đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
232
lượt xem
145
download

đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quá trình phun chất tẩy rửa vào lòng chai được thực hiện nhờ vào trục quayphun nước theo 1 trình tự nhất định. Nó sẽ di chuyển đồng thời đến với mỗi hàng mang chai . Trên trục phun có chứa những lỗ dùng để xịt luồn nước di chuyển vào trong chai chính xác và như vậy nó sẽ xịt vào thành miệng trong và đáy chai từ nhiều phía khác nhau và những góc va chạm . nó dẫn dắt dắt quá trình rửa bên trong chai cẩn thận ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án quy trình công nghệ sản xuất bia, chương 7

  1. Chương 7: Cuïm phun nöôùc röûa chai Döôùi nay laø sô ñoà cuïm phun cuûa maùy röûa chai: Muïc ñích : röõa saïch vaø khöû truøng trong loøng chai. Nguyeân lyù hoaït ñoäng:
  2. Quaù trình phun chaát taåy röûa vaøo loøng chai ñöôïc thöïc hieän nhôø vaøo truïc quayphun nöôùc theo 1 trình töï nhaát ñònh. Noù seõ di chuyeån ñoàng thôøi ñeán vôùi moãi haøng mang chai . Treân truïc phun coù chöùa nhöõng loã duøng ñeå xòt luoàn nöôùc di chuyeån vaøo trong chai chính xaùc vaø nhö vaäy noù seõ xòt vaøo thaønh mieäng trong vaø ñaùy chai töø nhieàu phía khaùc nhau vaø nhöõng goùc va chaïm . noù daãn daét daét quaù trình röûa beân trong chai caån thaän . Nhöõng tia phun ñöïôc di chuyeån coá ñònh nhôø truïc quay phun 1 goùc 900 maø khoâng caàn söï dòch chuyeån truïc . keát quaû cuûa quaù trình quay truïc phun theo höôùng doøng chaûy dung
  3. dòch nhö nhau thoâng qua nhöõng tia phun theo nhöõng höôùng thay ñoåi lieân tuïc vaø vì vaäy chuùng cuõng cuõng ñöôïc röûa saïch lieân tuïc ñeå khoâng nhaõn chai naøo rôi vaøo trong chai . AÙp löïc phun vaøo khoaûng töø 2 – 2,5 bar . Ñöôøng kính loã phun phaûi luoân saïch seõ bôûi vì hieäu quaû röûa cuûa tia phun phuï thuoäc vaøo ñieàu naøy. 6) Cuïm mang nhaõn chai ñöa ra ngoaøi :
  4. _ Taát caû nhöõng nhaõn chai sau khi taùch ra khoûi chai seõ ñöôïc maùy bôm huùt leân oáng daãn phía treân ñeán taám löôùi saét. Noù ñöôïc truyeàn ñoäng nhôø ñoäng cô seõ ñöa nhaõn chai ñi ra ngoaøi. Ôû phía ngoaøi coù gaén baøn chaûi quay troøn nhaèm giuùp queùt taát caû nhaõn chai vaø chaát dô rôi vaøo thuøng chöùa nhaõn ñöôïc ñaët beân döôùi . 7) Cuïm phun eùp :
  5. _ Sau khi chai ñöôïc ngaâm trong dung dòch xuùt , coù nhöõng nhaõn chai coøn baùm treân chai . Luùc naøy ta gaén theâm boä phaän phun nöôùc ôû phía treân . Khi chai ñeán ngay voøi phun , nöôùc ñöôïc xòt töø treân xuoáng seõ ñaåy caùc nhaõn chai taùch ra rôi xuoáng taám löôùi saét ñang chuyeån ñoäng beân döôùi . 8 ) Boä phaän huùt hôi nöôùc :
  6. _ Khi chai ñöôïc ñöa ra khoûi boä phaän mang chai , ôû phía ngoaøi coù gaén theâm boä phaän quaït phía treân maùy nhaèm huùt hôi nöôùc coøn ñoïng laïi treân chai vaø ngaên khoâng cho nöôùc rôi vaøo beân trong maùy.
Đồng bộ tài khoản