đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 13

Chia sẻ: Nguyen Van Binh Binh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
141
lượt xem
91
download

đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để hiểu rõ hơn về hoạt động của CB, chúng ta khảo sát đặc tính vận hành của CB tác động theo kiểu từ nhiệt sau: t 1 2 3 4 5 0 Ỉ Im I 1: Bảo vệ quá tải 2: Tạo thời gian trễ bảo vệ quá tải 3: Bảo vệ ngắn mạch 4: Tạo thời gian trễ bảo vệ ngắn mạch 5: Bảo vệ dòng ngắn mạch giá trị lớn, (cắt tức thời) Đặc tính vận hành của CB tác động theo kiểu từ nhiệt. Các điều kiện chọn CB: Uđm ≥ Uđm lưới (64.) Iđm ≥ Ilvmã...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế cao ốc citiling.chương 13

 1. Chương 13: LÖÏA CHOÏN THIEÁT BÒ BAÛO VEÄ – CB (CIRCUIT BREAKER) Ñeå hieåu roõ hôn veà hoaït ñoäng cuûa CB, chuùng ta khaûo saùt ñaëc tính vaän haønh cuûa CB taùc ñoäng theo kieåu töø nhieät sau: t 1 1: Baûo veä quaù taûi 2: Taïo thôøi gian treã baûo veä quaù taûi 2 3: Baûo veä ngaén maïch 4: Taïo thôøi gian treã baûo veä ngaén maïch 5: Baûo veä doøng ngaén maïch giaù trò lôùn, 3 (caét töùc thôøi) 4 5 0 Ir Im I Hình 6.1. Ñaëc tính vaän haønh cuûa CB taùc ñoäng theo kieåu töø nhieät. Caùc ñieàu kieän choïn CB: Uñm ≥ Uñm löôùi (6.4) Iñm ≥ Ilvmax (doøng laøm vieäc lôùn nhaát ñi qua thieát bò). (6.5) Iñm ≤ Kbv. I’cp (6.6) Itñtöø ≤ INmin (doøng ngaén maïch nhoû nhaát ñi qua CB). (6.7) Icaétñm ≥ INmax (doøng ngaén maïch lôùn nhaát ñi qua CB). (6.8) Trong ñoù: Kbv – heä soá theå hieän söï phoái hôïp baûo veä vôùi daây daãn. Itñtöø – doøng taùc ñoäng töùc thôøi. Icaétñm – doøng caét ñònh möùc cuûa thieát bò baûo veä. I’cp – doøng cho pheùp cuûa daây sau khi hieäu chænh.
 2. Trong maïng ñieän haï aùp coù theå xem doøng ngaén maïch lôùn nhaát laø doøng ngaén maïch ba pha vaø doøng ngaén maïch nhoû nhaát laø doøng ngaén maïch moät pha (vì sô ñoà noái ñaát cuûa toøa nhaø coù daïng TN – ñieàu naøy seõ ñöôïc trình baøy chi tieát trong chöông noái ñaát – neân doøng ngaén maïch moät pha coù theå xem laø doøng chaïm voû). Vì vaäy sau ñaây taùc giaû seõ laàn löôït tính doøng ngaén maïch moät pha vaø ba pha ñeå löïa choïn CB. 6.2.2 Tính toaùn löïa choïn thieát bò baûo veä – CB : * Tính toaùn ngaén maïch: Theo tieâu chuaån IEC ta coù ñöôïc phaàn tính toaùn ngaén maïch sau:[1] Baûng toùm taét tính toång trôû caùc phaàn töû trong heä thoáng cung caáp ñieän PN .U 2 dm RB = 2 .10 3  S dm Maùy bieán aùp U N %.U 2 dm XB = Z 2 B  R 2 B  ZB = .10  S dm CB R ñöôïc boû qua XCB = 0.15mΩ/cöïc Boû qua ñoái vôùi daây daãn coù tieát dieän S > 200 Thanh goùp mm2. XTG = 0.15mΩ/m Tröôøng hôïp khaùc R = L S R= L Caùp: XC = Daây daãn (*) S 0.0815mΩ/m Ñoäng cô ñieän Thöôøng ñöôïc boû qua ôû löôùi haï aùp 380 Doøng ngaén maïch 3 pha Isc= (6.9) 3 R2t  X 2t 220 Doøng ngaén maïch 1 pha Isc= 2 (6.10) R' t  X 2t
 3. Trong ñoù: ρ : ñieän trôû suaát cuûa daây ôû nhieät ñoä bình thöôøng, ρñoàng = 22.5mΩxmm2/m. (*): neáu coù vaøi daây daãn trong pha thì chia ñieän trôû cuûa 1 daây cho soá daây. Coøn caûm khaùng thì haàu nhö khoâng thay ñoåi. Rt : ñieän trôû toång (mΩ) Xt : caûm khaùng toång (mΩ). R’t = Rt + ∑RPE : ñieän trôû toång trong tröôøng hôïp ngaén maïch 1 pha ôû maïng coù sô ñoà laø TN. Hai coâng thöùc tính doøng ngaén maïch (6.9) vaø (6.10), ñöôïc tính vôùi ñieän aùp daây laø 380V vaø ñieän aùp pha laø 220V, boû qua suït aùp treân ñöôøng daây. * Tính toaùn ngaén maïch taïi thanh caùi cuûa tuû ñieän toång: - Theo tieâu chuaån IEC, giaû söû heä thoáng trung aùp coù Psc = 500 MVA => Rht = 0.053 mΩ, Xht = 0.353 mΩ. - Traïm bieán aùp 2x1000MVA: Ñieän trôû cuûa moät maùy bieán aùp: PN .U 2 dm 12x0.4 2 RB1 = 2 .10 3  = 2 .10 3  = 1.92 mΩ. S dm 1000 Toång trôû cuûa moät maùy bieán aùp: U N %.U 2 dm 5.5 x0.4 2 ZB1 = .10  = .10  = 8.8 mΩ. S dm 1000 Ñieän khaùng cuûa moät maùy bieán aùp: XB1 = Z 2 B1  R 2 B1  = 8.8 2  1.92 2  8.58m . Vì traïm bieán aùp coù 2 maùy bieán aùp 1000 KVA, neân:
