 0.10950 ..................................................................... 31
Sau cùng ta có: ............................................................................................................... 31
IV.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT SỐ 2C: .............................................................. 31
IV.1. Các chỉ tiêu vật lý( W, w , s ,e): .............................................................................. 31
IV.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ):........................................................................................ 36
Tính trên Excel với hàm LINEST ta được: ...................................................................... 38
Ta có các hệ số biến đổi đặc trưng: .................................................................................. 38
==> c =c x T = 0.095676 x 1.718 =0.16437 .................................................................... 38
Sau cùng ta có: ............................................................................................................... 38
==> c =c x T = 0.095676 x 1.06 = 0.10142 ..................................................................... 38
Sau cùng ta có: ............................................................................................................... 38
V.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT THẤU KÍNH:..................................................... 39
V.1. Các chỉ tiêu vat lý(W, w, s , e): ................................................................................ 39
V.2. Các chỉ tiêu cơ học: ( C, ) ......................................................................................... 41
Tính trên Excel với hàm LINEST ta được: ...................................................................... 42
VI. BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT: ................................................ 42
Phần 3 ............................................................................................................................ 43
THIếT Kế MÓNG BĂNG ............................................................................................... 44
Công trình: KHU PHỐ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ 25 CĂN .................................................. 44
MẶT BẰNG MÓNG SỐ 3 ................................................................................................ 44
Móng được đặt tại hố khoan 1 và đặt trên lớp đất 2a. ............................................................ 44
I.CÁC DỮ LIỆU ĐỂ TÍNH TOÁN:................................................................................. 44
B0 x tg(450+/2) = 1 x tg(450+14030’/2) = 1.29 (m) ............................................................. 45
Với:  =14 030’ ==>Tra bảng + Nội suy ta có được: ........................................................ 46
Df = 2 (m)........................................................................................................................ 46
Ctc = 15.1 (KN/m2).......................................................................................................... 46
Thay vào công thức (1),ta được: ...................................................................................... 46
Rtc =1.(0.3089x1x18.85+2.2354x2x18.85+4.7679x15.1) ...................................................... 46
II.TRÌNH TỰ THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN:....................................................................... 46
II.1. Kiểm tra sự ổn định của nền dưới đáy móng: ........................................................... 46
Trong đó: ....................................................................................................................... 46
II.2. Kiểm tra biến dạng của nền đất dưới đáy móng: ...................................................... 47
II.2.1. Độ lún lệch tại tâm móng: ...................................................................................... 47
II.2.2. Độ lún lệch tương đối giữa các cột :........................................................................ 48
II.3. Xác định bề dày của cánh móng:.............................................................................. 49
II.3.1. Xác định kích thước cột và kích thước sườn: ........................................................... 49
Rn = 13000 (KN/m2) ........................................................................................................ 49
II.3.2. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng: ............................................................................. 49
Điều kiện để cánh không bị xuyên thủng:Pxt ≤ Pcx ............................................................ 49
Xét tính đại diện trên 1 m dài của móng: ......................................................................... 49
Error! Objects cannot be created from editing field codes.Sđáy móng ngoài tháp xuyên ...................... 49
Trong đó: ....................................................................................................................... 49
Sđáy móng ngoài tháp xuyên =Error! Objects cannot be created from editing field codes. (m2) ............ 49
II.4. Tính toán và bố trí cốt thép chịu uốn cho móng: ....................................................... 50
II.4.1.Tính thép theo phương cạnh ngắn: .......................................................................... 50
Xét tính đại diện trên 1 m dài của móng. ......................................................................... 50
II.4.2.TÍNH THÉP THEO PHƯƠNG CẠNH DÀI: ............................................................ 50
II.4.2.1. Tính nội lực trong dầm móng: ............................................................................ 50
Ta có kết quả như 2 biểu đồ nội lực sau: .......................................................................... 50
II.4.2.2.TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP: ................................................................... 51
II.4.2.2.1. Tại các tiết diện có moment gây căng thớ dưới (tại các chân cột): ..................... 51
Ta có: Error! Objects cannot be created from editing field codes. (m) ; Error! Objects cannot
be created from editing field codes.(m) ............................................................................ 51
Ta thấy sai số không đáng kể, kết qủa trên có thể chấp nhận được. .................................. 52
II.4.2.2.2. Tại các tiết diện có moment gây căng thớ trên (giữa các nhịp): ......................... 54
Sai số cho phép:Error! Objects cannot be created from editing field codes. ............................ 55
Sai số cho phép:Error! Objects cannot be created from editing field codes. ............................ 55
II.4.2.3.TÍNH CỐT ĐAI CHO DẦM MÓNG BĂNG: ....................................................... 56
Ta chọn Error! Objects cannot be created from editing field codes. ....................................... 56
Vậy cần bố trí cốt đai ...................................................................................................... 56
Chọn cốt đai có dsw = 8 mm ............................................................................................. 56
Aws =0.503 cm2 ................................................................................................................ 56
Rsw = 0.8xRs = 0.8x230000=184000 (kN/m2) ...................................................................... 56
Vậy không cần bố trí cốt xiên ............................................................................................ 57
Phần 4 ............................................................................................................................ 57
I. DỮ LIỆU ĐỂ TÍNH TOÁN MÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP: .................................... 58
Chọn vị trí đặt cọc o hố khoan số 1 ..................................................................................... 58
II. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ:...................................................................... 59
II.1. Kiểm tra móng cọc làm việc đài thấp: .......................................................................... 59
Điều kiện: Df ≥ 0.7xhmin .................................................................................................... 60
II.2. Xác định sức chịu tải của cọc Pc: ................................................................................. 60
II.2.1. Theo vật liệu làm cọc: ............................................................................................ 60
II.2.2. Theo điều kiện đất nền:............................................................................................ 60
Trong đó: ....................................................................................................................... 60
FSs: Hệ số an toàn cho thành phần ma sát bên: 1.5÷2.0. Chọn FSs = 2.0 ......................... 60
Trong đó: ....................................................................................................................... 60
Trong đó: ....................................................................................................................... 62
Ap: Diện tích mặt cắt ngang của cọc: Error! Objects cannot be created from editing field
codes. (m2) ...................................................................................................................... 62
Trong đó: ....................................................................................................................... 62
Trong đó: ....................................................................................................................... 63
II.3. Chọn số lượng cọc và bố trí cọc: ................................................................................. 64
II.3.1. Số lượng cọc: ......................................................................................................... 64
II.3.2. Bố trí cọc: .............................................................................................................. 64
II.4. Kiểm tra sức chịu tải của cọc: ..................................................................................... 65
Trong đó:Error! Objects cannot be created from editing field codes. ................................ 65
II.5. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc (móng khối quy ước): .................................................. 65
- Điều kiện để kiểm tra sự ổn định:Error! Objects cannot be created from editing field codes.
....................................................................................................................................... 67
II.6. Kiểm tra lún dưới đáy móng khối quy ước:................................................................... 67
II.6. Kiểm tra theo điều kiện xuyên thủng của đài cọc:.......................................................... 68
II.7. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang: ............................................................................... 68
Tra bảng 4.2/ trang 253 (Sách Nền móng-Châu Ngọc Ẩn) ta được: Error! Objects cannot be
created from editing field codes. ...................................................................................... 69
II.7.1. Chuyển vị và góc xoay của cọc ở cao trình đặt lực ngang: ........................................ 69
II.8. Chọn và bố trí cốt thép trong cọc: ................................................................................ 70
II.9. Kiểm tra cọc làm việc theo cẩu ,lắp: ............................................................................ 70
II.9.1. Kiểm tra cọc làm việc theo cẩu:................................................................................ 70
II.9.2. Kiểm tra cọc làm việc theo dựng lắp: ........................................................................ 71
Mmax = 0.043xqxL2 ......................................................................................................... 71
Lời mở đầu

Đồ án môn học nền móng” là một môn học rất quan trọng và rất cần thiết đối vơi sinh viên ngành
xây dựng. Nó là môn học tổng hợp của hai môn học” CƠ HỌC ĐẤT” và môn“ NỀN MÓNG”.
Nó giúp cho sinh viên làm quen với công tác tính toán và thiết kế móng trên nền đất tốt cũng như
trên nền đất yếu. Để làm đồ án môn học nầy đòi hỏi sinh viên phải tham khảo nhiều tài liệu về
nền móng, các tiêu chuẩn quy phạm về xây dựng và các kinh nghiệm của những người đi trước
để lại, cũng như đồ án môn học của các khóa trước. Nhưng quan trọng nhất vẫn là người thầy
hướng dẫn thầy chỉ ra hướng đi, cách xác định phương án và giải quyết mọi thắc mắc.
Trong đồ án môn học này em nhận được là thiết kế 2 phương án móng cho công trình:
“KHU NHÀ Ở TÂN QUI ĐÔNG” Địa điểm: PHƯỜNG TÂN PHONG-QUẬN 7-TP. HỒ CHÍ
MINH.Sau khi nghiên cứu và thống kê các số liệu địa chất em quyết định chọn 2 phương án sau
móng băng và móng cọc BTCT. Mỗi phương án đều có ưu nhược điểm của nó. Quyết định chọn
phương án nào là công việc của người thiết kế sao cho tối ưu về mặt kinh tế, khả thi về mặt thi
công.
Do lần đầu tiên làm đồ án nên không có kinh nghiệm trong tính toán thiết kế em đã phải
làm lại rất nhiều lần ( và có lẽ cũng chưa hoàn thiện ) và bản vẽ sẽ không tránh khỏi nhiều sai sót
mong thầy bỏ qua và chỉ dẫn thêm, để em có thể hoàn thành tốt hơn trong những đồ án tiếp theo.
Cuối cùng, em xin chân thành cam ơn các thầy trong bộ môn Địa cơ-Nền móngđã hướng dẫn,
giải quyết cho em nhưng thắc mắc trong tính toán, thiết kế, đặc biệt là thầy hướng dẫn chính: Le
Trọng Nghĩa đã giúp em hoàn thành đồ án này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2010
Sinh viên thực hiện
Huỳnh Văn Tín
Phần 1
Công trình: KHU NHÀ Ở TÂN QUY ĐÔNG
Địa điểm : Phường Tân Phong – Quận 7 – TP.HCM
**********************************************************
I. MỞ ĐẦU:
Công tác khoan khảo sát địa chất phục vụ cho việc thiết kế xây dựng công trình Khu nhà
ở Tân Qui Đông tại phường Tân Phong – Quận 7 – TP.HCM đã được thực hiện từ ngày
25/08/2000 đến 30/08/2000.
Khối lượng đã khảo sát gồm 3 hố khoan, mỗi hố sâu 35,0m. Tổng độ sâu đã khoan là
105m với 53 mẫu đất nguyên dạng dùng để thăm dò địa tầng và thí nghiệm xác định tính chất cơ
lý của các lớp đất.
II. CẤU TẠO ĐỊA CHẤT:
Từ mặt đất hiện hữu đến độ sâu đã khảo sát là 35.0m, nền đất tại đây được cấu tạo bởi 2 lớp đất
và 1 lớp thấu kính, thể hiện trên các hình trụ hố khoan và mặt cắt địa chất công trình, theo thứ tự
từ trên xuông dưới như sau:
1. Hố khoan số 1:
 Lớp đất số 1:
Chiều sâu từ : 0.0m – 13.4m
Số mẫu thử : 6
Mô tả đất : Bùn sét lẫn hữu cơ vân cát bụi, màu xám đến xám xanh,
trạng thái rất mềm.

 Lớp đất số 2a:
Chiều sâu từ : 13.4m – 15.3m
Số mẫu thử : 1
Mô tả đất : Sét lẫn bột, trạng thái dẻo mềm.

 Lớp đất số 2c:
Chiều sâu từ : 15.3m – 19.1m
Số mẫu thử : 2
Mô tả đất : Sét lẫn bột và ít cát, trạng thái nửa cứng.

 Lớp đất thấu kính:
Chiều sâu từ : 19.1m – 20.9m
Số mẫu thử : 1
Mô tả đất : Sét pha nhiều cát, trạng thái nửa cứng.

 Lớp đất số 2b:
Chiều sâu từ : 20.9m – 35.0m
Số mẫu thử : 8
Mô tả đất : Sét lẫn bột, cát, trạng thái dẻo cứng.
2. Hố khoan số 2:
 Lớp đất số 1:
Chiều sâu từ : 0.0m – 13.1m
Số mẫu thử : 6
Mô tả đất : Bùn sét lẫn hữu cơ, vân cát bụi, trạng thái rất mềm.

 Lớp đất số 2b:
Chiều sâu từ : 13.1m – 15.3m
Số mẫu thử : 1
Mô tả đất : Sét lẫn bột, màu xám xanh đốm vàng nâu đỏ nhạt,
trạng thái dẻo cứng.

Chiều sâu từ : 21.4m – 22.8m
Số mẫu thử : 1
Mô tả đất : Sét lẫn bột vân cát mịn, màu xám nhạt, vân nâu
vàng, trạng thái dẻo cứng.

Chiều sâu từ : 26.5m – 35.0m
Số mẫu thử : 4
Mô tả đất : Sét lẫn bột và ít cát, màu xám, trạng thái dẻo cứng

 Lớp đất số 2c:
Chiều sâu từ : 15.3m – 18.8m
Số mẫu thử : 2
Mô tả đất : Sét lẫn bột và ít cát, trạng thái nửa cứng.

Chiều sâu từ : 22.8m – 26.5m
Số mẫu thử : 2
Mô tả đất : Sét lẫn bột, màu xám nhạt vân nâu đỏ vàng, trạng
thái nửa cứng.

 Lớp đất thấu kính:
Chiều sâu từ : 18.8m – 21.4m
Số mẫu thử : 1
Mô tả đất : Sét pha nhiều cát, màu vàng nâu đốm xám trắng,
trạng thái dẻo cứng.
3. Hố khoan số 3:
 Lớp đất số 1:
Chiều sâu từ : 0.0m – 15.6m
Số mẫu thử : 7
Mô tả đất : Bùn sét lẫn hữu cơ, vân cát buị, trạng thái rất mềm.

 Lớp đất số 2b:
Chiều sâu từ : 15.6m – 18.5m
Số mẫu thử : 2
Mô tả đất : Sét lẫn bột, màu xám xanh đốm nâu đỏ vàng,trạng
thái dẻo cứng.

Chiều sâu từ : 21.0m – 23.1m
Số mẫu thử : 1
Mô tả đất : Sét lẫn ít cát, màu vàng nâu vân xám trắng, trạng
thái dẻo cứng.

Chiều sâu từ : 26.8m – 35.0m
Số mẫu thử : 5
Mô tả đất : Sét lẫn bột và ít cát, màu xám, trạng thái dẻo cứng

 Lớp đất thấu kính:
Chiều sâu từ : 18.5m – 21.0m
Số mẫu thử : 1
Mô tả đất : Sét pha nhiều cát, màu vàng nâu vân xám trắng,
trạng thái dẻo cứng.

 Lớp đất số 2c:
Chiều sâu từ : 23.1m – 26.8m
Số mẫu thử : 2
Mô tả đất : Sét lẫn bột, màu xám, trạng thái nửa cứng.
Phần 2
I.MỤC ĐÍCH:
Mục đích của thống kê số liệu thí nghiệm nhằm tìm giá trị có tính đại diện với độ tin cậy
nhất định cho một đơn nguyên đất nền, cũng như phân chia hợp lý các đơn nguyên địa chất dựa
theo hệ số biến động của từng số hạng trong tập hợp thống kê.
II.THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT:
Trong quá trình khảo sát địa chất, ứng với mỗi lớp địa chất ta tiến hành lấy nhiều mẫu ở độ
sâu khác nhau và ở các hố khoan khác nhau nên chúng cần được thống kê để đưa ra một chỉ tiêu
duy nhất của giá trị tiêu chuẩn Atc và giá trị tính toán Att phục vụ cho việc tính toán nền móng
theo các trạng thái giới hạn khác nhau.
1. Phân chia đơn nguyên địa chất :
1.a. Hệ số biến động:
Chúng ta dựa vào hệ số biến động  để phân chia đơn nguyên, một lớp đất công trình khi
tập hợp các giá trị cơ lý có hệ số biến động  đủ nhỏ.
 Hệ số biến động  có dạng như sau:

 
A
 Giá trị trung bình của một đặc trưng :
n

A
1
i
A
n
 Độ lệch toàn phương trung bình :
1 n
  
 Ai  A
n 1 1
 2với : Ai : Giá trị riêng của đặc trưng từ một thí nghiệm.
n : Số lượng mẫu thí nghiệm.
1.b. Qui tắc loại trừ sai số:
Trong tập hợp mẫu của một lớp đất có hệ số biến động  ≤ [] thì đạt còn ngược lại thì ta
phải loại trừ các số liệu có sai số lớn. Nếu hệ số biến động không thoả thì phải chia lại lớp đất.
Trong đó []: hệ số biến động, cho phép, tra bảng trong QPXD 45-78 tùy thuoc vào từng loại đặc
trưng.

Đặc trưng của đất Hệ số biến động cho phép []
Tỷ trọng hạt 0.01
Trọng lượng riêng 0.05
Độ ẩm tự nhiên 0.15
Giới hạn Atterberg 0.15
Module biến dang 0.30
Chỉ tiêu sức chống cắt 0.30
Cường độ nén một trục 0.40
Loại bỏ sai số Ai nếu | Ai - Atb | ≥ v xĩcm
Trong đó ước lượng độ lệch:

 cm 
 (A i  Atb )
nếu n > 25
n 1

 cm 
 (A i  Atb )
nếu n ≤ 25
n
với v hệ số phụ thuộc vào số lượng mẫu thí nghiệm.
Bảng thống kê chỉ số v với độ tin cậy hai phía = 0.95

Số lượng mẫu Giá trị v Số lượng mẫu Giá trị v Số lượng mẫu Giá trị v
n n n
6 2.07 21 2.80 36 3.03
7 2.18 22 2.82 37 3.04
8 2.27 23 2.84 38 3.05
9 2.35 24 2.86 39 3.06
10 2.41 25 2.88 40 3.07
11 2.47 26 2.90 41 3.08
12 2.52 27 2.91 42 3.09
13 2.56 28 2.93 43 3.10
14 2.60 29 2.94 44 3.11
15 2.64 30 2.96 45 3.12
16 2.67 31 2.97 46 3.13
17 2.70 32 2.98 47 3.14
18 2.73 33 3.00 48 3.14
19 2.75 34 3.01 49 3.15
20 2.78 35 3.02 50 3.16
2. Thống kê các đặc trưng tiêu chuẩn:
2.1. Đại lượng vật lý (W, , e):
Xác định bằng phương pháp trung bình cộng:
1 n
Atc    Ai
n i 1
2.2. Đại lượng cơ học (C,  ):
Xác định bằng phương pháp bình phương cực tiểu của quan hệ tuyến tính của
    tan   c
Lực dính đơn vị tiêu chuẩn ctc và góc ma sát trong tiêu chuẩn  tc được xác định theo công thức
sau :
1 n n n
c tc  ( i   i2    i   i i )
 i 1 i 1 i 1
n n n n n
1
tan  tc  (n i i    i   i ) với   n  i2  (  i ) 2
 i 1 i 1 i 1 i 1 i 1


3. Thống kê các đặc trưng tính toán:
Nhằm mục đích nâng cao độ an toàn cho ổn định của nền chịu tải, một số tính toán ổn
định của nền được tiến hành vơi các đặc trưng tính toán .
Trong QPXD 45-78, các đặc trưng tính toán của đất được xác định theo công thức sau :
A tc
Att 
kd
Trong đó : Atc là giá trị đặc trưng đang xét
: kd là hệ số an toàn về đất
: kd =các đặc trưng của đất ngoại trừ lực dính (c), góc ma sát trong (), trọng
lượng đơn vị () và cường độ chịu nén một trục tức thời có hệ số an toàn
đất đuợc xác đinh như sau:
1
kd 
1 
Trong đó :  là chỉ số độ chính xác được xác định như sau:
-Với trọng lượng riêng  và cường độ chịu nén một trục Rc:
t 
 
n

  tc  100%
A
1 n tc
y   (   i ) 2
n  1 i 1
1 n
R   ( Rctc  Rci ) 2
n  1 i 1
-Với lực dính (c) và hệ số ma sát tan
A tt  A tc  t  

  t  với   tc  100%
A
n
1 n
 c     i2 *** ;  tan     
 i 1
1 n
   ( i tan  tc  c tc   i ) 2 ***
n  2 i 1
Trong đó: t hệ số phụ thuộc vào xác suất tin cậy , tra bảng
Khi tính nền theo biến dạng (TTGH2) thì  = 0.85
Khi tính nền theo cường độ (TTGH1) thì  = 0.95
Bảng tra hệ số t

Bậc tự do (n-1) với R, Hệ số t ứng với xác suất tin cậy bằng
Bậc tự do (n-2) với C,  0.85 0.90 0.95 0.98 0.99
2 1.34 1.89 2.92 4.87 6.96
3 1.25 1.64 2.35 3.45 4.54
4 1.19 1.53 2.13 3.02 3.75
5 1.16 1.48 2.01 2.74 3.36
6 1.13 1.44 1.94 2.63 3.14
7 1.12 1.41 1.90 2.54 3.00
8 1.11 1.40 1.86 2.49 2.90
9 1.10 1.38 1.83 2.44 2.82
10 1.10 1.37 1.81 2.40 2.76
11 1.09 1.36 1.80 2.36 2.72
12 1.08 1.36 1.78 2.33 2.68
13 1.08 1.35 1.77 2.30 2.65
14 1.08 1.34 1.76 2.28 2.62
15 1.07 1.34 1.75 2.27 2.60
16 1.07 1.34 1.75 2.26 2.58
17 1.07 1.33 1.74 2.25 2.57
18 1.07 1.33 1.73 2.24 2.55
19 1.07 1.33 1.73 2.23 2.54
20 1.06 1.32 1.72 2.22 2.53
25 1.06 1.32 1.71 2.19 2.49
30 1.05 1.31 1.70 2.17 2.46
40 1.05 1.30 1.68 2.14 2.42
60 1.05 1.30 1.67 2.12 2.39
I.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT SỐ 1 :
I.1. Các chỉ tiêu vật lý(W, w, s, e):
a.Độ ẩm (W) :

STT Kh Chiều sâu Wi (Wi-Wtb) (Wi-Wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (%) (%) chú
1 1_1 1.5-2.0 92.6 10.7158 114.828144 Nhận
2 1_3 3.5-4.0 87.3 5.4158 29.3307756 Nhận
3 1_5 5.5-6.0 86.8 4.9158 24.1649861 Nhận
4 1_7 7.5-8.0 79.6 -2.2842 5.21761773 Nhận
5 1_9 9.5-10.0 76.0 -5.8842 34.6239335 Nhận
6 1_11 11.5-12.0 74.1 -7.7842 60.5939335 Nhận
7 2_1 1.5-2.0 94.6 12.7158 161.691302 Nhận
8 2_3 3.5-4.0 90.4 8.5158 72.5186704 Nhận
9 2_5 5.5-6.0 83.8 1.9158 3.67024931 Nhận
10 2_7 7.5-8.0 84.5 2.6158 6.84235457 Nhận
11 2_9 9.5-10.0 78.3 -3.5842 12.8465651 Nhận
12 2_11 11.5-12.0 75.9 -5.9842 35.8107756 Nhận
13 3_1 1.5-2.0 89.0 7.1158 50.6344598 Nhận
14 3_3 3.5-4.0 85.9 4.0158 16.1265651 Nhận
15 3_5 5.5-6.0 82.6 0.7158 0.51235457 Nhận
16 3_7 7.5-8.0 77.1 -4.7842 22.8886704 Nhận
17 3_9 9.5-10.0 74.7 -7.1842 51.6128809 Nhận
18 3_11 11.5-12.0 72.3 -9.5842 91.8570914 Nhận
19 3_13 13.5-14.0 70.3 -11.5842 134.193934 Nhận
Giá trị trung bình: Wtb =81.8842
Ước lượng độ lệch: cm =6.99611
V = 2.75 ( n=19 ) v*cm =19.2393
Độ lệch toàn phương trung bình:=7.18782
Hệ số biến động: =/Wtb =0.08778 < []=0.15
Giá trị tính toán:Wtt =Wtc = Wtb = 81.8842 (%)
b.Dung trọng tự nhiên ( w ):

STT Kh mẫu Chiều sâu w (wi - wtb) (wi - wtb)2 Ghi
lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) Chú
1 1_1 1.5-2.0 14.25 -0.50579 0.255823 Nhận
2 1_3 3.5-4.0 14.48 -0.27579 0.0760598 Nhận
3 1_5 5.5-6.0 14.31 -0.44579 0.1987283 Nhận
4 1_7 7.5-8.0 14.60 -0.15579 0.0242704 Nhận
5 1_9 9.5-10.0 15.01 0.254211 0.064623 Nhận
6 1_11 11.5-12.0 15.32 0.564211 0.3183335 Nhận
7 2_1 1.5-2.0 14.21 -0.54579 0.2978861 Nhận
8 2_3 3.5-4.0 14.43 -0.32579 0.1061388 Nhận
9 2_5 5.5-6.0 14.67 -0.08579 0.0073598 Nhận
10 2_7 7.5-8.0 14.5 -0.25579 0.0654283 Nhận
11 2_9 9.5-10.0 14.75 -0.00579 3.352E-05 Nhận
12 2_11 11.5-12.0 15.14 0.384211 0.1476177 Nhận
13 3_1 1.5-2.0 14.35 -0.40579 0.1646651 Nhận
14 3_3 3.5-4.0 14.41 -0.34579 0.1195704 Nhận
15 3_5 5.5-6.0 14.9 0.144211 0.0207967 Nhận
16 3_7 7.5-8.0 15.05 0.294211 0.0865598 Nhận
17 3_9 9.5-10.0 15.09 0.334211 0.1116967 Nhận
18 3_11 11.5-12.0 15.44 0.684211 0.468144 Nhận
19 3_13 13.5-14.0 15.45 0.694211 0.4819283 Nhận
Giá trị trung bình: tb = 14.75579 ( KN/m3 )
Ước lượng độ lệch : cm = 0.398396
V = 2.75 ( n=19 ) V*cm = 1.095588
Độ lệch toàn phương trung bình:  =0.409313
Hệ số biến động: : =/tb =0.027739 T =1.73
t * 1.73 * 0.027739
==>      0.011
n 19
==>  tt   tc * (1   )  14.75579 * (1  0.011)  [14.593  14.918] (KN/m3)
Tính theo trang thái giới hạn II:  =0.85 ==>T =1.07
t * 1.07 * 0.027739
==>      0.0068
n 19
==>  tt   tc * (1   )  14.75579 * (1  0.0068)  [14.665  14.856] (KN/m3)
c. Dung trọng đẩy nổi ( s ):

STT Kh mẫu Chiều sâu s (si - stb) (si - stb)2 Ghi
lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) Chú
1 1_1 1.5-2.0 4.56 -0.44 0.1954571 Nhận
2 1_3 3.5-4.0 4.76 -0.24 0.058615 Nhận
3 1_5 5.5-6.0 4.72 -0.28 0.0795834 Nhận
4 1_7 7.5-8.0 5.01 0.01 6.233E-5 Nhận
5 1_9 9.5-10.0 5.26 0.26 0.0665097 Nhận
6 1_11 11.5-12.0 5.43 0.43 0.1830939 Nhận
7 2_1 1.5-2.0 4.49 -0.51 0.2622518 Nhận
8 2_3 3.5-4.0 4.67 -0.33 0.1102939 Nhận
9 2_5 5.5-6.0 4.92 -0.08 0.0067413 Nhận
10 2_7 7.5-8.0 4.84 -0.16 0.0262781 Nhận
11 2_9 9.5-10.0 5.10 0.10 0.0095834 Nhận
12 2_11 11.5-12.0 5.31 0.31 0.0947992 Nhận
13 3_1 1.5-2.0 4.67 -0.33 0.1102939 Nhận
14 3_3 3.5-4.0 4.77 -0.23 0.0538729 Nhận
15 3_5 5.5-6.0 5.03 0.03 0.0007781 Nhận
16 3_7 7.5-8.0 5.24 0.24 0.0565939 Nhận
17 3_9 9.5-10.0 5.33 0.33 0.107515 Nhận
18 3_11 11.5-12.0 5.33 0.33 0.107515 Nhận
19 3_13 13.5-14.0 5.60 0.60 0.3574781 Nhận
3
Giá trị trung bình: tb =5.00 ( KN/m )
Ước lượng độ lệch : cm =0.3152
V = 2.75 ( n=19 ) V*cm = 0.8667
Độ lệch toàn phương trung bình:  = 0.3238
Hệ số biến động: : =/tb = 0.0647
Giá trị tiêu chuẩn : tc = tb = 5.00 ( KN/m3 )
t *
Giá trị tính toán:  tt   tc * (1   ) với   
n
Trong đó: n : số lần thí nghiệm (n=19)
T: Hệ số tra bảng ,tuỳ thuộc vào n.
Tính theo trang thái giới hạn I:  =0.95 ==>T =1.73
t * 1.73 * 0.0647
==>      0.0257
n 19
==>  tt   tc * (1   )  5.00 * (1  0.0257)  [ 4.8715  5.1285] (KN/m3)
Tính theo trang thái giới hạn II:  =0.85 ==>T =1.07
t *  1.07 * 0.0647
==>      0.0159
n 19
==>  tt   tc * (1   )  5.00 * (1  0.0159)  [4.9205  5.0795] (KN/m3)

d.Hệ số rỗng e:

STT Kh Chiều sâu ei ei-etb (ei-etb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) Chú
1 1_1 1.5-2.0 2.516 0.2985789 0.0891494 Nhận
2 1_3 3.5-4.0 2.369 0.1515789 0.0229762 Nhận
3 1_5 5.5-6.0 2.398 0.1805789 0.0326088 Nhận
4 1_7 7.5-8.0 2.204 -0.0134211 0.0001801 Nhận
5 1_9 9.5-10.0 2.057 -0.1604211 0.0257349 Nhận
6 1_11 11.5-12.0 1.966 -0.2514211 0.0632125 Nhận
7 2_1 1.5-2.0 2.563 0.3455789 0.1194248 Nhận
8 2_3 3.5-4.0 2.434 0.2165789 0.0469064 Nhận
9 2_5 5.5-6.0 2.264 0.0465789 0.0021696 Nhận
10 2_7 7.5-8.0 2.313 0.0955789 0.0091353 Nhận
11 2_9 9.5-10.0 2.152 -0.0654211 0.0042799 Nhận
12 2_11 11.5-12.0 2.029 -0.1884211 0.0355025 Nhận
13 3_1 1.5-2.0 2.428 0.2105789 0.0443435 Nhận
14 3_3 3.5-4.0 2.359 0.1415789 0.0200446 Nhận
15 3_5 5.5-6.0 2.195 -0.0224211 0.0005027 Nhận
16 3_7 7.5-8.0 2.067 -0.1504211 0.0226265 Nhận
17 3_9 9.5-10.0 2.019 -0.1984211 0.0393709 Nhận
18 3_11 11.5-12.0 1.915 -0.3024211 0.0914585 Nhận
19 3_13 13.5-14.0 1.883 -0.3344211 0.1118374 Nhận
Giá trị trung bình: etb=2.217421
Ước lượng độ lệch: cm = 0.202805
V = 2.75 ( n=19 ) V*cm = 0.557713
Độ lệch toàn phương trung bình:  = 0.208362
Hệ số biến động: : =/etb = 0.093966
Giá trị tính toán: ett = etc =etb =2.217421I.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ):
a. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =10 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_1 1.5-2.0 7.8 -1.078947368 1.164127424 Nhận
2 1_3 3.5-4.0 8.5 -0.378947368 0.143601108 Nhận
3 1_5 5.5-6.0 8.1 -0.778947368 0.606759003 Nhận
4 1_7 7.5-8.0 8.8 -0.078947368 0.006232687 Nhận
5 1_9 9.5-10.0 9.4 0.521052632 0.271495845 Nhận
6 1_11 11.5-12.0 9.9 1.021052632 1.042548476 Nhận
7 2_1 1.5-2.0 7.2 -1.678947368 2.818864266 Nhận
8 2_3 3.5-4.0 8.2 -0.678947368 0.460969529 Nhận
9 2_5 5.5-6.0 9.0 0.121052632 0.01465374 Nhận
10 2_7 7.5-8.0 8.6 -0.278947368 0.077811634 Nhận
11 2_9 9.5-10.0 9.2 0.321052632 0.103074792 Nhận
12 2_11 11.5-12.0 9.6 0.721052632 0.519916898 Nhận
13 3_1 1.5-2.0 7.6 -1.278947368 1.635706371 Nhận
14 3_3 3.5-4.0 8.0 -0.878947368 0.772548476 Nhận
15 3_5 5.5-6.0 9.3 0.421052632 0.177285319 Nhận
16 3_7 7.5-8.0 9.5 0.621052632 0.385706371 Nhận
17 3_9 9.5-10.0 9.7 0.821052632 0.674127424 Nhận
18 3_11 11.5-12.0 10.0 1.121052632 1.256759003 Nhận
19 3_13 13.5-14.0 10.3 1.421052632 2.019390582 Nhận
tb = 8.878947
ĩcm = 0.86303
V=2.75
V*ĩcm = 2.373331
 =0.0886679
 =/tb=0.099863 T =1.6725
==> c =c x T = 0.0436278 x 1.6725 =0.07297
==> tg =  tg x T = 0.228389155 x 1.6725 =0.38198
Sau cùng ta có:
C1 =8.154385965 x (1  0.07297) = [7.55936 ÷ 8.74941]
TgI =0.072105 x (1  0.38198) = [0.04456 ÷ 0.09965]
==> I =[2.55141 ÷ 5.69073]
Tính theo trang thái giới hạn II:  =0.85
n-2 = 57-2 = 55 ==> T =1.05
==> c =c x T = 0.0436278 x 1.05 = 0.045809
==> tg =  tg x T = 0.228389155 x 1.05 = 0.23981
Sau cùng ta có:
CII =8.154385965x (1  0.045809) = [7.78084 ÷ 8.52793]
TgII =0.072105 x (1  0.23981) = [0.05481 ÷ 0.08939]
==> II =[3.13724 ÷ 5.10809]
II.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT : LỚP ĐẤT SỐ 2A:
II.1 Các chỉ tiêu vật lý(W, w, s , e):
a.Độ ẩm (W) :

STT Kh Chiều sâu Wi Wi-Wtb (Wi-Wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (%) Chú
1 1_13 13.5-14.0 35.4

b.Dung trọng tự nhiên ( w ):

STT Kh Chiều sâu gI gi-gtb (gi-gtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) (KN/m3) Chú
1 1_13 13.5-14.0 18.4
c.Dung trọng đẩy nổi ( w ):

STT Kh Chiều sâu gI gi-gtb (gi-gtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) (KN/m3) Chú
1 1_13 13.5-14.0 8.52

d.Hệ số rỗng e:

STT Kh Chiều sâu ei ei-etb (ei-etb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) Chú
1 1_13 13.5-14.0 0.971
II.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ):
a. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =50 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_13 13.5-14.0 23.8

b. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =100 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_13 13.5-14.0 33.0

c. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =150 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_13 13.5-14.0 42.3

d. Bảng thống kê C và  :

 (KN/m2) ĩ (KN/m2)
23.8 50
33.0 100
42.3 150

Tính trên Excel với hàm LINEST ta được:

tgj = 0.185
0.185 14.53333
j= 10.48122
0.000577 0.062361
c= 14.53333
0.99999 0.040825
102675 1 stgj = 0.000577

171.125 0.001667 sc = 0.062361
uc =sc/c = 0.004291
III.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT SỐ 2B :
III.1. Các chỉ tiêu vật lý(W, w, s , e): utgj =stgj /tgj = 0.003119
a.Độ ẩm (W) :

STT Kh Chiều sâu Wi (Wi-Wtb) (Wi-Wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (%) (%) Chú
1 1_21 21.5-22.0 26.8 -2.495 6.227293 Nhận
2 1_23 23.5-24.0 27.9 -1.395 1.947293 Nhận
3 1_25 25.5-26.0 30.8 1.505 2.263657 Nhận
4 1_27 27.5-28.0 33.0 3.705 13.72366 Nhận
5 1_29 29.5-30.0 31.9 2.605 6.783657 Nhận
6 1_31 31.5-32.0 30.5 1.205 1.45093 Nhận
7 1_33 33.0-33.5 28.3 -0.995 0.99093 Nhận
8 1_35 34.5-35.0 25.8 -3.495 12.2182 Nhận
9 2_13 13.5-14.0 31.4 2.105 4.429112 Nhận
10 2_21 21.5-22.0 26.9 -2.395 5.738202 Nhận
11 2_27 27.5-28.0 31.7 2.405 5.781839 Nhận
12 2_29 29.5-30.0 29.5 0.205 0.041839 Nhận
13 2_31 31.5-32.0 28.9 -0.395 0.156384 Nhận
14 2_33 34.5-35.0 28.4 -0.895 0.801839 Nhận
15 3_15 15.5-16.0 32.9 3.605 12.99275 Nhận
16 3_17 17.5-18.0 29.0 -0.295 0.087293 Nhận
17 3_21 21.5-22.0 27 -2.295 5.269112 Nhận
18 3_27 27.5-28.0 31.3 2.005 4.018202 Nhận
19 3_29 29.5-30.0 29.4 0.105 0.01093 Nhận
20 3_31 31.5-32.0 28.6 -0.695 0.483657 Nhận
21 3_33 33.0-33.5 27.8 -1.495 2.236384 Nhận
22 3_35 34.5-35.0 26.7 -2.595 6.736384 Nhận
Giá trị trung bình: Wtb =29.29545
Ước lượng độ lệch: cm =2.071336
V = 2.82 ( n=22 ) v*cm =5.841168
Độ lệch toàn phương trung bình:=2.12008
Hệ số biến động: =/Wtb =0.072369 < []=0.15
Giá trị tính toán:Wtt =Wtc = Wtb = 29.29545 (%)

b.Dung trọng tự nhiên ( w ):

STT Kh Chiều sâu w (wi - wtb) (wi - wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) Chú
1 1_21 21.5-22.0 19.34 0.298 0.088912 Nhận
2 1_23 23.5-24.0 19.38 0.338 0.114367 Nhận
3 1_25 25.5-26.0 18.90 -0.142 0.020112 Nhận
4 1_27 27.5-28.0 18.69 -0.352 0.123776 Nhận
5 1_29 29.5-30.0 18.76 -0.282 0.079421 Nhận
6 1_31 31.5-32.0 18.99 -0.052 0.002685 Nhận
7 1_33 33.0-33.5 19.23 0.188 0.035412 Nhận
8 1_35 34.5-35.0 19.66 0.618 0.382149 Nhận
9 2_13 13.5-14.0 18.76 -0.282 0.079421 Nhận
10 2_21 21.5-22.0 19.58 0.538 0.28964 Nhận
11 2_27 27.5-28.0 18.58 -0.462 0.213276 Nhận
12 2_29 29.5-30.0 18.64 -0.402 0.161458 Nhận
13 2_31 31.5-32.0 18.73 -0.312 0.097231 Nhận
14 2_33 34.5-35.0 18.84 -0.202 0.040731 Nhận
15 3_15 15.5-16.0 18.53 -0.512 0.261958 Nhận
16 3_17 17.5-18.0 19.12 0.078 0.006112 Nhận
17 3_21 21.5-22.0 19.42 0.378 0.143021 Nhận
18 3_27 27.5-28.0 18.80 -0.242 0.058476 Nhận
19 3_29 29.5-30.0 18.96 -0.082 0.006694 Nhận
20 3_31 31.5-32.0 19.19 0.148 0.021958 Nhận
21 3_33 33.0-33.5 19.30 0.258 0.066658 Nhận
22 3_35 34.5-35.0 19.52 0.478 0.228658 Nhận
Giá trị trung bình: tb = 19.04182 ( KN/m3 )
Ước lượng độ lệch : cm = 0.338588
V = 2.82 ( n=22 ) V*cm = 0.954819
Độ lệch toàn phương trung bình:  =0.346556
Hệ số biến động: : =/tb =0.0182 T =1.718
t * 1.718 * 0.0182
==>      0.00667
n 22
==>  tt   tc * (1   )  19.04182 * (1  0.00667)  [18.91481  19.16883] (KN/m3)
Tính theo trang thái giới hạn II: =0.85 ==>T =1.06
t *  1.06 * 0.0182
==>     0.00411
n 22
==>  tt   tc * (1   )  19.04182 * (1  0.00411)  [18.96356  19.12008] (KN/m3)
c.Dung trọng đẩy nổi ( s ):

STT Kh Chiều sâu w (wi - wtb) (wi - wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) Chú
1 1_21 21.5-22.0 9.57 0.330909 0.109501 Nhận
2 1_23 23.5-24.0 9.50 0.260909 0.068074 Nhận
3 1_25 25.5-26.0 9.06 -0.1791 0.032074 Nhận
4 1_27 27.5-28.0 8.81 -0.4291 0.184119 Nhận
5 1_29 29.5-30.0 8.91 -0.3291 0.108301 Nhận
6 1_31 31.5-32.0 9.12 -0.1191 0.014183 Nhận
7 1_33 33.0-33.5 9.40 0.160909 0.025892 Nhận
8 1_35 34.5-35.0 9.81 0.570909 0.325937 Nhận
9 2_13 13.5-14.0 8.95 -0.2891 0.083574 Nhận
10 2_21 21.5-22.0 9.68 0.440909 0.194401 Nhận
11 2_27 27.5-28.0 8.84 -0.3991 0.159274 Nhận
12 2_29 29.5-30.0 9.02 -0.2191 0.048001 Nhận
13 2_31 31.5-32.0 9.11 -0.1291 0.016664 Nhận
14 2_33 34.5-35.0 9.20 -0.0391 0.001528 Nhận
15 3_15 15.5-16.0 8.73 -0.5091 0.259174 Nhận
16 3_17 17.5-18.0 9.29 0.050909 0.002592 Nhận
17 3_21 21.5-22.0 9.59 0.350909 0.123137 Nhận
18 3_27 27.5-28.0 8.98 -0.2591 0.067128 Nhận
19 3_29 29.5-30.0 9.19 -0.0491 0.00241 Nhận
20 3_31 31.5-32.0 9.36 0.120909 0.014619 Nhận
21 3_33 33.0-33.5 9.47 0.230909 0.053319 Nhận
22 3_35 34.5-35.0 9.67 0.430909 0.185683 Nhận
3
Giá trị trung bình: tb = 9.239091 ( KN/m )
Ước lượng độ lệch : cm = 0.307452
V = 2.82 ( n=22 ) V*cm = 0.867013
Độ lệch toàn phương trung bình:  = 0.314687
Hệ số biến động: : =/tb = 0.03406 T =1.718
t * 1.718 * 0.03406
==>     0.01248
n 22
==>  tt   tc * (1   )  9.239091* (1  0.01248)  [9.12379  9.35439] (KN/m3)
Tính theo trang thái giới hạn II: =0.85 ==>T =1.06
t *  1.06 * 0.0346
==>      0.00782
n 22
==>  tt   tc * (1   )  9.239091* (1  0.00782)  [9.16684  9.31134] (KN/m3)
d.Hệ số rỗng e:

