đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 7

Chia sẻ: minhanh0246

Dùng chốt trụ dài định vị lỗ (4)  Dùng mặt phẳng định vị mặt (9)  Dùng chốt trám định vị chống xoay mặt (2) Kẹp chặt: Kẹp chặt bằng đai ốc E. Chọn dụng cụ cắt Lưỡi khoan: Theo [2, trang 320, bảng 4-40] Đường kính d = 9mm, chiều dài mũi khoan L = 111mm, chiều dài phần làm việc l = 56mm Mũi khoan ruột gà đuôi trụ Các thông số hình học lưỡi cắt: Góc sau = 120 Góc nghiêng của lưỡi cắt ngang = 500 Góc nghiêng chính của lưỡi cắt 2...

Nội dung Text: đồ án: thiết kế chi tiết máy, chương 7

Chương 7: Choïn maùy coâng
ngheä.
Choïn maùy Khoan K125, coâng suaát 2.8 KW.


D. Choïn ñoà gaù
 Ñònh vò :
 Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)
 Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)
 Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)
 Keïp chaët: Keïp chaët baèng ñai oác
E. Choïn duïng cuï caét
 Löôõi khoan: Theo [2, trang 320, baûng 4-40]
Ñöôøng kính d = 9mm, chieàu daøi muõi khoan L = 111mm,
chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 56mm
Muõi khoan ruoät gaø ñuoâi truï
Caùc thoâng soá hình hoïc löôõi caét:
Goùc sau  = 120
Goùc nghieâng cuûa löôõi caét ngang  = 500
Goùc nghieâng chính cuûa löôõi caét 2 = 800
Chu kyø beàn:12+0.5x12 = 18 phuùt
1=60 , a=1.5 , l=2.5 , l1=1.5 , f1=0.2
F. Choïn duïng cuï kieåm tra.
Duøng thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân duøng.
G. Choïn dung dòch trôn nguoäi.
Emunxi

7. Nguyeân coâng 7: Phay thoâ beà maët raõnh (6)
A.Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng.
Phay baèng dao phay ngoùn chuoâi truï theùp gioù vôùi chieàu saâu
phay 16 mm
B. Sô ñoà gaù ñaët.
Ø9+0.022
Hình 5.7 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân
coâng 7
C. Choïn maùy coâng ngheä.
Theo [2, trang 73, baûng 9-38] choïn maùy phay 6H11, coâng
suaát 4.5 KW
D. Choïn ñoà gaù
 Ñònh vò :
 Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)
 Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)
 Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)
 Keïp chaët: Keïp chaët baèng ñai oác.
E. Choïn duïng cuï caét
 Löôõi phay: Theo [2, trang 360, baûng 4-71]
Dao phay ngoùn chuoâi truï hôïp kim cöùng
Ñöôøng kính d = 8 mm, chieàu daøi L = 45 mm.
Chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 20 mm.
Soá raêng dao Z =4
Chu kyø beàn 100 phuùt
F. Choïn duïng cuï kieåm tra.
Duøng thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân duøng.
G. Choïn dung dòch trôn nguoäi.
Emunxi

8. Nguyeân coâng 8: Phay tinh beà maët raõnh (6)
A.Choïn trình töï caùc böôùc trong nguyeân coâng.
Phay baèng dao phay ngoùn chuoâi truï theùp gioù vôùi chieàu saâu
phay 16 mm
B. Sô ñoà gaù ñaët.
Ø9+0.022
Hình 5.8 : Sô ñoà ñònh vò vaø keïp chaët nguyeân
coâng 8
C. Choïn maùy coâng ngheä.
Theo [2, trang 73, baûng 9-38] choïn maùy phay 6H11, coâng
suaát 4.5 KW
D. Choïn ñoà gaù
 Ñònh vò :
 Duøng choát truï daøi ñònh vò loã (4)
 Duøng maët phaúng ñònh vò maët (9)
 Duøng choát traùm ñònh vò choáng xoay maët (2)
 Keïp chaët: Keïp chaët baèng ñai oác.
E. Choïn duïng cuï caét
 Löôõi phay: Theo [2, trang 360, baûng 4-71]
Dao phay ngoùn chuoâi truï hôïp kim cöùng
Ñöôøng kính d = 9 mm, chieàu daøi L = 45 mm.
Chieàu daøi phaàn laøm vieäc l = 20 mm.
Soá raêng dao Z =4
Chu kyø beàn 100 phuùt
F. Choïn duïng cuï kieåm tra.
Duøng thöôùc panme hoaëc duïng cuï ño chuyeân duøng.
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản