đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 12

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
182
lượt xem
104
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Độ sụt áp lớn nhất cho phép từ điểm nối vào lưới tới nơi dùng điện Các loại tải Loại tải Chiếu sáng khác Trạm khách hàng trunghá áp được nuôi 6% 8% từ lưới trung áp công cộng Khi sụt áp vượt quá giá trị ở bảng trên thì cần phải sử dụng dây có tiết diện lớn hơn. Công thức tính sụt áp: Mạch 1 pha: phảtúng tính 3 pha cân bằng: 3 pha (có hoặc không có trung tính) Trong đó: Sụt áp ΔU ΔU = 2IBL(Rcóφ+. Xsinφ) ΔU = 3 IBL(Rcóφ+. Xsinφ) ΔU% = ΔU% = 100U......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 12

 1. Chương 12: XAÙC ÑÒNH ÑOÄ SUÏT AÙP ta coù baûng (*) sau [1]: Ñoä suït aùp lôùn nhaát cho pheùp töø ñieåm noái vaøo löôùi tôùi nôi duøng ñieän Caùc loaïi taûi Loaïi taûi Chieáu saùng khaùc Traïm khaùch haøng trung/haï aùp ñöôïc nuoâi 6% 8% töø löôùi trung aùp coâng coäng Khi suït aùp vöôït quaù giaù trò ôû baûng treân thì caàn phaûi söû duïng daây coù tieát dieän lôùn hôn. * TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP ÔÛ ÑIEÀU KIEÄN OÅN ÑÒNH [1]: Coâng thöùc tính suït aùp: Maïch Suït aùp ΔU 100U 1 pha: pha/trung tính ΔU = 2IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) ΔU% = Vn 3 pha caân baèng: 3 pha (coù ΔU% = 100U ΔU = 3 IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) hoaëc khoâng coù trung tính) Un Trong ñoù: + IB – doøng laøm vieäc lôùn nhaát (A); + L – chieàu daøi daây (km); + R – ñieän trôû cuûa daây (Ω/km); 22.5mm 2 / km R= ñoái vôùi daây ñoàng, S (mm 2 ) Vôùi S: tieát dieän daây (mm2), R ñöôïc boû qua khi tieát dieän daây lôùn hôn 500mm2. + X – caûm khaùng cuûa daây (Ω/km); X: ñöôïc boû qua cho daây coù tieát dieän nhoû hôn 50mm2. Neáu khoâng coù thoâng tin naøo khaùc thì seõ cho X = 0.08 Ω/km.
 2. + φ – goùc pha giöõa ñieän aùp vaø doøng trong daây, khi ñoäng cô khôûi ñoäng cosφ = 0.35. + Un – ñieän aùp daây (V). + Vn – ñieän aùp pha (V). TÍNH TOAÙN SUÏT AÙP CHI TIEÁT: - Tính toaùn suït aùp cho tuyeán daây chieáu saùng taàng Haàm L1: + ñoaïn daây töø Traïm bieán aùp (TBA) ñeán Tuû ñieän toång (TÑT): chieàu daøi daây L = 20 m. tieát dieän daây F = 800 mm2. doøng laøm vieäc IB = 2127 A. cosφ = 0.87, sinφ = 0.49. ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R = 0 vì tieát dieän daây lôùn hôn 500 mm2. caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0.08 Ω/km.  suït aùp treân ñoaïn daây TBA – TÑT : -3 ΔU1 = 3 IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) = 3 .2127.20.10 . (0 + 0.08x0.49) = 2.888 V. + Töông töï ta coù ñoaïn daây töø TÑT ñeán Tuû ñieän taàng Haàm (TÑ – TH ): chieàu daøi daây L = 40 m.