STT Kh Chiều sâu ei ei-etb (ei-etb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) Chú
1 1_21 21.5-22.0 0.759 -0.062864 0.003952 Nhận
2 1_23 23.5-24.0 0.771 -0.050864 0.002587 Nhận
3 1_25 25.5-26.0 0.856 0.034136 0.001165 Nhận
4 1_27 27.5-28.0 0.907 0.085136 0.007248 Nhận
5 1_29 29.5-30.0 0.885 0.063136 0.003986 Nhận
6 1_31 31.5-32.0 0.843 0.021136 0.000447 Nhận
7 1_33 33.0-33.5 0.789 -0.032864 0.00108 Nhận
8 1_35 34.5-35.0 0.718 -0.103864 0.010788 Nhận
9 2_13 13.5-14.0 0.877 0.055136 0.00304 Nhận
10 2_21 21.5-22.0 0.740 -0.081864 0.006702 Nhận
11 2_27 27.5-28.0 0.898 0.076136 0.005797 Nhận
12 2_29 29.5-30.0 0.862 0.040136 0.001611 Nhận
13 2_31 31.5-32.0 0.844 0.022136 0.00049 Nhận
14 2_33 34.5-35.0 0.828 0.006136 3.77E-05 Nhận
15 3_15 15.5-16.0 0.921 0.099136 0.009828 Nhận
16 3_17 17.5-18.0 0.810 -0.011864 0.000141 Nhận
17 3_21 21.5-22.0 0.755 -0.066864 0.004471 Nhận
18 3_27 27.5-28.0 0.872 0.050136 0.002514 Nhận
19 3_29 29.5-30.0 0.831 0.009136 8.35E-05 Nhận
20 3_31 31.5-32.0 0.798 -0.023864 0.000569 Nhận
21 3_33 33.0-33.5 0.776 -0.045864 0.002103 Nhận
22 3_35 34.5-35.0 0.741 -0.080864 0.006539 Nhận
Giá trị trung bình: etb=0.821864
Ước lượng độ lệch: cm = 0.058457
V = 2.82 ( n=22 ) V*cm = 0.164848
Độ lệch toàn phương trung bình:  = 0.059833
Hệ số biến động: : =/etb = 0.072801
Giá trị tính toán: ett = etc =etb =0.821864
III.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ):
a. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =100 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_21 21.5-22.0 46.0 3.65 13.3225 Nhận
2 1_23 23.5-24.0 46.9 4.55 20.7025 Nhận
3 1_25 25.5-26.0 42.1 -0.25 0.0625 Nhận
4 1_27 27.5-28.0 38.5 -3.85 14.8225 Nhận
5 1_29 29.5-30.0 38.3 -4.05 16.4025 Nhận
6 1_31 31.5-32.0 40.5 -1.85 3.4225 Nhận
7 1_33 33.0-33.5 43.8 1.45 2.1025 Nhận
8 1_35 34.5-35.0 49.6 7.25 52.5625 Nhận
9 2_13 13.5-14.0 38.2 -4.15 17.2225 Nhận
10 2_21 21.5-22.0 49.8 7.45 55.5025 Nhận
11 2_27 27.5-28.0 37.1 -5.25 27.5625 Nhận
12 2_29 29.5-30.0 38.4 -3.95 15.6025 Nhận
13 2_31 31.5-32.0 38.6 -3.75 14.0625 Nhận
14 2_33 34.5-35.0 41.0 -1.35 1.8225 Nhận
15 3_15 15.5-16.0 37.0 -5.35 28.6225 Nhận
16 3_17 17.5-18.0 44.4 2.05 4.2025 Nhận
17 3_21 21.5-22.0 47.0 4.65 21.6225 Nhận
18 3_27 27.5-28.0 38.5 -3.85 14.8225 Nhận
19 3_29 29.5-30.0 41.8 -0.55 0.3025 Nhận
20 3_31 31.5-32.0 44.1 1.75 3.0625 Nhận
21 3_33 33.0-33.5 43.7 1.35 1.8225 Nhận
22 3_35 34.5-35.0 46.4 4.05 16.4025 Nhận
tb = 42.35
ĩcm = 3.965963
V=2.82
V*ĩcm = 11.18402
 =4.059293
 =/tb=0.095851
Giá trị tiêu chuẩn:tc =tb = 42.35 (KN/m2)

b. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =200 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_21 21.5-22.0 72.4 5.809091 33.74554 Nhận
2 1_23 23.5-24.0 72.7 6.109091 37.32099 Nhận
3 1_25 25.5-26.0 66.1 -0.490909 0.240992 Nhận
4 1_27 27.5-28.0 60.6 -5.990909 35.89099 Nhận
5 1_29 29.5-30.0 61.0 -5.590909 31.25826 Nhận
6 1_31 31.5-32.0 63.6 -2.990909 8.945537 Nhận
7 1_33 33.0-33.5 68.8 2.209091 4.880083 Nhận
8 1_35 34.5-35.0 76.4 9.809091 96.21826 Nhận
9 2_13 13.5-14.0 60.3 -6.290909 39.57554 Nhận
10 2_21 21.5-22.0 76.2 9.609091 92.33463 Nhận
11 2_27 27.5-28.0 59.2 -7.390909 54.62554 Nhận
12 2_29 29.5-30.0 61.1 -5.490909 30.15008 Nhận
13 2_31 31.5-32.0 61.7 -4.890909 23.92099 Nhận
14 2_33 34.5-35.0 65.0 -1.590909 2.530992 Nhận
15 3_15 15.5-16.0 59.1 -7.490909 56.11372 Nhận
16 3_17 17.5-18.0 69.4 2.809091 7.890992 Nhận
17 3_21 21.5-22.0 73.4 6.809091 46.36372 Nhận
18 3_27 27.5-28.0 61.2 -5.390909 29.0619 Nhận
19 3_29 29.5-30.0 65.8 -0.790909 0.625537 Nhận
20 3_31 31.5-32.0 69.1 2.509091 6.295537 Nhận
21 3_33 33.0-33.5 69.1 2.509091 6.295537 Nhận
22 3_35 34.5-35.0 72.8 6.209091 38.55281 Nhận
tb = 66.59091
ĩcm = 5.571185
V=2.82
V*ĩcm = 15.71074
 =5.702289
 =/tb=0.085632
Giá trị tiêu chuẩn:tc =tb = 66.59091 (KN/m2)
c. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =300 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_21 21.5-22.0 98.7 7.890909 62.26645 Nhận
2 1_23 23.5-24.0 98.6 7.790909 60.69826 Nhận
3 1_25 25.5-26.0 90.1 -0.709091 0.50281 Nhận
4 1_27 27.5-28.0 82.8 -8.009091 64.14554 Nhận
5 1_29 29.5-30.0 83.6 -7.209091 51.97099 Nhận
6 1_31 31.5-32.0 86.7 -4.109091 16.88463 Nhận
7 1_33 33.0-33.5 93.7 2.890909 8.357355 Nhận
8 1_35 34.5-35.0 103.2 12.39091 153.5346 Nhận
9 2_13 13.5-14.0 82.5 -8.309091 69.04099 Nhận
10 2_21 21.5-22.0 102.5 11.69091 136.6774 Nhận
11 2_27 27.5-28.0 81.4 -9.409091 88.53099 Nhận
12 2_29 29.5-30.0 83.7 -7.109091 50.53917 Nhận
13 2_31 31.5-32.0 84.8 -6.009091 36.10917 Nhận
14 2_33 34.5-35.0 89.0 -1.809091 3.27281 Nhận
15 3_15 15.5-16.0 81.3 -9.509091 90.42281 Nhận
16 3_17 17.5-18.0 94.3 3.490909 12.18645 Nhận
17 3_21 21.5-22.0 99.7 8.890909 79.04826 Nhận
18 3_27 27.5-28.0 83.8 -7.009091 49.12736 Nhận
19 3_29 29.5-30.0 89.8 -1.009091 1.018264 Nhận
20 3_31 31.5-32.0 94.0 3.190909 10.1819 Nhận
21 3_33 33.0-33.5 94.5 3.690909 13.62281 Nhận
22 3_35 34.5-35.0 99.1 8.290909 68.73917 Nhận
tb = 90.80909
ĩcm = 7.156936
V=2.82
V*ĩcm = 20.18256
 =7.325358
 =/tb=0.080668
Giá trị tiêu chuẩn:tc =tb = 90.80909 (KN/m2)


d. Bảng thống kê C và  :

 (KN/m2) ĩ (KN/m2)  (KN/m2) ĩ (KN/m2)  (KN/m2) ĩ (KN/m2)
46.0 100 72.4 200 98.7 300
46.9 100 72.7 200 98.6 300
42.1 100 66.1 200 90.1 300
38.5 100 60.6 200 82.8 300
38.3 100 61.0 200 83.6 300
40.5 100 63.6 200 86.7 300
43.8 100 68.8 200 93.7 300
49.6 100 76.4 200 103.2 300
38.2 100 60.3 200 82.5 300
49.8 100 76.2 200 102.5 300
37.1 100 59.2 200 81.4 300
38.4 100 61.1 200 83.7 300
38.6 100 61.7 200 84.8 300
41.0 100 65.0 200 89.0 300
37.0 100 59.1 200 81.3 300
44.4 100 69.4 200 94.3 300
47.0 100 73.4 200 99.7 300
38.5 100 61.2 200 83.8 300
41.8 100 65.8 200 89.8 300
44.1 100 69.1 200 94.0 300
43.7 100 69.1 200 94.5 300
46.4 100 72.8 200 99.1 300
Tính trên Excel với hàm LINEST ta được:
tgj = 0.242295
0.242295 18.12424
j= 13.62
0.008749 1.890108
c= 18.12424
0.922973 5.803761
stgj = 0.008749
766.8742 64
sc = 1.890108
25831.12 2155.753
uc =sc/c = 0.104286
utgj =stgj /tgj = 0.036109

Ta có các hệ số biến đổi đặc trưng:
c =0.104286 < 0.3
tg =0.036109 < 0.3
Tính theo trang thái giới hạn I:  =0.95
n-2 = 66-2 = 64 ==> T =1.67
==> c =c x T = 0.104286 x 1.67 =0.01742
==> tg =  tg x T = 0.036109 x 1.67 =0.06030
Sau cùng ta có:
C1 =18.12424x (1  0.01742) = [17.80852 ÷ 18.43996]
TgI =0.242295x (1  0.06030) = [0.22768 ÷ 0.25691]
==> I =[12.82645 ÷ 14.40826]
Tính theo trang thái giới hạn II:  =0.85
n-2 = 66-2 = 64 ==> T =1.05
==> c =c x T = 0.104286 x 1.05 = 0.10950
==> tg =  tg x T = 0.036109 x 1.05 = 0.03791
Sau cùng ta có:
CII =18.12424 x (1  0.10950 ) = [16.13964 ÷ 20.10884]
TgII =0.242295x (1 0.03791 ) = [0.23311 ÷ 0.25148]
==> II =[13.12189 ÷ 14.11603]
IV.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT SỐ 2C:
IV.1. Các chỉ tiêu vật lý( W, w , s ,e):
a.Độ ẩm (W):

STT Kh Chiều sâu Wi (Wi-Wtb) (Wi-Wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (%) (%) Chú
1 1_15 15.5-16.0 25.5 0.3375 0.11390625 Nhận
2 1_17 17.5-18.0 21.0 -4.1625 17.32640625 Loại
3 2_15 15.5-16.0 26.5 1.3375 1.78890625 Nhận
4 2_17 17.5-18.0 24.0 -1.1625 1.35140625 Nhận
5 2_23 23.5-24.0 25.9 0.7375 0.54390625 Nhận
6 2_25 25.5-26.0 26.7 1.5375 2.36390625 Nhận
7 3_23 23.5-24.0 26.0 0.8375 0.70140625 Nhận
8 3_25 25.5-26.0 25.7 0.5375 0.28890625 Nhận
Giá trị trung bình: Wtb =25.1625 (%)
Ước lượng độ lệch: cm =1.749241
V = 2.27 ( n=8) v*cm =3.970777
Độ lệch toàn phương trung bình:=1.870017
Hệ số biến động: =/Wtb =0.074318 < []=0.15
Giá trị tính toán:Wtt =Wtc = Wtb = 25.1625 (%)
Vì mẫu thứ 2 (1_17) bị loại nên ta bỏ mẫu này,ta có lại bảng số liệu mới như sau:

STT Kh Chiều sâu Wi (Wi-Wtb) (Wi-Wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (%) (%) Chú
1 1_15 15.5-16.0 25.5 -0.25714 0.06612 Nhận
3 2_15 15.5-16.0 26.5 0.74286 0.55184 Nhận
4 2_17 17.5-18.0 24.0 -1.75714 3.08755 Nhận
5 2_23 23.5-24.0 25.9 0.142857 0.02041 Nhận
6 2_25 25.5-26.0 26.7 0.942857 0.88898 Nhận
7 3_23 23.5-24.0 26.0 0.242857 0.05898 Nhận
8 3_25 25.5-26.0 25.7 -0.05714 0.00327 Nhận
Giá trị trung bình: Wtb =25.75714 (%)
Ước lượng độ lệch: cm =0.817413
V = 2.27 ( n=8) v*cm =1.855526
Độ lệch toàn phương trung bình:=0.882906
Hệ số biến động: =/Wtb =0.034278 < []=0.15
Giá trị tính toán:Wtt =Wtc = Wtb = 25.75714 (%)
b.Dung trọng tự nhiên( w ):

STT Kh Chiều sâu w (wi - wtb) (wi - wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) chú
1 1_15 15.5-16.0 19.88 0.06 0.0036 Nhận
2 1_17 17.5-18.0 20.34 0.52 0.2704 Loại
3 2_15 15.5-16.0 19.71 -0.11 0.0121 Nhận
4 2_17 17.5-18.0 19.80 -0.02 0.0004 Nhận
5 2_23 23.5-24.0 19.74 -0.08 0.0064 Nhận
6 2_25 25.5-26.0 19.60 -0.22 0.0484 Nhận
7 3_23 23.5-24.0 19.71 -0.11 0.0121 Nhận
8 3_25 25.5-26.0 19.81 -0.01 0.0001 Nhận
Giá trị trung bình: tb = 19.82 ( KN/m3 )
Ước lượng độ lệch : cm = 0.210208
V = 2.27 ( n=8 ) V*cm = 0.477173
Độ lệch toàn phương trung bình:  =0.224722
Hệ số biến động: : =/tb =0.011336      0.00310
n 7
==>  tt   tc * (1   )  19.75 * (1  0.00310)  [19.68878  19.81112] (KN/m3)
Tính theo trang thái giới hạn II: =0.85 ==>T =1.13
t *  1.13 * 0.004228
==>     0.00181
n 7
==>  tt   tc * (1   )  19.75 * (1  0.00181)  [19.71425  19.78574] (KN/m3)
c.Dung trọng đẩy nổi:( s ):

STT Kh Chiều sâu w (wi - wtb) (wi - wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) chú
1 1_15 15.5-16.0 9.95 -0.00125 1.5625E-6 Nhận
2 1_17 17.5-18.0 10.58 0.62875 0.39532656 Loại
3 2_15 15.5-16.0 9.78 -0.17125 0.02932656 Nhận
4 2_17 17.5-18.0 10.03 0.07875 0.00620156 Nhận
5 2_23 23.5-24.0 9.84 -0.11125 0.01237656 Nhận
6 2_25 25.5-26.0 9.71 -0.24125 0.05820156 Nhận
7 3_23 23.5-24.0 9.82 -0.13125 0.01722656 Nhận
8 3_25 25.5-26.0 9.90 -0.05125 0.0026656 Nhận
3
Giá trị trung bình: tb = 9.95125 ( KN/m )
Ước lượng độ lệch : cm = 0.255266
V = 2.27 ( n=8 ) V*cm = 0.579455
Độ lệch toàn phương trung bình:  =0.272891
Hệ số biến động: : =/tb =0.027423     0.08
n 7
==>  tt   tc * (1   )  9.861428571* (1  0.08)  [9.07251  10.65034] (KN/m3)
Tính theo trang thái giới hạn II: =0.85 ==>T =1.13
t * 1.13 * 0.10912702
==>      0.04661
n 7
==>  tt   tc * (1   )  9.861428571* (1  0.04661)  [9.40179  10.32107] (KN/m3)
d.Hệ số rỗng e:

