đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
256
lượt xem
182
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chiếu sáng làm việc: dùng để đảm bảo sự làm việc, hoạt động bình thường của người, vật và phương tiện vận chuyển khi không có hoặc thiếu ánh sáng tự nhiên. Chiếu sáng sự cố: cho phép vẫn tiếp tục làm việc trong một thời gian hoặc đảm bảo sự an toàn của người đi ra khỏi nhà khi hệ chiếu sáng làm việc bị hư hỏng hay bị sự cố. Chiếu sáng an toàn: để phân tán người (trong nhà hoặc ngoài trời) cần thiết ở những lối đi lại, những nơi trong xí nghiệp và công...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 1

  1. CHÖÔNG 1 THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG 1.1 CAÙC VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ THIEÁT KEÁ CHIEÁU SAÙNG: - Chieáu saùng laøm vieäc: duøng ñeå ñaûm baûo söï laøm vieäc, hoaït ñoäng bình thöôøng cuûa ngöôøi, vaät vaø phöông tieän vaän chuyeån khi khoâng coù hoaëc thieáu aùnh saùng töï nhieân. - Chieáu saùng söï coá: cho pheùp vaãn tieáp tuïc laøm vieäc trong moät thôøi gian hoaëc ñaûm baûo söï an toaøn cuûa ngöôøi ñi ra khoûi nhaø khi heä chieáu saùng laøm vieäc bò hö hoûng hay bò söï coá. - Chieáu saùng an toaøn: ñeå phaân taùn ngöôøi (trong nhaø hoaëc ngoaøi trôøi) caàn thieát ôû nhöõng loái ñi laïi, nhöõng nôi trong xí nghieäp vaø coâng coäng coù hôn 50 ngöôøi, ôû nhöõng caàu thang caùc toaø nhaø coù töø 6 taàng trôû leân, nhöõng phaân xöôûng coù hôn 50 ngöôøi vaø nhöõng nôi khaùc hôn 100 ngöôøi. - Chieáu saùng baûo veä: caàn thieát trong ñeâm taïi caùc coâng trình xaây döïng hoaëc nhöõng nôi saûn xuaát. 1.1.1 LÖÏA CHOÏN CAÙC THOÂNG SOÁ: a/ Choïn nguoàn saùng: ù choïn nguoàn saùng theo caùc tieâu chuaån sau ñaây: - Nhieät ñoä maøu ñöôïc choïn theo bieåu ñoà Kruithof. - Chæ soá maøu. - Vieäc söû duïng taêng cöôøng vaø giaùn ñoaïn cuûa ñòa ñieåm. - Tuoåi thoï cuûa ñeøn. - Quang hieäu ñeøn. b/ Löïa choïn heä thoáng chieáu saùng:
  2. Ñeå thieát keá chieáu saùng trong nhaø, thöôøng söû duïng caùc phöông thöùc chieáu saùng sau: - Heä 1 (heä chieáu saùng chung): - Heä 2 (heä chieáu saùng hoãn hôïp):. c/ Choïn caùc thieát bò chieáu saùng: Söï löïa choïn TBCS phaûi döïa treân ñieàu kieän sau: - Tính chaát cuûa moâi tröôøng xung quanh. - Caùc yeâu caàu veà söï phaân boá aùnh saùng vaø söï giaûm choùi. - Caùc phöông aùn kinh teá. d/ Choïn ñoä roïi E: Vieäc choïn ñoä roïi phuï thuoäc vaøo caùc yeáu toá sau: - Loaïi coâng vieäc, kích thöôùc caùc vaät, söï sai bieät cuûa vaät vaø haäu caûnh. - Möùc ñoä caêng thaúng cuûa coâng vieäc. - Löùa tuoåi ngöôøi söû duïng. - Heä chieáu saùng, loaïi nguoàn saùng löïa choïn. e/ Choïn heä soá döï tröõ k (heä soá buø d): Trong thieát keá chieáu saùng, khi tính coâng suaát caàn phaûi chuù yù trong quaù trình vaän haønh cuûa heä chieáu saùng, giaù trò ñoä roïi treân maët phaúng laøm vieäc giaûm. Nhöõng nguyeân nhaân chính laøm giaûm ñoä roïi E laø: giaûm quang thoâng cuûa nguoàn saùng trong quaù trình laøm vieäc, giaûm hieäu suaát cuûa ñeøn khi TBCS, töôøng, traàn bò baån. Nhö vaäy, khi tính coâng suaát nguoàn saùng ñeå ñaûm baûo giaù trò tieâu chuaån treân maët phaúng laøm vieäc trong quaù trình vaän haønh cuûa TBCS caàn phaûi cho theâm moät heä soá tính ñeán söï giaûm ñoä roïi E. Heä soá ñoù goïi laø heä soá döï tröõ k (Lieân Xoâ cuõ) hay heä soá buø d (Phaùp). 1.1.2 PHÖÔNG PHAÙP TÍNH TOAÙN CHIEÁU SAÙNG:
  3. Coù nhieàu phöông phaùp tính toaùn chieáu saùng nhö: - Lieân Xoâ coù caùc phöông phaùp tính toaùn chieáu saùng sau: + Phöông phaùp heä soá söû duïng. + Phöông phaùp coâng suaát rieâng. + Phöông phaùp ñieåm. - Myõ coù caùc phöông phaùp tính toaùn chieáu saùng sau: + Phöông phaùp quang thoâng. + Phöông phaùp ñieåm. - Coøn ôû Phaùp thì coù caùc phöông phaùp tính toaùn chieáu saùng sau: + Phöông phaùp heä soá söû duïng. + Phöông phaùp ñieåm. vaø caû phöông phaùp tính toaùn chieáu saùng baèng caùc phaàm meàm chieáu saùng. Tính toaùn chieáu saùng theo phöông phaùp heä soá söû duïng [2] goàm coù caùc böôùc: 1/ Nghieân cöùu ñoái töôïng chieáu saùng. 2/ Löïa choïn ñoä roïi yeâu caàu. 3/ Choïn heä chieáu saùng. 4/ Choïn nguoàn saùng. 5/ Choïn boä ñeøn. 6/ Löïa choïn chieàu cao treo ñeøn: Tuøy theo: ñaëc ñieåm cuûa ñoái töôïng, loaïi coâng vieäc, loaïi boùng ñeøn, söï giaûm choùi, beà maët laøm vieäc. Ta coù theå phaân boá caùc ñeøn saùt traàn (h’=0) hoaëc caùch traàn moät khoaûng h’. Chieàu cao beà maët laøm vieäc coù theå treân ñoä cao 0.8 m so vôùi saøn (maët baøn) hoaëc ngay treân saøn tuøy theo coâng vieäc. Khi ñoù ñoä cao treo
  4. ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= H - h’-0.8 (vôùi H: chieàu cao töø saøn ñeán traàn). (1.1) Caàn chuù yù raèng chieàu cao htt ñoái vôùi ñeøn huyønh quang khoâng ñöôïc vöôït quaù 4 m, neáu khoâng ñoä saùng treân beà maët laøm vieäc khoâng ñuû. Coøn ñoái vôùi caùc ñeøn thuûy ngaân cao aùp, ñeøn halogen kim loaïi… neân treo treân ñoä cao töø 5m trôû leân ñeå traùnh choùi. 