Do an TDCTGT&TL

Chia sẻ: Trinh Van Dao | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:46

0
75
lượt xem
21
download

Do an TDCTGT&TL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

§å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Lêi nãi ®Çu Trong tiÕn tr×nh  níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn  ®Ó trë thµnh mét níc c«ng ngiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸  th×

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Do an TDCTGT&TL

 1. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Lêi nãi ®Çu Trong tiÕn tr×nh  níc ta ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn  ®Ó trë thµnh mét níc c«ng ngiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸  th× c¸c c«ng tr×nh x©y dùng nh: c«ng tr×nh cÇu ®­ êng, c«ng tr×nh d©n dông ­ c«ng nghiÖp, c«ng tr×nh  thñy   lîi,   thñy   ®iÖn…v.v   ®îc   x©y   dùng   ngµy   cµng  réng r∙i. §Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c theo ®óng thiÕt  kÕ cña c«ng  tr×nh th× c«ng t¸c tr¾c ®Þa ®ãng vai trß  rÊt quan träng ngay tõ giai ®o¹n kh¶o s¸t, thiÕt kÕ, thi  c«ng c«ng tr×nh ®Õn khi c«ng tr×nh b¾t ®Çu ®i vµo sö  dông vµ æn ®Þnh.  Trong c«ng t¸c x©y dùng c¸c c«ng tr×nh th× ®ßi  hái thiÕt kÕ thi c«ng ®óng kü thuËt víi ®é chÝnh  x¸c cao. §Ó cã ®é chÝnh x¸c cao cÇn cã ph¬ng ph¸p  bè trÝ c«ng tr×nh chÝnh x¸c do ®ã cÇn ®Õn vai trß  cña   Tr¾c   §Þa.   §Ó   viÖc   bè   trÝ   c«ng   tr×nh   ®¹t   ®é  chÝnh   x¸c   c¶   vÒ   mÆt   b»ng   vµ   ®é   cao   th×   cÇn   x©y  dùng   hÖ   thèng   líi   khèng   chÕ.   Víi   c¸c   tuyÕn   ®êng  th× ph¶i lËp hÖ th«ng líi khèng chÕ tr¾c ®Þa däc  tuyÕn   ®Ó   bè   trÝ   chi   tiÕt   tuyÕn   ®êng   vµ   c¸c   ®êng  cong   trªn  tuyÕn.   Cßn  víi  c«ng  tr×nh  cÇu  vît  s«ng  th×   ph¶i   thµnh   lËp   hÖ   thèng   líi   tam   gi¸c   cÇu   ®Ó  ®¶m b¶o chÝnh x¸c vÞ trÝ c¸c t©m, trôc cÇu Vµ ®Ó lµm quen víi c«ng t¸c Tr¾c §Þa trong c¸c  c«ng tr×nh giao th«ng, Bé m«n Tr¾c ®Þa c«ng tr×nh  ®∙   giao   cho   mçi   sinh   viªn   tù   thiÕt   kÕ   mét   ®å   ¸n  m«n häc. Vµ em ®∙ ®îc giao ®Ò tµi: ”ThiÕt kÕ ph¬ng   ¸n kü thuËt Tr¾c ®Þa phôc vô thi c«ng x©y dung mét   ®o¹n   tuyÕn   ®êng   vît   s«ng   Ph¶   L¹i   thuéc   ®Þa   phËn   c¸c x∙ §øc Long – huyÖn QuÕ Vâ – B¾c Ninh, x∙ Cæ   Thµnh, V¨n An, thÞ trÊn Ph¶ L¹i – huyÖn ChÝ Linh –   H¶i D¬ng”. §å ¸n ®îc tr×nh bµy víi néi dung nh sau:     Ch¬ng I     : Giíi thiÖu chung.     Ch¬ng II   : ThiÕt kÕ líi khèng chÕ Tr¾c §Þa  däc tuyÕn vµ chuyÓn c¸c ®Ønh ngoÆt cña tuyÕn ®êng ra  thùc ®Þa.     Ch¬ng III: Bè trÝ c¸c ®o¹n ®êng cong.      Ch¬ng IV : ThiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng cÇu  vît s«ng.        Ch¬ng V : ThiÕt kÕ c¸c lo¹i tiªu mèc. Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 1 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 2. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ Em   xin   ch©n   thµnh   göi   lêi   c¶m   ¬n   tíi   thÇy   gi¸o  Phan Hång TiÕn ®∙ tËn t×nh híng dÉn chi tiÕt ®Ó em  hoµn thµnh b¶n ®å ¸n nµy trong thêi gian sím nhÊt. Môc lôc     Tr ang Lêi nãi ®Çu  Ch¬ng I: Giíi thiÖu chung. I.1.   NhiÖm   vô   thiÕt   kÕ. ................................................... 3 I.2. S¬ lîc vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn vµ               hµnh chÝnh   cña khu vùc x©y dùng tuyÕn ®­ êng. ................................................... 4 I.3. C¸c tµi liÖu, c¬ së tr¾c ®Þa s½n cã vµ ®¸nh  gi¸ kh¶                n¨ng   sö   dông.   ................................................... 