đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 11

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
200
lượt xem
127
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tầng hầm có tuyến dây L1 cung cấp cho tải chiếu sáng với công suất biểu kiến là S = 1728. KVA - dòng làm việc mã Ilv = S 1728. KVA = = 785. A. V 220V - điều kiện chọn dòng định mức CB: IđmCB ≥ Ilv = IđmCB = 10 A. - tuyến dây L1 cùng với 3 tuyến dây khác là L2, L3, L4 đi cùng ống và được đặt trên trần giả, nên ta có các hệ số hiệu chỉnh sau: K1 = 1 – dây đi trên trần giả. K2 = 077. – số mạch trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 11

  1. Chương 11: TÍNH TOAÙN CHI TIEÁT CHOÏN DAÂY DAÃN + Taàng haàm coù tuyeán daây L1 cung caáp cho taûi chieáu saùng vôùi coâng suaát bieåu kieán laø S = 1.728 KVA S 1.728 KVA - doøng laøm vieäc max Ilv = = = 7.85 A. V 220V - ñieàu kieän choïn doøng ñònh möùc CB: IñmCB ≥ Ilv => IñmCB = 10 A. - tuyeán daây L1 cuøng vôùi 3 tuyeán daây khaùc laø L2, L3, L4 ñi cuøng oáng vaø ñöôïc ñaët treân traàn giaû, neân ta coù caùc heä soá hieäu chænh sau: K1 = 1 – daây ñi treân traàn giaû. K2 = 0.77 – soá maïch trong 1 oáng daãn laø 4. K3 = 0.93 – daây daãn ñaët trong moâi tröôøng coù nhieät ñoä laø to = 35oC I dmCB I dmCB 10 - doøng ñieän hieäu chænh Ihc: Ihc =    13.96 A K K1 .K 2 .K 3 0.716 - doøng cho pheùp cuûa daây daãn Icp ≥ Ihc: doøng hieäu chænh, töø doøng hieäu chænh Ihc treân tra baûng 8.7 cuûa taøi lieäu [2] ñöôïc caùc thoâng soá sau: doøng cho pheùp Icp = 18 A > 13.96 A vaø tieát dieän daây daãn Fdd laø 1mm2 (caùp ñieän löïc haï aùp caùch ñieän vaø voû PVC nöûa meàm ñaët tónh taïi loaïi moät loõi ñoàng daãn ñieän). + Töông töï cho caùch tính toaùn treân, ta coù baûng keát quaû sau:
  2. CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá Choïn daây daãn hieäu chænh Doøng Doøng Doøng Soá ñònh K1 K2 ñieän Tuyeán laøm cöïc Taàng S(kva) möùc (daây (soá hieäu Doøng daây vieäc CB Tieát ñi maïch K3 chænh Caùch Voû cho Tra Ilv(A) CB(A) treân trong 1 (t =350C) 0 Ihc (A) ñieän boïc dieän daây pheùp baûng traàn oáng Fdd(mm2) Icp(A) giaû) daãn) L1 1.728 7.85 10 1 1 0.77(4) 0.93 13.96 PVC PVC 1 18 L2 1.728 7.85 10 1 1 0.77(4) 0.93 13.96 PVC PVC 1 18 L3 1.728 7.85 10 1 1 0.77(4) 0.93 13.96 PVC PVC 1 18 L4 2.079 9.4 10 1 1 0.77(4) 0.93 13.96 PVC PVC 1 18 8.7 P1 6 27.27 32 2 1 0.77(4) 0.93 44.68 PVC PVC 4 47 HAÀM P2 3 13.63 16 2 1 0.77(4) 0.93 22.34 PVC PVC 2 29 P3 6 27.27 32 2 1 0.77(4) 0.93 44.68 PVC PVC 4 47 P4 6.857 31.16 32 2 1 0.77(4) 0.93 44.68 PVC PVC 4 47 P5 6.871 10.43 16 3 1 0.88(2) 0.93 19.55 PVC PVC 2.5 22 8.8 P6 13.742 20.87 25 3 1 0.88(2) 0.93 30.54 PVC PVC 5.5 35
  3. CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá Choïn daây daãn hieäu chænh Doøng Doøng Doøng ñònh Soá K1 K2 ñieän Tuyeán laøm Taàng S(kva) möùc cöïc (daây (soá hieäu Doøng daây vieäc Tieát CB ñi maïch K3 chænh Caùch Voû cho Tra Ilv(A) dieän daây pheùp baûng CB(A) treân trong 1 (t =350C) 0 Ihc (A) ñieän boïc traàn oáng Fdd(mm2) Icp(A) giaû) daãn) S1 4 18.18 20 2 1 0.77(4) 0.93 25.38 PVC PVC 2.5 36 S2 4 18.18 20 2 1 0.77(4) 0.93 25.38 PVC PVC 2.5 36 HAÀM 8.7 S3 4 18.18 20 2 1 0.77(4) 0.93 25.38 PVC PVC 2.5 36 S4 4 18.18 20 2 1 0.77(4) 0.93 25.38 PVC PVC 2.5 36 TUÛ ÑIEÄN 47.178 71.67 80 3 1 0.72(14) 0.93 119.47 PVC PVC 50 132 8.9 TAÀNG HAÀM