7/ Xaùc ñònh caùc thoâng soá kyõ thuaät aùnh saùng: - Tính chæ soá ñòa ñieåm: ñaëc tröng cho kích thöôùc hình hoïc cuûa ñòa ñieåm ab K htt (a  b) (1.2) Vôùi: a,b – chieàu daøi vaø roäng cuûa caên phoøng; htt – chieàu cao h tính toaùn - Tính heä soá buø: döïa vaøo baûng phuï luïc 7 cuûa taøi lieäu [2]. h' - Tính tyû soá treo: j  h '  h tt (1.3) Vôùi: h’ – chieàu cao töø beà maët ñeøn ñeán traàn. Xaùc ñònh heä soá söû duïng: Döïa treân caùc thoâng soá: loaïi boä ñeøn, tyû soá treo, chæ soá ñòa ñieåm, heä soá phaûn xaï traàn, töôøng, saøn ta tra giaù trò heä soá söû duïng trong caùc baûng do caùc nhaø cheá taïo cho saün. E tc Sd 8/ Xaùc ñònh quang thoâng toång yeâu caàu:  tong  U (1.4) Trong ñoù: Etc – ñoä roïi löïa choïn theo tieâu chuaån (lux)
  5. S – dieän tích beà maët laøm vieäc (m2). d – heä soá buø. Фtong – quang thoâng toång caùc boä ñeøn (lm). 9/ Xaùc ñònh soá boä ñeøn:  tong N boden   cacbong / 1bo (1.5) Kieåm tra sai soá quang thoâng: N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100%  tong (1.6) Trong thöïc teá sai soá töø –10% ñeán 20% thì chaáp nhaän ñöôïc. 10/ Phaân boá caùc boä ñeøn döïa treân caùc yeáu toá: - Phaân boá cho ñoä roïi ñoàng ñeàu vaø traùnh choùi, ñaëc ñieåm kieán truùc cuûa ñoái töôïng, phaân boá ñoà ñaïc. - Thoûa maõn caùc yeâu caàu veà khoaûng caùch toái ña giöõa caùc daõy vaø giöõa caùc ñeøn trong moät daõy, deã daøng vaän haønh vaø baûo trì. 11/ Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: Nboden. cacbong/1bo .U Etb  Sd (1.7) Treân ñaây laø phaàn lyù thuyeát veà tính toaùn chieáu saùng theo phöông phaùp heä soá söû duïng. Sau ñaây laø phaàn toùm taét caùc böôùc trong tính toaùn chieáu saùng theo phöông phaùp treân: 1 – Kích thöôùc: chieàu daøi a= (m); chieàu roäng b= (m) chieàu cao H = (m); dieän tích S= (m2)
  6. 2 – traàn: Heä soá phaûn xaï traàn ρtr= töôøng: Heä soá phaûn xaï töôøng ρtg= saøn: Heä soá phaûn xaï saøn ρlv= 3 – Ñoä roïi yeâu caàu: Etc= (lx) 4 – Choïn heä chieáu saùng: 5 – Choïn khoaûng nhieät ñoä maøu: Tm= (0K) theo ñoà thò ñöôøng cong Kruithof. 6 – Choïn boùng ñeøn: loaïi: Tm= (0K) R a= Pñm= (w) Фñ= (lm) 7 – Choïn boä ñeøn: loaïi: Caáp boä ñeøn: hieäu suaát: Soá ñeøn /1 boä: quang thoâng caùc boùng/1boä: (lm) Ldoïcmax= Lngangmax= 8 – Phaân boá caùc boä ñeøn: caùch traàn h’= (m); beà maët laøm vieäc: (m) Chieàu cao treo ñeøn so vôùi beà maët laøm vieäc: htt= (m) ab 9 – Chæ soá ñòa ñieåm: K = htt (a  b) 10 – Heä soá buø: d = h' 11 – Tyû soá treo: j  = h '  h tt 12 – Heä soá söû duïng: U= E tc Sd 13 – Quang thoâng toång :  tong  = U  tong 14 – Xaùc ñònh soá boä ñeøn: N boden  =  cacbong / 1bo Choïn soá boä ñeøn: Nboden= 15 – Kieåm tra sai soá quang thoâng:
  7. N boden . cacbong / 1bo   tong  %  .100%  tong Keát luaän: 16 – Kieåm tra ñoä roïi trung bình treân beà maët laøm vieäc: Nboden. cacbong/1bo .U Etb  = Sd 17 – Phaân boá caùc boä ñeøn:
Đồng bộ tài khoản