4 Ch¬ng II: ThiÕt kÕ m¹ng líi khèng chÕ tr¾c ®Þa däc  tuyÕn   vµ chuyÓn c¸c ®Ønh ngoÆt cña tuyÕn ®êng ra  thùc ®Þa. II.1.  Giíi  thiÖu   chung  vÒ  líi  khèng   chÕ  Tr¾c  ®Þa  trong   x©y   dùng   ®êng   giao   th«ng. ................................................... 6 II.2.  Ph¬ng  ¸n  thiÕt   kÕ líi  khèng  chÕ  däc  tuyÕn. ................................................... 7 Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 2 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 3. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh II.3. C«ng t¸c chuyÓn c¸c ®Ønh ngoÆt cña tuyÕn ®­ êng   thiÕt   kÕ   ra   thùc   ®Þa. ................................................... 9 Ch¬ng III: Bè trÝ c¸c ®o¹n ®êng cong. III.1.  ý  nghÜa   ®o¹n   ®êng   cong   chuyÓn   tiÕp. ................................................... 13 III.2. Nguyªn t¾c chung trong bè trÝ chi tiÕt ®êng  cong   vµ   c«ng   thøc   tÝnh   täa   ®é   c¸c   ®iÓm   chi   tiÕt  cña   ®êng   cong   theo   hÖ   täa   ®é   quy  íc   chung. ................................................... 13 III.3. TÝnh to¸n täa ®é c¸c ®iÓm chi tiÕt cña ®êng  cong   vµ   gi¸   trÞ   cäc   hiÖu   c¸c   ®iÓm   chÝnh. ................................................... 15 III.4.   C«ng   t¸c   bè   trÝ   chi   tiÕt   ®êng   cong   trªn  thùc   ®Þa. ................................................... 19 III.5. C«ng t¸c tr¾c ®Þa trong c«ng t¸c bè trÝ c¸c  mÆt   c¾t   nganh   thiÕt   kÕ. ................................................... 21 Ch¬ng IV: ThiÕt kÕ líi khèng chÕ thi c«ng  cÇu vît s«ng IV.1.  Môc   ®Ých   lËp   líi     vµ   c¸c   ph¬ng   ¸n   lËp   líi  thi   c«ng   cÇu   vµ   c¸c   d¹ng   s¬   ®å   líi. ................................................... 24 IV.2. Giíi thiÖu nh÷ng ®iÓm chung vÒ líi khèng chÕ  thi   c«ng   cÇu   vît   s«ng. ................................................... 25 IV.3. Giíi thiÖu vÒ ph¬ng ¸n lËp líi thi c«ng cÇu. ................................................... 46 IV.4.  ¦íc tÝnh ®é chÝnh x¸c cña líi tam gi¸c cÇu  thiÕt   kÕ. ................................................... 44 Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 3 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 4. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Ch¬ng V: ThiÕt kÕ c¸c lo¹i tiªu mèc. VI.1.   Líi   mÆt   b»ng. ................................................... 59 VI.2.   Líi   ®é   cao. ................................................... 60 KÕt   luËn   vµ   kiÕn   nghÞ.. ................................................... 55 Tµi   liÖu   tham   kh¶o.. ................................................... 56 Ch¬ng I Giíi thiÖu chung  I.1. NhiÖm vô thiÕt kÕ. Nh»m ph¸t huy tèi ®a vai trß lu th«ng trªn quèc  lé   18   tõ   Qu¶ng   Ninh   vÒ   Hµ   Néi.   Do   ®o¹n   qua   ®Þa  phËn s«ng Ph¶ L¹i cha cã cÇu quan s«ng, c¸c ph¬ng  tiÖn ph¶i qua phµ nªn lµm gi¶m n¨ng suÊt lu th«ng  hµng   hãa   vµ   ®i   l¹i   trªn   tuyÕn   ®êng   nµy.   §Ó   kh¾c  phôc t×nh tr¹ng ®ã th× Bé Giao Th«ng VËn T¶i ®∙ cã  quyÕt ®Þnh x©y dùng mét c©y cÇu vît s«ng Ph¶ L¹i  trªn tuyÕn ®êng nµy.  Vµ nhiÖm vô ®Æt ra lµ thiÕt kÕ thi c«ng cÇu vît  s«ng   vµ   mét   ®o¹n   ®êng   dÉn   víi   tæng   chiÒu   dµi  kho¶ng   10km.   Do   lµ   tuyÕn   ®êng   huyÕt   m¹ch   quan  träng nªn tuyÕn ®êng sÏ cã ®é réng thiÕt kÕ lµ 30m  víi 6 lµn ®êng. §Ó tr¸nh qua khu d©n c  vµ c¸c ch­ íng   ng¹i   nªn   trªn   tuyÕn   sÏ   bè   trÝ   sÏ   cã   4   gãc  ngoÆt víi 4 ®o¹n ®êng cong gåm ®êng cong trßn vµ  ®êng cong chuyÓn tiÕp. Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 4 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 5. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh §o¹n qua s«ng Ph¶ L¹i sÏ bè trÝ thiÕt kÕ mét c©y  cÇu   víi   chiÒu   dµi   ®o¹n   vît   s«ng   lµ   340m,   chiÒu  réng lµ 25m. CÇu gåm 6 nhÞp víi 2 nhÞp chÝnh th«ng  thuyÒn, mçi nhÞp dµi 90m, 4 nhÞp cßn l¹i mçi nhÞp  lµ 40m. Gåm 5 trô cÇu vµ 2 mè cÇu (1 mè n»m bªn t¶  ng¹n thuéc thÞ trÊn Ph¶ L¹i, 1 mè n»m bªn h÷u ng¹n  thuéc x∙ §øc Long). TuyÕn ®êng ®îc x©y dùng n»m trªn ®Þa phËn c¸c x∙  §øc Long – huyÖn QuÕ Vâ – B¾c Ninh, x∙ Cæ Thµnh,  V¨n An, thÞ trÊn Ph¶ L¹i – huyÖn ChÝ Linh – H¶i D­ ¬ng.   N»m   trªn   lé   tr×nh   cña   tuyÕn   ®êng   18   –   mét  tuyÕn ®êng quan träng tõ Qu¶ng Ninh vÒ Hµ Néi I.2. S¬ lîc vÒ ®iÒu kiÖn ®Þa lý tù nhiªn vµ hµnh  chÝnh  cña khu vùc x©y dùng tuyÕn ®êng. I.2.1.VÞ trÝ ®Þa lý vµ  hµnh chÝnh cña khu vùc: +   VÞ   trÝ   ®Þa   lý:   Khu   vùc   x©y   dùng   c«ng   tr×nh  “cÇu   vµ   ®êng   vît   s«ng   Ph¶   L¹i   n»m   trªn   khu   vùc  gi¸p ranh gi÷a 3 tØnh B¾c Ninh ­ H¶i D¬ng vµ B¾c  Giang. + VÞ trÝ hµnh chÝnh:   Khu   vùc   x©y   dung   n»m   trªn   vÞ   trÝ   quan   träng  trong giao th«ng tõ Qu¶ng Ninh vÒ Hµ Néi nãi chung  vµ gi÷a 2 tØnh B¾c Ninh – H¶i D¬ng nãi riªng. PhÝa   B¾c   lµ   khu   vùc   giao   nhau   cña   3   con   s«ng:  S«ng CÇu – s«ng Th¬ng vµ s«ng Ph¶ L¹i. TiÕp gi¸p  víi c¸c x∙ Ch©u Phong – QuÕ Vâ – B¾c Ninh, x∙ ViÖt  TiÕn – Yªn Dòng – B¾c Giang, x∙ Lª Lîi vµ khu vùc  nói ChÝ Linh cña tØnh H¶i D¬ng. PhÝa Nam gi¸p s«ng §uèng, s«ng Kinh ThÇy vµ c¸c  x∙ V¹n Linh, Cao §øc – huyÖn Gia B×nh – B¾c Ninh,  x∙ Nh©n HuÖ, V¨n An – huyÖn ChÝ Linh – H¶i D¬ng. PhÝa §«ng gi¸p c¸c khu vùc kh¸c cña huyÖn QuÕ Vâ PhÝa T©y gi¸p c¸c x∙ kh¸c cña huyÖn ChÝ Linh  I.2.2. §Æc ®iÓm vÒ ®Þa chÊt ­ thùc phñ. PhÝa t¶ ng¹n s«ng Ph¶ L¹i th× mét bªn lµ nói ChÝ  Linh   mét   bªn   lµ   khu   vùc   ®ång   b»ng   cña   x∙   V¨n   An  nªn   khu   vùc   gi¸p   ranh   nµy   cã   ®iÒu   kiÖn   ®Þa   chÊt  rÊt tèt ®Ó x©y dùng tuyÕn ®êng. PhÝa h÷u ng¹n lµ  khu vùc ®ång b»ng cña x∙ §øc Long. Do c¸c khu vùc  nµy   ®îc   h×nh   thµnh   tõ   l©u,   kh«ng   cã   c¸c   ®øt   g∙y  ®Þa h×nh hay chÊn ®éng nªn ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt phï  hîp cho viÖc x©y dùng mét tuyÕn ®êng. Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 5 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 6. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh I.2.3. §Æc ®iÓm khÝ hËu.   ­   Thuéc   khÝ   hËu   nhiÖt   ®íi   giã   mïa.   NhiÖt   ®é  trung   b×nh   n¨m   lµ   23,30C  .   NhiÖt   ®é   trung   b×nh  th¸ng cao nhÊt lµ 28,9o  (th¸ng 7). NhiÖt ®é trung  b×nh th¸ng thÊp nhÊt lµ 15,8o (th¸ng 1). ­   Lîng   ma   trung   b×nh   hµng   n¨m   dao   ®éng   trong  kho¶ng   1400­1600   mm   nhng   ph©n   bè   kh«ng   ®Òu   trong  n¨m. Ma tËp trung chñ yÕu tõ th¸ng 5 ®Õn th¸ng 10  chiÕm 80% lîng ma c¶ n¨m. Mïa kh« tõ th¸ng 11 ®Õn  th¸ng 4 n¨m sau vµ chØ chiÕm 20%. ­ Tæng sè giê n¾ng trong n¨m dao ®éng tõ 1530 –  1776 giê th¸ng cã nhiÒu giê n¾ng lµ th¸ng 7, th¸ng  Ýt lµ th¸ng 1 ­ Hµng n¨m  cã hai mïa giã chÝnh : giã mïa §«ng  B¾c vµ giã mïa §«ng Nam. Giã mïa §«ng B¾c tõ th¸ng  10 n¨m tríc ®Õn th¸ng 3 n¨m sau. Giã mïa §«ng Nam  tõ th¸ng 4 ®Õn th¸ng 9 mang theo h¬i Èm g©y ma rµo  Do   ®ã   thêi   gian   thi   c«ng   c«ng   tr×nh   thuËn   lîi  nhÊt lµ tõ th¸ng 9 n¨m tríc ®Õn th¸ng 4 n¨m sau I.2.4. T×nh h×nh giao th«ng ­ thuû lîi. Khu   vùc   x©y   dng   cã   hÖ   thèng   s«ng   ngßi   dµy   ®Æc  víi  c¸c  con  s«ng:  s«ng  CÇu,  s«ng   Th¬ng,   s«ng  Ph¶  L¹i,   s«ng  §uèng,   s«ng  Kinh  ThÇy,   ngoµi  ra  cßn  cã  hÖ thèng kªnh r¹ch cho n«ng nghiÖp n÷a nªn khu vùc  nµy t×nh h×nh n«ng nghiÖp rÊt ph¸t triÓn I.2.5. T×nh h×nh d©n c, kinh tÕ ­ chÝnh trÞ. GÇn c¸c khu vùc ®«ng d©n c: thÞ trÊn Ph¶ L¹i,  c¸c khu vùc ®«ng d©n c H÷u Léc, Tr¹i Sen cña huyÖn  ChÝ   Linh.   §êi   sèng   d©n   c  khu   vøc   nµy   rÊt   ph¸t  triÓn   vµ   n©ng   cao   khi   n»m   trªn   tuyÕn   ®êng   giao  th«ng sè 18. Do ®ã tr×nh ®é d©n trÝ rÊt cao, ngêi  d©n cã ý thøc rÊt tèt t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng,  më réng tuyÕn ®êng sè 18 trªn ®Þa bµn I.3. C¸c tµi liÖu, c¬ së tr¾c ®Þa s½n cã vµ ®¸nh gi¸  kh¶ n¨ng sö dông.  I.3.1.T liÖu tr¾c ®Þa vµ b¶n ®å hiÖn cã: Do khu vùc x©y dùng n»m trªn khu vùc gi¸p ranh  cña 3 tØnh B¾c Ninh – b¾c Giang vµ h¶i D¬ng nªn em  ®îc cung cÊp 1 tê b¶n ®å tû lÖ 1: 25000 víi danh  ph¸p F­ 48­ 105 ­ D­ a   ®îc vÏ n¨m 1969 mang tªn  Ph¶ L¹i  I.3.2 C¬ së ph¸p lý Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 6 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 7. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh C¨n cø  theo c¸c quy ph¹m hiÖn hµnh cña Nhµ n­ íc, Bé Tµi Nguyªn M«i Trêng vµ c¸c c¬ qua h÷u quan  kh¸c ­ Quy ph¹m ®o líi tam gi¸c Nhµ níc h¹ng I, II,  III, IV do Côc §o ®¹c  B¶n ®å Nhµ níc ban hµnh n¨m  1976. ­ Quy ph¹m líi ®êng chuyÒn vµ tam gi¸c ®o c¹nh  do Côc §o ®¹c  B¶n ®å Nhµ níc ban hµnh n¨m 1982. I.3.2.Giíi thiÖu vÒ t×nh h×nh c¬ së tr¾c ®Þa trªn   khu vùc ®o vÏ. Do trªn khu vùc x©y dùng kh«ng cã ®iÓm tr¾c ®Þa  h¹ng cao nªn ta tæ chøc ®o mét vµi ®iÓm GPS ®Ó lµm  ®iÓm gèc cho líi khèng chÕ däc tuyÕn phôc vô thi  c«ng sau nµy. B¶ng täa ®é c¸c ®iÓm gèc GPS: Tªn  Täa ®é CÊp  §é  ®iÓ KÝ  h¹ng ca VÞ trÝ m hiÖu X(m) Y(m) o  (m ) 1 GPS_1 2336025.0 632575.0 IV 6. X∙ §øc  00 00 7 Long 2 GPS_2 2335450.0 638325.0 IV 2. X∙ V¨n An 00 00 0 3 GPS_3 2334600.0 642500.0 IV 2. X∙ V¨n An 00 00 5 Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 7 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 8. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Ch¬ng II ThiÕt kÕ líi tr¾c ®Þa däc tuyÕn vµ chuyÓn c¸c ®Ønh  ngoÆt cña tuyÕn ®êng ra thùc ®Þa II.1.  Giíi   thiÖu   chung   vÒ   líi   khèng   chÕ   tr¾c   ®Þa  trong x©y dùng ®êng giao th«ng. 1. ý  nghÜa cña líi khèng chÕ tr¾c ®Þa mÆt b»ng vµ   ®é cao däc tuyÕn Líi khèng chÕ mÆt b»ng vµ ®é cao däc tuyÕn ®îc  thiÕt kÕ nh»m môc ®Ých lµm c¬ së tr¾c ®Þa phôc vô  kh¶o   s¸t,  thiÕt  kÕ,  thi  c«ng   x©y  dùng  tuyÕn  ®êng  vµ thi c«ng cÇu vît s«ng. 2.  Yªu cÇu chung ®èi víi viÖc thµnh lËp líi khèng  chÕ tr¾c ®Þa mÆt b»ng, ®é cao däc tuyÕn §èi   víi   c¸c   tuyÕn   dµi   ≥ 50km   cÇn   x©y   dung   líi  khèng chÕ c¬ së mÆt b»ng t¬ng ®¬ng h¹ng IV nhµ n­ íc. Trªn c¬ së ®ã sÏ ph¸t triÓn c¸c lo¹i líi t¨ng  dµy (c¸c lo¹i líi t¨ng dµy, líi ®a gi¸c cÊp 1, cÊp  2). + §a gi¸c h¹ng IV: §o c¹nh b»ng c¸c m¸y ®o dµi  ®iÖn quang (hoÆc c¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö) ChiÒu dµi c¹nh:  2 ÷ 4km Sai sè ®o gãc vµ ®o c¹nh:  m β = ±2."0  ;  m ρ = ±5mm 1 fs 1 = = T S 25000 + Líi GPS: cã kho¶ng c¸ch tèi ®a gi÷a c¸c mèc lµ  6km, tèi thiÓu lµ 2km. + Líi ®a gi¸c cÊp 2: Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 8 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 9. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh ChiÒu   dµi   c¹nh   80m ≤ S ≤ 350m   (tèt   nhÊt   lµ  S = 150m ÷ 250m ) Sai   sè   ®o   gãc   vµ   ®o   c¹nh:  ms 1 1 fs 1 m β = ±10"; ≤ ; ≤ ≤ S 5000 T S 5000 Sai   sè   khÐp   gãc   ®êng   chuyÒn:   f β ≤ ±20 n     (n:   sè  gãc) Sai sè vÞ trÝ ®iÓm:  m p ≤ 50mm Mét sè chØ tiªu kÜ thuËt quy ph¹m vÒ líi khèng chÕ   mÆt b»ng vµ ®é cao trong x©y dùng ®êng giao th«ng * §èi víi líi tam gi¸c: CÊp h¹ng líi tam gi¸c ChØ tiªu kÜ thuËt II III IV ­ ChiÒu dµi c¹nh(km) ­  Sai   sè   t¬ng   ®èi   c¹nh  5 – 8 ®¸y 2 – 5 7 – 10 1:20000 ­  Sai   sè   t¬ng   ®èi   c¹nh  1:10000 1:300000 0 yÕu nhÊt 0 1:200000 1:12000 ­ Gãc nhá nhÊt trong tam  1:70000 30o 0 gi¸c 20o 4’’ 20o ­   Giíi   h¹n   sai   sè   khÐp  8’’ 1’’.0 6’’ tam gi¸c 2’’.0 1’’.5 ­   Sai   sè   trung   ph¬ng   ®o  gãc * §èi víi líi ®êng chuyÒn: §Æc trng kü thuËt H¹ng IV CÊp 1 CÊp 2 ChiÒu dµi tèi ®a ®êng  chuyÒn (km)           ­Nèi 2 ®iÓm cÊp  10 5 3 cao           ­Nèi ®iÓm cÊp  7 3 2 cao ®Õn ®iÓm nót           ­Nèi 2 ®iÓm nót 5 2 1.5 Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 9 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 10. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh ­Vßng khÐp kÝn 30 15 9 ChiÒu dµi c¹nh: ­Lín nhÊt 2.0 0.8 0.35    0.25 0.12 0.08 ­Nhá nhÊt Sè c¹nh tèi ®a trong 1 ®­ 15 15 15 êng chuyÒn Sai sè trung ph¬ng ®o gãc ± 2” ± 5” ± 10” Sai sè khÐp ®o gãc giíi  5” n 10”  n 20”  n h¹n Sai sè khÐp giíi h¹n t¬ng  1:25000 1:10000 1:5000 ®èi * §èi víi líi ®é cao: §Æc trng kü thuËt H¹ng IV CÊp 1 CÊp 2 ChiÒu dµi tèi ®a cña tuyÕn  (km)      ­ Gi÷a c¸c ®iÓm gèc 40 15 4      ­Gi÷a c¸c ®iÓm nót 10 5 2 Kho¶ng   c¸ch   lín   nhÊt   gi÷a  c¸c mèc      ­Khu vùc x©y dùng 2 0.2 0.2 – 0.5      ­Khu vùc cha x©y dùng 5 0.8 0.5 – 2 Sai   sè   khÐp   gãc   giíi   h¹n  5” L 10” L 20” L cña tuyÕn II.2 Ph¬ng ¸n thiÕt kÕ líi khèng chÕ däc tuyÕn. Trong ®å ¸n nµy sÏ thiÕt kÕ líi khèng chÕ däc  tuyÕn  ®îc  ph¸t  triÓn  lµ  mét  líi  ®êng  chuyÒn   h¹ng  IV dùa trªn c¬ së c¸c ®iÓm gèc lµ ®iÓm GPS 1.  Täa ®é vµ vÞ trÝ ®Æt c¸c ®iÓm gèc Täa ®é Tªn  X(m) Y(m) VÞ trÝ ®iÓm GPS_1 2336025.000 632575.000 X∙ §øc Long GPS_2 2335450.000 638325.000 X∙ V¨n An GPS_3 2334600.000 642500.000 X∙ V¨n An 2. C¸c sè liÖu cô thÓ vÒ ph¬ng ¸n thiÕt kÕ líi Líi khèng chÕ däc tuyÕn lµ líi ®êng chuyÒn h¹ng  IV víi c¸c sè liÖu cô thÓ nh sau: Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 10 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 11. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh B¶ng täa ®é c¸c ®iÓm míi cña líi: Tªn  Täa ®é VÞ trÝ ®iÓm X(m) Y(m) DC1 2336550.0 632725.000 X∙ §øc Long 00 DC2 2336625.0 633400.000 X∙ §øc Long 00 DC3 2336250.0 634325.000 X∙ §øc Long 00 DC4 2336125.0 634875.000 TT. Ph¶ L¹i 00 DC5 2336175.0 635650.000 TT. Ph¶ L¹i 00 DC6 2336000.0 636475.000 X∙ Cæ Thµnh 00 DC7 2335675.0 637250.000 X∙ Cæ Thµnh 00 DC8 2335475.0 639300.000 X∙ V¨n An 00 DC9 2335225.0 640075.000 X∙ V¨n An 00 DC10 2334975.0 640575.000 X∙ V¨n An 00 DC11 2335100.0 641450.000 X∙ V¨n An 00 DC12 2334950.0 642200.000 X∙ V¨n An 00 B¶ng chiÒu dµi c¸c c¹nh cña líi: Tªn c¹nh ChiÒu dµi(m) GPS_1 – DC1 550.000 DC1 – DC2 700.000 DC2 – DC3 975.000 DC3 – DC4 575.000 DC4 – DC5 775.000 DC5 – DC6 850.000 DC6 – DC7 850.000 DC7 – GPS_2 1150.000 GPS_2 – DC8 975.000 DC8 – DC9 825.000 DC9 – DC10 575.000 DC10 – DC11 850.000 DC11 – DC12 800.000 Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 11 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 12. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh DC12 – GPS_3 500.000 ­ Sè ®iÓm cña líi: 15 ®iÓm (trong ®ã cã 3 ®iÓm  gèc GPS) ­ Sè c¹nh              : 14 c¹nh ­ ChiÒu dµi c¹nh: + Dµi nhÊt: DC7 – GPS_2 (1150m) + Ng¾n nhÊt: DC12 – GPS_3 (500m) + ChiÒu dµi trung b×nh:  782.1(m) II.3 C«ng t¸c chuyÓn c¸c ®Ønh ngoÆt cña tuyÕn ®êng  thiÕt kÕ ra thùc ®Þa. ­ Trªn tuyÕn ®êng x©y dùng do ph¶i tr¸nh vµo khu  d©n c  nªn ®∙ bè trÝ 4 ®Ønh ngoÆt vµ t¹i ®ã sÏ cã  c¸c ®êng cong chuyÓn tiÕp: + §Ønh ngoÆt thø 1: DN1 – n»m ë h÷u ng¹n s«ng  khu vùc Tr¹i Míi thuéc x∙ §øc Long  +   §Ønh   ngoÆt   thø   2:   DN2   –   n»m   ë   t¶   ng¹n   s«ng  thuéc khu vùc gi¸p ranh gi÷a TT Ph¶ L¹i vµ x∙ Cæ  Thµnh  + §Ønh ngoÆt thø 3: DN3 – n»m trªn khu vùc Th¹ch  Thñy thuéc x∙ Cæ Thµnh +   §Ønh   ngoÆt   thø   4:   DN4   –   ë   khu   vùc   Tr¹i   Sen  thuéc x∙ V¨n An DN1 DN 3 DN 2 GPS _ 1 DN 4 GPS _ 2 GPS _ 3 H×nh   II­1:   S¬   ®å   c¸c   ®Ønh   ngoÆt   thiÕt   kÕ   trªn   b¶n ®å: ­   Dùa   vµo   to¹   ®é   cña   chóng   vµ   to¹   ®é   thiÕt   kÕ  cña c¸c ®iÓm ®Ønh gãc ngoÆt ta sÏ tÝnh ®îc c¸c yÕu  tè bè trÝ chóng ngoµi thùc ®Þa nhê c¸c c«ng thøc  sau: Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 12 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 13. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh ∆Y + Ph¬ng vÞ c¸c c¹nh :     α c¸c c¹nh  = arctg   ∆X ∆X + ChiÒu dµi c¸c c¹nh :              S =   =  cos α ∆Y            ( II­1) sin α + Gãc kÑp gi÷a c¸c híng :      β = α2 ­ α 1 ­ Tuú theo ph¬ng ph¸p bè trÝ nh to¹ ®é cùc, giao  héi   gãc,   giao   héi   c¹nh,   theo   ®Þa   vËt   râ   nÐt   gÇn  tuyÕn,..... ta sÏ x¸c ®Þnh ®îc c¸c yÕu tè cÇn tÝnh  chuyÓn gåm gãc kÑp  β, chiÒu dµi S theo c«ng thøc  II­1 cho tõng ®iÓm  ­ Trong ®å ¸n nµy em dïng ph¬ng ph¸p täa ®é cùc  ®Ó chuyÓn c¸c ®Ønh ngoÆt DN3 ra thùc ®Þa: B¶ng c¸c yÕu tè bè trÝ ®Ønh ngoÆt DN3 Tªn  Täa ®é Gia sè täa  ChiÒu  Gãc ph­ Gãc  ®iÓm ®é dµi(m) ¬ng vÞ kÑp  β 0 0 X(m) Y(m) ∆X (m ∆Y (m  ‘  “  ‘  “ ) ) DN3 233580 63800 350 ­325 228.12 31707’16 0 0 5 ” GPS_ 233545 63832 35017’5 2 0 5 9” 0 DC7 233567 63725 225 ­1075 1206.2 281 49’1 5 0 50 7” Ph¬ng ¸n tiÕn hµnh trªn thùc ®Þa: a.ChuyÓn c¸c ®Ønh gãc chuyÓn ra thùc ®Þa. ­   C¸c   ®Ønh   gãc   chuyÓn   ®∙   ®îc   chän   vµ   ®¸nh   dÊu  trªn   b¶n   ®å   nÒn   cÇn   ph¶i   ®a   ra   thùc   ®Þa   ®Ó   ®¸nh  dÊu vµ ch«n mèc. ­ §Ó chuyÓn c¸c ®Ønh ra thùc ®Þa ta cÇn x©y dùng  mét   m¹ng   líi   khèng   chÕ   däc   tuyÕn   ®êng   (thêng   lµ  c¸c tuyÕn ®êng chuyÒn) ­   C¬   së   ®Ó   chuyÓn   c¸c   ®iÓm   ra   thùc   ®Þa.   Dùa  trªn: + Täa ®é c¸c ®iÓm Tr¾c ®Þa ®∙ biÕt + Täa ®é ®∙ biÕt cña c¸c ®Ønh gãc chuyÓn Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 13 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 14. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh ⇒   Gi¶i ra c¸c yÕu tè bè trÝ vÒ gãc, chiÒu dµi  sau ®ã ®a c¸c ®iÓm ra thùc ®Þa b»ng ph¬ng ph¸p täa  ®é cùc ­   Ph¬ng   ph¸p   bè   trÝ   ngoµi   thùc   ®Þa   (theo   h×nh  II­2).  Dïng m¸y toµn ®¹c ®∙ kiÓm nghiÖm ®Æt tr¹m  m¸y t¹i ®iÓm GPS_2. §Þnh t©m, c©n b»ng m¸y, ®Þnh  híng   vÒ   g¬ng   ®Æt   t¹i   ®iÓm   DC7   råi   b¾t   chÝnh   x¸c  môc   tiªu,   kho¸   bµn   ®é   ngang,   quy   O   ta   ®îc   híng  chuÈn 0o00’00’’.T¹i vÞ trÝ bµn ®é tr¸i ta më gãc cã  gi¸ trÞ  β =35017’59’’ sau ®ã kho¸ bµn ®é ngang l¹i  ta   ®îc   híng   cÇn   t×m   ë   vÞ   trÝ   bµn   ®é   tr¸i,   di  chuyÓn g¬ng trªn híng chuÈn ®ã 1 kho¶ng c¸ch S =  228.125m ta ®¸nh dÊu l¹i ®îc ®iÓm DN3’. Lµm t¬ng  tù   t¹i   vÞ   trÝ   bµn   ®é   ph¶i   ta   x¸c   ®Þnh   ®îc   ®iÓm  DN3”’’. Nèi hai ®iÓm DN3’ vµ DN3’’ th× t¹i vÞ trÝ  gi÷a cña ®o¹n nèi chÝnh lµ vÞ trÝ  ®iÓm DN3 ta cÇn  t×m, ®¸nh dÊu l¹i råi tiÕn hµnh ch«n mèc.  