  4. L1 2.16 9.8 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.3 PVC PVC 1 18 L2 2.26 10.11 16 1 1 0.75(5) 0.93 22.93 PVC PVC 2 29 TAÀNG L3 2.45 11.15 16 1 1 0.75(5) 0.93 22.93 PVC PVC 2 29 8.7 1 L4 2.16 9.8 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.33 PVC PVC 1 18 L5 2.16 9.8 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.33 PVC PVC 1 18 CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá Choïn daây daãn hieäu chænh Doøng Doøng Doøng laøm Soá K1 K2 ñieän Tuyeán ñònh Taàng S(kva) vieäc cöïc (daây (soá hieäu Doøng daây möùc Tieát CB ñi maïch K3 chænh Caùch Voû cho Tra CB(A) 0 0 dieän daây pheùp baûng Ilv(A) treân trong 1 (t =35 C) Ihc (A) ñieän boïc traàn oáng Fdd(mm2) Icp(A) giaû) daãn) S1 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S2 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S3 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 TAÀNG1 8.7 S4 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S5 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S6 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36
  5. TUÛ ÑIEÄN 13.863 21.06 25 3 1 0.72(11) 0.93 37.33 PVC PVC 8 44 8.9 TAÀNG1 L1 0.54 2.45 3 1 1 0.75(5) 0.93 4.3 PVC PVC 1 18 L2 0.9 4.09 6 1 1 0.75(5) 0.93 8.6 PVC PVC 1 18 TAÀNG 2 L3 0.283 1.28 2 1 1 0.75(5) 0.93 2.86 PVC PVC 1 18 8.7 L4 0.21 0.9 1 1 1 0.75(5) 0.93 1.43 PVC PVC 1 18 L5 0.21 0.9 1 1 1 0.75(5) 0.93 1.43 PVC PVC 1 18 CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá Choïn daây daãn hieäu chænh Doøng Doøng Doøng ñònh Soá K1 K2 ñieän Tuyeán laøm Taàng S(kva) möùc cöïc (daây (soá hieäu Doøng daây vieäc Tieát CB ñi maïch K3 chænh Caùch Voû cho Tra Ilv(A) dieän daây pheùp baûng CB(A) treân trong 1 (t =350C) 0 Ihc (A) ñieän boïc traàn oáng Fdd(mm2) Icp(A) giaû) daãn) TAÀNG 2 P1 1.726 7.8 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.33 PVC PVC 1 18 8.7 P2 1.726 7.8 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.33 PVC PVC 1 18 P3 1.726 7.8 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.33 PVC PVC 1 18
  6. P4 1.943 8.83 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.33 PVC PVC 1 18 P5 1.943 8.83 10 1 1 0.75(5) 0.93 14.33 PVC PVC 1 18 S1 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S2 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S3 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S4 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S5 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 S6 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 TUÛ ÑIEÄN 13.902 21.12 25 3 1 0.72(16) 0.93 37.33 PVC PVC 8 44 8.9 TAÀNG 2 CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá Choïn daây daãn hieäu chænh Doøng Doøng Doøng Soá ñieän Tuyeán laøm Ñònh Taàng S(kva) cöïc K1 K2 hieäu Doøng daây vieäc möùc Tieát CB (daây (soá K3 chænh Caùch Voû cho Tra Ilv(A) CB(A) 0 0 dieän daây pheùp baûng ñi maïch (t =35 C) Ihc (A) ñieän boïc treân trong 1 Fdd(mm2) Icp(A)