 4. R B1 1.92  Ñieän trôû cuûa traïm bieán aùp RB =   0.96m . 2 2 X B1 8.58  Ñieän khaùng cuûa traïm bieán aùp XB =   4.29m . 2 2 - Daây daãn coù chieàu daøi 20m noái töø MBA – TÑT: Ñieän trôû daây daãn : Rc = 0 do daây daãn coù tieát dieän S = 800 mm2 > 200 mm2. Ñieän khaùng daây daãn : Xc = 0.08 x 20 = 1.6 mΩ  Ñieän trôû toång töø heä thoáng trung löôùi trung aùp ñeán tuû ñieän toång: Rt = Rht + RB + Rc = 0.053 + 0.96 + 0 = 1.013 mΩ.  Ñieän khaùng toång töø heä thoáng trung löôùi trung aùp ñeán tuû ñieän toång: Xt = Xht + XB + Xc = 0.353 + 4.29 + 1.6 = 6.243 mΩ.  Doøng ngaén maïch ba pha taïi tuû ñieän toång : 380 380 Isc= =  34.78 KA . 3 R 2 T X 2 T 3 1.013 2  6.243 2 Theo baûng keát quaû beân döôùi ta coù: Taïi tuyeán daây P1 cuûa tuû ñieän taàng 1 coù Rt = 516.98 mΩ vaø Xt = 10.775 mΩ, Tính toaùn ñieän trôû cuûa daây baûo veä PE caên cöù vaøo caùc tieâu chuaån sau: - Sph ≤ 16 mm2 => SPE = Sph - 16 < Sph ≤ 35 mm2 => SPE = 16 mm2 S ph - Sph > 35 mm2 => SPE = 2
 5. Vaø: Sô ñoà TN: SN = Spha – neáu Spha ≤ 16 mm2 (daây ñoàng) cho caùc maïch moät pha. SN = 0.5Spha – cho caùc tröôøng hôïp coøn laïi vôùi löu yù laø daây trung tính phaûi coù baûo veä thích hôïp. Sô ñoà TN-C ñöôïc duøng khi tieát dieän daây pha ≥ 10 mm2 (daây ñoàng). Sô ñoà TN-S baét buoäc duøng khi tieát dieän daây pha < 10 mm2 (daây ñoàng). 22.5 x 22 22.5 x7 0  RPE =    514.68m . 1 8 2  R’t = Rt + RPE = 516.98 + 514.68 = 1031.66 mΩ. Tính gaàn ñuùng coù theå xem RPE ≈ Rt = 516.98 x 2 = 1033.96 mΩ. (boû qua daây noái taïi tuû ñieän). Do ñoù doøng ngaén maïch 1 pha treân ñöôøng daây P1 cuûa tuû ñieän taàng 1 laø: 220 220 Isc= =  0.213KA. R '2 t  X 2t 1033.96 2  10.775 2 Sau khi coù ñöôïc keát quaû tính toaùn ngaén maïch ta tieán haønh löïa choïn CB theo caùc ñieàu kieän (6.4) ñeán (6.8); löu yù laø, ñoái vôùi caùc thieát bò laø ñoäng cô thì caàn quan taâm ñeán doøng khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô (doøng khôûi ñoäng cuûa ñoäng cô Ikñ coù theå gaáp 5-7 laàn doøng laøm vieäc lôùn nhaát Ilvmax). Do ñoù Itñtöø > Ikñ ≈ 7Ilvmax. Vôùi caùch tính töông töï nhö treân, ta coù baûng keát quaû tính toaùn ngaén maïch vaø löïa choïn CB sau:
 6. tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m) TĐ-T1 7 8 19.688 0.56 20.851 8.383 9.7897 CB-T1 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 21.976 8.865 9.2842 1(0.4m) Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 (1m) TĐ-T1 7 8 19.688 0.56 20.851 8.383 9.7897
 7. CB-T1 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 21.976 8.865 9.2842 1(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1034 10.775 0.2128 P1-CS 14 1 630 1.12 1664 11.895 0.1322 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 808.95 13.405 0.2719 P2-CS 18 1 810 1.44 1619 14.845 0.1359 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1214 17.075 0.1812 P3-CS 14 1 630 1.12 1844 18.195 0.1193 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 358.95 18.905 0.612 P4-CS 13 1 585 1.04 943.95 19.945 0.233 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 133.95 20.255 1.6239 P5-CS 18 1 810 1.44 943.95 21.695 0.233 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 403.95 10.765 0.5444 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 403.95 10.765 0.5444 CB-S3 0 0.3 C6 tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) S3 13 2.5 117 1.04 277.95 10.205 0.791 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 511.95 11.245 0.4296 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 367.95 10.605 0.5977 Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA
 8. MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 (1m) TĐ-T2 14 8 39.375 1.12 40.538 8.943 5.2996 CB-T2 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 41.663 9.425 5.1503 2(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1073.3 11.335 0.205 P1-CS 14 1 630 1.12 1703.3 12.455 0.1292 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 848.33 13.965 0.2593 P2-CS 18 1 810 1.44 1658.3 15.405 0.1327 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1253.3 17.635 0.1755 P3-CS 14 1 630 1.12 1883.3 18.755 0.1168 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 398.33 19.465 0.5517 P4-CS 13 1 585 1.04 983.33 20.505 0.2237 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 173.33 20.815 1.2602 P5-CS 18 1 810 1.44 983.33 22.255 0.2237 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 443.33 11.325 0.4961 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 443.33 11.325 0.4961 CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 317.33 10.765 0.6929 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 551.33 11.805 0.3989
 9. CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 407.33 11.165 0.5399 tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 (1m) TĐ-T3 19 8 53.438 1.52 54.601 9.343 3.9715 CB-T3 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 55.726 9.825 3.888 3(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1101.5 11.735 0.1997 P1-CS 14 1 630 1.12 1731.5 12.855 0.1271 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 876.45 14.365 0.251 P2-CS 18 1 810 1.44 1686.5 15.805 0.1304 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1281.5 18.035 0.1717 P3-CS 14 1 630 1.12 1911.5 19.155 0.1151 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 426.45 19.865 0.5153 P4-CS 13 1 585 1.04 1011.5 20.905 0.2175 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 201.45 21.215 1.0861
 10. P5-CS 18 1 810 1.44 1011.5 22.655 0.2175 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 471.45 11.725 0.4665 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 471.45 11.725 0.4665 CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 345.45 11.165 0.6365 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 579.45 12.205 0.3796 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 435.45 11.565 0.505 Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) Dây dẫn 1 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 (1m) TĐ-T4 22.5 8 63.281 1.8 64.444 9.623 3.3764 CB-T4 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 65.569 10.105 3.3161 4(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1121.1 12.015 0.1962 P1-CS 14 1 630 1.12 1751.1 13.135 0.1256
 11. CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 896.14 14.645 0.2455 P2-CS 18 1 810 1.44 1706.1 16.085 0.1289 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1301.1 18.315 0.1691 P3-CS 14 1 630 1.12 1931.1 19.435 0.1139 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 446.14 20.145 0.4926 P4-CS 13 1 585 1.04 1031.1 21.185 0.2133 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 221.14 21.495 0.9902 P5-CS 18 1 810 1.44 1031.1 22.935 0.2133 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 491.14 12.005 0.4478 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 491.14 12.005 0.4478 CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 365.14 11.445 0.6022 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 599.14 12.485 0.3671 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 455.14 11.845 0.4832 Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m)