STT Kh Chiều sâu ei ei-etb (ei-etb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) Chú
1 1_15 15.5-16.0 0.697 -0.00088 7.6563E-07 Nhận
2 1_17 17.5-18.0 0.604 -0.09388 0.00881252 Loại
3 2_15 15.5-16.0 0.725 0.027125 0.00073577 Nhận
4 2_17 17.5-18.0 0.683 -0.01488 0.00022127 Nhận
5 2_23 23.5-24.0 0.714 0.016125 0.00026002 Nhận
6 2_25 25.5-26.0 0.736 0.038125 0.00145352 Nhận
7 3_23 23.5-24.0 0.718 0.020125 0.00040502 Nhận
8 3_25 25.5-26.0 0.706 0.008125 6.6016E-05 Nhận
Giá trị trung bình: etb=0.697875
Ước lượng độ lệch: cm = 0.038657
V = 2.27 ( n=7 ) V*cm = 0.087751
Độ lệch toàn phương trung bình:  = 0.041326
Hệ số biến động: : =/etb = 0.059217
Giá trị tính toán: ett = etc =etb =0.697875
Vì mẫu thứ 2 (1_17) bị loại nên ta bỏ mẫu này,ta có lại bảng số liệu mới như sau:

STT Kh Chiều sâu ei ei-etb (ei-etb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) Chú
1 1_15 15.5-16.0 0.697 -0.01429 2.0408E-04 Nhận
3 2_15 15.5-16.0 0.725 0.013714 1.8808E-04 Nhận
4 2_17 17.5-18.0 0.683 -0.02829 8.0008E-04 Nhận
5 2_23 23.5-24.0 0.714 0.002714 7.3673E-06 Nhận
6 2_25 25.5-26.0 0.736 0.024714 6.1080E-04 Nhận
7 3_23 23.5-24.0 0.718 0.006714 4.5082E-05 Nhận
8 3_25 25.5-26.0 0.706 -0.00529 2.7939E-05 Nhận
Giá trị trung bình: etb=0.711286
Ước lượng độ lệch: cm = 0.016403
V = 2.27 ( n=7 ) V*cm = 0.037235
Độ lệch toàn phương trung bình:  = 0.017717
Hệ số biến động: : =/etb = 0.024909
Giá trị tính toán: ett = etc =etb =0.711286
IV.2. Các chỉ tiêu cơ học ( C, ):
a. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =100 (KN/m2) :
STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_15 15.5-16.0 57.6 0.525 0.275625 Nhận
2 1_17 17.5-18.0 65.8 8.725 76.125625 Loại
3 2_15 15.5-16.0 54.8 -2.275 5.175625 Nhận
4 2_17 17.5-18.0 56.4 -0.675 0.455625 Nhận
5 2_23 23.5-24.0 54.5 -2.575 6.630625 Nhận
6 2_25 25.5-26.0 53.1 -3.975 15.800625 Nhận
7 3_23 23.5-24.0 55.6 -1.475 2.175625 Nhận
8 3_25 25.5-26.0 58.8 1.725 2.975625 Nhận
tb = 57.075
ĩcm = 3.701604
V=2.27
V*ĩcm = 8.402642
 =3.957182
 =/tb=0.069333 I =[14.92304 ÷17.089 ]
Tính theo trang thái giới hạn II:  =0.85
n-2 = 23-2 = 21 ==> T =1.06
==> c =c x T = 0.095676 x 1.06 = 0.10142
==> tg =  tg x T = 0.041506 x 1.06 = 0.04399
Sau cùng ta có:
CII =27.34942 x (1  0.10142) = [24.57564 ÷ 30.12320]
TgII =0.286971 x (1  0.04399) = [0.27435 ÷ 0.29959]
==> II =[15.34162 ÷16.67769 ]
V.THỐNG KÊ ĐỊA CHẤT: LỚP ĐẤT THẤU KÍNH:
V.1. Các chỉ tiêu vat lý(W, w, s , e):
a.Độ ẩm (W) :

STT Kh Chiều sâu Wi (Wi-Wtb) (Wi- Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (%) (%) Wtb)2 Chú
1 1_19 19.5-20.0 20.3
2 2_19 19.5-20.0 22.3
3 3_19 19.5-20.0 21.7
Giá trị trung bình: Wtb =21.43333
Giá trị tính toán:Wtt =Wtc = Wtb = 21.43333 (%)

b.Dung trọng tự nhiên ( w ):

STT Kh Chiều sâu w (wi - wtb) (wi - wtb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) Chú
1 1_19 19.5-20.0 19.87
2 2_19 19.5-20.0 19.19
3 3_19 19.5-20.0 19.55
Giá trị trung bình: tb = 19.53667 ( KN/m3 )
Giá trị tính toán: tt = tb =19.53667 ( KN/m3 )
c.Dung trọng đẩy nổi ( s ):

STT Kh Chiều sâu s (si - stb) (si - stb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m3) ( KN/m3 ) Chú
1 1_19 19.5-20.0 10.37
2 2_19 19.5-20.0 9.83
3 3_19 19.5-20.0 10.06
Giá trị trung bình: tb = 10.08667 ( KN/m3 )
Giá trị tính toán: tt = tb =10.08667 ( KN/m3 )
d.Hệ số rỗng e:

STT Kh Chiều sâu ei ei-etb (ei-etb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) Chú
1 1_19 19.5-20.0 0.625
2 2_19 19.5-20.0 0.706
3 3_19 19.5-20.0 0.667
Giá trị trung bình: etb =0.666
Giá trị tính toán:ett =etc = etb = 0.666
V.2. Các chỉ tiêu cơ học: ( C, )
a. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =100 (KN/m2) :


STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_19 19.5-20.0 54.1
2 2_19 19.5-20.0 37.9
3 3_19 19.5-20.0 45.3
Giá trị trung bình: tb = 45.76667 (KN/m2)
Giá trị tiêu chuẩn:tc =tb = 45.76667 (KN/m2)


b. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =200 (KN/m2) :


STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_19 19.5-20.0 81.9
2 2_19 19.5-20.0 61.9
3 3_19 19.5-20.0 73.1
Giá trị trung bình: tb = 72.3 (KN/m2)
Giá trị tiêu chuẩn:tc =tb = 72.3 (KN/m2)

c. Ứng suất  ứng với lực cắt ĩ =300 (KN/m2) :

STT Kh Chiều sâu i tI - ttb (ti-ttb)2 Ghi
mẫu lấy mẫu (m) (KN/m2) (KN/m2) Chú
1 1_19 19.5-20.0 109.6
2 2_19 19.5-20.0 85.9
3 3_19 19.5-20.0 100.8
Giá trị trung bình: tb = 98.76667 (KN/m2)
Giá trị tiêu chuẩn:tc =tb = 98.76667 (KN/m2)d. Bảng thống kê C và  :

 (KN/m2) ĩ (KN/m2)  (KN/m2) ĩ (KN/m2)  (KN/m2) ĩ (KN/m2)
54.1 100 81.9 200 109.6 300
37.9 100 61.9 200 85.9 300
45.3 100 73.1 200 100.8 300

Tính trên Excel với hàm LINEST ta được:

0.265 19.2778 tgj = 0.265
0.038407 8.296958 j= 14.84223
0.871809 9.407866 c= 19.2778
47.6059 7 stgj = 0.038407
4213.5 619.5556 sc = 8.296958
uc =sc/c = 0.430389
utgj =stgj /tgj = 0.144932

VI. BẢNG TỔNG HỢP THỐNG KÊ SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT:

Lớp Các chỉ tiêu Trạng thái Giá trị
W (%) 81.8842
e 2.21742
TC 14.75579
3
 w (KN/m ) TTGH 1 [14.59314.918]
TTGH 2 [14.66514.856]
TC 5.00
S (KN/m3) TTGH 1 [4.87155.1285]
1
TTGH 2 [4.92055.0795]
TC 8.1544
C (KN/m2) TTGH 1 [7.559368.74941]
TTGH 2 [7.780848.52793]
TC 4.124
(0) TTGH 1 [2.551415.69073]
TTGH 2 [3.137245.10809]W (%) 35.4
e 0.971
 w (KN/m3) 18.4
2a
s (KN/m3) 8.52
C (KN/m2) 14.53333
 (0 ) 10.48122
W (%) 29.29545
e 0.821864
TC 19.04182
2b
w (KN/m3) TTGH 1 [18.9148119.16883]
TTGH 2 [18.9635619.12008]
s (KN/m3) TC 9.239091
TTGH 1 [9.123799.35439]
TTGH 2 [9.166849.31134]
TC 18.12424
C (KN/m2) TTGH 1 [17.8085218.43996]
TTGH 2 [16.1396420.10884]
TC 13.62
(0) TTGH 1 [12.8264514.40826]
TTGH 2 [13.1218914.11603]
W (%) 25.75714
e 0.711286
TC 19.75
3
w (KN/m ) TTGH 1 [19.6887819.81112]
TTGH 2 [19.7142519.78574]
TC 9.86143
s (KN/m3) TTGH 1 [9.0725110.65034]
2c
TTGH 2 [9.4017910.32107]
TC 27.34942
C (KN/m2) TTGH 1 [22.8539931.84484]
TTGH 2 [24.5756430.12320]
TC 16.01194
(0) TTGH 1 [14.9230417.089]
TTGH 2 [15.3416216.67769]
W (%) 21.43333
e 0.666
 w (KN/m3) 19.53667
TK
s (KN/m3) 10.08667
C (KN/m2) 19.2778
 (0 ) 14.84223Phần 3
THIếT Kế MÓNG BĂNG

Công trình: KHU PHỐ THƯƠNG MẠI LIÊN KẾ 25 CĂN
Địa điểm: Đường 30-4, Thị xã Tây Ninh, Tỉnh Tây Ninh.
******************************************************************************
******************
MẶT BẰNG MÓNG SỐ 3
Móng được đặt tại hố khoan 1 và đặt trên lớp đất 2a.


Số liệu địa chất lớp đất 3a:
-Trạng thái dẻo cứng.
-Độ ẩm : W=21.4 %
-Dung trọng tự nhiên : m=18.85 (KN/m3)
-Sức chịu nén đơn vị : Qu=121.1 (KN/m2)
-Lực dính đơn vị : C=15.1 (KG/m2)
-Góc ma sát trong : =14030’I.CÁC DỮ LIỆU ĐỂ TÍNH TOÁN:
1.1. Tải trọng tác dụng lên các cột (giá trị tính toán):
Cột Lực dọc N (KN) Moment (KNm) Lực cắt (KN)
3-A 889 80 219
3-B 772 102 212
3-C 761 75 154
3-D 745 64 192
3-E 821 76 213
1.2. Chọn chiều sâu chôn móng:
Đáy móng nên đặt trên lớp đất tốt, trên mực nước ngầm và tránh đặt trên rễ cây, lớp đất
mới đắp, lớp đất quá yếu.
=>Chọn chiều sâu chôn móng là: Df = 2m và vị trí đặt móng tại HK2.
Chiều dài công trình là: 4+6+6+4 =20 m.
Chọn kích thước mỗi đầu thừa:
1 1 1 1
c  (  )  a  (  )  4  (1  2)
2 4 2 4
=>Chọn c = 2 (m)
=>Chiều dài móng là: L = 19+2x2= 24 (m)
Chiều sâu đặt móng là : Df = 2.0 m
Chiều cao móng là :
1 1 1 1
hs  (  )  Lnhip max  (  )  6  (0.5  0.75)
8 12 8 12
=>Chọn hs = 0.6 (m).
Chọn mác bêtông móng là M#300
=>Rn = 130 (KG/cm2) = 13000 (KN/m2)
=>Rk = 100 (KG/cm2) = 1000 (KN/m2)
Chọn cốt thép cho móng: AI
=>Ra = 2300 (KG/cm2) = 230000 (KN/m2).
Thiết kế móng băng dưới cột có sườn.
1.3. Xác định sơ bộ kích thước móng:
1.3.1. Xác định vùng ảnh hưởng dưới đáy móng:
-Chọn sơ bộ chiều rộng móng: B0 =1 (m).
-Góc ma sát trong lớp đất đặt móng:  =14030’
=>Vùng ảnh hưởng dưới đáy móng:
B0 x tg(450+/2) = 1 x tg(450+14030’/2) = 1.29 (m)
1.3.2. Tổng lực dọc tác dụng lên móng băng:
tc  N tt  889  772  761  745  821  3467.826 (KN)
N  n 1.15
Trong đó: n =1.15 – Hệ số vượt tải.
1.3.3. Xác định chiều rộng móng B:
Ta có: Rtc =m.(Ab 0 + BDf* + Dctc) (1)
Với:  =14030’ ==>Tra bảng + Nội suy ta có được:
A=0.3089
B=2.2354
D=4.7679
 = * = 1.885 (g/cm3)=18.85 (KN/m3) (vì có MNN =-5.5 (m)).
m =1
b0 =1
Df = 2 (m)
Ctc = 15.1 (KN/m2)
Thay vào công thức (1),ta được:
Rtc =1.(0.3089x1x18.85+2.2354x2x18.85+4.7679x15.1)
= 162.093 (KN/m2)
Diện tích đáy móng sơ bộ:

F0 
 N tc  3467.826  29.365 (m2)
R0   tb D f 162.093  22  2
=>Chọn F=B x L ≥ F0
F 29.365
=> B  0   1.224 (m)
L 24
=>Chọn B =2 (m)
=>F =B x L = 2 x 24 = 48 (m2)
II.TRÌNH TỰ THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN:
II.1. Kiểm tra sự ổn định của nền dưới đáy móng:
 Quy các tải dưới các chân cột về tại trọng tâm đáy móng. Có tải tổng hợp:
 N tt  N A  N B  NC  N D  N E  889  772  761  745  821  3988 (KN)
tt
M  M M  M N   MQ
Trong đó:
 M M  M A  M B  M C  M D  M E  80  102  75  64  76  117 (KNm)

M N  N A xA  N B xB  N c xc  N D xD  N E xE
(KNm)
 889  10  772  6  82110  745  6  842
 M Q  (QA  QB  QC  QD  QE )  0.6 (KNm)
 (219  212  154  192  213)  0.75  108
M tt   M M   M N   M Q
=>  (KNm)
 117  842  108  617
 Kiểm tra sự ổn định của nền dưới đáy móng với 3 điều kiện sau:
Pmax  1.2  R tc (1)
tc

tc
Pmin  0 (2)
P tc  R tc (3)
 Áp lực gần đúng tại đáy móng:
tc
P 
 N tc    D  3467.826  22  2  116.246 (KN/m2)
tb f
F 48
Độ lệch tâm:
M tt 617
e  tt   0.155 (m)
N 3988
 Ta có:
tc
Pmax 
 N tc (1  6 eL )   D  3467.826  (1  6 0.155 )  22  2  119.046 (KN/m2)
tb f
F L 48 24
tc
tc
Pmin 
 N (1  6 eL )   D  3467.826  (1  6 0.148 )  22  2  113.447 (KN/m2)
tb f
F L 48 24
So sánh với điều kiện:
 Pmax  119.046 (KN/m2) ≤1.2  R tc  1.2  162.093  194.5116 (KN/m2)
tc


=>Thoả điều kiện (1).
 Pmin  113.447 (KN/m2) > 0
tc


=>Thoả điều kiện (2).
 Ptc  116.246 (KN/m2) < R tc  162.093 (KN/m2)
=>Thoả điều kiện (3).
Vậy nền đất dưới đáy móng ổn định, nền đất làm việc như vật liệu đàn hồi.
II.2. Kiểm tra biến dạng của nền đất dưới đáy móng:
 Điều kiện:
Độ lún lệch tại tâm đáy móng S0 Độ lún lệch tương đối giữa cột A và B thoả điều kiện (5).
 Độ lún lệch tương đối giữa cột B và cột C:
SC  S B 0.062  0.507  2 
  1.88 103    [2 103 ]
LB C 6 1000 
=>Độ lún lệch tương đối giữa cột B và C thoả điều kiện (5).
 Độ lún lệch tương đối giữa cột C và cột D:
S D  SC 0.0507  0.0596  2 
  1.48  10 3    [2 10 3 ] ==>Độ lún lệch tương đối giữa
LC  D 6 1000  
cột C và D thoả điều kiện (5).
 Độ lún lệch tương đối giữa cột D và cột E:
S E  S D 0.0596  0.0602  2 
  1.5 10 5   3
  [2  10 ]
LD  E 4 1000 
=>Độ lún lệch tương đối giữa cột D và E thoả điều kiện (5).
Chú thích: Ta có được độ lún lệch tương đối giữa các cột sau khi giải bài toán bài toán bằng
chương trình SAP2000 ở trang 55, 56.
II.3. Xác định bề dày của cánh móng:
II.3.1. Xác định kích thước cột và kích thước sườn:
- Chọn bê tông mác #300 có:
Rn = 13000 (KN/m2)
Rk = 1000 (KN/m2)
tt
- Tại chân cột C có N max =670 (KN). Chọn cột có kích thước thoả mãn điều kiện:
tt
N max 889 1.15
Fc  bc  hc    0.0786 (m2) =786.4 cm2
Rb 13000
=>Chọn cột có kích thước 35cm x 35cm (có Fc = 1225 cm2).
- Kiểm tra lại:
tt
Fc  Rb  0.1225  13000  1592.5 (KN) > N max  1022.35 (KN)
- Chọn : h =0.6 (m)
abv =0.05 (m)
=>h0 = h-abv =0.6-0.05=0.55 (m)
=>bs = bc+2x5=35+10=45 (cm) = 0.45 (m)
II.3.2. Kiểm tra điều kiện xuyên thủng:
Điều kiện để cánh không bị xuyên thủng:Pxt ≤ Pcx
Xét tính đại diện trên 1 m dài của móng:
 Tính Pxt =?
tt
Pxt  Pmax  Sđáy móng ngoài tháp xuyên
Trong đó:
Pmax  Pmax  n  119.046 1.15  136.9029 (KN/m2)
tt tc


1 1
Sđáy móng ngoài tháp xuyên = 1  [b f  bs  2h0 ']  1  [2  0.45  2  0.4]  0.325 (m2)
2 2
=> Pxt  Pmax  Sđáy móng ngoài tháp xuyên =136.9029x0.325 =44.49 (KN/m2)
tt


 Tính Pcx =?
Pcx  0.75  Rk  1 h0 '  0.75  1000  1  0.4  300 (KN/m2)
=>Pxt =44.49 (KN/m2) < Pcx =300 (KN/m2).
=>Vậy cánh móng không bị xuyên thủng.
II.4. Tính toán và bố trí cốt thép chịu uốn cho móng:
II.4.1.Tính thép theo phương cạnh ngắn:
Xét tính đại diện trên 1 m dài của móng.
Ta xem cánh móng như một dầm consol, có mép móng là đầu tự do,còn đầu ngàm là tại
mặt phẳng đi qua mép sườn móng, consol chịu tác dụng của tải là phản lực của nền xem như
tt
phân bố đều có cường độ là Pmax (thiên về an toàn).
- Giá trị moment uốn lớn nhất tại mặt ngàm:
tt 1 b  bs 1
M I  I  Pmax 1  (b  bs )    Pmax  (b  bs ) 2
tt

2 4 8
1
M I  I   139.9029  (2  0.45) 2  42.016 (KNm)
8
- Diện tích cốt thép cần:
M II 42.016
As    5.074 104 (m2) =5.074 (cm2)
0.9  Rs  h0 ' 0.9  230000  0.4
=>Chọn 710 (As =5.49 (cm2)).với a =.140 mm

II.4.2.TÍNH THÉP THEO PHƯƠNG CẠNH DÀI:
II.4.2.1. Tính nội lực trong dầm móng:
- Hệ số nền:
P 78.546
K  gl   1350 (KN/m3)
S 0 0.0582
- Dùng chương trình SAP2000 để tìm các nội lực: moment uốn và lực cắt.
Ta có kết quả như 2 biểu đồ nội lực sau:
BIỂU ĐỒ MONENT
BIỂU ĐỒ LỰC CẮT
II.4.2.2.TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP:
- Chọn bê tông mác #300 có Rb = 1300 (T/m2), Rbt = 100 (T/m2)
==>ỵ= 0.58 ==> 0 =0.412.
- Chọn thép AI có Rs =2300 (KG/cm2) = 23000 (T/m2)
II.4.2.2.1. Tại các tiết diện có moment gây căng thớ dưới (tại các chân cột):
Momen tại các chân cột làm căng thớ dưới, do đó tiết diện cần tính là tiết diện chữ T cánh
kéo.
Ta có: b f  2 (m) ; h f  0.25 (m)
hf
==> M f   b Rb  b 'f  h f  (h0  )
2
0.25
==> M f  1 13000  2  0.25  (0.55  )  2762.5 (kNm)
2

 Tại mặt cắt (1-1) (tại chân cột A):
- Tại chân cột A có MA = 502.21 (kNm) Trục trung hòa qua
cánh ==>tiết diện tính toán là HCN nhỏ có kích thước b1xh=0.45x 0.6
- Tính thép cho móng:

MA 502.21
m    0.283
Rb  b1  h0 13000  0.45  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.283)  0.829
2 2
MA
 As 
  Rs  h0
502.21
 As   4.788  10 3 (m2) =47.88(cm2)
0.829  230000  0.55
==>Chọn:828 (As= 49.264cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 49.264
  100  1.99%
bs  h0 45  55
==> min  0.05%    1.99%  max  3.27% ==>Thỏa.
47.88  49.264
- Sai số cho phép: As  100%  2.809%  5% ==>Thoả.
49.264
 Tại mặt cắt (3-3) (tại chân cột B):
- Tại chân cột B có MB = 245.21 (kNm) Trục trung hòa qua
cánh ==>tiết diện tính toán là HCN nhỏ có kích thước b1x h=0.45x 0.6
- Tính thép cho móng:
MB 245.21
m    0.138
Rb  b1  h0 13000  0.45  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.138)  0.925
2 2
MB
 As 
  Rs  h0
245.21
 As   2.095  10 3 (m2) =20.95(cm2)
0.925  230000  0.55
==>Chọn:228+224 (As =21.364cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 21.364
   100  0.86%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    0.86%   max  3.27% =>Thỏa.
20.95  21.364
- Sai số cho phép: As  100%  1.94%  5%
21.364
 Tại mặt cắt (5-5) (tại chân cột C):
- Tại chân cột C có MC =31.43 (kNm) Trục trung hòa qua
cánh ==>tiết diện tính toán là HCN nhỏ có kích thước b1xh=0.45x0.6
- Tính thép cho móng:
MC 31.43
m    0.018
Rb  b1  h0 13000  0.45  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.018)  0.991
2 2
MC
 As 
  Rs  h0
31.43
 As   2.507 104 (m2) =2.507(cm2)
0.991  230000  0.55
==>Chọn:228 (Fa =12.316 cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  Rn 0.58  1300
 max  0   3.27%
Ra 23000
As 12.316
  100  0.497%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    0.497%  max  3.27% =>Thỏa.
Ta thấy sai số không đáng kể, kết qủa trên có thể chấp nhận được.
 Tại mặt cắt (7-7) (tại chân cột D):
- Tại chân cột D có MD = 236.96 (KNm) Trục trung hòa qua
cánh =>tiết diện tính toán là HCN nhỏ có kích thước bx h=0.45x 0.6
- Tính thép cho móng:
MD 236.96
m    0.134
Rb  b1  h0 13000  0.45  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.134)  0.928
2 2
MD
 As 
  Rs  h0
236.96
 As   2.016 10 3 (m2) =20.19(cm2)
0.928  230000  0.55
==>Chọn:228 + 224 (As =21.364cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 21.364
   100  0.86%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    0.86%   max  3.27% =>Thỏa.
20.19  21.364
- Sai số cho phép: As  100%  5.49%  5%
21.364
- Tạm chấp nhận đươc
 Tại mặt cắt (9-9) (tại chân cột E):
- Tại chân cột E có ME = 467.29 (kNm) Trục trung hòa qua
cánh ==>tiết diện tính toán là HCN nhỏ có kích thước bx h=0.45x 0.6
- Tính thép cho móng:
MD 476.29
m    0.269
Rb  b1  h0 13000  0.45  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.269)  0.840
2 2
ME
 As 
  Rs  h0
476.29
 As   4.482 103 (m2) =44.82(cm2)
0.840  230000  0.55
==>Chọn:428 +424 (As =42.728cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 42.728
  100  1.73%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    1.73%  max  3.27% =>Thỏa.
44.82  42.728
- Sai số cho phép: As  100%  4.67%  5%
44.82


II.4.2.2.2. Tại các tiết diện có moment gây căng thớ trên (giữa các nhịp):
 Tại mặt cắt 2-2) (nhịp giữa cột A và cột B):
- Nhịp giữa cột B và cột C có MA-B = 66.11 (kNm) Trục trung hòa
qua cánh ==>tiết diện tính toán là HCN lớn có kích thước bfx h=2x 0.6
- Tính thép cho móng:
M A_ B 66.11
m    0.0084
Rb  b f  h0 13000  2  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.0084)  0.995
2 2
M A B
 As 
  Rs  h0
66.11
 As   5.25 104 (m2) =5.25(cm2)
0.995  230000  0.55
=>Chọn:222 ( As=7.602cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 7.602
  100  0.307%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    0.307%  max  3.27% =>Thỏa.
=>Sai số trên không đáng kể, kết quả trên có thể chấp nhận được.
 Tại mặt cắt (4-4) (nhịp giữa cột B và cột C):
- Nhịp giữa cột B và cột C có MB-C = 554.21 (kNm) Trục trung hòa
qua cánh ==>tiết diện tính toán là HCN lớn có kích thước bfx h=2x 0.6
- Tính thép cho móng:

M B_C 554.21
m  2
  0.07
Rb  b f  h
0 13000  2  0.552
1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.07)  0.964
2 2
M B C
 As 
  Rs  h0
554.21
 As   4.544 103 (m2) =45.44(cm2)
0.964  230000  0.55
=>Chọn:1222 ( As =45.612cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 45.612
  100  1.84%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    1.84%  max  3.27% =>Thỏa.
45.612  45.44
Sai số cho phép: As  100%  0.38%  5%
45.612
=>Sai số trên không đáng kể, kết quả trên có thể chấp nhận được.
 Tại mặt cắt (6-6) (nhịp giữa cột C và cột D):
- Nhịp giữa cột C và cột D có MC-D = 506.74(kNm) Trục trung hòa
qua cánh =>tiết diện tính toán là HCN lớn có kích thước bfx h=12x 0.6
- Tính thép cho móng:
MC_D 506.74
m    0.064
Rb  b f  h0 13000  2  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.064)  0.967
2 2
M C D
 As 
  Rs  h0
506.74
 As   4.143  10 3 (m2) =41.43(cm2)
0.967  230000  0.55
=>Chọn:822+228 ( As=42.724cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 42.724
  100  1.73%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    1.73%  max  3.27% =>Thỏa.
42.724  41.43
Sai số cho phép: As  100%  3.03%  5%
42.724

 Tại mặt cắt (8-8) (nhịp giữa cột D và cột E):
- Nhịp giữa cột D và cột E có MD-E = 42.62(kNm) Trục trung hòa qua
cánh =>tiết diện tính toán là HCN lớn có kích thước bfx h=12x 0.6
- Tính thép cho móng:
M D_E 42.62
m    0.0054
Rb  b f  h0 13000  2  0.552
2


1 1
   (1  1  2 m )   (1  1  2  0.0054)  0.997
2 2
M DE
 As 
  Rs  h0
42.62
 As   3.38 10 4 (m2) =3.38(cm2)
0.997  230000  0.55
=>Chọn:222 ( As=7.602cm2)
- Kiểm tra hàm lượng cốt thép:
 min  0.05%
  R 0.58 13000
max  0 b   3.27%
Rs 230000
As 7.602
  100  0.307%
b1  h0 45  55
==> min  0.05%    0.307%  max  3.27% =>Thỏa.