Theo tr×nh tù trªn ta sÏ lÇn lît x¸c ®Þnh ®îc  vÞ trÝ cña tõng ®Ønh gãc chuyÓn DN " DN DC 7 DN ' S β GPS _ 2 H×nh II­2: S¬ ®å bè trÝ ®Ønh ngoÆt ngoµi thùc ®Þa b. Phãng tuyÕn c¸c c¹nh cña tuyÕn ®êng. *LÝ do: C¸c   ®Ønh   gãc   chuyÓn   lµ   liªn   tiÕp   nhau,   cã   thÓ  c¸ch   xa   vµ   kh«ng   th«ng   híng   nhau   nªn   viÖc   phãng  tuyÕn ra thùc ®Þa nh»m môc ®Ých: + Kh¶o s¸t chi tiÕt t×nh h×nh mäi mÆt däc tuyÕn  ®Ó cã thÓ hiÖu chØnh l¹i híng c¹nh cho hîp lÝ h¬n + Sau khi quyÕt ®Þnh vÞ trÝ chÝnh thøc cña c¸c  ®Ønh   ta   cÇn   ph¶i   x¸c   ®Þnh   täa   ®é   chÝnh   thøc   cña  chóng   sau   ®ã   cÇn   g¾n   c¸c   ®Ønh   vµo   1   tuyÕn   ®êng  Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 14 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 15. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh chuyÒn råi tiÕn hµnh ®o ®¹c trªn tuyÕn sao cho cÇn  ph¶i th«ng híng. * C¸ch thøc tiÕn hµnh: C¸ch   lµm   chung:   C¾m   c¸c   ®iÓm   trung   gian   trªn  tuyÕn th¼ng hµng cña c¹nh. *   Trong   trêng   hîp   gi÷a   c¸c   ®Ønh   ngoÆt   kh«ng  th«ng híng víi nhau th× ta ¸p dông c¸c c¸ch bè trÝ  sau: C¸ch   1:  Dùa   vµo   c¸c   ®iÓm   tr¾c   ®Þa   ®∙   biÕt   ë   l©n  cËn tuyÕn ®Ó c¾m c¸c ®iÓm th¼ng hµng α 2 α1 α3 α4 G1 G2 Ni + 2 1 2 3 4 N i +1 N i ( xi , yi ) N i −1 α Ni − α Ni−1 ∆ = S .cos α X ∆ = S .sin α Y C¸ch 2: Cã thÓ x¸c ®Þnh híng c¹nh cña tuyÕn th«ng  qua ®o ph¬ng vÞ thiªn v¨n. Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 15 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 16. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh α1 β1 β αN −N i i +1 αN i +1 −N i N i ( xi , yi ) N i +1 C¸ch 3: Sö dông m¸y kinh vÜ laser ®Ó x¸c ®Þnh híng  th¼ng c¹nh. α1 α2 β1 Kinh  vÜ  N1 N2 C¸ch 4: LËp 1 tuyÕn ®êng chuyÒn (gÇn nh duçi  th¼ng) nèi gi÷a 2 ®Ønh gãc chuyÓn sau ®ã ®o ®¹c,  tÝnh to¸n, b×nh sai täa ®é c¸c ®iÓm vµ ph¬ng vÞ  c¸c c¹nh Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 16 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 17. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh 5 αN 2 −5 4 1 α N1 −1 α N −N α N 2 − N1 N2 N1 1 2 3 2 Ch¬ng III Bè trÝ c¸c ®o¹n ®êng cong III.1 ý nghÜa ®o¹n ®êng cong chuyÓn tiÕp ­ Trong chuyÓn ®éng c¬ häc: khi mét vËt chuyÓn  ®éng tö ®êng th¼ng vµo ®o¹n ®êng cong sÏ xuÊt hiÖn  1 lùc F tÝnh theo c«ng thøc: m.v 2 F=                  (III­1) ρ Trong ®ã: m : khèi lîng vËt v  : vËn tèc chuyÓn ®éng ρ  : B¸n kÝnh cong t¹i ®iÓm xÐt ­ Lùc F cã: + Ph¬ng: Trïng víi ph¬ng b¸n kÝnh híng t©m + ChiÒu:  Híng tõ trong ra ngoµi ­ Lùc F sÏ phô thuéc c¶ 3 yÕu tè trªn. Khi 1 vËt  chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín vµ ch¹y vµo 1 ®o¹n ®­ êng cong trßn cã b¸n kÝnh nhá sÏ lµm lùc F t¨ng  ®ét ngét vµ t¸c ®éng lªn vËt theo híng tõ trong ra  ngoµi t¸c ®éng lµm xe v¨ng ra khái ®êng. (Gäi lµ  lùc ly t©m) + Khi ch¹y trªn ®êng th¼ng:  ρ = ∞  ­> Lùc ly t©m F1  = 0 + Khi ch¹y vµo ®êng cong :  ρ  tiÕn tíi = R(nhá) ­ m.v 2 >  F2 = R ­> Sinh ra lùc ly t©m lín §Ó gi¶m t¸c dông cña lùc ly t©m ta ph¶i lµm sao  cho lùc F t¨ng lªn (hoÆc gi¶m ®i) mét c¸ch tõ tõ. Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 17 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 18. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Muèn vËy tríc khi vµo ®o¹n ®êng cong trßn cã b¸n  kÝnh cè ®Þnh b»ng R nµo ®ã ngêi ta cÇn cho xe ch¹y  qua ®o¹n ®êng cong cã b¸n kÝnh nh trªn. §êng cong  ®ã gäi lµ ®êng cong chuyÓn tiÕp. III.2 Nguyªn t¾c chung trong bè trÝ chi tiÕt ®êng  cong vµ c«ng thøc tÝnh täa ®é c¸c ®iÓm chi tiÕt cña  ®êng cong theo hÖ täa ®é quy íc chung. 