 3. tieát dieän daây F = 50 mm2. doøng laøm vieäc IB = 71.67 A. cosφ = 0.74, sinφ = 0.67. 22.5 ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R =  0.45 Ω/km. 50 caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0.08 Ω/km.  suït aùp treân ñoaïn daây TÑT – TÑ - TH : ΔU2 = 3 IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) = 3 x71.67x40x10-3x(0.45x0.74 + 0.08x0.67) = 1.917 V. + Töông töï ta coù ñoaïn daây töø TÑ - TH ñeán tuyeán daây chieáu saùng taàng Haàm L1: chieàu daøi daây L = 42 m. tieát dieän daây F = 1 mm2. doøng laøm vieäc IB = 7.85 A. cosφ = 0.6, sinφ = 0.8. 22.5 ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R =  22.5 Ω/km. 1 caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0, do tieát dieän cuûa daây nhoû hôn 50 mm2.  suït aùp treân ñoaïn daây TÑ - TH – L1 : ΔU3 = 2.IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) = 2x7.85x42x10-3x(22.5x0.6+ 0)
 4. = 8.902 V. Nhö vaäy toång suït aùp treân ñoaïn daây töø TBA – L1 laø ΔU = ΔU1 + ΔU2 + ΔU3 = 2.888 + 1.917 + 8.902 = 13.7 V. 100U 100 x13.7  ñoä suït aùp phaàn traêm ΔU% = =  6.24% > 6% Vn 220  khoâng thoûa ñieàu kieän ôû baûng (*), do ñoù taêng tieát dieän daây daãn F leân 1.5mm2. + Ta coù suït aùp treân ñoaïn daây TÑ - TH – L1: chieàu daøi daây L = 42 m. tieát dieän daây F = 1.5 mm2. doøng laøm vieäc IB = 7.85 A. cosφ = 0.6, sinφ = 0.8. 22.5 ñieän trôû cuûa ñoaïn daây R =  15 Ω/km. 1 .5 caûm khaùng cuûa ñoaïn daây X = 0, do tieát dieän cuûa daây nhoû hôn 50 mm2.  suït aùp treân ñoaïn daây TÑ - TH – L1 : ΔU3 = 2.IBL.(Rcosφ+ Xsinφ) = 2x7.85x42x10-3x(15x0.6+ 0) = 5.935 V. Nhö vaäy toång suït aùp treân ñoaïn daây töø TBA – L1 laø ΔU = ΔU1 + ΔU2 + ΔU3 = 2.888 + 1.917 + 5.935 = 10.74 V. 100U 100 x10.74  ñoä suït aùp phaàn traêm ΔU% = =  4.88% < 6% Vn 220
 5.  thoûa ñieàu kieän ôû baûng (*) Khi kieåm tra ñieàu kieän suït aùp, neáu ñoaïn daây naøo khoâng thoûa ñieàu kieän ôû baûng (*) thì taêng tieát dieän daây daãn leân vaø kieåm tra laïi ñieàu kieän treân. Vôùi caùch tính töông töï nhö treân, ta coù ñöôïc baûng keát quaû sau: - CHOÏN DAÂY DAÃN CHO CAÙC TAÀNG CUÛA TOØA NHAØ: Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Tủ Đoạn Dài Diện Trở Kháng Làm Cosφ Sinφ Sụt áp Điện Dây Dây Dây R X Việc Áp tổng L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) IB (A) TBA -TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 40 50 0.45 0.08 71.67 0.74 0.67 1.917 TẦNG TĐ-TH HẦM TĐ-TH - 42 1 22.5 0 7.85 0.6 0.8 8.902 13.7 L1 42 1.5 15 0 7.85 0.6 0.8 5.935 10.7 TĐ-TH - 14 1 22.5 0 7.85 0.6 0.8 2.967 7.77 L2 L2 - CS 14 1 22.5 0 7.85 0.6 0.8 2.967 10.7 TĐ-TH - 32 2.5 9 0 7.85 0.6 0.8 2.713 7.52 L3 L3 - CS 64 2.5 9 0 7.85 0.6 0.8 5.426 12.9 TĐ-TH - 26 1.5 15 0 9.4 0.6 0.8 4.399 9.2 L4 L4 - CS 25 1.5 15 0 7.85 0.6 0.8 3.533 12.7 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 1 TĐ-T TĐ-T - 7 8 2.812 0 21.06 0.76 0.65 0.545 TĐ-1 TĐ-T1- 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 8.67 S1 TĐ-T1- 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 8.67 S2
 6. TĐ-T1- 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 6.83 S3 TĐ-T1- 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 10.2 S4 TĐ-T1- 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 8.14 S5 TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 TĐ-T TĐ-T- 14 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 1.093 TĐ-T2 TĐ-T2 - 22 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 4.633 8.61 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 11.6 TĐ-T2 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 7.56 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 11.3 TẦNG TĐ-T2 - 2 26 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 5.476 9.45 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.4 TĐ-T2 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 5.65 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 8.38 TĐ-T2 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 4.45 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 8.25 TĐ-T2 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 9.21 S1 TĐ-T2 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 9.21 S2 TĐ-T2 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 7.38 S3 TĐ-T2 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 10.8 S4 TĐ-T2 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 8.69 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885
 7. TĐ-T TĐ-T- 19 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 1.484 TĐ-T3 TĐ-T3 - 22 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 4.633 9 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12 TĐ-T3 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 7.95 3 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 11.7 TĐ-T3 - 26 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 5.476 9.84 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.8 TĐ-T3 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 6.04 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 8.78 Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Tủ Đoạn Dài Diện Trở Kháng Làm Cosφ Sinφ Sụt áp Điện Dây Dây Dây R X Việc Áp tổng L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) IB (A) TĐ-T3 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 4.85 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 8.64 TĐ-T3 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 9.6 S1 TẦNG TĐ-T3 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 9.6 3 S2 TĐ-T3 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 7.77 S3 TĐ-T3 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 11.2 S4 TĐ-T3 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 9.08 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 4 TĐ-T TĐ-T- 22.5 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 1.757 TĐ-T4