  7. traàn oáng giaû) daãn) S4 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 TAÀNG 2 S5 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 8.7 S6 4 18.18 20 2 1 0.73(6) 0.93 29.45 PVC PVC 2.5 36 TUÛ ÑIEÄN 13.902 21.12 25 3 1 0.72(16) 0.93 37.33 PVC PVC 8 44 8.9 TAÀNG 2 L1 0.215 0.9 1 1 1 0.82(3) 0.93 1.31 PVC PVC 1 18 L2 0.215 0.9 1 1 1 0.82(3) 0.93 1.31 PVC PVC 1 18 TAÀNG L3 0.215 0.9 1 1 1 0.82(3) 0.93 1.31 PVC PVC 1 18 8.7 MAÙI P1 2.816 12.8 16 1 1 0.88(2) 0.93 19.55 PVC PVC 1.5 23 P2 2.288 10.4 16 1 1 0.88(2) 0.93 19.55 PVC PVC 1.5 23 CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN Heä soá Doøng Doøng Doøng Choïn daây daãn Soá hieäu chænh ñieän Tuyeán laøm Ñònh Taàng S(kva) cöïc hieäu daây vieäc möùc CB K1 K2 K3 chænh Caùch Voû Doøng Tra Ilv(A) CB(A) 0 0 Tieát (daây (soá (t =35 C) Ihc (A) ñieän boïc cho baûng
  8. ñi maïch dieän daây pheùp treân trong 1 Fdd(mm2) Icp(A) traàn oáng giaû) daãn) S1 4 18.18 20 2 1 0.82(3) 0.93 26.22 PVC PVC 2.5 36 TAÀNG S2 4 18.18 20 2 1 0.82(3) 0.93 26.22 PVC PVC 2.5 36 8.7 MAÙI S3 4 18.18 20 2 1 0.82(3) 0.93 26.22 PVC PVC 2.5 36 TUÛ ÑIEÄN 4.47 20.31 25 1 0.72(8) 0.93 37.33 PVC PVC 6.0 38 8.9 TAÀNG MAÙI P15 35 53.17 63 3 1 1 0.93 67.74 22 82 8.9 P16 242.16 367.9 400 3 1 1 0.93 430.1 PVC PVC 185 450 8.7 P17 242.16 367.9 400 3 1 1 0.93 430.1 PVC PVC 185 450 8.7 P18 257.4 391.1 400 3 1 1 0.93 430.1 PVC PVC 185 450 8.7 TUÛ P19 47.178 71.67 80 3 1 0.72(14) 0.93 119.47 PVC PVC 50 132 8.9 ÑIEÄN P20 4.47 20.31 25 3 1 0.72(8) 0.93 37.33 PVC PVC 6.0 38 8.9 TOÅNG P21 3.25 4.9 6 3 1 1 0.93 6.45 PVC PVC 1 14 8.9 P22 39 59.25 63 3 1 1 0.93 67.74 PVC PVC 22 82 8.9 P23 19.5 29.6 32 3 1 1 0.93 34.4 PVC PVC 6 38 8.9 P24 3.25 4.93 6 3 1 1 0.93 6.45 PVC PVC 1 14 8.9 CHOÏN CB VAØ DAÂY DAÃN
  9. Heä soá Choïn daây daãn hieäu chænh Doøng Doøng Doøng Soá K1 K2 ñieän Tuyeán laøm ñònh Taàng S(kva) cöïc (daây (soá hieäu Doøng daây vieäc möùc Tieát CB ñi maïch K3 chænh Caùch Voû cho Tra Ilv(A) CB(A) 0 0 dieän daây pheùp baûng treân trong 1 (t =35 C) Ihc (A) ñieän boïc traàn oáng Fdd(mm2) Icp(A) giaû) daãn) P25 6.5 9.87 10 3 1 1 0.93 10.75 PVC PVC 1 14 8.9 P26 32.5 49.3 50 3 1 1 0.93 53.76 PVC PVC 14 62 8.9 P27 32.5 49.3 50 3 1 1 0.93 53.76 PVC PVC 14 62 8.9 P28 261.23 396.9 400 3 1 1 0.93 430.1 PVC PVC 185 450 8.7 P29 35 53.17 63 3 1 1 0.93 67.74 PVC PVC 22 82 8.9 P30 46.287 70.32 80 3 1 1 0.93 86.02 PVC PVC 25 88 8.9 TUÛ ÑIEÄN Nhoùm TOÅNG 217.87 331.01 350 3 1 1 0.93 376.34 PVC PVC 150 420 8.7 1 Nhoùm 765.27 1162 1250 3 1 1 0.93 1344 PVC PVC 600 1375 8.17 2 Nhoùm 175.84 267.17 300 3 1 1 0.93 322.58 PVC PVC 120 355 8.7 3 Nhoùm 240.5 365.4 400 3 1 1 0.93 430.1 PVC PVC 185 450 8.7
  10. 4 Daây daãn choân ngaàm, noái töø traïm bieán aùp ñeán tuû ñieän toång K4 K5 K6 K7 1400 2127 2500 3 1 1 1 0.93 2688 PVC PVC 800 3100 8.17
Đồng bộ tài khoản