1. Nguyªn t¾c chung ViÖc bè trÝ c¸c ®iÓm chi tiÕt ®îc tiÕn hµnh dùa  trªn täa ®é c¸c ®iÓm chi tiÕt ®îc tÝnh trong 1 hÖ  täa ®é gi¶ ®Þnh: + NhËn ®iÓm ®Çu hoÆc ®iÓm cuèi ®êng cong trßn  lµm gèc täa ®é + Híng trïng víi tiÕp cù ®i tõ ®iÓm ®Çu hoÆc  cuèi ®i vÒ ®Ønh ngoÆt lµm trôc X. + Híng vu«ng gãc víi trôc X t¹i ®iÓm ®Çu hoÆc  cuèi lµm trôc Y (theo híng vµo t©m). Do c¸c ®êng cong cã d¹ng ®èi xøng qua ®iÓm gi÷a  G nªn viÖc bè trÝ cã thÓ tiÕn hµnh ®éc lËp theo 2  nöa riªng biÖt (§ ®Õn G hoÆc G ®Õn C) vµ cïng sö  dông 1 sè liÖu täa ®é tÝnh cho c¸c ®iÓm thuéc mét  nöa ®êng cong. 2.  C«ng thøc x¸c ®Þnh täa ®é c¸c ®iÓm chi tiÕt. §o¹n ®êng cong tæng hîp bao gåm hai ®o¹n cong  chuyÓn tiÕp vµ mét ®o¹n cong trßn do ®ã khi tÝnh  to¸n täa ®é ®iÓm ta ph¶i tÝnh riªng cho tõng lo¹i. a.  §iÓm trªn ®êng cong chuyÓn tiÕp. C¸c ®iÓm trªn ®o¹n ®êng cong chuyÓn tiÕp ®îc x¸c  ®Þnh bëi c«ng thøc tæng qu¸t sau:  S4 S8  x = S 1 −  40.C 2 3456.C 4 − .......... +      S  3 S 4 S 8  y= 1 − + − ..........  6.C  56.C 2 7040.C 4    (III­2) Trong ®ã: ­ S lµ chiÒu dµi ®o¹n ®êng cong.       ­ C lµ th«ng sè cña ®êng cong vµ ®îc x¸c  ®Þnh theo c«ng thøc:        C=R.l (R lµ b¸n kÝnh ®êng cong, l lµ  chiÒu dµi ®o¹n cong chuyÓn tiÕp ). Khi Si= l vµ C=R.l th×  c«ng thøc III­2 ®îc viÕt  l¹i nh sau: Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 18 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 19. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh    l4  x = l 1 −  40.C 2 + ..........      l  3 l 4  y= 1 − + ..........  6.C  56.C 2    (III­3) b. §iÓm trªn ®êng cong trßn. Khi ®êng cong trßn ®îc bè trÝ thªm ®o¹n ®êng  cong chuyÓn tiÕp nh h×nh III­1.   §­êng  cong  R tæng  Y R' = R − P hîp ϕi ϕi i R §­êng  cong  trßn P 0 X A t H×nh III­1. S¬ ®å tÝnh täa ®é ®iÓm chi tiÕt   trªn ®êng cong tæng hîp. 2. C«ng thøc tÝnh täa ®é c¸c ®iÓm chi tiÕt cña ®­ êng cong theo hÖ täa ®é quy íc chung. xi = R '.sin α i + t            (III­4) y i = R'.(1 − cos α i ) + p Täa ®é ®iÓm i trªn ®êng cong trßn ®îc tÝnh to¸n  ®Õn c¸c sù thay ®æi cña ®êng cong trßn khi cã bè  trÝ thªm ®o¹n cong chuyÓn tiÕp. α i = ϕe + ϕi Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 19 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
 20. §å ¸n m«n häc  Bé m«n tr¾c ®Þa c«ng tr×nh Lµ ® ¹i lî  cè ® Þnh  ng Lµ ® ¹i lî  thay ® æ i ng 90 0   ϕe = .l π .R 180 o ϕi = .K i π .R ' Ki : Lµ chiÒu dµi cung tÝnh tõ ®iÓm ®Çu ®o¹n  cong trßn ®Õn ®iÓm thø i Do c¸c sai s« do lµm trßn trong qu¸ tr×nh tÝnh  to¸n täa ®é cho nªn vÞ trÝ ®iÓm gi÷a khi ®îc bè  trÝ tõ 2 phÝa l¹i sö dông chung 1 sè liÖu th× ®iÓm  gi÷a nµy kh«ng trïng nhau. Th«ng thêng ngêi ta lÊy  trung b×nh 2 ®iÓm. III.3 TÝnh to¸n täa ®é c¸c ®iÓm chi tiÕt cña ®êng  cong vµ gi¸ trÞ cäc hiÖu c¸c ®iÓm chÝnh. 1. TÝnh gi¸ trÞ c¸c yÕu tè bè trÝ. a. TÝnh to¸n c¸c sè liÖu bè trÝ c¬ b¶n cña ®êng   cong trßn: * Sè liÖu gèc  +   G åm   1   ®êng   cong   trßn   vµ   2   ®êng   cong   chuyÓ n  ti p . Õ + B¸n kÝnh cong trßn : R = 350m + (i *2m ) + G i ¸ trÞ  gãc ngoÆ t     : φ = 25o + (i * 5’) + ChiÒu dµi ®êng cong chuyÓn tiÕp: l=60m + MËt ®é ®iÓm           : k = 10m +   Gi¸   trÞ   cäc   hiÖu   ®Ønh   ngoÆt:   nN  =   (6   +   i)   +  ( 30,24 + i) * Gi¸ trÞ c¸c yÕu tè bè trÝ: ϕ +Gi¸ trÞ tiÕp cù:  T = R.tg = 86.345m 2 ϕ + Gi¸ trÞ ph©n cù:  B = R.( Sec − 1) = 9.837m 2 + ChiÒu dµi ®êng cong trßn :  K = Π.θ o = 169.716m o 180 + §é rót ng¾n cña ®êng cong:  D = 2T − K = 2.974m b.  TÝnh c¸c ®¹i lîng gia sè cña ®êng cong tæng   hîp. Sinh viªn: Lª v¨n §¹t                     ­ 20 ­  Líp: Tr¾c ®Þa B­K51
Đồng bộ tài khoản