II.4.2.3.TÍNH CỐT ĐAI CHO DẦM MÓNG BĂNG:
- Chọn thép AI có Ra =2300 (KG/cm2) = 23000 (T/m2)
- Chọn đai có: 8; số nhánh đai: n=4 nhánh; fđai =0.503 (cm2)
- Kiểm tra điều kiện hạn chế để tính cốt đai:

0.75  (b f  b1 )  h f 0.75  (2  045)  0.25
f    1.174 >0.5
b1  h0 0.45  0.55
Ta chọn  f  0.5
Q  b 3  (1   f   n )   b  Rbt  b1  h0
Q  0.6 1.5 1 0.45  0.55 1000  222.75 (kN)
Q  222.75  Qmax  462.08 (kN)
Vậy cần bố trí cốt đai
Chọn cốt đai có dsw = 8 mm
Aws =0.503 cm2
Rsw = 0.8xRs = 0.8x230000=184000 (kN/m2)

h

S ct   3 nếu h >450 mm
300


200(mm)
Sct   => Sct  200( mm)
300(mm)

4  b 2  (1   f   n )  Rbt  b1  h02
Stt  2
 Rsw  n  asw
Qmax

4  2 1.5 1000  0.45  0.552
Stt  184000  4  0.503 104  283( mm)
462.082


b 2  (1   f   n )  Rbt  b  h02
S max 
Qmax
2 1.5 1000  0.45  0.552
Smax   884(mm)
462.08

S  S min ( Sct , Stt , S max )  200( mm)
+ kiểm tra điều kịên chịu cắt của cốt đai
R  n  asw 184000  4  0.503 10 4
qsw  sw   185.104(kN / m)
S 0.2
Qswb  4  b 2  (1   f  n )  Rbt  b1  h02  qsw

Qswb  4  2 1.5 1000  0.45  0.552 185.104  549.879( kN )
Qmax  462.08  Qswb  549.879( kN )
Vậy không cần bố trí cốt xiên

=> Ta bố trí đai: S = 200 mm trong phạm vi ¼ nhịp kể từ gối tựa.
Ud = 300 trong phạm vi giữa nhịp còn lại.
Phần 4
I. DỮ LIỆU ĐỂ TÍNH TOÁN MÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP:
 1.1. Tải trọng tác dụng:

Giá trị tính toán Giá trị tiêu chuẩn
Lực dọc (kN) 889 773.043
Moment (kNm) 80 69.565
Lực ngang (kN) 219 190.435
*1.2. Chọn vật liệu:
 Rb  1300T / m2

- Chọn bê tông mác #300:  2
 Rbt  100T / m

- Chọn thép chịu lực là AI: Rs = 2300 KG/cm2 = 23000 T/m2.
 1.3. Chọn sơ bộ tiết diện và chiều dài cọc:
- Chọn cọc BTCT có tiết diện 30cmx30cm
- Chọn 2 đoạn cọc, mỗi đoạn dài 11 m.
=>Chiều dài của cọc là L=2x11=22 m.
- Chọn đoạn ngàm vào đài: 10 cm.
- Chọn phần đập đầu cọc là: 40 cm.
=>Chiều dài thực tế cọc cắm vào đất: 22 - ( 0.1 +0.4 ) = 21.5 m.
- Chọn độ sâu đặt đài là: Df =2.5 m.
-Chiều cao đài là :0.6m
Chọn vị trí đặt cọc o hố khoan số 1
 1.4. Số liệu địa chất:
Lớp Các chỉ tiêu Trạng thái Giá trị
W (%) 81.8842
e 2.21742
TC 14.75579
3
 w (KN/m ) TTGH 1 [14.59314.918]
TTGH 2 [14.66514.856]
TC 5.00
3
1 S (KN/m ) TTGH 1 [4.87155.1285]
TTGH 2 [4.92055.0795]
TC 8.1544
2
C (KN/m ) TTGH 1 [7.559368.74941]
TTGH 2 [7.780848.52793]
TC 4.124
(0)
TTGH 1 [2.551415.69073]
TTGH 2 [3.137245.10809]W (%) 35.4
e 0.971
 w (KN/m3) 18.4
2a
s (KN/m3) 8.52
C (KN/m2) 14.53333
 (0 ) 10.48122
W (%) 29.29545
e 0.821864
TC 19.04182
3
w (KN/m ) TTGH 1 [18.9148119.16883]
TTGH 2 [18.9635619.12008]
TC 9.239091
s (KN/m3) TTGH 1 [9.123799.35439]
2b
TTGH 2 [9.166849.31134]
TC 18.12424
C (KN/m2) TTGH 1 [17.8085218.43996]
TTGH 2 [16.1396420.10884]
TC 13.62
(0) TTGH 1 [12.8264514.40826]
TTGH 2 [13.1218914.11603]
W (%) 25.75714
e 0.711286
TC 19.75
3
w (KN/m ) TTGH 1 [19.6887819.81112]
TTGH 2 [19.7142519.78574]
TC 9.86143
s (KN/m3) TTGH 1 [9.0725110.65034]
2c
TTGH 2 [9.4017910.32107]
TC 27.34942
C (KN/m2) TTGH 1 [22.8539931.84484]
TTGH 2 [24.5756430.12320]
TC 16.01194
(0) TTGH 1 [14.9230417.089]
TTGH 2 [15.3416216.67769]
W (%) 21.43333
e 0.666
 w (KN/m3) 19.53667
TK
s (KN/m3) 10.08667
C (KN/m2) 19.2778
 (0 ) 14.84223

II. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN VÀ THIẾT KẾ:
II.1. Kiểm tra móng cọc làm việc đài thấp:
Điều kiện: Df ≥ 0.7xhmin
2  Qtt 4.124 2  219
Ta có: hmin  tg (45   / 2)   tg (45  )  3.584 (m)
 b 2 14.7558  2
==> 0.7  hmin  0.7  3.584  2.50 (m)
D f  hmin  2.5 (m) thỏa
II.2. Xác định sức chịu tải của cọc Pc:
II.2.1. Theo vật liệu làm cọc:
QVL    ( Ra Fa  Rb Fb )
Trong đó:  : hệ số ảnh hưởng bởi độ mảnh cọc, phụ thuộc tỷ số l0/d.
l0   l 2  11
   73.33 ==>Tra bảng 3.2/ trang 108 (Sách Nền móng-Châu Ngọc Ẩn) và nội
d d 0.3
suy ta được:  = 0.7553.
Fa : Tổng diện tích mặt cắt ngang cốt thép cọc.
Fa = 10.18x10-4 (m2) (do chọn 418)
Fb : Tổng diện tích mặt cắt ngang bê tông cọc.
Fb = Ac - Fa
Fb = 0.3x0.3 – 10.18x10-4 =0.089 (m2)
==> QVL    ( Ra Fa  Rb Fb )  0.7553  ( 23000  10.18 4  1300  0.089)  105.0668 (T)
QaVL  1050.668 (kN)
II.2.2. Theo điều kiện đất nền:
Theo chỉ tiêu cơ học:
Qs Qp
Qdn   W
FS s FS p
Trong đó:
FSs: Hệ số an toàn cho thành phần ma sát bên: 1.5÷2.0. Chọn FSs = 2.0
FSp: Hệ số an toàn cho sức chống dưới mũi cọc: 2.0÷3.0. Chọn FSp = 3.0
Thành phần chịu tải do ma sát xung quanh cọc:
Qs   Qsi   ( Asi  f si )
Trong đó:
fsi : Ma sát đơn vị của lớp đất thứ I lên cọc.
Asi : Diện tích mặt bên của cọc phần nằm trong lớp đất thứ i.
 Xét thành phần chịu tải do ma sát xung quanh cọc ở lớp 1:
Qs1  As1  f s1
2
Ta có: As1  4  0.3  10.9  13.08 (m )
f s1  K s1   v' 1  tg1  c1
 K s1  1  Sin1  1  Sin5.69073  0.9008 (với 1 được tính theo trạng
thái giới hạn I, lấy giá trị cận trên).
10.9
  v' 1  0.5 14.7558  (2  )  4.8715  43.670 (KN/m2)
2
 Tg1  0.04456 (với 1 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị
cận dưới).
 C1  7.55936 (KN/m2) (với C1 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá
trị cận dưới).
==> f s1  0.9008  43.670  0.04456  7.55936  9.312 (KN/m3)
==> Qs1  As1  f s1  13.08  9.312  121.801 (KN)
 Xét thành phần chịu tải do ma sát xung quanh cọc ở lớp 2a:
Qs 2  As 2  f s 2
2
Ta có: As 2  4  0.3  1.9  2.28 (m )
f s 2  K s 2   v' 2  tg 2  c 2
 K s 2  1  Sin 2  1  Sin10.48122  0.8181 (với  2 được tính theo trạng
thái giới hạn I, lấy giá trị cận trên).
1.9
  v' 2  0.5 14.7558  (2  10.9)  4.8715   8.52  78.3143 (KN/m2)
2
 Tg 2  0.185 (với  2 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị cận
dưới).
 C 2  14.5333 (KN/m2) (với C 2 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy
giá trị cận dưới).
==> f s 2 0.8181  78.3143  0.185  14.5333  26.3861 (KN/m3)
==> Qs 2  As 2  f s 2  2.28  26.3961  60.1602 (KN)  6.01602 (T)
 Xét thành phần chịu tải do ma sát xung quanh cọc ở lớp 2c:
Qs 3  As3  f s 3
2
Ta có: As 3  4  0.3  3.8  4.56 (m )
f s 3  K s 3   v' 3  tg 3  c3
 K s 3  1  Sin 3  1  Sin17.089  0.7061 (với  3 được tính theo trạng thái
giới hạn I, lấy giá trị cận trên).
3.8
  v' 3  0.5  14.7558  (1.5  11.4)  4.8715  1.9  8.52   9.07251
2
  v' 3  103.646 (KN/m2).
 Tg 3  0.26651 (với  3 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị
cận dưới).
 C 3  22.85399 (KN/m2) (với C 3 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy
giá trị cận dưới).
==> f s 3  0.7061 103.646  0.26651  22.85399  42.3584 (KN/m3)
==> Qs 3  As 3  f s 3  4.56  42.3584  193.1542 (KN)  19.31542 (T)
 Xét thành phần chịu tải do ma sát xung quanh cọc ở lớp thấu kính:
Qs 4  As 4  f s 4
2
Ta có: As 4  4  0.3  1.8  2.16 (m )
f s 4  K s 4   v' 4  tg 4  c 4
 K s 4  1  Sin 4  1  Sin14.84223  0.7438 (với  4 được tính theo trạng
thái giới hạn I, lấy giá trị cận trên).
  v' 4  0.5  14.7558  (1.5  11.4)  4.8715  1.9  8.52  3.8  9.07251
1.8
  10.08667  129.9618   v' 4  129.9618 (KN/m2).
2
 Tg 4  0.265 (với  4 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị cận
dưới).
 C 4  19.2778 (KN/m2) (với C 4 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy
giá trị cận dưới).
==> f s 4  0.7438  129.9618  0.265  19.2778  44.8942 (KN/m3)
==> Qs 4  As 4  f s 4  2.16  44.8942  96.9714 (KN)  9.69714 (T)
 Xét thành phần chịu tải do ma sát xung quanh cọc ở lớp 2b:
Qs 5  As 5  f s 5
2
Ta có: As 5  4  0.3  3.1  3.72 (m )
f s 5  K s5   v' 5  tg 5  c5
 K s 5  1  Sin 5  1  Sin14.40826  0.7512 (với  5 được tính theo trạng
thái giới hạn I, lấy giá trị cận trên).
  v' 5  0.5 14.7558  (2  10.9)  4.8715  1.9  8.52  3.8  9.07251
3.1
1.8  10.08667   9.12379  153.182   v' 5  153.182 (KN/m2).
2
 Tg 5  0.22768 (với  5 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị
cận dưới).
 C 5  17.80852 (KN/m2) (với C 5 được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy
giá trị cận dưới).
==> f s5  0.7512 153.182  0.22768  17.80852  44.008 (KN/m3)
==> Qs 5  As 5  f s 5  3.72  44.008  163.710 (KN)
==> Qs   Qsi  Qs1  Qs 2  Qs 3  Qs 4  Qs5
==> Qs  121.801  60.1602  193.1542  96.9714  163.710  635.797 (kN)
Thành phần sức chịu mũi của đất dưới mũi cọc:
Q p  Ap  q p
Trong đó:
Ap: Diện tích mặt cắt ngang của cọc: A p  0.3  0.3  0.09 (m2)
qp: Sức chống đơn vị của đất dưới mũi cọc (đất từ dưới có sức chống trên một đơn vị m2
của cọc.)
Theo Terzaghi:
q p  1.3  c  N c   v'  N q  0.4    d  N 
Trong đó:
    2b  12.82645 ==>Tra bảng 3.5/ trang 174 (Sách Nền móng-Châu Ngọc Ẩn) và
 N c  11.2977

nội suy ta có được:  N q  3.5740 (với  được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá

 N   1.9349
trị cận dưới).
 C  C 2b  17.80852 (KN/m2) (với C được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị
cận dưới)
 d  0.3 (m) – cạnh cọc.
  v'  0.5  14.7558  (2  10.9)  4.8715  1.9  8.52  3.8  9.07251
3.1 2
1.8  10.08667   9.12379  153.182 (KN/m ).
2
    2b  9.12379 (KN/m2) (với  được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị cận
dưới)
==> q p  1.3 17.80852  11.2977  153.182  3.5740  0.4  9.12379  0.3  1.9349
==> q p  811.145 (KN/m2)
==> QP  Ap  q p  0.09  811.145  73.003 (KN)
Qs Q 635.797 73.003
==> Qa   p    342.233 (KN)
FS s FS p 2 3
Theo TCXD 205-1998:
q p  c  N c   v'  N q    d  N 
Trong đó:
    2b  12.82645 ==>Tra bảng 1.23/ trang 61 (Sách Nền móng-Châu Ngọc Ẩn) và
 N c  9.718

nội suy ta có được:  N q  3.2097 (với  được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá

 N   1.9214
trị cận dưới).
 C  C 2b  17.80852 (KN/m2) (với C được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị
cận dưới)
 d  0.3 (m) – cạnh cọc.
  v'  0.5  14.7558  (1.5  11.4)  4.8715  1.9  8.52  3.8  9.07251
3.1 2
1.8 10.08667   9.12379  153.182 (KN/m ).
2
    2 b  9.12379 (KN/m2) (với  được tính theo trạng thái giới hạn 1, lấy giá trị cận
dưới)
==> q p  17.80852  9.718  153.182  3.2097  9.12379  0.3  1.9214
==> q p  669.991 (KN/m2)
==> QP  Ap  q p  0.09  669.991  60.299 (KN)
- Trọng lượng bản thân cọc:
W  (25  10)  (0.3  0.3)  (10.9  1.9  3.8  1.8  3.1)  29.025 (KN)
Q Q 635.797 60.299
==> Qa  s  p  W    2.9025  308.973 (KN)
FS s FS p 2 3
==>Sức chịu tải của cọc:
Pc  min(QaVL , QaTerzaghi , QaTCVN )  min(1050.668;342.233;308.973)  308.973 (KN)
II.3. Chọn số lượng cọc và bố trí cọc:
II.3.1. Số lượng cọc:
N tt 889
Ta có: n     1.3   3.74 ==>Chọn 4 cọc.
Pc 308.973
Trong đó:  hệ số xét đến sự ảnh hưởng của moment,  có giá trị từ 1.2÷1.6.
==>Chọn   1.3
II.3.2. Bố trí cọc:

y
300
1200
x
300
300
300
300 1200 300


- Khoảng cách giữa các cọc từ: 3d÷6d với d là chiều dài của cạnh cọc.
- Khoảng cách từ mép cọc đến mép đài từ: 100mm÷150mm.
==>Khoảng cách giữa hai tim cọc theo phương có môment (theo phương x):
S = 4d = 4x0.3 = 1.2 (m)
==>Khoảng cách giữa hai tim cọc theo phương không có môment (theo phương y):
D = 4d = 4x0.3 =1.2 (m)
==>Kích thước đài:
L = d +4d+d = 0.3 + 4x0.3 + 0.3 = 1.8 (m)
B = d+4d+d = 0.3 + 4x0.3 + 0.3 = 1.8 (m)
II.4. Kiểm tra sức chịu tải của cọc:

- Ta có: Pi 
 N tt  ( M ytt )  xi
n
n
 xi2 i 1
Trong đó:
tt
N  tổng tải trọng thẳng đứng tác dụng tại đáy đài cọc.
tt
N  N tt  Qdai  N tt   BT  h  L  B
tt
N  889  25  0.6 1.8 1.8  937.6 (KN)
tt
M  tổng môment quy về tại đáy đài cọc.
tt
M  M tt  Q  h  80  219  0.6  211.4 ((KNm)
- Cọc số 1, số 2:
937.6 211.4  ( 0.6)
P  P2 
1   146.32 (KN)
4 4  (0.6)2
- Cọc số 3, số 4:
937.6 211.4  (0.6)
P3  P4    322.48 (KN)
4 4  (0.6) 2
4
Trong đó:  xi2  x12  x 2  x3  x4  (0.6) 2  (0.6) 2  (0.6) 2  (0.6) 2  4  (0.6) 2
2 2 2

i 1

 P  P3  P4  322.48
==>  max (KN)
 Pmin  P  P2  146.32
1

- Hệ số nhóm cọc:
d  m(n  1)  n(m  1) 
  1  arctg ( ) 
s  90mn 
Trong đó:
d: Cạnh cọc :d = 30 cm = 0.3 m.
s: Khoảng cách từ tim cọc này tới tim cọc kế cận nó: s = 1.2 m
m: Số hàng cọc trong một nhóm cọc: m = 2
n: Số cọc trong một hàng: n = 2
0.3  2(2  1)  2(2  1) 
==>   1  arctg ( )    0.844
1.2  90  2  2 
==>Kiểm tra khả năng chịu tải của cọc:
 Pmax    Pc  P  322.48kN  0.844  308.973  260.773kN
   max (thoả)
 Pmin  0  Pmin  164.32kN  0
- Sức chịu tải của cả nhóm cọc:
Pnh    n  Pc  0.844  4  308.973  1043.093kN >  N tt  937.6kN (thỏa)
==> Vậy cọc đủ khả năng chịu tải.