 12. TĐ-T5 26 8 73.125 2.08 74.288 9.903 2.9355 CB-T5 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 75.413 10.385 2.89 5(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1140.8 12.295 0.1928 P1-CS 14 1 630 1.12 1770.8 13.415 0.1242 CB-P2 0 0.15 C6 tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) P2 17 1 382.5 1.36 915.83 14.925 0.2402 P2-CS 18 1 810 1.44 1725.8 16.365 0.1275 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1320.8 18.595 0.1665 P3-CS 14 1 630 1.12 1950.8 19.715 0.1128 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 465.83 20.425 0.4718 P4-CS 13 1 585 1.04 1050.8 21.465 0.2093 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 240.83 21.775 0.9098 P5-CS 18 1 810 1.44 1050.8 23.215 0.2093 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 510.83 12.285 0.4306 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 510.83 12.285 0.4306 CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 384.83 11.725 0.5714 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 618.83 12.765 0.3554 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 474.83 12.125 0.4632 Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA
 13. MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m) TĐ-T6 29.5 8 82.969 2.36 84.132 10.183 2.596 CB-T6 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 85.257 10.665 2.5605 6(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1160.5 12.575 0.1896 P1-CS 14 1 630 1.12 1790.5 13.695 0.1229 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 935.51 15.205 0.2351 P2-CS 18 1 810 1.44 1745.5 16.645 0.126 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1340.5 18.875 0.1641 P3-CS 14 1 630 1.12 1970.5 19.995 0.1116 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 485.51 20.705 0.4527 P4-CS 13 1 585 1.04 1070.5 21.745 0.2055 tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 260.51 22.055 0.8415 P5-CS 18 1 810 1.44 1070.5 23.495 0.2055 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 530.51 12.565 0.4146 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 530.51 12.565 0.4146
 14. CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 404.51 12.005 0.5436 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 638.51 13.045 0.3445 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 494.51 12.405 0.4447 Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m) TĐ-T7 33 8 92.813 2.64 93.976 10.463 2.3267 CB-T7 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 95.101 10.945 2.2982 7(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1180.2 12.855 0.1864 P1-CS 14 1 630 1.12 1810.2 13.975 0.1215 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 955.2 15.485 0.2303 P2-CS 18 1 810 1.44 1765.2 16.925 0.1246 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1360.2 19.155 0.1617 P3-CS 14 1 630 1.12 1990.2 20.275 0.1105 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 505.2 20.985 0.4351 P4-CS 13 1 585 1.04 1090.2 22.025 0.2018 CB-P5 0 0.15 C6
 15. P5 2 1 45 0.16 280.2 22.335 0.7827 P5-CS 18 1 810 1.44 1090.2 23.775 0.2017 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 550.2 12.845 0.3997 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 550.2 12.845 0.3997 tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 424.2 12.285 0.5184 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 658.2 13.325 0.3342 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 514.2 12.685 0.4277 Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m) TĐ-T8 36.5 8 102.66 2.92 103.82 10.743 2.1078 C6 CB-T8 0 0.45 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 104.94 11.225 2.0845 8(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1199.9 13.135 0.1833
 16. P1-CS 14 1 630 1.12 1829.9 14.255 0.1202 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 974.89 15.765 0.2256 P2-CS 18 1 810 1.44 1784.9 17.205 0.1233 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1379.9 19.435 0.1594 P3-CS 14 1 630 1.12 2009.9 20.555 0.1095 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 524.89 21.265 0.4188 P4-CS 13 1 585 1.04 1109.9 22.305 0.1982 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 299.89 22.615 0.7315 P5-CS 18 1 810 1.44 1109.9 24.055 0.1982 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 569.89 13.125 0.3859 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 569.89 13.125 0.3859 CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 443.89 12.565 0.4954 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 677.89 13.605 0.3245 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 533.89 12.965 0.4119
 17. tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF4 CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m) TĐ-T9 40 8 112.5 3.2 113.66 11.023 1.9265 CB-T9 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 114.79 11.505 1.907 9(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1219.6 13.415 0.1804 P1-CS 14 1 630 1.12 1849.6 14.535 0.1189 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 994.58 16.045 0.2212 P2-CS 18 1 810 1.44 1804.6 17.485 0.1219 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1399.6 19.715 0.1572 P3-CS 14 1 630 1.12 2029.6 20.835 0.1084 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 544.58 21.545 0.4037 P4-CS 13 1 585 1.04 1129.6 22.585 0.1947 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 319.58 22.895 0.6867 P5-CS 18 1 810 1.44 1129.6 24.335 0.1947
 18. CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 589.58 13.405 0.3731 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 589.58 13.405 0.3731 CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 463.58 12.845 0.4744 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 697.58 13.885 0.3153 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 553.58 13.245 0.3973 Hệ thống trung áp 0.053 0.353 Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF4 CB1 0 0.45 S
 19. tiết chiềudài Mã diện R(mΩ) X(mΩ) Rt(mΩ) Xt(mΩ) Isc(KA) (m) C (mm2) Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m) TĐ-T10 43.5 8 122.34 3.48 123.51 11.303 1.7739 CB-T10 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 124.63 11.785 1.7574 10(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1239.3 13.695 0.1775 P1-CS 14 1 630 1.12 1869.3 14.815 0.1177 CB-P2 0 0.15 C6 P2 17 1 382.5 1.36 1014.3 16.325 0.2169 P2-CS 18 1 810 1.44 1824.3 17.765 0.1206 CB-P3 0 0.15 C6 P3 26 1 585 2.08 1419.3 19.995 0.155 P3-CS 14 1 630 1.12 2049.3 21.115 0.1073 CB-P4 0 0.15 C6 P4 7 1 157.5 0.56 564.26 21.825 0.3896 P4-CS 13 1 585 1.04 1149.3 22.865 0.1914 CB-P5 0 0.15 C6 P5 2 1 45 0.16 339.26 23.175 0.647 P5-CS 18 1 810 1.44 1149.3 24.615 0.1914 CB-S1 0 0.3 C6 S1 20 2.5 180 1.6 609.26 13.685 0.361 CB-S2 0 0.3 C6 S2 20 2.5 180 1.6 609.26 13.685 0.361 CB-S3 0 0.3 C6 S3 13 2.5 117 1.04 483.26 13.125 0.4551 CB-S4 0 0.3 C6 S4 26 2.5 234 2.08 717.26 14.165 0.3067 CB-S5 0 0.3 C6 S5 18 2.5 162 1.44 573.26 13.525 0.3837 Hệ thống 0.053 0.353 trung áp
 20. Psc=500MVA MBA 0.96 4.29 2x1000KVA MBA ->TĐT 20 800 0 1.6 1.013 6.243 34.785 NF2 CB tổng 0 0.45 Thanh cái 0 0.6 1.013 7.293 29.879 (4m) NF CB1 0 0.45 S Dây dẫn 1 150 0.15 0.08 1.163 7.823 27.816 1(1m) TĐ-T11 47 8 132.19 3.76 133.35 11.583 1.6436 CB-T11 0 0.45 C6 Dây dẫn1- 0.4 8 1.125 0.032 134.48 12.065 1.6294 11(0.4m) CB-P1 0 0.15 C6 P1 22 1 495 1.76 1259 13.975 0.1747 P1-CS 14 1 630 1.12 1889 15.095 0.1165 CB-P2 0 0.15 C6
Đồng bộ tài khoản