 8. TĐ-T4 - 22 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 4.633 9.28 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.2 TĐ-T4 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 8.22 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 12 TĐ-T4 - 26 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 5.476 10.1 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 13.1 TĐ-T4 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 6.31 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 9.05 TĐ-T4 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 5.12 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 8.91 TĐ-T4 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 9.88 S1 TĐ-T4 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 9.88 S2 TĐ-T4 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 8.05 S3 TĐ-T4 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 11.4 S4 TĐ-T4 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 9.35 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 5 TĐ-T TĐ-T- 26 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 2.03 TĐ-T5 TĐ-T5 - 22 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 4.633 9.55 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.5 TĐ-T5 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 8.5 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 12.3 TĐ-T5 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 8.57 P3
 9. P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 11.5 TĐ-T5 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 6.58 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 9.32 TĐ-T5 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 5.39 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 9.18 TĐ-T5 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 10.2 S1 TĐ-T5 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 10.2 S2 TĐ-T5 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 8.32 S3 TĐ-T5 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 11.7 S4 TĐ-T5 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 9.63 S5
 10. Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Tủ Đoạn Dài Diện Trở Kháng Làm Cosφ Sinφ Sụt áp Điện Dây Dây Dây R X Việc Áp tổng L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) IB (A) TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 TĐ-T TĐ-T- 29.5 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 2.304 TĐ-T6 TĐ-T6 - 22 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 4.633 9.82 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.8 TĐ-T6 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 8.77 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 12.6 TĐ-T6 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 8.84 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 11.8 TĐ-T6 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 6.86 TẦNG P4 6 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 9.6 TĐ-T6 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 5.67 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 9.46 TĐ-T6 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 10.4 S1 TĐ-T6 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 10.4 S2 TĐ-T6 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 8.59 S3 TĐ-T6 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 12 S4 TĐ-T6 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 9.9 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 7 TĐ-T TĐ-T- 33 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 2.577
 11. TĐ-T7 TĐ-T7 - 22 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 4.633 10.1 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 13 TĐ-T7 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 9.04 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 12.8 TĐ-T7 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 9.11 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.1 TĐ-T7 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 7.13 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 9.87 TĐ-T7 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 5.94 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 9.73 TĐ-T7 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 10.7 S1 TĐ-T7 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 10.7 S2 TĐ-T7 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 8.87 S3 TĐ-T7 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 12.3 S4 TĐ-T7 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 10.2 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 8 TĐ-T TĐ-T- 36.5 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 2.85 TĐ-T8 TĐ-T8 - 22 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.089 8.82 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 11.8 TĐ-T8 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 9.32 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 13.1 TĐ-T8 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 9.39
 12. P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.3 TĐ-T8 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 7.4 P4 Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Tủ Đoạn Dài Diện Trở Kháng Làm Cosφ Sinφ Sụt áp Điện Dây Dây Dây R X Việc Áp tổng L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) IB (A) P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 10.1 TĐ-T8 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 6.21 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 10 TĐ-T8 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11 S1 TẦNG TĐ-T8 - 8 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11 S2 TĐ-T8 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 9.14 S3 TĐ-T8 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 12.5 S4 TĐ-T8 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 10.4 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 9 TĐ-T TĐ-T- 40 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 3.123 TĐ-T9 TĐ-T9 - 22 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.089 9.1 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12 TĐ-T9 - 17 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.58 9.59 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 13.4 TĐ-T9 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 9.66 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.6
 13. TĐ-T9 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 7.68 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 10.4 TĐ-T9 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 6.49 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 10.3 TĐ-T9 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11.2 S1 TĐ-T9 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11.2 S2 TĐ-T9 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 9.41 S3 TĐ-T9 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 12.8 S4 TĐ-T9 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 10.7 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 10 TĐ-T TĐ-T- 43.5 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 3.397 TĐT10 TĐ-T10 - 22 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.089 9.37 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.3 TĐ-T10 - 17 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 2.387 8.67 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 12.5 TĐ-T10 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 9.93 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.9 TĐ-T10 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 7.95 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 10.7 TĐ-T10 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 6.76 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 10.5 TĐ-T10 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11.5
 14. S1 TĐ-T10 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11.5 S2 TĐ-T10 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 9.68 S3 TĐ-T10 - 26 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 6.807 13.1 S4 TĐ-T10 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 11 S5 Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Tủ Đoạn Dài Diện Trở Kháng Làm Cosφ Sinφ Sụt áp Điện Dây Dây Dây R X Việc Áp tổng L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) IB (A) TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 11 TĐ-T TĐ-T- 47 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 3.67 TĐT11 TĐ-T11 - 22 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.089 9.64 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.6 TĐ-T11 - 17 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 2.387 8.94 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 12.7 TĐ-T11 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 10.2 P3 P3 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 13.2 TĐ-T11 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 8.22 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 11 TĐ-T11 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 7.03 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 10.8 TĐ-T11 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11.8 S1 TĐ-T11 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 11.8 S2 TĐ-T11 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 9.96
 15. S3 TĐ-T11 - 26 3.5 6.428 0 18.18 0.8 0.6 4.861 11.4 S4 TĐ-T11 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 11.3 S5 TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 TĐ-T TĐ-T- 50.5 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 3.943 TĐT12 TĐ-T12 - 22 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.089 9.92 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 12.9 TĐ-T12 - 17 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 2.387 9.21 P2 P2 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 13 TĐ-T12 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 10.5 P3 P3 - CS 14 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 1.966 12.4 TĐ-T12 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 8.5 TẦNG P4 12 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 11.2 TĐ-T12 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 7.31 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 11.1 TĐ-T12 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 12.1 S1 TĐ-T12 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 12.1 S2 TĐ-T12 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 10.2 S3 TĐ-T12 - 26 3.5 6.428 0 18.18 0.8 0.6 4.861 11.7 S4 TĐ-T12 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 11.5 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 13 TĐ-T
 16. TĐ-T- 54 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 4.217 TĐT13 TĐ-T13 - 22 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.089 10.2 P1 P1 - CS 14 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.948 13.1 TĐ-T13 - 17 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 2.387 9.49 P2 P2 - CS 18 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 2.527 12 TĐ-T13 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 10.8 P3 P3 - CS 14 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 1.966 12.7 TĐ-T13 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 8.77 P4 Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Tủ Đoạn Dài Diện Trở Kháng Làm Cosφ Sinφ Sụt áp Điện Dây Dây Dây R X Việc Áp tổng L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) IB (A) P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 11.5 TĐ-T13 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 7.58 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 11.4 TĐ-T13 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 12.3 S1 TẦNG TĐ-T13 - 13 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 12.3 S2 TĐ-T13 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 10.5 S3 TĐ-T13 - 26 3.5 6.428 0 18.18 0.8 0.6 4.861 12 S4 TĐ-T13 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 11.8 S5 TẦNG TBA - 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 14 TĐ-T TĐ-T- 57.5 8 2.812 0 21.12 0.76 0.65 4.49 TĐT14 TĐ-T14 - 22 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.089 10.5
 17. P1 P1 - CS 14 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 1.966 12.4 TĐ-T14 - 17 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 2.387 9.76 P2 P2 - CS 18 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 2.527 12.3 TĐ-T14 - 26 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 3.65 11 P3 P3 - CS 14 1.5 15 0 7.8 0.6 0.8 1.966 13 TĐ-T14 - 7 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 1.669 9.04 P4 P4 - CS 13 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 2.738 11.8 TĐ-T14 - 2 1 22.5 0 8.83 0.6 0.8 0.477 7.85 P5 P5 - CS 18 1 22.5 0 7.8 0.6 0.8 3.791 11.6 TĐ-T14 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 12.6 S1 TĐ-T14 - 20 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 5.236 12.6 S2 TĐ-T14 - 13 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 3.403 10.8 S3 TĐ-T14 - 26 3.5 6.428 0 18.18 0.8 0.6 4.861 12.2 S4 TĐ-T14 - 18 2.5 9 0 18.18 0.8 0.6 4.712 12.1 S5 - CHOÏN DAÂY DAÃN CHO CAÙC THIEÁT BÒ – ÑOÄNG CÔ: + Luùc hoaït ñoäng bình thöôøng: Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Đi Dài Diện Trở Kháng Làm Đoạn Dây Cosφ Sinφ Sụt áp Á Dây Dây R X Việc Áp tổng Lư L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) I (A) TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐT-T- 33 22 1.022 0 53.17 0.7 0.71 2.172 5.06 38 TMáy1 TBA -TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 77 600 0 0.08 367.9 0.75 0.66 2.588 5.47 38
 18. chiller1 TBA -TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 79 600 0 0.08 367.9 0.75 0.66 2.655 5.54 38 chiller 2 TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 20 1 22.5 0 4.9 0.7 0.71 2.67 5.56 38 diezel TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- bơm 2 22 1.022 0 59.25 0.7 0.71 0.147 3.03 38 chữa cháy TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- quạt 60 6 3.75 0 29.6 0.8 0.6 9.217 12.1 38 tăng áp Chieàu Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Đi Dài Diện Trở Kháng Làm Đoạn Dây Cosφ Sinφ Sụt áp Á Dây Dây R X Việc Áp tổng Lư L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) I (A) TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- quạt 60 1 22.5 0 4.93 0.8 0.6 9.211 12.1 38 hút khói TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- quạt 40 1 22.5 0 9.87 0.8 0.6 12.29 15.2 38 hút
 19. T.hầm 0.8 0.6 TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- bơm 2 14 1.6 0 49.3 0.7 0.71 0.191 3.08 38 NSH TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- bơm 2 14 1.6 0 49.3 0.7 0.71 0.191 3.08 38 nước thải TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 81 600 0 0.08 367.9 0.75 0.66 2.722 5.61 38 chiller 3 TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 33 22 1.022 0 53.17 0.7 0.71 2.172 5.06 38 Tmáy 2 TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- CS 80 25 0.9 0 70.32 0.8 0.6 7.007 9.89 38 BN + Luùc ñoäng cô khôûi ñoäng: Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Đi Dài Diện Trở Kháng Làm Đoạn Dây Cosφ Sinφ Sụt áp Á Dây Dây R X Việc Áp tổng Lư L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) I (A) TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 20 0.87 0.49 2.885 T TĐT-T- 33 22 1.022 0 33 0.35 0.93 7.601 10.5 38 TMáy1
 20. TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 20 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 77 600 0 0.08 77 0.35 0.93 25.52 28.4 38 chiller1 TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 20 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 79 600 0 0.08 79 0.35 0.93 26.18 29.1 38 chiller 2 TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 20 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- 20 1 22.5 0 20 0.35 0.93 9.346 12.2 38 diezel TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 20 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T- bơm 2 22 1.022 0 2 0.35 0.93 0.514 3.4 38 chữa cháy TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 20 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T-quạt 60 8 2.81 0 60 0.35 0.93 21.13 24 38 tăng áp TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 20 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T-quạt 60 1.5 15 0 60 0.35 0.93 18.81 21.7 38 hút khói Chiều Tiết Điện Cảm Dòng Độ Sụt Đi Dài Diện Trở Kháng Làm Đoạn Dây Cosφ Sinφ Sụt áp Á Dây Dây R X Việc Áp tổng Lư L (m) F(mm2) (Ω/km) (Ω/km) I (A) TBA - TĐ- 20 800 0 0.08 2127 0.87 0.49 2.885 T TĐ-T-quạt 40 1.5 15 0 69.09 0.35 0.93 25.1 28 38 hút
Đồng bộ tài khoản