II.5. Kiểm tra ứng suất dưới mũi cọc (móng khối quy ước):
 Xác định góc  :
 tb
 với  tb góc ma sát trung bình của các lớp đất trong phạm vi của cọc.
4

 tb 
 ( i  hi )  1  h1   2a  h2a   2c  h2c   tk  htk   2b  h2b
 hi h1  h2a  h2c  htk  h2b
3.13724 10.9  10.48122  1.9  15.34162  3.8  14.84223  1.8  13.12189  3.1
tb 
10.9  1.9  3.8  1.8  3.1
==> tb  8.358 (với các  được tính theo trạng thái giới hạn II, lấy giá trị can dưới)
 8.358
==>   tb   2.0890
4 4
- Đáy móng khối quy ước có kích
thước:
 Lqu  L1  2  L  tg

0m 
 Bqu  B1  2  B  tg


 Lqu  (1.2  0.3)  2  21.5  tg 2.089
-2 m
.5 
 Bqu  (1.2  0.3)  2  21.5  tg 2.089

 Lqu  3.068

 (m)
 Bqu  3.068

-1 .4
3m - Diện tích đáy móng khối quy ước :
Fqu  Bqu  Lqu
-1 .3
5m
 Fqu  3.068  3.068  9.413 (m2)
 Thể tích cọc:
-1 .1
9m Vcoc  4  ( 0.3  0.3)  21.5  7.74 (m3)
==>Trọng lượng cọc:
-2 .9
0m Qcoc    Vcoc  ( 2.5  1)  7.74  11.61 (T)
 Thể tích đài:
Vdai  (1.8  1.8)  0.6  1.944 (m3)
-2 m
4 ==>Trọng lượng đài:
 Thể tích đất: Q dai   BT  V dai  2.5  1.944  4.86 (T)
Lqu
Vdat  Vqu  Vcoc  Vdai  (3.068  3.068)  23.5  7.74  1.944
==> Vdat  211.513 (m3)
- Ta có:
dat
 tb 
 ( i  hi )   1  h1   2 a  h2 a   2 c  h2c   tk  htk   2b  h2b
 hi h1  h2 a  h2c  htk  h2b
dat 0.5 14.665  (2  10.9)  4.9205  1.9  8.52  3.8  9.40179  1.8  10.08667  3.1
==>  tb 
23.5
dat 3
==>  tb  7.009 (KN/m )
==>Trọng lượng đất:
dat
Qdat   tb  Vdat  7.009  211.513  1482.495 (KN)
==>Trọng lượng của khối móng quy ước:
Wqu  Qcoc  Qdai  Qdat  116.1  48.6  1482.495  1647.195 (kN)
tc tc
 Pmax  1.2  Rqu
 tc

- Điều kiện để kiểm tra sự ổn định:  Pmin  0
 tc tc
 Ptb  Rqu

- Ta có độ lệch tâm eL:
M M tt  Qtt  h 80  219  0.6
eL     0.2378
N N tt 889
- Ta có:
N tc 6  eL Wqu 889 6  0.2378 1647.195
tc
Pmax   (1  )   (1  )  424.688 (kN/m2)
F Lqu Fqu 1.8  1.8 1.15 3.068 9.413
N tc 6  eL Wqu 889 6  0.2378 1647.195
tc
Pmin   (1  )   (1  )  402.496 (kN/m2)
F Lqu Fqu 1.8 1.8  1.15 3.068 9.413
tc tc
Pmax  Pmin 424.688  402.496
tc
Ptb    413.592 (kN/m2)
2 2
tc
-Xác định Rqu :
tc m1  m2
Rqu  ( A  Bqu    B  hqu   *  D  c)
K tc
Trong đó:
Lớp đất dưới mũi cọc là lớp đất 2b nên  II  13.2189 ==>Tra bảng1.21/trang 53 (Sách
 A  0.2673

Nền móng- Châu Ngọc Ẩn) và nội suy, ta được:  B  2.0691
 D  4.5741

m1  1 : hệ số điều kiện làm việc của nền đất.
m2  1 : hệ số điều kiện làm việc của công trình tác động qua lạivới nền đất.
K tc  1 : Hệ số tin cậy.
   2b  9.16684 (KN/m3): Trọng lượng riêng của đất dưới mũi cọc.
 *   tb  7.009 (KN/m3): Trọng lượng riêng của đất từ đáy móng quy ước lên mặt đất.
hqu  24 (m) : độ sâu từ mặt đất đến mũi cọc.
c  c2 b  16.13964 (KN/m2): lực dính đơn vị của đất đáy móng trở xuống.
tc 11
==> Rqu  (0.2673  3.0262  9.16684  2.0691 23.5  7.009  4.5741 16.13964)
1
==> Rqu  422.044 (KN/m2)
tc


-Kiểm tra điều kiện sự ổn định:
tc tc
 Pmax  424.688  1.2  Rqu  1.2  422.044  506.453
 tc

 Pmin  402.496  0 (kN/m2) (thỏa)
 tc tc
 P  413.592  Rqu  422.044
 tb
==>Vậy nền đất dưới đáy móng khối quy ước làm việc trong điều kiện đàn hồi.
II.6. Kiểm tra lún dưới đáy móng khối quy ước:
- Áp lực gây lún tại tâm móng:
Pgl  Ptb   tb  hqu  413.592  7.009  24  245.376 (KN/m2)
tc dat
- Chia các lớp đất dưới mũi cọc thành nhiều lớp nhỏ, mỗi lớp dày:
0.5  Bqu  0.5  3.068  1.534 (m)  1.5 (m).
- Ta có bảng tính lún như sau:

Lớp Điểm Z K0 gl bt P1 P2 e1 e2 Si
(m) (KN/m2) (KN/m2) (KN/m2) (KN/m2) (m)
0 0 1 245.376 164.7115
1 171.5866 333.2267 0.7675 0.7307 0.0312
1 1.5 0.6979 171.245 178.4618
1 1.5 0.6979 171.245 178.4618
2 185.3370 289.0384 0.7610 0.7391 0.0187
2 3.0 0.3914 96.040 192.2121
2 3.0 0.3914 96.040 192.2121
3 199.0873 255.2927 0.7563 0.7455 0.0092
3 4.5 0.159 39.014 205.9624
S0=  S i =0.0591 (m)
Ta thấy  bt  205.9624 (KN/m ) > 5   gl  5  39.014  195.074 (KN/m2)
2

==>Tính lún đến lớp thứ 3 thì ngưng.
==> S 0  5.91 (cm) < S gh  8 (cm) (thỏa)
II.6. Kiểm tra theo điều kiện xuyên thủng của đài cọc:
- Chọn kích thước cột :
N tt 889
Fcot    0.0684 (m2)  684 (cm2)
Rn 13000
==>Chọn cột có kích thước: bc  l c  40  40 (cm)
- Chọn khoảng cách đặt lưới thép: 0.03 m.
==>Chọn h0 = 0.6 - 0.1 - 0.03 = 0.47 (m).
- Lực gây xuyên thủng (Pxt):
Pxt  n  Pmax  2  322.48  644.96 (kN)
- Lực chống xuyên thủng (Pcx):
Pcx  1.5  Rbt  (lc  bc  2h0 )  h0
Pcx  1.5  100  (0.4  0.4  2  0.47)  0.47  1226.7 (kN)
==> Pxt  644.96 (kN) < Pcx  1226.7 (kN) (thỏa).
==>Vậy đài cọc không bị xuyên thủng.
II.7. Kiểm tra cọc chịu tải trọng ngang:
 Moment quán tính tiết diện ngang cọc:
b  h3 0.3  0.33
I=   7 10 4 (m4)
12 12
 Độ cứng tiết diện ngang của cọc:
Eb  I  (2.9 106 )  (7  10 4 )  2030 (Tm2)
 Chiều rộng quy ước bc của cọc:
bc  1.5  d  0.5  1.5  0.3  0.5  0.95 (m)
(Theo TCXD 205: Khi d < 0.8 thì b c = 1.5d+0.5 (m)
Khi d > 0.8 thì bc = 1.5d+1 (m)
 Hệ số tỷ lệ K tb :
K1  h1  K 2a  h2 a  K 2c  h2c  Ktk  htk  K 2b  h2b
K tb 
h1  h2 a  h2c  htk  h2b

500 10.9  500 1.9  800  3.8  700  1.8  750  3.1
K tb   600
10.9  1.9  3.8  1.8  3.1
Với K1, K2a, K2c, Ktk, K2b được tra bảng 4.1/ trang243 (Sách Nền móng-Châu Ngọc Ẩn).
 Hệ số biến dạng  bd :
K  bc 5 600  0.95
 bd  5   0.7917
Eb  I 2030
 Chiều dài tính đổi của phần cọc trong đất:
Z e   bd  L  0.7917  21.5  17.0216 (m)
Các chuyển vị  HH ,  MH ,  MH ,  MM của cọc ở cao trình mặt đất, do các ứng lực đơn vị đạt
tại cao trình này.
 A0  2.441

Tra bảng 4.2/ trang 253 (Sách Nền móng-Châu Ngọc Ẩn) ta được:  B0  1.621
C  1.751
 0
Ta có:
A 2.441
 HH  3 0   0.0011 (m/T)
 bd  Eb  I 0.79173  2030
B 1.621
 MH  3 0   6.3 104 (m/T)
 bd  Eb  I 0.79173  2030
C 1.751
 MM  3 0   7.3  10 4 (m/T)
 bd  Eb  I 0.7917 3  2030
 Moment uốn và lực cắt của cọc tại cao trình mặt đất:
Q 219
Q0    10.95 (t)
2 2
M  Q  h 80  219  0.6
M0    5.285 ™(kNm)
n 4
 Chuyển vị ngang y0 và góc xoay 0 tại cao trình mặt đất:
y0  Q0   HH  M 0   HM  7.5  0.0011  3.95  (6.3 10 4 )  0.0098 (m)  0.98 (cm)
 0  Q0   MH  M 0   MM  7.5  (6.3  10 4 )  3.95  (7.3  10 4 )  7.6085  10 3 (rad)  00 26'9.37"
So với chuyển vị ngang cho phép, ta thấy: y0  0.98 (cm) < y  1 (cm) (thỏa).
So với góc xoay cho phép, ta thấy:  0  00 26'9.37 '' <   10 (thỏa).II.7.1. Chuyển vị và góc xoay của cọc ở cao trình đặt lực ngang:
 Chuyển vị:
3
Hl0 Ml02
 n  y0  0  l0  
3 Eb I 2 Eb I
Đối với đài thấp, ta có:
3 2
Hl0 Ml0
 0  l0   0
3Eb I 2 Eb I
==>  n  y0  0.0098 (m).
 Góc xoay:
Hl 2 Ml
  0  0  0
2 Eb I Eb I
Đối với đài thấp, ta có:
Hl02 Ml0
 0
2 Eb I Eb I
==>   0  00 26 '9.37"
II.8. Chọn và bố trí cốt thép trong cọc:

I


4 1
400
1800
II II
3 2
400
I
1800
Theo phương 1-1 (cọc 1 và cọc 2), phương có moment:
M I  I   P tt max .xi  2  322.48  0.4  257.984( kNm)

M 257.984
As    22.66(cm 2 )
0,9.Rs .h0 0, 9.230000  0.55

==>Chọn 918 a200
Theo phương 1-1 (cọc 1 và cọc 2), phương có moment:
M II  II   Pi .xi  2.P tt tb .x
M II  II  2  234.4  0.4  187.52(kNm )
M 187.52
As    16.47( cm 2 )
0,9.Rs .h0 0, 9  230000  0.55

==>Chọn 718 a250
II.9. Kiểm tra cọc làm việc theo cẩu ,lắp:
II.9.1. Kiểm tra cọc làm việc theo cẩu:
 Tính thép trong cọc: Dựa vào sơ đồ cẩu cọc khi vận chuyển, sắp xếp cọc trong bãi, cẩu
cọc khi đóng cọc để tính cốt thép trong cọc. Tải tác dụng lên cọc chủ yếu là do ttrọng lượng bản
thân cọc.
- Trọng lượng bản thân cọc trên 1 m dài:
q  n  Ap   bt
Trong đó:
Ap : Diện tích tiết diện ngang của cọc. Ap  0.3  0.3  0.09 (m2)
 bt : Khối lượng riêng của bê tông.  bt  2.5 (T/m3)
n : Hệ số vượt tải. n  1.4
==> q  n  Ap   bt  1.4  0.09  2.5  0.315 (T/m)
 Ta có biểu đồ môment trong quá trình cẩu lắp, vận chuyển:
Mmax
M max
0.2 07 1

M m ax


Ta có:
qx 2 qx 2 q ( L  2 x) q ( L  2 x) 2 L 11
M max    ==> qx 2  ==> x    2.278 (m)
2 2 8 8 2(1  2) 2(1  2)
 qx 2 0.315  2.2782
 M max    0.8173Tm
==>  2 2
Q  qx  0.315  2.278  0.7176T
 maxII.9.2. Kiểm tra cọc làm việc theo dựng lắp:
 Ta có biểu đồ môment khi dựng lắp cọc:
Mmax = 0.043xqxL2
= 0.043x0.315x112= 1.64T.m
Khi có kể đến hệ số động Kđ = 2 nên giá trị moment tính toán lớn nhất:
Mmax = 1.64x2 = 3.28 Tm

M 32.8
As    5.979(cm 2 )
0,9.Rs .h0 0,9  230000  (0.3  0.035)
Theo như ta chọn 220 có Fa=6.28cm2.
 Tính thép móc cẩu:
Thép làm móc cẩu thỏa điều kiện
x 2 mc
Rk x  Pk
4
Pk  TLBT cọc = q*L= 0.315*11 = 3.465T
pk  4 3.465  4
 = mc   = 0.013m = 1.3cm
  Rs 3.14  23000
1.3
Chọn 2 móc cẩu   mc = =0.65cm.Chọn 14.
2
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản